Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1674 Методичні вказівки до виконання дипломної роботи з курсу Економіка і підприємництво, ДНУ ім. О. Гончара

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи з курсу Економіка і підприємництво, ДНУ ім. О. Гончара

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

імені  Олеся Гончара

Центр післядипломної освіти

Кафедра  міжнародної економіки і світових фінансів 

 

 

Методичні вказівки

до виконання дипломної роботи

магістра (спеціаліста)

за напрямком 0501 «Економіка і підприємництво»

за спеціальністю «Міжнародна економіка»

 

 

2009

Уміщено інформацію про порядок організації, обов’язки керівників та студентів при написанні дипломної роботи, вимоги стосовно оформлення основних частин роботи.

Розраховано на студентів 5 курсу ДНУ ім. Олеся Гончара  всіх форм навчання спеціальності “Міжнародна економіка”.

Рекомендовано до друку Вченою радою факультету Міжнародної економіки 

 

Методичні вказівки

до виконання дипломної роботи

магістра (спеціаліста)

за напрямком 0501 “Економіка і підприємництво”

за спеціальністю “Міжнародна економіка”

 

Укладачі:   к.е.н., доц. Федорова В.А.

                   ст. викл. Михайленко О.Г.

                   ст. викл. Краснікова Н.О.

 

ЗМІСТ 

1. Загальні положення 

2. Мета і завдання дипломної роботи

3. Вибір і затвердження теми

4. Склад дипломної роботи бакалавра і вимоги до її виконання

5. Проведення досліджень і написання роботи

5.1 Типова структура дипломної роботи

5.2 Вимоги до структурних елементів

5.2.1 Титульний аркуш 

5.2.2 Завдання до виконання роботи

5.2.3 Реферат 

5.2.4 Анотація 

5.2.5 Зміст дипломної роботи

5.2.6 Перелік умовних позначок, символів, одиниць, скорочень

 та термінів

5.3 Вимоги до структурних елементів основної час тини пояснювальної записки

5.4 Основні вимоги до виконання дипломного дослідження

6. Методичні рекомендації до виконання  дипломного дослідження

6.1 Організаційні вказівки

6.2 Написання основних розділів дипломної роботи

6.2.1 Вступ

6.2.2 Перший розділ (інформаційно-теоретична частина)

6.2.3 Другий розділ (проблемно-аналітична частина)

6.2.4 Третій розділ (проектно-практична частина)

6.2.5 Висновки 

6.2.6 Рекомендації

6.2.7 Список використаних джерел

6.2.8  Додатки

7. Порядок оформлення дипломної роботи 

7.1 Вимоги до оформлення ілюстрацій 

7.2 Вимоги до оформлення таблиць

7.3 Вимоги до оформлення формул

8. Захист дипломної роботи

8.1 Організація захисту

8.1.1 Попередній розгляд дипломної роботи

8.1.2 Рецензування

8.2 Процедура захисту

8.3 Рішення про захист 

8.4 Захист на іноземній мові

Додаток А. Зразок оформлення титульної сторінки

Додаток Б. Зразок оформлення завдання 

Додаток В. Зразок оформлення  реферату 

Додаток Г. Зразок оформлення  анотації

Додаток Д. Приклад оформлення змісту випускної роботи 

Додаток Е. Приклад оформлення списку використаних джерел 

Додаток Ж. Зразок оформлення таблиці, рисунка

Додаток К. Зразок оформлення формули 

Додаток Л. Зразок оформлення  відгука

Додаток М. Зразок оформлення рецензії 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Дипломна робота студента факультета міжнародної економіки - кваліфікаційна робота, є заключною навчально-дослідницькою працею комплексного характеру. Вона виконується як самостійне дослідження актуального питання (проблеми) в галузі міжнародної економіки. В той же час, як науково-практичне дослідження, вона характеризує рівень теоретичної та ділової підготовки студента, його наукову ерудицію і глибину фахових знань і навичок, отриманих за весь період навчання.

Відповідно до  державного  стандарту освіти за спеціальністю «Міжнародна економіка» підготовка та захист дипломної роботи - неодмінна умова фахової кваліфікації студента і визнання його спеціалістом із вищою освітою. Відповідно до запропонованих вимог, написання дипломної роботи покликано сприяти закріпленню і прояву знань, отриманих у процесі вивчення загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, умінь і навичок, придбаних під час виробничої і переддипломної практики в фінансових установах та державних органах влади, їх використанню в дослідницькій і практичній роботі.  Виконання дипломної роботи має на меті систематизацію, узагальнення і перевірку спеціальних теоретичних знань і практичних навичок студентів, що завершують навчання. У дипломній роботі повинні ставитися і вирішуватися актуальні питання в галузі фаху. В ній повинні бути продемонстровані ерудиція й уміння автора аналізувати проблеми і пропонувати оригінальні шляхи їх вирішення, самостійно робити висновки, а також рівень знань спеціальної літератури та ін.

У загальному вигляді дипломна робота зі спеціальності «Міжнародна економіка» повинна відбивати сучасні досягнення вітчизняної і закордонної економічної думки, грунтуватися на теоретичних положеннях і фактичних матеріалах про сучасні процеси в міжнародній економіці. Вона повинна свідчити про уміння автора досліджувати проблеми в галузі міжнародної економіки, формулювати й аргументовано обгрунтовувати висунуті положення і тези, робити узагальнюючі висновки, обгрунтовувати практичні рекомендації.  Дипломне дослідження - творча праця, результатом якого може бути і нетрадиційний, оригінальний погляд на поставлену проблему, дослідження якої може привести до несподіваних відкриттів.  У процесі виконання дипломної роботи студент виявляє свою науково-дослідну зрілість, готовність до практичного застосування придбаних знань, кваліфікованому рішенню фахових проблем.

Дипломна робота повинна бути написана українською мовою.        

Допомогти студенту правильно зосередити зусилля на якісне виконання дипломної роботи - основна задача даних методичних рекомендацій. Вони призначені для студентів, що завершують навчання за фахом «Міжнародна економіка» , а також для наукових керівників і консультантів дипломних робіт. Методичні рекомендації складені з урахуванням сучасних вимог до дипломних робіт і задач подальшого підвищення якості їх виконання. 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Метою підготовки дипломної роботи є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраного напрямку спеціалізації, вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань; сприянні розвиткові пошуку сучасних наукових досягнень у певній сфері та уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем; виявлення ступеня підготовки випускника до самостійної практичної діяльності.

Працюючи над дипломною роботою, студент має засвоїти навики правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдання дослідження, побудови логічного плану і оптимальної структури, роботи з літературними джерелами та статистичною інформацією, аналізу та оцінки різних аспектів діяльності організації, обґрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій.

Основними завданнями дипломної роботи є:

- вивчення (або поглиблення) та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження;

- проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;

- розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

- обґрунтування запропонованих рішень з використанням ситуаційного аналізу;

- підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають очний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження, сфери діяльності підприємства та його специфічних рис. 

 

3. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ 

Приблизна тематика дипломних робіт розробляється викладачами профілюючої (випускаючої) кафедри і рекомендується студентам для самостійного вибору. Перелік тем, запропонованих кафедрою увазі студентів, не є вичерпним. Кожний студент може заявити тему за своїм розсудом, представивши відповідне обгрунтування необхідності і доцільності її розробки.

Теми дипломних робіт повинні присвячуватися актуальним питанням теорії і практики міжнародної економіки. Тематичне рішення дослідницьких задач повинно орієнтуватися на розробку конкретних проблем, що мають науково-практичне значення для діяльності фінансових установ, приватних підприємств та органів державної влади. Всі теми дипломних робіт повинні відповідати обсягу теоретичних знань і практичних навичок, отриманих по всіх дисциплінах освітньо- професійної програми.

Випускаюча кафедра забезпечує необхідні консультації студентам при виборі ними тем дипломних робіт. Для кожного студента-дипломника призначається науковий керівник. Всі теми дипломних робіт і наукових керівників по ним затверджуються випускаючою кафедрою. Концепцію і план дипломного дослідження студент погоджує зі своїм науковим керівником, що допомагає науково і методично протягом  усього періоду роботи. У деяких випадках, при необхідності роботи зі складною вузькоспеціальною темою, разом із науковим керівником може бути призначений і науковий консультант.

Тематика дипломних робіт розглядається і затверджується на засіданні кафедри не пізніше першого тижня з часу, відведеного навчальним розкладом на дипломування.  Перезатвердження тем дипломних робіт не припускається.  Закріплення за студентом теми дипломної роботи оформлюється наказом ректора  не пізніше ніж за півроку до закінчення навчання. Цим самим наказом призначаються наукові керівники дипломних робіт.

Обов'язками наукових керівників є:

консультування студентів з питань вибору теми роботи, розробки її плану, добору спеціальної літератури, підготовки окремих розділів;

— видача студентові завдання на дипломну роботу із зазначенням термінів виконання кожного розділу;

— контроль за дотриманням студентом регламенту підготовки дипломної роботи;

— контроль якості дипломної  роботи;

— підготовка відгуку про дипломну роботу з ґрунтовною характеристикою її якості відповідно до структури критеріїв оцінки. 

Тема дипломної роботи звичайно формулюється в такій логічній послідовності. Насамперед  визначається  мета дипломного дослідження. У якості мети може бути, наприклад, аналіз (оцінка), дослідження, розробка (проектування), удосконалення (модернізація, підвищення рівня). Можливі теми з формуванням комплексної цілі, наприклад «аналіз і розробка», «оцінка й удосконалювання» і т.ін.

Після встановлення мети необхідно визначити предмет дослідження. Потім необхідно уточнити, який аспект дипломного дослідження виділяється як основний, тобто які основні напрямки функціонування і розвитку об'єкта охоплені дипломним дослідженням. Нарешті, у назві теми повинний бути чітко визначений об'єкт дипломного дослідження.

При з’ясуванні об’єкта, предмета і мети дослідження необхідно зважати на те, що між ними і темою дипломної роботи є системні логічні зв’язки. Об’єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка слугує джерелом необхідної для дослідника інформації. Предмет дослідження – це тільки ті суттєві зв’язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними , визначальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет дослідження є вужчим, ніж об’єкт.

Визначаючи об’єкт, треба знайти відповідь на запитання: що розглядається? Разом з тим предмет визначає аспект розгляду, дає уявлення про зміст розгляду об’єкта дослідження, про те,  які нові відношення, властивості, аспекти і функції об’єкта розкриваються. Іншими словами, об’єктом виступає те, що досліджується. А предметом – те, що в цьому об’єкті має наукове пояснення.

Правильне, науково обґрунтоване визначення об’єкта дослідження – це не формальна, а суттєва, змістова наукова акція, зорієнтована на виявлення місця і значення предмета дослідження в більш цілісному і широкому понятті дослідження. Об’єкт дослідження – це частина об’єктивної реальності, яка на даному етапі стає предметом практичної і теоретичної діяльності людини як соціальної істоти. Предмет дослідження є таким його елементом, який включає сукупність властивостей і відношень об’єкта, опосередкованих суб’єктом у процесі дослідження з певною метою в конкретних умовах.

Мета дослідження пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також з його кінцевим результатом і шляхом його досягнення. Кінцевий результат дослідження передбачає вирішення студентами проблемної ситуації, яка відображає суперечність між типовим станом об’єкта дослідження в реальній практиці і вимогами суспільства до його більш ефективного функціонування. Кінцевий результат відображає очікуваний від виконання позитивний ефект, який формулюється двоступенево: перша частина – у вигляді суспільної корисності; друга – у вигляді конкретної корисності, віднесеної до основного предмета дослідження.

Наявність поставленої мети дослідження дозволяє визначити завдання дослідження, які можуть включати такі складові:

- вирішення певних теоретичних питань, які входять до загальної проблеми дослідження ;

- всебічне (за необхідності й експериментальне) вивчення практики вирішення даної проблеми, виявлення її типового стану, недоліків і труднощів, їх причин, типових особливостей передового досвіду; таке вивчення дає змогу уточнити, перевірити дані, опубліковані в спеціальних неперіодичних і періодичних виданнях, підняти їх на рівень наукових фактів, обґрунтованих у процесі спеціального дослідження;

- обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної проблеми;

- експериментальна перевірка запропонованої системи заходів щодо відповідності їх критеріям оптимальності, тобто досягнення максимально важливих у відповідних умовах результатів вирішення цієї проблеми при певних затратах часу і зусиль;

- розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання результатів дослідження у практиці роботи відповідних установ (організацій) 

 

4. СКЛАД ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ І ВИМОГИ ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 

Дипломна робота - це самостійне дослідження студента, що завершує навчання по обраному фаху. У процесі роботи над дипломним дослідженням із спеціальності «Міжнародна економіка» студент повинний проявити свої можливості кваліфікованого спеціаліста в даній галузі, що характеризує його підготовленість до майбутньої фахової діяльності. Дипломна робота припускає достатню в рамках професійно-освітньої програми спеціаліста з економіки та підприємництва теоретичну розробку обраної теми з аналізом джерел і літератури, нормативно-правових актів, авторських спостережень, експериментів і інших матеріалів по досліджуваному питанню (проблеми).

До дипломної роботи висуваються такі основні вимоги:

- актуальність теми, відповідність Ії сучасному стану певної галузі науки та перспективам розвитку, практичним завданням відповідної сфери;

- вивчення та критичний аналіз монографічних і періодичних видань з теми;

- вивчення та характеристика історії досліджуваної проблеми та її сучасного стану, а також передового досвіду роботи у відповідній галузі;

- чітка характеристика предмета, мети і методів дослідження, опис та аналіз проведених автором експериментів;

- узагальнення результатів, обґрунтування їх, висновки та практичні рекомендації. 

 

5. ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАПИСАННЯ РОБОТИ 

Головним завданням цього етапу є написання тексту дипломної роботи відповідно до затверджених теми та плану. Студент має ґрунтовно ознайомитись з теоретичними засадами обраної проблематики, на підставі аналізу літературних джерел узагальнити існуючі підходи та обґрунтувати методичний фундамент своїх досліджень. За допомогою цього інструментарію та загальновідомих сучасних прийомів і методів аналізу проводиться діагностика об'єкта дослідження під кутом зору обраної теми та визначаються наявні проблеми і причини їх виникнення. Це, в свою чергу, є основою для розробки і обґрунтування альтернативних пропозицій щодо усунення проблем і визначення найбільш доцільного  шляху їх вирішення в умовах конкретного підприємства. В ході реалізації цього етапу робота з літературними джерелами ведеться паралельно з дослідженнями на підприємстві, окремі аспекти дипломної роботи можуть уточнюватися або коригуватися.

Готуючись до викладення тексту дипломної роботи, доцільно ще раз уважно прочитати її назву, що містить проблему, яка повинна бути розкрита. Проаналізований і систематизований матеріал викладається відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів (глав і параграфів). Кожний розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ – окрему частину цього питання.

Тема має бути розкрита без пропуску логічних ланок, тому починаючи працювати над розділом, треба відмітити його головну ідею, а також тези кожного підрозділу. Тези необхідно підтверджувати фактами, думками різних авторів, результатами анкетування та експерименту, аналізом конкретного практичного досвіду. Треба уникати безсистемного викладення фактів без достатнього їх осмислення та узагальнення.

Думки мають бути пов’язані між собою логічно, увесь текст має бути підпорядкований одній головній ідеї. Один висновок не повинен суперечити іншому, а підкріплювати його.

Якщо висновки не будуть пов’язані між собою, текст втратить сою єдність. Один доказ має випливати з іншого.

Щодо кожного розділу роботи необхідно зробити висновки, на основі яких формулюються висновки до всієї роботи в цілому.

Достовірність висновків загалом підтверджується вивченням практичного досвіду роботи конкретних установ щодо яких проводиться дослідження

Накопичуючи та систематизуючи факти треба вміти визначити їх достовірність і типовість, найсуттєвіші ознаки для наукової характеристики, аналізу, порівняння. Аналіз зібраних матеріалів слід проводити у сукупності, з урахуванням усіх сторін відповідної сфери діяльності (чи установи). Порівняльний аналіз допомагає виділити головне, типове в питаннях, що розглядаються, простежити зміни, виявити закономірності, визначити тенденції та перспективи подальшого розвитку.

Таким чином, широке використання відомих у науці методів накопичення, вивчення, систематизації фактів та практичного досвіду в цілому дасть змогу виконати основне завдання магістерської роботи: поєднати різні роз’єднані знання в цілісну систему, вивести певні закономірності, визначити подальші тенденції розвитку теорії та практики відповідної сфери діяльності. 

5.1 Типова структура дипломної роботи 

- титульний аркуш;

- завдання до виконання роботи;

- реферат;

- анотація;

- зміст дипломної роботи;

- перелік умовних позначок, символів, одиниць, скорочень;

- основна частина пояснювальної записки:

- вступ;

- зміст пояснювальної записки;

- висновки;

- рекомендації;

- список використаних джерел;

- додатки;

- розрахунки, виконані з використанням ЕОМ. 

5.2 Вимоги до структурних елементів 

5.2.1 Титульний аркуш 

Титульний аркуш містить дані, які розміщують у такій послідовності:

а) назва міністерства, навчального закладу, факультет і кафедра;

б) повна назва документа;

в) назва дипломної роботи;

г) підписи завідуючого кафедрою, а також керівника, консультанта (якщо він був офіційно призначений), рецензента і студента, який виконує роботу.

д) місце і рік складання пояснювальної записки.

Приклад оформлення титульного аркуша наведений у додатку А. 

5.2.2 Завдання до виконання роботи 

Завдання складає і видає керівник.

У ньому повинна бути вказана тема роботи, вихідні дані, перелік питань, які підлягають розробці, і перелік графічного матеріалу. У завданні може бути наведений календарний план виконання етапів роботи. Оформляють завдання до виконання дипломної роботи за зразком (додаток Б). 

5.2.3 Реферат 

Реферат призначений для ознайомлення з роботою. Він повинен бути стислим, інформативним і вміщувати відомості, які дозволяють приймати рішення про доцільність читання всієї розрахунково-пояснювальної записки.

Реферат необхідно розміщувати безпосередньо за завданням до виконання дипломної роботи, починаючи з нової сторінки.

Він повинен вміщувати:

- відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, джерел літератури;

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

Текст реферату має відображати інформацію, подану в пояснювальній записці, у такій послідовності:

- об’єкт дослідження чи розробки;

- мета роботи;

- методи дослідження;

- результати та їх новизна;

- рекомендації по використанню результатів роботи;

- економічна ефективність;

- значимість роботи та висновки;

- перспектива розвитку об’єкту дослідження чи розробки.

Реферат повинен мати обсяг 2-3 сторінок формату А-4.

Ключові слова, важливі для розкриття суті пояснювальної записки, розміщують після тексту реферату. Їх кількість становить 5-15 слів (словосполучень), написаних великими літерами в називному відмінку в рядок, через коми.

Реферат має бути написаний українською мовою (Додаток В). 

5.2.4 Анотація 

За рефератом розміщується анотація (коротка характеристика роботи з погляду змісту, призначення, форми та інших особливостей).

В анотації вказується тема роботи, її актуальність, новизна, що виконано та що рекомендовано. Дається оцінка ефективності отриманих результатів, вказуються галузі їх впровадження. Анотація складається англійською мовою обсягом до 500 слів (1 сторінка А-4) (Додаток Г). 

5.2.5 Зміст дипломної роботи 

Зміст розміщують безпосередньо після анотації, починаючи з нової сторінки.

Він включає послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів (якщо вони мають заголовки) пояснювальної записки; висновки; рекомендації; список використаних джерел; назви додатків та номери сторінок, на яких розміщується початок матеріалу (Додаток Д). 

5.2.6 Перелік умовних позначок, символів, одиниць, скорочень та термінів 

Якщо в тексті застосовуються символи, одиниці, скорочення слів і словосполучень, спеціальні позначення, відмінні від прийнятих офіційно або загальновідомих, то складається перелік умовних позначень. Він приводиться, якщо такі позначення повторюються в тексті більше двох разів; якщо менше - то їх розшифровування дається безпосередньо в тексті при першому нагадуванні. Перелік умовних позначень розташовується стовпчиком, у якому за абеткою  зліва указуються використані в тексті умовні позначення або скорочення, а справа - їх повне розшифровування.

5.3 Вимоги до структурних елементів основної частини пояснювальної записки 

По змісту і формі основна частина дипломної роботи повинна відповідати Держстандарту  на загальні вимоги і правила оформлення науково-дослідних і проектних робіт. Типова структура основної частини дипломної роботи включає такі частини (розділи):

Вступ

Розділ 1.  Інформаційно-теоретична частина.

1.1 Змістовна постановка дослідницької задачі. Аналіз існуючих підходів і методів рішення проблемних ситуацій в міжнародній економіці.

1.2 Формулювання вимог до вихідної інформації для рішення задач практичної  частини.

Розділ 2. Проблемно-аналітична частина. Аналіз об'єкта дослідження

2.1 Загальна характеристика об'єкта і предмета дослідження.

2.2 Аналіз міжнародної діяльності в загальних і аспектних питаннях теми дослідження.      

2.3 Вибір або розробка власної методики (моделі) для проведення дослідження.

Розділ 3. Проектно-практична частина. Заходи (пропозиції) по удосконалюванню рішення конкретних проблем в галузі міжнародної економки й обгрунтування їхньої ефективності в даній сфері.

3.1 Реалізація розроблених підходів, методів і моделей на матеріалах

конкретного об'єкта.

3.2 Аналіз результатів проведеного дослідження.

3.3 Питання організації і ресурсного забезпечення впровадження пропозицій.

3.4 Прогноз (розрахунок) економічної ефективності від упровадження практичних (проектних) пропозиції.

Висновки

Рекомендації

Список використаних джерел

 

5.4 Основні вимоги до виконання дипломного дослідження 

Поділ дипломної роботи на теоретичну, аналітичну і практичну частини має певну частку умовності. Фактично визначене розмежування розділів та пунктів на зазначені частини не проводиться, а тільки припускається й у формулюваннях їх назв не відбивається.

У розділах послідовно викладається зміст дипломного дослідження. Текстуальний обсяг кожного з розділів або пунктів звичайно має по 30-50 сторінок. Послідовність написання їх залежить від індивідуальних схильностей і інших суб'єктивних особливостей творчої роботи автора.

У викладені дипломної роботи повинні бути дотримані основні вимоги:

- обгрунтування пропозицій результатами аналізу;

- реальна спрямованість результатів і проектно-практичних (рекомендованих) заходів на підвищення ефективності й оптимізацію виконуваних функцій;

- відповідність запропонованих заходів щодо удосконалення методів рішення конкретних задач в галузі міжнародної економіки цілям і перспективним тенденціям економічної політики держави;

- дієвість і конкретність висновків, економічна обгрунтованість пропозицій;

- відповідність рівня розробки теми дипломної роботи сучасному рівню розробок методичних положень і рекомендацій з міжнародної економіки.

Єдність загальних вимог не звужує простори творчої думки дослідника, припускає одночасно його широку ініціативу в розробці обраної теми в самих різних її аспектах і особливостях, з урахуванням індивідуальних можливостей і схильностей студента-дипломника. Оригінальність рішення задач дослідження - один із важливих критеріїв оцінки якості дипломної роботи.

Дипломна робота виконується на основі вивчення літератури за фахом (підручників, навчальних посібників і методичних матеріалів), нормативно-правових джерел, спеціальної літератури по обраній темі (монографій, інших наукових видань, наукових статей), засобів масової інформації.

 

6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ  ДИПЛОМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

6.1 Організаційні вказівки 

Робота з виконання дипломного дослідження умовно поділяється на три стадії:

1) підготовчу (збір матеріалів, накопичення інформації, добір літератури),

2) дослідницьку (узагальнення й аналіз фактичних даних, призначених в основу теоретичної і практичної частин дослідження); поступове написання (текстуальний виклад авторських ідей, думок),

3) оформлювальну (упорядкування   всіх матеріалів, із яких буде складатися дипломна робота, надання їй належного закінченого виду).

Підготування до дипломного дослідження починають із вибору і закріплення теми. Для цього попередньо вивчається література по обраній тематичній проблемі. Перед тим, як приступити до збору необхідних матеріалів і добору літератури по затвердженій темі студент за допомогою наукового керівника складає план науково-дослідної роботи. У ньому звичайно намічаються конкретні заходи і поетапні терміни виконання окремих частин дипломного дослідження. Їх виконання по термінах і фактичному змісту контролюється науковим керівником. Потім доцільно скласти програму аналізу об'єкта дослідження; добору вихідних даних. Збір матеріалів, накопичення інформації, добір літератури, ознайомлення з нормативно-правовими джерелами найкраще провести під час переддипломної практики. Ці матеріали використовуються, головним чином, у вступі і теоретичній частині.

Виконання дипломного дослідження ведеться на основі зібраних і узагальнених матеріалів, систематизованої і детальної проробки літературних джерел і законодавчої бази, теоретичного аналізу фактичних даних, обраних за основу. На цій стадії здійснюється постановка дослідницьких задач, визначаються критерії і розробляється методика їх рішення, формується гіпотеза дослідження і модель розробки поставлених задач, спрямованих на досягнення цілі дипломної роботи.

Весь текст повинний бути відредагований із погляду  стилістики, виявлення й усунення фактичних помилок і описок.

 

6.2 Написання основних розділів дипломної роботи 

6.2.1 Вступ 

Вступом починається дипломна робота. У ньому обгрунтовується необхідність розробки сформульованої теми дослідження.  Тут розкривається її актуальність і наукова новизна, тобто показується, що автор як самостійний дослідник вносить нового у вивчення даної теми і рішення дослідницьких задач. У вступі відзначається практичне значення виконання дипломного дослідження, характеризується ступінь розробленості даної проблеми в спеціальній літературі, ставляться цілі і задачі дослідження, формулюється його теоретична основа, а також характеризується нормативно-правова база; масив використаних джерел і інші матеріали. Актуальність теми може підтверджуватися посиланнями на прийняті закони, укази, постанови органів державної влади України, що стосуються аналізованих у дипломному дослідженні питань.

Обгрунтування вибору об'єкта і предмета дипломного дослідження, підтверджується доказами їх значення в рішенні проблем міжнародної економіки. Обгрунтування вибору конкретного об'єкту супроводжується посиланнями на основні показники, найважливіші критерії і фактичні дані, що характеризують стан проблеми.  У результаті чітко формулюється конкретна проблема, мета і задачі дипломного дослідження.

З параметрами, необхідними для вступу, рекомендується попередньо визначитися вже при виборі теми. Це, не означає, що написання роботи варто починати неодмінно зі вступу. З нього починаються всі дипломні роботи. Проте в залежності від індивідуальних особливостей авторської творчості він може бути написаний як на початковому, так і на заключному етапах виконуваної роботи.  Це пов’язано з тим, що на початку дослідження вступ пишеться для того, щоб автор міг краще уявити собі напрямок своїх дослідницьких пошуків, тому що це допомагає йому згрупувати задуми і намітити план, а якщо - наприкінці, тобто коли робота з написання основної частини тексту вже виконана, то це робиться для того, щоб охарактеризувати її за допомогою параметрів вступу.

Текстуальний обсяг вступу звичайно не перевищує 10%  загального обсягу основної (змістовної) частини виконаної роботи. При викладі тексту вступу прагнуть до лапідарності, обираючи тезовий стиль і постановочну форму. Варто пам'ятати, що по змістовності і якості написання вступу частіше всього можна робити висновок про ступінь компетентності автора, знання проблеми, що освітлюється, а також про дійсно оригінальний авторський погляд. По вступу можна скласти думку про характер роботи в цілому, тому що в ньому об'єктивно відзначаються оціночно-кваліфікаційні критерії дипломного дослідження. 

6.2.2 Перший розділ (інформаційно-теоретична частина) 

Перший розділ традиційно присвячується теоретичному обгрунтуванню тематичної проблематики, в межах якої рекомендується методологія і методика дослідження.

Виходячи з логіки виконання дипломного дослідження і структурної побудови дипломної роботи, перший розділ складає інформаційно-теоретична частина. Тут розкриваються сучасні погляди і підходи до вирішення досліджуваної проблеми в контексті конкретної ситуації.

У цьому розділі можна докладно зупинитися на висвітленні проблемно-теоретичних аспектів теми дослідження, розглянути їх із різноманітних методологічних позицій. Для цього доцільно провести огляд літератури по методам рішення задач дипломного дослідження, виявити розходження в основних підходах і точках зору на аналізовану проблему, пов’язати головні теоретичні положення з практикою. При цьому можна проілюструвати свої зауваження статистичними даними, зведеними в таблиці, або іншими даними, поданими у формі графіків, схем, діаграм і т.ін.

Теоретична частина викладається на основі знань, отриманих студентами при вивченні таких дисциплін, як «Політична економія», «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля», “Фінанси” «Міжнародні фінанси», “Міжнародне право”, “Міжнародні економічнці відносини”, “Міжнародний маркетинг”, “Міжнародні органіхації” і інших фундаментальних і фахових дисциплін.

Дослідник повинен грамотно оперувати поняттями і методами наукових дисциплін, стежити за тим, щоб вузькоспеціальні терміни вживалися доречно.

Завершується перший розділ формулюванням загальних вимог до вихідної інформації для рішення задач аналітичної і практичної (проектної) частин, де вони конкретизуються. 

6.2.3 Другий розділ (проблемно-аналітична частина) 

У цьому розділі, базуючись на положеннях, сформульованих у теоретичній частині, проводиться проблемно-аналітична розробка методичних задач дипломної роботи.

Обгрунтовується вибір або необхідність розробки методів рішення поставлених задач, розробляються основні моделі такого рішення. Модель рішення дослідницьких задач - це формалізоване уявлення змістовної постановки задачі. Вона містить критерії рішення, основні обмеження, вимоги до точності або оцінки бажаної точності моделювання. Така модель може бути подана у вигляді аналітичного опису послідовності визначених дій або у виглядіді опису її алгоритмічної реалізації в схематичній формі практичних заходів  і т.д.

Аналіз дипломного дослідження з проблем міжнародної економіки повинен відрізняться комплексністю і системністю, використанням міждисциплінарного підходу. Аналіз проводиться з використанням різноманітних методів: порівняльного, діагностичного, системно-логічного, соціологічного, структурно-функціонального, інституціонального, програмно-цільового, економіко-математичних методів із використанням ЕОМ.

Основна увага повинна приділятися обгрунтуванню і переконливим доказам корисності й ефективності запропонованих автором теоретичних і методичних підходів і рішень.

В результаті аналітичного розгляду об'єкта дипломного дослідження в контексті аспектних питань предмета дослідження обгрунтовується необхідність розробки заходів щодо поліпшення або удосконалення існуючого становища. 

6.2.4 Третій розділ (проектно-практична частина) 

У останньому розділі рекомендується зупинитися на прикладному значенні дослідження, розкрити результати аналізу, проведеного в попередніх розділах. Особливе значення варто додати аргументації висунутих пропозицій, пошуку шляхів і засобів їх ефективної реалізації на практиці.

Структура проектної (практичної) частини повинна бути складена так, щоб автор зумів розкрити змістовну сторону тих практичних задумів і рішень, що спрямовані на досягнення цілей і задач дипломного дослідження. У параграфах цієї глави обгрунтовуються пропозиції, рекомендації по реалізації заходів, що на думку дослідника було б корисно застосувати в практику.

Рекомендації, розроблені в практичній частині, повинні бути викладені достатньо докладно, із необхідним ступенем деталізації і конкретності.  Допоміжні матеріали варто виносити в додатки. Доцільно починати з розробки більш загальних, широкомасштабних заходів і завершувати приватними, менш масштабними. 

6.2.5 Висновки 

У загальних висновках (обсяг 5-7 сторінок) ємко і стисло в узагальненому вигляді викладаються головні результати проведеного дослідження, лаконічно і тезисно фіксуються його ключові моменти, основні положення, формулюються найбільш важливі рекомендації щодо рішення задач, поставлених автором у вступі.  Висновки повинні являти собою стислу характеристику результатів проведеного дослідження. Вони повинні бути гранично конкретними і виразним. У них обов'язково варто відбити оцінку загального стану об'єкта дослідження з погляду аспектних питань предмета дослідження, результати проведеного аналізу і висновки теоретичних досліджень, зведений перелік і стислу характеристику запропонованих заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків і підвищення ефективності в даній сфері міжнародної економіки. 

6.2.6 Рекомендації 

У дипломних роботах на основі отриманих висновків бажано подати рекомендації, які розміщують після висновків, починаючи з нової сторінки.

У рекомендаціях визначають подальші роботи, що вважаються необхідними, при цьому основна увага приділяється припущенням щодо ефективного використання результатів дослідження або розробки.

Текст рекомендацій може бути поділеним на пункти. Об’єм 2-3 сторінки. 

6.2.7 Список використаних джерел 

Всі джерела, використані в роботі над дипломним дослідженням, приводяться в списку використаних джерел і поміщаються після висновку. При упорядкуванні даного списку рекомендується притримуватися такої послідовності:

1. Нормативно-правові акти (по юридичному значенню)   

1.1. Акти державних органів влади

•  закони;

• укази Президента України;

• постанови Верховної Ради. 

1.2. Акти органів місцевого самоврядування

2. Література (за абеткою, тобто по першій букві прізвища автора (першого автора), а при його (їх) відсутності - по першій букві першого слова назви видання). Книги, монографії, енциклопедії, словники, довідники, збірники, навчальні посібники, брошури, а також окремі статті в наукових (спеціальних, фахових) періодичних виданнях і засобах масової інформації.

3. Інші види джерел

3.1. Джерела на іноземній мові (за абеткою);

3.2. Електронні джерела.

У додатку Е наведений приклад оформлення списку використаних в дипломній роботі джерел. Нумерація джерел в списку – наскрізна. При посиланні на законодавчі акти дозволяється використання тільки їх друкованих версій. В тексті пояснювальної записки обов’язкові посилання на всі джерела. 

6.2.8 Додатки 

Дипломна робота може мати додатки, що включаються за розсудом автора. Додатки оформляються при необхідності використання в основній (текстуальній) частини значного обсягу фактичних даних допоміжного характеру, що мають ціллю наочно продемонструвати або підтвердити ситуацію, що описується автором, окремі або більш загальні питання. У додатках можуть приводитися таблиці показників, допоміжні графічні ілюстрації і т.інш.

Обсяг додатків визначається автором дипломної роботи з принципу розумної достатності. Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням посередині угорі сторінки слова “ДОДАТОК” і його позначенням. Нижче, з першої великої літери й симетрично відносно тексту сторінки, указують його назву. Додатки послідовно позначають великими літерами української абетки, за винятком літер Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Якщо додаток складається з декількох аркушів, праворуч угорі уожного наступного аркушу помічають “Продовження додатку А”.

 

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Дипломна робота виконується відповідно до  вимог Держстандарту, запропонованих до робіт, що спрямовується до друку. Текст її набирається машинописно (на комп'ютері) шрифтом 14 Times New Roman  і роздруковується через 1,5  інтервали (28-30 рядків на сторінці при 65-70 знаках у рядку). Поля текстової частини листа (сторінки) при форматі А4 (210 Х 297 мм) повинні мати такі розміри: зверху відступ від краю - не менше 15 мм, знизу -20 мм, зліва - 30 мм, справа - 15 мм.  Розмір абзацного відступу - 5 знаків. Кількість сторінок дипломної роботи чітко не регламентується.

У той же час, плануючи її текстуальний об’єм, варто виходити з того, що її теоретичний рівень повинний бути більш високим, чим рівень курсової або будь-якої іншої письмової студентської роботи. Загальний обсяг дипломної роботи повинний складати приблизно 100-150 сторінок, не рахуючи додатків, списку використаних джерел, титульного й інших листів, пов'язаних з оформленням.

Текстуальна частина дипломної роботи повинна бути логічною, лаконічною і літературно грамотно викладеною. При написанні дипломної роботи необхідно давати посилання на авторів і джерела, звідки отримані теоретичні положення, висновки інших дослідників, фактичний матеріал, конкретні зведення, цифрові й інші дані. Всі наведені цитати повинні бути взяті в лапки, а у виносках (примітках) зазначені автор і точні вихідні дані видання, що цитується. Посилання можна також вказувати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад, [4, с.33]).  Важливо проявити необхідну вимогливість у доборі фактичного матеріалу, його систематизації, не припускати повторів, захоплення описом фактології.  Звертаючи увагу на стиль і мову викладу, варто забезпечити ясність вираження думок і чіткість формулювань, точність визначень, розмаїтість уживаної лексики, правильне використання спеціальних понять і термінології.  Дипломна робота не повинна носити характер довідки, доповіді, реферату, інформації. З її завершенням необхідно старанно перевірити текст, точність цифр, використовуваних цитат, усунути помилки.  Всі ілюстрації повинні бути пронумеровані і мати підписи або назви.

При оформленні науково-довідкового матеріалу дипломної роботи варто врахувати такі вимоги:

• однаковість виносок на літературу й інші джерела;

• точна назва книг дається не по обкладинці, а по титульному листі або по вихідним даним, зазначеним на звороті титульного листа або на останній сторінці книги і включає назву міста, назва видавництва, рік видання, кількість сторінок;

• посторінкові виноски друкуються через 1,5 інтервали;

• таблиці, що містять первинні вихідні дані, треба оформляти у вигляді додатків;

• у тексті дипломної роботи поміщаються підсумкові і найбільш важливі матеріали, переважно авторського виконання.

Робота може поділятися на розділи і підрозділи, які повинні мати заголовки. Заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Між заголовками і подальшим чи попереднім текстом має бути пропущений один рядок. Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї буде тільки один рядок тексту.

Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами з крапкою. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять (наприклад   1.1, 1.2 і т.д.). Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять (наприклад 1.1, 1.2 або 1.1.1, 1.1.2 і т.д.).

У тексті пунктів або підпунктів можуть бути переліки. Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс або (за необхідності посилатися в тексті на один із переліків) малу літеру української абетки, після якої ставлять дужку. Для подальшої деталізації переліку необхідно використовувати арабські цифри, після яких ставлять дужку.

Нумерація сторінок дипломної роботи ведеться арабськими цифрами у верхньому правом куті і проводиться по всьому тексті, включаючи додатки, а також ілюстрації, таблиці, схеми, графіки, діаграми й інш., що займають окремі листи. Відлік порядкових номерів починається з титульного листа, на якому номер сторінки не ставиться.

Різноманітні службово-допоміжні матеріали (інструкції, методики, бланки документів, ілюстрації й ін.) варто виносити в додатки. Ілюстрації і таблиці, при можливості, розташовуються так, щоб їх можна було роздивитися без повороту сторінки або з поворотом по годинній стрілці. Вони розміщуються після першого нагадування про них в тексті.

 

7.1 Вимоги до ілюстрацій 

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядкової нумерації в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою (наприклад, рисунок 3.2 – другий рисунок третього розділу).   Ілюстрації мають мати назву, яку розміщують під ілюстрацією через тире з її номером. При необхідності під ілюстрацією перед її номером розміщують пояснювальні дані (підмалюнковий текст). Ілюстрація позначається словом “Рисунок”, яке разом з її назвою розміщують після пояснювальних даних. Якщо в пояснювальній записці тільки одна ілюстрація, її нумерують згідно з вимогами.

Коли ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші, при цьому назву ілюстрації розміщують на першій сторінці, пояснювальні дані - на кожній сторінці і під ними вказують: “Рисунок ____ аркуш _____”.

При першому посиланні в тексті на рисунок рекомендується вказувати повний номер. Наприклад, “Рисунок 5.1”. При повторному посиланні додають “див.”, наприклад, “див. рис. 5.1” (додаток Ж).

 

7.2 Вимоги до таблиць 

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути подані посилання в тексті пояснювальної записки.

Таблиці потрібно нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, наведених у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу й порядкового номера таблиці, розділених крапкою (наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу).

Таблиця має мати назву, яку пишуть малими літерами (крім першої великої) і розміщують над таблицею. Назва повинна бути короткою і відображати зміст таблиці.

Якщо рядки таблиці виходять за формат сторінки, її переносять на наступну сторінку. При цьому на кожній сторінці таблиці розміщують рядок, в якому вказують номери граф арабськими цифрами (на першій сторінці він є другим, на кожній наступній - першим).

Слово “Таблиця ____” вказують один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: “Продовження таблиці ___” з вказівкою номера. Після номера таблиці через тире вказують назву таблиці (додаток Ж).

У рядках таблиці кількість знаків після коми для величин однакової розмірності повинно бути однаковим.

Заголовки граф таблиці пишуть з великих літер, а підзаголовки – з малих, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, які мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині.

 

7.3 Вимоги до формул 

Формули розміщують безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються, по центру сторінки. Вище та нижче кожної формули повинен бути залишений один вільний рядок.

Формули слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу, порядкового номера формули, розділених крапкою. Наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер формули вказують у дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, які входять у формулу, слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані. Пояснення значень кожного символу і числового коефіцієнта потрібно давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом “де” без двокрапки (додаток К).

Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули на знаку операції множення використовують знак “х”.

Оформлення дипломної роботи завершується її брошуруванням. Після цього вона підписується науковим керівником і направляється на рецензування.

Дипломна робота в остаточно оформленому вигляді рекомендується на кафедру для попереднього розгляду і передачу в Державну атестаційну комісію. 

 

8. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

8.1 Організація захисту 

Завершена дипломна робота, оформлена належним чином, підписується студентом на титульному листі та завданні і здається науковому керівнику для остаточної перевірки. Якщо був призначений науковий консультант, його підпис також повинний стояти на титульному листі. Підготовлена дипломна робота з відзивом (додаток Л) наукового керівника й рецензією (додаток М) здається на кафедру не пізніше, чим за два дні до затвердженої дати офіційного захисту.

До захисту дипломної роботи не допускається студент, що  не виконав навчальний план, не здав заліки й іспити або має інші  академічні заборгованості.

Дипломна робота з усіма супровідними документами передається в Державну атестаційну комісію.  Обов'язковій перевірці підлягають:

1) дипломна робота;

2) довідка деканату факультету про виконання студентом навчального плану й отриманих їм оцінках за час навчання за спеціальністю “Міжнародна економіка”;

3) відзив наукового керівника;

4) відзив  наукового консультанта (якщо призначався);

5) рецензія.

Склад ДАК формується з голови, відповідального секретаря і 3 членів.  Головою призначається, як правило, д.е.н., професор з іншого навчального закладу міста. 

8.1.1 Попередній розгляд дипломної роботи 

Перед тим, як остаточно виконана дипломна робота буде допущена до офіційного захисту з метою попередньої перевірки її якості, відповідності профілю фаху і вимогам, запропонованим до випускних кваліфікаційних робіт вищих навчальних закладів, випускаючою кафедрою може проводитись попередній розгляд дипломної роботи. Для цього створюються проблемно-тематичні групи з двох-трьох спеціалістів кафедри, по науковому профілю яких виконана дипломна робота. Дата попереднього розгляду призначається завідувачем кафедрою.

На попередньому розгляді студент повинен коротко викласти основні положення дипломної роботи і досягнуті результати, відповісти на питання комісії. Метою проведення попереднього розгляду є надання допомоги студенту-дипломнику у виправленні виявлених помилок, усуненні недоліків оформлення і т.п.  Проведення попереднього розгляду спрямоване на те, щоб студент відчув впевненість у своїй правоті, переконався в достатності власних знань і сил для успішного захисту дипломної роботи.

Проблемно-тематична група проводить попередню експертизу дипломної роботи на предмет її відповідності запропонованим вимогам та необхідності внесення композиційних або редакційно-стилістичних, технічних, граматичних доробок і інших поправок. Експертні оцінки і зауваження членів проблемно-тематичної групи носять рекомендаційний характер і не можуть бути перешкодою для студента-дипломника діяти за своїм розсудом. 

8.1.2 Рецензування 

Остаточно виконана дипломна робота повинна пройти рецензування. Рецензент уважно знайомиться із текстом дипломної роботи і визначає якість проведеного дослідження, репрезентативність отриманих результатів, повноту розгляду загальних і спеціальних проблемно-тематичних питань.  При рецензуванні увага звертається насамперед  на відповідність описаних у вступі і висновку параметрів, а також висновків тексту дипломної роботи. В рецензії висвітлюється актуальність теми дослідження і її зв'язок із нагальними потребами, конкретна особиста участь автора в досягненні дослідницьких цілей і задач, глибина теоретичної підготовки автора і поданої їм роботи, ступінь достовірності й обгрунтованості положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дипломній роботі; крім того, дається оцінка структури дипломної роботи, мови і стилю викладення матеріалу.

Наявність критичних зауважень відбивається рецензентами письмово в обов'язковому порядку. Рецензія завіряється підписом рецензента. Вона повинна бути здана на кафедру не пізніше чим за два дні до офіційного захисту. 

8.2. Процедура захисту 

Захист дипломної роботи як кваліфікаційної роботи включається до складу підсумкової Державної атестації студентів вищих навчальних закладів, що завершують навчання.

Захист дипломних робіт проводиться привселюдно, тобто на відкритому засіданні ДАК, на якому можуть бути присутнім усі бажаючі.

Перед захистом відповідальний секретар комісії запрошує студента-дипломника пройти до трибуни і в його присутності знайомить членів ДАК з темою роботи.  Після цього дипломнику надається слово для виступу зі стислою доповіддю. Регламент доповіді - 10-15 хвилин. У своїй доповіді дипломник повинний коротко викласти цілі і задачі дипломної роботи, охарактеризувати об'єкт і предмет дослідження, пояснити основні положення і висновки, до яких він прийшов у результаті проведеної роботи. Головна увага в доповіді повинна бути загострена на ключових моментах наукової новизни і практичної значимості дипломної роботи, їх аналітичному обгрунтуванню. У висновку доповіді потрібно дати власну оцінку досягнутим результатом дипломного дослідження і можливості їхнього практичного застосування. Під час доповіді дипломник може користуватися ілюстративними матеріалами і різноманітними допоміжними засобами для наочної демонстрації положень дипломної роботи. Від того, наскільки чітко і виразно студент зможе виступити з описом виконаної роботи, розставивши акценти на досягнутих результатах, настільки переконливим буде його виступ.

Потім студенту-дипломнику задаються питання, на які він зобов'язаний дати аргументовані і вичерпні відповіді. Крім членів ДАК питання вправі задавати будь-які особи, що присутні на захисті. Студенту дається можливість відповісти на    зауваження, що містяться у відгуку та рецензії.

Захист дипломної роботи ведеться на тій мові, на якій вона написана. Якщо студент захищається на іноземній мові (не на українській), то для членів ДАК (при необхідності) ведеться переклад. 

8.3 Рішення про захист 

По закінченні привселюдного захисту на закритому засіданні члени ДАК обговорюють його результати.  При цьому враховуються відзив наукового керівника і рецензента, змістовність доповіді і відповідей на питання, якість оформлення, наукова праця й успішність студента за весь час навчання у вузі. За підсумками обговорення члени ДАК приймають рішення про присвоєння студенту-дипломнику кваліфікації  магістра з міжнародної економіки.  Рішення ДАК приймаються більшістю голосів, її членів, що беруть участь у засіданні.  При рівному числі голосів вирішальний голос належить голові. Результати визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» і об'являються в той же день після оформлення у встановленому порядку протоколів засідання ДАК.  Випускникам, що захистили дипломну роботу з позитивною оцінкою, видається державний диплом про вищу освіту.

Студент денного відділення, що одержав при захисті дипломної роботи незадовільну оцінку, відчисляється з навчального закладу. Замість диплома йому видається академічна довідка встановленого зразку.

Студент, що не захистив дипломну роботу, припускається до повторного захисту протягом трьох років після закінчення вуза. При чому ДАК встановлює,  чи може студент запропонувати до повторного захисту ту ж роботу з доробкою, визначеною комісією, або зобов'язаний провести нову роботу по іншій темі, що затверджується випускаючою кафедрою.

Апеляції на рішення ДАК не приймаються.  Захищені дипломні роботи здаються в архів вузу, де зберігаються 15 років. 

8.4 Захист на іноземній мові 

Якщо студент виявив бажання захищати дипломну роботу на іноземній мові, то після закінчення 9 навчального семестру Він повинен написати заяву про це на і’мя декана факультету. Заяву підписують завідувач випучкаючої кафедри, завідувач кафедри іноземних мов, та викладач іноземної мови, який працював зі студентом у 9 навчальному семестрі. Також студент повинен скласти додатковий екзамен з іноземної мови, який засвідчує його здатність проводити захист. 

 

ДОДАТОК Д 

Приклад оформлення змісту дипломної роботи 

ЗМІСТ 

Вступ

1.Теоретичні аспекти іноземного інвестування

1.1 Сутність та форми міжнародного руху капіталу

1.2 Основні положення та характеристика  іноземних інвестицій

1.3 Теорії міжнародного руху капіталу та прямих іноземних інвестицій

1.4 Наслідки залучення прямих іноземних інвестицій

1.5 Державне регулювання іноземного інвестування в Україні та Росії

2. Дослідження тенденцій розвитку та проблеми іноземного інвестування в Україні та Росії 

2.1 Дослідження процесу іноземного інвестування в Україні

2.1.1 Аналіз інвестиційного клімату України

2.1.2 Динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій в Україну

2.1.3 Проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в Україну

2.1.4 Вплив прямих іноземних інвестицій ЄС на розвиток економіки України

2.2 Тенденції розвитку іноземного інвестування в Росії

2.2.1 Аналіз інвестиційного клімату та проблеми залучення прямих іноземних інвестицій до Росії

2.2.2 Динаміка припливу іноземних інвестицій до Росії

2.3 Порівняльний аналіз прямих іноземних інвестицій з ЄС до Росії та України

3. Перспективи залучення прямих іноземних інвестицій з ЄС до Росії та України

3.1 Рекомендації щодо покращення інвестиційного клімату в Україні........103

3.2 Перспективи надходження прямих іноземних інвестицій в Росію та Україну 

Висновки

Рекомендації

Список використаних джерел

Додаток А. (назва додатку)

Додаток Б. (назва додатку)

 

ДОДАТОК Е 

Приклад оформлення списку використаних джерел 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Приклад оформлення нормативно-правових актів:

1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” із змінами і доповненнями, внесеними від 15 травня 2003 року // liga.gov.ua

2. Закон України “Про режим іноземного інвестування” з змінами і доповненнями, внесеними від 19 січня 2006 року // liga.gov.ua

 

Прикади оформлення літературних джерел:

1. Ширмер Я. Прямі зовнішні інвестиції та економічне зростання // Економіст, - К., 2006, - № 3, - с. 33-37.

2. Макогон Ю. Гохберг Ю,Третьяко С.Деякі державні та регіональні аспекти розвитку зовнішньоекономічних зв’язків//Регіональна економіка–2005.-№ 3–с. 76-87

3. Пряме іноземне інвестування: динаміка та структура // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – К., 2003. - № 4. – с. 49-51.

4. Гончаров А.Б. Інвестування. – Х.: ІНЖЕК, 2004 – с.240

5. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: Наукова думка, 2004, - 430с.

6. Пряме іноземне інвестування: динаміка та структура // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. К.:, 2004 – №3 - с.49-51

7. Офіційний сайт Всесвітнього економічного форуму // www.weforum.org.

8. Худолій Л.М. Перспектива залучення інвестицій в регіон// Актуальні проблеми економіки - №1 – 2005 – с.26-28

9. Савчук Т. М. Проблематика  прямого іноземного інвестування // Проблеми науки. – К., 2004. - № 3. – с. 29-33.

10. Федоренко В.Г., Гойко А.Ф. Інвестознавство – К.: МАУП, 2000 – с.408

11. Ширмер Я. Прямі зовнішні інвестиції та економічне зростання // Економіст, - К., 2006, - № 3, - с. 33-37.

 

Приклади оформлення інших видів джерел:

1. Barro R. On the determination of public debt // Journal of Public Economy, - 1979. - №10. С. 87-108.

2. Mishkin F. S. . The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 2nd Edition. -London: Longman USA.- 1998.

 

ДОДАТОК Ж 

Зразок оформлення таблиці 

         Таблиця 2.3

Прямі іноземні інвестиції в Україну, 2003-2007рр. 

 

Обсяги прямих іноземних інвестицій

2003

2004

2005

2006

2007

млн.дол

%

млн.дол

%

млн.дол

%

млн.дол

%

млн.дол

%

Всього

5339,0

100,0

6657,6

100,0

6353,0

100,0

16375,2

100,0

21186,0

100,0

Німеччина

312,1

5,8

441,4

6,6

631,6

7,6

5505,5

33,6

5620,7

26,5

Кіпр

602,6

11,3

779,2

11,7

1035,6

12,4

1562,0

9,5

3011,7

14,2

Австрія

210,9

3,9

252,1

3,8

345,6

4,1

1423,6

8,7

1600,8

7,6

Великобританія

510,5

9,6

686,1

10,3

895,9

10,7

1155,3

7,1

1557,2

7,4

Нідерланди

398,8

7,5

463,9

7,0

548,3

6,6

721,8

4,4

1493,0

7,0

США

898,0

16,8

1074,8

16,1

1153,7

13,8

1374,1

8,4

1418,0

6,7

Росія

322,6

6,0

377.6

5,7

457,5

5,5

799,7

4,9

980,8

4,6

Вiрґiнськi острови

337,0

6,3

381,0

5,7

543,8

6,5

688,7

4,2

808,3

3,8

Швейцарія

272,7

5,1

319,5

4,8

411,3

4,9

445,9

2,7

504,9

2,4

Польща

-

-

-

-

192,3

2,3

224,0

1,4

366,0

1,7

Угорщина

-

-

-

-

179,1

2,1

191,1

1,2

364,5

1,7

Інші країни

1473,8

27,7

1902,0

28,3

1959,2

22,5

2283,5

13,9

2633,3

12,5

 

ДОДАТОК Ж - 1 

Зразок оформлення таблиці 

         Таблиця 2.8

Типізація регіонів України за рівнем інвестиційної привабливості станом на 01. 01. 2008 року

Групи регіонів

Регіони

Величина інтегрального індексу інвестиційної привабливості регіону

Величина індексу рентабельності інвестицій

Величина індексу іноземної інвестиційної активності

Регіони приоритетної інвестиційної привабливості

 

Київська область

2,03

1,75

4,44

Дніпропетровська

1,18

1,34

0,34

Донецька

1,17

0,66

1,02

Харківська

1,17

1,61

0,59

Запорізька

1,08

0,82

1,22

АР Крим

1,08

0,82

0,66

Регіони достатньо високої інвестиційної привабливості

Луганська

0,93

0,94

0,51

Львівська

0,93

0,87

0,54

Одеська

0,89

1,43

0,56

Полтавська

0,87

0,74

0,90

Регіони середньої інвестиційної привабливості

Вінницька

0,84

1,91

2,22

Житомирська

0,81

0,20

0,44

Закарпатська

0,81

0,39

0,88

Сумська

0,78

0,41

0.17

Миколаївська

0,78

1,01

0,22

Черкаська

0,78

0,72

0,20

Чернігівська

0,78

0,62

0,59

Регіони низької інвестиційної привабливості

Волинська

0,77

1,08

0,42

Івано-Франківська

0,77

0,60

0,24

Кіровоградська

0,76

0,68

0,24

Рівненська

0,76

1,48

0,66

Тернопільська

0,71

0,39

0,63

Херсонська

0,70

0,26

0,51

Хмельницька

0,66

0,19

0,27

Чернівецька

0,63

0,38

0,24

 

ДОДАТОК   К 

Зразок оформлення формули

Y(t) = [K(t) + H(t)] [L(t)] ezt,

де Y- випуск (ВВП чи ВНП);

K - основний капітал місцевого походження (внутрішні основні фонди);

Н - основний капітал іноземного походження (іноземні основні фонди);

L – чисельність зайнятих в економіці;

z – темп науково-технічного прогресу;

- статистично оцінюваний параметр.

Y = C + I + G + X,

де Y - об’єм національного продукту,

C – видатки домогосподарств на споживання,

I – інвестиційні видатки фірм,

G – державні видатки на товари і послуги,

X – чистий експорт (експорт мінус імпорт).           

Тотожність (1.7) можна представити у вигляді: 

X = Y - (C + I + G),

де  (C + I + G) – внутрішні видатки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!