Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1736 Типове завдання модульної контрольної роботи на тему Прийоми та методи досягнення комунікативного ефекту

Типове завдання модульної контрольної роботи на тему Прийоми та методи досягнення комунікативного ефекту

« Назад

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

«Прийоми та методи досягнення комунікативного ефекту» (2 год) 

Завдання для контрольної роботи: побудувати модель ефективної комунікації для обраної студентом сфери масовоінформаційної діяльності з використанням попередньо засвоєного лекційного матеріалу та відповідно до схеми виконання контрольної роботи.

 

Схема виконання контрольної роботи

1. Заповнити  інформаційний блок роботи за зразком: 

СТОРІНКА 1

Модель ефективної комунікації

контрольна робота

з курсу «Комунікаційні технології»

студент_ 4 курсу

відділення журналістики

групи ____

Прізвище, ім’я

Дата                            підпис

Предмет дослідження: поширення інформації у сфері/ситуації: (на вибір студента вказати  сферу комунікації, наприклад: рекламної, масовоінформаційної, комунікації або інформування, побутового мовлення, поширення інформації локальній у мережі тощо).

Комунікативна мета: вказати власну комунікативну мету. Важливо! Комунікативна мета не може формулюватися у вигляді розказати про…, поінформувати когось…, наказати щось… –  такий підхід є свідченням непрофесійності дослідника й зумовлює низьку оцінку роботи.

Модель комунікації: вказати, за якою моделлю була побудована комунікація: резонансною чи ієрархічною.

Комуікаційний ефект: чітко вказати на комуікаційний ефект (ефекти), який має спричинити твір.

 

СТОРІНКА 2

2. Подати власний текст повідомлення, вказати які його елементи забезпечують реалізацію комунікативної мети (для аналізу студент зобов’язаний попередньо створити текст будь-якого жанру). Обґрунтувати доцільність обсягу твору та жанр.

 

СТОРІНКИ 3-N

3.  Проаналізувати поданий текст відповідно до позицій, відображених у таблиці.

4. Зробити висновок про ефективність застосованої моделі, чітко вказати на можливі вади сприймання твору, запропонувати шляхи підвищення ефективності комунікації для різних умов спілкування.

 

Схема аналізу твору в контрольній роботі 

Позиція аналізу

Зміст дослідження

1.

Зміст повідомлення

Описати факти, відобразити фактологічну структуру твору, вказавши на зв’язки між елементами змісту та дати коротку характеристику логічності повідомлення.

2.

Емоційне тло повідомлення

Вказати на експресиви в повідомленні, розкрити їх значення, коротко проаналізувати повідомлення щодо емоційної цілісності.

3.

Очікування комуніката

Проаналізувати заголовковий комплекс і визначити, які очікування в ньому закладені, виявити як вони задовольняються текстом, встановити їх відповідність комуікаційній меті.

4.

Комуікаційні ефекти

Назвати комуікаційні ефекти, що формуються повідомленням, класифікувати їх, проаналізувати доцільність формування таких ефектів відповідно до комунікативної мети. Окреслити відповідність твору етичним стандартам.

5.

Умови і критерії ефективності комунікації

Описати ситуацію спілкування, комуікаційний потенціал спілкування. Вказати на способи створення інформаційного комфорту для комуніката, які використані в тексті. Зробити висновок про ефективність комунікації.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПИСЬМОВИХ РОБІТ

Загальні вимоги

Всі письмові роботи здаються у друкованому вигляді за загальним стандартом: гарнітура шрифту – Times New Roman; кегль – 14; полуторний інтервал; поля – не менше 2 сантиметрів з кожного боку; вирівнювання, крім заголовків, – по ширині.

За умови виявлення в роботі цитат без посилань, широких цитат обсягом понад 1,5 тисячі символів, більше семи орфографічних або семи пунктуаційних помилок – робота не перевіряється і не зараховується.

 

Комплексна самостійна робота

Кожне семінарське заняття містить завдання для самостійної роботи. Ці завдання виконуються на студентом впродовж всього вивчення курсу і здаються у вигляді окремого документу, де кожне завдання починається з нового аркуша, чітко вказано у заголовку номер та зміст завдання. Наприклад:

 

Самостійна робота до лекції №1

«Комунікаційні технології в інформаційному просторі»

Завдання: Укласти й проаналізувати список джерел до теми «Сучасні дослідження масовокомунікаційних процесів»(не менше 5) (письмово)

(наводиться список джерел, подається анотація до кожної позиції) 

Письмово виконуються тільки ті завдання, що відповідно позначенні в програмі. Не пізніше ніж за тиждень до дати складання екзамену студент подає на кафедру чи викладачеві особисто комплексну самостійну роботу у вигляді документа, оформленого згідно загальних вимог та з титульним аркушем, що відповідає зразку (див. додаток).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!