Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5215 Методичні вказівки до проходження переддипломної практики з курсу Облік і аудит

Методичні вказівки до проходження переддипломної практики з дисципліни Облік і аудит

« Назад

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Цільове призначення переддипломної практики. 4

Розділ 2. Загальні вимоги до організації і проведення переддипломної практики  7

2.1. Планування виконання робіт переддипломної практики. 7

2.2. Вибір бази практики на підставі договорів з підприємствами. 7

2.3. Укладання договорів з підприємствами на проведення практики. 9

2.4. Розробка, узгодження і корегування робочих програм практики. 9

2.5. Проведення переддипломної практики. 9

2.6. Підведення підсумків переддипломної практики. 10

Розділ 3. Робоча програма переддипломної практики. 12

3.1. Мета і задачі переддипломної практики. 12

3.2. Зміст практики. 13

Розділ 4. Вимоги до звіту з практики. 19

4.1. Зміст звіту та його захист. 19

4.2. Вимоги до оформлення звіту. 22

Список використаних джерел. 24

Додатки. 25

 

Вступ

Відповідно до навчального плану підготовки фахівця за напрямом підготовки «Облік і аудит» переддипломна практика є важливої частиною навчального процесу, без позитивної оцінки за яку студент не переводиться на наступний курс навчання.

В основі переддипломної практики лежить ознайомча діяльність студента на підприємстві, особиста участь у виробничому процесі як члена колективу підприємства, що дозволяє йому знайти застосування своїм теоретичним знанням, здобути навички організаторської роботи, ознайомитися з діяльністю підприємства.

Переддипломна практика будується у формі самостійного виконання студентом в умовах виробництва визначених програмою виробничо-економічних завдань відповідно установленим цілям і задачам.

Дані методичні вказівки є основним навчально-методичним документом, що визначає механізм та зміст проведення практики за фахом.


Розділ 1. Цільове призначення переддипломної практики

Метою переддипломної практики як виду навчальних занять є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі їх майбутньої професії шляхом ознайомлення з діяльністю підприємств (установ) і організацій і здійснення професійної діяльності в умовах реального виробничого середовища, конкретизація і використання засвоєних раніше різноманітних знань, отриманих у процесі навчання. Дана мета досягається шляхом вивчення й аналізу складових економіко-організаційного механізму підприємства, що завершується розробкою рекомендацій щодо їх удосконалення.

Під час проходження переддипломної практики студенти можуть займати штатні посади або дубльовані робочі місця, виконувати функції під керівництвом штатних обліковців підприємства. Дублювання студентом роботи головного бухгалтера, його заступника або бухгалтера з окремих питань дозволяє:

студенту − активно засвоїти вивчений раніше теоретичний матеріал, придбати навички самостійної роботи за фахом; набути досвід роботи у колективі; сформувати та поглибити своє розуміння діяльності підприємства в сучасних умовах розвитку економіки України; стати учасником облікового процесу підприємства, удос­коналити свої практичні навички і набути певний досвід практичної роботи; оволодіти навиками та вміннями виконання завдань та обов'язків окремих функціональних підрозділів та фахівців; одержати відгук і рекомендації за результатами роботи під час практики для працевлаштування;

підприємству − посилити якість облікових операцій за рахунок їх додаткового контролю та вдосконалення організації обліку щодо проблемних ситуацій; отримати можливість: якісного і ефективного відбору кадрів з набором профес­ійних і психологічних характеристик, необхідних для зай­няття відповідної посади водночас з оптимізацією витрат часу та фінансових ресурсів на навчання спеціаліста (йдеться про вип­робувальний термін); виховання молодих спеціалістів згідно з правилами і цінностями підприємства, його методами управлі­ння, корпоративною культурою та діловою етикою; підвищення професійного рівня співробітників підприєм­ства, призначених керівниками практики.

У зв’язку з тим, що фахівець за напрямом підготовки “Облік і аудит” повинен орієнтуватися у всіх економічних процесах підприємства, студенти протягом практики знайомляться з діяльністю всіх існуючих економічних відділів і служб. Тому структура практики залежить від змісту індивідуального плану її проходження та складу функцій посад, до яких буде прикріплено студента.

Після виконання програми практики студент повинен знати:

- роль, місце і завдання обліковою-контрольної служби підприємства та перспективи розвитку наукових і практичних знань у обліку і аудиту;

- склад системи фінансового, податкового та управлінського обліку, внутрішньогосподарського контролю;

- загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку та їх сутність;

- елементи процесу бухгалтерського обліку в їх взаємоз­в'язку, порядок застосування П(С)БО, законодавчих та норма­тивних актів за видом діяльності базового підприємства;

- економіко-правові, фінансові та облікові процеси, які відбуваються на підприємстві, їх взаємозв'язок;

- роль і завдання працівників обліку щодо організації збе­реження, раціонального і економного витрачання матері­альних, грошових, фінансових та трудових ресурсів на кожній ділянці облікової роботи з метою збереження май­на власника.

Після виконання програми практики студент повинен вміти:

− користуватись бухгалтерським понятійним апаратом;

− організувати первинний облік та складати необхідні розрахунки;

− здійснювати перевірку й бухгалтерську обробку документів;

− складати і читати (розуміти) регістри бухгалтерського обліку, форми звітності та довідки управлінцям;

− вибирати раціональну форму ручного та автоматизовано­го ведення фінансового та податкового обліку у відповід­ності зі специфікою підприємства;

− здійснювати облікові операції в системі бухгалтерського обліку;

− використовувати результати облікових робіт для управ­ління господарською діяльністю підприємства та контро­лю за нею;

− збирати і систематизувати результати власних спостережень.


Розділ 2. Загальні вимоги до організації і проведення переддипломної практики

2.1. Планування виконання робіт переддипломної практики

Рішення всіх питань по організації, проведенню і звітності переддипломної практики протягом усього навчального року виконується відповідно до плану робіт, складеним на кафедрі, ІБЕІТ, навчальним та методичним відділами ОНПУ.

Обов'язковим заходом щодо планування виробничої практики студентів є видання наказу по університету і розпорядження по кафедрі, у яких відображаються всі організаційні питання проведення її в даному році.

У наказі вказуються факультет, курс, групи, прізвища, ім’я, по-батькові студентів, що направляються на практику на дане підприємство з указівкою назви підприємства і його місця розташування, керівники практики від вузу, термін перебування на базах практики. Не допускається включення в наказ по керівництву практикою викладачів, що знаходяться у відпустках.

Для забезпечення своєчасності і компетентності в питаннях організації переддипломної практики на засіданні профілюючої кафедри обирається викладач, що відповідає за організацію практики та контролює графік її проходження. Керівник практикою від ОНПУ має право перевіряти графік виконання практики, розділи та вносити зміни в них в залежності від специфіки підприємства.

Студент-практикант має право давати пропозиції щодо зміни програми практики внаслідок специфіки бази практики.

2.2. Вибір бази практики на підставі договорів з підприємствами

Базою практики може бути:

− підприємство − замовник на фахівця за тристороннім договором;

− підприємство, що відповідає вимогам проходження практики і забезпечує умови для підготовки фахівців, з якими ОНПУ централізовано укладає двосторонні договори про проходження практики. Двосторонній договір про проходження практики студентів може бути оформлений з ініціативи підприємств;

– місце роботи студента-заочника, якщо на підприємстві він працює за фахом «Облік і аудит», тобто на посадах: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, бухгалтер, касир, аудитор, податковий інспектор та ін.

При виборі баз практики перевага віддається аудиторським, консалтинговим підприємствам та органам державного управління і контролю м. Одеси. Однак, враховуючи те, що взаємодія з підприємствами, банками та іншими структурами є невід'ємною частиною ефективного функціонування ринку, можливе проходження виробничої практики студентів на будь-яких підприємствах та установах, що складають ринкову інфраструктуру.

Бази практики повинні задовольняти наступним вимогам.На момент проходження практики підприємство повинно:

− здійснювати господарську діяльність не менше ніж один рік;

− забезпечувати можливість послідовного проведення виробничої і переддипломної практики при дотриманні взаємозв'язку їх робочих програм;

− надавати для вивчення й економічного аналізу усі види статистичної і бухгалтерської звітності і документації, необхідної для виконання завдань практики і підготовки звіту;

− мати передовий досвід здійснення та організації фінансового і податкового обліку та контролю, автоматизації обліково-аналітичних робіт;

− закріплювати за студентами-практикантами конкретне робоче місце і керівника практики від підприємства.

Увага! Підприємства та установи, що відносять свої звітності до категорії конфіденційної інформації, що є комерційною таємницею, не можуть бути використані як бази практики!

2.3. Укладання договорів з підприємствами на проведення практики

Офіційною підставою для проведення переддипломної практики студентів є договір, що укладається між вузом і підприємством до початку практики в наступному календарному році.

Договір у двох примірниках (1 − підприємству, 1 − ОНПУ) про проведення практики укладається за встановленою формою, де обумовлюються термін і вид практики, відповідальність за техніку безпеки і запобігання нещасних випадків, інші заходи, що забезпечують якісне проведення практики студентів.

Бланки договору видаються навчально-методичним відділом ОНПУ. На профілюючої кафедрі зберігаються ксерокопії укладених договорів.

Також можливо заповнення направлення на практику (якщо підприємство вимагає його додатково). Направлення на практику необхідно отримати у керівника практики від ВНЗ.

2.4. Розробка, узгодження і корегування робочих програм практики

Робоча програма практики є документом, виконання якого є обов'язковим для ВНЗ (кафедри), підприємства, керівника практики та студента-практиканта. Вона розробляється на основі наскрізної програми практики стосовно до базового підприємства, погоджується з його керівництвом та завідувачем профілюючої кафедри.

Робоча програма практики щорічно обновляється.

2.5. Проведення переддипломної практики

Перед початком переддипломної практики на кафедрі проводиться інструктивна нарада за участю студентів і викладачів-керівників практики і курсового проектування наступного семестру, де студенти проходять інструктаж про мету, зміст, порядок проходження практики з роз'ясненням її програми, одержують індивідуальні та загальні завдання з курсового проектування, заповнюють щоденники.

Переддипломна практика проводиться відповідно до робочої програми, календарний графік якої (Додаток А) передбачає: оформлення й одержання пропусків на підприємстві; проведення навчальних занять і екскурсій; виконання самостійних занять на конкретному робочому місці; оформлення звітів по практиці та інше.

Студент повинен дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства. Керівники практики від кафедри та від підприємства повинні забезпечити відвідування студентів підприємства відповідно до графіка.

Підприємство зобов’язане забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці, ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечним методам праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

У ході проходження практики з боку кафедри в особі керівника практики і відповідального за організацію практики на кафедрі, завідувачем кафедри здійснюється контроль за проведенням переддипломної практики з метою виявлення й усунення недоліків і надання практичної допомоги студентам по виконанню програми практики.

3 числа студентів, спрямованих на кожну з баз практики, призначається старший групи, котрий разом з викладачем-керівником практики займається підготовкою необхідних документів для проходження практики, одержує методичні вказівки по її програмі і надалі веде табель робочих днів, здійснює контроль за ходом практики і дисципліною студентів.

Контролюючі повинні вживати конкретних заходів по усуненню недоліків. Про серйозні недоліки старший групи та контролюючий повинні негайно доповідати керівництву кафедри і підприємства-бази практики.

2.6. Підведення підсумків переддипломної практики

По закінченні переддипломної практики студент-практикант складає письмовий звіт відповідно до вимог робочої програми практики.

До звіту додається щоденник проходження практики, у якому вказані всі роботи, виконані студентом. Щоденник заповнюється щодня, віг має містити відгук керівника практики від підприємства, скріплений печаткою підприємства.

Студент складає звіт шляхом систематичної обробки своїх щоденних спостережень з відображенням всіх питань програми практики. Належним чином оформлений, переплетений звіт здається для ознайомлення, захисту і оцінки викладачу-керівнику практики від кафедри.

Звіт оцінюється по стобальній шкалі. При оцінці враховується письмовий відгук керівника практики від базового підприємства, викладений у щоденнику практики студента.

Підсумки переддипломної практики повинні обговорюватися на засіданнях кафедри, ради ІБЕІТ і ВНЗ, на науково-методичних конференціях.

Увага! Студент, що не виконав вимоги практики, одержав негативний відгук або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється на практику вдруге в період канікул чи відраховується з ОНПУ.


Розділ 3. Робоча програма переддипломної практики

3.1. Мета і задачі переддипломної практики

Робоча програма практики складається з чотирьох складових частин.

Перша частина.Загальна частина або ознайомчий період.Її метоюєознайомлення з діяльністю підприємства як самостійної юридичної особи, вивчення системи функціонування і управління служб і відділів підприємства.

Друга частина. Блок професійної підготовки,щоскладається з двох модулів:

− перший модуль – поглиблення отриманих професійних знань. Його метою є розширення й закріплення теоретичних знань, отриманих студентами при вивченні дисциплін «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», «Податкова система», а також формування професійних навичок їхнього застосування в практиці роботи бухгалтера;

− другий модуль – спеціальне питання, що погоджується з керівником дипломної роботи та пов’язане з поглибленим вивченням об’єкта дослідження обраного за темою дипломної роботи.

Третя частина. Загальноекономічний та ананалітичний блок, який включає два модулі:

− перший модуль – закріплення теоретичних знань, отриманих студентами при вивченні дисциплін «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка підприємства», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Статистика», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Економіка підприємства 2», «Фінанси підприємств»;

− другий модуль – спеціальне питання, що погоджується з керівником дипломної роботи та пов’язане з поглибленим аналізом динаміки та структури об’єкта дослідження обраного за темою дипломної роботи.

Четверта частина. Охорона праці.Мета цієї частини звіту сформувати у студента-практиканта сучасний погляд на гігієну праці і виробничу безпеку, на проблему та шляхи вирішення питань щодо захисту людини від виробничого травматизму і професійних захворювань.

У даній частині студент-практикант робить стосовно об'єкта дослідження аналіз виробничого травматизму і професійних захворювань, виявляє і аналізує небезпечні та шкідливі виробничі фактори, виробляє навички прийняття технічних рішень та шляхи реалізації заходів щодо забезпечення охорони життя і здоров'я людей, зайнятих виконанням своїх трудових обов'язків.

Студент-практикант самостійно знайомиться з державними стандартами системи стандартів безпеки праці, державними нормативними актами України з охорони праці, державними нормативними актами з пожежної безпеки, санітарними та гігієнічними нормами, будівельними нормами і правилами, літературою з гігієни праці та виробничої санітарії, а також закріплює знання з правил пожежної безпеки та електробезпеки.

3.2. Зміст практики

Конкретний зміст переддипломної практики обумовлено місцем її проходження, узгоджується й уточнюється з керівником практики. Відповідно до наведеної структури переддипломна практика включає чотири узагальнені етапи:

− перший етап − ознайомлення з виробничою структурою, функціями і задачами економічних служб даного підприємства (організації, установи);

−другий етап − вивчення діяльності виробничої, фінансової, економічної діяльності підприємства (організації, установи);

− третій етап − ознайомлення з існуючою системою бухгалтерського та податкового обліку, функціями і задачами бухгалтерських та фінансових служб даного підприємства;

− четвертий етап − вивчення питань охорони праці на базі практики, виробничого травматизму і професійних захворювань, небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

Детальна розшифровка кожного етапу передбачається при складанні календарного графіка проходження практики на місці (приклад графіку наведено у Додатку А).

Оскільки основним змістом переддипломної практики є ознайомлення з загальними методами організації обліку, управління і планування розвитком даного підприємства, відповідно до цього на першому етапі студент повинен вивчити такі напрями:

− правовий статус підприємства (установи), структуру і мету створення;

− характеристику спеціалізації підприємства (установи), територіальні або галузеві зв'язки з господарськими партнерами;

− виробничу структуру та стан технічної бази підприємства (установи);

− організацію управління і планування виробничо-господарської діяльності;

− організацію та планування облікової діяльності.

На другому етапі студент вивчає основні напрямки виробничо-господарської діяльності в динаміці за останні 3 роки (або поквартально, якщо підприємство існує менше ніж 3 роки). Вивчаються наведені нижче напрямки діяльності.

Виробництво продукції і надання послуг. Для промислових підприємств проводиться аналіз:

− виконання плану по обсягу і структурі виробництва у вартісному і натуральному вираженні, з'ясування факторів, що вплинули на відхилення;

− розрахунок виробничих потужностей і аналіз їй використання;

− розрахунок резервів по збільшенню обсягу виробленої продукції.

Аналізується динаміка цін на фактори виробництва і її вплив на план і факт виробництва продукції. Визначається ступінь впливу державної податкової політики на обсяг і реалізацію продукції. Вивчається кон'юнктура ринку на продукцію підприємства і можливості її розширення чи перепрофілювання продукції підприємства, поліпшення якості продукції. Визначаються резерви виробництва.

Для торгівельних підприємств, аудиторських фірм, банків аналізується обсяг продажу товарів або послуг стосовно спеціалізації установи.

Собівартість продукції.Виконується аналіз:

− впливу цін на витрати, що включені в собівартість і не залежать від самого підприємства;

− величини податків, що відносяться на собівартість продукції, шляхом угруповання в структурі собівартості продукції всіх платежів у бюджет і позабюджетні фонди;

− основних факторів зниження внутрівиробничих витрат.

Організація праці і заробітної плати. Проводиться аналіз динаміки:

− чисельності працюючих у цілому і по категоріях;

− продуктивності праці;

− фонду заробітної плати, обґрунтування його розмірів;

− рівню середньої заробітної плати на підприємстві;

− періодичності виплати заробітної плати .

Реалізація продукції.Визначаються:

− можливості і напрямки реалізації продукції, рентабельність продукції в залежності від споживачів, можливі кон'юнктурні коливання збуту;

− динаміка співвідношення виробленої і реалізованої продукції;

− залишки неліквідних товарів.

Прибуток і його розподіл. Аналізується:

− рентабельність продукції за три роки по основних видах і в цілому по товарному випуску;

− балансовий прибуток, його структура по джерелах утворення, використання прибутку по напрямках;

− розрахунок оподатковуваної величини прибутку (наводиться приклад).

Система податків і платежів.Вивчаються:

− всі податки і платежі, що перераховуються підприємством (організацією) із указівкою порядку розрахунку, віднесення на собівартість чи прибуток, заповнення спеціальних форм (з обов’язковим додатком до звіту);

− у структурі реалізованої продукції відображують податки і платежі (в %) із указівкою віднесення на собівартість чи прибуток з метою визначення долі даного виду витрат в структурі грошових надходжень від господарської діяльності.

На третьому етапістудент виконує роботи блоку професійної підготовки. Виконується аналіз (з дотриманням рекомендацій Додатку Б):

− системи обліку на підприємстві;

− стану системи автоматизованого обліку та програмного забезпечення обліку, її можливостей та особливостей;

− документації та бухгалтерської звітності;

− облікових регістрів і форм бухгалтерського обліку;

− механізму обліку та інвентаризації.

При проведенні аналізу існуючої системи бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві слід вивчити наступні питання:

− чи здійснюється ведення бухгалтерського та податкового обліку на базі практики згідно з чинним законодавством? Навести основні нормативні та законодавчі акти що використовує підприємство для ведення бухгалтерського та податкового обліку.

‒ чи існують на підприємстві затверджені внутрішні нормативні акти, положення? У разі наявності навести приклади.

− хто здійснює ведення бухгалтерського обліку (спеціальний підрозділ або тільки головний бухгалтер)? Якщо на підприємстві існує спеціальний підрозділ то необхідно навести його організаційну структуру, яка схема підпорядкованості?

− які обов’язки у працівників бухгалтерії, які ділянки бухгалтерського та податкового обліку вони ведуть?

− яка форма ведення бухгалтерського обліку застосовується на підприємстві: меморіально-ордерна, журнальна, спрощена, комп'ютерна, ручна, комбінована (при комп’ютерної формі дати назву та версію програми)?

− чи затверджено накази про облікову політику підприємства, організацію бухгалтерського обліку? Навести останню дату оновлення, структуру та стислий зміст;

− чи затверджено робочий план рахунків бухгалтерського обліку?

− який основний вид діяльності підприємства та код економічної діяльності за КВЕД?

− на якої системі оподаткування знаходиться підприємство: спрощена або загальна?

− чи є підприємство платником податку на додану вартість (ПДВ), Який податковий період ‒ місяць, квартал?

− до якого класу професійного ризику належить підприємство, розмір тарифу єдиного соціального внеску?

− які податкові та статистичні звіти подає підприємство? Строки подачі звітів (раз на місяць, квартал, рік)?

− за допомогою якої програми формуються електронні звіти з ПДВ, ПДФО, ЕСВ та інші?

− чи є на підприємстві електронні печатка та підписи керівників та головного бухгалтера?

− яку схему обліку витрат використовують на підприємстві (з 8 класом рахунків, 2 та 9 класом рахунків, комбіновану)? Надати схему.

На четвертому етапінеобхідно надати коротку характеристику об'єкта, з точки зору охорони праці, проаналізувати можливі небезпечні і шкідливі виробничи фактори підприємства, цеху, дільниці, офісу або відділу, а саме: гігієну праці та промислової санітарії, електробезпеки, пожежної та вибухової небезпеки, ергономіці, фізіології праці, інженерної психології. А також розробити і оформити у вигляді інженерної розробки заходи щодо усунення (або зниження) впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Напрямки дослідження, що рекомендуються:

− дослідження параметрів мікроклімату робочої зони та оцінка щодо відповідності їх нормативним значенням;

− контроль вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони;

 − дослідження забрудненості робочої зони шкідливими речовинами та оцінка щодо відповідності його нормативним значенням;

− дослідження та оцінка ефективності системи вентиляції;

− дослідження дії електричного струму на організм людини;

− дослідження електробезпеки в трифазних електромережах з різними режимами нейтралі;

− дослідження параметрів інфрачервоного випромінювання та ефективності теплопоглинальних екранів;

− дослідження способів захисту персоналу від іонізуючого випромінювання;

− дослідження та оцінка якості природного освітлення;

− дослідження та оцінка параметрів штучного освітлення;

− гігієнічна оцінка виробничого шуму;

− дослідження та оцінка параметрів вібрації.

Дана частина переддипломної практики пов’язана з вивченням нормативних дисципліни «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності» та оволодіння засобами і методами дослідження параметрів виробничого середовища та трудового процесу, виявлення шкідливих та небезпечних виробничих чинників, оцінки заходів, спрямованих на їх нормалізацію [5, 6].


Розділ 4. Вимоги до звіту з практики

4.1. Зміст звіту та його захист

Результатом проходження переддипломної практики студентом є наявність трьох документів:

‒ щоденника з переддипломної практики;

‒ звіту з переддипломної практики;

‒ рецензія та лист оцінювання Звіту з переддипломної практики (Додаток В).

Щоденник практики є документом підтверджуючим моменти прибуття студента на практику та вибуття з неї згідно з передбаченими в наказі датами. На другої сторінки щоденника обов’язково повинні буди підписи керівника практики від підприємства скріплені печаткою які підтверджують дату прибуття та вибуття з практики. Також щоденник практики містить календарний графік розроблений на основі Додатку А, відгук керівника практики від підприємства з оцінкою студента-практиканта (скріплений підписом керівника практики від підприємства та печаткою підприємства), робочі записи студента під час проходження практики (формуються основні види діяльності підприємства, його особливості).

Звіт з переддипломної практики приймається для перевірки керівником практики від навчального закладу якщо він містить:

‒ титульний аркуш, оформлений за зразком (Додаток Г). На титульному аркуші обов’язкова наявність:

1) підпис керівника дипломної роботи;

2) підпису керівника практики від підприємства та печатка підприємства;

‒ анотація, яка складається на двох мовах ‒ української та російської (або англійської), для іноземних студентів ‒ російської та англійської (або французької, німецької, китайської та інші), оформлена за зразком (Додаток Д);

‒ зміст, який відображає повний обсяг звіту (Додаток Е);

‒ вступ, який відображає мету та завдання практики, характеризує її базу, визначає стислий зміст розділів звіту, стислу характеристику використаним методам аналізу з вказанням мети та місця їх використання, застосування ЕОМ, джерел Інтернет та інших сучасних комп’ютерних технологій (Додаток Ж);

‒ розділ 1, в якому надається загальна характеристика підприємства, його організаційна структура, інформація про основні види діяльності та основні економічні показники діяльності підприємства;

‒ розділ 2, в якому проводиться аналіз існуючої системи обліку на підприємстві, а саме: надається загальна характеристика бухгалтерської служби підприємства, проводиться аналіз облікової політики підприємства та існуючої системи бухгалтерського та податкового обліку, надається документообіг за окремими об’єктами бухгалтерського обліку;

‒ розділ 3, в якому проводиться аналіз фінансової звітності підприємства на основі даних Балансу (Звіт про фінансовий стан) та Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Аналіз проводиться за допомогою статистичних показників (Додаток З);

‒ розділ 4, в якому розглядаються питання охорони праці: надається стисла характеристика об’єкта дослідження з питань охорони праці, проводиться аналіз можливих небезпечних і шкідливих факторів, створених об’єктом дослідження, розробляються заходи щодо усунення впливу шкідливих виробничих факторів;

‒ висновки, складені студентом, на підставі виконаних робіт і прове­дених досліджень. Висновки слід робити за всіма розділами звіту. Також слід перерахувати виявлені недоліки та напрямки їх усунення (Додаток К);

‒ список використаних джерел (не менше 15-20 джерел);

‒ додатки, в яких розміщуються: копія статуту, копія наказу про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку, форми бухгалтерського звіту Форма № 1, 2, 3, 4, 5 (або Форма № 1-м, 2-м), кошториси, форми звіту з праці 2П, собівартості 2-3 і по виробництву 2-ТП, розрахунки витрат, зразки звітних бухгалтерських документів підприємства, фотографія робочого часу, каталог проблем підприємства та інші.

Слід зазначити, що після кожного розділу звіту з практики повинні бути надані узагальнюючі висновки, тобто стисло визначено зміст розділу (приклад оформлення висновків за розділами наданий у Додатку К).

За результатами практики базовому підприємству можуть надаватися висновки та пропозиції щодо організації, удосконалення (оптимізації) облікових робіт, підвищення якості і ефек­тивності роботи облікового персоналу підприємства (Додаток Л);

Увага! Звіт з переддипломної практики, у якому бракує хоча б одної з струк­турних частин, або який містить тільки ксерокопії документів, для перевірки викладачем вузу не приймається.

Студенту рекомен­дується більш сумлінно віднестись до виконання програми переддипломної практики і складання за її результатами звіту.

Виконаний студентом звіт з переддипломної практики реєст­рується на кафедрі, де рецензується керівником переддипломної практики від навчального закладу.

У випадку незадовільної оцінки звіт до захисту не допускається та повертається студенту на доопрацювання. Студент повинен усунути показані у ре­цензії керівника недоліки і повернути роботу для повторного рецензування. При цьому обов'язково до­дається попередня рецензія.

Якщо роботу допущено до захисту, студент повинен ознай­омитися з рецензією та підготувати відповіді на запитання, зга­дані у рецензії, та показати виправлені у роботі недоліки, відмічені рецензентом.

Захист роботи проводиться у терміни, визначені кафедрою, але не пізніше ніж 5 календарних днів по закінченню терміну практики або з початку семестру, який починається після її проходження (для практики, яку виконують студенти влітку). Захист приймає комісія у складі не менш ніж двох викладачів кафедри. Норма часу на проведення захисту звіту з переддипломної практики встановлює до 15 хв. на одного студента, який за цей час повинен викласти мету, зміст та висновки з проведеного дослідження і виконаних облікових робіт, потім відповісти на запитання комісії.

Під час захисту звіту з переддипломної практики студент пови­нен:

− продемонструвати теоретичні знання з теорії бухгалтерського обліку;

− надати практичні матеріали конкретного підприємства з питань документального оформлення організації та техніки син­тетичного і аналітичного обліку, звітності, виконані само­стійно студентом під час переддипломної практики, згідно з робочою програмою і календарно-тематичним планом, затвердженими керівниками переддипломної практики від підприємства (організації) та кафедри;

− продемонструвати елементи наукових досліджень, пошуку самостійного підходу до рішення облікових задач;

− зробити висновки та пропозиції щодо вдосконалення обліку на підприємстві.

4.2. Вимоги до оформлення звіту

Для оформлення звіту з переддипломної практики студенту виділяється наприкінці практики 2-3 дня.

Обсяг основної частини звіту складає 30-40 сторінок комп’ютерного тексту. Обсяг додатків не обмежується.

Титульний лист оформлюється у відповідності до Додатку Г.

Для оформлення звіту з переддипломної практики слід користуватися «Методичними вказівками щодо оформлення індивідуальних робіт, що передбачені навчальним планом та робочими програмами дисциплін для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій» [2].

Звіт обов'язково повинен мати зміст з нумерацією сторінок. Сторінки нумеруються в правому верхньому куті листа. Рахувати сторінки треба з титулу, але номер проставляти зі сторінки ВСТУПУ та до останньої сторінки ДОДАТКІВ.

У разі необхідності надання у тексті звіту бухгалтерських проведень їх слід оформлювати за допомогою двох наведених нижче варіантів.

Варіант 1.

Отримані грошові кошти в касу підприємства для виплати заробітної плати:

Д-т 30 «Каса»

К-т 31 «Рахунки в банках».

Варіант 2.

Отримані грошові кошти в касу підприємства для виплати заробітної плати: Д-т 30 «Каса» К-т 31 «Рахунки в банках».

Також слід зазначити, що при написанні звіту з переддипломної практики у разі необхідності визначення у тексті чогось важливого дозволяється використовувати курсив.

Допоміжний матеріал варто поміщати в додатках, перед якими надається окремо лист з текстом: «ДОДАТКИ». До додатків відносять: інструкції, схеми, бланки, форми звітності, приклади розрахунків, тощо.

Список використаних джерел

  1.  

Гресь Н. Л. Організація виробничої практики зі спеціальності «Облік і аудит». Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 112 с.

  1.  

Методичні вказівки щодо оформлення індивідуальних робіт, що передбачені навчальним планом та робочими програмами дисциплін для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій / Укл.: С. В. Філиппова, Г. Б. Свінарьова, О. С. Балан, Т. І. Черкасова, О. А. Варчук, – Одеса: ОНПУ, 2013. – 43 с.

  1.  

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом МОН України № 161 від 02.06.93.

  1.  

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом МОН України № 93 від 08.04.93.

  1.  

Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» та «бакалавр», затверджена наказом МОН України, Київ, 2011.

  1.  

Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», затверджена наказом МОН України, Київ, 2011.


Додатки

Додаток А

Календарний графік проходження переддипломної практики

Графік проходження переддипломної практики студента(ки) 5 курсу напрямку підготовки 6. 030509 «Облік і аудит» з 01.02.201__ р. по 15.02.201__ р.

Виконані роботи і проведені заходи

Підрозділи підприємства

(можуть бутив вказані інші відділи та підрозділи)

Дати вико-нання

Кіль-кість днів

Оформлення документів на підприємстві, що обрано базою практики

Відділ кадрів, бюро пропусків, кабінет техніки безпеки

01.02

 

0,5

 

Екскурсія по заводу, прослуховування лекцій по історії, загальній характеристиці підприємства, охороні праці

Планово-економічний відділ, відділ труда і заробітної плати

01.02

 

0,5

 

Вивчення організаційної структури підприємства, його підрозділів

 

Відділ праці і

заробітної плати

 

02.02-03.02

2

Вивчення й аналіз правового статусу підприємства, знайомство зі статутом

Юридичний відділ

1

Аналіз факторів виробництва

Планово-економічний відділ

1

 

Аналіз собівартості

1,5

 

Аналіз праці і заробітної плати

Відділ праці і заробітної

плати

 

1,5

 

Аналіз реалізації продукції

Планово-економічний відділ, бухгалтерія

 

1

 

Аналіз системи податків і платежів

Фінансово-економічний

відділ

 

1

 

Аналіз системи обліку на підприємстві

Відділи, відповідальні за забезпечення функцій управлінського, бухгалтерського, податкового обліку

1

Визначення економічної ефективності діяльності

Планово-економічний відділ, фінансово-економічний відділ, бухгалтерія

 

1

 

Аналіз небезпечних і шкідливих виробничи факторів та розробка заходів щодо усунення впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів

 

Відділ охорони праці, кабінет техніки безпеки. Власні спостереження, дослідження

1

Підведення підсумків, оформлення звіту

14.02-15.02

2

Разом

х

15

Увага! Зміст графіку може відрізняться в залежності від специфіки бази практики

 

Додаток Б

Рекомендації щодо аналізу існуючої системи обліку на підприємстві

Таблиця 1 ‒ Рекомендації щодо аналізу існуючої системи обліку на підприємстві

Об’єкт вивчення

Перелік облікових робіт

Документи, що необхідно вивчити та додати до звіту з практики

1

2

3

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

Ознайомитись зі статутом підприємства.

Здійснити екскурсію по підприємству: ознайомитись з структурою та технологічним циклом підприємства. Вивчити основні показники господарсько-фінансової діяльності.

Статут.

Таблиця основних показників господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Організаційно-виробнича структура підприємства.

Схема технологічного циклу підприємства.

2. Організація бухгалтерського обліку

Ознайомитись з організацією роботи бухгалтерського апарату.

Структура та посадові інструкції бухгалтерії.

Наказ про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку з додатками.

Робочий план рахунків.

Схема форми бухгалтерського обліку.

3. Облік грошових коштів

Ознайомитись з порядком ведення розрахункових операцій, особливостями реєстрації і заповнення розрахункових квитанцій і книги обліку розрахункових операцій, звітністю щодо розрахункових операцій.

Прийняти касовий звіт: зробити перевірку, бухгалтерську обробку і запис в облікові регістри.

Прийняти участь в інвентаризації коштів і грошових документів в головній касі.

Перевірити, здійснити бухгалтерську обробку і запис в облікові регістри, виписок банку по рахункам підприємства у банку.

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів.

 ПКО, ВКО.

Касова книга.

Звіт касира з прикладеними документами.

Журнал реєстрації платіжних доручень.

Виписки банку по рахунках у банку.

Об’ява про внесення готівки.

Договір про розрахунково-касове обслуговування.

Розрахунок ліміту залишку готівки в касі.

Акт про результати інвентаризації наявних коштів.

Інвентаризаційний опис цінних паперів і бланків документів суворої звітності.

Чекові книжки.

Звіт з використання реєстраторів розрахункових операцій.

Облікові регістри за рахунками 30, 31.

 

Продовження таблиці 1

1

2

3

4. Облік дебіторської заборгованості

Ознайомитись з обліком розрахунків з покупцями та замовниками.

Ознайомитись з синтетичним і аналітичним обліком з різними дебіторами і кредиторами.

Перевірити звіти про використання коштів, наданих на відрядження, під звіт; зробити їх бухгалтерську обробку і запис в облікові регістри.

Скласти облікові регістри за рахунками 36, 37.

Рахунок-фактура;

Накладна;

Акт виконаних робіт;

Податкова накладна;

Платіжне доручення;

Звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт (з прикладеними документами).

Облікові регістри за рахунками 36, 37.

5. Облік

основних засобів,

малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА),

нематеріальних активів

Ознайомитись з документальним оформленням руху основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів їх синтетичним та аналітичним обліком; обліком податкового кредиту; організацією контролю за використанням основних засобів;

Скласти розрахунок амортизації основних засобів, МНМА, нематеріальних активів.

Прийняти участь в проведенні і оформленні результатів інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, МНМА.

Відобразити операції з руху основних засобів, нематеріальних активів, МНМА в облікових регістрах.

Наказ про термін експлуатації основних засобів, МНМА, нематеріальних активів.

Накладна.

Товарно-транспортна накладна.

Акт прийомки-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів.

Акт прийомки-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів.

Акт списання основних засобів.

Акт списання автотранспортних засобів.

Акт №___ про установку, пуск і демонтаж будівельної машини.

Інвентарна картка обліку основних засобів.

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів.

Картка обліку руху основних засобів.

Інвентарний список основних засобів.

Розрахунок амортизації основних засобів (для виробничих підприємств).

Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій).

Розрахунок амортизації автотранспорту.

Розрахунок амортизації МНМА.

Розрахунок амортизації нематеріальних активів.

Оборотні відомості.

Наказ про інвентаризацію.

Інвентаризаційний опис основних засобів.

Продовження таблиці 1

1

2

3

 

 

Інвентаризаційний опис ТМЦ.

Акт інвентаризації не закінчених капітальних ремонтів основних засобів.

Порівняльна відомість.

Облікові регістри за рахунками 10, 11, 12, 15.

6. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)

Ознайомитись з документальним оформленням руху малоцінних та швидкозношуваних предметів, їх синтетичним і аналітичним обліком, обліком податкового кредиту.

Прийняти участь в приведенні і оформленні результатів інвентаризації малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Відобразити операції з МШП в облікових регістрах.

Накладна.

Відомість на повернення (вилучення) постійного запасу інструментів (простоїв).

Картка обліку МШП.

Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв).

Акт на вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Акт на списання інструментів (пристроїв) та їх обмін на придатні.

Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття.

Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу та спецвзуття.

Акт списання малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Оборотні відомості.

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей.

Порівняльна відомість.

Відомість аналітичного обліку за рахунком 22.

Обліковий регістр за рахунком 22.

7. Облік виробничих запасів

Ознайомитись з:

‒ організацією обліку виробничих запасів порядком формування їх собівартості і оцінкою в поточному обліку (оцінка запасів при їх надходженні та оцінка вибуття запасів);

‒ документацією з обліку руху виробничих запасів;

‒ організацією обліку виробничих запасів на складах та обліком руху виробничих запасів в бухгалтерії і їх взаємозв'язком;

Журнал обліку находження вантажів.

Довіреність.

Акт списання бланків довіреностей.

Журнал реєстрації довіреностей.

Прибутковий ордер.

Акт про приймання матеріалів.

Лімітно-забірна картка.

Рахунок-фактура.

Вимога.

Продовження таблиці 1

1

2

3

 

‒ організацією обліку надходження виробничих запасів і розрахунків з постачальниками;

‒ обліком податкового кредиту;

‒ порядком обліку транспортно-заготівельних витрат;

‒ організацією контролю за наявністю збереженням та використанням виробничих запасів і інвентаризаційної роботи на підприємстві.

Прийняти матеріальний звіту матеріально-відповідальної особи, здійснити його перевірку, бухгалтерську обробку і запис до облікових регістрів.

Прийняти участь у проведенні інвентаризації і оформленні її результатів.

Картка складського обліку.

Реєстр приймання-здачі документів.

Відомість обліку залишків матеріалів на складі.

Накладна на внутрішнє переміщення матеріалів.

Матеріальний ярлик.

Накладна на відпуск ТМЦ на сторону.

Довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу.

Матеріальний звіт (з прикладеними документами).

Інвентаризаційний опис.

Акт на списання матеріалів відкритого зберігання .

Акт про витрату давальницьких матеріалів.

Відомість аналітичного обліку запасів за рахунками 201, 203. 207 та ін.

Оборотні відомості.

Облікові регістри за рахунками 201, 203, 207,36,63.

Відомість позабалансового обліку.

8. Облік товарів і тари

8.1. Облік товарів і тари в підприємстві оптової торгівлі

Ознайомитись з особливостями ціноутворення в підприємствах оптової торгівлі.

Прийняти реєстр прибуткових і видаткових документів від матеріально-відповідальної особи, здійснити його перевірку, бухгалтерську обробку і запис в облікові регістри за рахунками 281, 282, 285, 31, 361, 902.

Ознайомитись з організацією обліку податкового кредиту і податкових зобов'язань, синтетичним і аналітичним обліком реалізації.

Прийняти участь в інвентаризації товарів і тари.

Оформити документацію з інвентаризації.

Картка складського обліку.

Оборотна відомість за рах. 281,284.

Реєстр прибуткових і видаткових документів (з прикладеними документами).

Реєстри отриманих, виданих податкових накладних.

Журнал реєстрації довіреностей.

Акт на списання довіреностей.

Наказ про проведення інвентаризації.

Інвентаризаційні описи товарів, тари.

Акт інвентаризації товарів відвантажених.

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання.

Акт інвентаризації матеріалів і товарів, які знаходяться в дорозі.

Інвентаризаційний опис, акт переоцінки.

Порівняльна відомість.

Продовження таблиці 1

1

2

3

 

 

Відомість аналітичного обліку за рахунком 281.

Облікові регістри за рахунками 281, 284, 285, 361, 631, 641, 702, 902 та ін.

8.2. Облік товарів і тари в підприємстві роздрібної торгівлі

Ознайомитись з особливостями ціноутворення в роздрібній торгівлі.

Прийняти товарний звіт від матеріально-відповідальної особи, здійснити його перевірку, бухгалтерську обробку і запис в облікові регістри за рахунками 282, 284, 285, 631, 361, 902.

Ознайомитись з організацією продажу товарів через дрібно роздрібну мережу.

Ознайомитись з організацією комісійної торгівлі документальним оформленням і обліком.

Ознайомитись з організацією обліку податкового кредиту і податкових зобов'язань, синтетичним і аналітичним обліком реалізації.

Перевірити товарно-касові звіти, зробити їх обробку і запис до облікових регістрів.

Прийняти участь в інвентаризації товарів і тари.

Оформити документацію з інвентаризації.

Товарний звіт (з прикладеними документами).

Товарно-касовий звіт (з прикладеними документами).

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних.

Журнал реєстрації довіреностей.

Акт на списання довіреностей.

Наказ про проведення інвентаризації.

Інвентаризаційні описи товарів, тари.

Інвентаризаційний опис - акт переоцінки.

Акт попереднього результату інвентаризації.

Порівняльна відомість.

Розрахунок природних втрат на реалізовані товари.

Розрахунок торгової націнки на реалізовані товари.

Розрахунок транспортно-заготівельних витрат на реалізовані товари.

Облікові регістри за рахунками 282, 284, 285, 361,63 1,641,702, 902 та ін.

9. Облік товарних операцій в підприємствах громадського харчування

9.1. Облік товарних операцій в коморі (експедиції)

Ознайомитись з особливостями ціноутворення в підприємствах громадського харчування. Прийняти товарний звіт (реєстр) комори (експедиції) від матеріально-відповідальної особи, здійснити його перевірку, бухгалтерську

обробку і запис в облікові регістри за рахунками 281, 284, 285, 631, 361, 902.

Ознайомитись з організацією синтетичного і аналітичного обліку товарних операцій.

Прийняти участь в інвентаризації

товарів і тари. Оформити документацію з інвентаризації, здійснити її обробку і відобразити результати в обліку.

Картка складського обліку.

Оборотна відомість за рах. 281, 284.

Товарний звіт (реєстр) комори (експедиції) (з прикладеними документами).

Журнал реєстрації видачі довіреностей.

Акт на списання довіреностей.

Наказ про проведення інвентаризації.

Інвентаризаційні описи товарів, тари.

Інвентаризаційний опис, акт переоцінки.

Порівняльна відомість.

Відомість аналітичного обліку за рахунками 281, 284.

Облікові регістри за рахунками 23, 281, 282, 284, 285, 361, 631, 641, 702, 902 та ін.

Продовження таблиці 1

1

2

3

9.2. Облік товарних операцій на виробництві (наприклад, на кухні)

Вивчити порядок складання щоденного плану роботи виробництва.

Відпрацювати навички визначення норм закладки сировини різних кондицій при виготовленні блюд з яловичини, овочів по збірнику рецептур блюд і кулінарних виробів.

Скласти калькуляційні карти на холодні закуски, перші, другі, треті блюда.

Прийняти звіт про рух продуктів і тари на кухні, провести його перевірку, бухгалтерську обробку і запис в облікові регістри за рахунками 23, 281, 282, 284, 285, 361,631, 641, 702, 902 та ін.

Прийняти участь в інвентаризації продуктів і тари. Оформити документацію з інвентаризації, здійснити її обробку і відобразити результати в обліку.

Розрахунки по визначенню норм закладки сировини різних кондицій з випадками

заміни відсутніх на підприємстві продуктів.

Калькуляційні картки.

Розрахунок продажних цін на купівельні товари.

Звіт про рух продуктів, тари па виробництві (з прикладеними документами).

Інвентаризаційний опис залишків продуктів та напівфабрикатів на підприємствах громадського харчування.

Інвентаризаційний опис, акт переоцінки.

Порівняльна відомість.

Облікові регістри за рахунками 23, 281, 282, 284, 285, 361, 631, 641, 702, 902 та ін.

9.3. Облік товарних операцій у буфеті

Визначити продажні ціни на товари, як реалізуються через буфет.

Прийняти товарний звіт буфету, провести його перевірку, бухгалтерську обробку і запис в облікові регістри за рахунками 23, 281, 282, 284, 285, 361, 631,641, 702, 902 та ін.

Прийняти участь в інвентаризації товарів і тари. Оформити документацію з інвентаризації, здійснити її обробку і відобразити результати в обліку.

Скласти розрахунок торгової націнки па реалізовані продукти, товари; розрахунок транспортно-заготівельних витрат на реалізовані продукти, товари. Ознайомитись з обліком податкового кредиту і податкових зобов'язань; реалізації продуктів і покупних товарів

Товарний звіт буфету з прикладеними документами

Інвентаризаційний опис товарів, тари.

Інвентаризаційний опис акт переоцінки.

Порівняльна відомість.

Розрахунок торгової націнки на реалізовані продукти, товари.

Розрахунок транспортно-заготівельних витрат на реалізовані продукти, товари.

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних.

Облікові регістри за рахунками 23, 281, 82 284 285, 361,631,641,702, 902 та ін.

 

10. Облік витрат виробництва (послуг) і витрат діяльності

Ознайомитись з:

‒ матеріалами обліку витрат і

калькулювання на підприємстві;

‒ порядком калькулювання собівартості

Калькуляція.

Технологічна карта.

Виробничий звіт.

Журнал обліку робіт і витрат.

Продовження таблиці 1

1

2

3

 

‒ порядком розподілу загально виробничих витрат;

‒ порядком обліку адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат операційної діяльності, фінансових цитрат та інших витрат.

Здійснити:

‒ прибуткове накопичення виробничих витрат протягом звітного місяця;

розподіл загальновиробничих витрат по аналітичних позиціях калькуляційних рахунків;

‒ розподіл витрат зібраних на калькуляційних рахунках виробництва, між готовою продукцією і незавершеним виробництвом (по кожній аналітичній позиції цих рахунків).

Скласти розподіл постійних та перемінних загально-виробничих витрат. Прийняти участь в проведені і оформленні результатів інвентаризації незавершеного виробництва.

Акти виконаних робіт.

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат.

Інвентаризаційний опис незавершеного виробництва.

Розрахунок розподілу постійних загальновиробничих витрат.

Розрахунок розподілу перемінних загальновиробничих витрат.

Облікові регістри за рахунками 23, 80-85,91-97, 99.

11. Облік готової продукції та її реалізації (ГП)

Ознайомитись з:

‒ порядком формування первісної вартості готової продукції, та її номенклатурою;

‒ документуванням господарських операцій, пов'язаних з рухом ГП;

‒ синтетичним і аналітичним обліком випуску готової продукції і організацією її обліку на складі;

‒ синтетичним і аналітичним обліком відпуску і реалізації готової продукції зі складу підприємства;

‒ синтетичним і аналітичним обліком реалізації послуг;

‒ обліком податкових зобов'язань.

Прийняти матеріальний звіт (реєстр прибуткових та видаткових документів) завідуючого складом готової продукції, здійснити його перевірку, бухгалтерську обробку і запис в облікові регістри.

Прийняти участь в проведенні і оформленні інвентаризації готової продукції

Розрахунок фактичної собівартості готової продукції.

Накладні на здачу готової продукції на склад.

Картка складського обліку.

Накопичувальна відомість випуску готової продукції.

Накопичувальна відомість відвантаженої продукції.

Видаткова накладна.

Приймально-здавальний акт.

Інвентаризаційний ярлик.

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей.

Акт інвентаризації товарів відвантажених .

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання.

Акт інвентаризації матеріалів і товарів які знаходяться в дорозі.

Облікові регістри за рахунками 23, 20, 641, 701, 703, 901, 903 та ін.

Продовження таблиці 1

1

2

3

12. Облік власного капіталу

Ознайомитись з:

 ‒ засновницькими документами підприємства;

 ‒ документальним оформленням внесення часток засновників;

‒ документальним оформленням випуску акцій;

‒ документальним оформленням змін власного капіталу;

‒ організацією синтетичного і аналітичного обліку власного капіталу

Установчий договір.

Статут.

Протокол зборів засновників (зміни до статуту).

Акт приймання-передачі основних засобів.

Накладна.

Прибутковий касовий ордер.

Виписка банку.

Облікові регістри за рах. 40, 46 та ін.

13. Облік зобов'язань підприємства

Ознайомитись з:

‒ порядком кредитування банком підприємства,

‒ змістом кредитної угоди,

‒ організацією синтетичного і аналітичного обліку позик банку.

Виконати перевірку, бухгалтерську обробку виписок банку з позичкового рахунку і здійснити їх запис до облікового регістру.

Ознайомитись з організацією обліку векселів виданих, зобов'язань за облігаціями та з оренди.

Ознайомитись з порядком укладання договорів, документуванням розрахунків з постачальниками і підрядниками, побудовою аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками. Скласти облікові регістри за рахунками 51-53, 60, 62, 63, 68.

Кредитна угода.

Виписка банку з позичкового рахунку (з прикладеними документами).

Договір оренди.

Рахунок.

Акт виконаних робіт.

Податкова накладна.

Платіжне доручення.

Облікові регістри за рах. 51-53, 60, 62, 63, 68.

13. Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування.

Ознайомитись з:

‒ порядком оформлення прийняття, звільнення, переміщення, надання відпусток працівникам, ведення трудових книжок;

‒ організацією обліку використання робочого часу;

‒ заробітною платою, формами і системами оплати праці;

‒ документальним оформленням обліку виробітку, нарахування заробітку при погодинній і відрядній оплаті праці;

‒ документацією і розрахунком оплати за невідпрацьо-

Колективний договір.

Положення про оплату праці, преміювання.

Штатний розклад.

Табель обліку робочого часу.

Листи непрацездатності, виконавчі листи та документи які свідчать про право особи на пільгу з прибуткового податку тощо.

Розрахунково-платіжна (розрахункова) відомість.

Особистий рахунок.

Платіжна відомість.

Реєстр депонованої заробітної плати.

Продовження таблиці 1

1

2

3

 

ваний час та допомоги за тимчасовою непрацездатністю;

‒ порядком оформлення розрахунків з робітниками і службовцями і виплати їм заробітної плати;

‒ порядком видачі заробітної1 плати і оформлення своєчасно не отриманої заробітної плати;

‒ організацією синтетичного і аналітичного обліку заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати праці;

‒ порядком складання і подання звітності підприємства органам соціального страхування та ДПІ.

Перевірити табель обліку робочого часу. Нарахувати заробітну плату працівникам, здійснити розрахунок утримань. Скласти розрахунки відрахувань на обов'язкове соціальне страхування, комунального податку.

Скласти облікові регістри за рахунками 66, 65, 64, 68.

Облікові регістри за рахунками 661, 662, 651, 652, 653, 656, 657, 641, 685 та ін.

14. Облік витрат майбутніх періодів, резерву сумнівних боргів, забезпечення майбутніх витрат і платежів та страхових резервів. Цільове фінансування і цільові надходження.

Ознайомитись з:

‒ обліком витрат майбутніх періодів;

‒ методами визначення сумнівних боргів;

‒ порядком відображення операцій зі створення резерву сумнівних боргів на рахунках бухгалтерського обліку;

‒ порядком визначення розміру і обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів;

‒ порядком утворення і обліку страхових резервів.

‒ порядком видачі заробітної1 плати і оформлення своєчасно не отриманої заробітної плати;

‒ організацією синтетичного і аналітичного обліку заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати праці;

‒ порядком складання і подання звітності підприємства органам соціального страхування та ДПІ.

Перевірити табель обліку робочого часу.

Нарахувати заробітну плату працівникам, здійснити

Розрахунок резерву сумнівних боргів.

Розрахунок відрахувань у резерв відпусток.

Облікові регістри за рахунками 38, 39, 47, 48, 49.

 

 

Продовження таблиці 1

1

2

3

 

розрахунок утримань. Скласти розрахунки відрахувань на обов'язкове соціальне страхування, комунального податку.

Скласти облікові регістри за рахунками 66, 65, 64, 68.

Зробити розрахунок резерву сумнівних боргів.

Розрахувати резерв на майбутню оплату відпусток працівників.

Скласти облікові регістри.

 

15. Оподаткування підприємства

Необхідно:

‒ здійснити облік доходів і витрат;

‒ ознайомитись з загальнодержавними та місцевими податками і обов'язковими внесками, зборами, відрахуваннями які сплачує підприємство, здійснити їх розрахунок;

‒ скласти платіжні доручення на перерахування кредиторської заборгованості бюджету та відповідним фондам.

Податкові накладні.

Платіжні доручення.

Податкова звітність ( декларації, звіти, розрахунки).

Розрахунки бухгалтерії.

Облікові регістри за рахунками 64, 65, 98 та ін.

 

16. Формування доходів за видами діяльності, облік фінансових результаті» і використання прибутку.

Ознайомитись з:

‒ обліком доходів від звичайної і надзвичайної діяльності

‒ порядком, формуванням фінансових результатів діяльності; обліком використання прибутку підприємства;

‒ порядком відображення прибутків та збитків у звітності.

Визначити фінансовий результат діяльності підприємства м звітний період.

Здійснити записи до облікових регістрів за рахунками 44. 71-75, 79, 98.

Схема формування фінансових результатів.

Облікові регістри за рахунками 44, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 98.

17. Завершення облікового процесу.

Закрити облікові регістри.

Виконати узагальнення і перевірку записів по рахунках:

‒ порівняти обороти по кожному синтетичному рахунку з підсумками

Всі журнали-ордери (меморіальні ордери).

Оборотна відомість по синтетичним рахункам.

Головна книга (2-3 рахунка)

Продовження таблиці 1

1

2

3

 

документів, які були підставою для записів на цьому рахунку;

‒ порівняти обороти і залишки або тільки залишки по кожному синтетичному рахунку з відповідними показниками аналітичного обліку;

‒ порівняти відповідні обороти і залишки або тільки залишки по всім рахункам синтетичного обліку;

‒ виправити встановлені в бухгалтерських записах помилки.

Скласти оборотну відомість по синтетичним рахункам.

Заповнити Головну книгу підприємства.

 

Примітка: наведений у таблиці Додатку Б перелік документів є орієнтовним, не враховує специфіки роботи базового підприємства.

 

Додаток В

Рецензія та лист оцінювання Звіту з переддипломної практики

Рецензія на Звіт з переддипломної практики

Студента (ки) _________ гр. ОА-___ на підприємстві ________

Зміст недоліків

Попередня перевірка

Остаточна перевірка

 

 

Лист оцінювання Звіту з переддипломної практики

Об’єкти оцінювання

Кількість

балів

максимальна

фактична

Вступ

5

 

1. Загальні характеристика підприємства

1.1 Загальні відомості про підприємство та його організаційна структура

 

5

 

 

11

 

 

1.2 Інформація про основні види діяльності та основні економічні показники діяльності підприємства

 

5

 

Висновки по першому розділі

1

 

2 Аналіз існуючої системи обліку на підприємстві

2.1 Загальна характеристика бухгалтерської служби підприємства

 

5

 

31

 

 

2.2 Аналіз облікової політики підприємства

5

 

2.3 Аналіз існуючої системи бухгалтерського та податкового обліку

10

 

2.4 Документообіг за окремими об’єктами бухгалтерського обліку

10

 

Висновки по другому розділі

1

 

3 Аналіз фінансової звітності підприємства

3.1 Структурно-динамічний аналіз бухгалтерського балансу

 

10

 

21

 

 

 

3.2 Структурно-динамічний аналіз звіту про фінансові результати діяльності підприємства

 

10

 

 Висновки по третьому розділі

1

 

4 Охорона праці

4.1 Стисла характеристика об’єкта дослідження з питань охорони праці

7

 

4.2 Аналіз можливих небезпечних і шкідливих факторів, створених об’єктом дослідження

4.3 Заходи щодо усунення впливу шкідливих виробничих факторів

Висновки по четвертому розділі

Висновки (загальні)

5

 

5. Якість оформлення звіту

10

 

6. Захист звіту на кафедрі ОАА

10

 

РАЗОМ

100

 


Додаток Д

Приклад оформлення Анотації

АНОТАЦІЯ

ЗВІТ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ НА ТОВ «ПАРК-ГОТЕЛЬ «КИЇВ».

У Звіті з переддипломної практики надана загальна характеристика ТОВ «Парк-готель «Київ». Проведено аналіз існуючої системи обліку і фінансової звітності підприємства, виявлені недоліки та запропоновані пропозиції щодо їх усунення. Розглянуті питання охорони праці.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ОПЕРАЦІЇ, ОБЛІК, НАДХОДЖЕННЯ, РОЗРАХУНКИ, ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА, АНАЛІЗ, ДИНАМІКА, СТРУКТУРА, НЕДОЛІКИ, ЗАХОДИ, ОПОДАТКУВАННЯ, ЗВІТНІСТЬ.

Робота викладена на 65 сторінках, містить 4 таблиці, 3 рисунків, 20 найменувань літературних джерел, 10 додатків.


Додаток Е

Приклад оформлення Змісту Звіту з переддипломної практики

М5215, Приклад оформлення Змісту Звіту з переддипломної практики

Додаток Ж

Приклад оформлення Вступу

М5215, Приклад оформлення Вступу

Додаток З

Приклад макету таблиці для проведення структурно-динамічного аналізу

 

 

Додаток К

Приклад оформлення Висновків

М5215, Приклад оформлення Висновків

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!