Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1712 Методичні рекомендації з проходження переддипломної практики з курсу Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, УЕП КРОК

Методичні рекомендації з проходження переддипломної практики з курсу Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, УЕП КРОК

« Назад

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА "КРОК"

Факультет міжнародних відносин

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики 

 

Методичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

з проходження переддипломної практики

для студентів

спеціальності   8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

  

Київ – 2014

 

Методичні рекомендації з проходження          переддипломної практики для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Пекна Г.Б. – К., 2014. 

Викладені методичні рекомендації з підготовки, структури, оформлення та порядку захисту звіту з переддипломної практики для освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” фахового спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

 

ЗМІСТ 

1. Загальні положення

2. Мета і завдання практики

3. Функції керівника практики від кафедри

4. Обов’язки студента–практиканта

5. Зміст практики

6. Вимоги до звіту

7. Захист результатів практики

Список використаних джерел

Додатки

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Практика студентів є невід'ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки студентів факультету міжнародних відносин освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».  Вона становить важливу та обов'язкову ланку в підготовці висококваліфікованих спеціалістів до майбутньої діяльності за фахом.

Переддипломна практика є завершальним етапом підготовки студента до виконання дипломної роботи, під час якої студент виконує самостійне наукове дослідження, творчо застосовуючи теоретичні знання, набуті під час навчання, для вирішення прикладних задач управління підприємством. Матеріали практики складають основу дипломного дослідження студента.

Для написання студентами дипломної роботи є необхідним поєднання  теоретичних аспектів з обраної теми дослідження та практичних аспектів на прикладі діючих суб’єктів господарювання, можливістю впровадження та практичного освітлення запропонованих заходів з теми дослідження.

Переддипломна практика проводиться безпосередньо після виробничої практики і є її логічним продовженням, забезпечуючи безперервність та послідовність отримання необхідного обсягу практичних знань та вмінь магістрів.  Тривалість переддипломної практики – 2 тижні.

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Переддипломна практика є логічним завершенням практичної підготовки студента-магістра. Вона є підсумковим етапом підготовки студента до виконання дипломної роботи та наступної самостійної професійної діяльності.

Мета переддипломної практики – розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної та консалтингової діяльності для вирішення прикладних проблем управління зовнішньоекономічною діяльністю організації, набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи, всебічна підготовка студента до виконання дипломної роботи, придбання особистісних та професійних компетенцій, пов'язаних з вирішенням аналітико-дослідницьких завдань.

Зміст переддипломної практики повинен відповідати напряму наукових досліджень студента. Під час такої практики надається можливість застосувати нові методи та отримати результати досліджень, необхідні при написанні магістерської роботи.

Основні завдання переддипломної практики:

– формування інформаційного забезпечення  дипломної роботи відповідно до обраного об'єкта дослідження;

– визначення стану розробки питань за обраною науковою проблемою у вітчизняній та іноземній науковій літературі;

– підготовка та опрацювання аналітичних матеріалів для виконання дослідницької частини дипломної роботи;

– адаптація теоретичних знань та методичного інструментарію до умов практичної діяльності конкретного підприємства;

– проведення розрахунків та оцінка ефективності управлінських заходів, запропонованих у дипломному дослідженні;

– апробація отриманих результатів магістерського дослідження на практиці та оцінка їх економічного ефекту;

– обґрунтування рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення управлінської діяльності підприємства за результатами дипломного дослідження;

– підготовка аналітичного розділу дипломної роботи. 

 

3. ФУНКЦІЇ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД КАФЕДРИ

 • Провести організаційні збори з групою студентів, на яких:

- інформувати про термін проведення практики та ознайомити з програмою практики;

- видати студентам необхідні документи (індивідуальні завдання, методичні рекомендації, тощо);

- повідомити про вимоги щодо складання звітів з практики;

- проінформувати студентів про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі (подання письмового звіту).

 • Забезпечити вибір індивідуальних завдань.

 • Складати календарні графіки проходження практики кожним студентом.

 • Контролювати якість розробки індивідуального завдання з практики.

 • На завершальному етапі перевірити звіти з переддипломної праткики.

 • Організувати прийом та захист звітів з  практики студентів.

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА–ПРАКТИКАНТА

 • У повному обсязі виконувати всі завдання, передбаченіпрограмою практики і вказівками її керівників.

 • Отримати від керівника диплому індивідуальне завдання з проходження переддипломної практики

 • Своєчасно подати керівникові письмові звіти про виконання всіх завдань відповідно до етапів практики, індивідуальне завдання.

 • Виконувати вказівки керівника практики, нести відповідальність за виконану роботу.

 • Не пізніше ніж за один день до закінчення практики надати керівникові практики від Університету звіт.

 

5. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Програма виробничої практики та її звіт формується з двох частин:

– загальна частина;

– індивідуальне завдання.

Загальна частина містить 3 складових, обов’язкових для опрацювання всіма студентами-практикантами.

Структура загальної частини звіту з переддипломної практики

У ВСТУПІ розкривається актуальність проблематики дослідження роботи студента, практична значущість обраної теми, особливості постановки і вирішення питань стосовно конкретних умов дослідження, формулюється мета і завдання переддипломної практики.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ПРОБЛЕМИ присвячується аналізу та узагальненню теоретичних джерел за обраною темою. В ньому розглядаються загальні теоретичні підходи до теми з використанням інформаційних джерел з досліджуваної проблеми:  законів, постанов, наукових праць вітчизняних та закордонних учених.

РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ПРИКЛАДНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ – це аналітико-дослідницький розділ, в якому студент представляє результати власного дослідження проблеми на підприємстві-базі практики. У розділі ґрунтовно аналізується фактичний стан досліджуваної проблеми на матеріалах підприємства-бази переддипломної практики та середовища його функціонування із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням теоретичних знань та певного методичного інструментарію. Матеріал розділу доцільно розбити на 2-3 підрозділи.

РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ – робляться і обґрунтовуються пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємства за певним функціональним напрямком, оцінюється їх ефективність. Отримані на попередніх етапах дані мають бути використані при розробці економіко-математичних та економіко-статистичних моделей, прогнозів відносно розвитку економічних показників. Отримані на попередніх етапах дані мають бути використані при розробці економіко-математичних та економіко-статистичних моделей, прогнозів відносно розвитку економічних показників. Матеріал розділу доцільно розбити на 2-3 підрозділи. Необхідно акцентувати увагу на оцінці й використанні науково-практичних аспектів щодо економічного розвитку підприємства, управління персоналом підприємства, реалізації фінансової, виробничо-збутової політики,  маркетингової політики, стратегічного управління, управління економічними змінами і т. ін.

Студент повинен розробити конкретні та обгрунтовані пропозиції щодо удосконалення окремого напряму (напрямів) роботи підприємства, пов’язаного із ЗЕД, або впровадження певного нововведення (інновації).

Пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих напрямів діяльності підприємства (в т.ч. функціональних), так і передбачати принцип нововведення (впровадження нових продуктів, диверсифікація діяльності, здійснення реального чи фінансового інвестування, вихід на нові зовнішні ринки і т.д.).

Розробка пропозицій має ґрунтуватися на виявлених недоліках роботи підприємства, наявних резервах її удосконалення, вивченні вітчизняного й закордонного досвіду провідних підприємств аналогічного та споріднених профілів діяльності.

У розділі ВИСНОВКИ узагальнюються результати аналізу досліджуваної проблеми, стисло наводяться пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємства за певним функціональним напрямком, окреслюються наслідки та перспективи діяльності підприємства.

Виконання студентами індивідуальних завдань є важливим етапом у вирішенні основних завдань практики.

Індивідуальне завдання – Написання або аналіз наукової статті, тез доповіді на студентську наукову конференцію, анотації та рецензії. Це завдання передбачає написання наукової статті студентом по темі диплому. На основі написаної статті формують тези доповіді для участі в студентській науково-практичній конференції.

Стаття має містити такі елементи:

актуальність теми;

виокремлення невирішеної чи слабко вирішеної частини досліджуваного питання;

мета статті;

основна частина;

висновки;

перспективи подальших досліджень з даної проблематики;

література.

Тези для участі в студентській науково-практичній конференції мають містити такі елементи:

актуальність досліджуваного питання;

основна частина;

висновки;

література. 

Обсяг статті має знаходитися в межах 7-12 сторінок, обсяг тез – 3 сторінки.

Індивідуальне завдання і порядок його виконання визначається науковим керівником дипломної роботи. Ефективність виконання індивідуального завдання значною мірою залежить від того, наскільки правильно студент зрозумів зміст завдання, його пріоритетні питання, зумів спланувати час, відведений на проходження практики. Індивідуальне завдання може бути пов'язаним не тільки з написанням дипломної роботи, а й з науково-дослідною роботою кафедри.

Результати виконання індивідуального завдання та науково-дослідної роботи повинні знайти відображення у дипломній та наукових роботах студента.

Індивідуальне завдання розробляється для кожного студента науковим керівником дипломної роботи та узгоджується з керівником практики від кафедри до початку проходження практики.

Консультування та контроль за виконанням індивідуального завдання до дипломної  роботи здійснюється безпосередньо науковим керівником роботи.

Орієнтована тематика  індивідуальних завдань переддипломної практики:

Завдання 1. Оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємства.

Завдання 2. Аналіз експортно-імпортної  діяльності підприємства.

Завдання 3. Аналіз можливостей розвитку ЗЕД підприємства.

Завдання 4. Дослідження  впливу на  підприємство зовнішньоекономічної політики України.

Завдання 5. Аналіз ефективності виробничо-технологічної підсистеми  ЗЕД підприємства.

Завдання 6. Оцінювання ефективності  збутової політики підприємства на зовнішніх ринках.

 

6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ

Завершальним етапом проходження практики є складання кожним студентом письмового звіту про проходження практики, написанням та оформленням індивідуального завдання, що подається на кафедру менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики.

Обсяг і зміст завдання, що належить виконувати студенту, встановлюється керівником практики від Університету відповідно до змісту програми практики і календарного плану проходження практики.

Обсяг звіту не повинен перевищувати 30-35 сторінок машинописного тексту. Виконане індивідуальне завдання – до 12 сторінок. Зразок титульного листа поданий у додатку.

За своїм змістом та структурою звіт повинен відповідати програмі практики. Звіт має бути структурований, акуратно оформлений, надрукований державною мовою на стандартних аркушах паперу. Сторінки мають бути пронумеровані, зшиті.

Структура звіту практики

Вступна частина відображає актуальність проблеми, об’єкт і предмет дослідження, мету і завдання практики, методи її досягнення (2 стор).

Перший розділ – Теоретичні основи досліджуваної проблеми (10 стор.).

Другий розділ – Результати прикладного дослідження (10-12 стор.).

Третій розділ – Пропозиції і рекомендації (7-8 стор).

Інливідуальне задання - написання наукової статті, тез доповіді на студентську наукову конференцію повинне відповідати темі дипломної роботи.

У Висновках узагальнюються основні результати дослідження бази практики, робляться висновки щодо досягнення мети і виконання завдань практики. Особлива увага приділяється конкретним пропозиціям щодо удосконалення діяльності підприємства (3-4 стор).

Список використаних джерелце перелік джерел, на які є посилання в основній частині звіту і які наводяться у кінці тексту (2-3стор). 

Список використаних джерел повинен включати законодавчі та нормативні акти, сучасну літературу з питань менеджменту і нараховувати 30 найменувань.

До звіту додаються відповідні таблиці, форми, схеми, графіка тощо. Додатки мають бути змістовними, мати назви, із зазначенням одиниць виміру.

 

7. ЗАХИСТ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ

Підсумки практики підводяться під час складання студентами залікової сесії. Для цього призначається комісія, яка затверджується завідувачем кафедри. Диференційна оцінка з практики враховується на одному рівні з іншими оцінками, які характеризують успішність студента.

Члени призначеної комісії знайомляться з поданими матеріалами звітності, та рекомендують їх до захисту з попередньою оцінкою.

Під час захисту практики студент має можливість покращити попередню оцінку усною відповіддю та відповідями на запитання членів комісії.

Підсумковим результатом проходження практики є диференційована оцінка, яка заноситься в екзаменаційну відомість в заліковій книжці та в журналі обліку успішності.

Студент, що не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється на практику вдруге в період канікул або відраховується з навчального закладу.

Відповідальний за організацію, контроль та проведення роботи з науково-дослідної практики на кафедрі своєчасно подає завідуючій відділом практики звіт про результати проведення практики, який обов’язково візується завідувачем кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності і логістики.

Критерії оцінки результатів переддипломної  практики 

Результати проходження практики оцінюватимуться у 100 балів:

– вичерпність і правильність виконання завдань практики та якість оформлення звіту (повнота та розуміння отриманої інформації для дипломної роботи  магістра; повнота розкриття і розуміння основної частини практики та індивідуального завдання, повнота висновків, якість оформлення звіту) - 70 балів;

– захист студентом звіту практики (повнота відповідей на запитання програми практики)  - 30 балів.

 

Умови нарахування балів результатів виробничої практики 

Види та зміст обов’язкових завдань

Максимальна оцінка

Примітки

 

 

 

Повнота розкриття та розуміння основної частини практики

30

 

Повнота розкриття індивідуального завдання

20

 

Повнота висновків

10

 

Якість оформлення звіту

10

 

Захист звіту з практики

30

Повнота доповіді та відповіді на запитання вичерпані

Разом:

100

 

 

Шкала оцінювання виробничої практики

Проміжок за шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 та вище

Відмінно (A)

Відмінно

80–89

Дуже добре (B)

Добре

70–79

Добре (C)

60–69

Задовільно (D)

Задовільно

50–59

Достатньо (E)

25–49

Незадовільно (FX)

Незадовільно

1–24

Неприйнятно (F)

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 1. Наказ Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року N93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0173-93.

 2. Програми нормативних навчальних дисциплін і практик підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за спеціальностями / Науково-метод. комісія з менеджменту і адміністрування ; упоряд. А. А. Мазаракі та ін. – К.: КНТЕУ, 2011. – 365 с.

 3. ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»  – Режим доступу: http://www.uazakon.com/ document/spart94/inx94057.htm.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!