Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5204 Робоча програма навчальної дисципліни Педагогічна практика, ДНУ ім. Стуса

Робоча програма навчальної дисципліни Педагогічна практика, ДНУ ім. Стуса

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Факультет іноземних мов

 

Робоча програма навчальної дисципліни Педагогічна практика

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 035 Філологія

Спеціалізація 035.04 Германські мови (переклад включно)

Спеціалізація 035.05 Романські мови та літератури

Освітній рівень: бакалавр

Курс: 4

 

Вінниця 2017


1. Опис навчальної дисципліни «Педагогічна практика»

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Нормативна

Спеціальність

035 Філологія

Модулів – 1

Спеціалізація

035.04 Германські мови. Переклад

035.05 Романські мови та літератури

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання на вибір студента

Семестр

Загальна кількість годин – 216

8-й (квітень-травень)

Тижневих годин для денної форми навчання:

практика – 27

самостійна робота студента – 27

Освітній рівень:

бакалавр

Практична робота

118 годин

Самостійна робота

98 год.

Індивідуальні завдання: не передбачені

Вид контролю: диференційований залік

 

2. Цілі й завдання педагогічної практики

Цілі:

- оволодіння базовими професійними уміннями і навичками у процесі здійснення навчальної, виховної і дослідницької діяльності та сучасними методами, формами і засобами цих видів діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах;

- розвиток умінь використовувати в практичній діяльності теоретичні знання з лінгвістичних дисциплін, з педагогіки, психології, методики навчання іноземних мов;

- формування потреби систематично поновлювати свої знання, творчо застосовувати їх в практичній роботі та вдосконалювати свою професійну компетенцію;

- розвиток творчої ініціативи, реалізація особистісного творчого потенціалу;

Завдання:

- адаптація до умов професійної діяльності в середніх навчальних закладах;

- ознайомлення зі специфікою діяльності сучасних навчальних закладів;

- долучення до активної педагогічної діяльності у відповідних навчальних закладах

- закріплення і поглиблення знань з психолого-педагогічних і фахових дисциплін, оволодіння засобами застосування цих знань для розв’язання поточних педагогічних проблем і завдань;

- формування базових адаптаційних, перцептивних, когнітивних, комунікативних, організаційних, проектувальних, науково-дослідних та інших умінь самостійного здійснення навчальної і навчально-методичної діяльності вчителя основної іноземної мови;

- формування уміння здійснювати виховну роботу засобами основної іноземної мови та у позакласний час;

- формування у студентів дослідницького підходу до педагогічної діяльності, набуття досвіду нескладних наукових пошуків з використання ефективних методів педагогічних досліджень;

- формування умінь здійснювати самоконтроль, самоаналіз та самооцінку власної педагогічної діяльності та аналіз уроків і виховних заходів у виконанні досвідчених вчителів та своїх колег-практикантів;

- формування самостійності у підготовці та проведенні різних форм і видів навчально-виховної роботи з учнями та почуття відповідальності за якість і результативність цієї роботи;

- оволодіння базовими вміннями педагогічного спілкування з учнями, їх батьками та професійного спілкування з досвідченими педагогами;

- розвиток позитивного ставлення та інтересу до педагогічної професії;

- формування потреби у педагогічній самоосвіті;

- розвиток особистісних властивостей, які є передумовою формування педагогічної майстерності, індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутніх вчителів.

У підсумку даної педагогічної практики мають бути сформовані такі базові професійно-педагогічні вміння:

- Конструктивно-планувальні:

- складання планів-конспектів уроків за визначеними програмовими темами з формулюванням конкретних цілей, завдань, засобів та етапів роботи вчителя й учнів;

- вибір ефективних методів і методичних прийомів реалізації цілей і завдань на кожному етапі уроку;

- визначення типів вправ та послідовності їх виконання у відповідності до етапів оволодіння мовленнєвими навичками та вміннями, з урахуванням труднощів навчального матеріалу і рівня підготовленості учнів;

- проектування і використання навчальних мовленнєвих ситуацій, а також відповідного мовленнєвого матеріалу для сприймання і засвоєння мовних і мовленнєвих явищ, котрі вивчаються, та їх творчого застосування у мовленнєвій діяльності учнів;

- проектування і створення засобів унаочнення для їх використанні при проведенні уроків;

- складання планів та сценаріїв (розробок) позакласних заходів з іноземної мови;

- комунікативно-навчальні:

 - встановлення і підтримка засобами іноземної мови різноманітних мовленнєвих контактів (режимів спілкування): вчитель-клас; вчитель-учень, учень-учень тощо;

- адаптування іншомовного мовленнєвого досвіду учнів до рівня вимог відповідної навчальної програми та до навчальних можливостей учнів;

- визначення об’єктів контролю мовленнєвої діяльності учнів з урахуванням вимог досягнення відносно правильного мовлення учнів для визначення фактичного рівня сформованості мовленнєвих навичок і вмінь;

- формування вміння помічати помилки учнів, усвідомлювати їх характер і використовувати мовленнєвий спосіб виправлення цих помилок;

- організаційні:

- уміння організовувати виконання накресленого плану;

- уміння забезпечувати мовленнєву діяльність учнів відповідно до плану уроку;

- уміння поєднувати колективні та індивідуальні форми роботи з урахуванням особливостей кожної з них та етапу навчання;

- уміння використовувати традиційну та сучасну наочність, новітні технології;

- уміння використовувати різноманітні прийоми активізації мовленнєвої та розумової діяльності учнів залежно від їх вікових особливостей;

- уміння організовувати та проводити позакласні заходи іноземною мовою за планом і сценарієм;

- розвивально-виховні:

-уміння реалізовувати дидактичний, розвивальний та виховний потенціал мовленнєвого матеріалу уроку;

- уміння формувати і розвивати на матеріалі іноземної мови інтелектуальну та емоційну сфери особистості учнів та їх пізнавальні інтереси;

- уміння вирішувати засобами іноземної мови завдання морального, естетичного та гуманістичного виховання учнів;

- дослідницькі:

- уміння вивчати ставлення учнів до предмета і виявляти рівень сформованості мовленнєвих навичок і вмінь учнів;

- уміння здійснювати аналіз мовного матеріалу з метою прогнозування можливих труднощів його засвоєння учнями та добору оптимальних шляхів попередження помилок учнів при його застосуванні;

- уміння проводити спостереження та аналіз відвіданих уроків з опорою на відповідні схеми аналізу;

- уміння спостерігати, аналізувати, переймати та використовувати позитивний педагогічний досвід та ефективні прийоми і форми навчання у виконанні досвідчених вчителів та своїх колег-практикантів;

- уміння працювати з методичною літературою;

- уміння осмислювати педагогічний процес у формі письмових і усних звітів про підсумки практики та виступів на методичних семінарах;

- уміння покращувати результати своєї роботи, використовуючи описані в методичній літературі нові форми, методи, прийоми та технології навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах.

 

3. Програма навчальної дисципліни «Педагогічна практика»

Змістовий модуль 1. Навчально-методична робота

1. Початковий етап:

- участь у настановній конференції на факультеті іноземних мов;

- ознайомлення з діяльністю навчального закладу, де відбувається педагогічна практика;

- ознайомлення з документацією практики та шкільною документацією вчителів іноземних мов і класних керівників (календарно-річні плани, плани виховної роботи в класі, плани уроків, класні журнали тощо);

- вивчення ходу виконання навчальної програми, порядку і форми складання календарно-річних і поурочних планів;

- складання індивідуального плану роботи;

- спостереження й аналіз навчально-виховного процесу з основної іноземної мови з точки зору зв’язку теорії і практики навчання цього предмету;

- вивчення системи навчальних засобів з предмету «Іноземна мова», зокрема структури, змісту і прийомів використання чинних підручників;

- спостереження і аналіз дій учителя, його педагогічної майстерності, його технології підготовки і проведення уроків, гурткових занять, позакласних заходів з іноземної мови і т. ін.;

- спостереження роботи учнів на уроках, визначення їх індивідуальних здібностей, рівня успішності і динаміки просування учнів у вивченні предмету «Іноземна мова».

2. Основний етап:

- підготовка та проведення уроків (не менш ніж 4 на тиждень);

- розробка та виготовлення дидактичних матеріалів, підготовка ТЗН до використання на уроках та застосування цих засобів;

- підготовка та проведення позакласних заходів іноземною мовою;

- взаємовідвідування уроків та позакласних заходів;

- участь у шкільних методичних семінарах.

3. Заключний етап:

- підготовка звітних матеріалів про підсумки педагогічної практики;

- звіт про роботу на засіданні педагогічної раді школи;

- подання звітної документації керівникові практики для оцінювання;

- участь у підсумковій конференції або в засіданні «круглого столу» на факультеті для захисту підсумків своєї практики (свого звіту про практику).

Змістовий модуль 2. Виховна робота

1. Початковий етап:

- знайомство з класним керівником, вивчення плану виховної роботи, класного журналу та іншої документації;

- знайомство з класом;

- відвідування й аналіз позаурочних і позакласних виховних заходів;

- вивчення ходу виконання плану виховної роботи, порядку і форми складання планів проведення позаурочних і позакласних заходів.

2. Основний етап:

- підготовка та проведення позаурочних і позакласних виховних заходів (допомога класному керівникові);

- проведення поточної організаційно-педагогічної роботи з класом;

- допомога класному керівникові у перевірці щоденників, в оформленні шкільної документації тощо;

- взаємовідвідування позаурочних і позакласних заходів;

- участь у методичних семінарах.

3. Заключний етап:

- підготовка звітних матеріалів з педагогічної практики.

Змістовий модуль 3. Науково-дослідна робота

1. Початковий етап:

- визначення науково-дослідницького завдання на період практики.

2. Основний етап:

- вивчення наукової і методичної літератури з метою удосконалення роботи;

- визначення на основі методів науково-педагогічного пошуку ставлення учнів або педагогічного колективу до проблеми наукового дослідження, яким займається студент в університеті (методом спостереження або опитування, анкетування, тестування тощо);

- виконання індивідуальних дослідницьких завдань (збирання фактичного матеріалу для написання своєї наукової роботи);

- активна діяльність у якості вчителя-дослідника;

- виступи на семінарах з підготовленими доповідями.

3. Заключний етап:

- підготовка звітних матеріалів з педагогічної практики.

 

4. Структура педагогічної практики

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

Практична робота

Самостійна робота

1

2

3

4

Змістовий модуль 1

«Навчально-методична робота»

144

84

60

Змістовий модуль 2

«Виховна робота»

32

24

8

Змістовий модуль 3

«Науково-дослідна робота»

40

10

30

Разом годин:

216

118

98

 

5. Модульне планування педагогічної практики

Модуль практики – 1

Змістовімодулі

Кількість часу

Примітки

1.

Навчально-методична робота

 

 

1.1

Початковий етап:

- участь у настановній конференції на факультеті;

- ознайомлення з діяльністю навчального закладу, де відбувається педагогічна практика;

- ознайомлення з документацією вчителів і класних керівників;

- складання індивідуального плану роботи;

- спостереження й аналіз навчально-виховного процесу з основної іноземної мови з точки зору зв’язку теорії і практики навчання цього предмету;

- вивчення ходу виконання навчальної програми, порядку і форми складання календарно-річних планів і планів уроків;

- вивчення системи навчальних засобів з предмету "Іноземна мова", зокрема структури, змісту і прийомів використання чинних підручників;

- спостереження і аналіз дій учителя, його педагогічної майстерності, його технології підготовки і проведення уроків, гурткових занять, позакласних заходів з іноземної мови і т. ін.

- спостереження роботи учнів на уроках, визначення їх індивідуальних здібностей, рівня їх успішності і динаміки просування учнів у вивченні предмету "Іноземна мова".

1-й тиждень

 

1.2

Основний етап:

- підготовка та проведення уроків з основної іноземної мови (не менш ніж 4 на тиждень);

- розробка та виготовлення дидактичних матеріалів, підготовка і застосування ТЗН.

- підготовка та проведення позакласних заходів іноземною мовою;

- взаємовідвідування уроків та позакласних заходів;

- участь у методичних семінарах.

2-4-й тижні

 

1.3

Заключний етап:

- підготовка звітних матеріалів з педагогічної практики;

- звіт про роботу на засіданні педагогічної ради школи або на засіданні секції вчителів іноземних мов;

- здача звітної документації керівникові практики для оцінювання;

- участь у підсумковій конференції або засіданні «круглого столу» на факультеті, захист свого звіту.

4-й тиждень

 

2.

Виховна робота

 

 

2.1

Початковий етап:

- знайомство з класним керівником, вивчення плану виховної роботи, класного журналу та іншої документації;

- знайомство з класом;

- відвідування і і аналіз позакласних виховних заходів;

- вивчення ходу виконання плану виховної роботи, навчальної програми, порядку і форми складання планів проведення позакласних заходів.

1-й тиждень

 

2.2

Основний етап:

- підготовка та проведення позаурочних та позакласних виховних заходів (допомога класному керівникові);

- проведення за дорученням класного керівника поточної організаційно-педагогічної роботи з класом;

- допомога класному керівникові у перевірці щоденників, оформленні шкільної документації;

- взаємовідвідування позакласних заходів;

- участь у методичних семінарах.

2-4-й тижні

 

2.3

Заключний етап:

- підготовка звітних матеріалів з педагогічної практики.

4-й тиждень

 

3.

Науково-дослідна робота

 

 

3.1

Початковий етап:

- визначення науково-дослідницького завдання на час педагогічної практики.

1-й тиждень

 

3.2

Основний етап:

- вивчення наукової і методичної літератури з метою удосконалення роботи;

- визначення на основі методів науково-педагогічного пошуку ставлення учнів або педагогічного колективу до проблеми наукового дослідження, яким займається студент в університеті (спостереження, опитування, анкетування, тестування);

- виконання індивідуальних дослідницьких завдань (збирання фактичного матеріалу для написання своєї наукової роботи);

- активність діяльності у якості вчителя-дослідника, виступи на семінарах з підготовленими доповідями.

2-4-й тижні

 

3.3

Заключний етап:

- підготовка звітних матеріалів з педагогічної практики.

4-й тиждень

 

 

6. Методи роботи

Проблемно-пошуковий, комунікативний, евристичний тощо.

 

7. Методи контролю практики

Індивідуальний або модульно-рейтинговий методи.

 

8. Розподіл балів при оцінюванні підсумків практики

Таблиця 1

Шкала оцінювання: національна та ECTS

100-бальна шкала, що використовується в ДонНУ

Національна шкала

Шкала ECTS

Рік вступу 2011-2014

Рік вступу 2015 і далі

90 – 100

90 – 100

Відмінно

A

80 – 89

82 – 89

Добре

B

70 – 79

75 – 81

Добре

C

60 – 69

67 – 74

Задовільно

D

50 – 59

60 – 66

Задовільно

E

30 – 49

35 – 59

Незадовільно, з можливістю повторного складання семестрового контролю

FX

0 – 29

0 – 34

Незадовільно, з можливістю повторного складання за умови обов’язкового набору додаткових балів

F

Таблиця 2

ВІДОМІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ педагогічної практики студента ________ з (ОСНОВНОЇ) іноземної мови (_________)

Загальний розподіл балів

Кількість балів

Оцінює

1.

Навчально-методична робота - макс. 40 балів

Вчитель або груповий керівних від кафедри іноземної мови

1.1.

Систематичне відвідування уроків учителів, результативність вивчення їх методики викладання - 5 балів

___ ____

оц. підпис

1.2.

Якість складання планів-конспектів уроків та підготовки дидактичних матеріалів до занять - 10 балів

___ ____

оц. підпис

1.3.

Якість організації та проведення уроків - 15 балів

___ ____

оц. підпис

1.4.

Кількість відвіданих уроків учителів і практикантів; компетентність аналізу й оцінювання уроків - 5 балів

___ ____

оц. підпис

1.5.

Проведення позакласної та позаурочної роботи з іноземної мови - 5 балів

___ ____

оц. підпис

2.

ВИХОВНА РОБОТА - макс. – 40 балів

Класний керівник або керівник від кафедри іноземної мови

2.1.

Вивчення і врахування у виховній діяльності вікових та індивідуальних особливостей учнів; якість виконання психолого-педагогічних характеристик - 10 балів

___ ____

оц. підпис

2.2.

Науково-методичний рівень аналізу виховного заходу, проведеного однокурсником (як виняток – класним керівником) - 7 балів

___ ____

оц. підпис

2.3.

Кваліфіковане виконання роботи (асистента) класного керівника, ефективність роботи з класом - 15 балів

___ ____

оц. підпис

2.4.

Активність, системність, обсяг виховної роботи - 8 балів

___ ____

оц. підпис

3.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА - макс. 10 балів

Науковий керівник або керівник від кафедри іноземної мови

 

Організація наукового дослідження за вибраною темою – 2 бали

___ ____

оц. підпис

 

Обсяг і якість зібраного для дослідження фактичного матеріалу – 4 бали

___ ____

оц. підпис

 

Компетентність застосування методів науково-педагогічного пошуку (анкетування або тестування чи наукове спостереження, інтерв’ювання, узагальнення тощо) – 4 бали

___ ____

оц. підпис

4.

ДИСЦИПЛІНОВАНІСТЬ (дотримання всіх вимог до практики, своєчасність подання звітної документації і т. ін.); ТВОРЧИЙ ПІДХІД до виконання завдань практики - макс. 10 балів

___ ____

оц. підпис

Керівник від каф. ін. м.

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

ЗА ПРАКТИКУ макс. 100 балів: ____ ____ ________________

Оцінює

груповий керівник від кафедри ін. м.

 

9. Вимоги до звітної документації

Види, форми і перелік звітних матеріалів з кожної окремої практики визначаються Положенням про проведення практики студентів ДонНУ (рішення ректорату 20.06.2006 року, протокол № 10).

Строки звітування керівників практики про підсумки кожної окремої практики встановлюються відповідним наказом по університету про цю практику. У визначені терміни мають бути подані такі документи:

1. Звіт керівника практики від кафедри;

2. Звіт керівника практики від факультету.

Після даної педагогічної практики студентів освітнього рівня «бакалавр» (4-й курс) факультету іноземних мов кожен студент-практикант має подати на оцінювання і захистити такі свої матеріали:

1. Щоденник-звіт з педагогічної практики;

2. Плани-конспекти проведених уроків (по 2 з кожної мови) (зі зразками дидактичних та наочних засобів):

3. Одну методичну розробку виховного заходу;

4. Аналіз одного уроку й одного виховного заходу (у щоденнику-звіті);

5. Звіт (реферат) обсягом 2-5 сторінок про виконання завдання з НДРС.

Звітні матеріали студента повинні відбивати об’єктивні результати тієї професійної діяльності, яка є змістом даної практики. Свої звітні матеріали студент повинен надати груповому керівникові практики від кафедри у визначений термін не пізніше ніж через три дні після закінчення практики. Якість і вчасність подачі звіту мають обов’язково враховуватися при виведенні залікової оцінки за практику. Оцінка за практику фіксується у заліковій книжці і враховується нарівні с іншими оцінками успішності студента.

Студент, який не виконав програму практики чи одержав незадовільну оцінку від навчального закладу (бази практики) або від кафедри, проходить практику повторно у позааудиторний час. У разі повторного невиконання програми педагогічної практики студент мусить бути відрахований з університету.

 

10. Підведення підсумків педагогічної практики

За підсумками педагогічної практики студенти готують і здають керівникам педагогічної практики відповідні звітні матеріали. Обговорення підсумків практики та захист звітів відбувається на заключній конференції або на засіданнях «круглого столу» кожної кафедри.

Підсумки педагогічної практики підводяться на засіданні педагогічної ради школи чи іншого навчального закладу, а також на засіданнях кафедр відповідної іноземної мови.

Факультет подає звіт про хід та підсумки педагогічної практики студентів до навчального відділу університету у терміни, визначені наказом ДонНУ про цю практику.


11. Методичне забезпечення

1. Положення про організацію освітньої діяльності у Донецькому національному університеті (затверджено на засіданні Вченої ради від 02.03.2015 року, протокол № 2; зі змінами, які затверджені: на засіданні Вченої ради від 26.02.2016 року, протокол № 5; затверджено наказом ректора № 95/05 від о2.03.2016 року).

2. Положення про проведення практики студентів Донецького національного університету (рішення ректорату 20.06.2006 року, протокол № 10).

3. Методика виховної роботи класного керівника з учнями сучасної школи /Укл. П. В. Плотніков. – Донецьк : ДонНУ, 2006.

4. Методичні рекомендації до організація виховної роботи студентів із учнями шкіл, гімназій, ліцеїв в період проходження педагогічної практики / Укл. О. В. Крюкова. – Донецьк : ДонНУ, 2009.

5. Методические рекомендации по составлению психолого-педагогической характеристики ученика, психолого-педагогического анализа уроков, по подготовке воспитательного мероприятия в школе. / Сост. Е. В. Крюкова, И. А. Ярмыш. – Донецьк : ДонНУ, 2012.

6. Навчальний посібник для студентів-практикантів спеціальностей педагогічного профілю «Виховна робота» / Укл. А. А. Кацеро. – Донецьк : ДонНУ, 2009.

7. Щоденник-звіт з педагогічної практики / Укл. О. В. Чоботар. Донецьк : ДонНУ, 2015.

 

12. Рекомендована література

Базова

1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011року, № 1392).

2. Державний стандарт початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року, № 462).

3. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. - Київ : Ленвіт, 2003.

4. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. – К.: Ленвіт, 1999.

5. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах у структурно-логічних схемах та таблицях. – К.: Ленвіт, 2004.

6. Методика формування міжкультурної іншомовної компетенції: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2011.

7. Ніколаєва С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов. – К.: Ленвіт, 2008.

8. Резнік Н. В., Ткачова О. О. Педагогічна практика з іноземної мови у школі. Методичні рекомендації для студентів факультету іноземних мов денної та заочної форми навчання. – Луганськ, ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012.

9. Посібник з педагогічної практики для студентів факультету іноземних мов / за редакцією С. Г. Мащенка та І. О. Свердлової. – Харків, 2013.

Допоміжна

1. Гальскова Г. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика. – М.: Академия, 2008.

2. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. – М.: Просвещение, 1987.

3. Кнодель Л. В. Психолого-педагогические аспекты обучения иностранным языкам: Монография. - К.: Паливода А. В., 2009.

4. Нечепоренко Л. С., Смагин И. И. Методические рекомендации по подготовке и проведению урока в школе студентами-практикантами университета. – Харьков: РИГ ХГУ, 1983. – 25 с.

5. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения говорению. – М.: Просвещение, 1985.

6. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. – М.: Русский язык, 1989.

7. Педагогічна практика студентів старшого етапу навчання мовного вузу (методичний аспект). В: Іноземні мови, 1998, № 1, С. 36-53.

8. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: пособие для студентов пед. вузов и учителей / Е. Н. Соловова. – 2-е изд. – М: АСТ: Астрель, 2010. – 272 с.

9. Черноватый Л. Н. Психолингвистические основы теории педагогической грамматики. – Харьков: Основа, 1992.

10. Щукин А. Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным языкам. – М.: Филоматис, 2008.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!