Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1686 Методичні рекомендації до виконання економічної частини дипломного проекту з курсу Обслуговування комп’ютерних систем і мереж, Технологічний коледж НУ «ЛП»

Методичні рекомендації до виконання економічної частини дипломного проекту з курсу Обслуговування комп’ютерних систем і мереж, Технологічний коледж НУ «ЛП»

« Назад

Міністерство освіти і науки України

ВСП Технологічний  коледж НУ «Львівська політехніка» 

 

Методичні рекомендації

до виконання студентами економічної частини дипломного проекту

спеціальності 5.05010201“Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”

базового напрямку 6.050102  “Комп’ютерна інженерія”

 

Бобирєва О. І. Методичні рекомендації до виконання студентами економічної частини дипломного проекту спеціальності 5.05010201“Обслуговування комп’ютерних систем і мереж” базового напрямку 6.050102 “Комп’ютерна інженерія” / доповнено Петришин Г.І. /. Львів. ВСП Технологічний коледж НУ «Львівська політехніка». 2014р..

 

Погоджено на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

“  16   ” квітня 2014р. Протокол № 8 

Голова циклової комісії  _____ Мельник І.В.  

2014р.

 

Загальні вказівки

Мета методичних вказівок полягає в тому, щоб студенти оволоділи методами економічної оцінки науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). Економічні та організаційні питання повинні розглядатись і при необхідності вирішуватись не лише в організаційно-економічній частині дипломного проекту, але і у вступі до проекту, в технічно-економічному обґрунтуванні теми роботи та інших спеціальних розділах.

Зміст економічної частини дипломного проекту вимагає визначення кошторису витрат на їх проведення і оцінку науково-технічної ефективності НДДКР.

 

1. Розрахунок витрат на виконання НДДКР 

Витрати на виконання НДДКР плануються шляхом складання калькуляції кошторисної вартості НДЦКР за наступними статтями:

 • витрати на оплату праці;

 • відрахування на соціальні заходи;

 • матеріали;

 • енергія для наукових цілей;

 • витрати на роботи, які виконують сторонні організації;

 • інші витрати;

 • накладні витрати.

Розрахунок витрат за статтями калькуляції ведеться, як правило, прямим способом.

1.1. Розрахунок витрат на оплату праці

До цієї статті належать витрати на основну та додаткову заробітну плату науковим керівникам, інженерно-технічним працівникам, лаборантам, робітникам, студентам,  операторам ПК та іншим працівникам, безпосередньо зайнятим виконанням даної НДДКР, обчислені за посадовими окладами та тарифними ставками, відрядними розцінками для робітників, включаючи преміальні виплати.

Вихідні дані наводяться в табл. 1.1

Таблиця 1.1

Вихідні дані для розрахунку заробітної плати

з/п

Посада
виконавців

Місячний
оклад, грн.
(основ. ЗП)

Місячна
тарифна
ставка, грн.
(основ. ЗП)

Середньо-годинна

ставка,

грн./дні

1

2

3

4

5

1

Керівник ДП

-

 

 

2

Консультант

з економіки

 

 

 

3

Консультант з охорони праці

 

 

 

4

Дипломник

 

 

 

 

Місячна тарифна ставка:

- викладача – методиста -  2077,20 грн.,

- викладача вищої категорії – 1805,76 грн.,

- викладача І категорії – 1678,32 грн.,

- викладача ІІ категорії – 1550,88 грн.,

- викладача-спеціаліста – 1473,84 грн..          

Середньо-годинна ставка зарплати (Сгі) для кожного з виконавців - викладачів (і) дорівнює:

Сгі = ЗПі/Fр, 

де Fр – місячний фонд робочого часу (72 години ). 

Для розрахунку витрат на оплату праці виконавців даної НДДКР (табл. 1.2) визначається трудомісткість роботи кожного з працівників (Ті) (в людино-годинах), виходячи з діаграми завантаження виконавців. 

Діаграма завантаження виконавців ДП (Ті, люд./год):

 1. Керівник ДП- керівництво ДП- 14 год.

 2. Консультант з економіки - консультації – 1 год.

 3. Консультант з охорони праці – консультації - 1 год.

 4. Дипломник – 28 днів * 8 год. = 224 год. 

Таблиця 1.2
Розрахунок витрат на оплату праці виконавців НДДКР

№ з/п

Посади виконавців

Сгі грн./год

Ті, люд./год

Витрати на оплату праці (Воп), грн.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Разом:

-

-

 

 

1.2. Відрахування на соціальні заходи 

До цієї статті витрат належить: Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування ( згідно із Законом України від 08.07.2010р. №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування» ).

Розрахунок відрахувань здійснюється за наступною формулою: 

Вєсв = 0.363 * Воп;

 

1.3. Розрахунок витрат на матеріали 

До цієї статті належать витрати на:

а) основні та допоміжні матеріали (Вм);

б) покупні інструменти, пристрої та інші засоби та предмети праці (Він);

в) покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби (Вк), які використовуються для проведення НДДКР в кількості, визначеній програмою  дослідження, випробування.

Витрати на матеріали (диск, заправка для принтера, ксерокса, папір, флеш пам’ять) розраховують за формулою: 

Вм = і * Ц(1 + Ктз),

де Ні - норма витрат і-го виду матеріалу на тему;

Ці - ціна придбання і-го виду матеріалу;

Ктз - коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат (0,1);

n - кількість видів (найменувань) матеріалу.

Результати розрахунку Вм наведені в табл.1.3. 

Таблиця 1.3
Розрахунок витрат на основні та допоміжні матеріали

№ з/п

Найменування (вид) матеріалу

Одиниця виміру

Ні, од.

Ці, грн./од.

Вмі, грн.

1

2

3

4

5

6

1.

Основні

 

 

 

 

2.

Допоміжні

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

Розрахунок витрат на покупні інструменти та пристрої (Він) здійснюється, виходячи із 100% норми їх зносу при передачі в експлуатацію за аналогічною формулою як для Вм, де і - найменування покупного інструменту (пристрою). Результати розрахунку наводяться в табл. 1.4. 

Таблиця 1.4
Розрахунок витрат на покупні інструменти та пристрої

№ з/п

 

Найменування покупного інструменту (пристрою)

 

Одиниця виміру, шт.

Кількість (Ні), шт.

Ці, грн./шт.

 

Він, грн.

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

Розрахунок витрат на покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби (Вк) здійснюється за аналогічною формулою як для Вм, де і – найменування покупного напівфабрикату (комплектуючого виробу). 

Результати розрахунку наводяться в табл.1.5 

Таблиця 1.5

Розрахунок витрат на покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби


з/п

Найменування покупного напівфабрикату (комплектуючого виробу)

Одиниця виміру, од.

Кількість (Ні), од.

Ці, грн./од.

Вк, грн.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

Всі витрати на матеріали (М) складають:

М = Вм + Він + Вк.

 

1.4. Розрахунок витрат на електроенергію 

До цієї статті належать витрати на:

а) енергія силова (Все), яка використовується під час роботи устаткування (умовно вважаємо, що це тільки електрична енергія):

Все = Пв *Ні * Fд * Це * Кв,

де Пв – встановлена потужність устаткування, кВт;

Fд - дійсний фонд часу роботи устаткування для проведення НДДКР, год.:

Ні- кількість одиниць певного виду обладнання. 

Fд = Fн * (1-g/100) * d,

де Fн – номінальний фонд часу роботи устаткування в робочих днях;

g – плановий простій устаткування (4-6%);

d – тривалість робочого дня, год. (8 год.);

Це – вартість однієї кВт*год.,( 1,24 грн)

Кв – коефіцієнт використання потужності (0.8 – 0.85). 

Результати розрахунків наводяться в табл. 1.6.

Таблиця 1.6

Розрахунок витрат на енергію для наукових цілей  Все

№ з/п

Назва устаткування

Одиниця виміру, од.

Пв, кВт.

Hі,

од.

Це,
грн./кВт * год.

Fд, год.

 

Кв,

 

Все,

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.
2.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Розрахунок витрат на роботи, які виконують сторонні організації 

До цієї статті належать витрати (Всо) на виконання окремих робіт по даній НДДКР в силу відсутності потрібного обладнання або відповідних спеціалістів і тому виконуються на договірній основі з іншими організаціями (наприклад, виготовлення дослідного зразка для біомедичних електронних пристроїв). Всо дорівнює сумі договору, або розраховується за формулою: 

Всо= N * Ц,

де  N- кількість робіт (послуг) згідно квитанції,

Ц- ціна 1 роботи (послуги) згідно квитанції. 

 

1.6. Інші витрати

До цієї статті належать витрати, що можуть бути безпосередньо віднесені на собівартість даної НДДКР (Ві), зокрема,

1. На амортизаційні відрахування (Авоз) від вартості устаткування (основних засобів): 

АВоз = Вуі : Ткв , грн..

де Вуі – вартість устаткування і-го виду, грн.;

Ткв – встановлений строк корисного використання ( місяців),

і - вид устаткування.

Ткв – строк корисного використання для об’єктів основних засобів груп 4 та 5 становить 5 років ( 60 місяців).

2. Якщо при проведенні НДДКР використовується програмне забезпечення, яке за економічним змістом є нематеріальним активом, то його вартість (Вна) підлягає зносу (амортизації). Сума амортизації для нематеріальних активів розраховується за формулою: 

АВна = Вна / Ткв , грн..

де Вна –  вартість нематеріального активу, грн..

Ткв – строк корисного використання нематеріального активу ( місяці).

кв – строк корисного використання для нематеріальних активів 2-4 роки.). 

3. Витрати на машинний час (Вмч ).

При застосуванні ЕОМ для проведення розрахунків в ході виконання НДДКР витрати на машинний час (Вмч) визначаються як: 

Вмч = N * Цм,

де N – кількість машино-годин;

Цм – вартість однієї машино-години, грн./год.

Вона враховує затрати на технічне обслуговування, затрати на ремонт та профілактику ПК і може бути орієнтовано розрахована через коефіцієнт технічного обслуговування  Кто = ( 1,1 – 1,2 ).

Цм = Кто * ( Все (ПК). + АВ ПК ) / F д (ПК)

Результат розрахунку наведений в табл. 1.9. 

Таблиця 1.7
Розрахунок вартості машинного часу

Тип ЕОМ (ПК)

N, маш./год.

Цм, грн.

Вмч, грн.

1

2

3

4

 

 

 

 

Отже загальна сума складе:

Ві = АВоз + АВна + Вмч  (грн.).

 

1.7. Накладні витрати 

До складу накладних витрат (Вн) відносяться:

1) витрати, пов'язані з управлінням організацією, де проводиться НДДКР;

2) витрати на науково-технічну інформацію;

3) витрати на забезпечення нормальних умов праці і техніки безпеки;

4) витрати на інші загальногосподарські потреби, тощо.

Накладні витрати розраховуються у відсотках до витрат на оплату праці (Воп): 

Вн = a /100 * Воп,

де a – середньостатистичний відсоток накладних витрат в організації (150%).

 

1.8. Розрахунок калькуляції кошторисної вартості НДДКР 

Результати розрахунку по всіх статтях наводяться в табл. 1.8. і складають кошторисну вартість виконання НДДКР (К): 

Кв = Воп + Вєсв + М + Весесо+ Ві + Вн.

Таблиця 1.8.

Калькуляція кошторисної вартості НДДКР

№ з/п

Статті витрат

Сума, грн.

1

2

3

1.

Витрати на оплату праці

 

2.

Відрахування на ЄСВ

 

3.

Матеріали

 

4.

Витрати на електроенергію

 

5.

Витрати на роботи, які виконують сторонні організації

 

6.

Інші витрати, в т.ч. :

 

6.1

амортизаційні відрахування по основних засобах

 

6.2

амортизаційні відрахування по нематеріальних активах

 

6.3

витрати машинного часу

 

7.

Накладні витрати

 

 

Разом:

 

 

2. Оцінка науково-технічної ефективності НДДКР 

В загальному випадку результатом НДДКР є досягнення наукового, науково-технічного, економічного або соціального ефекту.

Науковий ефект характеризує отримання нових наукових знань і відображає приріст інформації, яка призначена для потреб науки. Науково-технічний ефект характеризує можливість використання результатів виконаних досліджень в інших НДР та забезпечує одержання інформації, яка необхідна для створення нової техніки.

Очікуваний економічний ефект носить прогнозний характер і відображає так званий економічний потенціал НДДКР, який досягається за умов реалізації у виробництві результатів досліджень.

Соціальний ефект проявляється в покращенні умов праці, підвищенні екологічних характеристик, розвитку охорони здоров'я людей, культури, науки, освіти, тощо.

В залежності від виду виконуваних в ДП досліджень та поставлених цілей, для підсумкової оцінки результатів НДДКР вибирається один з перелічених ефектів, а інші використовуються як додаткові характеристики.

Як правило, в межах виконуваних ДП характерним є отримання наукового та науково-технічного ефекту, який оцінюється коефіцієнтом науково-технічної ефективності: 

Кнте =

k

j = 1,2,…,n

jkmax

k = 1,2,…,l

де a – нормована величина коефіцієнта вагомості j-го фактора науково-технічної ефективності;

Бjk – середнє значення бала, який виставляється експертами k-ій якості j-го фактора;

Бjkmax – максимально можлива величина бала;

l - кількість якостей, які характеризують j-ий фактор;

n – кількість факторів.

Чим більше значення розрахованого Кнте, тим вищий рівень науково-технічної ефективності НДДКР. Оцінка Кнте здійснюється експертним шляхом не менш як трьома експертами за десятибальною шкалою. jk визначається як середнє арифметичне.

Нормовані значення a наведені в табл. 2.1, а фактори та їх якості – в табл. 2.2. В пояснювальній записці необхідно навести фрагмент табл. 2.2, який відповідає та описує зміст обраної експертами k-ої якості по всіх факторах. Результати визначення Кнте наводяться в таблиці 2.3, яка поєднує описаний вище фрагмент з табл. 2.2 та конкретні бальні оцінки всіх експертів.

Таблиця 2.1

Нормовані значення коефіцієнтів вагомості для
факторів науково-технічної ефективності

№ з/п

Фактор (j)

a

1

2

3

1

Новизна очікуваних або одержаних результатів

0.25

2

Глибина наукової проробки

0.16

3

Ступінь ймовірності успіху

0.09

4

Перспективність використання результатів

0.25

5

Масштаб можливої реалізації результатів

0.15

6

Завершеність одержаних результатів

0.10

 

Разом:

1.0

Таблиця 2.2

Характеристика факторів та ознак науково-технічної ефективності НДДКР

№ з/п

Фактор науково-технічної ефективності

Якість фактора

Характеристика фактора

Бальна оцінка (Бjkmax)

1

2

3

4

5

 

Новизна одержаних або передбачуваних результатів

Висока

Одержані принципово нові результати, раніше невідомі в науці, розроблена нова теорія, відкрита нова закономірність

10

Середня

Встановлені деякі часткові закономірності, методи, способи, які дозволяють створити принципово нові види техніки

7

Недостатня

Позитивне вирішення поставлених задач на підставі простих узагальнень, аналіз зв'язків між факторами, розповсюдження відомих наукових принципів на нові об'єкти

3

Тривіальна

Опис окремих елементарних фактів, передача та поширення отриманих раніше результатів, реферативні огляди.

1

2

Глибина наукової проробки

Істотна

Виконані складні теоретичні розрахунки, результати яких перевірені значною кількістю експериментальних даних.

10

Середня

Складність теоретичних розрахунків невисока, результати перевірені обмеженою кількістю експериментальних даних.

6

Несуттєва

Прості теоретичні розрахунки, експериментальна перевірка не проводилась.

1

 

3

Ступінь ймовірності успіху

Значна

Успіх вельми можливий, висока ймовірність позитивного вирішення поставлених задач.

10

 

Помірна

Поставлені задачі теоретично та технічно є такими, які реалізуються, успіх можливий.

6

 

Незначна

Теоретично реалізується, досягається, але ідея ризикована, успіх дуже сумнівний.

1

 

4

Перспективність використання результатів

Першочергова важливість

Результати можуть бути використані в багатьох наукових напрямках, мають значення для розвитку спряжених наук.

10

 

Важлива

Результати можуть бути використані в конкретному науковому напрямку при розробці нових технічних рішень, націлених на суттєве підвищення продуктивності суспільної праці

8

 

 

 

 

Корисна

Результати будуть використані при проведенні наступних НДДКР, при розробці нових технічних рішень в конкретній галузі

5

 

 

 

5

Масштаб можливої реалізації результатів

Багатогалузевий (наскрізний)

Строк впровадження, роки:

до 2

до 4

до 6

більше 6

 

10

8

6

4

 

 

Галузевий

Строк впровадження, роки:

до 2

до 4

до 6

більше 6

 

8

7

5

3

 

 

Окремі організації і підприємства

Строк впровадження, роки:

до 2

до 4

до 6

більше 6

 

4

3

2

1

 

6

Завершеність одержаних результатів

Висока

Методика, інструкція, класифікатор, стандарти, нормативи.

10

 

Середня

Технічне завдання на прикладну НДДКР

7

 

Достатня

Рекомендації, розгорнутий аналіз, пропозиції

3

 

Недостатня

Огляд, інформаційне повідомлення

1

 

 

Таблиця 2.3

Результати оцінки науково-технічної ефективності НДДКР

№ з/п

Фактори науково-технічної ефективності

Якість фактора

Характеристика фактора

Експертні оцінки

jk

Бjk
max

1

2

3

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Кнтс =

 

Висновки 

Виходячи з результатів проведених розрахунків, необхідно сформулювати основні досягнення щодо виконання даної НДДКР та доцільність розробки (виготовлення нового виробу) з точки зору можливості її подальшої реалізації (використання).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!