Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5226 Вимоги до складання звіту про проходження практики з курсу Документознавство та інформаційні системи

Вимоги до складання звіту про проходження практики з предмету Документознавство та інформаційні системи

« Назад

І. Вступ (1-2 стор.)

Вказати:

- термін практики;

- календарний графік практики, в тому числі описання установи, що стала базою для першого (ознайомчого) етапу;

- місце проходження практики (на базі якої установи і в якому структурному підрозділі цієї установи відбувалася практика);

- прізвище, ім’я, по батькові, посаду керівника практики від кафедри та керівника практики від базової установи;

- практичні завдання, що виконувалися протягом практики (тиражування документів, ознайомлення з установчими документами організації, пошук і обробка інформації, аналіз документів тощо).

ІІ. Основна частина.

2.1. Практичні завдання (12-15 стор.)

Викласти:

- інформацію про історію створення установи

- основні напрями діяльності установи

- підготувати загальну структуру установи

- характеристику основних функцій структурних підрозділів.

- надати список нормативно-правових актів України, які регулюють питання діяльності установи.

- зробити висновок щодо місця і ролі установ та організацій в процесі здійснення документно-інформаційних комунікацій в сучасному суспільств.

ІІІ. Висновки (2-3 стор.).

Зробити загальний підсумок практичній діяльності, яку студент здійснював протягом всього терміну практики.

Відзначити свої пропозиції та рекомендації щодо проведеної роботи, а також до організації практики взагалі.

Оформлення звіту передбачає формування списку літератури і джерел, додатків.

Основні положення звіту-аналізу про роботу фіксуються і в щоденнику практики.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки, пропозиції та ін. У звіті повинні бути відображені результати практичної діяльності підприємства з відповідними висновками і пропозиціями, що засвідчує вміння студента аналізувати і оцінювати роботу підприємства та його структурних підрозділів.

Звіт про практику повинен бути набраний на комп’ютері, правильно оформлений. Аркуші звіту нумерують арабськими цифрами. Текст друкується на аркушах формату А4, міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт 14, Times New Roman. Обсяг звіту (текстова частина) – 15-20 сторінок. Таблиці, схеми, нормативні документи можуть виноситися в додатки. Текст основної частини звіту ділять на розділи, підрозділи, пункти.

Після завершення практики звіт і щоденник передаються керівникові практики від підприємства, який вивчає та підписує їх. Також складається відгук і оцінка роботи студента на практиці, який, крім підпису керівника від підприємства, має бути засвідчений печаткою. Всі звітні документи передаються студентом-практикантом на кафедру документознавства та інформаційних систем.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!