Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1805 Методичні рекомендації до написання дипломних кваліфікаційних робіт з курсу Педагогіка та методики початкового навчання, НПУ ім. М. П. Драгоманова

Методичні рекомендації до написання дипломних кваліфікаційних робіт з курсу Педагогіка та методики початкового навчання, НПУ ім. М. П. Драгоманова

« Назад

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут педагогіки і психології

Кафедра педагогіки та методики початкового навчання

  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ

ДИПЛОМНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

 

КИЇВ – 2011

 

Затверджено на засіданні кафедри педагогіки та методики початкового навчання  Інституту педагогіки та психології

Протокол №  8 від 14 грудня 2011 року

 

ЗМІСТ 

Розділ І. Методичні рекомендації до написання дипломних кваліфікаційних робіт

1.1. Структурні особливості дипломної роботи

1.2. Підготовка до захисту та захист дипломної роботи

1.3. Критерії оцінки дипломної роботи

Розділ ІІ. Тематика дипломних кваліфікаційних робот

2.1. Тематика дипломних робіт з технології освітньої галузі “Математика” (Чайченко В. Ф.)

2.2. Тематика дипломних робіт з технології освітньої галузі “Я і Україна” (Телецька Л. І.)

2.3. Тематика дипломних робіт з технології освітньої галузі “Основи здоров’я” (Себало Л. І)

2.4. Тематика дипломних робіт з освітньої галузі “Технології” (Ремезюк І. І.)

2.5. Тематика дипломних робіт з технології освітньої галузі “Мистецтво” (Янковська І. М.)

Розділ ІІІ. Список рекомендованої літератури

3.1. Загальна література

3.2. Література для дипломних робіт з технології освітньої галузі “Математика” 

3.3. Література для дипломних робіт з технології освітньої галузі “Я і Україна”

3.4. Література для дипломних робіт з технології освітньої галузі “Основи здоров’я”

3.5. Література для дипломних робіт з освітньої галузі “Технології” 

3.6. Література для дипломних робіт з технології освітньої галузі “Мистецтво” 

Додатки

 

Розділ І. 

Методичні рекомендації до виконання дипломної кваліфікаційної роботи 

Навчання в педагогічному вузі вимагає від майбутнього вчителя не тільки успішне оволодіння програмним матеріалом, але й навичками дослідження, творчої діяльності.

Спеціаліст - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні уміння.

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікацією спеціаліста на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Освітньо-професійна програма складається зі спеціальних дисциплін та дисциплін практичної підготовки.

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста реалізується вищими навчальними закладами ІІІ та і ІV рівня акредитації.

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікацією спеціаліста.

Дипломна робота – це творча дослідницька робота, яка виконується самостійно і базується на знаннях, вміннях і навичках, здобутих під час вивчення педагогічних методичних дисциплін.

Виконання дипломної роботи є однією з важливих форм професійно-педагогічної підготовки студентів.

Працюючи над дипломною роботою, студент поглиблює свої теоретичні знання,приведення їх у певну систему та поповнює їх у процесі практичного визначення поставленої проблеми. Крім того дослідник продовжує самостійно працювати, формуючи та розвиваючи навички дослідження та експериментування.

Дипломна робота є більш ефективною тоді, коли вона є продовженням курсової роботи або діяльністю студента в науково-студентському гуртку. Досліджуючи обрану тему студент підвищує свою наукову ерудицію, розширює чистий інтерес, покращує теоретичну підготовку майбутнього вчителя. Робота над дипломною темою вимагає систематизації загально-педагогічних, психологічних, спеціально-методичних, знань, їх поповнення у процесі розв’язання поставленої проблеми, а також набуття вмінь дослідником проведення  експерименту, творчої самостійності та його ініціативи. Тому дипломна робота повинна бути результатом глибокого вивчення теорії та історії питання, його творчого осмислення та експериментальної перевірки.

Вимоги до дипломних робіт

1. Актуальність теми (тема повинна відповідати сучасному стану науки, перспективи її розвитку та практичним завданням сучасної школи ).

2. Вивчення  монографічної та періодичної літератури теми її критичний аналіз.

3. Вивчення та характеристика історії досліджуваної проблеми, практичного стану та педагогічного досвіду.

4. Характеристика об’єкта, предмета, мети і методів дослідження, опис та аналіз проведених автором експериментів.

5. Узагальнення результатів, обґрунтування їх, висновки та практичні рекомендації.

Категорично забороняється написання дипломної роботи, яка обмежується тільки реферуванням літературних джерел або простим описом досвіду діяльності в галузі тієї чи іншої проблеми.

Дипломна робота повинна бути виконана на основі глибокого вивчення теорії та історії питання, практики передового та особистого досвіду, виходячи із результатів проведених спостережень та експериментів.

1.1. Структурні особливості дипломної роботи

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” повинен бути ерудованою особистістю, володіти сучасними новітніми технологіями. У зв’язку з ним на завершеному етапі навчання студенти пишуть та захищають дипломну роботу, яка не стільки вирішує наукові проблеми, скільки допомагає авторові (студенту – дипломнику) самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми і вирішувати конкретні наукові завдання в галузі педагогічної діяльності.

Дипломна робота – це важкий фактор вдосконалення професійно-педагогічної та спеціальної підготовки майбутніх вчителів. Розширення наукового світогляду, оформлення навичок наукового дослідження, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду надає студентам велику допомогу в їх навчально-виховній діяльності після закінчення вузу, озброює творчим підходом до роботи, необхідним для вчителя сучасної школи та школи майбутнього.

Дипломна робота складається: з титульної сторінки (див. Додаток 1), змісту (див. Додаток 2) : вступу, основної та заключної частини, списку використаних джерел та додатків.

У змісті подаються номери початкових сторінок кожної складової. Заголовки в змісті повинні точно повторювати заголовки в тексті.

Вступ містить чітке та коротке обґрунтування вибору теми дипломної роботи та її актуальності ; об’єкта, предмета, гіпотези, мети і завдань; методів дослідження; наукова новизна та практичне значення отриманих результатів.

Актуальність теми. Необхідно обґрунтовувати доцільність роботи над темою та її результативність вирішенню конкретних практичних завдань в освіті.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обрано для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкту.

Мета і завдання дослідженняякі необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Методи дослідження – подати послідовний перелік методів дослідження для досягнення поставленої мети.

У вступі підкреслюється наукова новизна отриманих результатів (відмінність отриманих результатів від відомих раніше) та практичне значення виконання поставлених завдань для вирішення проблемних завдань для вирішення проблеми в цілому та рекомендації щодо їх впровадження. Орієнтовний об’єм вступу 2-3 сторінки.

Після написання вступу студент-дослідник переходить до написання основної частини дипломної роботи. Основна частина складається з розділів та підрозділів. Кількість розділів основної частини  залежить від складності теми та специфіки змісту дослідження. Рекомендує структурою є структура, що складається з двох розділів, кожний з яких включає два чи три підрозділи. В окремих випадках може застосовуватись простий структурний поділ на 3-5 розділи.

В основній частині дипломної роботи подаються теоретичні основи і коротка історія поставленої проблеми, описуються проведені студентом – дипломником спостереження та експерименти, отримані результати, подається об’єктивний аналіз зібраного фактичного матеріалу, робляться узагальнення.

Основну частину не перевантажувати, тому розміщувати тільки необхідний графічний та ілюстративний матеріал.

Зміст розділів основної частини повинен точно відповідати темі наукової роботи та повністю її розкривати.

Заключна частина містить висновки, до яких дійшов автор (студентом – дипломником) на основі проведеного дослідження. Висновки повинні бути конкретними і короткими; відповідати визначеним завданням. В заключній частині вказується теоретичне та практичне значення дослідження, можливості впровадження результатів роботи. Доцільна кількість висновків від 5 до 8.

До списку використаних джерел вносять всю літературу, яка була використана при написанні дипломної роботи.

Бажано, щоб завершеністю дипломної роботи були додатки : схеми, таблиці, конспекти уроків, методичні розробки тощо.

Обсяг дипломної роботи 50-60 сторінок (60-80) машинописного тексту.

1.2. Підготовка до захисту та захист дипломної роботи

Після завершення технічного оформлення дослідження студент –дипломник має зосередитись на підготовці до захисту дипломної роботи.

Попередньо захищена на кафедрі дипломна чи магістерська робота у двох друкованих примірниках разом  із протоколом засідання кафедри про допуск до захисту на ДЕК, письмовим відгуком та рецензію подається за два тижні до деканату факультету (інституту).

Наводимо орієнтовну схему рецензії та відзиву наукового керівника на дипломну  (магістерську) роботу.

Орієнтовна схема рецензії на дипломну (магістерську роботу).

 • Актуальність теми.

 • Практична цінність питань, які розроблені в науковій роботі.

 • Коротка характеристика дипломної (магістерської) роботи.

 • Позитивні моменти і недоліки наукової роботи.

 • Новизна й оригінальність ідей, покладених в основу роботи.

 • Методика вивчення  і обробка матеріалів дослідження.

 • Наявність в роботі певних рекомендацій та їх обґрунтування.

 • Якість оформлення наукової роботи.

 • Недоліки роботи.

 • Оцінка дипломної чи магістерської роботи за стобальною системою.

У відзиві керівника наукової роботи слід відзначити:

 • Актуальність теми.

 • Відповідальність змісту роботи обраній темі.

 • Рівень повноти розробки питань і окремих проблем.

 • Рівень теоретичної та професійної підготовки студента, його здатність до самостійної роботи.

 • Логічність, послідовність, аргументованість викладу матеріалу, вміння робити висновки.

 • Характеристика студента під час роботи над дипломною (магістерською) роботою (дисциплінованість, наполегливість, підготовленість, своєчасність виконання завдання тощо).

 • Важливість запропонованих студентом рекомендацій для їх впровадження в практику роботи школи.

 • Відповідність дослідження вимогам, що ставляться до такого типу робіт.

Дипломна чи магістерська робота до захисту не допускається, якщо:

 • робота не відповідає вимогам означених методичних рекомендацій;

 • робота написана на тему, яка своєчасно не була затверджую;

 • робота виконана не самостійно;

 • структура роботи не відповідає методичним вимогам;

 • зміст роботи не розкриває її теми;

 • робота недбало оформлена;

 • відсутній відзив наукового керівника;

 • відсутні внутрішня або зовнішня рецензія. [10, с. 128-130]

Яка обов’язково має бути рецензована викладачем – спеціалістом тієї галузі, з тематики якої виконано дослідження.

Захист дипломної роботи здійснюється публічно, на основі читання (переказу) раніше підготовлених тез доповіді, де дипломник має зосередитись на головних підсумках здійсненої роботи, на сформульованих та обґрунтованих ним теоретичних і прикладних положеннях. При виголошені наукової доповіді дипломнику необхідно звертати увагу на рекомендації [13,136] :

– усі цифри в тексті занотовувати лише прописом, уникаючи необхідності рахувати нулі;

– підкреслювати найважливіші фрази, словосполучення, слова;

– при друкуванні залишати широкі поля, щоб можна було доповнити написане коментарями;

– під час виголошення доповіді значно ефективніше спрацьовує повторювання іменників, уникнення вживання займенників;

– використовувати прості слова й прості стверджувальні речення;

– не переобтяжувати текст підрядними реченнями;

– необхідно стежити за манерами поведінки на трибуні під час виступу; вибором одягу та зачіскою під час підготовки до захисту дипломної роботи.

1.3. Критерії оцінки дипломної роботи

Оцінка дипломної роботи залежить не лише від змісту, переконливої доповіді, а і від впевненої відповіді на поставлені запитання та від коментування дискусійних положень. Для цього необхідно володіти правилами публічного виступу (чіткість, лаконічність, граматична правильність висловлювань, наукова доповідь має бути глибокодумною, добре аргументованою).

Магістерська (дипломна) робота повинна містити: титульний лист, зміст вступу, основну частину та список використаних джерел.

У вступі обґрунтовується актуальність теми, її наукова новизна та практичне значення; визначаються об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження.

В основній частині мають бути відображені такі положення:

- вивчення і критичний аналіз монографічної та періодичної літератури з теми наукової роботи;

- вивчення характеристики історії досліджуваної проблеми і її практичного стану, а також передового досвіду;

- опис і аналіз проведених автором експериментів;

- узагальнення результатів, обґрунтування висновків і практичних рекомендацій.

Оцінка «відмінно» (90 - 100 балів) виставляється, коли наукова робота, носить науково-дослідний характер, є творчим і самостійним дослідженням, повністю наявний категоріальний апарат.

Зроблено глибокий, цілеспрямований, логічно послідовний та критичний аналіз літератури з досліджуваної теми. Використана сучасна методика дослідження в проведенні експерименту, зроблено конкретні висновки з результатів дослідження, а результати роботи впровадженого у практику.

Бібліографічний опис джерел та ілюстрацій укладено згідно з державним стандартом.

Має позитивні відгуки наукового керівника та рецензента.

При її захисті студент показав широку ерудицію, глибокі знання питань теми, вільне володіння даними дослідження, методами отримання, обробки та фіксації наукової інформації, логічно будує відповіді і успішно відповідає на запитання членів ДЕК.

Під час доповіді використовує наочні посібники (таблиці, схеми, графіки) або роздатковий матеріал.

Має  високий загальний рівень наукової і практичної підготовки.

«Добре» (89 – 70 балів) оцінюється наукова робота, яка носить науково-дослідний  характер, але не повністю наявний категоріальний  апарат.

Подано літературний огляд із досліджуваної проблеми із врахуванням сучасних джерел інформації, але без критичного аналізу. За результатами дослідження зроблено обґрунтовані висновки, але не показано практичного застосування.

Бібліографічний опис джерел та ілюстрацій  укладено згідно з державним стандартом.

Має позитивні відгуки наукового керівника та рецензента.

Під час захисту наукової роботи студент показав знання питань теми, добре оперує даними дослідження.

Під час  доповіді використовує наочні посібники (таблиці, схеми, графіки) або роздатковий матеріал, без особливого утруднення відповідає на поставлені запитання. Має хороший  загальний рівень наукової і практичної підготовки.

Оцінка «задовільно» ( 69 - 60 балів) виставляється за наукову роботу, яка не повністю відповідає основним елементам наукової роботи. Наявний літературний огляд досліджуваної теми не послідовний і поверховий. Експериментальна робота проведена формально.

Висновки носять декларативний характер. Відсутні пропозиції для впровадження в навчальний процес.

Під час захисту студент проявляє невпевненість, не дає повної аргументованої відповіді на поставлені запитання.

Оцінка «незадовільно» (59 – 35 балів) виставляється якщо: мета дослідження розкрита  неповністю, науково –методичний рівень роботи низький; відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел, висновки непереконливі; студент погано володіє матеріалом дослідження, неспроможний відповісти  на запитання; є суттєві зауваження до оформлення літературних джерел.

Кращі магістерські, дипломні роботи державна екзаменаційна комісія може рекомендувати на конкурс студентських робіт. Водночас ДЕК може прийняти рішення про рекомендацію студента – випускника до вступу в аспірантуру. [10, с. 134-136]

 

Розділ ІІ.

2.1. Тематика дипломних робіт з технології освітньої галузі “Математика”

(автор – В.Ф. Чайченко)

 1. Особливості моделювання уроку математики побудованого за технологічними принципами.

 2. Технологія формування контрольно-оцінних умінь і навичок учнів на уроках математики  в умовах інноваційного навчання.

 3. Особливості змістового забезпечення формування математичних знань за програмою „Росток”.

 4. Формування математичних компетенцій молодших школярів в умовах розвивального навчання.

 5. Формування математичних компетенцій молодших школярів прийомами інтерактивних технологій.

 6. Способи диференціювання навчальних завдань  на різних етапах уроку математики.

 7. Особливості втілення на уроках математики інформаційно-комп’ютерних технологій навчання.

 8. Використання технології укрупнення дидактичних одиниць на уроках математики в початкових класах.

 9. Проблемні ситуації на уроках математики як засіб розвитку творчого мислення молодших школярів.

 10. Технології забезпечення наступності в математичній освіті між дошкільною і початковою ланками.

3. Тематика дипломних робіт з технології освітньої галузі

“ Я і Україна ”

(автор – Телецька Л. І.)

 1. Особливості змістового забезпечення формування природничих знань за програмою «Росток».

 2. Особливості втілення на уроках курсу «Я і Україна» інформаційно-комп’ютерних технологій навчання.

 3. Інноваційні підходи в організації та проведенні уроків освітньої галузі «Я і Україна».

 4. Технологічні особливості авторського курсу В. Ільченко «Довкілля».

 5. Формування пізнавальної активності молодших школярів на уроках освітньої  галузі «Людина і світ».

 6. Особливості організації та проведення уроків курсу «Я і Україна» за технологією проблемного навчання.

 7. Особливості змістового забезпечення з формування природничих знань за навчальною програмою «Навколишній світ» Вальфдорської школи.

 8. Управління проектною діяльністю молодших школярів на уроках освітньої галузі «Людина і світ».

 9. Формування екологічної культури молодших школярів в умовах розвивального навчання.

 10. Технологія ігрового навчання та його вплив на формування пізнавальної активності молодшого школяра на уроках освітньої галузі «Людина і світ».

4. Тематика дипломних робіт з технології освітньої галузі

“ Основи здоров’я ”

(автор – Себало Л.І.)

 1. Оптимізація взаємодії вчителя та батьків під час впровадження здоров’язберігаючих технологій.

 2. Здоров’язберігаючий компонент у змісті  і структурі підручників для початкової школи.

 3. Особливості розвитку емоційно-вольової сфери особистості молодших школярів засобами здоров’язберігаючих технологій.

 4. Формування навичок здорового способу життя у молодших школярів в позакласний час.

 5. Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі молодшого школяра.

 6. Здоров’язберігаючі педагогічні технології як чинник організації освітньо-виховної роботи в школі.

 7. Здоров’язберігаючі технології як засіб формування в молодших школярів уявлень і понять про здоровий спосіб життя.

 

5. Тематика дипломних робіт з освітньої галузі

“ Технології ”

(автор – І.І.Ремезюк) 

1. Науково – методичні засади моделювання та використання технологій ігрового навчання в організації діяльності молодших школярів на уроках трудового навчання.

2. Здійснення диференційованого підходу до учнів початкових класів на уроках трудового навчання.

3. Психолого - педагогічні т а методичні основи формування у молодших школярів умінь співпраці на уроках трудового навчання.

4. Дидактико – методичні аспекти інтеграції змісту освітніх галузей «Технологія» та «Математики» (або «Мистецтва», «Людина і світ», «Мова та література») у початковій школі.

5. Інноваційні підходи в теорії та практиці трудового навчання в початкових класах.

6. Формування пізнавальної активності учнів початкових класів засобами технології проблемного навчання.

7. Нетрадиційні підходи до проведення уроків трудового навчання в початкових класах (традиції і новаторство і методиці трудового навчання).

8. Управління творчою проективною діяльністю молодших школярів.

9. Теоретико - методичні основи розробки дидактичних матеріалів з трудового навчання молодших школярів, спрямованих на розвиток її творчих можливостей.

10. Конструктивно – технологічний підхід у вирішенні завдань   освітньої галузі «Технології» в початковій школі.

6. Тематика дипломних робіт з технології освітньої галузі

“ Мистецтво ”

(автор – І.М. Янковська)

 1. Розвиток естетично-творчої діяльності молодших школярів засобами різних видів мистецтва.

 2. Підвищення ефективності уроків мистецтва за допомогою художньо-педагогічних технологій.

 3. Використання сугестивних та терапевтичних художньо-педагогічних технологій на уроках мистецтва.

 4. Формування художньо-творчих умінь молодших школярів засобами терапевтичної художньо – педагогічної технології.

 5. Формування творчих  здібностей молодших школярів засобами ігрових художньо-педагогічних технологій на уроках мистецтва.

 6. Творчі завдання як засіб розвитку художньо-творчих умінь молодших школярів на уроках мистецтва.

 7. Формування пізнавальної  активності молодших школярів на уроках мистецтва.

 8. Інноваційні підходи в початкових класах на уроках мистецтва.

 9. Диференційовані підхід до молодших школярів на уроках мистецтва.

 10. Нетрадиційні підходи до проведення уроків мистецтва в початкових класах.

Розділ ІІІ

Рекомендована література

3.1. Загальна література 

 1. Артемова Л. В. Удосконалення професійної підготовки спеціалістів до шкільного профілю / Упоряд. Л.В.Абрамова, Н.В. Лисенко;М-во. Освіти Укр; УДПУ імені М.П. Драгоманова. – К: 1966.-206с.

 2. Бабанський Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических  сследований.-М.:Педагогика, 1982.-192с.

 3. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у ВНЗ. Навчальний посібник. – К.:ВВП «Космос», 1997.-64с.

 4. Введ. 010186.-М., 1984.- (Ситсема стандартов по информации библиотечному и издательскому делу).

 5. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження. – К.: АПН України, 1995. – 45с.

 6. Ильина Т.А. Вопросы и методология педагогического исследования.- М.: Знание, 1975. – 133с.

 7. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности.- л.: Изд-во Ленинград. Ун-та, 1970.- 114с.

 8. Мороз І.В. Кваліфікаційні роботи у педагогічному вузі. Методика написання, правила оформлення і порядок захисту.-К.: НПУ, 2002.-110с.

 9. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту: Навчальний посібник. К.: Фірма «Курс».,1997-56с.

 10. Мороз І.В., Мороз Л.І. Наукове дослідження: курсові, дипломні, магістерські роботи: Навчальний посібник. К.: 2010 – С.143.

 11. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні.// Інформ. Збірник Міносвіти.- 1998.-№10.-С.3-13.

 12. Рудницька О.П., Болгарський А.Г., Свистельнікова Т.Ю. Основи педагогічних досліджень.-К.: Експрес-об’ява, 1998.-144с.

 13. Теория и методика педагогического эксперимента /под ред. Пискунова А.И., Воробев Г.В.-М.:Педагогика, 1979.-207с.

 14. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій : Посібник. – К.  Академвидав, 2004. –208 с., С.114-115

 

3.2. Література для дипломних робіт з технології освітньої

галузі “Математика”

 1. Воронцов А.Б. Практика развивающего обучения. М.: ЦПРО “Развитие личности”, 1998 - 360с.

 2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 3. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод. посіб. авт. – уклад.: О.Пометун, Л.Пироженко. – К.: АПН.: 2002, - 136 с.

 4. Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі. Навчально-методичний посібник. Донецьк: 2006.- 225 с.

 5.  Кукушин В.С. Современные педагогические технологии. Начальная школа. Пособие для учителя. (Серия “Школа развивающего обучения”).- Ростов н/Д: изд-во “Феникс”, 2003.- 448 с.

 6. Логачевська С.П. Диференціація у звичайному класі: Посібник для вчителів, методистів, студентів. / За заг.ред. О.Я.Савченко. - К.:1998. - 288 с.

 7. Наволокова Н. Енциклопедія педагогічних технологій. Харків.- 2009.-145 с.

 8. Освітні технології: Навч.-метод.посібник. /О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За заг.ред. О.М.Пєхоти.- К.:А.С.К.,2001.-256 с.

 9. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: Навч. посіб. /О.М.Пєхота та ін. За ред. І.А.Зязюна, О.М.Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003.- 240 с.

 10. Проекти в початковій школі: тематика та розробки занять / упоряд. О.Онопрієнко.- К.: Шк.світ, 2007.- 128 с.

 11. Селевко Г.К.Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. М.: НИИ школьных технологий, 2006.- 816 с

3.3. Література для дипломних робіт з технології освітньої

галузі “Я і Україна”

 1. Байбара Т. М., Коваль Н. С. Вибір методів вивчення нового матеріалу на уроках природознавства // Почат. шк.— 1990.— № 9.— С. 35—39.

 2. Балашова С. Спостереження за природою як засіб екологічного виховання молодших школярів / С. Балашова // Початкова школа. – 2005. – №3. – С. 19-21.

 3. Бібік Н. М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів: Навч.-метод. посібник для вчителів почат. кл.— К.: ІЗМН, 1997. – 216 с.

 4. Боришевський М. Про виховання особистості // Почат. шк. — 1998. — № 9.— С 11—15.

 5. Вілков В.Ю. Людина і світ: навчальний посібник [для слухачів підготовчих факультетів та відділень вищих навчальних закладів] / В.Волков, О.Салтковський. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.

 6. Девід Гудінг. Світогляд: для чого ми живемо і яке наш місце у світі / Девід Гудінг, Джон Леннокс: [пер. з англ. М.Жукалюк]. – К.: УБТ, 2003. - 416 с.

 7. Діденко В.Ф. Людина і світ: навчальний посібник / Діденко В.Ф., Діденко Л.В., Кондрашова-Діденко В.І. – 15-е вид., перероб. і допов.]. – К.: Вища школа, 2001. – 229 с.

 8. Друзь Б.Г. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів у процесі навчання.— К.: Рад. шк., 1978.

 9. Коваль Н.С. Готуємося до уроків природознавства. 3 (2) кл.: [методичний посібник]. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – 122 с.

 10. Коренева І.М. Розвиток спостережливості молодших школярів у процесі вивчення природничого матеріалу: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд.пед.наук / І.М. Коренева. – К., 2003. - 20 с.

 11. Мазоха Д.С. Інтерактивні технології розвитку критичного мислення молодших школярів: навчальний посібник [для студентів та вчителів] / Д.С. Мазоха, О.С. Мазур. – К.: Інтерлінк, 2005. – 62 с.

 12. Черненко Г.М. Формування громадянських почуттів у молодших школярів на уроках «Я і Україна» / Г.М. Чернєнко / Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України; Нац.пед.ун-т імені М.П. Драгоманова / [уклад. Л.Л. Макаренко]. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – С.178-187. – (Серія педагогічні та історичні науки; вип. LXV (65)).

 13. Юрович В. Нестандартні уроки як засіб підвищення ефективності навчання в курсі «Я і Україна» / В. Юрович // Початкова школа. – 2006. - № 6. – С.22-26.

 

3.4. Література для дипломних робіт з технології освітньої

галузі “Основи здоров’я” 

 1. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология / Серия «Гиппократ». – Ростов-н-Дону: Феникс, 2000.

 2. Богданова, Г. Підготовка вчителів до формування в учнів життєвих навичок / Г. Богданова // Здоров’я та фізич. культура. -2007.-№ 9. - с. 6-7.

 3. Борисенко А. Організація і методика проведення фізкультурних хвилинок і фізкультурних пауз з учнями початкових класів // Фізичне виховання в школі. – 2002. - №3.

 4. Васильков В.А. Формирование ценности здоров’я и здорового образа жизнедеятельности учащихся. – Ханты-Мансийск, 2003.

 5. Ващенко О., Єрмолова В.М. та ін. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня молодшого школяра. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003.

 6. Ващенко О., Свириденко С. Організація здоровязберігаючої діяльності початкової школи // Початкова освіта – Т.334, №46. – 2005. - с.2-4.

 7. Вишневский В.А. Здоровьезбережение в школе. – М.: Теория и практика физической культуры, 2002.

 8. Дубогай О.Д. Фізкультура як складова здоровя та успішного навчання дитини. К.: Видавничий дім «Шкільний світ». 2006.

 9. Кобилянський В. Спортивні та оздоровчі заходи в школі // Фізичне виховання в школі. – 2001. - №1.

 10. Ковалько В.И. Здоровьезберегающие технологии в начальной школе (1 – 4 классы). – М.: ВАКО, 2004.

 11. Ковалько В.И. Младшие школьники на уроке: 1000 развивающих игр, упражнений, физкультминуток (1 – 4 кл.). - М.: Эксмо-Прес, 2007.

 12. Концепція неперервної валеологічної освіти. Проект. – К.: МП «Полімед», 1994.

 13. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді (наказ МОН України №605 від 21.07.2004р.).

 14. Корнієнко С.М. Весела перерва 1 – 4 класи: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 80с.

 15. Кучма В.Р., Сердюковская Г.Н., Демин А.К. Руководство по гигикне и охране здоров’я школьников. – М.: Российская ассоциация общественного здоровья, 2000.

 16. Малашенко М. Нетрадиційні підходи до фізичного виховання молодших школярів. // Освіта і здоров’я /Матеріали Всеукраїнської Науково-методичної конференції 18—19 квітня 2006 року. / Під редакцією професора Рудякова О.М. / С.: мсп «Ната», 2006 — 248 с.

 17. Методические рекомендации: Здоровьязберегающие технологии в общеобразовательной школе / Под ред. М.М. Безруких, В.Д. Сонькина. – М.: Триада-фарм, 2002.

 18. Національна програма «Репродуктивне здоров’я» 2001 – 2005рр. (затверджено Указом Президента України від 26.03.2001р. № 203).

 19. Никифоров Г.С. Психология здоровья. – СПб.: Речь, 2002.

 20. Овчиннікова Н., Нестерова М., Сосіна В. Сучасні засоби занять оздоровчої спрямованості // Фізичне виховання в школі. – 2001. - №4.

 21. Педагогика и психология здоров’я / под. ред.. Н.К. Смирнова. – М.: АРКТИ, 2003.

 22. Подтереба С. Формування у дітей та молоді культури здоров’я засобами позашкільної освіти. // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. - №5.

 23. Приказки та афоризми про здоров’я // Позакласний час. – 2001. - №26.

 24. Савченко О.Я. Реалізація оздоровчої функції школи // Директор, ліцею, гімназії. – 2002. - №4.

 25. Севрук А.І. Здоров’язберігаючий урок/ А.І. Севрук, Е.А. Юніна// Шкільні технології.-2004.- №2.-С.200-207

 26. Сисоєнко Н., Свиридова О. Здоровя дитини та організація шкільного життя // Початкова освіта. – 2004. - №19, травень. – с.8-13.

 27. Смирнов Н.К. Здоровьезберегающие образовательные технологии в работе учителя и школы. – М.: АРКТИ, 2003.

 28. Указ Президента України від 15.03. 2002р. №258 «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя».

 29. Шахненко В. Азбука здоров’я молодшого школяра. – К.: Магістр – S, 1998. -171 с.  

 30. Шевченко Т., Следюк Г. Циферблат жизни. Упражнения для воспитательного часа // Шкільний світ. – 2003. - №46-47.

 31. Ющенко Т.Г. Урок: «Поняття про здоров’я та хворобу людини» // Основи здоров’я та фізична культура. – 2005.- №2, с. 22-25.

 

3.5. Література для дипломних робіт з освітньої

галузі “Технології”

1. Бегей В.М., Максименко Н.Б., Сторожук Л.П. Нестандартні уроки в початковій школі: Метод. посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 1998. – 82 с.

2. Бегей В.М., Оліяр М.П., Степанова Л.В., Файчак З.Є. Ігрові форми організації навчальної діяльності учнів у школі І ступеня /За ред. В.М.Бегея. – Львів, 1996. – 103 с.

3. Будник О.Б. Господврське виховання школярів: Науково-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, 1998. - 160 с.

4. Державний стандарт початкової загальної освіти //Початкова школа. – 2001. - №1. – С. 28-54.

5. Дідух В., Левченко Г., Сидоренко В., Терещук Б., Тхоржевський Д. Тезаурус стандарту «Трудове навчання»// Трудова підготовка в закладах освіти. – 1998. - №1. – С.2-7.

6. Дубинський І.В., Котелянець Н.В. Трудове навчання в початкових класах. – Кіровоград: РВГ КДПУ, 1999. – 228 с.

7. Дубинський І.В., Котелянець Н.В. Відлуння давнини: Методичні рекомендації. – Кіровоград: РВГ КДПУ, 1999. – 84 с.

8. Загальноосвітня підготовка учнів у процесі трудового навчання / Д.О. Тхоржевський, В.О.Дідух, В.К.Сидоренко та ін. За ред. Д.О.Тхоржевського. – К., 1998. – 184 с.

9. Климов Е.А. Введение в психологию труда: Учебник для вузов. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – 350 с.

10. Концепція трудової підготовки школярів України //Освіта. – 30 серп. – 1993 р. – С.8-9.

11. Котелянець Н. Підготовка вчителя до розвивального трудового навчання //Початкова школа. – 1999. - №6. – С. 47-49.

12. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів /трудове навчання// Початкова школа. – 2002. - №6.-С.44-45 с.

13. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика: Кн. для уч-ся. – М.: Просвещение, 1991. – 20 л.

14. Методика обучения технологии: Книга для учителя / Под ред. В.Д. Симоненко. – Брянск, 1998. – 296 с.

15. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. – К.: Генеза, 2002. – 368 с.

16. Саксаганський Г.Д. Школьнику об организации производства. – М.: Просвещение, 1988. – 128 с.

17. Татушинський В. Наочні посібники для трудового навчання та вимоги до них // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2000. - №4.-С.37-40.

18. Тимош І.М. Основи фізіології та психології праці: Навч. Посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 168 с.

19. Ткаченко В.Г. Елементи креслення і конструювання в початкових класах. – К.: Рад. Школа, 1982. – 96 с.

20. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. Ч.1. Теорія трудового навчання. – К.: РННЦ «ДІНІТ», 2000. – 248 с.

21. Тхоржевський Д.О. Яким має бути зміст освітньої галузі «Технології» //Трудова підготовка в закладах освіти. – 2000. - №3. – С.7-10.

22. Учителю о производстве / Сост. А.Б.Дмитриев. – М.: Просвещение, 1977. – 224 с.

23. Холмянский Л.М., Щипанов О.С. Дизайн: Пробн. навч.пос. для 5-7 кл. сер.шк. – К.: Освіта, 1992. – 208 с.

24. Хоружний В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання. – Тернопіль: «Астон», 2001. – 220 с.

25. Шутяк В.Г. Методика трудового навчання в початкових класах: Навч. Пос. Для студентів вищих навч.закл. / Рівненський держ..гум. ун-т – Рівне, 2001. – 278 с. 

3.6. Література для дипломних робіт з технології освітньої

галузі “Мистецтво” 

 1. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2001. – № 1. – 52 с.

 2. Програми для середньої загальноосвітньої школи 1–4 класи / відпов.за випуск Щербакова Л. Ф. – К. : “Початкова школа”, – 2006. – 432 с.

 3. Масол Л.М., Бєлкіна Е.Б. Мистецтво [навчальний посібник]

 4. Масол Л.М., Бєлкіна Е.Б. Мистецтво [підручники для 1-4 класу], Київ 2004 р.

 5. Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми. Руководство для психологов, педагогов, врачей и специалистов работающих с детьми. – СПб. : Речь, 2007. – 160 с.

 6. Селевко Г. К. Єнциклопедия образовательних технологий : В 2 Т. М. : НИИ школьних технологий, 2006. – 816 с. :

а) технологія музичного виховання школярів Д.Б. Кабалевського (Б.М. Теплова, Г.А. Струвє, В.В Кирюшина) (§8.6., С.545);

б) авторська технологія формування музичного мислення А.В. Заруби, авторська технологія музичного виховання В.В. Шилова (§ 8.8., С. 573).

в) Вальдорфська педагогіка (Р. Штейнер) (музичне виховання, образотворче мистецтво) (§ 11.2., С. 731-738).

г) технологія викладання образотворчого мистецтва в школі Л.М. Предтеченська, “Образ і думка”, “Образотворче мистецтво в Німеччині” (§ 8.7., С.554)

д) різновидності авторських шкіл : Школа-студія класичної і сучасної музики, літератури, мистецтва; Театральна школа; Будівельно-архітектурна школа; Творча сільська школа-колонія; Школа духовного, морального, розумового, естетичного, психічного і фізичного здоров’я; Школа телевізійних мистецтв (§16.9., С.646)

ДОДАТКИ

Додаток 1

Зразок титульної сторінки 

 

Міністерство освіти та науки України

Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова

Інститут педагогіки та психології

Кафедра педагогіки та методики початкового навчання

 

Дипломна робота на тему:

………………………………………………………………

 

студента денної форми навчання

за спеціальністю ……………

(ПІБ) …………………………

 

Науковий керівник

(ПІБ) …………………………

(наук. ступінь, вчене звання,)

 

Київ – 2011 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!