Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5231 Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для магістрів з курсу Економіка підприємства та Маркетинг

Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для магістрів з курсу Економіка підприємства та Маркетинг

« Назад

Мета та завдання практики

1. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами (формами організації та знаряддями праці) в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в Університеті знань, професійних практичних компетенцій для прийняття самостійних рішень під час виконання конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання, вести наукові дослідження та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

2. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних рівнів вищої освіти: бакалавра, магістра.

На молодших курсах із завдань практики може бути оволодіння студентами робітничою професією з числа спеціальностей галузі, що відповідає фаху навчання.

Головною метою практики в умовах виробництва є закріплення практичних вмінь та навичок, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових та дипломних проектів (робіт).

3. Практична підготовка студентів Університету поділяється на види:

- навчальна практика (ознайомча, мовна, практичні заняття для отримання первинних професійних умінь та навичок тощо);

- виробнича практика (конструкторська, технологічна, економічна, експлуатаційна, педагогічна, переддипломна, науково-дослідна, науково-педагогічна тощо);

Виробнича практика

Метою виробничою практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, практичних навичок, отриманих в Університеті, шляхом вивчення умов виробництва, закріплення і розвитку проектно-конструкторських, розрахункових, дослідницьких, адміністративних, мистецьких вмінь та навичок; використання отриманих знань при вирішенні певних технічних, економічних, мистецьких та інших задач, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових проектів (робіт) та дипломного проектування.

На час виробничої практики студентам забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці.

Переддипломна практикає завершальним етапом практичної підготовки студентів і проводиться перед виконанням дипломного проекту (роботи) з метою оволодіння професійним досвідом та підготовки їх до самостійної трудової діяльності.

Мета переддипломної практики – поглибити та закріпити теоретичні знання з усіх навчальних курсів освітньої програми, оволодіти сучасними методами, формами організації, розрахунково-аналітичними операціями, управлінськими процедурами та технічними засобами виконання робіт у майбутній сфері діяльності, зібрати фактичний матеріал для виконання дипломного проекту (роботи).

У період її проходження на базі одержаних під час навчання знань формуються професійні уміння і навички для підготовки та прийняття самостійно обґрунтованих організаційно-економічних рішень у реальних умовах господарювання, розвиваються потреби у постійному підвищенні інтелектуального потенціалу і творчих здібностей студентів.

В межах переддипломної практики організовується науково-дослідна та/або науково-педагогічна практика, як її обов’язкова складова.

Метою науково-дослідної практики є закріплення знань та навичок науково-дослідницької роботи отриманих в період навчання в Університеті під час вивчення курсу «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», ознайомлення з проведенням фундаментальних та прикладних наукових досліджень, прийняття рішень при розв’язанні наукових, науково-методичних або інженерних задач.

Науково-педагогічна практика є обов’язковим компонентом освітньо-наукової програми здобуття ступеня вищої освіти «магістр» з відповідної спеціальності і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь науково-педагогічного працівника. Набуття практичних умінь і навичок здійснювати підготовку навчально-методичного забезпечення і проведення лекційних, семінарських, практичних занять, організації самостійної роботи студентів відбуваються під час проходження практики у межах професійно орієнтованих дисциплін підготовки фахівців.

Науково-педагогічна практика є важливою складовою освітньо-наукової програми магістра та включає в себе  дві складові: науково-дослідну  та  педагогічну.

Основною метою науково-дослідної складової практики є виконання досліджень за темою магістерської дисертації. Задачами науково-дослідної складової практики є отримання навичок самостійної дослідницької роботи, підготовка матеріалів за темою дипломної магістерської роботи у вигляді звіту з практики, бібліографічних та патентних досліджень.

Мета педагогічної складової практики – формування первинних навичок і вмінь здійснення педагогічної діяльності. Задачами педагогічної складової практики  є формування практичних знань про організацію навчального процесу в Університеті; надбання навичок підготовки методичної документації та самостійне проведення занять зі студентами.

В період проходження науково-педагогічної практики студенти:

- ознайомлюються з науково-інформаційними джерелами за обраним напрямом досліджень, виявляють наукову проблематику та формують бібліографію;

- займаються підготовкою та публікацією наукової статті за обраним напрямом досліджень, тексту доповіді (виступу) для участі у науковій конференції за обраною проблематикою;

- організовують проведення позааудиторного заходу (бесіда, диспут, дискусія, круглий стіл, семінар, майстер-клас);

- беруть участь в розробці спільних проектів з аспірантами відповідних кафедр за тематикою науково-дослідної роботи кафедри);

- беруть участь у підготовці певного модулю лекцій (практичних занять) з дисципліни в Power Point / або структурування лекцій в схеми, таблиці, рисунки / або розробка (підготовка) ситуацій, ділових ігор, case-study (кейс-методів), тімбілдінг;

- беруть участь у розробці методичних вказівок з дисципліни або окремих її складових – завдань до контрольної, самостійної та  індивідуальної робіт, тестових завдань);

- проводять лекції та практичні (семінарські) заняття з дисципліни в аудиторії під керівництвом викладача;

- займаються підготовкою і написанням однієї з тем лекцій, практичного (семінарського) заняття з відповідної дисципліни;

- готують та захищають звіти з практики.

Результатом проходження практики має стати отримання наукових, науково-методичних результатів та педагогічних навичок, які будуть використані в подальших наукових дослідженнях студента, на підставі яких буде уточнено мету, об’єкт, предмет подальших досліджень за темою дипломної магістерської дисертації та будуть покладені в основу виконання його дослідження.

Основним документом, що підтверджує виконання студентом програми науково-педагогічної практики, є письмовий звіт. Зміст звіту повинен розкривати знання й уміння студента, набуті ним у вирішенні питань, визначених метою та завданням практики.

У звіті з науково-дослідної  (науково-педагогічної) практики повинні бути відображені такі основні елементи:

- обґрунтування затвердженої теми магістерської дисертації, її актуальність, об’єкт дослідження, цілі та завдання, інформаційне забезпечення, проведення наукового дослідження;

- підготовка та публікація не менше двох статей за результатами наукового дослідження, зокрема однієї в іноземному виданні наукової статті за обраною тематикою або проведення інших видів робіт, що передбачає навчальний план відповідної магістерської програми;

- підготовка тез доповідей на конференціях за тематикою дослідження;

- аналіз науково-інформаційних джерел за обраним напрямом досліджень та оформлення бібліографічного списку за темою магістерської роботи. Вимоги до оформлення бібліографії наведені в Положенні про дипломну магістерську роботу (проект).

- розробка і та результати проведення  позааудиторного заходу;

- розроблення методичних вказівок (частково) щодо виконання навчальних програм з обраної дисципліни: контрольної, самостійної роботи, тестових завдань, розробка бальної оцінки знань згідно з кредитно-модульною системою з подальшим їх викладанням в модульному середовищі (тільки для студентів, що навчаються за ОНП);

- підготовка тез доповідей на міжнародних конференціях іноземною мовою за тематикою дослідження (тільки для студентів, що навчаються за ОНП);

- підготовка та проведення однієї з лекцій обраної дисципліни з подальшим її викладанням в модульному середовищі (тільки для студентів, що навчаються за ОНП);

- підготовка та проведення одного з практичних (семінарських, лабораторних) занять з обраної дисципліни (тільки для студентів, що навчаються за ОНП).

В додатках повинна бути представлена ксерокопія статей, патентів, довідок про участь у наукових конференціях, міжнародних або творчих професійних всеукраїнських конкурсах, розрахунків ефективності від впровадження результатів,  актів впровадження результатів дослідження.

Специфічні вимоги до змісту, результатів та оцінювання науково-дослідної та науково-педагогічної практик визначаються у робочих програмах практик, які розробляються випусковими кафедрами для відповідних спеціальностей.

Основною базою науково-дослідної та науково-педагогічної практики магістра є кафедра, в межах якої формуються наукові напрями дослідження, зароджуються та функціонують наукові школи, проблемні групи та наукові гуртки тощо.

Для безпосереднього керівництва практикою кожного студента випускаюча кафедра призначає наукового керівника з числа викладачів тільки з науковим ступенем доктора або кандидата наук, який, як правило, поєднує ці обов’язки з обов’язками наукового керівника дипломної магістерської роботи студента.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!