Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1802 Правила оформлення курсової роботи, Загальні вимоги

Правила оформлення курсової роботи, Загальні вимоги

« Назад

Правила оформлення курсової роботи

Загальні вимоги

 

Курсову роботу друкують на комп'ютері з одного боку аркуша білого паперу. Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25 - 30 сторінок. Текст необхідно друкувати, залишаючи поля: вгорі, внизу, з лівого боку – 25 мм, з правого – 10 мм. Абзац починається з 5 знаку. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пунктів з полуторним міжрядковим інтервалом, чіткий, чорного кольору, середньої жирності, щільність тексту повинна бути однаковою. Текст основної частини поділяють на розділи, підрозділи, пункти.

Заголовки структурних частин, а саме: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів друкують з абзацу маленькими літерами (крім першої літери, яка друкується великою). Крапка в кінці заголовків не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапками. Назви розділів та параграфів формулюють стисло і чітко. Відстань між заголовком структурних частин підрозділів (параграфів) та текстом повинна дорівнювати 2-3 інтервалам. Кожну структурну частину курсової роботи слід починати з нової сторінки. При друкуванні тексту слід чітко диференціювати тире (–), що ставиться перед узагальнюючим словом „це”, що стоїть після однорідних членів речення, та дефіс (-), що вживається як знак переносу частин слова з одного рядка на інший або як з'єднувальна риска між словами.

До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають суцільній нумерації.

Нумерація сторінок, розділів параграфів, таблиць подається арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включається до загальної нумерації сторінок, але номер (1) не ставиться. На наступних сторінках номер ставиться у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини курсової роботи як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Номер розділу ставиться після слова „РОЗДІЛ”, крапка не ставиться, заголовок друкується з нового рядка (РОЗДІЛ 1). Допускається інший варіант: назва розділу подається в одному рядку з номером цього розділу, після номера ставиться крапка (РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації самостійної роботи учнів).

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера підрозділу, між якими ставиться крапка. В кінці номера підрозділу теж ставиться крапка і далі, в цьому ж рядку, йде заголовок підрозділу (1.1. Сутність і принципи організації самостійної роботи учнів).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!