Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1727 Методичні рекомендації та Вимоги до оформлення реферату

Методичні рекомендації та Вимоги до оформлення реферату

« Назад

Вимоги до оформлення реферату

Текст реферату надається в паперовому (роздрукованому) вигляді.

Загальний обсяг тексту не повинен перевищувати 10 сторінок формату А4.

Для сторінок необхідно встановити наступні розміри полів: верхнє, нижнє, ліве - 25 мм, праве - 15 мм.

До тексту можуть бути додані ілюстрації (малюнки, графіки, таблиці).

Всі сторінки реферату, крім титульної, мають бути пронумеровані.

При наборі тексту необхідно використовувати шрифт Тіmеs New Roman висотою 14 пунктів і міжрядковий інтервал 1,5. 

Реферат повинен відображати ставлення студента-практиканта до вивчених матеріалів.

Реферат практиканта повинен складатися з наступних розділів:

  1. введення;

  2. основної частини;

  3. висновку, що містить, зокрема, висновки та рекомендації;

  4. списку використаних джерел та літератури. 

У вступі необхідно зазначити актуальність обраної теми, ступень її дослідження з посиланням на конкретних авторів, визначити мету і завдання роботи, коло питань, які розглядаються.

В основній частині слід чітко у логічній послідовності викласти матеріал, який був зібраний студентом, і який є необхідним для розкриття обраної теми. Основна частина може складатися з підрозділів у разі необхідності. 

У висновках слід викласти в узагальненому вигляді основні висновки та пропозиції.

Список використаних джерел повинен містити найменування: нормативно-правових актів із зазначенням дати їх видання і офіційного видання, в якому вони надруковані; підручників, навчальних посібників, монографій, наукових статей, що використовувалися при виконанні індивідуального завдання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!