Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1713 Програма проходження виробничої практики у бюджетних установах

Програма проходження виробничої практики у бюджетних установах

« Назад

ПРОГРАМА ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

(Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради) 

Під час проходження виробничої  практики в бюджетних установах студенти повинні:

Знати:

- законодавчо-нормативну базу, що регулює діяльність бюджетної установи;

- порядок ведення обліку виконання кошторису бюджетної установи.

Вміти:

- складати кошторис бюджетної установи;

- виконувати роботу пов’язану з формуванням доходів та здійснити видатки загального та спеціального фондів.

Завдання:

- ознайомитись із структурою бюджетної установи, організацією роботи бюджетної установи.

- ознайомитись із правами та обов’язками економічної служби бюджетної установи.

 

ТЕМА 1. КОШТОРИС – ОСНОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ДОКУМЕНТ

 БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

Під час проходження виробничої практики студент повинен:

- ознайомитись з порядком складання кошторису бюджетної установи та  планом асигнувань;

- ознайомитись із складом доходів та видатків загального та спеціального фонду;

- проаналізувати доходи і видатки загального і спеціального фонду.

 

ТЕМА 2. КАПІТАЛ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ. НЕОБОРОТНІ І ОБОРОТНІ АКТИВИ

Під час проходження виробничої практики студент повинен:

- ознайомитись із наявними матеріальними та фінансовими ресурсами бюджетних установ;

- ознайомитись із складовими власного капіталу бюджетної установи: фонд у необоротних активах, фонд у МШП, результати виконання кошторису за загальним та спеціальним фондом;

- ознайомитись із складом і структурою довгострокових і поточних зобов’язань.;

- ознайомитись із складом необоротних і оборотних активів;

- проаналізувати склад, структуру та динаміку необоротних і оборотних активів;

- ознайомитись із рухом грошових потоків бюджетної установи ; оформити первинні касові документи;

- ознайомитись із порядком відкриття реєстраційних і спеціальних реєстраційних рахунків в органах Державної  казначейської служби ;

- скласти реєстри бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників коштів та оформити платіжні доручення на перерахування коштів.

 

ТЕМА 3. ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА РОЗРАХУНКИ З СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Під час проходження виробничої практики студент повинен:

- нарахувати зарплату (3-5 чол.), провести утримання із заробітної плати, скласти розрахунково-платіжну відомість по зарплаті;

- провести нарахування єдиного соціального внеску на фонд оплати праці;

- ознайомитись із порядком нарахування допомоги по тимчасовій втраті працездатності;

- провести  розрахунок допомоги з тимчасової втрати працездатності;

- ознайомитись із порядком складання статистичної звітності по праці і зарплаті.

 

ТЕМА 4. ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Під час проходження виробничої практики студент повинен:

- ознайомитись із порядком складання звітності бюджетних установ: місячної, квартальної, річної;

- на основі річних форм фінансової та бюджетної звітності провести аналіз виконання кошторису;

- провести аналіз виконання кошторису бюджетної установи за складом і структурою видатків;

- провести аналіз бюджетного фінансування; джерел та напрямків використання спеціального фонду бюджетних установ;

- здійснити факторний аналіз виконання кошторису бюджетної установи;

- провести аналіз касових і фактичних видатків;

- обґрунтувати висновки та розробити пропозиції щодо покращення діяльності бюджетної установи. 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОГО ЗАВДАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ

Після завершення виробничої практики освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» подає на кафедру (керівнику практики) наступну документацію:

- щоденник з підписаною керівником і завірену печаткою підприємства характеристикою студента-практиканта із зазначенням рівня виконання передбачених програмою видів робіт;

- навчально-дослідне завдання за результатами практики.

На основі зібраних, опрацьованих і узагальнених під час проходження в процесі практики  нормативно-правових актів і практичних документів студент складає письмове навчально-дослідне завдання проходження практики відповідно до програми виробничої комплексної практики.

Орієнтована структура навчально-дослідного завдання: титульна сторінка, зміст, основна частина, висновки, додатки. Зміст навчально-дослідного завдання повинен містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики. Розділи повинні бути чітко визначені, викладені в логічній послідовності і конкретизовані.

Титульна сторінка навчально-дослідного завдання оформляється згідно зі зразком, наведеним у додатку 1.

Зміст подають на початку навчально - дослідного завдання. У змісті містяться найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок). Зміст має включати усі заголовки, які є у навчально-дослідному завданні.

Основна частина навчально-дослідного завдання оформляється відповідно до тем визначених програмою проходження практики та складається з розділів та підрозділів.

 Навчально-дослідне завдання проходження практики повинно містити:

- організаційно-економічну характеристику бази практики;

- характеристику організації функціональних обов’язків працівників;

- детальний аналіз діяльності бази проходження практики;

- висновки і пропозиції щодо вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів.

В основній частині доцільно проаналізувати діяльність бази проходження практики, використовуючи статистичні дані та звітні показники за два-три останні роки.

На підставі аналізу студент повинен зробити висновки, які ґрунтуються на аналізі ефективності дій структурних підрозділів об’єкту проходження практики, виявлених недоліків у законодавчій та нормативній базах, „вузьких місць”, проблемних питань і дати рекомендації щодо підвищення ефективності використання фінансових ресурсів.

У висновках необхідно чітко та послідовно, у формі тез,викласти найбільш важливі теоретичні та практичні результати дослідження, одержані при проходженні практики, висновки та пропозиції щодо роботи організацій, установ – баз практики. У висновках проводиться оцінка результатів роботи з урахуванням сучасних тенденцій вирішення завдань. Пропозиції повинні носити конкретний характер, бути чітко сформульованими та реальними.

Додатки мають містити інформаційні матеріали, які складають базу аналітичних досліджень згідно з програмою практики і розташовуються на останніх сторінках, включаючи копії форм публічної фінансової та статистичної звітності, планові джерела інформації, аналітичні таблиці об’єкта дослідження, протоколи й акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту, інструкції та методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, які використані чи розроблені в процесі виконання навчально-дослідного завдання про проходження практики, проміжні математичні доведення, формули, розрахунки.Вся інформація, подана у текстовій, табличній, графічній формі або у вигляді форм первинної статистичної звітності, на яку студент опирався при викладенні основної частини навчально-дослідного завдання або яка не увійшла до складу основної частини, але яку студент вважає за доцільне помістити у навчально-дослідне завдання, входить до складу додатків. Додатки оформляються як продовження навчально-дослідного завдання проходження практики та розташовуються в послідовності їх появи в тексті. 

 

1. Загальні вимоги до оформлення навчально-дослідного завдання проходження виробничої комплексної практики

Навчально-дослідне завдання проходження практики друкують на комп’ютері (у форматі текстового редактора MS Word) з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм), через полуторний комп’ютерний міжрядковий інтервал – до тридцяти рядків на сторінці. Висота шрифту 14 шт, тип шрифту Times New Roman. Мова звіту – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок; послідовність – логічна.

Текст навчально-дослідного завдання друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве - 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє - 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту.

Текст основної частини навчально-дослідного завдання поділяють на розділи та підрозділи відповідно до програми практики.

Заголовки структурних частин роботи ЗМІСТ, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, ДОДАТКИ друкують великими літерами по центру сторінки. Всі зазначені структурні частини треба починати з нової сторінки. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Перенесення слів у заголовках не дозволяються. Якщо заголовок скла­дається з двох речень, то їх розділяють крапкою. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам (один рядок пропуску на ЕОМ).

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою навчально-дослідного завдання є титульний аркуш, який входить до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші та змісті номер сторінки не ставлять.

Розділи позначаються порядковими номерами арабськими цифрами, після номера розділу ставиться крапка, після якої в тому ж рядку наводиться назва розділу. Наприклад:

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, ПРАВА,  ОБОВ’ЯЗКИ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Підрозділи позначаються номером розділу та підрозділу через крапку. Назва підрозділу йде в тому ж рядку, що й номер. Наприклад:

1.1. Організаційно - структурна схема фінансового управління Чернівецької міської ради 

Оформлення ілюстрацій (рисунків)

Нумерацію ілюстрацій (схеми, графіки, рисунки), формули і таблиці необхідно подавати в індивідуальному завданні безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках навчально-дослідного завдання, включають до загальної нумерації сторінок. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті. Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно  в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка (наприклад Рис.1.2. Назва – це другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву розташовують під ілюстрацією симетрично до тексту (дод. 2).

 

Оформлення таблиць

Таблиці  нумерують послідовно  в межах розділу, за винятком таблиць, поданих у додатках. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розташовують напис “Таблиця” із зазначенням її номера, який складається із номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка (наприклад: Таблиця 1.2. – це друга таблиця першого розділу). Назва таблиці міститься нижче, по центру сторінки.

Посилання в тексті мають бути на всі таблиці. Вносити у  навчально-дослідне завдання таблиці, що не мають заголовків, нумерації, або на які відсутні по­силання у тексті, не дозволяється. Якщо цифрові або інші дані в будь-якому рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. Зразок оформлення таблиці та формул зображено в дод.  3 і дод. 4.

 

Оформлення додатків

Додатки оформляють як продовження навчально-дослідного завдання після списку використаних джерел на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті навчально-дослідного завдання.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Усі додатки, незалежно від характеру (звітні форми, аналітично-розрахункові таблиці, громіздкі ілюстративні схеми, комп'ютерні розра­хунки тощо), повинні мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. У правому верхньому куті сторінки над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток_” і велика літера, що позначає додаток. За наявності у студента довідок про впровадження, авторських свідоцтв, актів впровадження тощо, їх (або їхніх копій) теж уміщують у додатки до роботи. Додаток слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Г’, Є І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, ”Додаток А”, „Додаток Б”.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!