Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5165 Вимоги до оформлення реферату та виконання ДКР з курсу Сучасна лінгвістика

Вимоги до оформлення реферату та виконання ДКР з курсу Сучасна лінгвістика

« Назад

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1. О. О. Селіванова. Сучасна лінгвістика: напрямки та проблеми. — Підручник. – Полтава: Довкілля-К, 2008. — 712 с.

2. Ashley A. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. — Oxford University Press, 2003. –304 p.

Додаткова література:

3. Зарицкий М. С. Переклад: створення та редагування: Посібник. − К.: Парламентське видавництво, 2004. – 120 с.

4. Борисенко І. І. Євтушенко Л. І., Дайнека В. В. Англійська мова в міжнародних документах і дипломатичній кореспонденції: Навчальний посібник. 2-е вид., із змінами та доп. − К.: Логос, 1999. − 416 с.

5. Бергельсон М. Б. Лингвистические методы исследования в области (межкультурной) коммуникации / Тезисы пленарного доклада на II Международной конференция РКА "КОММУНИКАЦИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ" ("Коммуникация-2004") "COMMUNICATION: THEORETICAL APPROACHES AND PRACTICAL APPLICATIONS" (Communication-2004). http://www.russcomm.ru/rca_biblio/b/bergelson01.shtml.

6. Андрушко С. Я. Искусство составления деловых писем на английском языке. − Одесса: Два Слона − Вариант, 1993. – 32 с.

7. Кашкин В. Б. Введение в теорию коммуникации. Воронеж: изд-во ВГТУ. − 2000 – 305 с.

8. Кинг Ф. У. Коммерческая корреспонденция на английском языке: Курс для изучающих английский язик как иностранный: Учеб. Пособие. − М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. − 301 с.

9. Ларина Т. В. Коммуникативная категория вежливости: межкультурный аспект //Коммуникативное поведение. Вежливость как коммуникативная категория. − Воронеж: Истоки. − 2003. − Вып.17. − С. 116-133.

10. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. − М.: Слово/Slovo − 2000. – 624 с.

11. Устименко Т. А. Основи міжкультурної взаємодії. − Полтава, 1998. – 214 с.

12. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник / Вид 2-ге, доп. І переробл. − К.: Атака, 2004. − 592 с.

13. Учебник английского язика для делового общения: в 5-ти частях / О. Е. Кудрявцева, Н. С. Попова, М. В. Скворцова и др. − М.: Аверс, 1991.

Вимоги до оформлення реферату та виконання ДКР

Реферат має бути оформленим з урахуванням всіх вимог до курсової роботи:

- Титульний лист;

- Посилання на використану літературу;

- В кінці – обов’язково має бути наведена ‘Література’;

- Після ‘Літератури’ повинні бути Додатки.

- Реферат має складатися з теоретичної та практичної части.

- Теоретична частина повинна розкривати тему з посланням на джерела як українських так і англомовних авторів. Кількість сторінок без літератури повинна бути не менше 16.

- Практична частина – це додатки, в яких наводяться приклади відповідної до теми реферату документації українською та англійською мовою.

- Кількість наведених прикладів повинна бути не менше 8.

- Додатки повинні мати такий вигляд як у наведеному зразку.

VI. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

6.1. The Insured has the right:

6.1.1. To bring in suggestions concerning alterations to the conditions of the present Contract.

Note. In case of the mutual consent of the parties regarding offered changes of the previous conditions of insurance, the additional agreement to the present Contract should be made between the parties.

6.2. The Insurer (or his representative) has the right:

6.2.2. To check the information given by the Insured, and also to supervise the fulfilment of the present Contract requirements and conditions.

6.2.6. During validity period of the present Contract to carry out any precautionary and control measures within the limits of current legislation aimed on prevention of an insurance ease.

6.2.8. To make inquiries about the items of information, which are connected to an insurance case in law-enforcement and tax bodies, health protection supervision bodies, medical-preventive establishments, courts, banks, medical and other establishments and organizations.

6.3. The Insured is obliged:

6.3.2. At signing the Contract of insurance to give the information to the Insurer about all circumstances, known for him which are important for an estimation of insurance risk, and further to inform him on any change of the previous conditions, and to cooperate on all questions, which can relate to the Contract of insurance, object of insurance, settlement of consequences of occurrence of an insurance case or by consideration of the claims, submitted by him.

The information, which is given to the Insurer concerning object of insurance should be shown to the Insured in the written form and subscribed by the competent officials of the Insured.

6.3.5. If insurance case occurs:

6.3.7. To refuse to satisfy, to recognize and to accept any claim, to which the action of the contract of insurance is extended without the previous written approval of the Insurer and to refuse to sign agreement with any party in this occasion, or to complicate protection against this claim by any means.

6.4.4. To keep items of information about the insured and his property condition confidential, except cases stipulated by the legislation of Ukraine.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1.Страхувальник має право:

6.1.1. Вносити пропозиції щодо змін в умови цього Договору. Примітка, У paзi взаємної згоди щодо запропонованих змін попередніх умов страхування, між сторонами укладається додаткова угода до цього Договору.

6.2. Страховик (або його представник) має право:

6.2.2.Перевїряти надану Страхувальником інформацію, а також контролювати виконання ним вимог та умов цього Договору.

6.2.6.Під час дії цього Договору здійснювати будь-які запобіжні та контрольні заходи в межах діючого законодавства, спрямовані на запобігання настання страхового випадку.

6.2.8. Робити запити про відомості, що пов'язані із страховим випадком у правоохоронні та податкові органи, органи управління охорони здоров'я, лікувально-профілактичні заклади, суди, банки, медичні та інші установи та організації.

6.3. Страхувальник зобов'язаний:

6.3.2. При укладанні договору страхування надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, й надалі інформувати його про будь-яку зміну попередніх умов, та співпрацювати з ycix питань, що можуть мати відношення до договору страхування, об'єкту страхування, врегулюванню наслідків настання страхового випадку або при розгляді поданих до нього претензій.

Інформація, що надається Страховику щодо об‘єкту страхування подається в письмовому вигляді та підписується компетентними посадовими особами Страхувальника.

6.3.5. При настанні страхового випадку:

6.3.7. Не задовольняти, не визнавати та не відмовлятись від будь-якої претензії та позову, на які розповсюджується дія договору страхування, без попередньої письмової згоди Страховика та не входити в угоду з будь-якою стороною з цього приводу, або будь-яким чином ускладнити захист від цієї претензії або позову.

6.4.4. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!