Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5199 Базові навчально-методичні матеріали дисципліни Друга іноземна мова, КНЛУ

Базові навчально-методичні матеріали дисципліни Друга іноземна мова, КНЛУ

« Назад

Київський національній лінгвістичний університет

Кафедра англійської мови факультету перекладачів

 

Базові навчально-методичні матеріали дисципліни Друга іноземна мова

напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (англійська))

факультет перекладачів

 

Київ – 2012 рік

 

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 18

Галузь знань

0203 Гуманітарні науки

Нормативна

Напрям підготовки

6.020303 Філологія (Переклад (англійська)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________

Рік підготовки:

Змістових модулів – 7

І

--

Індивідуальне науково-дослідне завдання - презентація

Семестр

Загальна кількість годин – 648

ІІІ,ІV

--

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –8

самостійної роботи студента – 11

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

БАКАЛАВР

--

 --

Практичні, семінарські

272 год.

--

Лабораторні

 --

--

Самостійна робота

 376год.

 --

Індивідуальні завдання:

--

Вид контролю:

МКР, екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 42%:58%

для заочної форми навчання –

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

У курсі навчання другої іноземної мови разом з іншими теоретичними та практичними загально-філологічними та перекладознавчими курсами передбачається забезпечення всебічної фахової підготовки майбутніх перекладачів-філологів.

Мета навчальної дисципліни “англійська мова як друга іноземна” на другому курсі передбачає комплексну реалізацію відповідних цілей, а саме: практичної, виховної, освітньої, розвиваючої і професійно-орієнтованої мети.

Практична мета полягає у формуванні у студентів мовленнєвої, лінгвосоціокультурної, мовної і навчально-стратегічної компетентності. Мовленнєва компетентність передбачає здатність і вміння продукувати й сприймати іншомовні висловлювання відповідно до умов мовленнєвої комунікації і комунікативного наміру. Мовна компетентність охоплює знання системи англійської мови (фонетична, лексична, граматична компетентність) і правил її функціонування в процесі іншомовної комунікації. Лінгвосоціокультурна компетентність вимагає знання дійсності та реалій країн, мова яких вивчається (Великобританія, США, Австралія, Канада), а також включає використання соціокультурних знань у спілкуванні. Навчально-стратегічна компетентність передбачає здатність і вміння використовувати спеціальні стратегії навчання.

Освітня мета полягає в тому, щоб познайомити студентів із дійсністю країн мови, що вивчається (Великобританія, США, Австралія, Канада), їх реаліями, а також усунути у студентів упередження і негативні уявлення про країни, залучити їх до культури і культурних цінностей цих країн.

Розвиваюча мета полягає в тому, щоб розвивати у студентів почуття самоконтролю і самокорекції, творче мислення, відчуття мови.

Виховна мета полягає в тому, щоб формувати у студентів філологічний і культурний світогляд, розширювати їх гуманітарну і політичну культуру, формувати гуманні цінності, толерантність, симпатію і відкритість по відношенню до інших народів і культур.

Професійно-орієнтована мета на другому курсі полягає в тому, щоб навчити студентів перекладати речення і нескладні тексти, володіти деякими технологіями перекладу.

Основними завданнями вивчення дисципліни є розвиток у студентів умінь у рецептивних, продуктивних, інтерактивних та медіативних видах мовленнєвої діяльності згідно з програмною тематикою. В результаті вивчення навчальної дисципліни “англійська мова як друга іноземна” на другому курсі студенти повинні досягнути рівня володіння іноземною мовою “А2” за “Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти”, а саме: у студентів повинні бути сформовані відповідні знання, навички і вміння.

Таким чином, у результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти та знати:

– аудіювання – розуміти та реагувати на загальні повідомлення та специфічні деталі інформації, які представлені в таких типах текстів: короткі виклади подій, описи, короткі бесіди, в межах тем, які вивчаються;

– говоріння – висловлювати свої власні думки у формі діалогів та монологів в межах тем, які вивчаються;

– читання – розуміти та реагувати на інформацію, яка представлена в наступних типах текстів: оповідання та описи, особисті листи, автентичні художні тексти, які відібрані відповідно до рівня володіння мовою (А1-А2);

– письмо – писати особисті листи та офіційні листи різних типів: інструкції (рецепти), короткі біографії реальних та уявних людей, короткі твори, прості доповіді, описи людей, міст, предметів, процеси та події;

– переклад – робити послідовний усний/письмовий переклад невеликих особистих бесід та діалогів в межах вивчених тем.

Оволодіння системою англійської мови здійснюється через відібраний та системно організований мовний матеріал в ході виконання комунікативних завдань.

– мовний матеріал – вживати близько 1.200 слів в усному та писемному спілкуванні;

– лінгвокраїнознавчий матеріал – показати розуміння соціокультурних аспектів англомовного світу через тексти, які розглядають сучасні проблеми та інтереси молоді.

 

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Знайомство.

Тема 1. Особистісна інформація. Я, моя сім’я та друзі.

Мета: Студенти мають оволодіти необхідними виразами та словами з теми «Я, моя сім’я та друзі», щоб бути в змозі представитися, розповідати про себе, своїх батьків, родичів та друзів, а також розпитувати інших з метою отримати особистісну інформацію. Студенти мають засвоїти фонетичний матеріал з тем: «Артикуляційна база англійської мови. Будова артикуляційного апарату та особливості його роботи при вимові англійських звуків. Алфавіт. Поняття про фонему. Голосні та приголосні фонеми, їх класифікація». Студенти мають опанувати граматичний матеріал з тем: «Особові займенники. Особливості порядку слів в англійському реченні. Дієслово. Стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова to be. Дієслово have, have got». Ознайомити студентів з культурою спілкування англійською мовою.

Тема 2. Родинні зв’язки.

Мета: Навчити студентів представляти себе, своїх друзів, батьків, давати елементарні інструкції, повідомляти про місцезнаходження предмета, описувати предмети загального вжитку. Студенти мають оволодіти необхідними виразами та словами з теми «Родинні зв’язки», щоб бути в змозі розповідати про склад своєї родини, близьких та дальніх родичів, друзів, а також розпитувати інших про їхні родини. Студенти мають засвоїти фонетичний матеріал з тем: «Фонетична транскрипція та її види. Типи складів. Правила складоподілу. Правила читання голосних літер в залежності від типу складу. Голосні та приголосні диграфи, бленди». Студенти мають опанувати граматичний матеріал з тем: «Стверджувальні, заперечні, питальні та наказові речення. Особливості утворення різних типів питальних речень. Іменник: власні та загальні назви.Артикль: означений, неозначений, відсутність артикля». Навчити студентів читати, розвивати у студентів навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання.

Тема 3. Робота та професії.

Мета: Студенти мають оволодіти необхідними лексичним матеріалом з теми «Робота та професії», щоб бути в змозі розповідати про професії та види діяльності членів своєї родини, друзів, а також розпитувати інших про їхні професії. Студенти мають засвоїти фонетичний матеріал з тем: «Правила читання голосних літер та диграфів в наголошених та ненаголошених складах. Інтонація розповідних, питальних, наказових речень. Наголос у словах. Звуко-буквені відповідники (Graphical rules)». Студенти мають опанувати граматичний матеріал з тем: «Іменник. Злічувані, незлічувані іменники. Правила утворення множини. Прийменник: місця, напрямку (at, on, in, to). Займенники: кількісні much/many, неозначені some/any/no (зі злічуваними та незлічуваними іменниками), вказівні, особові (об’єктний відмінок), присвійні. Кількісні числівники. Дієслово. Конструкція There is/there are. Модальні дієслова: can, may». Навчити студентів читати прості тексти та невеличкі діалоги з розумінням основного змісту прочитаного, розвивати у студентів навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання.

Змістовий модуль 2. Сім’я. Життя людини.

Тема 1. Опис зовнішності та характеру людини.

Мета: Навчити студентів давати детальний опис зовнішності та характеру людини, описувати осіб, що зображені на малюнках, фото.Студенти мають демонструвати вільне володіння необхідними лексичним матеріалом з теми «Зовнішність та характер людини», щоб бути в змозі виражати свої думки та ставлення до певних осіб. Студенти мають засвоїти та вдосконалювати фонетичний матеріал з тем: «Правила читання голосних/приголосних літер та диграфів в наголошених та ненаголошених складах. Наголос у реченні. Звуко-буквені відповідники (Graphical rules)». Студенти мають опанувати граматичний матеріал з тем: «Іменник. Присвійний відмінок. Способи вираження категорії роду. Присвійні займенники. Прикметник. Ступені порівняння. Дієслово: Present Simple». Навчити студентів писати твори-описи, невеличкі неофіційні листи особистого характеру, розвивати у студентів навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання.

Тема 2. Дозвілля та інтереси молоді (в Україні та англомовних країнах).

Мета: Навчити студентів аналізувати та узагальнювати отриману інформацію з теми «Дозвілля та інтереси молоді» (в Україні та англомовних країнах).Студенти мають демонструвати вільне володіння тематичною лексикою, висловлюючи своє ставлення до інтересів молоді та свої уподобання. Студенти мають засвоїти та вдосконалювати фонетичний матеріал з тем: «Правила читання. Правила зв’язного читання. Звуко-буквені відповідники (Graphical rules)». Студенти мають опанувати граматичний матеріал з тем: «Іменник. Категорія числа. Артикль. Вживання зі злічуваними та незлічуваними іменниками в однині. Прийменник: часу (at, on, in). Порядкові числівники. Дієслово: Present Сontinuous. Модальні дієслова: must, should». Навчити студентів писати невеличкі неофіційні листи особистого характеру, розвивати у студентів навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення і невеличкі тексти, з використанням активної лексики з теми.

Тема 3. Сімейні стосунки та проблеми.

Мета: Навчити студентів аналізувати та узагальнювати отриману інформацію з теми «Сімейні стосунки та проблеми» (в Україні та англомовних країнах).Студенти мають демонструвати вільне володіння тематичною лексикою, висловлюючи своє ставлення, захоплення, невдоволення щодо стосунків між членами родини та проблеми неповних сімей. Студенти мають засвоїти та вдосконалити фонетичний матеріал з тем: «Правила читання. Звуко-буквені відповідники (Graphical rules). Якісна та кількісна редукція голосних». Студенти мають опанувати та вдосконалити граматичний матеріал з тем: «Іменник. Категорія числа. Артикль. Вживання зі злічуваними та незлічуваними іменниками в множині. Дієслово: порівняння часових форм Present Simple/Present Сontinuous. Модальні дієслова: haveto, oughtto». Навчити студентів писати невеличкі неофіційні листи особистого характеру, розвивати у студентів навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення і невеличкі тексти, з використанням активної лексики з теми. Розширювати соціокультурні знання студентів про проблеми у сучасних родинах та способи їх подолання.

Тема 4. Весільні традиції (в Україні та англомовних країнах).

Мета: Студенти мають оволодіти необхідними лексичним матеріалом з теми «Весільні традиції» (в Україні та англомовних країнах), щоб бути в змозі розповідати про різноманітні весільні традиції, описувати та порівнювати їх з урахуванням національних особливостей.Студенти мають засвоїти та вдосконалити фонетичний матеріал з тем: «Правила читання. Звуко-буквені відповідники (Graphical rules). Якісні та кількісні зміни голосних. Словесний наголос. Інтонація питальних речень». Студенти мають опанувати та вдосконалити граматичний матеріал з тем: «Іменник. Категорія числа. Артикль. Дієслово: конструкція tobegoingtodo. Використання Герундія після окремих дієслів (tostoptalking)». Навчити студентів писати невеличкі неофіційні листи особистого характеру, розвивати у студентів навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення і тексти, з використанням активної лексики з теми. Розширювати соціокультурні знання студентів про весільні традиції.

Тема 5. Розпорядок дня.

Мета: Студенти мають оволодіти необхідними виразами та словами з теми «Розпорядок дня», щоб бути в змозі розповідати про свої робочі та вихідні дні, розпитувати інших та коментувати різноманітні буденні обов’язки. Студенти мають засвоїти та вдосконалити фонетичний матеріал з тем: «Правила читання. Звуко-буквені відповідники (Graphical rules). Якісні та кількісні зміни голосних. Словесний наголос. Інтонація питальних речень». Студенти мають опанувати та вдосконалити граматичний матеріал з тем: «Дієслово. Стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслів to be, to have в минулому часі. Вживання часової форми PastSimple з правильними дієсловами». Навчити студентів писати невеличкі неофіційні листи особистого характеру, розвивати у студентів навички діалогічного та монологічного мовлення в межах теми. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення і тексти, з використанням активної лексики з теми.

Змістовий модуль 3. Житло та помешкання.

Тема 1. Види житла (в Україні та англомовних країнах).

Мета: Студенти мають оволодіти необхідними лексичним матеріалом з теми «Види житла» (в Україні та англомовних країнах), щоб бути в змозі розповідати про різні типи помешкань, порівнювати та обговорювати умови проживання. Студенти мають засвоїти та вдосконалити фонетичний матеріал з тем: «Правила читання. Звуко-буквені відповідники (Graphical rules). Асиміляція приголосних». Студенти мають опанувати та вдосконалити граматичний матеріал з тем: «Дієслово. Вживання часової форми PastSimple з неправильними дієсловами. Конструкція Therewas/therewere. Прийменники місця». Навчити студентів писати неофіційні листи, описуючи види помешкань та умови проживання. Удосконалювати у студентів навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання. Розвивати у студентів навички вивчаючого читання. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення і тексти, з використанням активної лексики з теми. Розширювати соціокультурні знання студентів про сучасні види помешкань.

Тема 2. Опис екстер’єру та інтер’єру будинків.

Мета: Студенти мають демонструвати вільне володіння тематичною лексикою, детально описуючи зовнішній вигляд будинків, їх місцезнаходження та внутрішнє оздоблення, вмеблювання будинків та квартир. Студенти мають вдосконалити фонетичний матеріал з тем: «Правила читання. Звуко-буквені відповідники (Graphical rules). Асиміляція приголосних». Студенти мають опанувати та вдосконалити граматичний матеріал з тем: «Дієслово: порівняння часових форм PastSimple/Past Сontinuous. Конструкція was/weregoingtodo. Прикметник. Ступені порівняння». Розвивати у студентів навички пошукового читання. Навчити студентів писати газетні оголошення про купівлю/продаж будинків та квартир. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення і тексти, з використанням активної лексики з теми. Удосконалювати у студентів навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання.

Тема 3. Студентське помешкання. Проживання у гуртожитку.

Мета: Навчити студентів аналізувати та узагальнювати отриману інформацію з теми «Студентське помешкання. Проживання у гуртожитку» (в Україні та англомовних країнах).Студенти мають демонструвати вільне володіння тематичною лексикою, висловлюючи своє ставлення, вдоволення чи невдоволення умовами проживання у гуртожитку. Студенти мають вдосконалити фонетичний матеріал з тем: «Правила читання. Звуко-буквені відповідники. Редукція голосних. Асиміляція приголосних». Студенти мають опанувати та вдосконалити граматичний матеріал з тем: «Дієслово: часова форма FutureIndefinite. Вживання теперішніх часів для передачі майбутніх дій. Конструкція therewillbe. Прикметник. Ступені порівняння». Навчити студентів писати неофіційний лист другу/батькам, описуючи своє життя у гуртожитку. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення і тексти, з використанням активної лексики з теми. Розширювати соціокультурні знання студентів про сучасне життя студентів у гуртожитку.

Тема 4. Прибирання квартири.

Мета: Студенти мають оволодіти необхідними лексичним матеріалом з теми «Прибирання квартири» щоб бути в змозі обговорювати процес прибирання, питати та надавати поради щодо оптимізації та полегшення цього процесу. Студенти мають вдосконалити фонетичний матеріал з тем: «Правила читання. Звуко-буквені відповідники. Якісні зміни голосних та приголосних. Інтонація». Студенти мають опанувати та вдосконалити граматичний матеріал з тем: «Дієслово: Різні способи передачі майбутніх дій. Zero and First Conditional». Навчити студентів писати твір-опис на тему «Помешкання моєї мрії». Розвивати у студентів навички монологічного та діалогічного мовлення. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення і тексти, з використанням активної лексики з теми.

Змістовий модуль 4. Погода.

Тема 1. Пори року та погода.

Мета:Студенти мають демонструвати вільне володіння тематичною лексикою, детально описуючи пори року, погодні умови та клімат в Україні та англомовних країнах. Студенти мають навчитися виражати своє ставлення, вдоволення, невдоволення щодо різних погодних умов, бути в змозі порівнювати погоду у різних країнах. Студенти мають опанувати та вдосконалити граматичний матеріал з тем: «Дієслово: часова форма PresentPerfect. Прикметник. Конструкції зі ступенями порівняння. Прийменники часу». Удосконалювати навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання. Навчити студентів писати твір-опис на тему «Моя улюблена пора року». Розвивати у студентів навички монологічного та діалогічного мовлення. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення і тексти, з використанням активної лексики з теми. Виховувати у студентів культуру спілкування англійською мовою, розуміння потреби оволодіння ІМ як засобом спілкування.

Тема 2. Прогноз погоди.

Мета: Студенти мають оволодіти необхідними виразами та словами з теми «Прогноз погоди» щоб бути в змозі надавати та переказувати прогнози погоди, передбачати зміни у погоді на підставі народних прикмет про погоду. Студенти мають опанувати та вдосконалити граматичний матеріал з тем: «Дієслово: часові форми PresentPerfectContinuous, FutureContinuous. Використання конструкції tobegoingto, теперішніх та майбутніх часових форм для передбачення майбутніх дій». Студенти мають опанувати фонетичний матеріал з тем: «Інтонація при позначенні температур. Інтонація вставних слів та виразів. Наголос у прикметниках». Удосконалювати навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання. Розвивати у студентів навички монологічного та діалогічного мовлення. Навчити студентів писати твір-роздум на тему «Погодні прикмети». Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення і тексти, з використанням активної лексики з теми.

Тема 3. Погода та настрій людини.

Мета: Студенти мають оволодіти необхідними лексичним матеріалом з теми «Погода» щоб бути в змозі брати участь у дискусії, аргументуючи свою точку зору, присвяченій обговоренню впливу погоди на самопочуття та настрій людини. Студенти мають опанувати та консолідувати граматичний матеріал з тем: «Дієслово: часові форми Future Perfect, Future Perfect Continuous. Артикль. Вживання артикля з незлі чуваними іменниками “weather”, “advice”, “news”». Удосконалювати навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання. Розвивати у студентів навички монологічного та діалогічного мовлення. Навчити студентів писати неофіційний лист на тему «Погода та настрій».

Тема 4. Клімат України.

Мета: Студенти мають демонструвати вільне володіння тематичною лексикою, детально описуючи клімат в Україні, порівнюючи його з кліматом Великобританії та США. Студенти мають опанувати та консолідувати граматичний матеріал з тем: «Дієслово: майбутні часові форми, теперішні часи та конструкції для передачі майбутніх дій. Zero and First Conditional. Вживання артикля з географічними назвами». Навчити студентів читати (з розумінням основного змісту прочитаного) англомовні газетні статті, присвячені факторам, що впливають на клімат та спричиняють зміну погодних умов. Удосконалювати навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення і тексти, з використанням активної лексики з теми. Виховувати у студентів культуру спілкування англійською мовою, розуміння потреби оволодіння ІМ як засобом спілкування.

Змістовий модуль 5. Місто та транспорт.

Тема 1. Переваги та недоліки життя у місті та в селі.

Мета: Навчити студентів аналізувати та узагальнювати отриману інформацію з теми «Переваги та недоліки життя у місті та в селі».Студенти мають демонструвати вільне володіння тематичною лексикою, щоб бути в змозі аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку щодо місця проживання у певній місцевості. Студенти мають опанувати та консолідувати граматичний матеріал з тем: «Дієслово: Дієслово: порівняння часових форм Present Perfect/Past Simple. Прийменники місця, напрямку. Вживання артикля з назвами місцевостей, регіонів». Удосконалювати навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення і тексти, з використанням активної лексики з теми. Розвивати у студентів навички монологічного та діалогічного мовлення. Навчити студентів писати твір-роздум на тему «Переваги та недоліки життя у місті та в селі».Виховувати у студентів культуру спілкування англійською мовою, розуміння потреби оволодіння ІМ як засобом спілкування.

Тема 2. Моє рідне місто (село).

Мета: Студенти мають демонструвати вільне володіння тематичною лексикою, детально описуючи своє рідне місто (село), порівнюючи його з іншими населеними пунктами, наголошуючи при цьому на його перевагах та недоліках. Студенти мають опанувати та консолідувати граматичний матеріал з тем: «Дієслово: часова форма PastPerfect. Прийменники місця, напрямку». Удосконалювати навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення та тексти, з використанням активної лексики з теми. Розвивати у студентів навички монологічного та діалогічного мовлення. Навчити студентів читати (з пошуком детальної інформації) англомовні газетні статті, присвячені проблемам великих та малих міст. Навчити студентів писати неофіційний лист на тему «Моє рідне місто (село)».

Тема 3. Користування міським транспортом.

Мета: Студенти мають оволодіти необхідними лексичним матеріалом з теми «Користування міським транспортом» щоб бути в змозі обговорювати різні засоби пересування по місту, їх переваги та недоліки, транспортні проблеми сучасних міст. Студенти мають опанувати та консолідувати граматичний матеріал з тем: «Дієслово: часова форма PastPerfectContinuous. Прийменники місця, напрямку. Вживання артикля з назвами видів транспорту, вулиць, музеїв, театрів, офіційних установ». Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення та тексти, з використанням активної лексики з теми. Розвивати у студентів навички монологічного та діалогічного мовлення. Навчити студентів читати (з розумінням основного змісту прочитаного) англомовні газетні статті, присвячені транспортним проблемам великих та малих міст.

Тема 4. Пересування по місту та роз’яснення маршрутів.

Мета: Студенти мають оволодіти необхідними лексичним матеріалом з теми «Пересування по місту» щоб бути в змозі розпитувати з метою роз’яснення, уточнення інформації та надання необхідних детальних відповідей щодо певного пункту призначення. Студенти мають опанувати та консолідувати граматичний матеріал з тем: «Дієслово: минулі часові форми. Наказові речення. Прийменники місця, напрямку. Вживання артикля з іменниками school”, “town”, “hospital”, “church ітд.». Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати діалоги та інструкції, з використанням активної лексики з теми. Розвивати у студентів навички діалогічного мовлення. Навчити студентів писати план-інструкцію з детальним роз’ясненням маршруту. Студенти мають навчитися демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні англійською мовою.

Змістовий модуль 6. Їжа. Харчування.

Тема 1. Продукти харчування.

Мета: Студенти мають оволодіти необхідними лексичним матеріалом з теми «Продукти харчування» щоб бути в змозі обговорювати власні та розпитувати у інших про уподобання та смаки щодо їжі. Студенти мають опанувати та консолідувати граматичний матеріал з тем: «Дієслово: теперішні часові форми. Вживання артикля з назвами прийомів їжі, з назвами продуктів харчування та речовин. Кількісні займенники much, many, few/a few, little/a little». Удосконалювати навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення і тексти, з використанням активної лексики з теми. Розвивати у студентів навички монологічного та діалогічного мовлення. Розвивати у студентів навички вивчаючого читання.

Тема 2. Культура харчування та здорове харчування.

Мета: Навчити студентів аналізувати та узагальнювати отриману інформацію з теми «Культура харчування та здорове харчування».Студенти мають демонструвати вільне володіння тематичною лексикою, щоб бути в змозі аргументувати власну думку та висловлювати своє ставлення до інших точок зору щодо культури харчування та здорового способу життя. Студенти мають опанувати та консолідувати граматичний матеріал з тем: «Дієслово: майбутні часові форми. Модальні дієслова: have to, ought to, must, should. Вживання артикля з назвами продуктів харчування та речовин». Удосконалювати навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення та тексти, з використанням активної лексики з теми. Навчити студентів читати (з розумінням основного змісту прочитаного) англомовні газетні статті, присвячені здоровому харчуванню. Навчити студентів писати твір-роздум на тему «Ми їмо заради життя, чи живемо заради їжі?». Розширювати соціокультурні знання студентів про культуру харчування в різних країнах.

Тема 3. Приготування їжі.

Мета: Студенти мають оволодіти необхідними лексичним матеріалом з теми «Приготування їжі» щоб бути в змозі обговорювати різноманітні страви та способи їх приготування. Студенти мають опанувати та консолідувати граматичний матеріал з тем: «Дієслово: минулі часові форми. Вживання артикля з незлічуваними іменниками. Особливості вживання герундія та інфінітива після певних дієслів». Удосконалювати навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення та тексти, з використанням активної лексики з теми. Навчити студентів читати (з пошуком детальної інформації) англомовні рецепти приготування страв. Навчити студентів складати детальні рецепти своїх улюблених страв. Розвивати у студентів навички монологічного та діалогічного мовлення.

Тема 4. Національні страви (в Україні та англомовних країнах).

Мета: Навчити студентів аналізувати та узагальнювати отриману інформацію з теми «Національні страви».Студенти мають демонструвати вільне володіння тематичною лексикою, щоб бути в змозі обговорювати, порівнювати національні страви та способи приготування їжі в Україні, Великобританії та США. Студенти мають консолідувати граматичний матеріал з тем: «Дієслово: часові форми. Складні дієслова (Phrasal Verbs). Прикметник. Ступені порівняння». Удосконалювати навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення та тексти, з використанням активної лексики з теми. Навчити студентів читати (з розумінням основного змісту прочитаного) англомовні газетні статті, присвячені стравам країн світу. Розширювати соціокультурні знання студентів про національні та екзотичні страви.

Тема 5. Місця громадського харчування. В ресторані.

Мета:Студенти мають оволодіти необхідними лексичним матеріалом з теми «Місця громадського харчування. В ресторані», щоб бути в змозі обговорювати, порівнювати різні заклади громадського харчування та норми поведінки в них. Студенти мають опанувати та консолідувати граматичний матеріал з тем: «Дієслово: часові форми. Правила узгодження підмета та присудка. Складні дієслова (Phrasal Verbs)». Удосконалювати навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення та тексти, з використанням активної лексики з теми. Навчити студентів писати/складати меню. Розвивати у студентів навички монологічного та діалогічного мовлення. Розвивати у студентів навички вивчаючого читання. Розширювати соціокультурні знання студентів про норми етикету в місцях громадського харчування.

Змістовий модуль 7. Магазин. Покупки.

Тема 1. Види магазинів. Ціни та гроші.

Мета: Студенти мають оволодіти необхідними виразами та словами з теми «Види магазинів. Ціни та гроші», щоб бути в змозі обговорювати грошові системи, види магазинів та цінову політику в Україні, Великобританії та США. Студенти мають опанувати та консолідувати граматичний матеріал з тем: «Дієслово: часові форми. Правила узгодження часів. Складні дієслова (Phrasal Verbs)». Удосконалювати навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання. Розвивати у студентів навички вивчаючого читання. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення та тексти, з використанням активної лексики з теми. Розвивати у студентів навички монологічного та діалогічного мовлення.

Тема 2. Покупка одягу. Мода.

Мета: Навчити студентів аналізувати та узагальнювати отриману інформацію з теми «Покупка одягу. Мода».Студенти мають демонструвати вільне володіння тематичною лексикою, щоб бути в змозі обговорювати нові тенденції у моді, висловлювати та аргументувати свої уподобання щодо одягу. Студенти мають опанувати та консолідувати граматичний матеріал з тем: «Дієслово: часові форми. Модальні дієслова: have to, ought to, must, should. Складні дієслова (Phrasal Verbs). Вживання артикля з іменниками jeans”, “clothes”, “shorts». Удосконалювати навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення та тексти, з використанням активної лексики з теми. Навчити студентів читати (з розумінням основного змісту прочитаного) англомовні газетні статті, присвячені моді. Навчити студентів писати твір-роздум на тему «Нові тенденції молодіжної моди». Розширювати соціокультурні знання студентів про історію одягу та моду.

Тема 3. Непродовольчі товари. Вибір подарунку.

Мета: Студенти мають оволодіти необхідними лексичним матеріалом з теми «Непродовольчі товари. Вибір подарунку» щоб бути в змозі обговорювати, як вони ходять по магазинах, купують одяг, вибирають подарунки. Студенти мають опанувати та консолідувати граматичний матеріал з тем: «Дієслово: часові форми. Модальні дієслова. Складні дієслова (Phrasal Verbs). Іменник. Присвійний відмінок». Удосконалювати навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення та тексти, з використанням активної лексики з теми. Розвивати у студентів навички монологічного та діалогічного мовлення. Розвивати у студентів навички вивчаючого читання. Виховувати у студентів культуру спілкування англійською мовою, розуміння потреби оволодіння ІМ як засобом спілкування.

Тема 4. (У продовольчому магазині. Покупка продуктів харчування).

Мета: Студенти мають оволодіти необхідними лексичним матеріалом з теми «У продовольчому магазині» щоб бути в змозі обговорювати, як вони ходять по магазинах, купують продукти харчування. Студенти мають опанувати та консолідувати граматичний матеріал з тем: «Дієслово: часові форми. Модальні дієслова. Складні дієслова (Phrasal Verbs). Іменник. Категорія числа. Присвійний відмінок». Удосконалювати навички вимови звуків, розвивати вміння аудіювання. Студенти мають оволодіти необхідними знаннями та навичками, щоб перекладати речення та тексти, з використанням активної лексики з теми. Розвивати у студентів навички монологічного та діалогічного мовлення. Розвивати у студентів навички вивчаючого читання. Виховувати у студентів культуру спілкування англійською мовою, розуміння потреби оволодіння ІМ як засобом спілкування.

 

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Знайомство.

 

Тема 1. Я, моя сім’я та друзі.

38

--

20

--

--

18

--

--

--

--

--

--

Тема 2.Родинні зв’язки.

38

--

20

--

--

18

--

--

--

--

--

--

Тема 3. Робота та професії.

32

--

16

--

--

16

--

--

--

--

--

--

Разом за змістовим модулем 1

108/3

--

56

--

--

52

--

--

--

--

--

--

Змістовий модуль 2. Сім’я. Життя людини.

 

Тема1. Опис зовнішності та характеру людини.

50

--

18

--

--

32

--

--

--

--

--

--

Тема 2. Дозвілля та інтереси молоді

16

--

6

--

--

10

--

--

--

--

--

--

Тема 3. Сімейні стосунки.

18

--

6

--

--

12

--

--

--

--

--

--

Тема 4. Весільні традиції.

14

--

6

--

--

8

--

--

--

--

--

--

Тема 5. Розпорядок дня.

10

--

4

--

--

6

--

--

--

--

--

--

Разом за змістовим модулем 2

108/3

--

40

--

--

68

--

--

--

--

--

--

Змістовий модуль 3. Житло та помешкання.

Тема1. Види помешкань.

16

--

6

--

--

10

--

--

--

--

--

--

Тема 2. Опис екстер’єру та інтер’єру будинків.

68

--

26

--

--

42

--

--

--

--

--

--

Тема 3. Студентське помешкання. Проживання у гуртожитку.

12

--

4

--

--

8

--

--

--

--

--

--

Тема 4. Прибирання квартири.

12

--

4

--

--

8

--

--

--

--

--

--

Разом за змістовим модулем 3

108/3

--

40

--

--

68

--

--

--

--

--

--

Усього годин за модулем 1

324/9

--

136

--

--

188

--

--

--

--

--

--

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 2

Змістовий модуль 4. Погода

Тема 1. Пори року та погода.

32

--

16

--

--

18

--

--

--

--

--

--

Тема 2.Прогноз погоди.

6

--

4

--

--

4

--

--

--

--

--

--

Тема 3. Погода та настрій людини.

8

--

4

--

--

4

--

--

--

--

--

--

Тема 4. Клімат України.

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 4

54/1,5

--

26

--

--

28

--

--

--

--

--

--

Змістовий модуль 5. Місто та транспорт.

Тема 1. Переваги та недоліки життя у місті та на селі.

22

--

8

--

--

14

--

--

--

--

--

--

Тема 2. Моє рідне місто (село).

6

--

2

--

--

4

--

--

--

--

--

--

Тема 3. Користування міським транспортом.

14

--

8

--

--

6

--

--

--

--

--

--

Тема 4. Пересування по місту.

12

--

4

--

--

8

--

--

--

--

--

--

Разом за змістовим модулем 5

54/1.5

--

22

--

--

32

--

--

--

--

--

--

Змістовий модуль 6. Їжа. Харчування.

Тема1. Продукти харчування.

44

--

22

--

--

22

--

--

--

--

--

--

Тема 2. Культура харчування.

22

--

8

--

--

14

--

--

--

--

--

--

Тема 3. Приготування їжі.

22

--

10

--

--

12

--

--

--

--

--

--

Тема 4. Національні страви.

10

--

4

--

--

6

--

--

--

--

--

--

Тема 5. Місця громадського харчування. В ресторані.

10

--

4

--

--

6

--

--

--

--

--

--

Разом за змістовим модулем 6

108/3

--

48

--

--

60

--

--

--

--

--

--

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 7. Магазин. Покупки.

Тема1. Види магазинів. Ціни та гроші.

20

--

8

--

--

12

--

--

--

--

--

--

Тема 2. Покупка одягу. Мода.

56

--

20

--

--

36

--

--

--

--

--

--

Тема 3. Непродовольчі товари. Вибір подарунку.

20

--

8

--

--

12

--

--

--

--

--

--

Тема 4. У продовольчому магазині.

12

--

4

--

--

8

--

--

--

--

--

--

Разом за змістовим модулем 7

108/3

--

40

--

--

68

--

--

--

--

--

--

Усього годин за модулем 2

324/9

--

136

--

--

188

--

--

--

--

--

--

Усього годин

648/18

--

272

--

--

376

--

--

--

--

--

--

 

ІНДЗ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Усього годин

648/18

--

272

--

--

376

--

--

--

--

--

--

 

5Індивідуальнізавдання

- індивідуальне читання

- пошук інформації в Інтернеті

- проектна робота

 

6. Методи навчання

- проблемний

- інтерактивний

- комп’ютерний

- автономний

- проектний

- комунікативний

- використання мовного портфеля

 

7. Методи контролю

- поточні контрольні роботи

- диктанти

- творчі письмові завдання

- письмове тестування,

- комп’ютерне тестування,

- усне опитування,

- МКР.

 

8. Розподіл балів, які отримують студенти

У структурі кожного модуля оцінюються такі складники:

Аудиторна робота студента

Самостійна робота студента

Модульна контрольна робота

Семестровий рейтинговий бал є сумою рейтингового бала за роботу протягом семестру і рейтингового бала за МКР.

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента (аудиторна робота та самостійна робота) здійснюється в національній 4-бальній шкалі – «відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»). Невиконання завдань самостійної роботи, невідвідування семінарських та практичних занять позначаються «0».

У кінці вивчення навчального матеріалу модуля напередодні заліково-екзаменаційної сесії викладач виставляє одну оцінку за аудиторну та самостійну роботу студента як середнє арифметичне з усіх поточних оцінок за ці види роботи з округленням до десятої частки. Цю оцінку викладач трансформує в рейтинговий бал за роботу протягом семестру шляхом помноження на 10[1]. Таким чином, максимальний рейтинговий бал за роботу протягом семестру може становити 50.

Модульна контрольна робота є складником семестрового рейтингу. Наприкінці семестру всі студенти виконують модульну контрольну роботу. Модульна контрольна робота оцінюється в 4-бальній системі («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)). Ця оцінка трансформуються в рейтинговий бал за МКР у такий спосіб:

«відмінно»

– 20 балів;

«добре»

– 16 балів;

«задовільно»

– 12 балів;

«незадовільно»

– 8 балів.

Неявка на МКР

– 0 балів.

Семестровий рейтинговий бал є сумою рейтингового бала за роботу протягом семестру і рейтингового бала за МКР.

Підсумковий контроль

Екзамен

Студентам, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 63 – 70, за рішенням кафедри може бути виставлена підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою «відмінно», за шкалою ЄКТС – А. Підсумковий рейтинговий бал виставляється шляхом додавання до семестрового рейтингового бала студента 30 балів.

Екзамен відбувається в усній формі. На екзамені кожне питання екзаменаційного білета також оцінюється у 4-бальній шкалі («відмінно» – «5», «добре» – «4», «задовільно» – «3», «незадовільно» – «2»), після чого встановлюється середнє арифметичне значення з цих оцінок з округленням до десятої частки. Середнє арифметичне значення помножується на 10; отриманий бал становить екзаменаційний рейтинговий бал за дисципліну.

Максимальний екзаменаційний бал становить 30. Викладач оцінює відповідь студента на екзамені у 4-бальній шкалі. Ця оцінка трансформується в екзаменаційний рейтинговий бал у такий спосіб:

«відмінно»

– 30 балів;

«добре»

– 23 балів;

«задовільно»

– 18 балів;

«незадовільно»

– 0 балів.

Підсумкова оцінка за дисципліну виставляється за підсумковим рейтинговим балом (сума семестрового рейтингового бала та екзаменаційного бала) за таблицею:

Підсумковий рейтинговий бал

Оцінка за шкалою ЄКТС

Підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою

 

 

 

90 – 100

А

відмінно

82 – 89

В

добре

75 – 81

С

66 – 74

D

задовільно

60 – 65

Е

40 – 59

незадовільно з можливістю повторного складання

0-39

F

незадовільно з обов'язковим повторним курсом

Якщо студент до екзамену з дисципліни мав семестровий рейтинговий бал менше 42 балів отримує позитивну екзаменаційну оцінку («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»)), то такому студенту виставляється підсумкова оцінка з дисципліни за національною шкалою лише «задовільно», за шкалою ЄКТС – E, а в екзаменаційній відомості в графі «Підсумковий рейтинговий бал» ставиться 60 балів.

 

9. Методичне забезпечення

1. Базовий тематичний англо-український словник студента-перекладача: – К., Видавничий центр КДЛУ, 2000. – 98 с.

2. Верба Г. В., Верба Л. Г. Довідник з граматики англійської мови. – К., Логос, 2007. – 352 с.

3. Гужва Т. Английский язык. Разговорные темы: [уч. пособ.] – К., Тандем, 1995. – 352 с.

4. Куліш Л. Ю., Друянова Є.О., Мотова В.Л., Мостицька А.І. Прискорений курс англійської мови: [підруч.] – К., Чумацький Шлях, 2001. – 360 с.

5. Богдан В.В., Галух О.О., Краснолуцький А.А., Сушкова Н.О. Посібник з практики англійського мовлення. Ч.І., Ч.ІІ.: [навч. посіб.] – К., Видавничий центр КДЛУ, 1999. – 246 с.

6. Черноватий Л.М. Курс англійської мови для дорослих: [підруч.] – К., Видавництво ім. Олени Теліги, 1995. – 480 с.

 

10. Рекомендована література

Базова

1. Корчажкина О.М., Тихонова Р.М. Мои любимые звуки. Фонетико-орфографический справочник английского языка: – М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1996. – 256 с.

2. Сліпченко Л.Д., Лисюк Г.С., Соловей М.І. Новий курс англійської мови. Ч.І.: [навч. посіб.] – К., Видавничий центр КДЛУ, 2001. – 329 с.

3. Киселева Н.И., Баграмова Н.В., Радивилова С.И., Чернишова Г.С., Пособие по обучению чтению: – М., Оникс, 2008. – 192с.

4. Baker Ann. Ship or Sheep. An intermediate pronunciation course. – Cambridge University Press, 2006. – 236 p.

5. Cunningham Sarah, Moor Peter. New Cutting Edge. Intermediate. – Longman, 2005. – 175 p.

6. Soars Liz and John. Headway. New English Course. Elementary. – Oxford University Press, 2008. – 143 p.

7. Soars Liz and John. Headway. New English Course. Intermediate. – Oxford University Press, 1997. – 159 p.

8. Soars Liz and John. Headway. New English Course. Pre-Intermediate. – Oxford University Press, 2009. – 143 p.

9. Soars Liz and John. Headway. New English Course. Upper-Intermediate. – Oxford University Press, 2008. – 159 p.

Допоміжна

1. Каушанская В.Л., Ковнер Р.Л., Кожевникова О.Н., Прокофьева Е.В., Райнес З.М., Сквирская С.Е., Цырлина Ф.Я. Сборник упражнений по грамматике английского язика. Ч.І. Морфология: - Киев, 1997. – 214 с.

2. Murphy Raymond. English Grammar in use. – Cambridge University Press, 1985. – 328 p.

3. Radchenko I.A. Notes on English phonetics with seven laboratory sessions. Introductory-Corrective Course – Kiev, 1977. – 88 p.

4. Redman. S. English Vocabulary in Use. Pre-Intermediate and Intermediate. Cambridge University Press, 2003. – 263 p.

 

11. Інформаційні ресурси

1. Вивчення англійської мови самостійно [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.angliyska-mova.com.

2. Офіційний сайт British Council Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine.htm.

3. Офіційний сайт Cambridge University Press [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cambridge.org.

4. Офіційний сайт Dinternal-Book. Англійська мова в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dinternal.com.ua.

5. English Grammar Online [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ego4u.com.

6. English Exercises [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.englishexercises.org.

7. ISL Collective. Main page for sharing ESL and EFL teaching resources [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.en.islcollective.com.

8. Wikipedia, the free encyclopedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.en.wikipedia.org.

9. ESL Tower. English grammar exercises for online and classroom use. Interactive grammar [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.esltower.com.

10. Офіційний сайт Headway – Oxford University Press [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oup.com/elt/headway.

11. Наукова бібліотека НаУКМА [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.library.ukma.kiev.ua.

12. Электронный словарь ABBYY Lingvo x5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lingvo.ru.

13. Словарь Мультитран [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.multitran.ru.

14. Английский язык онлайн - Native English [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.native-english.ru.

15. Школьная английская грамматика в упражнениях [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://njnj.ru.

16. New Cutting Edge - Pearson Longman [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pearsonlongman.com/newcuttingedge.

17. Useful English [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://usefulenglish.ru.[1] Наприклад, протягом семестру студент отримав за аудиторну та самостійну роботу такі оцінки: «5», «3», «5», «4», «5», «4». Середня арифметична оцінка становить 4,33, з округленням до десятої частки – 4,3. Отриману оцінку множимо на 10: 4,3х10=43. Це число є рейтинговим балом студента за роботу протягом семестру.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!