Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5176 Методичні вказівки з курсу Інформаційні системи і технології у фінансах, НАУ

Методичні вказівки з дисципліни Інформаційні системи і технології у фінансах, НАУ

« Назад

Нацiональна академiя управлiння

 

Методичні вказівки з курсу Інформаційні системи і технології у фінансах

 

Київ - 2013


Зміст

1. Мета та завдання курсу. 3

2. Навчально-тематичний план. 4

2.1. Теми лекцій. 4

3. Регламент викладання та контролю засвоєння навчального матеріалу для студентів денної форми навчання. 5

3.1. Загальні положення. 5

3.2. Характеристика складових навчального процесу вивчення курсу та їх оцінювання  6

4. Навчальні плани. 8

4.1. Плани практичних занять. 8

4.2. Методичне забезпечення практичних занять. 9

5. Тематика контрольних робіт. 9

6. Методичне забезпечення самостійних завдань. 9

7. Навчальні плани для студентів заочної форми навчання. 10

7.1. Навчально-тематичний план. 10

7.2. Контрольні роботи. 10

8. Література. 10

1. Мета та завдання курсу

Загальний курс інформаційних систем та технологій у фінансах є фундаментом сучасних технологій будь-яких фінансових установ, а також систем керування фінансовими та бухгалтерськими підрозділами. Сучасна наука і техніка все більше застосовує методи дослідження, моделювання та проектування. Це обумовлено передусім швидким розвитком комп’ютерної техніки, завдяки чому значно розширюються можливості успішного застосування баз даних в розв'язуванні прикладних задач.

Курс інформаційних систем та технологій у фінансах належить до спеціалізованого циклу дисциплін і викладається на четвертому курсі. Теми, які вивчаються в курсі “Інформаційні системи та технології у фінансах”, а також кількість годин, що плануються для викладання кожної з цих тем, нерозривно пов’язані з вимогами спеціальних та інших загальноосвітніх кафедр, що стосується специфіки їх дисциплін.

Мета викладання дисципліни “Інформаційні системи та технології у фінансах ” – допомогти студентам оволодіти інструментарієм, який має бути достатнім для опрацювання методів та прикладних програм, пов’язаних з подальшою практичною діяльністю фахівців.

Вміння і навички, якими повинен оволодіти студент в результаті вивчення дисципліни

ЗНАТИ:

- Основи створення баз даних,

- Моделі події у базах даних,

- SQL-вирази, запити та макропрограмування,

- Проектування форм та управляння за їх допомогою,

- Створення звітів,

- Програмування баз даних для вирішення економічних завдань,

- Роботу у режимі кліент-сервер.

ВМІТИ:

- Самостійно вирішувати задачі створення баз даних,

- Створювати складні форми та звіти,

- Керувати базою за допомогою SQL-виразів та макропрограмування,

- Програмувати базу даних для вирішення економічних завдань.

ВОЛОДІТИ НАВИКАМИ:

- Проектування об’єктів баз даних,

- Використання SQL мови та макропрограмування,

- Програмування баз даних для вирішення економічних задач,

- Сумісної роботи додатків у вирішенні задач оптимізації та прогнозування.

- Створення додатків прикладних задач.

Вивчення курсу “Інформаційні системи та технології у фінансах ” пов’язане з опануванням інших загальнонаукових та спеціальних дисциплін та з подальшою діяльністю випускників навчального закладу як спеціалістів і магістрів.

2. Навчально-тематичний план

(денна форма навчання)

2.1. Теми лекцій

Тема 1. Бази даних. Створення бази даних, імпорт та зв’язування таблиць. Створення Головної форми та розробка програм відкриття об’єктів бази даних. Створення інструментальної панелі.

Тема 2. Первина обробка розрахункових документів: Синхронізація роботи двох форм. Використання Властивостей елементів управління форми: Источник записей, Значение по умолчанию, Условие назначение, Источник строк. Ресинхронізація.

Тема 3. Касові операції. Створення об’єктів бази копіюванням. Зміна джерела записів у формі. Робота однієї форми у двох видах відображення у одному вікні екрана. Синхронізація роботи двох підпорядкованих форм. Обчислення у формі.

Тема 4. Оформлення чекових книжок та акредитивів. Автоматичне встановлення чергового номера розрахункового документу.Створення запитів додавання для здійснення проводок за оформленням Чекової книжки. Розробка програми проводок та призначення об’єктно орієнтованих програм на елементи управління форми.

Тема 5. Операційний день банку. Алгоритми проводок за розрахунковими документами клієнта: якщо у клієнта є кошти на рахунку та немає заборгованості, якщо у клієнта є заборгованість, якщо у клієнта немає коштів на рахунку, арешт рахунку клієнта, за кореспондентському рахунку.

3. Регламент викладання та контролю засвоєння навчального матеріалу для студентів денної форми навчання

3.1. Загальні положення

У перехідний період в Національній академії управління як і в інших навчальних закладах України паралельно існуватимуть дві системи оцінювання, а саме ЕСТS (Європейська система трансферту кредитів) та національна система (4-х бальна). З цією метою в НАУ вводиться 100 – бальна шкала оцінювання знань, за допомогою якої здійснюється конвертація оцінок системи ЕСТS в національну систему, що представлено в таблиці 1.

Таблиця 1. Порядок конвертації оцінок

Оцінка за системою ЕСТS

Визначення

Оцінка за

100 – бальною шкалою

Оцінка за національною системою

А

Відмінно – відмінне виконання

90 -100

5 (відмінно)

В

Дуже добре – вище середнього рівня

80 – 89

4 (добре)

С

Добре – загалом хороша робота

70 – 79

4 (добре)

D

Задовільно - непогано

60 - 69

3 (задовільно)

E

Достатньо – виконання відповідає мінімальним критеріям

35 - 59

3 (задовільно)

FX

Незадовільно – необхідне повторне перескладання

21 – 34

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

F

Незадовільно – необхідно повторне вивчення дисципліни

0 - 20

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

3.2. Характеристика складових навчального процесу вивчення курсу та їх оцінювання

Порядок, встановлений відповідним наказом ректора НАУ, передбачає можливість диференційованого підходу до формування 100 - бальної оцінки з окремих дисциплін, що об’єктивно обумовлено специфікою їх викладання.

Максимально можлива оцінка за знання програмового матеріалу з дисципліни “Інформаційні системи та технології у фінансах” дорівнює 100 балам і складається з оцінки за поточну успішність та оцінки за іспит. За поточну успішність студент може отримати максимум 60 балів і за іспит максимум 40 балів.

Весь програмний матеріал курсу “Інформаційні системи та технології у фінансах” поділяється на 12 модулів, які представлені в навчально-тематичному плані дисципліни. Викладання основних питань модулів та контроль за їх опануванням студентами денної форми навчання включають такі складові: лекції, практичні заняття, СРС (самостійна робота студентів), контрольні роботи, іспит.

Лекції та практичні заняття проводяться за загальноакадемічними правилами в аудиторний час за розкладом. Відвідування лекцій та практичних занять є обов’язковим, що контролюється викладачами та куратором курсу, які по завершенню семестру оцінюють дану складову максимально 20 балами.

Якщо студент із будь-яких обставин мав пропуски, його оцінки розраховуються за простою пропорцією, виходячи із сумарної кількості лекцій та практичних занять. Так, якщо під час семестру було 8 лекцій і 12 практичних занять (разом 20), а студент відвідав 6 лекцій і 10 практичних занять (разом 16), то його оцінку відвідування знаходимо за пропорцією 20/16 = 10/х, тобто х дорівнює 8 балів.

Другою складовою комплексної оцінки студента є його активність на практичних заняттях. Упродовж семестру студент може отримати максимально 10 балів (в сумі за всі практичні заняття семестру).

Результати роботи кожного студента визначаються викладачем на заняттях індивідуально. Активність визначається тільки по завершенню практичного заняття, при цьому враховується робота студента на всіх етапах заняття.

Третьою складовою семестровою комплексної оцінки є виконання завдань для самостійної роботи студентів, а також участь у роботі конференцій, підготовка наукових публікацій тощо. За ці види робіт студент може отримати максимально 10 балів.

Четвертою складовою семестровою комплексної оцінки є дві контрольні роботи, які проводяться по завершенню вивчення відповідних модулів. За кожну контрольну роботу студент може отримати максимально 10 балів, тобто загалом 20.

Якщо деякі студенти не були присутніми на плановій контрольній роботі з поважних обставин, вони мають можливість написати її в додатково визначений час. Студенти, що не з’явилися на планову контрольну роботу без поважних причин, отримують нульову оцінку.

Останньою складовою комплексної оцінки є результат фінального іспиту, що складається згідно графіка екзаменаційної сесії. На іспиті проводиться контроль засвоєння як теоретичного матеріалу, так і вміння його застосовувати при розв’язуванні задач. Максимальна оцінка за іспит складає 40 балів (10 балів за кожне запитання білета).

Увага! Студенти, які впродовж семестру набрали в сумі менш 30 балів за трьома складовими, до іспиту НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ, автоматично отримують оцінку F«незадовільно» і мають складати іспит наступного разу тільки після повторного вивчення дисципліни.

Таким чином, комплексна оцінка розраховується як сума всіх вищезгаданих складових. Її максимальна величина дорівнює 100 балів.

Складові комплексної оцінки:

1. Відвідування занять

- 10

2. Активність на заняттях

- 20

3. Завдання СРС

- 10

3. Контрольні роботи

- 20

4. Іспит

- 40

4. Навчальні плани

4.1. Плани практичних занять

Зміст занять

Лекції (год.)

Практичні (год.)

Самостійні (год.)

Контрольні(год.)

Практична робота №1. Робоче місце: Створення форми Головна панель.. Розміщення елементів керування та програми управління об’єктами бази даних. Макропрограмування та призначення макросів на елементи керування. Створення інструментальної панелі.

1

3

 

 

Практична робота №2. Синхронізація роботи двох форм: Використання властивостей форми: Источник строк, Значение по умолчанию, Условия на значение для переносу значення поля однієї форми до поля другого поля. Ресинхронизація робота двох форм.

1

3

 

 

Семінар №1. Розрахункові документи: Створення форми розрахункового документа та синхронізація роботи двох форм.

 

 

4

 

Практична робота №3. Касові операції: Різні види однієї форми. Створення об’єктів копіюванням. Умови відбору записів у полі за списком. Зв’язування пілпорядкованих форм. Програми управління формами.

1

3

 

 

Семінар №2. Поля обчислення у формі: “Витягування” та встановлення значення у вільне поле

 

 

8

Контрольна робота№1.Обчислення у формі:

 

2

Практична робота №4. Чеки та акредитиви: Механізм та програми встановлення чергового номера розрахункового документа. Програми депонування коштів для відкриття Чекової книжки. Вивод корінця чекової книжки.

1

3

 

 

Семінар №3. Акредитиви: Синхронізація форми ЗаяваЧека з формою Угоди. Програми депонування коштів для відкриття Акредитива

 

8

Практична робота №5. Операційний день банку: Алгоритми проводок за розрахунковими документами клієнтів. Проводки за кореспонденськими рахунками. Проводки за позабалансовими рахунками.

1

3

 

 

Семінар №4. Проводки за чеками та акредитивами: Створення запитів додавання па програм проводок.

 

10

Контрольна робота№2.Робота з клієнтами: Первина обробка розрахункових документів та проводки за документами клієнтів.

 

2

Практична робота №6. Платіжні картки: Створення форм та програм роботи з платіжними картками.

 

4

 

 

Семінар №5. Створення запитівза варіантами

 

10

 

Разом 108

8

20

68

4

4.2. Методичне забезпечення практичних занять

1.Практичні заняття проводяться у комп'ютерних класах із застосуванням навчаючих програм, що базуються на лекційному матеріалі, електронних версіях практичних робіт.

2. Звітний матеріал, результати виконання учбових завдань роботи подаються студентами у вигляді інформації (об’єкти бази даних) на магнітних носіях.

5. Тематика контрольних робіт

1. Контрольна робота “Обчислення у формі”

Робота виконується у базі даних на основі форми Приходна та видаткова каса.

2. Контрольна робота “Операційний день банку”.

Робота виконується у базі даних, яка створювалась студентом на практичних заняттях та за завданням семінарів.

6. Методичне забезпечення самостійних завдань

Додаткові самостійні завдання впроваджуються з метою закріплення навичок при вивченні основного учбового матеріалу; стимулювання зацікавленості студентів у додатковій інформації, а також у придбанні додаткових навичок використання комп'ютера в умовах індивідуальної ділової діяльності. Постановка завдань для самостійних робіт передбачає використання форм:

- теоретичної підготовки до виконання практичних робіт у вигляді опрацювання лекційного матеріалу, матеріалу з підручників та методичних посібників;

- виконання самостійних вправ, сценарно пов'язаних з практичними завданнями, виконуваними впродовж основних практичних занять;

- теми самостійних вправ викладені у інструкціях Семінар1-5.

7. Навчальні плани для студентів заочної форми навчання

7.1. Навчально-тематичний план

(заочна форма навчання)

Тема

 

Лекції (год)

Практичні (год)

Самостійні (год)

Первина обробка розрахункових документів клієнтів. Розрахункові документи. Увід даних за розрахунковими документами.

2

 

2

10

Операційний день банку. Алгоритми проводок за розрахунковими документами клієнтів.

1

10

 Кредитні угоди. Прості кредити. Створення звіту Кредитна угода.

2

 

2

10

Погашення кредитної заборгованості. Алгоритми проводок за кредитною заборгованістю.

1

10

Загалом

4

6

40

7.2. Контрольні роботи

Контрольна робота виконується студентом за особистим завданням та подається на перевірку у вигляді: паперовому або електронному. У разі успішного виконання контрольної роботи. Перше завдання екзаменаційного білету зараховується студенту.

8. Література

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Основними навчальними посібниками, якими бібліотека академії забезпечує студентів як денної, так і заочної форм навчання є:

1. Саватьєв В. А.Інформаційні системи і технології в банківській сфері. Навчально-методичний посібник. – Київ: НАУ, 2006.

2. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М.Мороза – К: КНЕУ, 2000. - 384 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Электронная система денежных расчетов: Пер. с англ. / А. Липис, Т. Маршалл, Я. Линкер. - М.: Финансы и статистика, 1988. - 269 с.

2. Компьютеризация банковской деятельности. Г. А. Титоренко, В. И. Суворова, И. Ф. Возгилевич, В. И. Акимов и др.; Под ред. Г. А. Титоренко. - М.: Финстатинформ, 1997. - 304 с.

3. Рудакова О. С. Банковские электронные услуги: Учебн. Пособие для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 261 с.

4. Информационные системы в экономике: Учебник / Под. Ред. В. В. Дика. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 272 с.

5. Колесник А. П. Компьютерные системы в управлении финансами. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 312 с.

6. Мельников В. В. Защита информации в компьютерных системах. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 368 с.

7. Кен Гетц, Пол Литвин, Майкл Гилберт. Access2000. Руководство разработчика. Том 1. Настольные приложения. Пер. с англ. К. Издательская группа, BHV, 2000.

8. Положення про систему електронної пошти Національного банку України від 30.06.1993 р. зі змінами і доповненнями від 22.01.1996 р. №12 та від 23.05.1997 р. №165.

9. Положення про міжбанківські розрахунки в Україні. Постанова Правління національного банку України від 08.10.98 р. №414.

10. Платіжні системи: Навчальний посіб. Для студентів вищих закладів освіти. В. А. Ющенко, А. С. Савченко, С. Л. Цокол, І. М. Новак, В. П. Страхарчук. - К.: Либідь, 1998. - 416 с.

11. Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 220 с.

12. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999. – 216 с.

13. Автоматизация банковской деятельности /Составление АОЗТ "Московское Финансовое Объединение", общ. ред. - С. И. Кумок, 1994. - 288 с.

14. Автоматизация расчетных операций банков и фондовых бирж - М., 1995. – 206 с.

15. Гроші, банки та кредит у схемах і коментаріях: Навчальний посібник / За ред. Б. Л. Луцева – 2-ге видання, перо.Тернопіль-Карт-Бланш. 2000. – 225 с.

9. ДОДАТКАМИ є теми для самостійного опрацювання студентами(практичні роботи 1-5), що викладені в інструкціях і розташовані в папці з відповідною назвою.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!