Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5232 Методичні вказівки до написання курсової роботи з курсу Туристичне країнознавство

Методичні вказівки до написання курсової роботи з курсу Туристичне країнознавство

« Назад

У відповідності з навчальним планом напряму підготовки «Туризм» студенти третього курсу виконують курсову роботу з дисципліни «Туристичне країнознавство».

В цілях досягнення однаковості підготовки студентів та рівності умов дослідження встановлена єдина для всіх студентів курсу тема - «Туристична характеристика країни».

Мета написання такої роботи набуття навичок пошуку та обробки літературних і статистичних відомостей про розвиток туристичної діяльності у країнах світу, вироблення вміння з величезного обсягу інформації скласти коротку туристичну характеристику країни.

Об'єкт дослідження країна світу призначається викладачем всіх різні країни, щоб забезпечити самостійність виконання.

Курсова робота виконується за таким типовим планом:

Введення. Коротко характеризуються актуальність теми, мета, завдання та методика дослідження, ступінь вивченості проблеми, джерела, теоретичне і практичне значення роботи. Обсяг до 2 сторінок.

Розділ 1. Туристичні ресурси країни. По підрозділам або підпунктами наводяться короткі відомості про природно-кліматичних і культурно-історичних ресурсів для різних видів туризму, називаються об'єкти світового та національного природного, культурного і нематеріальної спадщини, дається схема і опис туристичного районування країни. Обсяг 7-9 сторінок.

Розділ 2. Соціально-економічні передумови розвитку туризму. Оцінюється транспортно-географічне, політико-географічне та внутрішньополітичне стан країни, рівень соціально-економічного розвитку і життя населення, забезпеченість продовольством, стан соціальної інфраструктури, умови відвідування, безпека. Обсяг 7-9 сторінок.

Розділ 3. Сучасний стан туристичної діяльності. Характеризуються рівень розвитку індустрії та економіки туризму (супутникові рахунку), динаміка потоків в'їзного і виїзного туризму, місце і конкурентоспроможність на світовому туристичному ринку. Обсяг 7-9 сторінок.

Висновок. Має містити особисті короткі висновки про результати виконаної роботи оцінку особливостей і рівня розвитку туризму в досліджуваній країні. Обсяг до 2 сторінок.

Загальний обсяг курсової роботи-25-30 сторінок, не враховуючи додатки. Робота пишеться українською або російською мовою і оцінюється як диференційований залік.

ПІДБІР І ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ

Перелік рекомендованої літератури для курсової роботи з країнознавства наведено в додатку В.

По першому розділі інформація міститься у Великій енциклопедії мандрівника [2]; Країни світу: Енциклопедія мандрівника [24]; Туристичний атлас світу: енциклопедія [25]; Енциклопедія «Кругосвєт» [30]; Енциклопедія «Столиці світу» [31]; Енциклопедія країн світу [32]; Драчева О.Л., Яворська А.О. Туристське країнознавство [10]; Міжнародний туризм [12]; Романов А.А., Саакянц Р.Г. Географія туризму [18]; Окладнікова Е.А. Міжнародний туризм: Географія туристських ресурсів світу [13]; Весь світ: Енциклопедичний довідник [5]; Енциклопедія «Навколо світу» [29]; Путівники по зарубіжним країнам (Великобританія, Швеція, Греція та ін) [17] та інших подібних джерелах.

Списки об'єктів світової спадщини є на сайтах ЮНЕСКО (http://whc.unesco.org/en/list; http://whc.unesco.org/), Вікіпедія (http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Всемирное_наследие_по_алфавиту).

Для другого розділу необхідна статистика з сайтів ЦРУ США (http://www.cia.gov), UNDATA (http://data.un.org/;http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ICS). Додаткову інформацію можна знайти в Інтернеті на сайтах конкретної країни, російських і українських країнознавчих та туристичних сайтах, наприклад, www.aport.ru; www.krugosvet.ru, www.vokrugsveta.ruі ін, а також в книгах і довідниках з країнознавства, соціально-економічної географії і туризму.

Для третього розділу необхідно користуватися статистичною інформацією з сайтів ЮНВТО; Всесвітнього економічного форуму; Всесвітньої ради з туризму і подорожам.

При підборі джерел слід використовувати предметні та алфавітні каталоги бібліотеки університету, а також спеціальні бібліографічні довідники, тематичні підбірки літератури, статті журналів, збірників наукових праць та наукових статей, навчально-методичні посібники. Починати складання бібліографії треба з монографій і підручників, бо саме в них містяться основні положення наукової методології і методики дослідження, найважливіші теоретичні положення.

Курсові роботи та інші матеріали, отримані через Інтернет та інші електронні засоби інформації можуть бути використані тільки як одне з джерел за написання курсових робіт (з обов'язковим посиланням на них).

Виписувати назви робіт, їх вихідні дані краще всього на картки, які дуже зручні у використанні. Потім вихідні дані робіт вносять у комп'ютер.

Після складання бібліографії за темою курсової роботи починається її вивчення. Перший крок - побіжний перегляд книги з метою отримання загального уявлення про її зміст і цінність для роботи, другий - конспектування (сканування) потрібних розділів.

Для систематизації прочитаного зручно робити помітки на окремих аркушах. Лист ділиться на дві частини. У правій частині стисло формулюється суть замітки, потім записується її текст. Вона може мати вигляд цитати, переказу змісту, тез, статистичної або хронологічної таблиці. В лівій частині листа формулюється своє ставлення до цієї тези, цитати, думку чи пропозицію по проблемі. Після нотаток дається посилання на джерело даних.

Зроблені нотатки групуються по проблемам (розділами). Забезпеченість нотатками тих чи інших проблем покаже, які питання теми можна висвітлити з достатньою повнотою, а які ні.

Зміст згрупованих по проблемам нотаток є основою складання плану роботи. Консультація з керівником допоможе сформулювати його остаточно.

Робота не обов'язково повинна включати весь зібраний матеріал. В текст відбираються ті основні проблеми, які дозволяють повно розкрити зміст теми.

НАПИСАННЯ ВСТУПУ

У введенні в науково-дослідну роботу будь-якого рівня (курсова бакалаврська, дипломна, магістерська, кандидатська і т.д.) послідовно викладаються:

- обґрунтування вибору теми та її актуальність;

- ступінь вивченості проблеми;

- специфіка джерельної бази;

- об'єкт дослідження;

- предмет дослідження;

- мета і завдання роботи;

- методика дослідження;

- наукова новизна роботи;

- практична значимість результатів дослідження.

Вибір теми визначається необхідністю (бажанням) вирішити якусь проблему. Проблема - це питання «що треба вивчити?», який стоїть на кордоні вже відомого і ще незвіданого. Сформулювати проблему - значить вийти на цю кордон.

Актуальність теми - це відповідь на питання: «Чому дану проблему потрібно даний час вивчати?» Обґрунтування актуальності повинно бути небагатослівним, треба показати головне суть проблемної ситуації. Те, наскільки правильно автор оцінює обрану тему з точки зору своєчасності та соціальної значущості, характеризує його наукову зрілість і професійну підготовленість.

У характеристиці ступеня вивченості проблеми вказується, ким, коли і які аспекти досліджувалися, і наскільки глибоко, тобто дається огляд використаної літератури. У випадку, якщо тема достатньо розроблена у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі, треба обґрунтувати доцільність її подальшої доопрацювання.

В огляді специфіки джерельної бази слід згрупувати за типами та джерела видами; розділити їх по важливості, якості інформації, оригінальність викладу, глибині розробок; зазначити проблеми і недоліки. Наприклад: «Інформаційної базою роботи послужили ... (прізвища авторів з посиланням до номера в списку використаних джерел), матеріали преси ... (яких видань), фактичні дані ... (будь установ)».

Об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Представлення об'єкта дослідження починають фрази: «Об'єктом дослідження є ... (повна назва)», після чого дається стисле опис об'єкта із зазначенням його основних характеристик.

Предмет дослідження - це те, що знаходиться в межах об'єкта. Тобто, об'єкт і предмет співвідносяться як ціле і частина, загальне і приватне. Саме предмет визначає тему дослідження. Визначення предмета дослідження це відповідь на на запитання: «які властивості і які зв'язки об'єкта вивчати?»

Мета - це те, що хочуть отримати при проведенні дослідження, отримання певного конкретного результату виявлення недоліків і проблем, обчислення нових показників, розробка або поліпшення методики, оцінка рівня розвитку, формулювання програми розвитку, виведення формули, визначення параметрів або властивостей об'єкта і т.д. Процес виконання роботи (вивчення, дослідження, аналіз, виробництво, виготовлення тощо) метою не є.

Завдання дослідження це етапи, послідовність виконання роботи, ті дії, які необхідно виконати для досягнення поставленої мети, вирішення проблеми, перевірки гіпотези дослідження. Структура (зміст) роботи зазвичай є повним відображенням розв'язуваних завдань. Відповідь будується просто: «У процесі дослідження вирішувалися наступні завдання: ...» далі послідовно перераховуються виконувані операції (перша, друга і так далі).

Методика дослідження відповідає на питання про те, як ми отримали результат, з допомогою яких методів, у яких умовах. Методика це спосіб, алгоритм виконання дослідження, сукупність методів. Зазвичай для студента вона є запозиченої у кого-то («робота виконувалася за аналогією з...»), але може бути розроблена самостійно.

Наукова новизна - для курсової роботи є досить умовною, скоріше, відноситься до студента, як нова для нього проблема. Зазвичай використовують фразу: «Наукова новизна цього дослідження полягає в наступному: ...»

Практична значущість результатів дослідження може полягати у можливості рішення практичної задачі, проведення подальших наукових досліджень або для використання в процесі підготовки фахівців.

Завершується введення стандартною фразою: «Робота складається з запровадження, N розділів, висновків; містить N сторінок тексту, N малюнків, N таблиць, N додатків. Список джерел включає N найменувань літератури, N електронних публікацій, N фондових матеріалів».

По темі «Туристична характеристика країни» студент у введенні може сказати наступне:

- актуальність оновлення застарілих відомостей;

- об'єкт дослідження країна;

- предмет дослідження туристична діяльність;

- мета роботи складання короткого опису ... (для включення в енциклопедичний збірник..., в якості рекламного проспекту для туристів..., проведення лекції... тощо);

- задачі дослідження збір інформації, вивчення літератури, розрахунок статистичних показників, підготовка таблиць і тексту, оформлення роботи;

- методика дослідження аналіз літературної, довідкової, статистичної інформації;

наукова новизна дослідження можна, наприклад, спробувати виявити залежність між національним характером і «спеціалізацією» культури;

- практична значущість результатів дослідження випливає з мети роботи.

Обсяг введення зазвичай не перевищує 5% тексту рукопису.

ОСНОВНА ЧАСТИНА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Основна частина курсової роботи - найбільша за обсягом і займає не менше 2/3 роботи. Саме в ній викладається суть проблеми, розкривається тема, визначається авторська позиція.

Порядок викладу матеріалу в роботі завжди підпорядкований мети дослідження. Поділ матеріалу на розділи, розділи, підрозділи, їх послідовність повинні бути логічно виправданими. Назви розділів повинні відображати вирішувану проблему. Всі розділи повинні бути відносно пропорційними за обсягом.

Опис досліджуваних проблем, процесів, явищ має бути конкретним, з доказами, без марнослів'я. Треба проявити вміння послідовного викладу явищ при одночасному їх аналізі. Слід віддавати перевагу головним, вирішальним фактами, а не дрібним деталям, для чого важлива попередня класифікація вихідного матеріалу.

Відповідальність за зміст роботи покладається на автора. За студентом залишається право на виклад матеріалу у власному розумінні. Відстоювати свою точку зору студент повинен при захисті роботи.

При написанні туристичної характеристики, щоб укластися в потрібний обсяг 25-30 сторінок, основний проблемою виявляється відбір з маси інформації найбільш значущого, самого головного і ефектного матеріалу. Потрібно безжально скорочувати знайдені тексти і викладати роботу своїми словами.

Основний зміст курсової роботи на тему «Туристична характеристика країни» повинно включати такі розділи та підрозділи:

Розділ 1. Туристичні ресурси країни (7-9 сторінок):

1.1. Природно-кліматичні ресурси. Спочатку слід дати загальну характеристику природи країни, потім - оцінити компоненти цієї природи за придатності для різних видів туризму, враховуючи типи клімату, коливання температури і тиску по сезонах року, режими випадання опадів, типи ландшафтів, орографічні особливості місцевості, водність річок, температурний режим водних об'єктів. Обов'язково представити інформацію про заповідниках і національних парках, унікальні явища природи, дати перелік об'єктів світового та національного спадщини. Фізико-географічна карта обов'язкова.

1.2. Культурно-історичні ресурси. Орієнтуючись на об'єкти світового та національної спадщини, відзначити найбільш значущі для країни пам'ятники археології, культову і цивільну архітектуру, малі та великі історичні міста, музеї, театри, виставкові зали, центри прикладного мистецтва, народні промисли і ремесла, об'єкти етнографії, технічні споруди та ін. Інформацію ілюструвати довідкової картою.

1.3. Основні туристські райони і центри. Скласти карту туристичного районування країни і короткий опис кожного виділеного району (туристська спеціалізація, сезонність, кількість туристів, екологічне навантаження тощо).

Розділ 2. Соціально-економічні передумови розвитку туризму (обсяг 7-9 сторінок:

2.1. Географічне та внутрішньополітичне становище. Слід оцінити положення країни щодо осередків культури, релігій, цивілізацій, транспортних шляхів, військово-політичних та економічних блоків, вогнищ війни і конфліктів, держав з нестабільною економічною та політичною ситуацією. Потім дати оцінку внутрішньополітичної обстановки в країні (режим правління, свобода слова і пересування, міжпартійна боротьба тощо).

2.2. Рівень соціально-економічного розвитку. Вказати соціально-економічний тип країни, величину душового ВВП за обмінним курсом і паритетом купівельної здібності, темпи економічного зростання за останні 20 років, коефіцієнт фертильності, середній розмір сім'ї та її річний дохід, структуру споживчих витрат і структуру харчування населення, розподіл населення за рівнем освіти,

2.3. Стан соціальної інфраструктури. З позицій туриста дати оцінку рівня розвитку в країні транспорту і зв'язку, дорожньої мережі, охорони здоров'я і освіти, торгівлі, готельного господарства і громадського харчування, використовуючи для доказу відповідні статистичні показники. Також охарактеризувати характер поведінки населення (етнопсихологію), стан громадського порядку (рівні злочинності, пияцтва та наркоманії), умови та порядок відвідування країни іноземцями.

Розділ 3. Сучасний стан туристичної діяльності (обсяг 7-9 сторінок).

3.1. Структура туристських потоків. За даними ЮНВТО та національної статистики охарактеризувати обсяги, напрямки та структуру в'їзного, виїзного і внутрішнього туризму.

3.2. Рівень розвитку індустрії та економіки туризму. Користуючись даними Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC), розрахувати показники рівня розвитку галузі - частка у ВВП і загальної зайнятості, продуктивність праці, капіталомісткість і капиталоотдача, мультиплікатори зайнятості і доходу, обсяги туристського попиту і туристського пропозиції.

3.3. Місце і конкурентоспроможність на світовому туристичному ринку. За даними Всесвітнього економічного форуму проаналізувати структуру Індексу глобальної конкурентоспроможності країни, виділити конкурентні переваги і недоліки, визначити головні напрямки перспективного розвитку галузі.

ВИСНОВОК КУРСОВОЇ РОБОТИ

У висновку курсової роботи формулюються загальні висновки, практичні рекомендації та пропозиції, що випливають з дослідження. Висновки повинні відповідати поставленим меті та завданням. Зазвичай кожної з поставлених у введення завдань відповідає не менше одного висновку або пропозиції. Оцінювання курсової роботи починається з з'ясування відповідності між поставленими під введення завданнями та висновками в ув'язненні.

Висновок повинен бути коротким, містити чіткі формулювання, висновки, органічно випливають і логічно пов'язані з основним змістом роботи, з поставленими у вступі завданнями. Не слід повторювати те, про що написано в основної частини, і приводити новий фактичний матеріал. Не треба формулювати висновки ширше, ніж того вимагає розглянута тема. Можна приводити положення, які не підтверджені у роботі конкретним матеріалом.

Кваліфіковано висновки у висновку нумеруються по порядку перше... (по-перше), друге... (по-друге) і т.д., а кожен пункт висновків складається з двох частин твердження («стверджуємо, пропонуємо наступне...») та докази («тому, що...», «на підставі...»). Наприклад: «Рівень розвитку галузі недостатній, оскільки випуск продукції на душу населення становить лише 60% від середньоєвропейського показника»).

Оскільки у культурологічній характеристиці країни переважає інформаційний матеріал, то в висновку з такої роботи доцільно перерахувати проблеми країни з розглянутих питань (розділами). Наприклад: «1. Головна демографічна проблема в Чаді висока дитяча і материнська смертність, 40 разів перевищує таку у Франції...»; 2. ... і т.д.

Обсяг висновку курсової роботи 2-3 сторінки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!