Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5184 Вимоги до оформлення Проектної пропозиції

Вимоги до оформлення Проектної пропозиції

« Назад

Опис проекту складається з чотирьох основних розділів, у яких розкриваються такі питання:

Розділ 1. Актуальність, мета й завдання проекту

Актуальність проекту.

Наявна ситуація з обраної автором проблематики, викладення існуючих спроб її розв’язання.

Мета проекту.

Завдання проекту.

Шляхи реалізації проекту.

Робота, здійснена автором у ході підготовки проекту.

Чи подавався проект на здобуття грантів до інших установ та організацій.

Розділ 2. План реалізації проекту

Викласти етапи проекту за схемою:

- назва етапу;

- термін реалізації етапу;

- результати здійснення етапу.

Розділ 3. Ресурси, необхідні для реалізації проекту

Залучення яких фахівців (прізвище, місце навчання/роботи, контактні телефони) і для виконання якої конкретної роботи передбачено проектом.

Які організації залучено до реалізації проекту (повна назва, місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові керівника, контактні телефони); характер співпраці.

Бюджет проекту.

Опис проекту обов’язково має супроводжуватися листами-підтвердженнями згаданих у проекті організацій щодо фінансової або технічної участі в реалізації проекту (у тому числі організацій-орендодавців обладнання, необхідного для здійснення проекту).

Які кошти з інших джерел очікується отримати (вже отримано) на цільову підтримку проекту.

Якщо проектом передбачено оренду обладнання, обґрунтувати потребу в ньому (із зазначенням технічних характеристик); указати термін оренди, організацію-орендодавця, заплановане місце розташування орендованого обладнання.

Розділ 4. Кінцевий результат проекту

Короткотривалі та віддалені результати проекту в соціальній та гуманітарній сферах.

Схема поширення та практичного застосування результатів реалізації проекту.

До опису проекту можуть додаватися інші матеріали, які засвідчують спроможність автора реалізувати проект або детальніше розкривають його зміст (наприклад, публікації в пресі, фото- та відеоматеріали, аудіокасети тощо).

Проектна пропозиція

(Варіант 2)

Назва проекту:

1. Загальна інформація

(цей розділ не повинен перевищувати половини/трьох чвертей однієї сторінки)

1.1. Країна-бенефіціар

Україна.

1.2. Підрядний орган

Європейське Співтовариство, представлене Комісією Європейських Співтовариств, для і від імені Уряду України.

1.3. Заявник

Назва, контактна інформація, опис організації, її цілі, розмір та відповідні досягнення у сфері інтересів проекту.

1.4. Поточнийстан справ у галузі та інформація про проект

Опишіть поточну ситуацію у конкретній сфері, в якій виконуватиметься запропонований проект. Зокрема, опишіть сильні та слабкі місця в даному секторі, а також: стримуючі фактори і можливості для розвитку. В цьому розділі має бути наведено короткий опис контексту, в якому виконуватиметься проект, з врахуванням відповідних факторів (наприклад, історичних, географічних, регіональних, людських, економічних).

Якщо замовник вже виступав бенефіціаром за проектом "Бістро", то повинні бути зазначені обставини, що обґрунтовують необхідність запровадження нового проекту.

1.5. Суміжні програми

Надайте інформацію щодо програм/проектів, що доповнюють запропонований проект.

2. Цілі проекту

(Розділ не повинен перевищувати одну з половиною сторінки)

2.1. Опис проекту

На основі аналізу стримуючих факторів та можливостей, наведених у Розділі 1, чітко зазначте конкретні проблеми, на розв'язання яких буде спрямовано цей проект, та причини вибору саме цих проблем з-поміж інших визначених проблем. Цей розділ повинен продемонструвати, яким чином цей проект сприятиме:

- досягненню національних завдань та зв'язок зі заходами, що здійснюються на національному рівні;

- досягненню спільних цілей ЄС / країни-партнера, наведених у спільних угодах та програмах, включаючи Угоду про партнерство і співробітництво, Індикативну програму Тасіс і Програму дій Тасіс.

2.2. Конкретні цілі проекту

Опишіть конкретну ціль (цілі) проекту щодо здійснення термінових технічних, інституційних, економічних і соціальних перетворень, які запропонований проект повинен безпосередньо стимулювати, активізувати, ініціювати та підтримувати. Ця ціль має бути чітко та безпосередньо пов'язана з проблемою/проблемами, на вирішення яких спрямовано проект, (розділ 2.1.) які, в свою чергу, має бути пов'язаними з аналізом сильних та слабких моментів, сприятливих і несприятливих умов.

Досягнення конкретних цілей проекту залежить від успішного досягнення результатів, передбачених проектом, та сприйняття і використання результатів цільовими групами. Досягнення конкретних цілей залежатиме від:

(і) точності та достовірності результатів аналізу потреб та стримуючих факторів, проведеного під час розробки проекту;

(її) точності та достовірності припущень, зроблених щодо сприйняття та застосування результатів проекту та зовнішніх факторів, які впливатимуть на таке сприйняття та застосування результатів проекту.

2.3. Результати

Обов'язкові результати проекту визначаються у зв'язку до засобів, можливостей та систем, які залишаться після завершення проекту. Досягнення результатів перебуватиме під безпосереднім контролем з боку проекту і буде основою для здійснення моніторингу ходу виконання проекту. Очікувані результати проекту повинні бути чітко визначеними стосовно конкретної мети, з якою вони пов'язані.

У цьому розділі не повинні вказуватися засоби досягнення цілей / результатів (вдосконалення навичок, розповсюдження інформації, проведення семінарів чи конференцій).

3. Обсяг робіт

(Розділ не повинен перевищувати одну з половиною сторінки)

3.1. Загальні вимоги

У цьому розділі має чітко вказуватися, яким чином визначені цільові групи зможуть використовувати результати проекту. Якщо це можливо, наведіть кількісні/якісні показники для визначення переваг, які будуть отримані цільовими групами в результаті виконання проекту.

3.2. Конкретні заходи

Чіткий детальний перелік заходів, які має бути виконано для досягнення цілей проекту. Заходи повинні наводитися у порядку пріоритетності, або у хронологічному порядку. Повинні бути визначені будь-які заходи, виконання яких потребує участі експертів. При складанні цього розділу особливу увагу слід звернути на забезпечення життєздатності та розповсюдження результатів проекту.

3.3. Управління проектом

Операційний підрозділ Тасіс Представництва Європейської Комісії в Україні керуватиме виконанням проекту.

Партнером за проектом є... (вкажіть партнерські організації).

Опишіть будь-які договори чи угоди, укладені заявником/партнерами щодо виконання проекту. Внесок заявника/партнерів повинен бути визначений, зокрема щодо надання матеріально-технічних ресурсів для виконання проекту та здійснення інших внесків, зокрема надання офісних приміщень тощо.

Рекомендовано, щоб заявник, або його партнер забезпечив, принаймні, надання офісних приміщень, для розташування експертів проекту. Це включає також включати меблі, телефонне обладнання, лінії для місцевого і міжнародного зв'язку.

4. Логістика та графік виконання проекту

Визначте, де буде розташовано представництва проекту, зокрема пілотні регіони, якщо це передбачено проектом.

Передбачений термін виконання проекту складає [...] місяців.

5. Вимоги

5.1. Персонал

Зазначте, наскільки це можливо, критерії професійної кваліфікації, мовні навички та досвід роботи експертів, які мають виконувати роботу за проектом.

5.2. Орієнтовний бюджет проекту

Має бути наведено орієнтовний бюджет проекту. Детальний бюджет буде визначено за підтримки Підрядного органу, якщо заявку на виконання проекту буде підтримано.

6. Звіти

Вимоги до звітності буде визначено за підтримки Підрядного органу.

Розділи 4,5,6 не повинні перевищувати одну з половиною сторінки.

Форма кошторису витрат

КОШТОРИС ВИТРАТ на реалізацію проекту

(прізвище, ім'я, по батькові автора проекту в родовому відмінку)

(назва проекту)

№ з/п

Стаття витрат

Сума витрат, грн

1

Оплата послуг залучених спеціалістів

 

2

Нарахування

 

3

Відрядження

 

4

Оренда місць проведення заходу

 

5

Транспортні послуги

 

6

Оренда обладнання, оргтехніки

 

7

Прокат костюмів, одягу

 

8

Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання

 

9

Художнє оформлення місць проведення заходу

 

10

Послуги зв'язку

 

11

Поліграфічні послуги

 

12

Інформаційні послуги

 

13

Канцелярські витрати

 

14

Призи, сувеніри

 

15

Інші витрати ( у тому числі банківські послуги)

 

16

Податок

 

 

Усього (сума словами)

Загальна сума

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ

№ з/п

Стаття витрат

Розрахунок

Усього, грн

1

2

3

4

5

6

1

Оплата послуг залучених спеціалістів

Кількість залучених спеціалістів (осіб)

Кількість днів (годин/місяців)

Вартість за день (годину/ місяць), грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

2

Нарахування

 

 

 

 

3

Відрядження

Кількість осіб

Кількість днів

Вартість за день, грн

 

 

Харчування (добові)

 

 

 

 

 

Проїзд

 

 

 

 

 

Проживання

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

4

Оренда місць проведення заходу

Орендована площа

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

5

Транспортні послуги

Кількість одиниць

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

6

Оренда обладнання, оргтехніки

Ціна за одиницю часу

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

7

Прокат костюмів, одягу

Кількість костюмів, одягу, що беруться напрокат

Кількість днів (годин) прокату

Вартість прокату, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

8

Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання

Кількість одиниць

Період використання

Витрати на одиницю, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

9

Художнє оформлення місць проведення заходу

Кількість одиниць

Ціна за одиницю, грн

Вартість за одиницю, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10

Послуги зв'язку

Кількість одиниць (хв, шт.)

Ціна за одиницю, грн

Вартість за одиницю, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11

Поліграфічні послуги

Кількість одиниць

Ціна за одиницю, грн

Вартість за одиницю, грн

 

 

 

 

 

 

 


 

Усього

 

 

 

 

12

Інформаційні послуги

Кількість одиниць

Ціна за одиницю, грн

Вартість за одиницю, грн

 

 

 

Усього

 

 

 

 

13

Канцелярські витрати

Кількість одиниць

Ціна за одиницю, грн

Вартість за одиницю, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

14

Призи, сувеніри

Кількість одиниць

Ціна за одиницю, грн

Вартість за одиницю, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

15

Інші витрати

Кількість одиниць

Ціна за одиницю, грн

Вартість за одиницю, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Банківські послуги

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

16

Податки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Разом витрат за кошторисом

 

 

 

 

 

Основна література та її знаходження

Нормативно-правові документи:

 

1. Закон України «Про Концепцію державної політики в галузі культури 
на 2005-2007 роки”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 16, ст.264.
ЦНБ

2. Основи законодавства про культуру. – Відомості Верховної Ради (ВВР),

1992, N 21, ст.294.

ЦНБ

3. Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи»

від 24 грудня 1993 року № 3814-ХІІ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 15, ст. 86.

ЦНБ

4. Закон України « Про охорону культурної спадщини» від 8 червня

2000 року № 1805-ІІІ Відомості Верховної Ради України, 2000, № 39, ст.. 333.

ЦНБ

5. Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29 червня 1995 р.

№ 249/95-ВР Відомості Верховної Ради України, 1995, № 25, ст.. 191.

ЦНБ

6. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми

збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004-2010

роки». – Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 32, ст.390.

ЦНБ

7. Закон України «Про охорону культурної спадщини». – Відомості 
Верховної Ради (ВВР), 2000, N 39, ст.333.
ЦНБ

8. Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 48, ст.405.

ЦНБ

9. Закон України "Про благодійництво та благодійні організації". - Від 16 вересня 1997 року. - № 531/97-ВР.

ЦНБ

10. Закон України «Про внесення змін до закону України "Про благодійництво та благодійні організації" від 07.03.2002 № 3091-ІІІ.

ЦНБ

11. Закон України «Про Національну програму інформатизації» - (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, № 27-28, ст.. 181).

ЦНБ

12. Закон України «Про науково-технічну інформацію» - (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, № 33, ст.. 345.

ЦНБ

13. Закон України «Про інформацію» від 02.10.92 № 2658-ХІІ (2658-12) - (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, №48, ст. 651.

ЦНБ

14. Закон України „Про вищу освіту” - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 20, ст.134.

ЦНБ

15. Закон України «Про власність» - (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, №20, ст.249).

ЦНБ

16. Закон України «Про освіту» від 04.06.91 № 114-ХІІ (1144-12) - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991 р. № 34, ст. 451.

ЦНБ

17. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991 р. № 25, 283.

ЦНБ

18. Закон України "Про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів" від 23 вересня 1997р, №540/97-ВР.

ЦНБ

19. Закон України "Про друковані засоби масової Інформації (пресу) в Україні" від 16 листопада 1992 р.№2782-12.

ЦНБ

20. Закон України "Про телебачення і радіомовлення» - (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, №10, ст. 43).

ЦНБ

21. Закон України « про свободу совісті та релігійні організації» // Закони України. - К., 1996. – Т.1. – С. 378-389.

ЦНБ

22. Наказ МОН N 49 від 23.01.2004р. "Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки".

ЦНБ

23. Наказ МОН N812 від 20.10.2004р. "Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу".

ЦНБ

24. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К., 2001. – 24 с.

ЦНБ

25. Декларация принципов международного культурного сотрудничества (Париж, 4 ноября 1966 г.) /

Международные нормативные акты ЮНЕСКО: Конвенция, соглашения, протоколы, рекомендации, декларации / Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО; Сост. И. Д. Никулин. – М.: Изд. Фирма «Логос», 1993. - 639 с.

ЦНБ

Література:

26. Бурдье П. Политические позиции и культурный капитал // Социология политики. М., 1994. С. 99-168.

ЦНБ

27. Бурдье П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии. 1993. №1-2. С. 49-62.

ЦНБ

28. Буряков С. С. Брендінг як основа формування маркетингової ідентичності територіального розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – Випуск 10. – Частина ІІ. – С. 15-18.

ЦНБ

29. Васильова Н. Державний брендінг: зарубіжний досвід та перспективи для України // Живой маркетинг. – 2007. - №18.

ЦНБ

30. Гордин В. Э. Управление социальной сферой. Учебник. – СПб.: Изд-во СПбУЭиФ, 1998.

ЦНБ

31. Губернський Л. В. Деякі шляхи забезпечення позитивного міжнародного іміджу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2001. – Випуск 30. – Частина І. – С. 12-15.

ЦНБ

32. Гэд. Т. 4D Брендинг: взламывая корпоративный код сетевой экономики. – Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. – 133 с.

ЦНБ ЦНБ ЦНБ

33. Європейська культурна конвенція. Париж, 19 грудня 1954 року // Збірка договорів Ради Європи: Укр.. Версія - Рада Європи. – К.: Парламент, вид-во, 2000, - С. 229-233.

ЦНБЦ ЦНБ

34. Збереження культурної самобутності та сприяння її розвитку: Рекомендації всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури / Межрпв. Конференц. По вопросам политики в области культуры – Мехико, 1982 // Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн..2. Правова охорона культурних цінностей / Відп. Ред.. Ю. С. Шемшушенко, В. І. Акупенко. – К.: Хрінком Інтер, 1997. – С. 353-378.

35. Журавський В. С., Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. К., ІВЦ. Вид. «Політехніка», 2003. - 200 с.

36. Згуровский М. З. Гвишиани А. Д. Глобальное моделирование процессов устойчивого развития в контексте качества и безопасности людей (2005-2007/8 годи) К., НТУУ «КПИ», 2008 - 140 с.

 

37. Мамонтова Е. В. Символічний капітал політичного бренду як джерело інновацій у сфері соціального управління: український досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2007. Випуск 20. – Частина І. – С. 9-12.

ЦНБ

38. Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец, "Культурология" / Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. — 2.изд., испр. и доп. — СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2003. — 528 с.

ЦНБ

39. Михеева Н. А., Галенская Л. Н. Менеджмент в социально-культурной сфере (социально-экономические механизмы и методы управления): Учеб. пособие / Михеева Н. А., Галенская Л. Н. — СПб.: Михайлов, 2000. - 169 с.

Каб. філ. 534

40. Филипсон О. Г. Менеджмент в социально-культурной сфере. Основы теории и практики: учеб-метод. пособие. – Казань.: ГранДан, 1999.

ЦНБ

41. Зайцева К. В., Дорофиенко В. В. Менеджмент в сфере культуры. — Х.: Основа, 1999. — 129 с.

ЦНБ

42. Ключко Ю. Розвиток соціально-культурної сфери України в умовах ринкових відносин: пошук нових моделей / Національна парламентська бібліотека України. Інформаційний центр з питань культури та мистецтва. — К., 2003. — 28 с.

ЦНБ

43. Марков А. П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования: Учебное пособие. - СПб., 1997.

ЦНБ

44. Дридзе Г. М., Орлова Э. А. Основы социокультурного проектирования. - М., 1995.

ЦНБ

45. Герчанівська П. Е., Лемківський К. М., Федорова І. І. Культура управління. – К.: ІВЦ Політехніка, 2005. – 200 с.

Каб. філ. 534

46. Башун О. В. Фандрейзинг або мистецтво збирання коштів: Наук.-метод. рекомендації бібліотекам / Донецька держ. обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської. — Донецьк, 1998. — 101 с.

ЦНБ

47. Коммерческая и некоммерческая деятельность в социальной сфере. / Под ред. И. М. Шеймана и др. – М.: Наука, 1995.

ЦНБ

48. Європейська культурна конвенція. Париж, 19 грудня 1954 року // Збірка договорів Ради Європи: Укр. версія / Рада Європи. – К.: Парламент. вид-во, 2000.

ЦНБ

49. Декларация принципов международного культурного сотрудничества (Париж, 4 ноября 1966 г.) / Международные нормативные акти ЮНЕСКО: Конвенции, соглашения, протоколы, рекомендации, деклараций / Комнс. Рос. федерации по делам ЮНЕСКО; Сост. И. Д. Никулин. - М.: Изд. фирма «Логос», 1993. – 639 с.

ЦНБ

50. Збереження культурної самобутності та сприяння її розвитку: Рекомендації всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури / Межрпв. Конференц. По вопросам политики в области культуры. - Мехико, 1982 // Україна в міжнародно-правовіх відносинах. Кн. 2. Правова охорона культурнІх цінностей / Відп. ред. Ю. С. Шемшученко, В. І. Акупенко. - К,: Юрінком Інтер, 1997. - С. 353-378.

ЦНБ

51. Освіта України: нормативно-правові документи. – К., 2004. – 542 с.

ЦНБ

52. Створення органів, що займаються проблемами культури: Управління у сфері культури. Рекомендація № 119 // Всесвітня конференція щодо політики в сфері культури // Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн. 2. Правова охорона культурних цінностей / Відп. ред. Ю. С. Шемшученко, В. І. Акупенко. - К.: Юрінком Інтер, 1997. - С. 337.

ЦНБ

53. Саймон Манді. Культурна політика в Європі: вибір стратегії й орієнтири. Зб. матеріалів. Укладачі: Є. І. Кузьмін, В. Р. Фірсов. – М. «видавництво Ліберія», 2002. - 240 с.

ЦНБ

54. Арнольдов А. И. Культурная политика: реалии и тенденции. - М., 2003.

ЦНБ

55. Дрожжина С. В. Культурна політика сучасної полікультурної України: соціально-філософський та правовий аспекти / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 198 с.

ЦНБ

56. Здіорук С. І., Парахонський Б. О., Валевський О. Л. Стратегічні аспекти національно-культурної політики України. — Препр. — К., 1995. — 76 с.

ЦНБ

57. Жидков В. С., Соколов К. Б., Культурная политика России: теория и история. - Академический проект.: М., 2001, - 592 с.

ЦНБ

58. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры. - М.: Либрея, 2002 – 240 с.

ЦНБ

59. Нестор Гарсия Канклини. Варианты политики в области культуры в контексте глобализации // Всемирный доклад по культуре. 1998 год: Культура, творчество и рынок. - М.: Ладомир; ЮНЕСКО, 2001. – 488 с.

ЦНБ

60. Чукут С. А. Генеза духовної культури. К., Вид-во УАДУ, 1999 p. – 256 с.

ЦНБ

61. Дубровина Л. А. Минимум управления, максимум управляемости: Руководителям библиотек о Всеобщем управлении на основе качества / А. И. Кочетов (науч.ред.). — М.: Фаир-Пресс, 2004. - 400 с.

ЦНБ

62. Дурович А. П., Кабушкин Н. И. и др. Организация туризма: Учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Экономика и управление социально-культурной сферой" / Н. И. Кабушкин (ред.), А. П. Дурович (ред.). — Минск: ООО "Новое знание", 2003. — 630 с.

ЦНБ

63. Зайцева Н. А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. 230500 "Социально-культурный сервис и туризм". — М.: Издательский центр "Академия", 2003. — 224 с.

ЦНБ

64. Журавський В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Інститут вищої освіти АПН України. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. — 416 с.

ЦНБ

65. Кремень В. Г. Освіта і наука України. Шляхи модернізації. (Факти, роздуми, перспективи). — К.: Грамота, 2003. — 216 с.

ЦНБ

66. Крижко В. В. Теорія та практика менеджменту в освіті: Навч. посіб. — Запоріжжя: Просвіта, 2003. — 272 с.

ЦНБ

67. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління. — Х.: Видавнича група "Основа", 2005. — 176 с.

ЦНБ

68. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.) / За редакцією Кременя В. Г. Упорядники Степко М. Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В. В., Бабин І. І. – Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 146 с.

ЦНБ

69. Васильев Ю. С. Экономика и организация управления вузом: учебник. – СПб, 2001. – 274 с.

ЦНБ

70. Франсуа Матарассо, Чарльз Лендрі. Як утримати рівновагу? Двадцять одна стратегічна дилема культурної політики /Культурна політика в Європі: вибір стратегії й орієнтири. Зб. матеріалів. Укладачі: Є. І. Кузьмін, В. Р. Фірсов. – М. «видавництво Ліберія», 2002. - 240 с.

ЦНБ

71. Юрген Хабермас. В поисках национальной идентичности. Философские и политические статьи. – Донецк: «Донбас», 1999. – 123 с.

ЦНБ ЦНБ

72. Семенко И. С. Глобализация и социокультурная динамика: личность, общество, культура // Полис, №1, 2003, - С. 5-23.

ЦНБ

73. Гумилев Л. Н. Фазы цивилизационного упадка // Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия / Сост., ред.. Б. С. Ерасов – М.: Аспект Пресс, 2001. – 556 с.

ЦНБ ЦНБ

74. Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия / Сост., ред.. Б. С. Ерасов – М.: Аспект Пресс, 2001. – 556 с.

ЦНБ

75. Культурна спадщина України. Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історияного середовища: Зб. офіц. Док. / Упоряд. В. І. Фрич; Відп. Ред.. М. В.Гарник. – К.: Істина, 2002. – 366 с. культури і мистецтва від 09.12.1995 року.

ЦНБ

76. Рекомендація R (84) 18 про підготовку викладачів для навчання міжкультурному взаєморозумінню / CD-Издательство «ИНФОДИСК», www.infodisk.com.ua, sales@ infodisk.com.ua, http://svjlchanov.narod.ru/TCLSources.htm.

ЦНБ

77. Антоніо Перотті. Виступ на захист полікультурності. – Львів: Кальварія. - 2001. - 128с.

ЦНБ

78. Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. С анг. Под ред.. В. Л. Иноземцева; Центр исслед. индустр. о-ва, журнал «Свободная місль». – М.: Логос, 2002. - 325 с.

ЦНБ

79. Поліщук І. Ментальність українства: політичний аспект// Людина і політика. – 2001.- №1. – С. 86-92.

ЦНБ

80. Шульга Н. А. Базовые принципы и ценности европейских стандартов языковой политики/ Проекти законов о языках – экспертный анализ: материалы круглого стола. Издание второе, дополненное / Фонд поддержки русской культуры в Украине (Русский фонд); Научн. Ред..: Н. А. Шульца. – К., 2001. - 332 с.

ЦНБ

81. Казазюс Ж. Европейская идентичность // Европейская интеграция: Современное состояние и перспективы: Сб. научн. ст.. / научн. ред.. С. И. Паньковский. – Мн.: ЕГУ, 2001. – 336 с.

ЦНБ

82. Зотова О. М. Идея европейского единства и национальная идентичность // Вестник Московского университета. Сер. 18: социология и политология. 1999, №3. – С.155.

ЦНБ ЦНБ

83. Красовский Ю. Д. Сценарии организационного консультирования. М. ОАО Типография «Новости», 2000. - 366 с.

ЦНБ

84. Курбатов В. И., Курбатова О. В. Социальное проектирование. Уч. пособ. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 412 с.

WY< ЦНБ

85. Прогнозное социальное проектирование: Теоретико-методологические и методические проблемы / Ин-т социологии РАН; Отв. ред. Т. М. Дридзе. -2-е изд, - М., Наука, 1994. – 303 с.

ЦЕБ ЦНБ

86. Усманов Б. Ф. Социальная инноватика: уч. пособ. / Ин-т молодежи. – М., 2000. – 335 с.

ЦНБ WY ЦНБ

87. Луков В. А. Социальное проектирование: учеб. пособ., МГУ: Флинта, 2007. - 240 с.

ЦНБ

88. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социальной реальности. - М.: Добросовет, 1998. – С. 216.

Ц ЦНБ

 

 

 

Інтернет-джерела

www.rada.gov.ua.

www.nbuv.gov.ua.

www.c-culture.ru.

www.countries.ru/library.

www.iis.ru/infosoc.

www.i-u.ru.

www.files.fco.gov.uk./info/panel2000/consult.pd// Програма уряду Великої Британії «Імідж Сполученого Королівства».

www.brandchannel.com Charles Brymer. Branding A Country.

www.foreignaffairs.org/ Peter van Ham. The rise of the brand State: the postmodern politics of image and reputation. – October 10, 2001.

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!