Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1777 Організації розрахункової роботи з курсу Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті, НУДПСУ

Організації розрахункової роботи з курсу Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Затверджую

Проректор з навчальної

та методичної роботи

_____________ Касьяненко М.М.

“__”________ 2012 р.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

Організації  розрахункової роботи

з курсу «УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ»

для підготовки спеціалістів денної форми навчання

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»

для всіх спеціалізацій

 

Ірпінь 2012


Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» складена на основі РНП, затвердженого в 2010 р.

 

ЗМІСТ

Передмова

Оцінювання результатів розрахункової роботи студентів

Вимоги до оформлення розрахункової роботи

Завдання та методичні вказівки до виконання завдання

Список рекомендованої літератури

 

Передмова 

На сучасному етапі розвитку людства значна роль відведена інформатизації економічних процесів та впровадженню в практику управління виробництвом новітніх інформаційних технологій.

Тому важливе значення має підготовка спеціалістів із спеціальності облік і аудит, які мають міцні знання з управлінських інформаційних систем і навички застосування в контрольно-аналітичній діяльності новітні інформаційні технології.

Упроцесі вивчення дисципліни студенти повинні знати концептуальні засади управлінських інформаційних систем та новітніх управлінських інформаційних технологій,  методи аналізу економічної інформації на ПК, набути навички використання загальних та спеціальних інструментальних засобів автоматизації аналізу та аудиту,  здійснення операційного аналізу даних на ПК.  

Метою виконання розрахункової роботи є систематизація та контроль набутих знань і практичних навичок з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» 

Методична розробка містить такі розділи:

 1. Оцінювання результатів розрахункової роботи студентів

 2. Методичні вказівки до виконання завдання.

 3. Вимоги до оформлення розрахункової роботи

 4. Варіанти завдань до розрахункової роботи.

5. Список рекомендованої літератури

За успішне виконання кожного із завдань в цілому з розрахункової роботи студенти отримують до 10 балів. Таким чином, за кожний вид роботи студент може отримати максимально: 

Оцінювання результатів розрахункової роботи студентів 

№ з/п.

Розділ розрахункової роботи

Вид роботи

Максимальна кількість балів за видами робіт

 

Передмова

Постановка мети та задачі управління і визначення інформаційних (первинні документи, на підставі яких проводиться аналіз (аудит), технічних, програмних, технологічних засобів її розв’язання).

1

1.

Розділ 1

Розробка вхідних та розрахункових таблиць економічних показників.

2

2

Розділ 2

Дослідження основної тенденції розвитку на осно­ві аналізу динамічних рядів даних.

2

3.

Розділ 3

Вивчення впливу та взаємозв'язку даних в аналі­зі діяльності підприємства.

3

5.

Захист роботи

Оформлення, висновки та захист роботи

2

Разом                                                                                                                      10

 

Методичні вказівки до виконання завдання 

Аналітичний документ з аналізу (аудиту) має наступну структуру:

Передмова. Постановка мети та задачі управління і визначення інформаційних (первинні документи, на підставі яких проводиться аналіз (аудит), технічних, програмних, технологічних засобів її розв’язання).

Розділ 1. Розробка вхідних та розрахункових таблиць економічних показників.

Таблиці мають задовольняти наступним вимогам:

 • вхідні дані треба вводити лише один раз;

 • уся інформація, одержана на основі вхідних даних, роз­раховується;

 • при подальшо­му аналізі вхідної інформації дані не вводиться та не копіюється, а створюється найпростіша формула-посилання на адресу клітин­ки вхідної таблиці;

 • однакові або близькі за структурою таблиці розмі­щують на одному робочому листку Excel, а для різних таблиць  створюють окремі робочі листки і присвоюють їм відповід­ні імена;

 • вхідні дані та результати аналізу ілюструють за допомогою графіків і діаграм різних типів.

До даних таблиць, в яких наведено значення економічних показників, з метою поглибленого аналізу даних і дослідження зміни по­казників застосувати функції СОРТИРОВКА, РАНГ, ФИЛЬТР, тощо.

Після отримання відповідних таблиць та діаграм можна проаналізувати одержані результати і зро­бити відповідні висновки.

Розділ 2. Дослідження основної тенденції розвитку на осно­ві аналізу динамічних рядів даних.

Використовуючи спеціальні методи аналізу дина­мічних рядів даних, можна дослідити загальну тенденцію роз­витку. Дослідження охоплюють:

• прогнозування за допомогою інструменту Ковзне середнє або Експоненціальне згладжування «Пакета аналізу» Excel, які дають змогу визначити загальну тенденцію змін показни­ків, що передує подальшому аналізу;

• прогнозування за допомогою інструменту Лінія тренда. Правильний вибір трендової моделі надає користувачеві можливість не тільки визначити загальну тенденцію змін показ­ників, а й провести короткострокове прогнозування. Пошук трендової моделі, прогнозування мають ґрунтуватися на загаль­них правилах побудови лінії тренда;

• прогнозування за допомогою статистичних функцій РОСТ і ТЕНДЕНЦИЯ. Прогнозують ряди даних на один або два періоди вперед, зміни ре­зультативних показників (наприклад, обсягу діяльності, прибут­ку тощо) залежно від прогнозованих змін незалежних показни­ків-факторів (чисельності, заробітної плати, вартості основних виробничих фондів тощо).

Розділ 3. Вивчення впливу та взаємозв'язку даних в аналі­зі діяльності підприємства.

Розділ 3.1. Детермінований факторний аналіз даних.

Для дослідження впливу факторів на результативні показники вибрати та обґрунтувати результатив­ні показники, зміна яких буде досліджуватись.

Детермінований аналіз впливу факторів-ознак на результативний фактор в Excel проводити у вигляді таблиці із двох частин. Перша частина таблиці включає вхідні дані (базисні та фактичні). У другій частині таблиці розміщу­ються статистичні показники, що визначаються методом аналізу: відхилення (абсолютні або відносні) чи темпи (індекси) зростання. Також у другій частині таблиці на­водяться розрахункові формули впливу окремих фак­торів на результативний показник і перевірка їх спіль­ної дії.

Фактор

Базисні дані (б)

Фактичні дані (ф)

Абсолютне відхилення

Темп зростання (темп приросту, індекс зростання)

Вплив факторів

Дослідження впливу різних факторів на результативний по­казник здійснити із застосуванням методів одно факторного та двофакторного аналізу (функція ТАБЛИЦА ПОДСТАНОВКИ).

Розділ 3.2. Стохастичний (кореляційно-регресійний) аналіз да­них.

З'ясувати, чи є кореляційна залежність між факторними і результативними показниками та побудувати регресійну модель досліджуваного економічного процесу. Спочатку визначити характер парної лінійної кореляційної залежності кіль­кох факторів (не менше шести для кількох результативних показ­ників) та силу зв’язку.

Кореляційний аналіз проводиться за допомогою інструмента КОРРЕЛЯЦИЯ із «Пакета анализа данных» MS Excel. Одержані дані оформляються й аналізу­ються.

Побудова регресійних моделей та находження точної величини суттєвого зв’язку проводиться у вигляді математичної моделі, наприклад, моделі множинної регресійної залежності: Y=Ао+В1Х1+В2Х2+...+ВnХn. Для розрахунку параметрів моделі, тобто константи Ао і коефіцієнтів регресії (Вn) використати інструмент \Регрессия\ з пакету\Анализ данных\.

Використовуючи інструмент РЕГРЕСИЯ з Пакета анализа EXCEL отримати рівняння регресії, яке характеризує тенденцію фінансово-економічного розвитку підприємства, або його окремої ділянки. 

Висновки і пропозиції. Сформулювати загальні виснов­ки на основі проведеного аналізу і порівняння одержаних резуль­татів і запропонувати конкретні управлінські рішення. 


Вимоги до оформлення розрахункової роботи 

1. Зразок титульної сторінки

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УН1ВЕРСИТЕТ ДПС УКРАЇНИ 

Факультет обліково-економічний

Кафедра інформаційних систем і технологій

 

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

з предмету “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті”

          ____________________________________________________

 

(вказати тему аналізу та назву і місцезнаходження підприємства)

 

Ірпінь – 2014

 

 1. Розрахунки виконуються в середовищі табличного редак­тора Microsoft Excel. Текстова частина оформляється за допомо­гою текстового редактора Microsoft Word з імпортованими об'єк­тами табличного редактора Microsoft Excel та гіперпосиланнями на конкретні документи.

 2. Розрахункові таблиці по кожному розділу розміщуються на різних робочих листках однієї робочої книги табличного ре­дактора Microsoft Excel, яким присвоюються відповідні імена.

 3. Якщо в наступних частинах аналізу використовуються вхідні дані, введені або одержані в попередніх частинах, то їх уве­дення має здійснюватись у вигляді посилання на попередні таб­лиці. Повторне введення даних не допускається.

 4. Діаграми на листках мають бути чітко пов'язані з таблич­ними даними.

 5. У кінці кожної частини має бути короткий аналіз одержа­них результатів.

 6. Параметри сторінки: формат — А4; поля: ліве — З см; праве, верхнє, нижнє — 2 см. Шрифт: розмір — 14 п.; інтервал — 1,5 п.; вхідні дані і текст — звичайний; результати розрахунків — курсивний.

 7. Сторінки документа, за винятком першої, нумеруються.

 8. Аналітичні таблиці мають бути оформленні з використан­ня можливостей команди Формат. Кожна таблиця повинна мати основний заголовок, вище якого розміщуються слово «Таблиця» і номер (нумерація за частинами). Для всіх показників у табли­цях та на графіках мають бути вказані одиниці виміру.

10. Індивідуальну роботу з самостійно проведеного  комп’ютеризованого аналізу економічної діяльності з метою прийняття управлінського рішення студент представляє на перевірку викладачу до іспиту у роздрукованому зброшурованому вигляді та  в електронній формі.

 

Список рекомендованої літератури 

 1. Боровиков В. STATISTIKA: искусство анализа данных на компьютере. Для  професионалов. – СПб.: Питер, 2001. – 656с.

 2. В.М, Беспалов, А.Ю, Вакула, А.М. Гострик, С.Г. Діордіца, С.М. Таракановский, Є.В. Тиханович Інформатика для економістів: Навч. Посіб. Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. – К.: ЦУЛ, 2003. – 788с.

 3. Воловник А.А. Знакомтесь, информационные технологии. СПб.:БХВ – Петербург, 2002. – 352с.

 4. Галузинський Г.П. Перспективні технологічні засоби оброблення інформації: Навч.-метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г.П. Галузинський, І.В. Гордієнко. – Київ: КНЕУ, 2002. – 280с.

 5. Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті: Навч.-метод.       посібник.- 2-е. вид., перероб. і доп. – Київ: КНЕУ, 2003. – 259с.

 6. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів  вищих навчальних закладів. – К.: "Академвидав", 2003. – 320с.

 7. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2004. 464с.

 8. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для   студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.І. Пушкаря: - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. – 704с.

 9. Клименко   О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка Навчально-методичний посібник / За ред. О.Д, Шарапова – К.: КНЕУ, 2002. – 534с.

 

 Варіанти завдань до розрахункової роботи

Варіанти вхідних даних фінансово-економічних показників для проведення комп’ютерного аналізу діяльності підприємства 

№ пор.

Показник

Одиниця виміру

Дані за періодами

1

2

3

4

5

6

7

1

Виручка від реалізації продукції (без ПДВ)

тис. грн.

265

276

258

281

278

279

272

2

Обсяг виробництва в оптових цінах підприємства

тис. грн.

300

270

280

280

290

290

300

3

Середньорічна чисельність працюючих

чол.

50

52

48

51

52

52

50

4

Середньорічна чисельність робітників

чол.

45

44

43

46

46

45

45

5

Фонд заробітної плати працюючих

тис. грн.

98

102

94

100

98

101

96

6

Фонд заробітної плати робітників

тис. грн.

84

85

82

88

86

86

84

7

Середньорічна вартість основних фондів

тис. грн.

300

330

330

340

340

345

330

8

Середньорічний залишок оборотних коштів

тис. грн.

62

68

78

69

85

69

72

9

Середньорічна вартість нематеріальних активів

тис. грн.

18

21

20

22

22

23

22

10

Повна собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

241

252

257

268

251

261

248

11

Повна собівартість виробленої продукції

тис. грн.

260

270

270

285

265

275

270

12

Матеріальні витрати

тис. грн.

92

98

97

89

94

96

95

13

Середньорічний виробіток на одного працюючого

грн./чол.

6000,00

5192,31

5833,33

5490,20

5576,92

5576,92

6000,00

14

Середньорічний виробіток на одного робітника

грн./чол.

6666,67

6136,36

6511,63

6086,96

6304,35

6444,44

6666,67

15

Середньорічна заробітна плата одного працюючого

грн. /чол.

1960,00

1961,54

1958,33

1960,78

1884,62

1942,31

1920,00

16

Середньорічна заробітна плата одного робітника

грн./чол.

1866,67

1931,82

1906,98

1913,04

1869,57

1911,11

1866,67

17

Прибуток від реалізації продукції

тис. грн.

24

24

1

13

27

18

24

18

Рентабельність підприємства

%

6,63

6,03

0,25

3,18

6,35

4,35

5,97

19

Рентабельність витрат

%

9,96

9,52

0,39

4,85

10,76

6,90

9,68

20

Фондовіддача основних фондів

грн./грн.

1,00

0,82

0,85

0,82

0,85

0,84

0,91

21

Фондовіддача нематеріальних активів

грн./грн.

16,67

12,86

14,00

12,73

13,18

12,61

13,64

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!