Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5227 Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу Особлива частина. Кримінальне право

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни Особлива частина. Кримінальне право

« Назад

Вiдповiдно до навчального плану студенти ННІЗДН НАВС виконують курсову роботу з Особливої частини кримiнального права. Курсова робота запланована для перевiрки теоретичних знань студентiв, набутих навичок аналiзу кримiнального закону, вмiння здiйснювати юридичну квалiфiкацiю суспiльно небезпечних дiянь, посилаючись на нормативні документи.

Курсова робота складається iз двох задач i теоретичного питання. При виконанні курсової роботи студенти мають ознайомитись з поданими методичними рекомендаціями.

Вирiшення задач рекомендується за таким планом:

1. Загальний висновок про наявнiсть у вчиненому дiяннi складу злочину з посиланням на вiдповiднi пункти, частини певної статтi Кримiнального кодексу України.

Висновок про вiдсутнiсть складу злочину необхiдно детально мотивувати. Для цього слiд проаналiзувати наявнi та зазначити, якi елементи складу злочину, передбачені законом, вiдсутнi.

2. Коротка кримiнально-правова характеристика даного злочину.

3. Детальний юридичний аналiз складу злочину, який має бути визначений за обставинами, викладеними у задачi, а не абстрактно.

Для цього необхідно:

а) визначити родовий та безпосереднiй об’єкт злочину, вiдмежувати (там, де предмет є обов'язковою ознакою) об'єкт вiд предмета посягання;

б) аналiзуючи об’єктивну сторону, визначити конструкцiю складу злочину (матерiальний або формальний) i залежно вiд цього характеризувати дiю (бездiяльнiсть), причиновий зв'язок, а також iншi ознаки (мiсце, час тощо);

в) назвати форми i види вини, розкрити їх змiст, залежно від умов задачi, визначити iнтелектуальні та вольові ознаки, а також роль мотиву та мети у такому злочинi;

г) розкрити змiст квалiфiкуючих ознак;

д) у деяких випадках (де це закладено в умовах задачi) зробити вiдмежування даного злочину вiд сумiжних злочинiв.

Часом у задачах йдеться про незакiнчену злочинну дiяльнiсть або про вчинення злочину за спiвучастi. У таких випадках необхiдно показати особливостi даних складiв злочину, охарактеризувати об’єктивні ознаки незакiнченої злочинної дiяльностi, об'єктивні та суб’єктивнi ознаки конкретного виду спiвучастi. Якщо вчинене складає сукупнiсть злочинiв, то вона має аналізуватись за зазначеною схемою.

Як розв'язання задачi, так i вiдповiдь на теоретичне питання висвiтлюються обов’язково з посиланням на iншi нормативнi акти, матеріали слідчо-судової практики.

Приклади зі слідчої та судової практики можна використовувати із Хрестоматії ”Сучасне кримінальне право України: нормативно-правові документи та судово-слідча практика” (Навч. посібник / За заг. ред. В. В. Кузнецова. - К. – Вид. Паливода А.В., 2005), із мережі Інтернет, із ЗМІ, із спеціальної літератури (з обов’язковим посиланням на джерело) та власного досвіду практичної діяльності в правоохоронних органах.

Обсяг курсової роботи не повинен бути меншим 20 і не більшим 35 друкованих сторiнок.

Робота виконується самостiйно, має бути надрукована з пронумерованими сторінками. Під час написання роботи є обов’язковим посилання на використану літературу по тексту або в кінці роботи. У кiнцi роботи вказується загальна використана лiтература, ставиться дата та пiдпис, залишається місце для рецензії. На титульній сторінці слiд зазначити: номер залiкової книжки, варiант курсової роботи, тему роботи, прiзвище, iм'я та по батьковi, курс.

Ксерокопія роботи та робота з ознаками відсканованого тексту до захисту не допускається.

Студенти, якi отримали незадовільну оцінку з курсової роботи, до екзамену не допускаються.

Курсова робота, що має грубi юридичнi помилки (використані положення КК 1960 р. замість КК 2001 р., неврахування змін до статей КК, відсутність рішення задач, відсутність плану, вступу, висновку та ін.), виконана з вiдхиленням вiд запропонованого вище плану, або несамостiйно, до захисту не допускається i повертається студенту.

В такому випадку повторно виконується або той само варіант з урахуванням рецензії, або якщо в рецензії пропонується до виконання iнший варiант роботи, то слід написати нову роботу. Нова робота надсилається до НАВС разом з тією, що не допущена до захисту. Рецензування курсової роботи завершується висновком викладача про те, допускається або не допускається за нею до захисту студент.

Під час підготовки до захисту роботи для отримання позитивної оцінки студент повинен обов’язково письмово доопрацювати ті недоліки та усунути прогалини, які вказані в рецензії.

Студент, який підготував наукову роботу, попередньо узгодивши це питання з викладачем, не пише курсову роботу.

Захист курсової роботи студентами проводиться перед екзаменом.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!