Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1796 Вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Організація обліку

Вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Організація обліку

« Назад

Модуль №3 Курсова робота

Вказівки до виконання курсової роботи студента (КР) з дисципліни “Організація обліку” для студентів  спеціальності 7.050106, 8.050106 “Облік і аудит” ІЗДН

Знати:

- систему діючого законодавства та підзаконних актів щодо регулювання ведення бухгалтерського обліку; аудиту, внутрішньогосподарському контролю, аналізу господарської діяльності;

- методи обліку окремих аспектів господарської діяльності підприємств, їх переваги та недоліки;

- організацію документообігу, порядок обробки бухгалтерських документів;

- організаційні форми бухгалтерії як структурного підрозділу підприємства;

- професійні вимоги до робітників бухгалтерії;

- методи організації внутрішньогосподарського контролю;

- організацію аналітичної роботи;

- організацію автоматизації бухгалтерського обліку.

Вміти: скласти Наказ про облікову політику підприємства й організацію бухгалтерського обліку з необхідними додатками до нього (по підприємству будь-якої галузі економіки та будь-якої організаційної форми).

 

Загальні положення

Студенти  спеціальності  7.050106, 8.050106 “Облік і аудит” всіх форм навчання вивчають дисципліну “Організація обліку”  на 5 або на 6 курсі та виконують передбачені навчальним планом види самостійної роботи.

Курсова робота по дисципліні „Організація обліку” готує студента до написання випускової роботи певного освітньо-кваліфікаційного рівня – дипломної роботи.

Вибір варіанту завдання для виконання курсової роботи для студентів усіх форм навчання проводиться згідно останній цифрі залікової книжки студента.

Процес написання і захисту курсової роботи складається з етапів, основними з яких є:

 • вибір варіанту курсової роботи, узгодження її з науковим керівником;

 • підбір літературних джерел, законодавчих і нормативних матеріалів (законів України, постанов Уряду, тощо), які регламентують питання обліку;

 • вивчення літературних джерел і матеріалів у періодичній пресі згідно з темою курсової роботи;

 • складання плану курсової роботи;

 • накопичення та попередня обробка практичного матеріалу з теми;

 • узагальнення теоретичного і практичного матеріалу з теми;

 • коригування та доопрацювання плану курсової роботи;

 • визначення обсягу і змісту графічного матеріалу і додатків;

 • написання курсової роботи;

 • захист курсової роботи.

Завдання на курсову роботу є першим етапом керівництва курсовою роботою. Завдання на курсову роботу складає керівник, видається студенту за його підписом , датується днем видачі та реєструється керівником у журналі обліку та контролю курсового проектування, що знаходиться на кафедрі обліку і аудиту.

Керівник повинен провести індивідуальну бесіду зі студентом по суті завдання, що забезпечить успіх подальшого виконання курсової роботи. Під час бесіди керівник з’ясовує ступінь підготовленості студента до виконання даного завдання, його здібності та нахили, рекомендує необхідну літературу та матеріали, надає необхідну консультацію щодо порядку виконання завдання, узгоджує план-графік виконання курсової роботи в цілому й по її окремих складових з визначенням черговості їх виконання.

Аналіз завдання на курсову роботу починається студентом з визначення його повноти і спроби знайти рішення поставлених задач у принциповому плані, ґрунтуючись на власних уявленнях щодо предмету розгляду. Внаслідок цих спроб студент формулює конкретні запитання, на які треба знайти відповіді в рекомендованій літературі або в керівника курсової роботи.

У завданні на курсову роботу можуть бути наведені тільки основні вимоги і якщо в ньому відсутні певні дані, потрібні, за думки студента, для виконання курсової роботи, він може висунути пропозиції щодо внесення керівником до завдання необхідних доповнень. Якщо пропозиції щодо уточнення зазначених даних будуть визнані керівником обґрунтованими, то після їх обговорення формулюється уточнена редакція завдання.

Бланк завдання та зразок оформлення завдання на виконання курсової роботи наведено удод.1,2. 

Курсова робота повинна мати таку структуру (ДСТУ 3008-95. Державний стандарт України. Документація. Звіти у сфері науки й техніки. Структура  і правила оформлення):

Титульний аркуш

Завдання на виконання курсової роботи

Реферат

Зміст

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Вступ

Розділ І

Розділ ІІ

Розділ ІІІ

Висновки та рекомендації

Список використаної літератури

Додатки

Зразок оформлення титульного аркуша наводиться у дод.5

Зразок оформлення реферату наведено у дод.6

У вступі (2-3 сторінки) обґрунтовується необхідність складання на підприємстві Наказу про облікову політику й організацію бухгалтерського обліку. Визначають мету та об’єкт дослідження, практичне значення теми, коло питань, які розглядаються у курсовій роботі.

Перший розділ має теоретичний характер.  У ньому розглядаються загальні теоретичні й методичні положення з галузевих особливостей організації бухгалтерського обліку на підприємстві, визначається проблеми організації обліку,  виходячи особливостей фінансово-господарської діяльності підприємства. Студент, розкриваючи тему курсової роботи, повинен продемонструвати власні знання з бухгалтерського обліку, обліку на підприємствах різних галузей економіки, управлінського обліку, аудиту, аналізу господарської діяльності, пов’язуючи їх з обраною темою.

Другий розділ - це складений студентом Наказ про облікову політику й організацію бухгалтерського обліку на обраному за варіантом підприємстві.

 Третій розділ надає інформацію про шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах певної галузі економіки.

Висновки та рекомендації (4-5 сторінок) містять узагальнений виклад результатів роботи у вигляді економічно обґрунтованих висновків та пропозицій з теми курсової роботи.

Пропозиції повинні містити рекомендації щодо подальшого ведення облікової роботи, виявлення і підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Додатки . Додатки містять документи, на які є посилання з другої (практичної) частини курсової роботи та які характеризують організацію ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, заповнюються студентами власноруч згідно з вимогами чинного законодавства.

Список використаної літератури.

Курсова робота має бути зброшурованою таким чином, щоб аркуші були щільно стиснутими. Не допускається їх з‘єднання скріпкою або швидкозшивачем.

Матеріал курсової роботи повинен бути викладений грамотно, чітко та стисло. При цьому в тексті роботи мають бути обов‘язковими посилання на використані літературні джерела.

У тексті курсової роботи не рекомендується вживати звороти із займенниками першої особи, наприклад: “Я вважаю...”, “Ми вважаємо...” тощо. Рекомендується вести виклад, не вживаючи займенників, наприклад: “Вважаємо...”, “...знаходимо...” тощо.

Без пояснень дозволяється використовувати тільки загальноприйняті скорочення, наприклад, ПЕОМ, ДСТУ тощо.

Текстовий та графічний матеріал записки друкується комп‘ютерним способом з однієї сторони аркуша формату А 4 через 1,5 міжрядкового інтервалу, текст вирівнюється по ширині аркуша.

Текстовий редактор – Word for Windows, версія 7.0 або більш пізні.

Шрифт – Times New Roman, кегль 14 пт.

Обсяг курсової роботи - не менше 40 сторінок.

 

Завдання до курсової роботи

Скласти Наказ про облікову політику підприємства по наведених нижче підприємствах, враховуючи їх галузеві особливості. Підприємство, для якого необхідно скласти Наказ про облікову політику вибирається за останньою цифрою залікової книжки.

До наказу про облікову політику підприємства обов’язково скласти усі передбачені додатки та пояснення. 

Остання цифра залікової книжки

Назва та вид діяльності підприємства

0

Аптека “Фарма” – торгівля ліками.

1

Ресторан “Сокол” – громадське харчування

2

МП “Будівельник” – здійснення будівельно-монтажних робіт

3

Приватний дитячий садок “Сонечко” – надання освітньо-побутових послуг населенню.

4

МП “Транспортник” – здійснення вантажних перевезень на території України.

5

Кафе-бар “Лілея” – громадське харчування.

6

МП “Турист” – надання туристичних послуг населення.

7

МП “Краса”  - перукарські послуги.

8

Магазин “Одяг” – комісійна торгівля

9

МП “Пасіка” – виробник сільськогосподарської продукції.

Складати наказ про облікову політику заданого підприємства необхідно дотримуючись вимог, наведених в Наказі про облікову політику. 

 

Додаток 1 

Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й   А В І А Ц І Й Н И Й    У Н І В Е Р С И Т Е Т 

Інститут економіки та менеджменту 

Факультет економіки і підприємництва 

Кафедра обліку і аудиту

 

КУРСОВА  РОБОТА 

з дисципліни „Організація обліку” 

Тема: Наказ про облікову політику й організацію бухгалтерського обліку на _______________________

Виконав (-ла):

студент (-ка) ______ курсу _______ групи,

спеціальності _.050106 „Облік і аудит” ________

Керівник: _____________

___________________

Київ 200__

 

Додаток 2

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут економіки та менеджменту

Кафедра обліку і аудиту

 

ЗАВДАННЯ

на виконання курсової роботи

по дисципліні „Організація Обліку”

студента (-ки)____ курсу______групи, спеціальності _.050100 „Облік і аудит”

___________________________________ 

Тема курсової роботи: Наказ про облікову політику й організацію бухгалтерського обліку на ________________ 

Термін виконання роботи: з_________20__ р. по _________20__ р. 

1. Вихідні дані до роботи:

Дані бухгалтерського обліку ________________________ 

2. Етапи роботи над курсовою роботою:

І етап – обрання теми, складання плану (1 тиждень); узгодження плану з керівником та індивідуальна робота (1 тиждень); підбирання та опрацювання літературних джерел (1 тиждень). ІІ етап – написання вступу та першого розділу (2 тижні); ІІІ етап – написання другого розділу (2 тижні); ІУ етап – написання третього розділу (2 тижні); У етап – написання висновків і рекомендацій та оформлення роботи; УІ етап – здача роботи керівнику для перевірки та захист курсової роботи. 

3. Перелік обов‘язкового графічного матеріалу: 

4. Завдання видав _______      (_________) “_____”_____20__р.

(підпис керівника)         (П.І.Б. керівника)  

Завдання одержав до виконання __________  “___”______20__р.

(підпис студента)

Курсова робота захищена ____балів ______за національною шкалою “____”______20__р.

Голова комісії: ________________

Члени комісії:   ________________

Додаток 3

РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка до курсової роботи “ Наказ про облікову політику й організацію бухгалтерського обліку на _______” вміщує: __ с., __ табл., __ додатків, __ літературних джерел. 

Об‘єкт дослідження – ______________________ 

Предмет дослідження – ______________________________ 

Мета роботи – ______________________________________ 

Основна характеристика курсової роботи _______________ 

Результати курсової роботи рекомендується використовувати ______________________________________ 

Основні поняття курсової роботи: _____________________

 

Додаток 4

Наказ №

Про облікову політику підприємства _________

й організацію бухгалтерського обліку

М.Київ  “_______”___________200_р. 

1. Загальні положення

 • Дата державної реєстрації, номер свідоцтва про державну реєстрацію, ідентифікаційний код_____________

 • Дата реєстрації та номер Свідоцтва платника ПДВ

 • Організаційно-правова форма підприємства_________

 • Форма власності підприємства___________________

 • Юридична адреса та місцезнаходження____________

 • Наявність вищестоящої організації_______________

 • Наявність філій, представництв, структурних підрозділів _________________________________________

 • Форма фінансування____________________________

 • Участь в спільній діяльності, включаючи спільні підприємства, проекти, угоди___________________________

 • Основний вид господарської діяльності___________

 • Неосновні види діяльності, передбачені статутом____

 • Вид фінансової діяльності_______________________

 • Вид інвестиційної діяльності_____________________

 • Вид зовнішньоекономічної діяльності_____________

 • Розмір статутного капіталу______________________

 • Кількість акціонерів (засновників)___________ ____

 • Наявність ліцензій, дозволів, патентів для указаних видів діяльності_____________________________________

 • Наявність  пільг________________________________

 • Середня чисельність персоналу__________________

 • Тривалість операційного циклу__________________

 • Інші дані 

Для виконання Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 року № 996-ХІІ, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України з метою забезпечення єдиної облікової політики й надання достовірної фінансової звітності

Н А К А З У Ю:

Здійснити організаційні заходи щодо ведення бухгалтерського обліку, складання та подання звітності. 

2. Про організацію бухгалтерського обліку 

1. Організувати ведення бухгалтерського обліку на підприємстві_______

1.1Кількисний та якісний склад бухгалтерії__________________

1.2 Права та обов’язки головного бухгалтера і посадових осіб бухгалтерії_______

1.3 Права і відповідальність головного бухгалтера і посадових осіб бухгалтерії____

1.4 Затвердити перелік посадових осіб, які складають фінансову звітність і примітки до неї__________

1.5 Загальну відповідальність за ведення податкового обліку__________

1.6 Закріпити за окремими працівниками бухгалтерії конкретні ланки обліку__________

2. Затвердити в складі господарської діяльності підприємства:

 • Звичайну діяльність__________________

 • Операційну діяльність__________________

 • Основну діяльність____________________

 • Інвестиційну діяльність________________

 • Фінансову діяльність_______________

3. Вважати надзвичайною подією__________________

4. Встановити межу істотності в розмірі____________

5. Головному бухгалтеру забезпечити дотримання на підприємстві єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання і представлення у встановлені строки фінансової звітності на підставі ведення бухгалтерського обліку за __________ формою.

6. Забезпечити відображення господарських операцій підприємства згідно Робочого плану рахунків (Дод.__).

7. Організувати  бухгалтерський облік:

 • Основних засобів і інших необоротних активів згідно_________

 • Нематеріальних активів ____________________

 • Виробничих запасів________________________

 • МШП_____________________________________

 • Незавершеного виробництва_________________

 • Транспортно-заготівельних витрат____________

 • Товарів____________________________________

 • Готівкових розрахунків______________________

 • Безготівкових розрахунків__________________

 • Розрахунків із засновниками_________________

 • Розрахунків з дебіторами____________________

 • Розрахунків з кредиторами___________________

 • Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки класу________________

 • Адміністративних витрат__________________

 • Загальновиробничих витрат_________________

 • Витрат на збут____________________________

8. Затвердити порядок ведення бухгалтерського обліку окремих господарських операцій:

 • Затвердити перелік, склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) (Дод.___)

 • Затвердити перелік і склад, порядок розподілу змінних та постійних загальновиробничих витрат (Дод.__)

 • Витрати майбутніх періодів списуються на витрати відповідно до спеціальних розрахунків (Дод.__) на підставі кошторису витрат на виробництво продукції, виконання робіт (надання послуг) з урахуванням планової кількості виробів, робіт (послуг)

 • Встановити______________ метод обліку витрат на виробництво та фактичної калькуляції собівартості продукції.

 • Встановити нормальну потужність цехів (Дод.___)

 • Сформувати на підприємстві резерв сумнівних боргів із застосуванням метода розрахунку резерву________

 • Визнати дебіторську заборгованість безнадійною у випадку__________________

 • Списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості здійснювати

 • Створити забезпечення на відшкодування майбутніх відпусток_____

 • Затвердити перелік створюваних на підприємстві резервів (фондів)_________________ та порядок їх формування та витрачання (Дод.__) __________________

 • Здійснювати визнання доходів згідно___________

 • Встановити порядок використання чистого прибутку (у відсотках до чистого прибутку, згідно статуту)_________

    

3. Про  організацію податкового обліку

Згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 року №283/97-ВР та Закону України “Про податок на добавлену вартість” від 03.04.1997 року №168/97-ВР

Н А К А З У Ю:

1. Встановити порядок накопичення даних про валові витрати та доходи для цілей оподаткування на підставі первинних облікових документів ____________

2. Призначити відповідальними за виписку податкових накладних по ПДВ та ведення Книги обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) ___________

3. Для розрахунку сум валового доходу від виконання _____ застосувати порядок______________

4. Розрахунок приросту (зменшення) балансової вартості придбаних товарів, матеріалів, сировини тощо призводити _____________

4. Організаційно-технічні аспекти

1. Затвердити перелік посадових осіб, які наділяються правом дозволу на проведення господарських операцій (Дод.__).

2. Для проведення інвентаризаційної роботи на підприємстві:

 • Скласти постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі________

 • Здійснювати інвентаризацію в наступні строки

 • По запасах___________________________

 • По необоротних активах_______________

 • По дебіторський та кредиторській заборгованості________

 • По грошових коштах____________________________

 • По податках____________________________________

3. Затвердити графік документообігу на підприємстві (Дод.__)

4. Затвердити технологію обробки облікової інформації в бухгалтерії (Дод.__)

5. Встановити відповідальність посадових осіб за підписання документів, регістрів та звітності (по посадах і видах документів та по видах відповідальності)_______

6. Надати право підписання документів з повною відповідальністю_____

7. Затвердити зразки підписів робітників, які мають право підпису документів (Дод.___)

8. Надати право підписання звітності:

 • Фінансової_________________________________

 • Статистичної_______________________________

 • Податкової_________________________________

 • Іншої______________________________________

9. Затвердити відповідальність за якість та своєчасність складання й надання звітності:

 • Фінансової_________________________________

 • Статистичної_______________________________

 • Податкової_________________________________

 • Іншої______________________________________

10. Покласти обов’язки по веденню управлінського (внутрішньогосподарського) обліку на ____________________

11. Затвердити форми управлінського (внутрішньогосподарського) обліку ______________ і ____________ відповідальних осіб____________

12. Затвердити перелік первинних документів, які застосовуються підприємством у практичний діяльності та офіційно затверджених відповідними державними органами (Дод.__)

13. Призначити відповідальних:

 • За виписку довіреностей на отримання ТМЦ ______________

 • За видачу дозволу на реалізацію продукції, майна, цінностей підприємства______________________

 • За облік і зберігання бланків суворого обліку __

 • За здійснення виробничого контролю_________

14. Призначити матеріально відповідальних осіб:

 • За грошові кошти та інші цінності_____________

 • За бланки суворого обліку________________

 • За товарні цінності_________________________

 • За готову продукцію_______________________

 • За майно, що знаходиться у відділах, підрозділах_____________

15. Затвердити наступні строки видачі готівки з каси підприємства_______

16. Встановити норму представницьких витрат___

17. Встановити граничні норми  добових на службові відрядження______

18. Встановити строки звітування за витрачання коштів

19. Відповідальність за організацію робіт з ведення обліку, зберігання та видачі трудових книжок і виконавчих листів покласти на ____________

5. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку

1. Покласти відповідальність на _________________ за:

 • організацію бухгалтерського обліку;

 • забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

 • зберігання оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого строку, але не більше трьох років

2. Покласти відповідальність на головного бухгалтера (або відповідального за ведення бухгалтерського обліку) за:

 • Дотримання на підприємстві єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;

 • Складання і представлення у встановлені строки фінансової звітності;

 • Контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

 • Участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням збитків від нестачі і псування активів підприємства;

 • Перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших уособлених підрозділах підприємства.

3. Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов’язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна та зобов’язань підприємства, складання ліквідаційного балансу й фінансової звітності покласти на ліквідаційну комісію, що буде створена згідно чинного законодавства.

4. Покласти відповідальність за зберігання та видачу документів з архіву на ____________

5.    Покласти відповідальність за недопущення несанкціонованого доступу до облікових даних на ______________ 

6. Контроль за виконанням наказу

Контроль  за виконанням цього наказу покласти на ________ 

Зі змістом наказу ознайомити (під розписку) усіх посадових осіб, причетних до його виконання.

Директор ______________________________________

З наказом ознайомлені:

1. Посада, П.І.П. ________________________

2. Посада, П.І.П.  ________________________

3. ...

 

Додаток 5

Наказ №

про облікову політику підприємства _________

й організацію бухгалтерського обліку

М.Київ  “_______”___________200_р. 

1. Загальні положення

 • Дата державної реєстрації, номер свідоцтва про державну реєстрацію, ідентифікаційний код_____________

 • Дата реєстрації та номер Свідоцтва платника ПДВ

 • Організаційно-правова форма підприємства_________

 • Форма власності підприємства___________________

 • Юридична адреса та місцезнаходження____________

 • Наявність вищестоящої організації_______________

 • Наявність філій, представництв, структурних підрозділів _________________________________________

 • Форма фінансування____________________________

 • Участь в спільній діяльності, включаючи спільні підприємства, проекти, угоди___________________________

 • Основний вид господарської діяльності___________

 • Неосновні види діяльності, передбачені статутом____

 • Вид фінансової діяльності_______________________

 • Вид інвестиційної діяльності_____________________

 • Вид зовнішньоекономічної діяльності_____________

 • Розмір статутного капіталу______________________

 • Кількість акціонерів (засновників)___________ ____

 • Наявність ліцензій, дозволів, патентів для указаних видів діяльності_____________________________________

 • Наявність  пільг________________________________

 • Середня чисельність персоналу__________________

 • Тривалість операційного циклу__________________

 • Інші дані 

Для виконання Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 року № 996-ХІІ, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України з метою забезпечення єдиної облікової політики й надання достовірної фінансової звітності

Н А К А З У Ю:

Здійснити організаційні заходи щодо ведення бухгалтерського обліку, складання та подання звітності.

2. Про організацію бухгалтерського обліку

1. Організувати ведення бухгалтерського обліку на підприємстві згідно п. 4 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 року № 996-ХІІ

Для   забезпечення    ведення    бухгалтерського    обліку підприємство самостійно обираєформи його організації:

введення до   штату   підприємства   посади   бухгалтера  або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

користування послугами спеціаліста з бухгалтерського  обліку, зареєстрованого   як підприємець,  який  здійснює  підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

ведення на   договірних   засадах   бухгалтерського    обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;

самостійне ведення   бухгалтерського   обліку   та  складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства.  Ця форма  організації  бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися.

1.1 Кількісний та якісний склад бухгалтерії   Бухгалтерія - це самостійний структурний підрозділ апарату управління (служба, відділ), який здійснює бухгалтерський облік господарськоїдіяльності підприємства

Організаційна побудова бухгалтерської служби - це форма поділу праці. що передбачає розподіл облікових робіт між виконавцями. Конкретне вираження ця форма знаходить у відповідній структурі бухгалтерії згідно штатного розпису підприємства і системі управління підприємством в цілому.

1.2 Права та обов’язки головного бухгалтера і посадових осіб бухгалтерії___________

1.3 Права і відповідальність головного бухгалтера і посадових осіб бухгалтерії_______

п. 7 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 року № 996-ХІІ

Головний  бухгалтер  або  особа,  на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства (далі - бухгалтер):

a. забезпечує дотримання  на  підприємстві  встановлених  єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

b. організує контроль    за    відображенням     на     рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

c. бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від  нестачі,  крадіжки  і  псування  активів підприємства;

d. забезпечує перевірку  стану  бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших  відокремлених  підрозділах підприємства.

Також необхідно визначити, що на роботу  головного бухгалтера приймає директор (власник, рада директорів) підприємства; чи є замісник (-ки) головного бухгалтера; що розпорядження головного бухгалтера щодо організації та здійснення бухгалтерського обліку є обов’язковими до виконання усіма структурними підрозділами й працівниками підприємства; наділення головного бухгалтера правом другого підпису; на кого покладаються обов’язки та відповідальність при відсутності головного бухгалтера.

1.4 Затвердити перелік посадових осіб, які складають фінансову звітність і примітки до неї________________

1.5 Загальну відповідальність за ведення податкового обліку__________________

п. 3 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 року № 996-ХІІ : відповідальність за організацію бухгалтерського обліку  та

забезпечення   фіксування  фактів  здійснення  всіх  господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років,  несе  власник  (власники)  або  уповноважений  орган

(посадова   особа),   який   здійснює   керівництво  підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

1.5 Закріпити за окремими працівниками бухгалтерії конкретні ланки обліку_______________________________

2. Затвердити в складі господарської діяльності підприємства:

 • Звичайну діяльність_______________________

Звичайна діяльність – це будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення, тобто виробництво усіх видів продукції (робіт, послуг), допоміжні й обслуговуючі підприємства включно.

 • Операційну діяльність______________________

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є фінансовою або інвестиційною діяльністю.

 • Основну діяльність________________________

Основна діяльність – діяльність, що пов’язана з виробництвом і реалізацією продукції, робіт, послуг, яка є головною метою створення підприємства й забезпечує основний його дохід.

 • Інвестиційну діяльність____________________

Інвестиційна діяльність – придбання й реалізація тих же необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

 • Фінансову діяльність______________________

Фінансова діяльність – діяльність, що призводить до змін розміру власного й залученого капіталу підприємства (зміни статутного капіталу, кредити, займи тощо).

3. Вважати надзвичайною подією__________________

Надзвичайна подія – це подія або операція, яка чітко відрізняється від звичайної діяльності підприємства і не очікується її повторення в майбутньому.

4. Встановити межу суттєвості в розмірі________________

Згідно П(С)БО 1”суттєва інформація – інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності”. Тобто, при придбанні товарів ціна яких менша границі суттєвості, то їх можна відразу списувати у виробництво. Законодавство ніяк не обумовлює границю суттєвості, тому кожне підприємство на власний розсуд установлює границю суттєвості, виходячи з необхідності контролю над цими цінностями. В основному цей параметр лежить у межах 50-200 грн.

5. Головному бухгалтеру забезпечити дотримання на підприємстві єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання і представлення у встановлені строки фінансової звітності на підставі ведення бухгалтерського обліку за ___________ формою.

Існують дві великі групи форм обліку: книжкова та комп’ютерна.

До книжкових форм бухгалтерського обліку належать:

меморіально-ордерна форма обліку;

журнал-головна;

журнально-ордерна форма;

журнальна форма обліку;

спрощена.

Застосування журналів – ордерів й відомостей до них відбувається згідно Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000року № 356 зі змінами та доповненнями.

6. Забезпечити відображення господарських операцій підприємства згідно Робочого плану рахунків (Дод.__).

7. Організувати  бухгалтерський облік:

 • Основних засобів і інших необоротних активів згідно Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92 (зі змінами та доповненнями); Наказу Міністерства статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку”, затвердженого 29.12.1995р. №352 та визначити:

- одиниця обліку основних засобів;

- строк корисної експлуатації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;

- ліквідаційну вартість основних засобів;

- метод амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;

- вартісна межа віднесення об’єктів до основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів;

- порядок обліку витрат на ремонт необоротних активів;

- порядок обліку орендованих необоротних активів;

- первинні документи з обліку основних засобів на даному підприємстві;

- графік документообігу первинних документів з обліку основних засобів на даному підприємстві;

- список осіб, які мають право підписувати документи і які саме.

 • Нематеріальних активів згідно Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. №242 (зі змінами та доповненнями) і встановити:

- об’єкт обліку НМА;

- порядок оцінки НМА та визначенні ліквідаційної вартості;

- діапазон строків корисного використання НМА;

- метод та порядок нарахування амортизації НМА;

- перелік субрахунків та аналітичних рахунків, необхідних для організації аналітичного обліку НМА;

-  облік орендованих НМА;

- основні первинні документи з обліку НМА та графік їх документообігу;

- список осіб, на яких буде покладено відповідальність за збереження інформації.

 • Виробничих запасів згідно Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджене наказом Міністерства України від 20.10.1999р. № 246 (зі змінами та доповненнями); “Про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини та матеріалів”, затвердженого наказом Міністерства статистики України від 21.06.96р. № 193; “Про затвердження типових облікових документів з обліку малоцінних швидкозношуваних предметів”, затвердженого наказом Міністерства статистики України від 22.05.1996р. № 145 і вказати:

- одиниці бухгалтерського обліку запасів, їх найменування або однорідна група (вид);

- порядок визначення первісної вартості запасів, які придбані за плату, виготовлені власними силами, отримані безкоштовно;

- перелік витрат, що не включаються до первісної вартості запасів;

- основні критерії визначення МШП;

- порядок списання МШП при їх передачі в експлуатацію;

- метод оцінки і списання виробничих запасів;

- собівартість, яка буде обчислюватись за даними обліку;

- первинні документи для відображення операцій із запасами та їх документообіг;

- порядок обліку транспортно-заготівельних витрат та їх розподіл;

- порядок відображення в обліку запасів, що не принесуть підприємству економічної вигоди в майбутньому;

- порядок обліку товарів й аналітичні рахунки для обліку операцій з товарами в роздрібній торгівлі.

 • Готівкових розрахунків_____________________

- нормативні документи, що регламентують розрахунки підприємства готівкою;

- ліміт готівки каси, встановлений обслуговуючим банком;

- графік роботи касира;

- первинні документи щодо оформлення операцій підприємства з готівкою, графік їх документообігу

 • Безготівкових розрахунків__________________

- форми безготівкових розрахунків, які використовуються на підприємстві;

- документи, які оформляються при безготівкових операціях, графік їх документообігу

 • Розрахунків із засновниками_____________

- порядок розрахунків та виплати дивідендів засновникам підприємства

 • Розрахунків з дебіторами___________________

- порядок визнання та оцінки дебіторської заборгованості;

- критерії класифікації дебіторської заборгованості (зокрема безнадійної);

- метод визначення резерву сумнівних боргів;

- графік документообігу для документів, що підтверджують виникнення дебіторської заборгованості;

- визначення облікових регістрів для відображення дебіторської заборгованості, та порядок доведення цієї інформації до виконавців.

 • Розрахунків з кредиторами_________________

 • Власного капіталу____________________

- нормативні та засновницькі документи, що регламентують організацію обліку;

- встановлення порядку вибуття учасників і визначення розміру частки належного їм додаткового капіталу;

- порядок утворення й використання резервного капіталу, крім випадків, коли він утворюється згідно чинного законодавства;

- склад і порядок утворення й використання фондів спеціального призначення;

- порядок й методика створення зобов’язань;

- оцінка внесків і порядок збільшення статутного капіталу

 • Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки класу_____

 • Адміністративних витрат__________________

До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські  витрати,  спрямовані на  обслуговування  та управління підприємством:

o загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

o витрати на   службові   відрядження   і   утримання   апарату управління   підприємством  та   іншого    загальногосподарського персоналу;

o витрати на утримання  основних  засобів,  інших  матеріальних необоротних     активів    загальногосподарського    використання (операційна  оренда,  страхування  майна,  амортизація,   ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

o винагороди за професійні послуги  (юридичні,  аудиторські,  з оцінки майна тощо);

o витрати на зв'язок (поштові,  телеграфні,  телефонні, телекс, факс тощо);

o амортизація нематеріальних   активів   загальногосподарського використання;

o витрати на врегулювання спорів у судових органах;

o податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі  (крім  податків, зборів  та  обов'язкових  платежів,  що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

o плата за розрахунково-касове обслуговування та  інші  послуги банків;

o інші витрати загальногосподарського призначення.

 • Загальновиробничих витрат________________

 До складу загальновиробничих витрат включаються:

- витрати  на  управління  виробництвом   (оплата   праці апарату   управління  цехами, дільницями  тощо;  відрахування  на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління  цехами, дільницями;  витрати  на  оплату  службових  відряджень  персоналу

цехів, дільниць тощо).

- амортизація    основних   засобів   загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.

- амортизація  нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.

- витрати   на   утримання,   експлуатацію   та   ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.

- витрати  на  вдосконалення  технології  й   організації виробництва  (оплата  праці  та відрахування  на соціальні заходи працівників,  зайнятих  удосконаленням  технології  й організації виробництва,   поліпшенням   якості   продукції,   підвищенням  її надійності, довговічності,  інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів,  оплата  послуг  сторонніх організацій тощо).

- витрати  на   опалення,   освітлення,   водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.

- витрати на обслуговування виробничого  процесу  (оплата праці  загальновиробничого персоналу;  відрахування  на соціальні заходи,  медичне  страхування  робітників  та  апарату управління виробництвом;  витрати  на  здійснення  технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).

- витрати  на  охорону  праці,  техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища.

- інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів   і  готової  продукції  на  склади;  нестачі незавершеного виробництва;  нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей

у  цехах;  оплата  простоїв  тощо). 

 • Витрат на збут__________________________

Витрати  на  збут  включають  такі  витрати,  пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

- витрати пакувальних   матеріалів   для   затарювання  готової продукції на складах готової продукції;

- витрати на ремонт тари;

- оплата праці  та  комісійні  винагороди  продавцям,  торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

- витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

- витрати на передпродажну підготовку товарів;

- витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

- витрати на  утримання  основних  засобів,  інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних  зі  збутом  продукції,  товарів, робіт,   послуг   (операційна  оренда,  страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

-  витрати на  транспортування,  перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні  та  інші  послуги, пов'язані  з  транспортуванням  продукції  (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

- витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

- витрати  на  страхування призначеної для подальшої реалізації готової   продукції  (товарів),   що   зберігається   на   складі підприємства; 

- витрати  на  транспортування  готової продукції (товарів) між складами  підрозділів (філій, представництв) підприємства

-  інші витрати,  пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

8. Затвердити порядок ведення бухгалтерського обліку окремих господарських операцій:

 • Затвердити перелік, склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) (Дод.___)_____

 • Затвердити перелік і склад, порядок розподілу змінних та постійних загальновиробничих витрат (Дод.__)______

Загальновиробничі  витрати  поділяються  на  постійні   і змінні.

До змінних  загальновиробничих  витрат  належать  витрати  на обслуговування  і  управління виробництвом (цехів,  дільниць),  що змінюються прямо (або майже прямо)  пропорційно  до зміни  обсягу діяльності.  Змінні  загальновиробничі  витрати  розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу  (годин  праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування   і  управління   виробництвом,   що   залишаються незмінними  (або  майже  незмінними)  при зміні обсягу діяльності. Постійні  загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат  з  використанням  бази розподілу (годин праці,  заробітної плати, обсягу  діяльності, прямих  витрат  тощо)  при  нормальній потужності.   Нерозподілені   постійні  загальновиробничі  витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції  (робіт, послуг)  у  періоді  їх виникнення.  Загальна сума розподілених та нерозподілених  постійних загальновиробничих   витрат   не   може перевищувати  їх  фактичну  величину. 

Приклад розподілу  загальновиробничих   витрат   наведено   в додатку 1 до  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”.

 • Витрати майбутніх періодів списуються на витрати відповідно до спеціальних розрахунків (Дод.__) на підставі кошторису витрат на виробництво продукції, виконання робіт (надання послуг) з урахуванням планової кількості виробів, робіт (послуг)

 • Встановити ___________ (позамовний, попередільний, попроцесний, нормативний, стандарт-кост, директ-кост) метод обліку витрат на виробництво та фактичної калькуляції собівартості продукції.

 • Встановити нормальну потужність цехів (Дод.___)

Нормальна потужність  - очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності  підприємства протягом  кількох  років  або  операційних  циклів  з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

 • Сформувати на підприємстві резерв сумнівних боргів із застосуванням метода розрахунку резерву_________

 • Списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості здійснювати _______

 • Створити забезпечення на відшкодування майбутніх відпусток___________________

 • Затвердити перелік створюваних на підприємстві резервів (фондів)______ та порядок їх формування та витрачання (Дод.__) ___________

 • Здійснювати визнання доходів згідно_____________________

 • Встановити порядок використання чистого прибутку (у відсотках до чистого прибутку, згідно статуту)__________

 

3. Про  організацію податкового обліку 

Згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 року №283/97-ВР та Закону України “Про податок на добавлену вартість” від 03.04.1997 року №168/97-ВР

Н А К А З У Ю:

1. Встановити порядок накопичення даних про валові витрати та доходи для цілей оподаткування на підставі первинних облікових документів _______

2. Призначити відповідальними за виписку податкових накладних по ПДВ та ведення Книги обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) _____________

3. Для розрахунку сум валового доходу від виконання ________ застосувати порядок___________

4. Розрахунок приросту (зменшення) балансової вартості придбаних товарів, матеріалів, сировини тощо призводити ___________________

 

4. Організаційно-технічні аспекти 

1. Затвердити перелік посадових осіб, які наділяються правом дозволу на проведення господарських операцій (Дод.__).

2. Для проведення інвентаризаційної роботи на підприємстві:

 • Скласти постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі_________________________________________

 • Здійснювати інвентаризацію в наступні строки

 • По запасах______________________________

 • По необоротних активах__________________________

 • По дебіторський та кредиторській заборгованості_____

 • По грошових коштах_____________________________

 • По податках____________________________________

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994р. №69 (із змінами і доповненнями).

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996р. №116 (із змінами та доповненнями).

Для проведення інвентаризаційної    роботи    на підприємствах,  розпорядчим документом їх  керівника  створюються постійно   діючі   інвентаризаційні  комісії  у  складі  керівника структурних  підрозділів,  головного  бухгалтера,  які  очолюються керівником підприємства або його заступником.

На  підприємствах,  де  через   великий   обсяг   робіт проведення   інвентаризації   не   може бути  забезпечено  однією комісією,  для безпосереднього проведення інвентаризації у  місцях збереження   та   виробництва   розпорядчим  документом  керівника підприємства створюються робочі інвентаризаційні комісії у  складі інженера,  технолога,  механіка, виконавця  робіт,  товарознавця, економіста, бухгалтера та інших досвідчених працівників, які добре знають  об’єкт  інвентаризації,  ціни  та первинний облік.  Робочі інвентаризаційні  комісії  очолюються   представником   керівника підприємства,   який   призначив   інвентаризацію.  Забороняється призначати головою робочої інвентаризаційної комісії у  тих  самих матеріально  відповідальних  осіб  одного  й того ж працівника два роки підряд.

3. Затвердити графік документообігу на підприємстві (Дод._)

4. Затвердити технологію обробки облікової інформації в бухгалтерії (Дод.__)

5. Встановити відповідальність посадових осіб за підписання документів, регістрів та звітності (по посадах і видах документів та по видах відповідальності)_____

6. Надати право підписання документів з повною відповідальністю_______

7. Затвердити зразки підписів робітників, які мають право підпису документів (Дод.___)

8. Надати право підписання звітності:

 • Фінансової_____________________________________

 • Статистичної__________________________________

 • Податкової____________________________________

 • Іншої_________________________________________

 • Затвердити відповідальність за якість та своєчасність складання й надання звітності:

 • Фінансової_________________________________

 • Статистичної_______________________________

 • Податкової_________________________________

 • Іншої______________________________________

10. Покласти обов’язки по веденню управлінського (внутрішньогосподарського) обліку на_____________________

11. Затвердити форми управлінського (внутрішньогосподарського) обліку __________ і __________ відповідальних осіб____________

12. Затвердити перелік первинних документів, які застосовуються підприємством у практичний діяльності та офіційно затверджених відповідними державними органами(Дод.__)

13. Призначити відповідальних:

 • За виписку довіреностей на отримання ТМЦ ________
 • За видачу дозволу на реалізацію продукції, майна, цінностей підприємства___________
 • За облік і зберігання бланків суворого обліку________________
 • За здійснення виробничого контролю________________________

14. Призначити матеріально відповідальних осіб:

 • За грошові кошти та інші цінності__________________

 • За бланки суворого обліку________________________

 • За товарні цінності_____________________________

 • За готову продукцію____________________________

 • За майно, що знаходиться у відділах, підрозділах_____

15. Затвердити наступні строки видачі готівки з каси підприємства___

16. Встановити норму представницьких витрат____

17. Встановити граничні норми  добових на службові відрядження_____________________

18. Встановити строки звітування за витрачання коштів__________________

19. Відповідальність за організацію робіт з ведення обліку, зберігання та видачі трудових книжок і виконавчих листів покласти на ___________ 

5. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку

1. Покласти відповідальність на __________________ за:

 • Організацію бухгалтерського обліку;

 • Забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

 • Зберігання оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого строку, але не більше трьох років

2. Покласти відповідальність на головного бухгалтера (або відповідального за ведення бухгалтерського обліку) за:

 • Дотримання на підприємстві єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;

 • Складання і представлення у встановлені строки фінансової звітності;

 • Контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

 • Участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням збитків від нестачі і псування активів підприємства;

 • Перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших уособлених підрозділах підприємства.

3. Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов’язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна та зобов’язань підприємства, складання ліквідаційного балансу й фінансової звітності покласти на ліквідаційну комісію, що буде створена згідно чинного законодавства.

4. Покласти відповідальність за зберігання та видачу документів з архіву на______________________

5. Покласти відповідальність за недопущення несанкціонованого доступу до облікових даних на __________________________ 

6. Контроль за виконанням наказу 

Контроль  за виконанням цього наказу покласти на ________________ 

Зі змістом наказу ознайомити (під розписку) усіх посадових осіб, причетних до його виконання. 

Директор ___________________________

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!