Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1759 Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи з науки Управління персоналом, КНЕУ ім. В. Гетьмана

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи з науки Управління персоналом, КНЕУ ім. В. Гетьмана

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ  ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

Факультет управління персоналом та маркетингу

Кафедра управління персоналом та економіки праці

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

________________ А.М. Колот

"___" _________  2013 р. 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ,

ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО

 КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ З НАУКИ 

«УПРАВЛІННЯ  ПЕРСОНАЛОМ»

напрямом підготовки 6.030505

Декан факультету

______________ О.К. Шафалюк

“___” ___________2013 р. 

Заступник завідувача кафедри

______________  В.М. Петюх

“___” ___________2013 р. 

Київ КНЕУ 2013
Зміст

 

стор.

Вступ

3

1. Тематичний план науки

4

2. Зміст науки за темами

5

3. Плани практичних занять

10

3.1. Плани практичних занять для студентів денної форми навчання

 

10

3.2. Плани практичних занять для студентів заочної форми навчання

 

15

4. Приклади завдань, що виносяться на екзамен

17

5. Самостійна робота студентів

18

5.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання

 

18

5.2. Самостійна робота студентів заочної форми навчання

 

19

6. Теми рефератів-есе

23

7. Орієнтовна тематика доповідей на студентській науковій конференції

 

23

8. Поточний і підсумковий контроль знань

24

8.1. Поточний контроль знань студентів денної форми навчання

 

24

8.2. Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання

 

24

8.3. Підсумковий контроль знань

25

Рекомендована література

28

Додаток 1

30

 

Вступ 

Світовий досвід управління виробництвом переконує, що вирішальним чинником стабільного й тривалого функціонування різноманітних організацій, їхнього поступального розвитку є високоякісний менеджмент у широкому розумінні та управління персоналом зокрема.

У ринкових умовах господарювання суттєво змінюється роль працівника, який з пасивного виконавця перетворюється на активного учасника виробництва, може й бажає брати участь в управлінні, прийнятті рішень не лише тактичного, а й перспективного значення. Людський чинник стає головним фактором виробництва, а витрати на персонал, на його розвиток вважаються першочерговими інвестиціями підприємців.

Знання основ теорії, володіння практичними навичками в галузі управління персоналом є особливо цінними для студентів напряму 6.030505 – “Управління персоналом та економіка праці”. Як майбутні керівники вони повинні добре володіти мистецтвом управління людьми на виробництві, щоб використовувати людський ресурс як важливий чинник конкурентних переваг на ринку товарів і послуг. 

Предмет науки: закономірності, принципи і методи залучення, розвитку та використання персоналу для досягнення  цілей організації. 

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі управління персоналом організацій, що функціонують  у сфері економіки України. 

Завдання науки: сформувати в студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.


1. Тематичний план науки

Згідно з навчальним планом, бюджет навчального часу на вивчення науки становить 180 години.

Розподіл навчальних годин за видами занять і формами навчання наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1

Тематичний план 

Тема

Кількість годин

Форма навчання:

денна

заочна

Л

Пр.

І-кр.

С

Л

Пр.

І-кр.

С

1. Теоретичні засади управління персоналом

2

4

 

 

1

 

 

 

2. Персонал організації

2

2

 

 

1

1

 

 

3. Служба персоналу

2

2

 

 

1

1

 

 

4. Стратегія, політика і практика управління персоналом

2

 

 

1

 

 

 

5. Ресурсне забезпечення управління персоналом

2

2

 

 

1

 

 

 

6. Документація в управлінні персоналом

самост.

 

 

Самост. вивч.

 

 

 

7. Планування в управлінні персоналом

2

8

 

 

1

 

 

 

8. Професійний добір та адаптація працівників

2

4

 

 

1

1

 

 

9. Оцінювання працівників

2

4

 

 

1

 

 

 

10. Розвиток персоналу та управління трудовою кар’єрою

2

2

 

 

Самост. вивч.

 

 

 

11. Регулювання трудової діяльності персоналу

2

 

 

1

 

 

 

Модульна контрольна робота - І

-

2

 

 

 

 

 

 

12. Мотивування працівників

самост.

 

 

Самост. вивч.

 

 

 

13. Управління трудовою поведінкою працівників

самост.

 

 

1

 

 

 

14. Управління робочим часом

2

2

 

 

1

 

 

 

15. Управління процесами руху персоналу

самост.

 

 

Самост. вивч.

 

 

 

16. Соціальна відповідальність в управлінні персоналом

самост.

 

 

Самост. вивч.

 

 

 

17. Ефективність управління персоналом

2

6

 

 

1

1

 

 

Модульна контрольна робота

2

 

 

 

2

 

 

Резерв навчального часу

2

 

 

 

 

 

 

Усього годин

24

42

30

80

12

6

28

130

Умовні позначення: Л – лекції; Пр – практичні заняття; І-кр. – індивідуально-консультативна робота; С – самостійна робота студентів.


2. Зміст науки за темами 

Тема 1. Теоретичні засади управління персоналом 

Управління персоналом: провідна функція управління організацією, системно організаційний процес, галузь науки, об’єкт досліджень, сфера професійної діяльності, сегмент ринку праці, напрям підготовки кадрів, сегмент ринку освітніх послуг, навчальна дисципліна. Складові процесу управління персоналом організації. Цілі, функції та принципи управління персоналом. Загальні і спеціальні функції управління організаціями. Суб’єкт і об’єкт в управлінні персоналом. Засоби і результати управління персоналом. Управління персоналом і організація праці.

 

Тема 2. Персонал організації 

Персонал як об’єкт управління і стратегічний ресурс організації. Визначення поняття «персонал». Чисельність персоналу: проектна, планова, фактична (наявна), явочна, облікова (спискова), середньооблікова. Спеціальна термінологія для визначення певних характеристик працівника, чи його роботи: посада, робоче місце, професія, спеціальність, освіта, виробничий досвід, кваліфікація, компетенція, компетентність, здібність, здатність, знання, уміння. Основні класифікаційні ознаки, структури персоналу: стать, вік, виконувані функції, сфера діяльності, від трудового договору і строк його чинності, майнові відносини, професія, кваліфікація, стаж роботи в організації, освіта, громадянство. Групування персоналу за Класифікатором професій. Напрями оптимізації чисельності й структури персоналу.

 

Тема 3. Служба персоналу 

Виникнення зачатків служби персоналу як наслідок розвитку функціонального поділу праці в управління організаціями. Внесок Ф.Тейлора в теорію і практику управління персоналом. Поняття функції в соціальному управлінні. Функції та функціональні завдання служби персоналу. Організаційна структура служби персоналу. Основні завдання підрозділів служби персоналу великого підприємства: відділу зайнятості (кадрів), відділу розвитку персоналу, відділу організації праці та заробітної плати, відділу охорони праці, юридичного відділу, відділу соціального розвитку, відділу безпеки та режиму, навчального центру. Професійний склад і штати служби персоналу. Взаємозв’язки служби персоналу із внутрішнім і зовнішнім середовищем організації.

 

Тема 4. Стратегія, політика і практика управління персоналом 

Поняття стратегії управління персоналом. Основні напрями стратегії управління персоналом та її місце в системі стратегічного управління організацією. Види стратегій організації. Сутність політики управління персоналом. Моделі та складові політики управління персоналом організації. Зв’язки і взаємозалежності корпоративної культури, стратегії, політики і поточної діяльності з управління персоналом. Практика управління персоналом. Розмежування завдань з управління персоналом між основними суб’єктами управління персоналом на великих промислових підприємствах.

 

Тема 5. Ресурсне забезпечення управління персоналом 

Напрями ресурсного забезпечення управління персоналом. Нормативно-правова база управління персоналом. Закони України та підзаконні акти. Трудові угоди. Класифікатор професій. Документи і матеріали науково-методичного характеру. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Міжгалузеві норми та нормативи з праці. Конвенції та рекомендації МОП. Матеріально-технічна база управління персоналом. Фінансове забезпечення управління персоналом.

 

Тема 6. Документація в управлінні персоналом 

Документ як носій інформації та засіб управління. Класифікація документів суб’єкта господарювання. Документи для загального користування: статут організації; правила внутрішнього трудового розпорядку; колективний договір; корпоративний кодекс. Документи для оперативного управління персоналом: положення про підрозділ організації; посадова інструкція (паспорт посади); робоча інструкція; план виробництва; графік змінності; накази і розпорядження керівництва; технічна документація; норми праці; відрядні розцінки; регламент обслуговування робочих місць; документи з охорони праці й техніки безпеки. Документи для організації: добору працівників на вакантні робочі місця; розвитку персоналу; праці та заробітної плати. Документи з наймання та обліку працівників: трудовий договір; трудова книжка; особова картка працівника; особова справа тощо.

 

Тема 7. Планування в управлінні персоналом 

Сутність і значення планування для ефективного управління персоналом. Планування трудомісткості виробничої програми на промисловому підприємстві. Порядок формування трудомісткості виробу. Структура повної трудомісткості виробничої програми. Фактори, що впливають на зміну трудомісткості. Методи планування чисельності персоналу. Баланс робочого часу працівника і його структура. Визначення планової явочної та облікової чисельності робітників і працівників апарату управління за нормативним методом. Планування соціального розвитку організації. Планування витрат на персонал. Класифікація витрат на персонал. Класифікація елементів заробітної плати. Планування витрат на захист здоров’я працівників.

 

Тема 8. Професійний добір та адаптація працівників 

Професійний добір як процес забезпечення підприємства працівниками бажаних якостей. Етапи і суб’єкти професійного добору персоналу. Розроблення вимог до кандидатів на вакантні посади. Кваліфікаційна карта і карта компетенцій. Профіль посади. Джерела поповнення персоналу організації. Переваги та недоліки внутрішніх і зовнішніх джерел добору персоналу. Посередники на ринку праці. Методи збирання і перевірки інформації про кандидатів на вакантні посади. Методи і процедури оцінювання кандидатів на вакантні посади: аналіз документів; інтерв’ю; тестування; графологічна експертиза; випробування на поліграфі тощо. Укладання трудового договору. Введення працівника в посаду. Адаптація новоприйнятих працівників: організаційна, професійна, психофізіологічна та соціальна.

 

Тема 9. Оцінювання працівників 

Сутність, мета і завдання оцінювання працівників на підприємстві. Види оцінювання працівників: поточне; регулярне планове; ситуаційне; періодичне комплексне у формі атестації; оцінювання компетентності методами сертифікації. Предмет, суб’єкти і методи поточного оцінювання працівників. Об’єкт, суб’єкт і предмет регулярного планового оцінювання працівників. Атестація працівників: періодичність; завдання, порядок формування і склад атестаційної комісії. Порядок проведення атестації та її наслідки. Об’єктивні передумови запровадження сертифікації працівників. Закон України «Про підтвердження відповідності» і загальні засади сертифікації персоналу. Корпоративна система сертифікації працівників НКМЗ: підготовчий процес, органи сертифікації, сертифікаційні процедури, основні результати. Ситуаційне оцінювання працівників.

 

Тема 10. Розвиток персоналу та управління трудовою кар’єрою 

Сутність розвитку персоналу та його стратегічне значення. Складові процесу розвитку персоналу в організації. Види професійного навчання. Структура системи вищої освіти в Україні. Форми і методи професійного навчання працівників. Навчання безпосередньо на робочому місці. Навчання поза робочим місцем в організації та за її межами. Організація безперервного професійного розвитку персоналу. Визначення потреб організації в професійному навчанні. Планування витрат на розвиток персоналу. Ефективність професійного навчання персоналу. Сутність і значення підготовки кадрового резерву в організації. Етапи процесу формування резерву керівників. Добір кандидатів на залучення до кадрового резерву. Методи навчання кадрового резерву. Сутність, значення і типи трудової кар’єри. Управління трудовою кар’єрою працівників.

 

Тема 11. Регулювання трудової діяльності персоналу 

Сутність і завдання регулювання спільної діяльності працівників організації. Технологія як фундаментальна основа організації виробництва та управління персоналом. Напрями впливу технології на організацію виробництва та управління персоналом. Основні чинники ефективності діяльності персоналу. Створення умов для ефективної діяльності персоналу. Оперативне регулювання виробничих і трудових процесів. Напрями взаємодії лінійних і функціональних підрозділів з оперативного регулювання та обслуговування виробництва. Облік, контроль та оцінювання результатів діяльності. Методи управління персоналом: організаційні, адміністративні, економічні, соціально-психологічні. Регулювання діяльності підрозділів підприємства. Регламентування діяльності працівників.

 

Тема 12. Мотивування працівників 

Сутність, значення і чинники мотивування працівників підприємств. Потреби, мотиви, стимули. Стимулювання, мотивація, мотивування. Взаємозв’язки мотивованості та компетентності працівників. Компенсаційний пакет і його структура. Складові заробітної плати. Соціальний пакет і його наповнення. Основні підходи до формування соціального пакета на підприємстві: на основі рівності доступу працівників до соціальних винагород; з урахуванням ієрархічності структури організації; на базі грейдів; за принципом «кафетерію»; за принципом «шведського столу»; через грошову компенсацію. Програми соціального страхування персоналу. Програми участі персоналу в прибутку підприємства. Програми участі персоналу в акціонерному капіталі. Нематеріальне мотивування працівників.

 

Тема 13. Управління трудовою поведінкою працівників 

Сутність трудової поведінки працівників та її значення для функціонування підприємства. Складові трудової поведінки працівників. Критеріальні основи поведінки людини на виробництві. Класифікація видів трудової поведінки та їх характеристика. Чинники трудової поведінки працівників: особистісні, організаційні, суспільно-цивілізаційні. Основні характеристики зразкової поведінки працівника. Суб’єкти і методи регулювання трудової поведінки працівників.

 

Тема 14. Управління робочим часом 

Робочий час як економічна категорія і міра кількості праці. Норма тривалості робочого часу, скорочений робочий час, неповний робочий час. Законодавче регулювання робочого часу і відпусток. Категорії працівників, яким встановлюється скорочена тривалість робочого часу. Законодавче обмеження надурочних робіт. Обмеження тривалості роботи в нічний час. Тривалість основної та додаткових відпусток. Сутність і значення режиму праці й відпочинку. Чинники зміни працездатності людини впродовж робочого дня. Фактори умов праці, що впливають на тривалість внутрішньозмінного відпочинку. Типові режими праці й відпочинку. Гнучкий робочий день, стислий робочий тиждень. Переваги гнучких режимів роботи. Ненормований робочий день і його особливості. Категорії персоналу, для яких уводиться режим ненормованого робочого дня. Методи аналізу і показники ефективності використання робочого часу. Суб’єкти і засоби управління робочим часом в організації.

 

Тема 15. Управління процесами руху персоналу 

Сутність і значення трудової мобільності, її позитивні та негативні властивості. Класифікація видів трудової мобільності. Поняття руху персоналу, класифікація і характеристика його видів. Основні фактори руху персоналу. Наслідки та показники руху персоналу. Заходи щодо пристосування персоналу до економічних змін. Сутність і значення професійно-кваліфікаційного просування робітників. Види професійно-кваліфікаційного просування робітників та основні його етапи. Причини та основні наслідки скасування трудового договору. Управління плинністю персоналу. Витрати і втрати, пов’язані з вимушеною заміною працівників.

 

Тема 16. Соціальна відповідальність в управлінні персоналом 

Об’єктивні передумови посилення уваги людства до проблеми соціальної відповідальності. Сутнісна характеристика корпоративної соціальної відповідальності. Внутрішній і зовнішній напрями соціальної відповідальності бізнесу. Складові корпоративної соціальної відповідальності. Основні напрями соціальної відповідальності суб’єктів управління персоналом. Сутність і складові соціальної відповідальності працівника. Напрями і методи втілення соціальної відповідальності в корпоративну культуру і практику управління. Соціальна звітність організацій та її показники.

 

Тема 17. Ефективність управління персоналом 

Загальні засади ефективності в економіці та управлінні. Визначення ефективності управління персоналом. Інтегровані чинники ефективності управління персоналом: якість людського капіталу, якість менеджменту, витрати на управління персоналом. Ефективність професійного добору та адаптації працівників. Ефективність професійного розвитку працівників. Організаційна ефективність управління персоналом та її показники. Інтегральні показники економічної ефективності управління персоналом. Соціальна ефективність управління персоналом.

 

3. Плани практичних занять 

3.1. Плани практичних занять для студентів денної форми навчання 

Заняття 1. Теоретичні засади управління персоналом

Завдання. Поглибити і закріпити знання:

 • сутності управління персоналом як соціально-економічного явища;

 • структури процесу управління персоналом організації;

 • цілей, функцій та принципів управління персоналом;

 • суб’єкта і об’єкта в управлінні персоналом;

 • засобів управління персоналом;

 • результату управління персоналом;

 • взаємозв’язків управління персоналом та організації праці. 

План заняття

 1. У формі семінару-дискусії проведення обговорення ключових питань теорії управління персоналом.

 2. Письмова контрольна робота в аудиторії. 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Перелік питань для обговорення на семінарі.

 2. Варіанти завдань для письмової контрольної роботи.

   

Заняття 2. Персонал організації

Завдання. Сформувати вміння:

 • класифікувати персонал відповідно до його якісних характеристик;

 • аналізувати наявну структуру персоналу за основними класифікаційними ознаками;

 • виявляти недоліки і можливі перекоси в структурі персоналу;

 • розробляти заходи щодо оптимізації чисельності й структури персоналу, виходячи з реальних потреб організації. 

План заняття

 1. Усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами термінів і понять цієї теми.

 2. Аналіз запропонованої викладачем структури персоналу віртуального (умовного) підприємства, формулювання висновків.

 3. Розроблення заходів щодо оптимізації чисельності і структури персоналу умовного підприємства. 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Перелік основних термінів і понять теми, складений в логічному порядку.

 2. Структура персоналу умовного підприємства (з закладеними в неї перекосами). 


Заняття 3. Служба персоналу

Завдання. Сформувати вміння:

 • визначати завдання підрозділів служби персоналу в організації;

 • проектувати структуру служби персоналу;

 • розробляти положення про службу персоналу;

 • складати посадові інструкції 

План заняття*

1. Аналіз комплексу різних управлінських процесів, процедур та операцій. На підставі аналізу сформувати блоки завдань для:

– відділу кадрів;

– відділу організації праці та заробітної плати;

– відділу професійного розвитку персоналу;

– відділу соціального розвитку організації.

2. Проектування структури і штатів служби персоналу великого підприємства за визначеними параметрами.

3. Розроблення проектів положень про відділи:

– кадрів;

– розвитку персоналу;

– організації праці та заробітної плати;

– охорони праці та техніки безпеки;

– соціального розвитку підприємства.

4. Розроблення проектів посадових інструкцій для посад:

– директора з персоналу(велике промислове підприємство);

– менеджера з персоналу (супермаркет);

– інженера-нормувальника (механоскладальний цех);

– начальника відділу розвитку персоналу;

– економіста з праці першої категорії. 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Комплекс різноманітних управлінських процесів, процедур і операцій.

 2. Орієнтовні параметри віртуального підприємства як основа для проектування структури і штатів служби персоналу.

 3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників.

 4. Зразки положень про структурні підрозділи підприємств і посадових інструкцій керівників, професіоналів і фахівців.

 5. Нормативи чисельності працівників апарату управління підприємств.

 

Заняття 4. Ресурсне забезпечення управління персоналом

Завдання. Сформувати вміння:

 • визначати перелік законодавчих актів та інших документів, норми і положення яких треба враховувати під час розв’язання завдань з управління персоналом;

 • визначати номенклатуру та обсяги витрат на утримання служби персоналу підприємства;

 • проектувати кошторис витрат на утримання служби персоналу підприємства. 

План заняття

 1. Семінарське заняття з обговорення теоретичних аспектів ресурсного забезпечення управління персоналом.

 2. Практична частина заняття*: розроблення кошторису витрат на утримання служби персоналу на календарний рік за різними варіантами структури і штатів підрозділів служби персоналу. 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Перелік питань для обговорення на семінарському занятті.

 2. Варіанти структури і штатів служби персоналу на прикладах малих, середніх, великих підприємств різних видів економічної діяльності.

 3. Вихідні дані для розрахунку витрат за окремими статтями кошторису.

 

Заняття 5. Планування в управлінні персоналом

Завдання. Сформувати вміння:

 • визначати трудомісткість виробничої програми підприємства;

 • розраховувати планову явочну і облікову чисельність персоналу різних функціональних категорій;

 • планувати продуктивність праці. 

План заняття

 1. Розв’язання прикладів на визначення технологічної, виробничої та повної трудомісткості виробу і виробничої програми.

 2. Складання планового балансу робочого часу одного працівника на плановий рік.

 3. Розв’язання прикладів планування явочної та облікової чисельності персоналу різних функціональних категорій**.

 4. Розв’язання прикладів на визначення продуктивності праці за різних вихідних умов діяльності підприємства. 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Вихідна інформація для визначення повної трудомісткості виробу і виробничої програми.

 2. Вихідна інформація для складання планового балансу робочого часу одного працівника та визначення планової чисельності працівників різних функціональних категорій.

 3. Вихідна інформація для планування продуктивності праці.

 

Заняття 6. Професійний добір працівників

Завдання. Сформувати вміння:

 • визначати вимоги до кандидатів на вакантні посади;

 • залучати кандидатів на вакантні посади з використанням внутрішніх і зовнішніх джерел;

 • аналізувати інформацію про кандидатів на вакантні посади;

 • оцінювати кандидатів на вакантні посади;

 • укладати трудовий договір із працівником. 

План заняття*

 1. Формулювання вимог до кандидатів на різні вакантні посади.

 2. Підготовка текстів оголошень у ЗМІ про наявність вакантних посад.

 3. Аналіз інформації про кандидатів на вакантні посади.

 4. Оцінювання кандидатів на вакантні посади за поданими документами, резюме та рекомендаціями.

 5. Оформлення проектів трудового договору і наказу про прийняття на роботу нового працівника. 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Розділ 1. Посадові інструкції. Заявки керівників підрозділів на пошук працівників відповідних компетенцій.

 2. Зразки документів і досьє кандидатів на вакантні посади.

 3. Бланки типового трудового договору та наказу про прийняття на роботу.

 

Заняття 7. Оцінювання працівників

Завдання. Сформувати вміння:

 • розробляти положення про оцінювання працівників за результатами роботи за звітний місяць;

 • розробляти положення про атестацію працівників;

 • оцінювати працівників різних посад і професій за системою показників і критеріїв, що містяться у відповідних положеннях. 

План заняття

 1. Розроблення положення про оцінювання майстрів виробничих дільниць за підсумками роботи за звітний місяць.

 2. Розроблення положення про атестацію керівників функціональних підрозділів.

 3. Оцінювання роботи за звітний місяць кількох майстрів виробничих дільниць і визначення місця кожного в рейтингу

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Методичні поради щодо розроблення положень про оцінювання працівників.

 2. Звітна інформація про підсумки роботи виробничих дільниць за календарний місяць.

 

Заняття 8. Розвиток персоналу та управління трудовою кар’єрою

Завдання. Сформувати вміння:

 • визначати потреби організації в професійному навчанні працівників;

 • організовувати професійне навчання працівників на підприємстві;

 • планувати витрати на навчання працівників;

 • управляти формуванням кадрового резерву організації;

 • планувати трудову кар’єру перспективних працівників організації. 

План заняття

 1. Аналіз наявної інформації відділу розвитку персоналу, заявок керівників підрозділів та визначення контингенту осіб, які підлягають навчанню в плановому році.

 2. Визначення видів, форм, методів навчання працівників.

 3. Складання кошторису витрат на навчання обраного контингенту осіб.

 4. Формування кадрового резерву на заміщення посад:

– начальника механоскладального цеху;

– завідувача хімічної лабораторії;

– директора з персоналу.

Складання плану трудової кар’єри на перші 5 років інженера-конструктора авіаційного заводу, який з відзнакою закінчив Авіакосмічний університет. 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Інформація для визначення контингенту осіб, що підлягають навчанню в плановому році.

 2. Перелік видів, форм, методів навчання працівників на виробництві.

 3. Інформація про орієнтовну вартість навчання на виробництві за різними видами, формами, методами.

 4. Різноманітна оцінна інформація про кандидатів на зарахування до кадрового резерву.

 5. Літературні та електронні джерела, що висвітлюють підходи і технологію формування плану трудової кар’єри.

 

Заняття 9. Управління робочим часом

Завдання. Сформувати вміння:

 • аналізувати ефективність використання робочого часу працівниками різних функціональних категорій;

 • розробляти внутрішньозмінний режим праці й відпочинку залежно від конкретних умов праці;

 • обгрунтовувати ефективність управлінських рішень щодо поліпшення використання робочого часу.

План заняття

 1. Семінар для поглиблення, деталізації та закріплення теоретичного матеріалу.

 2. Розв’язання задач за кейс-методом. 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Перелік питань для обговорення на семінарі.

 2. Кейс: аналіз ефективності використання робочого часу.

 3. Кейс: проектування заходів щодо поліпшення використання робочого часу (з обгрунтуваням економічної ефективності).

 

Заняття 10. Ефективність управління персоналом

Завдання. Сформувати вміння:

 • добирати потрібну інформацію для виконання аналітичних та оціночних дій щодо визначення ефективності управління персоналом;

 • виконувати розрахунки ефективності:

– професійного добору та адаптації працівників;

– професійного розвитку працівників;

– організаційної, економічної та соціальної ефективності управління персоналом;

 • робити узагальнення та висновки. 

План заняття

 1. Усне експрес-опитування для перевірки готовності студентів до розв’язання практичних задач.

 2. Розв’язання прикладів і задач за темою зняття. 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Перелік питань для експрес-опитування.

 2. Комплекс прикладів і задач, пов’язаних із різними аспектами оцінювання ефективності управління персоналом.

 

3.2. Плани практичних занять для студентів заочної форми навчання 

Заняття 1. Персонал організації. Служба персоналу.

Завдання. Сформувати вміння:

 • класифікувати персонал відповідно до його якісних характеристик;

 • аналізувати наявну структуру персоналу за основними класифікаційними ознаками;

 • розробляти положення про службу персоналу;

 • складати посадові інструкції.

План заняття

 1. Усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами термінів і понять цієї теми.

 2. Аналіз запропонованої викладачем структури персоналу віртуального підприємства, формулювання висновків.

 3. Розроблення положення про відділ кадрів підприємства.

 4. Розроблення посадової інструкції для директора з персоналу.  

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Перелік основних термінів і понять, складений в логічному порядку.

 2. Структура персоналу умовного підприємства (з закладеними в неї перекосами).

 3. Зразки положень про структурні підрозділи підприємств і посадових інструкцій керівників, професіоналів і фахівців.

 

Заняття 2. Професійний добір та адаптація працівників. Ефективність управління персоналом.

Завдання. Сформувати вміння:

 • аналізувати інформацію про кандидатів на вакантні посади;

 • оцінювати кандидатів на вакантні посади;

 • виконувати розрахунки ефективності управління персоналом. 

План заняття

 1. Аналіз первинних документів кандидатів на вакантні посади і відбір їх для подальшої співбесіди.

 2. Оцінювання кандидатів на вакантні посади за наслідками інтерв’ю, співбесіди та іншими методами.

 3. Розв’язання прикладів і задач. 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Зразки документів і дос’є кандидатів на вакантні посади.

 2. Комплекс прикладів і задач, пов’язаних із різними аспектами оцінювання ефективності управління персоналом. 

 

4. Приклади завдань, що виносяться на екзамен 

Приклад теоретичного питання: розкрийте сутність, зміст і призначення штатно-посадової та алфавітної книг у діяльності служби персоналу. 

Задача:

На основі вихідних даних розрахувати чисельність персоналу за нормами обслуговування. 

Види робіт з обслуговування агрегату

Час виконання операції (годин)

Кількість операцій за зміну

1.

Завантаження сировини

0,03

68

2.

Контроль робочого процесу

0,07

136

3.

Вивантаження продукції

0,02

68

– кількість агрегатів – 7, з них працюють у першу зміну – 7, у другу – 4;

– корисний фонд часу одного працівника за зміну – 7 годин;

– час на додаткові операції з обслуговування агрегату – 1,4 години;

– коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в облікову – 1,14. 

Тестове завдання: з наведених трьох варіантів відповіді обрати один правильний. 

Міжгалузеві трудові нормативи і норми:

а) регламентують чисельність управлінського персоналу організацій, затрати робочого часу на виконання трудових операцій в різних галузях індустрії;

б) призначені для встановлення структури і штатів працівників у функціональних підрозділах підприємств;

в) призначені для нормування однакових трудових процесів на підприємствах різних галузей виробництва.

 

5. Самостійна робота студентів 

5.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання 

На самостійну роботу студентів з науки «Управління персоналом» навчальним планом передбачено 80 годин.

Основними видами самостійної роботи є:

– підготовка до поточних аудиторних занять;

– виконання індивідуальних і групових завдань на практичних заняттях;

– виконання домашніх індивідуальних завдань;

– пошуково-аналітична робота;

– наукова робота;

– підготовка до екзамену тощо.

Основні види завдань для самостійної роботи наведено в табл. 2. 

Таблиця 2

Карта самостійної роботи студента з науки

«Управління персоналом» 

Денна форма навчання

Порядко-вий № залікового тижня*

Теми для опрацювання на практичних заняттях

Види і форми проведення практичних занять

Максима-льна кількість балів**

 1.  

Теоретичні засади управління персоналом

Семінарське заняття

Письмове експрес-опитування

3

 1.  

Персонал організації

Практичне заняття

Виконання тестових завдань

3

 1.  

Служба персоналу

Підготовка нормативних документів

Робота в малих групах

3

 1.  

Ресурсне забезпечення управління персоналом

Семінарсько-практичне заняття

Проектування кошторису витрат на утримання служби персоналу

3

 1.  

Планування в управлінні персоналом

Розв’язання задач за заданими параметрами

3

 1.  

Професійний добір працівників

Складання резюме

Кейс: заповнення вакансій

3

 1.  

Оцінювання працівників

Добір кандидатів до кадрового резерву

Імітаційна ділова гра

3

 1.  

Розвиток персоналу та управління трудовою кар’єрою

Кейс: складання плану підготовки кадрів на рік

3

 1.  

Управління робочим часом

Семінарське заняття

Кейс-метод

3

 1.  

Ефективність управління персоналом

Виконання розрахунків за заданими параметрами

Імітаційна ділова гра

3

Усього балів за роботу на практичних заняттях

30

Модульна контрольна робота (за матеріалами тем, які не виносились на практичні заняття)

2×5=10

Індивідуальні (вибіркові) завдання

1. Критичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Підготовка реферату – есе

5

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою тематикою

5

4. Пошук, добір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5. Підготовка доповіді на студентську наукову конференцію

10

6. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри

10

Усього балів за виконання індивідуальних (вибіркових) завдань

10

Разом балів за самостійну роботу студента (поточна успішність)

50

 

5.2. Самостійна робота студентів заочної форми навчання

Основними видами самостійної роботи студентів-заочників є:

– виконання індивідуальних практичних завдань за місцем роботи;

– виконання контрольної роботи в аудиторії;

– підготовка до екзамену.

Карту самостійної роботи для студентів-заочників наведено в табл. 3. 

Таблиця 3

Карта самостійної роботи студента з науки «Управління персоналом» 

Заочна форма навчання

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форма звітності

Максимальна кількість балів

І. Обов’язкові завдання

1. Виконання практичних завдань за місцем роботи

До 15 вересня

Письмовий звіт

15

2. Виконання контрольної роботи в аудиторії

Згідно з розкладом занять

Письмове опитування

5

Загальна кількість балів за поточну успішність

20

ІІІ. Семестровий контроль

Підготовка до екзамену

До початку екзам. сесії

Письмова екзаменаційна робота

80

Разом

100

 

Індивідуальні практичні завдання для студентів

заочної форми навчання

Після засвоєння теоретичного матеріалу науки (слухання лекцій в університеті, самостійне вивчення літературних джерел) студенти виконують індивідуальне практичне завдання. Для цього вони вивчають, аналізують і оцінюють практику управління персоналом за місцем роботи.

Індивідуальне практичне завдання складається зі вступу та аналітичної частини. Структура вступу є однаковою для всіх студентів, а зміст варіюється залежно від конкретних умов і результатів діяльності організації, в якій працює студент.

Зміст вступу:

- повна назва організації;

- вид економічної діяльності;

- форма власності;

- основні види продукції, що виробляються, виконувані послуги;

- загальна чисельність і структура персоналу (включаючи чисельність працівників територіально відокремлених частин: філій, відділень, цехів, інститутів тощо);

- показники обсягів діяльності за минулий звітний рік: товарна продукція, обсяги продажу, вартість наданих замовникам послуг, вартість виконаних науково-дослідних робіт і т.п.

Для характеристики чисельності персоналу та обсягів основної діяльності використати табличні форми і доповнити їх відповідним коментарем.

Завдання для аналітичної частини сформульовано у п’яти варіантах. Студент обирає варіант завдання у відповідності з номером залікової книжки: 

Остання цифра номера

залікової книжки

Номер варіанта завдання

0 або 1

варіант 1

2 або 3

варіант 2

4 або 5

варіант 3

6 або 7

варіант 4

8 або 9

варіант 5

Практичне завдання, виконане за невластивим варіантом, оцінюється в “0” балів без перевірки його змісту.

Студент заочної форми навчання, який не працює з поважної причини, підтвердженої документально, може звернутися на кафедру із заявою про заміну практичного завдання на підготовку реферату за темою і планом, що їх видає кафедра в індивідуальному порядку.

Виконане індивідуальне завдання студент друкує на комп’ютері та оформляє його у вигляді звіту. Зразок титульного аркуша звіту наведено у додатку 1. Звіт друкується на білому папері формату А4, скріплюється металевими скобками або прошивається з лівого краю.

Обсяг звіту має бути не більше 25 с.

У процесі підготовки аналітичної частини звіту забороняється використовувати літературні джерела.

Студент зобов’язаний подати звіт на кафедру управління персоналом та економіки праці не пізніше, як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Звіти, подані пізніше, не перевіряються і не оцінюються.

Залежно від повноти і якості змісту кожне з трьох питань аналітичної частини звіту оцінюється за шкалою 5; 3; 0 балів. За недбале оформлення, наявність грубих граматичних і лексичних помилок загальна оцінка за звіт може бути зменшена на 5 балів. 

Варіанти аналітичної частини звіту

Варіант 1

1.1. Описати чинний порядок і процедури планування поточних і перспективних потреб у персоналі різних функціональних категорій. Хто в організації за це відповідає, яка використовується інформація, звідки вона береться? Навести приклади.

1.2. Вивчити й описати сучасні методи стимулювання персоналу, які застосовуються в організації, оцінити їх ефективність та розробити пропозиції щодо їх вдосконалення.

1.3. Оцінити і проаналізувати професійно-кваліфікаційний рівень (рівень освіти, стаж роботи за спеціальністю, активність участі у системі підвищення кваліфікації) працівників на прикладі конкретного структурного підрозділу (з чисельністю працівників не менше 8 осіб).

 

Варіант 2

2.1. Вивчити й описати застосовувані в організації методи професійного добору різних категорій персоналу, оцінити їхню ефективність. Навести приклади.

2.2. Вивчити й описати планування та організацію розвитку персоналу (професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка, стажування, робота з кадровим резервом тощо), проілюструвати це кількісними показниками.

2.3. З’ясувати, якими методами, засобами забезпечується диференціація індивідуальних трудових доходів (заробітної плати) в організації, навести конкретні приклади для ілюстрації різного рівня заробітної плати з відповідним коментарем.

 

Варіант 3

3.1. Розробити вимоги до претендентів на три будь-які ключові посади в організації. Запропонувати джерела добору та методи оцінювання претендентів на ці посади.

3.2. З’ясувати, чи є в організації кадровий резерв на заміщення ключових посад, як він формується; чи практикується планування трудової (ділової, службової) кар’єри. Заповнити таблицю 4. Якщо кадрового резерву немає, то розробити відповідні пропозиції.

3.3. Навести загальну характеристику умов праці в організації, назвати робочі місця (професії, посади), а також де та які існують відхилення від нормальних умов праці.

Зробити аналіз основних причин втрат робочого часу через тимчасову непрацездатність працівників організації за минулий звітний рік. 

Примітка. За наявності наукового ступеня або вченого звання дані заносяться до колонок 5 і 10.

 

Варіант 4

4.1 З’ясувати, якими нормативними документами регулюється диференціація індивідуальних трудових доходів в організації. Навести зразки документів і приклади різного рівня заробітної плати з відповідним коментарем.

4.2. Навести і прокоментувати штатний розпис служби персоналу. Включити до звіту Положення про службу персоналу та (якщо така є), посадову інструкцію керівника служби персоналу або менеджера (інспектора) з кадрової роботи.

4.3. Описати, якими методами, засобами регулюється використання робочого часу в організації, включити до звіту фактичний баланс використання робочого часу за минулий звітний рік.

 

Варіант 5

5.1. Проаналізувати чинну систему оцінювання різних категорій персоналу: періодичність, методи, процедури. Зробити висновки щодо її об’єктивності. Навести конкретні приклади.

5.2. Вивчити і описати порядок, форми, методи визначення посадових обов’язків, завдань, відповідальності на прикладі конкретних структурних підрозділів, категорій персоналу та посадових осіб. Навести зразки документів.

5.3. Розрахувати за фактичними даними та проаналізувати показники обороту, плинності та стабільності персоналу. Розробити пропозиції, щодо стабілізації кадрового складу.

 

6. Теми рефератів - есе 

 1. Стратегія управління персоналом

 2. Політика управління персоналом

 3. Сучасна служба персоналу

 4. Управління знаннями працівників

 5. Атестація і сертифікація працівників

 6. Управління трудовою кар'єрою працівників

 7. Оцінювання заслуг працівників перед організацією

 8. Психологічні аспекти управління персоналом

 9. Компетенції менеджера з персоналу

 10. Економіка персоналу

 11. Методи управління персоналом

 12. Методи оптимізації структури персоналу

 

7. Орієнтовна тематика доповідей

на студентській науковій конференції 

 1. Напрями розвитку політики управління персоналом

 2. Методи оптимізації структури персоналу

 3. Адаптація як чинник стабілізації персоналу

 4. Моделювання компетенцій економіста з праці

 5. Механізм управління трудовою кар’єрою

 6. Сертифікація працівників

 7. Ефективність використання людського капіталу на підприємстві

 8. Управління знаннями на підприємстві

 9. Напрями оптимізації диференціації заробітної плати на підприємстві

 10. Якість трудового життя працівників і напрями її підвищення

 11. Удосконалення оцінювання працівників

 12. Продуктивність праці як чинник зростання трудових доходів працівників

 13. Удосконалення обліку та використання робочого часу

 14. Оптимізація витрат на персонал

 15. Чинники підвищення ефективності управління персоналом

 

8. Поточний і підсумковий контроль знань 

8.1. Поточний контроль знань студентів денної форми навчання 

Поточний контроль знань студентів складається з трьох етапів.

Перший етап. Викладач оцінює рівень засвоєння вмінь на кожному з 10 практичних занять у балах за шкалою: 3 (відмінно); 2 (добре); 1 (задовільно); 0 (незадовільно). Неявка студента на практичне заняття незалежно від причин означає, що він тему не відпрацював, тому отримує оцінку нуль балів. Якщо студент пропустив заняття з поважної причини, підтвердженої документально, йому надається право з письмового дозволу декана факультету відпрацювати пропущену тему в режимі індивідуально-консультативної роботи.

Другий етап. Викладач оцінює модульні контрольні роботи. Студенти їх виконують за білетами, кожен з яких містить 5 завдань. Завдання формулюються за матеріалами тем, які не виносились на практичні заняття. Максимально можлива оцінка за модульну контрольну роботу – 5 балів.

Третій етап. Викладач оцінює якість виконання індивідуальних (вибіркових) завдань. Якщо студент має бажання отримати 10 балів, він може обрати для виконання завдання № 5 чи 6. Рівень виконання цих завдань оцінює заступник завідувача кафедри, який відповідає за наукову роботу.

Студент, який не має потягу до наукової роботи, мусить на власний вибір виконати будь-які два завдання з перших чотирьох, кожне з яких оцінюється за шкалою: 5; 4; 3; 0 балів. Рівень виконання цих завдань оцінює викладач.

Максимально можлива оцінка з поточної успішності – 50 балів.

 

8.2. Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання 

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання складається з двох етапів.

Перший етап. Викладач оцінює якість поданих студентами звітів про виконання практичних завдань за місцем роботи. Вступ у звіті не оцінюється, але за його відсутності чи неповної інформації в ньому не оцінюється весь звіт, тобто він вважається невиконаним.

Аналітична частина звіту складається з трьох завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 5; 4; 3; 0 балів.

Другий етап. Викладач оцінює якість контрольної роботи. Цю роботу студенти виконують за білетами, кожен з яких містить 5 завдань. Завдання формулюються за матеріалами тем, які студенти мали вивчити самостійно. Кожне з 5 завдань оцінюється за шкалою 1; 0 балів.

Максимально можлива оцінка з поточної успішності – 20 балів. 


8.3. Підсумковий контроль знань студентів 

Оцінювання знань студентів з управління персоналом здійснюється на основі результатів поточної успішності та екзамену. Екзамен проводиться в письмовій формі.

Для студентів денної форми навчання екзаменаційний білет містить 4 теоретичних питань і одну задачу.

Для студентів заочної форми навчання екзаменаційний білет містить 6 теоретичних питань, тестове завдання і одну задачу.

Кожне завдання в екзаменаційних білетах оцінюється за шкалою: 10; 8; 6; 0 балів.

Теоретично студент за екзаменаційну письмову роботу може отримати:

- на денній формі навчання – 50 балів;

- на заочній формі навчання – 80 балів.

Критерії оцінювання знань на екзамені наведено в табл. 5. 

Таблиця 5

Критерії оцінювання знань студента на екзамені 

Рівень знань

Оцінка (балів)

Критерії

Відмінний

10

Студент дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене запитання, показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, вміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ. Навів приклади. Правильно розв’язав задачу, виконав тестове завдання.

Добрий

8

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел. Обрав правильний хід розв’язання задачі, але припустився арифметичних помилок. Виконав тестове завдання.

Задовільний

6

Студент не повністю відповів на поставлене запитання, не навів прикладів або навів невдалий приклад. Показав неглибокі знання теорії. Розв’язання задачі не завершив, хоча хід обрав правильний. Помилився у тестовому завданні.

Незадовільний

0

Нульову оцінку одержує студент, якщо він дав неправильну відповідь на запитання, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачу. Не виконав тестове завдання.

У разі, якщо відповіді студента оцінено менше ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за екзамен бали не враховуються в загальній підсумковій оцінці.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за поточну успішність та за виконання екзаменаційних завдань, (за умови, що на екзамені студент набрав не менше 30 балів).

Якщо на екзамені студент набрав менше 30 балів, тобто отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає лише оцінку за поточну успішність.

Загальна оцінка за екзамен може бути зменшена на 5 балів, якщо студент припустився граматичних і лексичних помилок.

У разі використання заборонених інформаційних джерел студент на вимогу викладача полишає аудиторію та одержує за екзамен нульову оцінку.

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни переводиться у чотирибальну та шкалу ECTS відповідно до табл. 6.

Таблиця 6

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирибальну та шкалу за системою ECTS: 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка у формі заліку

(для вибіркових дисциплін)

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

зараховано

A

80-89

добре

зараховано

B

70-79

C

66-69

задовільно

зараховано

D

60-65

E

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано - з можливістю повторного складання заліку

 

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано - з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

F

 

Зразок екзаменаційного білета

для студентів денної форми навчання

 1. Розкрийте мету, завдання, предмет і об’єкт навчальної дисципліни „Управління персоналом”.

 2. Яким чином розподіляються ролі між лінійними керівниками та службою персоналу у вирішенні завдань управління персоналом? Наведіть приклади.

 3. Розкрийте сутність, зміст і призначення штатно-посадової та алфавітної книг у діяльності служби персоналу.

 4. Наведіть порівняльну характеристику зовнішніх та внутрішніх джерел поповнення й оновлення персоналу.

 5. Задача. 


Зразок екзаменаційного білета

для студентів заочної форми навчання 

 1. Розкрийте мету, завдання, предмет і об’єкт навчальної дисципліни «Управління персоналом».

 2. Яким чином розподіляються ролі між лінійними керівниками та службою персоналу у вирішенні завдань управління персоналом? Наведіть приклади.

 3. Розкрийте сутність, зміст і призначення штатно-посадової та алфавітної книг у діяльності служби персоналу.

 4. Наведіть порівняльну характеристику зовнішніх та внутрішніх джерел поповнення й оновлення персоналу.

 5. Наведіть склад компенсаційного пакета підприємства. Виділіть ті його елементи, які пов’язані з трудовим внеском працівника.

 6. Розкрийте сутність, значення і методи  використання принципу  економічної заінтересованості в управлінні персоналом.

 7. Тестове завдання:

7.1. Який показник характеризує чисельність людей, для забезпечення безперервного функціонування робочих місць?

а) облікова чисельність персоналу;

б) явочна чисельність персоналу;

в) чисельність персоналу.

7.2. На яких працівників заповнюють особові картки на підприємстві?

а) на всіх, крім працівників, які працюють за сумісництвом;

б) на всіх працівників;

в) на працівників, які працюють за контрактом. 

8. Задача.

 

Рекомендована література

 1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами [Текст]: Учебник / Майк Армстронг; пер. с англ. И. Малковой; / Под ред. С. К. Мордовина. - 10-е изд. Спб.: Питер, 2010. − 847 с.

 2. Ветлужских Е. Стратегическая карта, системный подход и KPI : Инструменты для руководителей / Е. Ветлужских. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 204 с.

 3. Гогіташвілі Г.Г., Карчевській Є.Т., Лапін В.М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. - 367 с.

 4. Гуревич А. Ассессмент: принципы подготовки и проведения / А. Гуревич. – СПб.: Речь, 2005. – 235 с.

 5. Данюк В.М. Організація праці менеджера: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 276 с.

 6. Данюк В.М., Кулаковська Л.П. Кадрове діловодство: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2006. – 240 с.

 7. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. – Краматорськ: Центр продуктивності, 2005.

 8. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К.: КНЕУ, 2009. — 711 с.

 9. Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриненко А.М. Конфліктологія: Навч. посіб. / За заг. ред. В.М.Петюха, Л.В. Торгової,. – К.: КНЕУ, 2003. − 315 с.

 10. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Пер с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес». 2005. – 512 с.: ил.

 11. Керб Л.П. Основи охорони праці. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 215 с.

 12. Кибанов И.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник / И. А. Кибанов, И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова, М. В. Ловчева; под ред. А. Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 528 с.

 13. Колосова Р.П., Василюк Т.Н., Артамонова М.В., Луданик М.В. Экономика персонала: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009. – ХХІV, 896 с.

 14. Колот А.М. Мотивація персоналу: підручник / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 397 с.

 15. Колпаков В.М., Дмитренко Г.А. Стратегический кадровый менеджмент: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2005. – 752 с.

 16. Менеджмент персоналу: Навч. посібник / За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2004.

 17. Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці. – К., Основа, 1999. – 99 с.

 18. Методика определения экономической эффективности мероприятий НОТ. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. НИИ труда, 1990.

 19. Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003 : 2010. – К.: Соцінформ, 2010. – 746 с.

 20. Одегов Ю.Г., Абдурахманов К.Х., Котова Л.Р. Оценка эффективности работы с персоналом: методологический подход: Учебно-практическое пособие. – Издательство «Альфа-Пресс», 2011. – 752 с.

 21. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. Экономика персонала. Часть I. Теория: Учебник. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2009, - 1056 с.

 22. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Федченко А.А. Экономика персонала. Часть II. Практика: Учебник. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2009, - 1312 с.

 23. Оксинойд К.Э. Управление социальным развитием организации: учеб. пособие / К.Э. Оксинойд. – М.: Флінта: МПСИ, 2007. – 160 с.

 24. Організація праці: Навч. посіб. / В.М.Данюк, А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова [та ін.], за заг. ред. В.М. Данюка. К.: КНЕУ, 2009. – 332 с.

 25. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління: Підручник. – К.: МАУП, 1997. – 344 с.

 26. Петюх В.М., Базилюк Б.Г., Герасименко О.О. Управління персоналом: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 207.

 27. Сотникова С.И. Управление карьерой: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 408 с.

 28. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2012. – 501, [3] с.

 29. Суков Г.С., Тупик И.Я. Управление развитием персонала на машиностроительном заводе. Теория и практика: Монография / Под науч. ред. В.М. Данюка. – К.: КНЕУ, 2008. – 232 с.

 30. Ульрих, Дэйв. Эффективное управление персоналом: новая роль HR-менеджера в организации : [пер. с англ.] / Д. Ульрих. - М.: Вильямс, 2007. - 304 с.

 31. Управление персоналом организации. Учебник / Под ред.А.Я. Кибанова. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 695 с.

 32. Управление персоналом: Энциклопедический словарь / Под ред. А. Я. Кибанова. –М.: ИНФРА-М, 1998. – VIII, 453 с.

 33. Управління людськими ресурсами (Понятійно-термінол. слов.): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Г.В. Щокіна, О.В. Антонюка, М.Ф. Головатого. – К.: МАУП, 2006. – 496 с.

 34. Цимбалюк С.О. Технології управління персоналом: навч. посіб. / С.О. Цимбалюк. – К.: КНЕУ, 2009. – 399 с.

 35. Энциклопедия систем мотивации и оплаты труда/ Под ред. Д. Бергер, Л. Бергер; Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 761 с.

  

Додаток 1

Зразок титульного аркуша звіту про виконання практичних завдань 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана» 

Кафедра управління персоналом та економіки праці

 

Звіт

про виконання практичних завдань

з дисципліни “Управління персоналом” 

Варіант № ______

Виконав студент ІV курсу напряму підготовки

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

Форма навчання  заочна

Перевірив викладач_________________________

Оцінка ______________ балів

Зареєстровано кафедрою ____________

 


* Усі завдання цього заняття виконуються в малих групах.

* Ця частина заняття може виконуватися в малих групах.

** Частина цього заняття (п. 3 і 4) може виконуватися в малих групах.

* Усі пункти цього завдання можуть виконуватися як в індивідуальному порядку, так і в малих групах.

* Заліковий тиждень – умовна назва кількості навчального часу, потрібного для опрацювання однієї теми. Згідно з навчальним планом для науки «Управління персоналом» виділено в середньому три години практичних занять на тиждень (один тиждень – дві години, другий – чотири години, третій – знову дві години і т.д.) Трудомісткість опрацювання різних тем неоднакова. Для якоїсь теми вистачить дві години, для іншої може знадобитися 3-5 годин. Викладач повинен так спланувати роботу свою і студентів щоб упродовж тижня по можливості була опрацьована одна тема, і кожен студент отримав відповідну оцінку.

** Оцінки в балах диференціюються за шкалою: 3 (відмінно); 2 (добре); 1 (задовільно); 0 (незадовільно, а також неявка на практичне заняття).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!