Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5239 Вимоги до міжпредметного тренінгу з курсу Бюджетна система

Вимоги до міжпредметного тренінгу з курсу Бюджетна система

« Назад

У вересні місяці студенти готують доповіді відповідно до затверджених тем дипломних робіт. Ця робота виконується студентом разом з науковим керівником (підпис керівника на роботі є обов’язковим). Доповіді готуються відповідно до тем комплексних і індивідуальних дипломних робіт за однорідними напрямками. Заслуховування результатів проведеного дослідження проводиться в аудиторії на спеціальних заняттях в присутності керівника тренінгу.

Доповідь студента на занятті триває 10 хвилин. Результати проведеного аналізу слід доповідати чітко, лаконічно, у зрозумілій для сприйняття формі. Не допускається суцільне читання доповіді. Доповідач має використовувати роздатковий матеріал.

Орієнтовна структура доповіді студента на занятті:

1. Чітко визначені об’єкт, мета і завдання дослідження за своєю індивідуальною темою. (0,5-1,0 стор)

2. Аналіз визначень понять і категорій відповідно до своєї індивідуальної теми у науковій літературі і законодавчих документах.

 

ЗРАЗОК

 

Таблиця

Поняття та категорії що використовуються у дослідженні

Поняття (термін)

Визначення поняття (терміну)

Джерело (автор, назва джерела, реквізити видання, номер сторінки)

Критичне зауваження автора дипломної роботи

 

 

 

 

3. У табличній формі подати перелік основних законодавчих і нормативних документів з короткою характеристикою питань, які ними регламентуються.

 

ЗРАЗОК

 

Таблиця

Нормативно-правові акти, які регламентують організацію та інформаційно-аналітичне забезпечення управління державним зовнішнім боргом України

Назва, дата прийняття та номер

Короткий зміст документа у частині, що стосується організації та інформаційного забезпечення управління державним зовнішнім боргом України

Нормативно-правове забезпечення

Закони

 

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

 

Накази Міністерства фінансів України

 

 

Інші нормативно-правові акти

 

 

інформаційно-аналітичне забезпечення

 

 

4. Наукові проблеми за темою дослідження, які сформульовані авторами проаналізованих у п.1.3 першого розділу (обов’язкова кількість джерел: монографія – 1, фундаментальні підручники – 2, статті у фахових періодичних виданнях - 5):

- студент має визначити основних науковців, що досліджують дану проблематику та вивчити їх праці;

- слід виділити монографічні дослідження, в яких розглядається відповідна проблематика. Це можуть бути як монографії, присвячені конкретній проблемі, так і праці більш широкого змісту, в яких розглядаються, зокрема питання, що пов’язані з темою дипломної роботи;

- необхідно дати огляд публікацій в періодичних виданнях (наукових журналах та збірниках);

- студент має визначити, в яких з наявних публікацій, на його думку, найповніше й найцікавіше висвітлена його тема;

- головним у виступі є огляд визначених науковцями проблем та пропозицій щодо їх вирішення. При цьому студент має аргументувати, чому він погоджується, чи не погоджується, з тими чи іншими положеннями в наукових публікаціях.

5. Побудувати систему показників аналізу об’єкта дослідження та здійснити їх оцінку. У табличній формі необхідно подати систему показників для аналізу. Провести аналіз цифрового матеріалу, відобразивши їх у таблицях і на рисунках. Розрахувати показники, які характеризують ефективність діяльності суб’єктів фінансового управління. Оцінити ризики бюджетних втрат.

У табличній формі необхідно подати систему показників для аналізу:

 

ЗРАЗОК

 

Таблиця

Система показників для аналізу ефективність обслуговування державного зовнішнього боргу

п/п

Назва показника

Формула

Одиниці виміру

Економічна інтерпретація

Абсолютні показники

1.

 

 

 

 

Відносні показники

1.

 

 

 

 

6. Сформулювати і обґрунтувати управлінські рішення, що здатні підвищити ефективність державного фінансового менеджменту, вирішити проблеми, які мають місце на даному етапі.

 

ЗРАЗОК

 

Таблиця

Ключові проблеми які виникають в процесі обслуговування державного зовнішнього боргу

Виявлені в ході дослідження групи проблем: теоретичні (із посиланням на наукові фахові видання*, з яких вони виявлені) та практичні (із посиланням на модель аналізу)

Вплив на досліджувані процеси і явища

Критичне зауваження автора дипломної роботи

 

 

 

Сформулювати управлінські рішення щодо вирішення проблем які виникли в процесі обслуговування державного зовнішнього боргу.

 

ЗРАЗОК

 

Таблиця

Управлінські рішення та пропозиції щодо вирішення проблем, що стосуються обслуговування державного зовнішнього боргу

Виявлені в ході дослідження проблеми (із посиланням на наукові фахові видання*, з яких вони виявлені)

Пропозиції щодо вирішення (із посиланням на наукові фахові видання*, з яких вони виявлені)

Власне аргументоване критичне зауваження автора дипломної роботи щодо висловлених позицій

 

 

 

* Джерело (автор, назва джерела, реквізити видання, номер сторінки)

7. На блок-схемі показати дисципліни, які надали можливість провести дослідження і встановити зв’язки між ними.

ОЦІНЮВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНОГО ТРЕНІНГУ

За результатом міжпредметного тренінгу студент може набрати максимально 100 балів.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється у такому порядку:

А - 90-100 балів – 5 “відмінно”;

В – 80-89 балів – 4 “добре”;

С – 70-79 балів – 4 “добре”;

D – 66-69 балів – 3 “задовільно”;

E - 60-65 балів – 3 “задовільно”;

FX- 30-59 балів – 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання;

F – 1-29 балів – 2 (незадовільно) з обов”язковим повторним вивченням дисципліни.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!