Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5225 Методичні вказівки до оформлення звіту з педагогічної практики з курсу Фінанси, банківська справа і страхування

Методичні вказівки до оформлення звіту з педагогічної практики з предмету Фінанси, банківська справа і страхування

« Назад

Методичні вказівки до оформлення звіту з педагогічної практики з курсу Фінанси, банківська справа і страхування

для студентів магістратури денної/заочної форми навчання

спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування»

Завдання: підготувати методичні рекомендації до лекції та практичного заняття з певного курсу за наданою темою. При бажанні: провести лекцію для студентів у листопаді 2018.

 

А. ЗВІТ 

Результати педагогічної практики оформити у вигляді ПАПЕРОВОГО ЗВІТУ, що включатиме:

1. Щоденник з практики (отримаєте в Академії, заповнити зможете під час подання звіту на кафедру або перед державним іспитом).

2. Титульний лист (приклад – додаток 1);

3. Вступ. У вступі вказати:

- Під час практики основною метою є набуття навичок здійснення науково-дослідної та педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі (АПСВТ).

- Основні завдання педагогічної практики: ознайомитися із структурою закладу освіти, організацією навчально-виховної роботи, методичним забезпеченням кафедри фінансів; ознайомитися з науково-дослідною роботою викладачів кафедри; засвоїти методику викладацької діяльності; отримати практичний досвід проведення лекцій та семінарських занять.

- Для досягнення завдань передбачено виконання заходів: Розробка індивідуального графіка проходження практики. Узгодження його з науковим керівником. Вибір курсу (курсів), за якими проводиться практика. Обрано курс – „”. Вивчення навчально-методичного забезпечення обраного курсу (робочої програми, програми навчальної дисципліна, НМК). Відвідування лекцій, семінарських занять наукового керівника (викладачів кафедри). Розробка конспекту лекції та узгодження з науковим керівником. Розробка плану семінарського заняття Розробка тестових завдань за темою лекції. Розробка завдань для самостійної роботи студентів при роботі з матеріалом курсу. Проведення лекції та семінарського заняття (вказати тему, час, дату проведення, курс, група. Для дати, часу, курсу, групи – залишіть місце у тексті, щоб потім вписати конкретні дані! Наприклад так: «_________»). Оформлення результатів практики (написання звіту з практики, підготовка комп’ютерної презентації). Захист практики.

4. Конспект лекції на тему «… » з курсу «…» (структура розкриття теми подана нижче).

Структура лекції:

1) план лекції.

2) виклад основного матеріалу - 10– 20 сторінок. Бажана наявність таблиць, рисунків. При розкритті теми розглянути сучасний стан проблеми (теми) в Україні та світовий досвід, навести якийсь конкретний приклад з практики. Таким чином, лекція має одночасно розкривати теоретичні та практичні аспекти теми.

2) список використаної та рекомендованої літератури (посібники, періодична література, нормативно-правова база). Лекція має базуватися мінімум на 15 джерелах літератури.

3) основні терміни з їх тлумаченням (10 термінів)- 1-2 стор.

4) питання для дискусії та самоконтролю (5-10 питань)- 1 стор.

5. Методичні рекомендації до проведення практичного/семінарського заняття з курсу «…» на тему «…».

Структура практичного заняття:

1) Основні питання, що виносяться на практичне заняття (план).

2) Тести – 2-3 стор. (10-20 тестових завдань).

3) задачі до теми з прикладами розв’язування (за умови доцільності).

 

Б. Презентація

 

На основі тексту лекції підготувати Презентацію в електронній формі у форматі «Рower Рoint». Вимоги до змісту та обсягу презентації:

- обсяг – 12-20 слайдів;

- титульна сторінка зі вказанням теми лекції, автора (1 слайд).;

- план лекції, перелік найважливіших термінів (1 слайд).

- виклад основного тексту, що має розкривати тему лекції.

- висновки (1 слайд).

 

В. Строки та форми подання на кафедру

 

1. Звіт з практики в електронній формі разом з Презентацією надіслати на кафедру (електронна пошту 1 грудня 2018року.

2. Роздрукований звіт (після перевірки керівником) подати на кафедру до 20 грудня.

Звіт у паперовій формі можна надіслати Укрпоштою або здати особисто на кафедру фінансів каб.420.

3. Захист практики (захист звіту) буде проведено у кінці січня 2018 під час оглядових лекцій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!