Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5206 Щоденник-звіт з педагогічної практики, ДНУ ім. Стуса

Щоденник-звіт з педагогічної практики, ДНУ ім. Стуса

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Факультет іноземних мов

 

Щоденник-звіт з педагогічної практики

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 035 Філологія

Спеціалізація 035.04 Германські мови (переклад включно)

Спеціалізація 035.05 Романські мови та літератури

Освітній рівень: бакалавр

 

Вінниця 2015


Вступ

Виробнича педагогічна практика - це важлива складова системи професійної підготовки майбутніх вчителів і викладачів. Вона виконує провідну роль у формуванні освічених фахівців, є органічною частиною навчально-виховного процессу, забезпечуючи поєднання теоретичної підготовки з практичною діяльністю у навчальних закладах різних типів.

Педагогічна практика студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» є першим практичним випробуванням їх фахової, психолого-педагогічної і методичної підготовки.

Основні цілі педагогічної практики бакалаврів

- Оволодіння системою професійних умінь у процесі проведення навчально-виховної і дослідницької діяльності у середньому загальноосвітньому навчальному закладі (школі, гімназії, ліцеї, коледжі, колегіумі тощо);

- розвиток уміння використовувати в практичній діяльності теоретичні знання з лінгвістичних дисциплін, практичні уміння і навички володіння іноземною мовою, а також знання з педагогіки, психології і методики навчання іноземних мов;

- формування потреби у самовдосконаленні своїх професійних умінь навчання і виховання школярів;

- розвиток творчої ініціативи, реалізація особистісного творчого потенціалу;

- подальший розвиток дослідницьких умінь у конкретній професійній діяльності.

Педагогічна практика студентів 4 курсу триває 4 тижні. Вона організується на підставі наказу ректора і «Робочої програма навчальної дисципліни «Педагогічна практика», Вінниця, 2017». Кожен студент-практикант зобов’язаний докладно ознайомитися з цими програмами і ознайомити з ними адміністрацію школи, де він проходить практику.

Основний зміст роботи вчителя-практиканта

1. Ознайомлення з навчальним закладом, організацією навчально-виховного процесу у школі в цілому і в класах зокрема, з системою навчально-виховної і методичної роботи вчителів іноземних мов даної школи, з матеріалами передового досвіду цих учителів і т ін.

2. Виконання функцій учителя іноземної мови: розробка і проведення пробних і залікових уроків з основної іноземної мови.

3. Підготовка і застосування дидактичних засобів, у тому числі технічних засобів навчання (ТЗН) і наочності.

4. Виконання функцій класного керівника.

5. Участь у підготовці і проведенні позакласних виховних заходів.

6. Взаємовідвідування практикантами уроків з іноземної мови з наступним самоаналізом і аналізом цих уроків.

7. Узагальнення виконаної під час практики роботи у підсумковій документації:

1. Щоденник-звіт студента з педагогічної практики

2. Плани-конспекти двох проведених уроків (зі зразками дидактичних матеріалів)

3. Аналіз одного уроку (у щоденнику-звіті)

4. Аналіз одного виховного заходу (у щоденнику-звіті)

5. Звіт (або реферат) про виконання завдання з науково-дослідної роботи

Правила ведення щоденника-звіту

1. Поточні записи у щоденник (с. 10-26) студент-практикант зобов’язаний робити кожного робочого дня.

2. Змістом записів у щоденник є коментований виклад виконаних студентом-практикантом основних видів педагогічної роботи.

3. Щоденник-звіт є основним документом, який стисло відображає роботу студента-практиканта у відповідному навчальному закладі і свідчить про поступове формування його педагогічного досвіду, про його професійну адаптацію і про ступінь його готовності до самостійної педагогічної діяльності.

Розклад уроків

Урок

Час

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Субота

 

Примітки

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Студент-практикант мусить на протязі усього періоду практики мати щоденник з собою і надавати його керівникам практики для поточного і підсумкового контролю та внесення відповідних записів і оцінок.

5. Наприкінці практики студент заповнює у щоденнику розділ «Звіт про підсумки практики”, а керівники практики від школи пишуть у цьому щоденнику характеристику на практиканта як учителя іноземної мови і характеристику як класного керівника з наведенням запропонованих оцінок („відмінно”, „добре”, „задовільно”, „погано”). Обидві характеристики завіряє директор школи підписом і печаткою.

Хід практики

1. У спостережний період практики (перший тиждень) студент знайомиться з навчальним закладом, організацією навчально-виховного процесу у школі і в класах і визначає спільно з учителем (або з учителями) іноземної мови групи, у яких буде викладати іноземну мову, фіксує розклад цих занять. Адміністрація школи визначає клас, у якому вчитель-практикант буде класним керівником (власне: асистентом класного керівника). Далі студент заповнює „Індивідуальний план”, який у кінці першого тижня має бути затверджений керівником практики від кафедри.

2. У спостережний період практики студент зобов’язаний щоденно відвідувати не менш ніж 2 уроки з іноземної мови. У класі, де вчитель-практикант має виконувати функції класного керівника, треба відвідувати всі позаурочні і позакласні заходи на протязі усього періоду практики. Для кращого вивчення навчальних і виховних можливостей класу на першому тижні треба відвідати також не менш ніж 3 уроки з інших предметів.

3. Практикант повинен вести у своєму робочому зошиті докладні записи ходу уроків, відвіданих у вчителя іноземної мови, а потім разом з учителем аналізувати ці уроки. Вчитель, призначений наказом директора відповідного навчального закладу керівником практики від цього закладу, має ознайомити студента зі своїми календарно-річними планами на відповідний період, а також з планами уроків та з технологією планування і проведення уроків з опорою на дані плани.

4. У період пробної практики (другий тиждень) студент-практикант розробляє за допомогою вчителя розгорнуті плани-конспекти пробних уроків. Загалом має бути підготовлено і проведено не менш ніж 6 пробних уроків. Пробні уроки, як правило, проходять у присутності вчителя або також і керівника практики від кафедри.

5. Під час активної практики (починаючи з третього тижня і до кінця періоду практики) студент готує плани уроків і проводить ці уроки самостійно. Кількість залікових (самостійних) уроків має становити не менш ніж 8 уроків на тиждень. Залікові уроки практиканта, відвідані учителем школи, керівником практики від кафедри факультету, однокурсниками практиканта чи іншими студентами, обов’язково аналізуються, а оцінки за них фіксуються у щоденнику-звіті практиканта.

6. Студент-практикант має працювати щодня в школі (гімназії, ліцеї, коледжі чи іншому середньому навчальному закладі) не менш ніж 3 години. Цей час слід використовувати для проведення і відвідування уроків, їх обговорення, для підготовки і проведення позакласних і позаурочних заходів, для спілкування з учнями та інших пов’язаних з педагогічною практикою дій.

Підведення підсумків практики

1. Заповнений щоденник-звіт та інші підсумкові документи, вказані у п. 7 розділу “Основний зміст роботи вчителя-практиканта”, студент зобов’язаний у триденний термін після закінчення практики надати своєму керівникові від кафедри іноземної мови для оцінювання.

2. На другому тижні після закінчення практики кафедра іноземної мови проводить організований захист практикантами підсумків практики у формі конференції або «Круглого столу» чи в іншій подібній формі.

3. Студент, який не виконав програму практики чи одержав незадовільну оцінку від навчального закладу (бази практики) або від кафедри, проходить практику повторно у позааудиторний час. У разі повторного невиконання програми педагогічної практики деканат подає цього студента на відрахування з університету. Несвоєчасна здача підсумкової документації неодмінно мусить тягнути за собою зниження оцінки, запропонованої школою (ліцеєм, гімназією, НВК та ін.), або навіть незалік практики і направлення на повторне її проходження у вільний від занять в університеті час.

 

Зміст роботи

Термін виконання

Позначка про виконання

1. Ознайомлення з навчальним закладом, його документацією та навчально-матеріальною базою предмету “Іноземна мова”

1.1

- з навчальним закладом, режимом його роботи і правилами внутрішнього розпорядку

 

 

1.2

- з структурою і змістом плану роботи школи та з матеріалами педагогічної ради

 

 

1.3

- з матеріалами методичної секції учителів іноземних мов

 

 

1.4

- з календарно-річним планом учителя (учителів) іноземної мови, з планом класного керівника і т.ін.

 

 

1.5

- зі структурою і правилами ведення класного журналу

 

 

1.6

- з кабінетами іноземних мов і їхньою матеріальною базою

 

 

1.7

- з програмою і підручниками з іноземних мов

 

 

1.8

- з розробками уроків і позакласних заходів з іноземних мов з досвіду вчителів школи (району, області)

 

 

2. Спостереження процесу навчання (відвідання уроків учителів іноземних мов)

2.1

Клас _______ Учитель ________________________

 

 

2.2

Клас _______ Учитель ________________________

 

 

2.3

Клас _______ Учитель ________________________

 

 

2.4

Клас _______ Учитель ________________________

 

 

2.5

Клас _______ Учитель ________________________

 

 

2.6

Клас _______ Учитель ________________________

 

 

2.7

Клас _______ Учитель ________________________

 

 

2.8

Клас _______ Учитель ________________________

 

 

3. Спостереження процесу виховання (відвідання виховних заходів)

3.1

 

 

 

3.2

 

 

 

 

Зміст роботи

Термін виконання

Позначка про виконання

4. Вивчення психологічних особливостей класу

(спостереження під час уроків з інших предметів)

4.1

Предмет:

 

 

4.2

Предмет:

 

 

4.3

Предмет:

 

 

 

 

 

 

5. Вивчення психологічних особливостей класу

(консультації, бесіди, вивчення особових справ)

5.1

Консультація шкільного психолога

 

 

5.2

Бесіда з класним керівником

 

 

5.3

Вивчення особових справ окремих учнів класу

 

 

6. Підготовка і проведення пробних уроків

6. 1

Клас ____ Тема ________________________________

 

 

6. 2

Клас ____ Тема ________________________________

 

 

6. 3

Клас ____ Тема ________________________________

 

 

6. 4

Клас ____ Тема ________________________________

 

 

6. 5

Клас ____ Тема ________________________________

 

 

6. 6

Клас ____ Тема ________________________________

 

 

6. 7

Клас ____ Тема ________________________________

 

 

6. 8

Клас ____ Тема ________________________________

 

 

6. 9

Клас ____ Тема ________________________________

 

 

6. 10

Клас ____ Тема ________________________________

 

 

7. Підготовка і проведення залікових уроків

7.1

 

 

 

7.2

 

 

 

7.3

 

 

 

7.4

 

 

 

7.5

 

 

 

7.6

 

 

 

7.7

 

 

 

7.8

 

 

 

 

 

Зміст роботи

Термін виконання

Позначка про виконання

7.39

 

 

 

7.40

 

 

 

7.41

 

 

 

7.42

 

 

 

7.43

 

 

 

7.44

 

 

 

7.45

 

 

 

7.46

 

 

 

7.47

 

 

 

7.48

 

 

 

7.49

 

 

 

7.50

 

 

 

8. Проведення позакласної роботи з предмету

(конкурси, вечори, фестивалі, спектаклі, тиждень іноземних мов, зустрічі і т. ін.)

8.1

 

 

 

8.2

 

 

 

8.3

 

 

 

9. Гурткова робота з іноземних мов

9.1

 

 

 

9.2

 

 

 

9.3

 

 

 

10. Виховна робота у класі (класне керівництво:

відвідання виховних годин та ін. виховних заходів, участь у їх підготовці і проведенні)

10.1

 

 

 

10.2

 

 

 

10.3

 

 

 

10.4

 

 

 

10.5

 

 

 

10.6

 

 

 

 

 

Зміст роботи

Термін виконання

Позначка про виконання

11. Науково-дослідна робота

(для студентів, що працюють над курсовою роботою з методики)

11.1

Визначення експериментальної і контрольної груп

 

 

11.2

Підготовка матеріалів для експериментального (або досвідного) навчання

 

 

11.3

Проведення початкових зрізів знань, умінь і навичок

 

 

11.4

Проведення експериментального навчання

 

 

11.5

Проведення кінцевих зрізів знань, умінь і навичок

 

 

11.6

Обробка матеріалів і результатів експериментального (або досвідного) навчання

 

 

12. Науково-дослідна робота

(для студентів, що працюють над курсовою роботою не з методики)

12.1

Визначення теми для дослідження на період практики

 

 

12.2

Проведення дослідження за допомогою відповідних методів. Збирання фактичного матеріалу

 

 

12.3

Обробка й узагальнений опис результатів дослідження у формі реферату або звіту обсягом приблизно 5 сторінок

 

 

12.4

Здача реферату або звіту для оцінювання

 

 

13. Підготовка документів педагогічної практики

13.1

- індивідуального плану практики

 

 

13.2

- розкладу занять

 

 

13.3

- розробок уроків з основної іноземної мови

 

 

13.4

- розробок уроків з другої іноземної мови

 

 

13.5

- набору дидактичного матеріалу з основної іноземної мови

 

 

13.6

- набору дидактичного матеріалу з другої іноземної мови

 

 

13.7

- психолого-педагогічної характеристики класу і одного учня

 

 

13.8

- розробки (сценарію) виховного заходу

 

 

13.9

- оформлення самоаналізу уроку з основної іноземної мови

 

 

13.10

- оформлення самоаналізу уроку з другої іноземної мови

 

 

13.11

- оформлення характеристик практиканта

 

 

13.12

- заповнення звіту і подання щоденника-звіту на кафедру

 

 

 

Орієнтовна тематика НДРС (для тих, хто пише дипломну роботу не з методики)

1. Дослідження витрат часу на домашню самостійну роботу.

2. Дослідження вікових особливостей учнів на початковому ступені вивчення іноземної мови.

3. Дослідження вікових особливостей учнів на середньому ступені вивчення іноземної мови.

4. Дослідження вікових особливостей учнів на старшому ступені вивчення іноземної мови.

5. Дослідження ефективних прийомів застосування комп’ютерів на уроках і в домашній роботі

6. Дослідження ефективності аудіозаписів у навчанні іноземної мови

7. Дослідження ефективності використання пісень у навчанні іноземної мови

8. Дослідження ефективності відеозаписів у навчанні іноземної мови

9. Дослідження ефективності віршів, римівок, скоромовок, прислів’їв і приказок для розвитку пам’яті учнів

10. Дослідження ефективності граматичних вправ з різних джерел (з підручників, додаткових посібників, Інтернету, авторських вправ і т. ін.)

11. Дослідження ефективності дидактичних ігор на уроці іноземної мови

12. Дослідження ефективності різних засобів унаочнення у навчанні іноземної мови

13. Дослідження ефективності різних методів і прийомів розвитку інтересу до іноземної мови

14. Дослідження ефективності різних прийомів покращення техніки читання

15. Дослідження ефективності текстів для читання з різних джерел (з підручників, додаткових посібників, Інтернету, авторських текстів і т. ін.)

16. Дослідження інтенсивності мовленнєвої практики на уроках

17. Дослідження методів і прийомів активізації навчальної роботи учнів

18. Дослідження методів, прийомів і засобів розвитку побіжності мовлення учнів

19. Дослідження можливостей роботи з відстаючими учнями.

20. Дослідження навчальних можливостей позакласної роботи з іноземних мов.

21. Дослідження нетрадиційних типів уроків іноземної мови

22. Дослідження оптимальної системи діалогічних вправ у навчанні іноземної мови

23. Дослідження оптимального обсягу домашнього завдання

24. Дослідження оптимального обсягу і тривалості текстів для аудіювання

25. Дослідження оптимальної кількості нових лексичних одиниць для введення на одному уроці

26. Дослідження особливостей навчання другої іноземної мови.

27. Дослідження рівня мотивації учнів на уроках іноземної мови

28. Дослідження рівня оперативної і довготривалої пам’яті учнів

29. Дослідження системи вправ для навчання аудіювання.

30. Дослідження системи вправ для навчання говоріння (діалогічна форма).

31. Дослідження системи вправ для навчання говоріння (монологічна форма).

32. Дослідження системи вправ для навчання граматики.

33. Дослідження системи вправ для навчання лексики.

34. Дослідження системи вправ для навчання письма.

35. Дослідження системи вправ для навчання фонетики.

36. Дослідження системи вправ для навчання читання.

37. Дослідження системи засобів навчання в умовах конкретного класу.

38. Дослідження системи повторення навчального матеріалу.

39. Дослідження системи професійно важливих якостей особистості сучасного вчителя.

40. Дослідження системи стимулів у навчанні іноземної мови.

41. Дослідження ставлення учнів до вивчення іноземних мов.

42. Дослідження ставлення учнів до домашнього читання іноземною мовою

43. Дослідження ставлення учнів до ролі знання іноземних мов у сучасному світі.

44. Дослідження шляхів диференціації навчання іноземних мов.

45. Дослідження шляхів індивідуалізації навчання іноземних мов.

Моя тема: ______________

Щоденник (поточні робочі записи практиканта у довільній формі)

Дата

Перелік виконаних видів навчальної, виховної, методичної і самоосвітньої діяльності. Враження, висновки, зауваження, педагогічні роздуми і т. ін.

 

 

Дата

Перелік виконаних видів навчальної, виховної, методичної і самоосвітньої діяльності. Враження, висновки, зауваження, педагогічні роздуми і т. ін.

 

 

Приблизна схема аналізу і самоаналізу уроку іноземної мови

1. Тема уроку.

2. Цілі уроку: дидактична, виховна, розвиваюча, загальноосвітня.

3. Місце даного уроку серед уроків даної теми.

4. Тип уроку.

5. Структура уроку.

6. Розподіл часу між етапами уроку. Основні задачі етапів уроку.

7. Особливості колективу класу, в якому проходив урок.

8. Методична організація уроку (форми, методи, прийоми навчання)

9. Реалізація основних принципів навчання іноземної мови (комунікативність, активність, доступність, інтенсивність та ін.)

10. Навчання фонетики, лексики, граматики.

11. Навчання аудіюванню, мовленню, читанню і письму.

12. Врахування психологічних особливостей класу і окремих учнів.

13. Диференціація і індивідуалізація навчання.

14. Характер завдань і вправ, їх відповідність особливостям навчального матеріалу.

15. Педагогічна техніка. Контакт з класом. Голос, дикція, інтонування, такт. Підтримання уваги. Прийоми зацікавлення. Робоча дисципліна на уроці.

16. Використання засобів навчання (особливо засобів унаочнення і технічних засобів навчання (ТЗН)).

17. Місце підручника на уроці.

18. Домашнє завдання, посильність і зрозумілість його для учнів.

19. Оцінка реалізації задуму і цілей уроку.

20. Загальна оцінка ефективності і результативності уроку.

21. Характеристика недоліків, упущень і помилок.

22. Висновки для наступних уроків.

Самоаналіз залікового уроку __________ мови у ______ класі

 

 

 

Приблизна схема аналізу і самоаналізу виховного заходу

1. Назва, вид, зміст і форма виховного заходу.

2. Оцінка актуальності даного заходу, його відповідності інтересам і віковим особливостям учнів.

3. Загальна характеристика підготовки заходу: його творчого характеру, підходу до визначення теми, постановки проблеми для вирішення шляхом проведення даного заходу, педагогічних цілей, визначення дати, місця, категорії учасників і глядачів, залучення, призначення і вибору виконавців, організації і проведення репетицій, корективи та ін.

4. Проведення виховного заходу:

- оцінка змісту, спрямованості, чіткості проведення і ефективності заходу;

- оцінка ступеня активності учнів, їх зацікавленості даним заходом

- оцінка діяльності і поведінки практиканта під час проведення даного заходу: уміння керувати учнями, підтримувати організаційну чіткість, активізувати і заохочувати дітей, володіти увагою аудиторії, підвищувати інтерес, стимулювати і мотивувати учнів, педагогічний такт, індивідуальний підхід, творча фантазія, культура мовлення та ін.

5. Прогноз виховного результату заходу.

6. Висновки.

Аналіз виховного заходу ________________

 

 

 

Приблизна схема психолого-педагогічної характеристики класу

1. Загальні відомості про клас: кількість учнів (із них хлопців, дівчат), стан здоров’я учнів, типові особливості родин дітей, ставлення до навчання.

2. Стан успішності навчання та відвідання уроків. Навчальна дисципліна.

3. Структура колективу. Згуртований чи роз’єднаний цей колектив. Чи є групи учнів, що особливо впливають на колектив (позитивно або негативно). Чи є формальні (призначені, вибрані) лідери фактичними вожаками дітей. Чи є у класі учні з дуже низьким соціометричним статусом (ізольовані). Які форми роботи застосовуються стосовно цих учнів. Чи використовується механізм паралельного впливу. Чи є мікрогрупи у колективі, і якщо є, то на якій основі і які вони мають особливості взаємин між собою.

4. Домінуючі міжособистісні взаємини у класному колективі (взаєморозуміння, взаємодопомога, взаємовиручка, принциповість, доброзичливість, кругова порука, байдужість, антипатія тощо). Психологічна атмосфера у класі.

5. Самоврядування у класі.

6. Взаємини класу з учнями інших класів і з педагогами.

7. Стадія розвитку колективу. Перспективи колективу.

8. Психолого-педагогічні висновки і рекомендації щодо розвитку класного колективу і керівництва ним.

Психолого-педагогічна характеристика _________ класу

 

 

 

Приблизна схема психолого-педагогічної характеристики учня

1. Загальні відомості про школяра (вік, клас, стан здоров’я, успішність навчання)

2. Спрямованість особистості (особиста, громадська чи ділова). Потреби і інтереси. Погляди і переконання. Свідомість і поведінка. Прагнення, мрії, ідеали.

3. Темперамент (сила, урівноваженість і мобільність нервових процесів; динаміка психічної діяльності).

4. Характер. Риси у ставленні до інших людей: доброта, чесність, принциповість тощо. Риси у ставленні до класу і школи: боротьба за честь класу, солідарність, переживання успіхів і неуспіхів класу і школи. Ставлення до праці і навчання, наполегливість, активність, сумлінність, дисциплінованість, працелюбність. Інші індивідуальні позитивні і (якщо є) негативні риси.

5. Здібності і нахили (загальні і специфічні).

6. Емоційно-вольова сфера (розвиненість почуттів, моральних якостей, інтелекту, цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, самостійність, витримка, сміливість та ін. позитивні, а також негативні (якщо є) властивості).

7. Пізнавальна діяльність (особливості сприйняття, спостережливість, якість пам’яті, співвідношення творчого і репродуктивного мислення, розвиненість уяви, послідовність і доказовість мислення, співвідношення образного і абстрактного мислення, швидкість мислення, його критичність, розвиненість мовлення, лексичний запас, якість писемної мови).

8. Навчання і праця (ставлення до навчання, успішність і дисциплінованість, сформованість пізнавальних умінь і навичок, ставлення до праці, якість трудових навичок, професійна орієнтація, вибір професії).

9. Самооцінка (завищена, адекватна), вимогливість до себе, самокритичність і її дійовість, ставлення до самовиховання.

10. Умови сімейного виховання (культурно-побутові і матеріальні умови у родині, взаємини у ній, ставлення учня до своєї родини, піклування родини про навчання і виховання даного школяра).

11. Місце у колективі: співробітництво, товариськість, дружелюбність, авторитет у колективі, ставлення до порушень поведінки у колективі.

12. Педагогічні висновки. Рекомендації щодо можливих заходів корекції у виховній роботі з даним учнем з боку учителів, класного колективу і самого школяра.

ХАРАКТЕРИСТИКА

учня (учениці) _________ класу ________ школи _______

 

 

 

 

ЗВІТ

 

про підсумки педагогічної практики

1. Таблиця залікових уроків, проведених практикантом з ________мови

Дата

Клас

Тема

Оцінка

Підпис

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

2. Таблиця виховних заходів, проведених практикантом (класних годин, бесід, вечорів, зустрічей, вікторин тощо)

Клас

Вид заходу

Дата

Тема

Оцінка

Підпис

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

3. Відвідано занять: учителів ______ практикантів ______

4. Виготовлено наборів дидактичних матеріалів ________

5. Виготовлено таблиць, схем, плакатів (підкреслити) ____

6. Випущено стінгазет ____

7. Інша робота _____________

ВИСНОВКИ

практиканта про організацію і ефективність практики і його побажання щодо покращення у майбутньому підготовки студентів та організації практики на ФІМ:

_______________

Студентка (студент) __________ (підпис)

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

навчальної роботи вчителя-практиканта _________

 

 

 

Рекомендована оцінка: ___________

Учитель іноземної мови ____________

М.П. Керівник навчального закладу ______ ___

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

виховної роботи вчителя-практиканта _______

 

 

 

Рекомендована оцінка: ___________

Класний керівник ___________ ______________

М.П. Керівник навчального закладу ______ _______

 

ПІДСУМКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

роботи вчителя-практиканта _______

 

 

 

Оцінка за педагогічну практику

як класного керівника:_______ Керівник від кафедри ______

_______

(підпис)

Оцінка за педагогічну практику

як учителя іноземної мови:____ Керівник від кафедри ____

_______

(підпис)

ВІДОМІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ педагогічної практики студента 4 курсу ________ з іноземної мови (______)

№ №

Загальний розподіл балів

Кількість балів

Оцінює

1.

Навчально-методична робота - макс. 40 балів

Вчитель або груповий керівних від кафедри іноземної мови

1.1.

Систематичне відвідування уроків учителів, результативність вивчення їх методики викладання - 5 балів

___ ____

оц. підпис

1.2.

Якість складання планів-конспектів уроків та підготовки дидактичних матеріалів до занять - 10 балів

___ ____

оц. підпис

1.3.

Якість організації та проведення уроків - 15 балів

___ ____

оц. підпис

1.4.

Кількість відвіданих уроків учителів і практикантів; компетентність аналізу й оцінювання уроків - 5 балів

___ ____

оц. підпис

1.5.

Проведення позакласної та позаурочної роботи з іноземної мови - 5 балів

___ ____

оц. підпис

2.

ВИХОВНА РОБОТА - макс. – 40 балів

Класний керівник або керівник від кафедри іноземної мови

2.1.

Вивчення і врахування у виховній діяльності вікових та індивідуальних особливостей учнів; якість виконання психолого-педагогічних характеристик - 10 балів

___ ____

оц. підпис

2.2.

Науково-методичний рівень аналізу виховного заходу, проведеного однокурсником (як виняток – класним керівником) - 7 балів

___ ____

оц. підпис

2.3.

Кваліфіковане виконання роботи (асистента) класного керівника, ефективність роботи з класом - 15 балів

___ ____

оц. підпис

2.4.

Активність, системність, обсяг виховної роботи - 8 балів

___ ____

оц. підпис

3.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА - макс. 10 балів

Науковий керівник або керівник від кафедри іноземної мови

 

Організація наукового дослідження за вибраною темою – 2 бали

___ ____

оц. підпис

 

Обсяг і якість зібраного для дослідження фактичного матеріалу – 4 бали

___ ____

оц. підпис

 

Компетентність застосування методів науково-педагогічного пошуку (анкетування або тестування чи наукове спостереження, інтерв’ювання, узагальнення тощо) – 4 бали

___ ____

оц. підпис

4.

ДИСЦИПЛІНОВАНІСТЬ (дотримання всіх вимог до практики, своєчасність подання звітної документації і т. ін.); ТВОРЧИЙ ПІДХІД до виконання завдань практики - макс. 10 балів

___ ____

оц. підпис

Керівник від каф. ін. м.

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

ЗА ПРАКТИКУ макс. 100 балів: ____ ____ ______________

Оцінює

груповий керівник від кафедри ін. м.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!