Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5190 Вимоги до звіту з виробничої практики з курсу Менеджмент і адміністрування

Вимоги до звіту з виробничої практики з курсу Менеджмент і адміністрування

« Назад

За результатами проходження виробничої практики студенти готують звіт про виробничу практику, який подається на кафедру разом із іншою звітною документацією (щоденником, характеристикою студента із бази практики) протягом семи днів із дня закінчення практики, але не пізніше трьох днів до дня захисту.

Обсяг звіту про виробничу практику становить не менше 30 друкованих сторінок без урахування додатків і списку використаних джерел.

Звіт оформлюється згідно вимог, встановлених СВНЗ КНЛУ Варіативна частина засобів діагностики якості вищої освіти МАГІСТРА зі спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (менеджмент на ринку товарів і послуг) галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент». Затверджено Вченою радою КНЛУ, протокол №3 від 22.10.2012р.

Звіт включає в себе наступні складові: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, що містить два розділи, висновки, додатки, список використаних джерел.

У вступі обґрунтовується актуальність теми та ступінь її дослідження, мета і завдання досліджень, формулюється об’єкт і предмет дослідження, практична значущість, методи наукових досліджень, апробація результатів роботи на підприємстві / організації / установі ( у разі наявності), визначається емпірична та інформаційна база дослідження. Обсяг – 2 стор.

Перший розділ звіту повинен містити загальну системну характеристику підприємства / організації / установи з висвітленням основних управлінських і організаційно-економічних умов діяльності та опису середовища функціонування, специфіки виробництва продукції (надання послуг), аналізу фінансово-економічних показників, що розкривають суть економічної діяльності бази дослідження у динаміці. Обсяг розділу – до 10 стор.

Другий розділ звіту є індивідуальним завданням, яке виконує студент під час проходження виробничої практики. Другий розділ звіту має відповідати назві та змісту дослідницько-аналітичної та проектно-рекомендаційної частини його дипломної магістерської роботи. Розділ повинний містити опис стану досліджуваної теми дипломної магістерської роботи на підприємстві / організації / установі, діагностування діяльності щодо обраного напряму дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу, дослідження окремих факторів, що обумовили виникнення проблеми.

У кінці другогорозділу повинні бути окреслені конкретні та обґрунтовані пропозиції (обсягом до 5 стор.) щодо удосконалення окремого напряму (напрямів) роботи підприємства / організації / установи або впровадження певного нововведення (інновації)у відповідності з напрямом дослідження. Розробка пропозицій має ґрунтуватися на виявлених недоліках організації роботи підприємства, наявних резервах її удосконалення, вивченні вітчизняного й закордонного досвіду провідних підприємств аналогічного та споріднених профілів діяльності. Обсяг розділу – до 20 стор.

У висновках підводяться підсумки проведеного дослідження, наводяться одержані результати, рекомендації щодо їх науково-практичного використання. Формулювання висновків повинно базуватися на матеріалах основної частини звіту відповідно до поставлених завдань. Висновки мають містити відповіді на всі поставлені завдання, що дозволить визначити ступінь досягнення студентом мети дослідження.

До додатків потрібно включати допоміжний та інформаційний матеріал, що складає базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою завдання:

- таблиці допоміжних даних, розрахунки економічного ефекту;

- результати соціологічних і маркетингових досліджень;

- ілюстрації (схеми, рисунки) допоміжного характеру;

- досліджений фактичний матеріал (бухгалтерську та статистичну звітність, аналітичну інформацію).

Список використаних джерел оформлюється згідно вимог до оформлення бібліографічного опису наукових робіт («Бюлетень ВАК України» № 3, 2008р.).

Орієнтовна схема змісту першого розділу

Розділ 1. Загальна характеристика підприємства

Надати загальну системну характеристику підприємства:

- охарактеризувати статус підприємства (дату створення, юридичну адресу, форму власності, належність до певної організаційно-правової форми, основні цілі та обмеження діяльності);

- стисло описати історію створення і розвитку підприємства; форми власності та господарювання, їх трансформування за умов розвитку ринкових відносин; форми залучення інвестицій; визначити стадію життєвого циклу підприємства;

- ознайомитися зі статутом підприємства, проаналізувати його відповідність чинному законодавству, проаналізувати дотримання державних вимог щодо реєстрації та діяльності підприємства; ознайомитися з основними видами господарської діяльності (переважаюча спеціалізація), охарактеризувати галузеву належність підприємства.

Охарактеризувати середовище функціонування підприємства:

- визначити характер ринку (міжнародний, національний, регіональний, міський, районний тощо); зібравши відповідну інформацію, зробити висновок про обсяг ринку; визначити тип ринку, на якому діє організація (монополістичний, олігополістичний тощо);

- зібрати інформацію стосовно кількості фірм, які діють на тому ж ринку, що й організація, що є базою практики, і які є її безпо­середніми конкурентами. Оцінити ступінь інтенсивності конку­ренції. Відповідно до моделі «п’яти сил конкуренції» М. Портера охарактеризувати складові конкурентного середовища організації;

- дати загальну характеристику середовища функціонування під­приємства. З’ясувати місце підприємства у виробничо-господарському комплексі країни або регіону, скласти схему його взаємозв’язків з іншими підприємствами, організаціями і установами (зовнішнім середовищем):

- постачальниками матеріально-технічних ресурсів;

- покупцями продукції;

- банками;

- державними органами;

- фондовою біржею, фінансовими посередниками та іншими учасниками фондового ринку;

- науково-дослідними організаціями і т. д.;

- оцінити стабільність зв’язків, облік і контроль виконання госпо­дарських договорів, ступінь їх ефективності, вплив на діяльність підприємства та конфігурацію органів управління. Орієнтовно визначити авторитет підприємства як партнера у підприємницькому середовищі.

- ознайомитися з зовнішньоекономічною діяльністю підпри­ємства, перспективами розширення зовнішньоекономічних зв’язків. За їх відсутності - з перспективами виходу на зовнішній ринок.

Приклад орієнтовної схеми змісту другого розділу

Предмет дослідження дипломної магістерської роботи повязаний із проблемами управління соціально-психологічною підсистемою підприємства.

Розділ 2. Аналіз управління соціально-психологічною підсистемою підприємства та пропозиції щодо його удосконалення

- Охарактеризувати підрозділ (посаду), що відповідає за здійснення діяльності з управління персоналом.

- Ознайомитися з кадровою політикою організації, основними принципами роботи з персоналом, оперативними цілями щодо роз­витку кадрового потенціалу.

- Визначити структуру персоналу за різними ознаками: за категорією, статтю, рівнем кваліфікації, освітою, стажем роботи на цьому підприємстві. Охарактеризувати ступінь якісного розміщення персоналу згідно з кваліфікаційними вимогами до посад, які обійма­ють працівники (за освітньо-кваліфікаційним рівнем).

- Здійснити дослідження існуючої на підприємстві практики добору, відбору та прийому персоналу. Проаналізувати зв’язки підприємства із зовнішніми джерелами відбору персоналу, у т.ч. зі службами зайнятості.

- Проаналізувати аспекти трудової адаптації робітників на підприємстві (психологічний, соціально-психологічний, профе­сійний, організаційний), а також напрями адаптації (первинна та вторинна адаптація).

- Визначити принципи та методи роботи з кадровим резервом, що застосовуються на підприємстві; джерела резерву керівних кадрів на підприємстві; зміст роботи щодо відбору кандидатів у резерв керівних кадрів.

- Проаналізувати динаміку та структуру фонду оплати праці (основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати). Визначити форми і системи оплати праці на підприємстві, відповідність тарифних ставок (штатних окладів) працівників їх кваліфікації, обґрунтованість диференціації тарифних ставок (окладів).

- Ознайомитися з планами розвитку трудового колективу, впро­вадженими у діяльність підпри­ємства: розвиток ділової кар’єри, систему навчання працівників, підвищення кваліфікації.

- Зробити висновки щодо ефективності кадрової політики, яку реалізовано на підприємстві, та надати пропозиції щодо її удосконалення.

- Оцінити ефективність процесу навчання та розвитку персоналу підприємства.

- Обґрунтувати пропозиції щодо підвищення ефективності використання людських ресурсів підприємства.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!