Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1762 Дипломна робота у вищих педагогічних закладах освіти із спеціальності Педагогіка і методика середньої освіти та Трудове навчання

Дипломна робота у вищих педагогічних закладах освіти із спеціальності Педагогіка і методика середньої освіти та Трудове навчання

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ

ОСВІТИ

(ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ВИКОНАННЯ) 

із спеціальності

"Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання" напряму підготовки "Педагогічна освіта"

 

Київ – 2002

 

УДК 378. 637 (079. 2)

Дипломна робота у вищих педагогічних закладах освіти (Положення про організацію і виконання) із спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання" напряму підготовки "Педагогічна освіта" / В.К.Сидоренко, В.П.Курок. –  К., 2002. – 48 с.

Навчально-методичний посібник розкриває основні положення, пов'язані з організацією, підготовкою, написанням та захистом дипломних робіт студентами спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання" вищих педагогічних закладів освіти.

УКЛАДАЧІ:

Сидоренко В.К., доктор педагогічних наук, професор;

Курок В.П., кандидат педагогічних наук, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Гуревич Р.С., доктор педагогічних наук, професор;

Гусєв В.І., доктор педагогічних наук, професор;

Терещук Г.В., доктор педагогічних наук, професор.

Відповідальна за випуск: Таранченко В.М.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для спеціальності "Педагогіка І методика середньої освіти. Трудове навчання" вищих педагогічних закладів освіти.

ІSВN 966-7763-13-7

© Сидоренко В.К., Курок В.П., 2002   

© Оригінал-макет РВВ ГДПУ, 2002 

 

ЗМІСТ 

Вступ

1. Загальні положення

2. Тематика і зміст дипломних робіт

3. Організація і порядок виконання дипломних робіт

4. Оформлення дипломних робіт

5. Порядок подання дипломних робіт до Державної екзаменаційної комісії

6. Захист дипломних робіт у Державній екзаменаційній комісії

Список рекомендованих літературних джерел

Додатки

 

ВСТУП

Дипломна роботам – випускна самостійна робота навчально-дослідного характеру, яка виконується студентами, що закінчують гуманітарні вищі заклади освіти1.

Дипломною роботою завершується навчання студентів у навчальному закладі. Написання та захист дипломної роботи є перевіркою готовності студента до майбутньої професійної діяльності.

Упродовж багатьох років у вищих педагогічних закладах України склалися різні, часто суперечливі, підходи до визначення мети, змісту і тематики дипломних робіт із спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання" напряму підготовки "Педагогічна освіта". На противагу цьому для багатьох вчительських спеціальностей існують випробувані часом типові вимоги до дипломних робіт, підкріплені доцільною їх тематикою.

У педагогічних вищих закладах освіти спеціально передбачений час на виконання студентами дипломної роботи не виділяється – її виконання відбувається одночасно з аудиторними заняттями. Такі умови вимагають чіткої організації роботи студентів над дипломними роботами, надання можливості виконувати дипломні роботи тільки. кращим, найбільш підготовленим студентам.

Поступовий і незворотний перехід в Україні підготовки вчителів трудового навчання на ступеневу систему вимагає перегляду і суттєвого вдосконалення підходів до організації, підготовки, написання і захисту дипломних робіт студентами вищих педагогічних закладів освіти.

Навчально-методичний посібник розкриває основні положення про організацію, підготовку, написання та захист дипломних робіт студентами спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання" освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" у вищих педагогічних закладах освіти.

В посібнику узагальнено досвід виконання дипломних робіт у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, а також у Дрогобицькому – ім. І.Франка та у Полтавському – ім. В.Короленка державних педагогічних університетах.

1 Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997.  –С.90.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Державна атестація випускника вищого закладу освіти – це визначення фактичної відповідності рівня його професійної підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Відповідність посадам, які може займати випускник вищого закладу освіти, визначається його готовністю до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система умінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності. Вищі заклади освіти повинні забезпечити опанування випускниками системою умінь вирішувати конкретні типові задачі діяльності при здійсненні певних виробничих функцій.

Форма державної атестації визначається державним стандартом освіти і відображається в навчальних планах. Дотримання визначених державним стандартом освіти форм державної атестації є обов'язковим. Положення про державну атестацію у вищих педагогічних закладах освіти для будь-якої спеціальності передбачає випускні екзамени з фахових дисциплін або захист дипломних робіт.

Для успішної здачі державного екзамену з будь-якого предмета необхідно засвоїти належний мінімум, передбачений відповідною навчальною програмою. Підготовка і захист дипломної роботи вимагає не тільки засвоєння програмового матеріалу, а й усебічне опрацювання спеціальної додаткової літератури, вивчення передового педагогічного досвіду, проведення власного дослідження, належного письмово-графічного оформлення роботи та публічного захисту її основних положень і результатів. Це дає підстави вважати дипломну роботу в порівнянні з державним екзаменом більш відповідальною складовою підготовки фахівця, пов'язаною з виконанням значно більшого обсягу творчої роботи протягом тривалого часу.

Дипломна робота є складовою частиною навчально-виховного процесу, його заключним етапом.

Дипломна робота виконується кожним студентом самостійно і відображає набутий ним за час навчання у вищому закладі освіти рівень теоретичних знань та практичних умінь, його здатність до самостійної педагогічної діяльності. Тому мета дипломної роботи - перевірити готовність випускників до самостійного розв'язання навчально-виховних завдань, що постають перед учителем трудового навчання.

У ході виконання дипломної роботи здійснюється:

* систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань і поглиблення практичних умінь з педагогіки, психології, методики трудового навчання, технічних дисциплін; 

* застосування теоретичних знань при розв'язанні конкретних практичних завдань, що постають перед учителем трудового навчання в  реальних шкільних умовах;

* пошук та обґрунтування ефективних форм, методів і методичних прийомів трудового навчання;

* поглиблене вивчення конкретної галузі знань з метою впровадження їх у навчальний процес трудового навчання школярів;

* удосконалення вмінь із самостійної роботи та науково-педагогічного (методичного) дослідження при розв'язанні розроблюваних у дипломній роботі проблем та розробці пропозицій і рекомендацій на допомогу вчителю або органам освіти.

Для досягнення своєї мети дипломна робота повинна мати професійно-педагогічну спрямованість (зміст дипломної роботи повинен бути пов'язаний із навчанням, розвитком і вихованням школярів).

Теми дипломних робіт повинні включати розробку основних питань, з якими випускники будуть зустрічатися у процесі педагогічної діяльності. За ступенем складності питання повинні відповідати обсягу теоретичних знань і практичних навичок, які студенти одержали під час навчання у вищому закладі освіти.

Дипломна робота виконується на основі глибокого вивчення літературних навчально-методичних (підручники, навчальних та методичних посібники) і наукових (монографії, статті в науково-методичних журналах та збірниках наукових праць, дисертації, матеріали наукових семінарів та конференцій тощо) джерел та нормативно-програмових документів (державні документи про освіту, навчальні плани і програми), а також за результатами самостійної пошукової роботи.

За результатами захисту дипломної роботи Державна екзаменаційна комісія вирішує питання про присвоєння студенту кваліфікації вчителя трудового та початкового професійного навчання (за спеціалізацією) у старшій школі. Тобто дипломну роботу слід розглядати як кваліфікаційний документ, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає відповідність знань випускника вищого педагогічного закладу освіти вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста, його готовність до самостійної роботи  у загальноосвітньому навчальному закладі.

2. ТЕМАТИКА І ЗМІСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Написання і захист дипломної роботи повинні засвідчити рівень набутої студентом у вищому закладі освіти кваліфікації. Набута студентом кваліфікація визначається його придатністю виконувати функції, властиві для професійної діяльності вчителя трудового та початкового професійного навчання (за спеціалізацією) у старшій школі. 

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти вчитель трудового навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст", наведені у Додатку А.

Трудове навчання – загальноосвітній предмет, який ставить за мету розвиток особистості учня через розв'язання таких загальношкільних завдань, як трудове виховання, політехнічна освіта, профорієнтація, формування творчого ставлення до праці та поєднання навчання з продуктивною працею. Тому рівень професійної придатності випускників вищого педагогічного закладу освіти спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання" в першу чергу повинен визначатись умінням розв'язувати кожне з цих завдань окремо або у їх сукупності.

За своєю спрямованістю дипломні роботи із спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання" можуть бути двох основних типів:

1. Дипломні роботи, пов'язані з проектуванням навчально-виховного процесу, що передбачає вивчення конкретної теми (розділу) трудового (професійного) навчання учнів. Теми дипломних робіт такого типу повинні мати таке формулювання: "Методика навчання учнів VI класу технології обробки металів", "Методика навчання учнів У-УІІ класів елементам графічної грамоти на уроках трудового навчання", "Методика навчання учнів У-УІІ класів українській народній вишивці".

2. Дипломні роботи, спрямовані на розв'язання окремих психолого-педагогічних, методичних або навчально-технічних проблем, пов'язаних з декількома темами (розділами) трудового (професійного) навчання, з окремими складовими частинами або з усією системою трудової (професійної) підготовки учнів. Це може бути формування технічних понять або практичних умінь, розробка оснащення до занять тощо. Теми дипломних робіт другого типу повинні мати таке формулювання: "Методика формування у школярів технічних понять на уроках трудового навчання", "Профорієнтаційна робота із школярами на уроках трудового навчання", "Розумовий розвиток школярів на уроках трудового навчання", "Розробка комплексу засобів навчання до теми "Електротехнічні роботи" у VII класі".

Загальношкільні завдання трудового навчання в дипломній роботі можуть розв'язуватись на основі конкретного матеріалу, залежно від якого може підсилюватись педагогічний, психологічний, методичний або технічний аспекти роботи. Можливі такі варіанти завдань, коли окремі частини дипломної роботи набувають більшого або меншого значення, або навіть відсутні – це компенсується за рахунок інших частин. Таким чином, загальний обсяг роботи конкретизується з урахуванням обраної теми.

Проте, яке б із завдань трудового навчання не виходило па перший план, дипломна робота повинна містити методичні рекомендації щодо організації та здійснення конкретної навчальної або позанавчальної роботи. Саме рівнем розробки таких рекомендацій повинна визначатись загальна оцінка всієї дипломної роботи.

Психолого-педагогічна  та   методична   спрямованість   дії роботи повинна знаходити відображення у формулюванні її теми.

Орієнтовна тематика дипломних робіт, складених для спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання" наведена у Додатку Б.

Зміст дипломної роботи повинен задовольняти таким вимогам:

1) відбивати сучасний стан та перспективи розвитку трудового навчання, виховання та профорієнтації учнів;

2) відбивати сучасні досягнення у галузі основ виробничої сфери обслуговування та бути оформленою у відповідності з вимогам стандартів;

3) включати аналіз літературних джерел, педагогічного досвіду відомих вчителів та власного досвіду за темою роботи;

4) містити дані, здобуті студентом у процесі педагогічного дослідження із застосуванням різних методів, узагальнення результатів, обґрунтування висновків для працівників системи освіти;

5) бути по можливості комплексною, тобто включати основну педагогічну, методичну, розрахунково-графічну та практичну задачі, які знаходяться у взаємозв'язку.

Дипломна робота повинна включати в себе пояснювальну записку, графічну частину у вигляді ілюстративних  матеріалів  (креслення,  технічні малюнки,  технологічні  карти  тощо)  і  практичну   частину  у вигляді виготовленого наочного посібника, зразків об'єктів  праці для учнів, навчального приладу, пов'язаного з темою роботи тощо.

Структурно-пояснювальна записка повинна включати:

* Титульний лист.

* Завдання на дипломну роботу.

* Зміст роботи (тобто перелік складових частин записки). 

* Перелік умовних позначень (при необхідності).

* Вступ.

* Основну частину.

* Висновки.

* Список використаних джерел.

* Додатки (при необхідності).

Титульний   лист   повинен   містити:   найменування   навчального закладу, де виконана робота; відмітку про допуск до захисту з підписом завідувача кафедри; назву (тему) роботи; прізвище, ім'я, по-батькові автора; прізвище, ім'я, по-батькові керівника і консультанта, місто і рік. Форму титульного листа наведено в Додатку В. 

Завдання на дипломну роботу включає: найменування навчального закладу та назву кафедри, на якій виконується робота; відмітку про затвердження теми з підписом завідувача кафедри; прізвище, ім'я, по-батькові студента, якому видано завдання; назву (тему) роботи; термін подання завершеної роботи на кафедру; вихідні дані до роботи; загальний перелік питань, які повинні бути розроблені у роботі; вимоги до окремих частин роботи; рекомендовані літературні джерела; відомості про консультантів з окремих розділів роботи. Завдання підписується керівником дипломної роботи і засвідчується підписом студента, який прийняв його до виконання. Форму завдання на дипломну роботу наведено в Додатку Д.

Зміст роботи, поданий на її початку, повинен містити найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок).

Перелік умовних позначень. Якщо в роботі автор використовує специфічну термінологію, використовує маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий на початку роботи у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік друкується двома колонками, в яких ліворуч за алфавітом подають термінологію та скорочення, а праворуч - їх детальну розшифровку та пояснення.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх пояснення приводиться в тексті роботи при першому згадуванні.

Вступ. У вступі розкривається сутність і важливість для практичної діяльності вчителя обраної для розробки в дипломній роботі проблеми. На основі аналізу літературних джерел за темою дипломної роботи висвітлюються наукові та практичні аспекти покладеної в основу дипломної роботи проблеми, аналізуються завдання, які повинні бути вирішені в дипломній роботі. Виклад змісту вступу повинен носити теоретико-реферативний характер. Аналіз літературних джерел здійснюється у хронологічній послідовності. У процесі написання вступу студент повинен показати вміння самостійно вести бібліографічний пошук та опрацьовувати літературні джерела і на основі цього робити власні аргументовані висновки. Орієнтовний обсяг вступу – 6-8 сторінок.

Основна частина. Вона складається із розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Зміст основної частини повинен підпорядковуватись одній провідній ідеї, чітко спрямованій на досягнення мети дипломної роботи.

У найбільш загальному випадку основна частина дипломної роботи повинна включати такі розділи:

1. Науково-теоретичні основи вирішуваної у дипломній роботі проблеми. 

2. Методика забезпечення процесу обраної для вирішення проблеми.

3. Організація здійснення процесу обраної для вирішення проблеми.

4. Виховні чи розвиваючі аспекти  вирішуваної у дипломній роботі проблеми.

5. Результати дослідно-експериментальної роботи по визначенню доступності чи результативності запропонованої у дипломній роботі розробки.

У першому розділі дається систематизований виклад теоретичних відомостей про об'єкт, покладений в основу дипломної роботи. Це можуть бути технічні знання, знання з дидактики або психології, на яких буде ґрунтуватись розробка обраної в дипломній роботі проблеми. Перший розділ, з одного боку, слід розглядати як теоретичну передумову всієї дипломної роботи, а з іншого – він повинен засвідчити рівень теоретичної підготовки студента та його ерудицію.

Другий розділ містить розробку методичних матеріалів у вигляді рекомендацій щодо проведення занять з окремої теми чи розділу трудового (професійного) навчання, календарно-тематичного плану та розгорнутих планів-конспектів уроків, обґрунтування об'єктів праці учнів і складання технології їх виготовлення, розробку засобів для оцінювання сформованих в учнів знань, умінь і навичок. До цього розділу додаються креслення об'єктів праці та технологічні карти їх виготовлення.

Третій розділ містить розробку питань, необхідних для організації навчально-виховного процесу: матеріальне забезпечення робочих місць учнів, забезпечення безпечних умов їх праці, забезпечення санітарно-гігієнічних та ергономічних вимог до умов праці учнів, організація продуктивної праці учнів. У цьому розділі наводять проектно-розрахункові результати розробки наочних посібників, засобів навчання чи навчальних приладів, передбачених завданням дипломної роботи. Втіленням проектно-розрахункових розробок третього розділу повинні стати креслення організації відповідного робочого місця учня, креслення сконструйованих пристосувань чи наочних посібників, розроблених відповідно до завдання на дипломну роботу.

У четвертому розділі вирішуються питання, як пов'язати навчальну діяльність учнів з можливостями їх виховання або розвитку. Це може бути система конкретних заходів, спрямованих на національне чи естетичне виховання, виховання позитивного ставлення до праці і т.ін. Конкретність заходів визначається змістом навчально-пізнавальної діяльності учнів.

П'ятий розділ містить виклад методики та результатів дослідно-експериментальної роботи по визначенню доступності чи результативності запропонованої у дипломній роботі розробки. 

Конкретні назви розділів і їх змістове наповнення залежать від теми дипломної роботи.

Обсяг основної частини повинен становити не менше 80% від загального обсягу всієї пояснювальної записки.

Якщо тема не містить практичної роботи з виготовлення виробів, то розрахунково-технічну, графічну та практичну частини дипломної роботи зв'язують з проектуванням та виготовленням наочних посібників, ТЗН, навчальних приладів тощо з даної теми. Наприклад, у роботі, присвяченій формуванню творчого ставлення до праці, важливу роль може відігравати розробка об'єктів праці учнів (конструювання, доконструювання, переконструювання, розробка технології). При цьому важливого значення набувають технічні знання та вміння студентів.

У висновках підводяться підсумки виконаної роботи, розглядаються шляхи впровадження отриманої розробки для її практичного застосування в навчально-виховному процесі. Обсяг висновків не повинен перевищувати 2-3 сторінок.

Список використаних джерел повинен відображати тільки ті друковані праці, які студент опрацював у процесі виконання дипломної роботи. Бібліографічний опис кожного використаного джерела складають безпосередньо за друкованим твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін.

Використані джерела у списку можна розміщувати одним із таких способів:

1) у порядку появи посилань у тексті (вважається найбільш зручним для користування і рекомендований при написанні дипломних робіт);

2) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків у хронологічному порядку.

Додатки. В додатках розміщуються громіздкі таблиці, тестові матеріали, описи програмних засобів та інші допоміжні матеріали. Розміщують додатки у порядку посилань на них у тексті дипломної роботи.

Обсяг пояснювальної записки повинен знаходитись у межах 60-80 сторінок рукописного тексту або 40-50 сторінок друкованого тексту. При визначенні обсягу пояснювальної записки до нього не включають сторінки з таблицями та ілюстративними матеріалами і додатки.

Зміст і обсяг графічної частини роботи визначається необхідністю якнайповніше проілюструвати її основні положення. Перелік і обсяг графічних матеріалів визначається по кожній роботі індивідуально. Кількість ілюстративних матеріалів у дипломній роботі не обмежується.

Як практична частина до дипломної роботи можуть додаватись зразки об'єктів праці учнів, макети, моделі, прилади до лабораторних робіт, програмні засоби, розроблені та виготовлені студентом з метою унаочнення основних положень дипломної роботи.

В окремих випадках дипломна робота може носити навчально-дослідницький характер. Теми таких дипломних робіт часто "визрівають" у самих студентів на основі власних міркувань, спрямованих на вдосконалення певних аспектів навчально-виховного процесу у загальноосвітній школі чи вищому закладі освіти, модернізації або постановки нової лабораторної роботи, розробки програмних засобів та їх запровадження у навчально-виховний процес. Поява таких тем є наслідком активної праці студентів у наукових гуртках та проблемних групах на кафедрах факультету чи в науково-дослідних лабораторіях вищого закладу освіти. У цьому разі результати навчально-дослідницької діяльності студентів знаходять своє завершення у їх дипломних роботах. Виконані на такі теми дипломні роботи сприяють вдосконаленню та зміцненню навчально-матеріальної бази кафедр факультету, відбору здібної студентської молоді для подальшої роботи у вищому закладі освіти.

За достовірність наведених в дипломній роботі усіх даних відповідальність несе студент – автор роботи.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які повністю виконали навчальний план із всіх видів теоретичного і практичного навчання.

Орієнтовна тематика дипломних робіт розробляється кафедрами факультету. Розглянутий методичною комісією факультету перелік тем затверджується ректором вищого закладу освіти.

Ознайомлення студентів з тематикою дипломних робіт здійснюється перед початком педагогічної практики. Це робиться для того, щоб вони могли під час її проходження почати попередній збір необхідних матеріалів і самостійно визначилися з вибором теми дипломної роботи. Кожному студенту надається право самостійного вибору теми дипломної роботи. Студент може запропонувати і власну тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки. Обрані студентами теми узгоджуються на кафедрах факультету. Закріплення за студентами тем дипломних робіт (із вказівкою керівника) оформляється наказом по вищому закладу освіти.

За затвердженими темами керівники дипломного проектування розробляють індивідуальні завдання на дипломну роботу для кожного студента. Завдання для дипломних робіт розглядаються відповідними кафедрами, підписуються керівником дипломної роботи і затверджуються завідувачем кафедри. 

Індивідуальні завдання на дипломні роботи видаються студентам особисто. Під час видачі індивідуальних завдань на дипломну роботу зі студентами проводиться відповідна вступна бесіда, на якій роз'яснюються загальні положення щодо написання дипломної роботи, значення і завдання дипломної роботи, її обсяг, принципи складання і склад пояснювальної записки, її орієнтовний план, послідовність і порядок оформлення графічної частини, орієнтовний розподіл часу на виконання окремих складових частин роботи, необхідність підбору спеціальної літератури для виконання дипломної роботи (проектної, графічної частини і виробу в матеріалі).

Керівники дипломних робіт за поданням деканату закріплюються наказом ректора вищого закладу освіти із числа професорів та доцентів факультету.

Кількість студентів, які закріплюються за кожним керівником дипломних робіт, регламентується кожним вищим закладом освіти на підставі існуючих в ньому підходів до планування навчального навантаження викладачів.

На підставі завдання на дипломну роботу студент разом з призначеним керівником складають графік її виконання. У ньому встановлюється час на виконання окремих етапів і видів робіт. Його визначають, виходячи з конкретних умов: особливостей теми, загального бюджету часу на всю роботу, наявних у студента власних ідей та раніше виконаних напрацювань, складності передбачених для виконання наочних матеріалів та виготовлення передбачених завданням виробів. Цілком закономірно, що у складений графік надалі можуть вноситись відповідні корективи, але вони не повинні порушувати загальний термін виконання дипломної роботи. Наявний у студента графік регулює його роботу.

Крім основного керівника дипломної роботи можуть призначатися консультанти з окремих питань або частин дипломної роботи, наприклад з технологічної, безпеки життєдіяльності. Консультантами із окремих розділів дипломної роботи можуть призначатися професори і доценти інших кафедр вищого закладу освіти, а також педагогічні працівники і наукові співробітники інших установ та організацій за профілем розділу. Консультанти надають допомогу слухачу в роботі над відповідним розділом, перевіряють якість його виконання і ставлять на титульному листі свій підпис.

Орієнтовані обов'язки керівників дипломної роботи:

* своєчасна розробка індивідуальних завдань на дипломну роботу для кожного студента;

* допомога студентам у визначенні переліку питань і матеріалів, які вони повинні вивчити і зібрати під час педагогічної практики; 

* надання систематичних консультацій студентам з питань послідовності виконання дипломної роботи, визначення обсягу і змісту пояснювальної записки, графічної та інших частин роботи, з питань виготовлення наочних посібників для ілюстрації її основних положень;

* надання допомоги студентам у підборі літератури та інших матеріалів, якими вони повинні користуватися при виконанні дипломної роботи;

* участь у складанні графіків поетапного виконання дипломних робіт і систематична перевірка їх виконання студентами;

* перевірка проміжних етапів виконання студентом окремих частин і всієї дипломної роботи;

*   присутність при захисті дипломних робіт студентами.

За графіком поетапного виконання дипломної роботи у встановлені терміни студент зобов'язаний звітувати перед керівником про хід виконання роботи. Для цього він дає кожну частину пояснювальної записки на перевірку керівникові, потім при необхідності відповідно до його вказівок доопрацьовує або заново пише їх. Після усунення недоліків і помилок робота переписується начисто, вичитується. По закінченні всієї дипломної роботи керівник підписує пояснювальну записку і необхідні креслення дипломної роботи і разом із завданням здає на кафедру.

Деканат факультету встановлює терміни періодичного звіту за виконання дипломної роботи: для студентів денної форми навчання – не ­рідше одного тижня, заочної форми – не рідше двох тижнів. У ці терміни студент звітується перед керівником і завідувачем кафедри, які визначають ступінь готовності роботи і інформують про це деканат факультету.

До початку виконання дипломної роботи кафедри факультету забезпечують студентів відповідними методичними вказівками, в яких визначений обов'язковий обсяг вимог до дипломної роботи відповідно до спеціальності.

4. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Закінчена дипломна робота складається з пояснювальної записки і графічної частини у вигляді ілюстративних матеріалів (креслення, технічні малюнки, технологічні карти тощо).

Пишуть пояснювальну записку від руки, оформляють машинописним способом або за допомогою комп'ютера на одній стороні аркушів білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через два міжрядкових інтервали до ЗО рядків на сторінці. За умови оформлення роботи за допомогою комп'ютера використовують шрифт Times New Roman Cyr, розміром 14 і одинарним міжрядковим інтервалом. 

Текст пишеться чи друкується посередині аркушу з дотриманням таких полів від краю сторінки: ліве – не менше 25 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.

Всі графічні матеріали, передбачені у дипломній роботі (креслення, ескізи, технічні рисунки, технологічні карти) виконуються на стандартних аркушах паперу. Для зручності розміщення їх у пояснювальній записці перевагу слід віддавати форматам А4. Виконують і оформлюють графічні матеріали у повній відповідності до існуючих вимог та правил.

Іншомовні слова, формули, умовні знаки можна вписувати чорним чорнилом, тушшю або пастою, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявляються в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4 (мають бути розрізаними); їх включають до загальної нумерації сторінок і розміщують, як правило, в додатках.

Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ" пишуть або друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.

Всі заголовки формулюються коротко. Вони повинні розкривати зміст відповідної структурної частини роботи. У заголовках не можна робити переноси слів. Кожна структурна частина роботи починається з нової сторінки, якщо попередня частина закінчується на початку сторінки. У кінці заголовків і підзаголовків крапок не ставлять.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подаються арабськими цифрами без знака №..

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, що включається до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші і завданні на дипломну роботу номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: "2.3." (третій підрозділ другою розділу).Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці подаються в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або додатках.

Ілюстрації позначають словом "Мал." і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися із номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номеру розділу, порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу).

Формули в роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номер формули пишеться біля правого краю аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказуються довідкові пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова "Примітки" ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1.   ..............

2.  ..............

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова "Примітка" ставлять крапку.

Ілюстрації виконуються чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому папері. Фотознімки розміром менше А4 наклеюються на стандартні аркуші формату А4. Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підмалюнковий текст).

Цифровий матеріал, як правило, оформлюється у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Розміщують таблицю після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом на 90° за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. 

При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її шапку, а в другому випадку - боковик.

При написанні дипломної роботи слухачем повинні даватись посилання на використані інформаційні джерела. Такі посилання дають змогу відшукати першоджерела і перевірити достовірність відомостей про цитування джерела.

Якщо   використовуються   відомості,   матеріали   з   монографій оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні   необхідно   точно   вказати   номери   сторінок,   ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад "у працях [1 - 7]...".

Посилання на ілюстрації роботи вказуються порядковим номером ілюстрації, наприклад, "мал. 1.2" (другий рисунок першого розділу).

На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: ".... в табл. 2. З".

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад, "див. табл. 1.3".

Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. Приклади оформлення літературних джерел наведено у Додатку Е.

Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її сторінках, або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично тексту сторінки. Посередині рядка під заголовком повинно бути надруковане слово "Додаток __" і велика літера, що означає додаток.

Додатки позначаються послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, Ч, Ь, наприклад, додаток А.

Джерела, що цитуються тільки у додатках, повинні розглядатися незалежно від тих, що цитуються в основній частині роботи, і повинні бути перелічені наприкінці кожного додатку в переліку посилань.

Якщо у роботі як додаток використовують документ, що має самостійне значення і оформляється згідно з вимогами до документів даного виду, його копію вміщують у роботі бет змін в оригіналі.

Перед копією вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово "Додаток __" і його назву, праворуч у верхньому куті проставляють порядковим номер сторінки. Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію.

Ілюстрації,   таблиці    і    формули,    що    розміщені    в   додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: мал. Д.І.2 (другий рисунок першого розділу додатку Д);   формула (А.1) (перша формула додатку А.).

Остаточно оформлена і перевірена дипломна робота зшивається (брошурується) у папку з твердою обкладинкою.

5. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ДО ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Закінчена дипломна робота, підписана студентом і консультантами, подається керівнику. Після перегляду і схвалення дипломної роботи керівник підписує її і разом із своїм письмовим відгуком подає завідувачу кафедри.

У відгуку керівника дається коротка характеристика виконаної  дипломної роботи з усіх розділів, відзначаються особисті якості дипломника (самостійність і систематичність у роботі, ерудованість. творчий підхід до вирішення поставлених завдань, ініціативність тощо, характеризуються вміння самостійно працювати з літературними джерелами, відношення студента до роботи, його охайність у роботі і загальна грамотність. У кінці відгуку формулюється висновок про ступінь готовності студента до самостійної педагогічної діяльності відповідно до набутої кваліфікації, дається оцінка роботи п'ятибальною системою, робиться висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту перед ДЕК.

На кафедрі в узгоджені з деканатом терміни проводиться попередній захист всіх дипломних робіт

Завідувач кафедри на підставі попереднього захисту та наявних у нього належним чином оформлених матеріалів вирішує питання про допуск слухача до захисту у ДЕК. При цьому робиться відповідний запис на титульному листі дипломної роботи.

У випадку, коли завідувач кафедри не вважає можливим допустити слухача до захисту дипломної роботи, це питання розглядається на засіданні кафедри за участю керівника.

До початку роботи Державної екзаменаційної комісії дипломна робота направляється на рецензію (не пізніше, ніж за 5 днів до захисту). Склад рецензентів затверджується деканом факультету за поданням завідувача кафедри з числа досвідчених працівників навчальних і  наукових установ, які мають відповідну кваліфікацію і працюють за фахом не менше 5-ти років або викладачів даного навчального закладу, які не є керівниками дипломного проектування або консультантами з окремих питань.

Рецензія обов'язково повинна включати (Додаток Ж):

*  заключення   про   відповідність   змісту   виконаної  дипломної роботи дипломному завданню;

* об'єктивну характеристику розділів пояснювальної записки і оцінку їх якості;

* оцінку якості і характеристику графічної частини дипломної роботи;

* оцінку стилю викладу і грамотності тексту в дипломній роботі;

* перелік позитивних якостей і основних недоліків і помилок дипломної роботи (якщо вони є);

* відгук про роботу в цілому і її відповідність загальним вимогам до дипломних робіт у вищому закладі освіти.

Наприкінці рецензії повинна бути оцінка дипломної роботи за п'ятибальною системою.

Рецензент підписує дипломну роботу, вказавши при цьому місце роботи і посаду. Підписана рецензія скріплюється печаткою установи, де працює рецензент. Рецензія повертається в деканат разом з відрецензованою роботою.

Студент повинен бути ознайомлений із змістом рецензії не пізніше як за день до захисту дипломної роботи.

Внесення змін у дипломну роботу після одержання рецензії не допускається.

Після ознайомлення з дипломною роботою, відгуком керівника і рецензією декан приймає рішення про допуск студента до захисту дипломної роботи і передає роботу в Державну кваліфікаційну комісію.

6. ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ У ДЕРЖАВНІЙ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІЙ КОМІСІЇ

Захист дипломної роботи є формою перевірки рівня знань випускників та фактичної підготовленості їх до роботи за фахом відповідно до вимог державного освітнього стандарту (освітньо-кваліфікаційної характеристики).

Захист дипломної роботи проводиться на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу при обов'язковій присутності голови і, бажано, керівника дипломної роботи.

Голова Державної екзаменаційної комісії призначається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України за пропозицією ректора вищого закладу освіти з числа провідних фахівців освіти або вчених. 

До складу ДЕК можуть входити: декан факультету або його заступник, завідувачі кафедр, професори та провідні доценти (викладачі) профілюючих кафедр, практичні працівники закладів освіти. Персональний склад членів ДЕК затверджується ректором на пізніше, як за місяць до початку роботи комісії.

До Державної екзаменаційної комісії перед початком захисту дипломних робіт деканатом подаються такі документи:

* наказ про затвердження персонального складу ДЕК;

* наказ про затвердження тем дипломних робіт ;

* зведена відомість про виконання студентами навчального плану і отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін на семестрових і державних іспитах, про складені заліки та оцінки за курсові роботи і педагогічну практику.

Для захисту дипломної роботи в Державну екзаменаційну комісію подають такі матеріали:

* виконану дипломну роботу;

* письмове заключення керівника дипломної роботи;

* рецензію на  дипломну роботу.

Всі матеріали здаються відповідальному секретарю ДЕК не пізніше, як за день до захисту.

Додатково до ДЕК можуть бути подані також інші матеріали: друковані статті автора дипломної роботи, зразки виготовленої ним  наочності, прилади, програмні засоби, дипломи конкурсів студентських наукових робіт тощо.

Захист дипломної роботи в Державній екзаменаційній комісії студентом відбувається у вигляді усного викладу її основного змісту протягом 10-12 хвилин. Свою доповідь студент зобов'язаний супроводжувати наочними матеріалами: схемами, кресленнями, технологічними картами, таблицями, діа- та кодопосібниками, макетами, моделями, відеофільмами, демонструвати комп'ютерні програми тощо. Вони повинні сприяти тому, щоб члени ДЕК отримали якнайповніше уявлення про зміст винесеної на захист дипломної роботи. По закінченні доповіді секретарем ДЕК зачитується заключення керівника дипломної роботи і рецензія. Члени ДЕК можуть ставити студенту питання, пов'язані із змістом дипломної роботи.

При оцінюванні дипломної роботи необхідно враховувати:

* відображену в дипломній роботі обізнаність її автора з сучасним станом психолого-педагогічної науки, теорією і методикою трудового та професійного навчання;

* якість оформлення роботи, грамотність викладу змісту у пояснювальній записці;

* можливість практичного застосування розроблених у дипломній роботі питань; 

* зміст доповіді і аргументованість відповідей на запитання;

* виявлену під час захисту теоретичну і практичну підготовку студента;

* відгуки керівника дипломної роботи і рецензента.

Результати захисту дипломної роботи визначаються оцінками ”Відмінно", "Добре", "Задовільно" і "Незадовільно".

Рішення ДЕК про оцінку знань, виявлених у студента при захистs дипломної роботи, а також про присвоєння випускнику відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та видання йому диплома державного зразка приймається Державною екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.

Студенту, який захистив дипломну роботу, рішенням ДЕК присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст – і видається диплом державного зразка.

Рішення ДЕК про присвоєння відповідної кваліфікації студентам, які захистили дипломні роботи, оголошується наказом ректора вищого закладу освіти.

Студент, який виконав дипломну роботу, але одержав на захисті незадовільну оцінку, відраховується з вищого закладу освіти. Йому видається замість диплома академічна довідка про закінчення теоретично-практичного курсу навчання без присвоєння кваліфікації.

У випадку, коли захист дипломної роботи визнається незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою. Студент, який не захистив дипломну роботу, допускається до повторного захисту протягом трьох років після закінчення терміну навчання у вищому закладі освіти.

Студенти, які з поважних причин не захищали дипломну роботу (що повинно бути підтверджено документально) ректором вищого закладу освіти може бути перенесений строк захисту на наступний термін роботи ДЕК із захисту дипломних робіт, але не більше, ніж на один рік.

Дипломна робота після захисту підлягає суворому обліку і зберігається в бібліотеці (архіві) вищого закладу освіти протягом п'яти років, потім списується у встановленому порядку. Дипломнику дозволяється, за його бажанням, зняти копію зі своєї роботи. За необхідності передачі дипломної роботи закладу освіти (установи, організації) для впровадження її у практику, з неї знімається копія  за рахунок закладу освіти (установи, організації).

Виготовлені до дипломної роботи посібники у вигляді схем, креслень, технологічних карт, таблиць, діа- та кодопосібників, макетів, моделей, відеофільмів, комп'ютерних програм тощо передаються на кафедру для застосування у навчальному процесі.

 

        СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Наведений список є орієнтовним. До нього включено тільки найбільш відомі першоджерела, які стануть у нагоді на початковому етапі написання дипломної роботи. Працюючи над написанням дипломної роботи кожний студент повинен самостійно розширювати пошук потрібних публікацій, звертаючись до спеціальних бібліографічних видань (у нагоді, в першу чергу, стане щорічник "Українська педагогічна бібліографія: Покажчик літератури", випуски 1-7) та періодичних видань професійного спрямування (журнали "Трудова підготовка в закладах освіти" та "Школа и производство").

Науково-теоретичні видання

Антонович     Є.А.,     Захарчук-Чугай     Р.В.,     Станковий     М.Є.

Декоративно-прикладне мистецтво.  – Львів: Світ, 1992. – 272с.

Атутов П.Р. Політехнічний принцип у навчанні школярів. - К.: Радянська школа, 1982. - 176с.

Атутов  П.Р.,   Бабкин  Н.И.,   Васильєв  Ю.К.   Связь   трудового оучения с основами наук. – М.: Просвещение, 1983.  128с.

Атутов    П.Р.,    Поляков    В.А.    Роль    трудового    обучения в политехническом образовании школьников.  – М.: Просвещение, 1985. – 128с.

Боровков Ю.А., Легорнев С.Ф., Черепашенец Б.А. Технический справочник учителя труда. – М.: Просвещение, 1980. – 223с.

Ботвинников А.Д., Ломов Б.Ф. Научные основы формирования графических знаний и навыков школьников. – М.: Педагогика, 1979. – 256с.

Виноградов М.И. Физиология трудовых процессов. –     М.:Медицина, 1966. – 367с.

Воловиченко А.І. Наукова організація праці учнів у міжшкільних комбінатах. – К.: Радянська школа, 1982. – 160с.

Воловиченко А.И. Совершенствование организации трудового обучения в школьных мастерских. – К.: Радянська школа, 1987. – 206с.

Вопросы психологии обучения труду / Под ред. А.А.Смирнова. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962. – 259с.

Ганжа П.О. Таємниці українського рукомесла. – К.: Мистецтво, 1996. – 192с.

Гладков Н.Н. Народные ремесла: Справочник. – Симферополь: Бизнес-информ, 1995. – 431с.

Дидактика средней школы / Под ред. М.Н.Скаткина. – М.: Просвещение, 1982. – 319с. 

Дідух В.О., Левченко Г.Є., Сидоренко В.К., Терещук Б.М. Тхоржевський Д.О. Проект Державного стандарту загальної середньої освіти в Україні: Освітня галузь "Технології"'. – К.: Генеза, 1997. – 29 с.

Загальноосвітня підготовка учнів у процесі трудового навчання / Д.О.Тхоржевський, В.О.Дідух, В.К.Сидоренко та ін. За ред. Д.О.'Гхоржевського. – К., 1998.  – 184 с.

Кабанова-Меллер Е.Н. Психология формирования знаний и навыков у школьников. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962. – 376 с.

Кудрявцев Т.В. Особенности мышления учащихся в процессе трудового обучения. – М.: Педагогика, 1970. – 336 с.

Кудрявцев Т.В. Психология технического мьішления. – М.: Педагогика, 1975. – 303с.

Культура і побут населення України: Навчальний посібник / В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. Під ред. С.В.Головко. –  К.: Либідь, 1993. – 228с.

Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 186с.

Методы обучения трудовым действиям / Под ред. М.А.Жиделева. –   М.: Высшая школа, 1972. – 209с.

Милерян Е.А. Психология формирования общетрудовых политехнических умений.  – М.: Педагогика, 1973. – 292с.

Моляко В.А. Психология решения школьниками творческих задач. – К.: Радянська школа, 1983. -94с.

Подготовка школьников к труду в сфере материального производства / П.Р.Атутов, В.А.Поляков, Ю.К.Васильев и др. Под ред. П.Р.Атутова. – М.: Педагогика, 1988. - 172с.

Производительньй труд школьников / Под ред. В.А.Полякова. – М.: Педагогика, 1986. – 120с.

Сасова И.А., Аменд А.Ф. Зкономическое воспитание школьников в процессе   трудовой    подготовки   /   Под   ред.    В.К.Розова.  –  М.: Просвешение, 1988.  – 190с.

Сериков В.В. Формирование у учащихся готовности к труду. – М.: Педагогика, 1988.- 191с.

Тищенко О.Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (ХІІ-ХУШ ст.). – К.: Либідь, 1992. – 192с.

Україна XXI століття. Державна національна програма "Освіта". – К.: Райдуга, 1994. – 61с.

Українська культура: Лекції за ред. Д.Антоновича / Упор. С.В.Ульяновська.  К.: Либідь, 1993.  – 592с.

Філановський Г.Ю., Супрун О.І. Костюм XX століття. – К : Веселка, 1990.- 127с.

Чсбышева В.В. Психология трудового обучения. – М.: Высшая школа, 1983. – 239с. 

Яковлев Н.М., Сохор А.М. Методика и техника урока в школе. – М.: Просвещение, 1985. – 208с.

Навчальні посібники 

Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво з практикумом в навчальних майстернях. – К., 1991. – 120с.

Анулова Л.Ф., Дриблуда  С.З.  Материаловедение  и  технологии производства художественных  керамических  изделий.  –  М.:   Высшая школа,  1979.  – 216с.

Барадулин В.А. Сельському учителю о народных промыслах. – М.: Просвещение, 1979. – 112с.

Бескодарев А.А. Художественное плетение из ивового прута. – М.: Лесная промышленность, 1985. – 64с.

Білокурова Л.С. Як навчитися шити (Для учнів старших класів).  – К.: Радянська школа, 1985. –78с.

Борецька Е.Я., Малюга П.М. Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу. – К.: Вища школа, 1991. – 367с.

Гасюк О.О., Степан М.Г. Художнє вишивання. – К.: Вища школа, 1987. –322с.

Гушулей И.Н., Рига В.В. Основи деревообработки: Проб. Учеб. пособие для уч-ся 7-8 кл. сред. шк.  – М.: Просвещение, 1988. – 159с.

Деревообробка: Навч. посібник для учнів 10-11 кл. / Г.А.Громов, Г.М.Солодовников, Б.А.Черепашенець. – К.: Радянська школа, 1991. – 174с.

Дубровский В.М., Логинов В.В. Плетение из ивового прута. - М. Лесная промышленность, 1990. – 374с.

Захаров Н.Н., Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация школьников. – М.: Просвещение, 1989. – 192с.

Казакевич   В.М.,   Поляков   В.А.,   Ставровский   А.Е.   Основы методики   трудового   обучения   /   Под   ред.   В.А.Полякова. – М.: Просвещение, 1983. – 192с.

Калугин Н.И., Сазонов А.Д., Симоненко В. Д. Профессиональная ориентация учащихся. – М.: Просвещение, 1983. – 190 с.

Коноваленко А.М. Мозаика из дерева. – К.: Радянська школа, 1987 – 80с.

Лямин И.В. Художественная обработка металлов. – М.: Машиностроение, 1988. – 112с.

Матвєєва Т.О. Мозаїка та різьблення по дереву. – К.: Вища школа 1993. – 135с.

Микитчук   В.И., Лепа В.Е. Руками сельского умельца. – К.:  Урожай, 1989. – 173с. 

Мозговая Г.Г., Картушига Г.Б. Швейное дело: Учеб. Пособие для учащихся 7-8- кл. вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 1986. – 238с.

Недилько С.А. Школьникам о керамике. – К.: Радянська школа, 1990.–141с.

Никулин Ф.М., Бочаров В.С., Железнов В.П. Плетение изделий. – М.: Лесная промышленность, 1982. – 176с.

Обробка тканин: Навч. посібник для учнів, 10-11 кл. середн. за- гальноосвітньої школи / Мельникова Л.В., Короткова М.С., Земганно Н.П. – К.: Освіта, 1993. – 192с.

Основи швейного виробництва: Пробн. навч. посібник для учнів 8-9 кл. середньої школи / А.Т.Труханова, В.В.Ісаєв, О.В.Рейнова. – К.: Освіта, 1992. – 144с.

Поляков В.А. Общая методика трудового обучения в старших классах. – М.: Просвещение, 1976. – 111с.

Практикум по черчению / Под ред. Е.А.Василенко. – М.: Просвещение, 1982. – 142с.

Радкевич В.О., Пащенко Г.М. Технологія вишивання. – К.: Вища школа, 1997. – 303с.

Рихвк Э.В. Обработка древесины в школьных мастерских. – М.: Просвещение, 1984. – 175с.

Рожнев Я.А. Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских. – М.: Просвещение, 1988. – 240с.

Свид С.П., Проців В.І. Художні техніки. – К.: Радянська школа, 1977. –78с.

Сидоренко В.К. Выполнение и чтение рабочих чертежей деталей. – К.: Высшая школа, 1986. – 112с.

Сидоренко В.К. Креслення з'єднань деталей. – К.: Вища школа, 1993. –138с.

Сидоренко В.К. Токарна і фрезерна справа: Навчальний посібник для учнів 10-11 класів середньої загальноосвітньої школи. – К.: ІСДО України, 1995. – 335с.

Сидоренко В.К., Тхоржевська Т.В. Креслення: Підручник для учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів. – К.: Арка, 2000. – 224с.

Стиченко А.Ф. Изготовление плетеных изделий. – К.: Урожай, 1991.–264с.

Столярова С.И., Домненкова Л.В. Обслуживающий труд: Учеб. пособие для уч-ся 7-8 кл. – М.: Просвещение, 1985. – 224с.

Техническое творчество учащихся / Ю.С.Столяров, Д.М.Комский, В.Г.Гетта и др. Под ред. Ю.С.Столярова, Д.М.Комского. – М.: Просвсщснис, 1989. – 223с.

Техническое черчение / Годик Е.И., Лысянский В.М., Михайленко В.Е., Пономарев А.М. – К.: Вища школа, 1983. – 440с. 

Тимків Б.М., Кавас К.М. Виготовлення художніх виробів з дерева. У 2-х частинах. – Львів: Світ, 1993. – Ч.1. – 173с.

Тимків Б.М., Кавас К.М. Виготовлення художніх виробів з дерева. У 2-х частинах. – Львів: Світ, 1996. – Ч.2. – 133с.

Трудове навчання: Навч. посіб. для 7 кл. серед. загальноосвіт. шк. / В.М.Мадзігон, А.І.Воловиченко, Г.Є.Левченко та ін. – К.: Радянська школа, 1991.– 206с.

Трудове навчання: Навч. посіб. для 6 кл. серед. шк. / В.М.Мадзігон, Г.Є.Левченко, А.І.Воловиченко та ін. – К.: Освіта, 1993. – 191с.

Трудовое обучение: Проб. учеб. пособие для 6-го кл. сред. шк. / А.К.Бешенков и др. Под ред. П.Р.Атутова, В.А.Полякова. – М.. Просвещение, 1989. – 222с.

Трудовое обучение: Проб. учеб. пособие для 7-го кл. сред. шк. / А.К.Бешенков и др. Под ред. П.Р.Атутова, В.А.Полякова. – М.: Просвещение, 1990. – 206с.

Трудовое обучение: Сельскохозяйственные работы: Проб. учеб. пособие для 5-7 кл. сред. шк. / З.А.Клепнина и др. Под ред. Д.И.Трайтака. – М.: Просвещение, 1989. – 190с.

Трудовое обучение: Учеб. пособие для 5-го кл. сред. шк. / В.Н.Мадзигон и др. – К.: Освіта, 1992. – 191с.

Тхоржевский Д.А. Методика преподавания общетехнических дисциплин и трудового обучения. – К.: Вища школа, 1980. – 352с.

Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін. – К.: Вища школа, 1992. – 332с.

Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання: Частина 1. Теорія трудового навчання. – К.: РННЦ "Дініт", 2000. – 248с.

Тхоржевський Д.О., Чигньова Г.М. Основи металообробного виробництва: Навч. посіб. для учнів 9-10 кл. – К.: Радянська школа, 1991. – 63с.

Учителю о производстве / А.П.Казаков и др. Под ред. Д.Д.Москвина. – М.: Просвещение, 1991. – 254с.

Федотов Г.Я. Волшебный мир дерева. - М.: Просвещение, 1987. – 240с.

Хаскин А.М. Черчение. – К.: Вища школа, 1986. – 447с.

Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение. – М.: Просвещение, 1987. – 400с.

Черчение / Д.М.Борисов, Е.А.Василенко, В.А.Ляпунов, М.Н.Макарова. Под общ. ред. Д.М.Борисова. – М.: Просвещение, 1980. -352с. 

Методичні посібники 

Антонович Є.А., Проців В.І., Свид С.П. Художні техніки у школі. – К., 1997. – 305с.

Борисов В.Г. Кружок радиотехнического конструирования. – М.: Просвещение, 1986.  – 208с.

Ботвинников А.Д. Сборник практических задач по черчению: Пособие для учителя. – М.: Учпедгиз, 1961. – 348с.

Ботвинников А.Д. Об актуальних вопросах методики обучения черчению.  М.: Просвещение, 1983. – 191с.

Ботвинников А.Д. Пути совершенствования методики обучения черчению. – М.: Просвещение, 1983. – 128с.

Василенко Е.А. Уроки черчения в 8 классе. – Минск: Народная асвета, 1974. – 128с.

Василенко Е.А. Карточки-задания по черчению для 9 класса: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1979. – 223с.

Василенко Е.А., Терещенко А.Л. Уроки черчения в 9 классе. – Минск: Народная асвета, 1976. – 112с.

Василенко Е.А., Жукова Е.Т. Карточки-задания по черчению для 6 класса: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1988. – 208с.

Василенко Е.А., Коваленко Л.Н. Задания по черчению на преобразования: Книга дя учащихся. – Минск: Народная асвета, 1989. – 112с.

Васильченко Е.В., Лабзина А.Я. Методическое пособие по обслуживающему труду: 4 кл. – М.: Просвещение, 1983. – 159с.

Верхола А.П. Читання креслень у школі. – К.: Радянська школа, 1987.–118с.

Внеклассная работа по труду: Работа с разными материалами / Сост. А.М.Гукасова. – М.: Просвещение, 1981. – 176с.

Гервер В.А. Творческие задачи по черчению. – М.: Просвещение, 1991.–128с.

Головня И.А. Учимся чеканить по металлу. – К.: Радянська школа, 1986.–53с.

Графические задачи на уроках черчения / В.Н.Виноградов, К.А.Василенко, Е.Т.Жукова. Под ред. В.Н.Виноградова. – Минск: Народная асвета, 1984. – 126с.

Губченко А.А., Перова Ж.З. Методика преподавания сельскохозяйственного труда. – М.: Просвещение, 1985. – 318с.

Дембинский С.И., Кузьменко В.И. Методика преподавания черчения в средней школе. – М.: Просвещение, 1977. – 335с.

Деркачев А.А. Внеклассная работа по труду: Книга для учителя. – Минск: Народная асвета, 1986. – 176с. 

Задачи и задания для олимпиад по техническому труду / И.Н.Яровой, Н.Т.Малюта, В.Н.Рыбенцев. – К.: Радянська школа, 1980. – 134с.

Занятия по  обслуживающему труду в 4-8 классах: Работа с  пищевыми продуктами. Электротехнические  работы. Методические разработки  уроков / И.Н.Федорова, А.И.Осадчая, А.А.Парамонова, П.В.Парамонов. Под ред. И.Н.Федоровой. – М.: Просвещение, 1981.– 191с.

Занятия по трудовому обучению: 6-7 кл. Обработка древесины, металла, электротехнические и ремонтные работы в быту /  Г.Б.Волошин и др. Под ред. Д.А.Тхоржевского. – М.: Просвещение, 1990. – 206с.

Заняття з технічної праці в 5 класі / Д.О.Тхоржевський, П.І.Лисак, В.В.Косаковський та ін. За ред. Д.О.Тхоржевського. – К.: Радянська школа, 1983. – 143с.

Изготовление игрушечной мебели в школьных мастерских: Альбом для 5-7 кл. / Под ред. Д.А.Тхоржевского. – К.: Радянська школа, 1989. – 159с.

Качнев В.И. Обучение конструированию на уроках труда. – М.: Просвещение, 1976. – 158с.

Качнев В.И. Методика формирования трудовых умений и навыков учащихся 5-7 классов. – К.: Радянська школа, 1983. – 114с.

Клімов Г.І., Седляр І.О., Янцур М.С. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи. – К., 1995. – 179 с.

Коваленко В.И., Кулененок В.В. Обьекты труда: Обработка древесины и металла. Электротехн. Работы. 5 класс. – М.: Просвещение,1990. – 174с.

Коваленко В.И., Кулененок В.В. Обьекты труда: Обработка  древесины и металла. Электротехн. работы. 6 класс. – М.: Просвещение, 1991. – 158с.

Кузьменко В.И., Косолапов М.А. Методика преподавания черчения. – М.: Просвещение, 1981. – 272с.

Левченко Г.Є., Сидоренко В.К., Терещук Б.М. Завдання програмованого контролю знань з трудового навчання, 5-9 класи: Навч. посібник для загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 1998. – 176с.

Логовеева Г.П. Методика обучения сельскохозяйственному труду.– М.: Просвещение, 1989. – 95с.

Методика викладання креслення в школі / А.П.Верхола, В.Я.Науменко, В.Г.Мазур та ін. За ред. А.Н.Верхоли. – К.: Радянська школа, 1989.- 127с.

Методика обучения черчению / В.Н.Виноградов, Е.А. Василенко, А.А.Альхименок и др. Под ред. Е.А.Василенко. – М.: Просвещение, 1900.– 176с. 

Методика трудового обучения: Сельскохозяйственный труд / Мельникова Л.В., Осипова Л.В., Фридман І.Б. Под ред. Л.В.Меньшиковой. – М.: Просвещение, 1985. – 224с.

Методика формирования трудовых умений и навыков у учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя / В.И.Качнев, М.Б.Ханин, А.А.Кириллов, И.Я.Стражевская. Под ред. В.И.Качнева. – К.: Радянська школа, 1989. – 143с.

Мусієнко В.Д., Захарченко Р.О., Сидоренко В.К., Тхоржсвський Д.О. Прилучення учнів до національної культури в процесі трудового навчання: Методичний посібник. – К.: УДПУ імені М.П.Драгоманова, 1997. – 122с.

Организация общественно-полезного производительного труда школьников / И.А.Сасова и др. – М.: Педагогика, 1989. – 157с.

Організація трудового навчання та виховання учнів 5-7 класів / В.М.Мадзігон, Г.Є.Левченко, І.С.Волощук та ін.  К.: НДІ Педагогіки АГІН України, 1992. – 190с.

Орлов Ю.Б. Автомобильный и мотоциклетный кружки. – М.: Просвещение, 1988. – 160с.

Основы методики обучения черчению / Под ред. А Д.Ботвинникова. – М.: Просвещение, 1966. – 510с.

Повышение зффективности и качества преподавания черчения / Сост. А.Д.Ботвинников. – М.: Просвещение, 1981.– 128с.

Преображенская Н.Г. Сечения и разрезы на уроках черчения в щколе. – М.: Просвещение, 1986. – 159с.

Програми для загальноосвітніх шкіл: Креслення, 8-11 класи / Укладачі Сидоренко В.К., Тхоржевський Д.О. – К.: МО України, 1996. –17с.

Програми для загальноосвітніх навчально-виховних закладів: Трудове навчання, 5-7 класи / Укладачі Боринець Н.І., Гнеденко О.П., Сидоренко В.К. та ін. – К.: Перун, 1996.– 144с.

Проскура Е.В., Чарнецкая Р.Т. Конструирование игрушек на уроках трудового обучения. – К.: Радянська школа, 1986. – 72с.

Пучкова Л.С. Кружок художественного вязания. – М.: Просвещение, 1978. – 160с.

Ревуцкий В.И., Улога А.А. Дидактический материал по техническому труду. 5-6 кл. – Минск: Народная асвета, 1987. – 127с.

Рожков В.С. Авиамодельньїй кружок. – М.: Просвещение, 1986. – 144с.

Севастопольский Н.О. Уроки черчения в средней школе. – М.: Просвещение, 1981. – 160с.

Сидоренко В.К. Наглядные пособия и тсхиические средства в обучении черчению. – К.: Освіта, 1991. – 192с.

Симоненко В.Д. Профессональная ориентация учащихся в процессе трудового обучения.  – М.: Просвещение, 1985. – 223с. 

Система профинформационной работы со старшеклассниками / Под. ред. Федоришина Б.А. – К.: Радянська школа, 1988. – 176с.

Сысоева И.А Учимся шить: Книга для учителя. – Минск: Народная асвета, 1988. – 96с.

Терещук Г.В. Дифференцированные задания по техническому труду: Метод. пособие. – М.: НИИ труд. подг. и профориент. АПН СССР, 1991. – 94с.

Туранов Ю.О. Інтелектуальні задачі з ручної та механізованоъ  обробки деревини. 5-7 кл.  – Тернопіль, 1996. – 48с.

Тхоржевський Д.О., Гетта В.Г. Проблемне навчання на уроках праці. – К.: Радянська школа, 1980. – 150с.

Уроки з технічної праці в 4 класі: Метод. посібник для вчителів / За ред. Д.О.Тхоржевського. – К.: Радянська школа, 1977. – 144с.

Уроки технічної праці в 5 класі: Метод. посібник для вчителів / За ред. Д.О.Тхоржевського. – К.: Радянська школа, 1978. – 148с.

Уроки технічної праці в 6 класі: Метод. посібник для вчителів / За ред. Д.О.Тхоржевського. – К.: Радянська школа, 1978. – 118с.

Уроки технічної праці в 7 класі: Метод. посібник для вчителів / За ред. Д.О.Тхоржевського. – К.: Радянська школа, 1979. – 151с.

Федорова И.Н., Голик Л.Ф. Занятия по обслуживающему труду в 4-8 классах: Работа с тканью. – М.: Просвещение, 1981.– 223с.

Формирование графических понятий на уроках черчения у учащихся средних профтехучилищ / И.С.Вышнепольский, Д.А.Тхоржевский, В.К.Сидоренко и др. - Л.: Вниипрофтехобразования, 1986. – 58с.

Хілько Т.В. Картки для роботи з тканиною в 7 класі. – К.: Радянська школа, 1979. – 72с.

Хілько Т.В. Картки для роботи з тканиною у 8 класі.- К.: Радянська школа, 1980. – 48с.

Хілько Т.В. Картки для роботи з тканиною в 4-6 класах. – К.: Радянська школа, 1981. – 56с.

Хорунжий В.І. Практичні роботи в навчальних майстернях. – К.: Вища школа, 1989. – 136с.

Чумак М.Г., Матрохін М.І. Заняття з трудового навчання в 5 класі: Посібник для вчителя. – К.: Освіта, 1991. – 144с.

Шевцова Т.К. Технологія пошиття одягу: Альбом для 5 кл. У 2-х частинах. – К.: Радянська школа, 1988. – Ч.1. – 80с.

Шевцова Т.К. Технологія пошиття одягу: Альбом для 5 кл. У 2-х  частинах. – К.: Радянська школа, 1988. – Ч.2. – 80с.

Щетанов Б.В. Судомодельный кружок. – М.: Просвещение, 1983. – 160с.

Ярошенко В.В. Школа и профсссиональное самоопределение учащихся. – К.: Радянська школа, 1983. – 111с. 

Посібники з питань дослідно-експериментальної роботи

Архангельский С.И., Михеев В.И., Пашников С.А. О моделировании и методике обработки данных педагогического эксперимента. – М.: Знание, 1974. – 43с.

Беспалько В.П. Опыт разработки и использования критериев качества усвоения знаний // Советская педагогика. – 1968. – №1. – С.52-69.

Воловик П.М. Теорія імовірності і математична статистика в педагогіці. – К.: Радянська школа, 1969. – 222с.

Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. Пер. с англ. Л.И.Хайрусовой. Общ. ред. Ю.П.Адлера. – М.: Прогресс, 1976. – 495с.

Грабарь М.И., Краснянская К.А. Применение математической статистики в педагогических исследованиях: Непараметрические методы. – М.: Педагогика, 1977. –  136с.

Ительсон Л.Б. Математические и кибернетические методы в педагогике. – М.: Просвещение, 1964. – 248с.

Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике. – Таллин: Валгус, 1980. – 334с.

Осипов В.П., Милений В.Г. Методика статистической обработки результатов педагогического зксперимента // Математические методы оценки зффективности программированного обучения. - К.: Изд-во КВИРТУ, 1964.- С.96-106.

Пинский А.А. Средний балл, процент, статистика // Советская педагогика.- 1980. - №12. - С.71-77.

Проблемы педагогических измерений: Межвуз. сб. науч. трудов / МГПИ им. В.И. Ленина. - М., 1984. - 123с.

Розенберг Н.М. Проблемы измерений в дидактике. – К.: Вища школа, 1979. – 175с.

Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 1997. – 154с.

Сметанін Д.А. Про математичну обробку результатів експерименту з питань методики трудового навчання // Методика трудового навчання: Збірник статей. Вип.8. – К.: Радянська школа, 1974.– С.102-130.

Суходольский Г.В. Основы математической статистики для психологов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1972.  – 429с.

Фридман Л.М. О корректном применении статистических методов в психолого-педагогических исследованиях // Советская педагогика. –1971. – №3.С.64-74.

 

ДОДАТКИ

 

Додаток А 

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти спеціаліст 

Зміст виробничої функції

Назва типової задачі діяльності

Зміст уміння

1

2

3

Навчальна

Забезпечувати засвоєння учнями знань, умінь і навичок

Формувати поняття.

Формувати вміння та навички.

Виховна

Керувати процесом трансформації суспільних цінностей у особистісні переконання

Здійснювати управління процесами: трудового виховання (формувати в учнів уявлення про НОП у сучасному виробництві);

професійного самовизначення (формувати в учнів позитивне ставлення до конкретної професії); творчого ставлення до праці (створювати уявлення про суть творчої діяльності за власним задумом); політехнічної освіти (формувати уявлення про основи виробництва на рівні загальновиробничих закономірностей).

Розвиваюча

Створювати умови для самовираження особистості на відповідному її можливостям рівні

Розвивати якості, необхідні для співпраці в трудовому колективі.

Розвивати якості, необхідні для опанування конкретною професією. Навчити самостійно формулювати та розв'язувати творчі завдання.

Навчити переносити набуті знання та вміння в нові виробничі умови.

Організаційна

Організувати навчальний процес, у тому числі продуктивну працю учнів

Організовувати поетапно навчальний процес: постановка трудового завдання, самостійна робота учнів, корегування діяльності учнів, контроль та оцінювання її результатів.

1

2

3

Плануюча

Складати плани навчально-продуктивної діяльності учнів та календарно-тематичні плани

Визначати потенційних замовників та споживачів учнівської продукції.

Аналізувати відповідність замовлення вимогам шкільної продуктивної праці.

Розподіляти замовлення між класами та темами навчальної програми.

Визначати необхідне оснащення для роботи.

Поділяти зміст розділів та тем навчальної програми на окремі заняття.

Контролююча

Перевіряти хід та аналізувати результати навчально-продуктивної діяльності учнів

Визначати етапи здійснення контролю.

Встановлювати критерії оцінювання якості навчально-продуктивної діяльності учнів.

Визначати оптимальні форми та методи здійснення контролю.

Виробнича

Розробляти навчально-виробничу документацію. Виконувати передбачені шкільною навчальною програмою трудові прийоми та операції. Забезпечувати навчальний процес матеріалами, інструментами та обладнанням, готувати оснащення навчального процесу до роботи.

Розробляти креслення, технологічні картки та інструкції.

Вміти виконувати трудові прийоми та операції, передбачені навчальною програмою.

Вміти підбирати і готувати оснащення відповідно до змісту трудової діяльності учнів.

Залучати учнів до розв’язання творчих завдань.

1

2

3

 

Стежити за сучасними тенденціями науково-технічного прогресу, уявляти їх суть та враховувати у навчальному процесі.

 

Діагностична

Передбачати труднощі, що можуть виникати в навчальному процесі.

Визначати причини утруднень у учнів при виконанні трудових завдань та розробляти заходи щодо їх попередження та усунення.

Комунікативна

Забезпечувати комунікативність у навчальному процесі.

Вміти здійснювати індивідуальний підхід у навчанні.

Створювати атмосферу взаємодопомоги та співпраці в учнівському колективі.

  

 Додаток Б

Орієнтовна тематика дипломних робіт2

 1. Методика навчання учнів V класу технології обробки деревини.

 2. Методика навчання учнів V класу технології обробки металів.

 3. Методика навчання учнів V класу технології обробки тканин.

 4. Методика навчання учнів V класу технології обробки харчових продуктів.

 5. Методика навчання учнів V класу електротехнічним роботам.

 6. Методика навчання учнів V класу сільськогосподарським роботам.

 7. Методика навчання учнів VI класу технології обробки деревини.

 8. Методика навчання учнів VI класу технології обробки металів.

 9. Методика навчання учнів VI класу технології обробки тканин.

 10. Методика навчання учнів VI класу технології обробки харчових продуктів.

 11. Методика навчання учнів VI класу електротехнічним роботам.

 12. Методика навчання учнів VI класу сільськогосподарським роботам.

 13. Методика навчання учнів VII класу технології обробки деревини.

 14. Методика навчання учнів VII класу технології обробки металів.

 15. Методика навчання учнів VII класу технології обробки тканин.

 16. Методика навчання учнів VII класу технології обробки харчових продуктів.

 17. Методика навчання учнів VII класу електротехнічним роботам.

 18. Методика навчання учнів VII класу сільськогосподарським роботам.

 19. Методика навчання учнів У-УІІ класів пошиттю та ремонту швейних виробів.

 20. Методика навчання учнів У-УП класів виготовленню сувенірів.

 21. Методика навчання учнів У-УІІ класів палітурній справі.

 22. Методика навчання учнів У-УІІ класів заготівлі продуктів.

 23. Методика навчання учнів У-УП класів художній обробці металу.

 24. Методика навчання учнів У-УІІ класів художній обробці деревини.

 25. Методика навчання учнів У-УІІ класів Українській народній вишивці.

 26. Методика навчання учнів У-У11 класів вузликовому плетінню технікою макраме.

 27. Методика навчання учнів У-УІІ класів елементам графічної грамоти на уроках трудового навчання.

 28. Методика формування у школярів технічних понять на уроках трудового навчання.

 29. Методика розвитку творчих здібностей школярів на уроках трудового навчання.

 30. Методика застосування проблемних ситуацій на уроках трудового навчання.

 31. Трудове виховання як засіб формування особистості школяра.

 32. Масові форми позакласної роботи з вивчення техніки.

 33. Трудове виховання у процесі навчальної праці учнів У-УІІ класів.

 34. Педагогічні прийоми стимулювання трудового виховання школярів.

 35. Методика формування творчого ставлення школярів до праці на уроках трудового навчання.

 36. Профорієнтаційна робота із школярами на уроках трудового навчання.

 37. Методика застосування інформаційних технологій на уроках трудового навчання.

 38. Розробка комплексу засобів навчання до теми "Технологія обробки деревини" у V класі.

 39. Розробка комплексу засобів навчання до теми "Технологія обробки деревини" у VI класі.

 40. Розробка комплексу засобів навчання до теми "Технологія обробки деревини" у VII класі.

 41. Розробка комплексу засобів навчання до теми "Технологія обробки металів" у V класі.

 42. Розробка комплексу засобів навчання до теми "Технологія обробки металів" у VI класі.

 43. Розробка комплексу засобів навчання до теми "Технологія обробки металів" у VII класі.

 44. Розробка комплексу засобів навчання до теми ''Електротехнічні роботи" у V класі.

 45. Розробка комплексу засобів навчання до теми "Електротехнічні роботи" у VI класі.

 46. Розробка комплексу засобів навчання до теми "Електротехнічні роботи" у VII класі.

 47. Розробка пристосувань для розширення технологічних можливостей шкільних металообробних верстатів. 

 48. Розробка пристосувань для розширення технологічних можливостей шкільних деревообробних верстатів. 

 49. Національне виховання школярів на уроках трудового навчання.

 50. Естетичне виховання школярів на уроках трудового навчання.

 51. Екологічне виховання школярів на уроках трудового навчання.

 52. Розумовий розвиток школярів на уроках трудового навчання.

 53. Методичні прийоми формування графічних понять на уроках креслення.

 54. Методика навчання школярів побудові зображень на кресленнях у системі прямокутних проекцій.

 55. Методика навчання школярів виконувати перерізи та розрізи на кресленнях предметів.

 56. Методика навчання школярів аналізу форми предмета за кресленням.

 57. Методика навчання школярів нанесенню розмірів на кресленнях.

 58. Методика навчання школярів виконанню геометричних побудов на кресленнях.

 59. Методика активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів на уроках креслення.

 60. Методика навчання школярів розв'язуванню графічних задач на порівняння.

 61. Методика навчання школярів розв'язуванню графічних задач на перетворення зображень.

 62. Методика навчання школярів розв'язуванню графічних задач на реконструкцію зображень.

 63. Методика навчання школярів розв'язуванню графічних задач з елементами конструювання.

 64. Розробка комплексу засобів навчання до вивчення перерізів і розрізів на уроках креслення.

 65. Розробка комплексу засобів навчання до вивчення креслень з'єднань.

 66. Розробка комплексу засобів навчання до вивчення складальних креслень.

 67. Методика застосування програмованого контролю знань учнів з креслення.

 68. Розробка засобів для програмованого контролю знань учнів з креслення.

 69. Методика застосування проблемних ситуацій на уроках креслення.

 70. Профорієнтаційна робота із школярами на уроках креслення.

 71. Естетичне виховання школярів на уроках креслення.

 72. Розумовий розвиток школярів на уроках креслення.

 73. Організація і методика проведення занять фотогуртка.

 74. Організація і методика проведення занять гуртка автомоделювання.

 75. Організація і методика проведення занять гуртка авіамоделювання.

 76. Організація і методика     проведення       занять      гуртка судномоделювання.

 77. Організація і методика проведення занять гуртка моделювання сільськогосподарської техніки.

 78. Організація і методика проведення занять радіотехнічного гуртка.

 79. Організація і методика проведення занять гуртка виготовлення м'якої іграшки.

 80. Організація і методика проведення занять гуртка фітодизайну. 

2 Наведений перелік не охоплює всі теми, які можуть рекомендуватись для написання дипломних робіт. Він є тільки орієнтиром, яким повинні керуватись при розробці тематики дипломних робіт на факультетах. В кожному конкретному випадку тематика дипломних робіт повинна враховувати традиції факультету та наявні на ньому наукові школи, але незмінного повинна залишатись умова - спрямування дипломних робіт у будь-якому випадку повинно бути психолого-педагогічним або методичним і пов'язуватись з навчанням, розвитком і вихованням школярів.

 

Додаток Е 

Приклади оформлення літературних джерел 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

1

2

Державний документ

Україна    XXI    століття.    Державна    національна програма "Освіта". – К.: Райдуга, 1994. – 61с.

Книга (одного, двох або трьох авторів)

Хорунжий   В.І.   Практичні   роботи   в   навчальних майстернях. – К.: Вища школа, 1989. – 136с.

Василенко Е.А., Коваленко Л.Н. Задания по черчению на преобразования: Книга для учащихся. – Минск: Народная асвета, 1989. – 112с.

Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Стянкович М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів: Світ, 1992. –272с.

Книга чотирьох авторів

Карточки-задания по черчению для 8 класса: Пособие для учителя / Е.А.Василенко, Е.Т.Жукова, Ю.Ф.Катханова, АЛ.Терещенко. Под ред. Е.А.Василенко. – М.: Просвещение, 1990. – 239с.

Методика формирования трудовых умений и навыков у учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя / В.И.Качнев, М.Б.Ханин, А.А.Кириллов, И.Я.Стражевская. Под ред. В.И.Качнева. – К.: Радянська школа, 1989. – 143с.

Книга п’яти та більше авторів

Основи психології: Підручник / О.В.Киричук, В.А.Роменець, В.О.Татенко та ін. За загал. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К.: Либідь, 1995. – 632с.

Окремий том багатотомного видання

Тимків Б.М., Кавас К.М. Виготовлення художніх виробів з дерева. У 2-х частинах. – Львів: Світ, 1993. – Ч.1. – 173с.

Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти томах / Гл. ред. А.В.Запорожец. – М.: Педагогика, 1982-1984. – Т.З. Проблемы развития психики, 1983. 367с.

Словник

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376с.

Довідник

Гладков Н.Н. Народные ремесла: Справочник. –Симферополь: Бизнес-информ, 1995. – 431с.

Общетехнический справочник / В.А.Окороходов, В.П.Законников, А.Б.Пакнис и др.; Под общ. ред. В.А.Скороходова. – М.: Машиностроемие, 1989. – 511с.

1

2

Стаття у журналі (одного, двох або трьох авторів)

Зак А.З. Связь обучения и умственного развития школьников // Вопросы психологии. – 1985. – №3. – С. 49-55.

Довбнщенко В.П., Ковальчук О.С. Національне виховання // Слово і час. – 1992. – №6. – С.84-87.

Каньковський І.Є., Терещук І.Я., Терещук А.І. Відродження народних ремесел на базі загальноосвітньої школи // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1997. – №1. – С.22-27.

Стаття у збірнику наукових праць

Пікельна В.С. Учитель XXI століття // Сучасна загальноосвітня школа та шляхи розв'язання її проблем. – Дніпропетровськ: Промінь, 1997. – С.22-29.

Перекладне видання

Янушевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования / Пер. с польск. О.В.Довженко. – М.: Высшая школа, 1986. – 342с.

Дисертація

Чебоненко С.О. Зміст та методика навчання старшокласників карбуванню: Дис. канд. пед. наук: 13.00.02. – К., 1997. – 182с.

Автореферат дисертації

Тропина Г.М. Формирование графических знаний и умений у учащихся средних профтехучилищ на уроках черчения: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / НИИпрофтехпедагогики АПН СССР. – Казань, 1988. – 16с.

Навчальна програма

Програми для загальноосвітніх шкіл: Креслення, 8-11 класи / Укладачі Сидоренко В.К., Тхоржевський Д.О. – К.: МО України, 1996. – 17с.

Програми для загальноосвітніх навчально-виховних закладів: Трудове навчання, 5-7 класи / Укладачі Моринець Н.І., Гнеденко О.П., Сидоренко В.К. та ін. – К.: Перун, 1996. – 144с.

 

Додаток  Ж

Пам'ятка рецензенту дипломної роботи

Отримавши дипломну роботу, рецензент зобов'язаний уважно прочитати пояснювальну записку та продивитись ілюстративні матеріали. У разі потреби рецензент може зустрітись з дипломником і з'ясувати всі питання, що виникли у нього під час ознайомлення із дипломною роботою. Під час цієї зустрічі рецензент знайомить студента  із зауваженнями і недоліками дипломної роботи, які на його думку, мають місце в дипломній роботі.

Обсяг рецензії не обмежується. Вона повинна бути конкретною і лаконічною. Письмова рецензія на дипломну роботу повинна містити її всебічну об'єктивну характеристику.

На початку рецензії зазначається тема дипломної роботи, вказується хто її автор і у якому вищому закладі освіти вона виконана. Далі у рецензії відображається:

1) загальна кількісна характеристика всіх частин дипломної роботи (кількість сторінок пояснювальної записки, кількість аркушів з ілюстративними матеріалами, що і в якій кількості становить її практичну частину);

2) аналіз відповідності змісту виконаної дипломної роботи дипломному завданню і повноти виконання окремих її частин;

3) характеристика розділів пояснювальної записки і оцінка їх якості, відповідність викладених у пояснювальній записці матеріалів сучасним підходам до трудового навчання у загальноосвітній школі та технічному рівню сучасного виробництва;

4) якісна оцінка розуміння дипломником психолого-педагогічних та методичних проблем трудового навчання школярів, його знань з основ сучасного виробництва;

5) характеристика наведеного в пояснювальній записці аналізу літературних джерел, оцінка його глибини  і  всебічності;

6) правильність виконаних в пояснювальній записці проектно-розрахункових робіт;

7) характеристика графічної частини дипломної роботи, оцінка її якості та відповідність оформлення діючим державним стандартам і нормативним положенням;

8) оцінка стилю викладу і грамотності тексту в дипломній роботі;

9) перелік позитивних якостей дипломної роботи, найбільш вдалих і цікавих її сторін;

10) перелік основних недоліків і помилок, якщо вони є в дипломній роботі;

11) відгук про роботу в цілому і її відповідність загальним вимогам до дипломних робіт у вищому закладі освіти; 

12) загальне враження про підготовленість студента до роботи за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання" на підставі аналізу поданої на рецензію дипломної роботи;

13) оцінка дипломної роботи за чотирьохбальною системою ("Відмінно", "Добре", "Задовільно", "Незадовільно").

Вказуючи на помилки та недоліки, рецензент зобов'язаний висловити власну точку зору на причини, що привели до їх появи в дипломній роботі. Помилки та недоліки можуть бути не тільки наслідком неуважності чи недбалості дипломника, а й недостатнього рівня його підготовки.

Підпис рецензента засвідчується печаткою за місцем його роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!