Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5164 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Лісівництво

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з предмету Лісівництво

« Назад

ЗМІСТ

Загальні вказівки. 3

Порядок виконання курсової роботи. 3

Методика виконання курсової роботи. 4

1. Розрахунково-технологічна частина. 4

2. Розрахунково-технологічна карта. 10

3. Техніка безпеки на рубках догляду за лісом. 11

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 13

Нормативна документації по рубках догляду. 14

ДОДАТКИ.. 18

Загальні вказівки

Метою курсової роботи з дисципліни "Лісівництво" є закріплення знань, які одержані при вивченні предмету, а також набуття навиків самостійної роботи на виробництві.

Після виконання курсової роботи, студент повинен вміти на практиці застосовувати методи рубок догляду на базі оптимальної організації праці, їх лісівничої і економічної ефективності.

При виконанні курсової роботи студенти керуються виданим завданням, діючою галузевою документацією, довідковою і учбовою літературою.

Необхідні розрахунки виконуються за допомогою обчислювальної техніки; графічні роботи, терміни, визначення повинні відповідати діючим Державним Стандартам.

Загальний об'єм курсової роботи - 20-25 сторінок рукописного тексту. Виконана робота підшивається. Титульний листок зразка (додаток А).

Порядок виконання курсової роботи

1. Розрахунково-технологіяна частина.

Таксаційна характеристика кварталу на основі таксаційного опису.

Встановлення об'єму робіт по видах рубок догляду.

Складання плану відводу лісосічного фонду.

Планчик з планшету із вказуванням в кожному відділі виду рубок догляду.

Складання технологічних карт на проведення рубок догляду.

Організація праці на рубках догляду, розрахунок затрат праці і кошторис на проведення рубок догляду - РТК (розрахунково-технологічна карта).

2. Пояснювальна записка

Коротка характеристика лісового масиву держлісгоспу, об'ємів рубок догляду, щорічного розміру їх проведення, технічного обладнання, лісопродукції та її реалізація.

Характеристика видів рубок, які проектуються, вік насаджень, інтенсивність, планова маса, яка вирубується з 1 га, повторюванність.

Елементи технології рубок - догляду при комплексній їх механізації.

Лісівниче обґрунтування запроектованих технологій рубок догляду.

Обґрунтування вибору методу рубок догляду.

Обґрунтування вибору технологічної схеми розробки лісосіки.

Особливості відводу лісосік, закладка пробних площ, відбору дерев в рубку, матеріально-грошової оцінки лісосік, підготовчих робіт.

Обґрунтування форми організації праці, яка проектується.

Техніка приймання лісопродукції і обстеження місць рубок.

Охорона праці при виконанні рубок догляду.

Методика виконання курсової роботи

1. Розрахунково-технологічна частина.

Основними документами курсової роботи є дві технологічні карти на проведення рубок догляду і їх лісівниче і технологічне обґрунтування.

Перша технологічна карта складається на проведення рубок догляду в молодняках (додаток Б), друга - на проведення прорідження або прохідної рубки (додаток В).

Заповненню технологічних карт передують необхідні розрахунки і складання допоміжних таблиць, які є розрахунково-технологічною частиною курсової роботи.

Пункти 1-4 і 6 технологічної карти заповнюються на основі виданого індивідуального завдання (додаток Г), а також характеристики ділянок згідно таксаційного опису.

В масштабі 1:10000 викреслюють план кварталів з нанесенням ділянок, що потребують проведення рубок догляду і складають план відводу лісосічного фонду (таблиця 1).

Таблиця 1. План відводу лісосічного фонду

Вид рубки

№ кв.

№ вид.

Господарство

Метод рубки

Підлягає відводу

Площа

Запас

заг.

в т.ч. лікв.

1

2

3

4

5

6

7

8

З плану відводу лісочного фонду відбираються дві ділянки, для яких будуть розроблені технологічні карти: одна ділянка - під освітлення або прочистку, друга - під прорідження або прохідну рубку.

Таксаційна характеристика цих ділянок заноситься в таблицю 2.

Таблиця 2. Відомість площ, що відводяться для проведення рубок догляду

№ кв.

№ ділянки

Площа, га

Склад насадження

Клас віку/вік

Тип лісу

Бонітет

Повнота

Середня висота, м

Середній діаметр, см

Запас на 1 га, м3

Запас на всій ділянці

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^10

11

12

13

Об'єм робіт розраховують по кожному виду рубок догляду окремо. Величину і кількість пробних площ визначають у відповідності з настановами по рубкам догляду за лісом.

При заповненні пунктів б і 7 технологічної карти, які стосуються вибору головної породи, інтенсивності рубки і запасу, який вирубується, а також методу рубки, використовують регіональні рекомендації, настанови по рубках догляду і матеріали лісовпорядкування.

При виборі головної породи, за якою проводять догляд, враховують господарську цінність породи, її відповідність умовам місцезростання і типу лісу, здатність формувати до віку головної рубки високопродуктивне насадження з максимальним запасом високоякісної деревини.

Інтенсивність зрідження насаджень визначають користуючись Наставленнями по рубках догляду в лісах Української РСР, видавництва "Урожай", Київ 1971 р., а також Постановою Кабинету Міністрів України № 535 від 06.05.1996 р. "Про затвердження Правил рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства та інших рубок".

Знаючи інтенсивність рубок догляду в %, можна
визначити запас деревини, який підлягає рубці (пункт 9) за формулою:

Мв = Мзаг. x Ір/ 100, (1)

де: Мзаг. - загальний запас деревини, м3/га;

Мв - запас деревини, який вирубується, м3/га;

Ір - оптимальна інтенсивність рубки для даного насадження, встановлюється на основі настановлень по рубках догляду, %.

Кількість дерев, які підлягають рубці при прорідженні або прохідній рубці, визначають на основі таблиць ходу росту зімкнутих насаджень основних лісоутворючих порід певного бонітету і віку. В них дається кількість дерев на 1га при повноті 1,0. Перерахувавши кількість дерев переважаючої породи на ділянці з повнотою 1,0 на повноту насаджень конкретної ділянки, визначають середню кількість дерев, які підлягають переліку, обліку і рубці на 1га, а потім на всій площі.

Приклад. Насадження 7СЗБ, 60 років, III бонітету, повнота 0,8, інтенсивність рубки 30%. Загальна кількість дерев 1,0 складає 1340 шт/га, а при повноті 0,8 - 1340 х 0,8 = 1072 шт/га. Кількість дерев, які підлягають рубанню при інтенсивності 30% дорівнює: 1072 * 0,3 = 322 шт/га.

На основі всіх проведених розрахунків заповнюється таблиця 3.

Таблиця 3. Показники насаджень

№ кв.

№ вид

Площа, га

Показники

До рубки

Вирубити

Після рубки

 

 

 

 

Склад

 

 

 

 

 

 

Повнота

 

 

 

 

 

 

Кількість стовбурів на 1 га

 

 

 

 

 

 

Кількість стовбурів на всій площі

 

 

 

 

 

 

Запас на 1 га, м3

 

 

 

 

 

 

Запас на всій площі, м3

 

 

 

 

 

 

 

Склад

 

 

 

 

 

 

Повнота

 

 

 

 

 

 

Кількість стовбурів на 1 га

 

 

 

 

 

 

Кількість стовбурів на всій площі

 

 

 

 

 

 

Запас на 1 га, м3

 

 

 

 

 

 

Запас на всій площі, м3

 

 

 

Склад насадження після рубки визначають по запасу або кількості стовбурів на 1га.

Приклад. В насадженні складу 6С4Б на 1га - 120 м3. Запас, який вирубається при інтенсивності 30% - 36м3. Визначають запас насадження до рубки по породах. Запас на одиницю складу дорівнює 120м3: 10 = 12м3. Таким чином, запас сосни 12м3 * 6 = 72 м3, запас берези 12 * 4 = 48 м3. Запас, що вирубується - 36 м3 проектується за рахунок берези. Тоді загальний запас на 1га після рубки буде: 72 м3 сосни + 12 м3 берези = 84 м3 або на одиницю складу - 8,4 м3. Дольова участь сосни в запасі деревостану після рубки складає 72 м3: 8,4 =9 одиниць, а дольова участь берези

12 м3: 8,4 = 1 одиниця. Склад насадження після рубки буде 9С1В.

Повноту насадження після рубки визначають по запасу.

Приклад. При повноті 1,0 запас насадження - 120 м3/га. Вирубується 36 м3/га. Визначається ступінь зниження повноти (Р)

Р = 36 х 1,0/120 = 0,3 (2)

Таким чином, повнота насадження після рубки буде 1,0-0,3 = 0,7

Середній об'єм хлиста визначається шляхом ділення запасу, що вирубується з 1га на кількість стовбурів, що вирубується з 1га.

Для лісівничого обґрунтування технології лісосічних робіт при рубках догляду за лісом необхідно керуватись вимогами, що викладені в настановах по рубкам догляду за лісом з врахуванням природних та екологічних особливостей конкретного району.

На основі лісівничих вимог для кожної ділянки вибираються данні загальноприйнятих технологій і вказується ширина пасік.

В залежності від виду рубки догляду і прийнятої технології з таблиці 4 проводять вибір машин і механізмів.

Таблиця 4. Операційні машини і механізми

Операції

Техніка серійна і така, що знаходиться в процесі розробки

Освітлення, прочистка

Зрізування дерев і кущів

Ручний моторний агрегат

 

«Сектор-3», «Сектор-44»

 

Рубник коридорів РКР-1,5

 

Кущоріз - «Штіль»

 

Кущоріз-освітлювач КОМ-2,3

Прорідження, прохідна рубка

Валка дерев

Бензомоторні пили

Трелювання деревини

Трактори ТДТ-55, МТЗ

Завантаження і вивезення деревини

Автомобіль «Урал» з гідроманіпулятором

На технологічні схеми освоєння ділянки з врахуванням масштабу наносять сітку технологічних коридорів і пасік, навантажувальних майданчиків, вказують напрям валки і трельовки, транспортні шляхи для вивезення деревини.

Після вибору схеми освоєння ділянки проектують спосіб і метод рубки догляду.

Далі складається таблиця, де вказують параметри всіх елементів технічного облаштування ділянки (таблиця 5).

Таблиця 5. Параметри елементів технічного влаштування ділянок

п/п

Елементи технічного влаштування

Кількість, Пгг.

Довжина, м

Ширина. м

Площа. га

Освітлення - Прочистка

1

Пробна площа

 

 

 

 

2

Технологічний візир

 

 

 

 

3

Технологічний коридор

 

 

 

 

Прорідження - Прохідна рубка

1

Пасіка

 

 

 

 

2

Технологічний візир

 

 

 

 

3

Технологічний коридор

 

 

 

 

4

Погрузочна площа

 

 

 

 

Для визначення середньої віддалі трелювання при різних схемах освоєння лісосіки можна використати слідуючі формули.

Паралельна схема з навантажувальним майданчиком по середині ділянки:

L = 0,5*а + 0,25*в (3)

де а - ширина лісосіки, м;

в - довжина лісосіки, м.

Паралельна схема з паралельним навантажувальним майданчиком в кінці кожного технологічного коридору:

L = 0,5*а (4)

При виборі способу трелювання враховують можливість мінімального пошкодження дерев, несучі властивості ґрунтів, запеспечення високого економічного ефекту в рамках прийнятої технології розробки ділянки.

При виборі трактора (колісний або гусеничний) для трелювання деревини враховують ширину технологічних коридорів, лісосічну ефективність, універсальність і техніко-економічні показники трактора, його потужність, вартість технічного обслуговування.

При проектуванні місця обрубки сучків приймають до уваги сезон рубки, прийняту технологічну схему освоєння ділянки, можливість мінімального пошкодження дерев, скорочення затрат на очистку лісосіки, можливості використання порубочних залишків, покращення санітарного і протипожежного стану лісу.

Форму організації праці на рубках догляду за лісом визначають на основі тієї форми організації праці, яка практикується на підприємствах, де студенти проходили технологічну та преддипломну практику.

Кращою формою організації праці є госпрозрахунковий бригадний підряд.

Норми виробітку і розцінки для розрахунку складу бригад беруть з типових норм виробітку на рубки догляду за лісом (додаток Д, Е).

Вихід деревини (ділової, дров, хворосту) беруть з таблиці 6.

Таблиця 6. Приблизний вихід сортиментів при рубках догляду, %

Сортименти

Освітлення

Прочистка

Прорідження

Прохідна рубка

Хв.

Л.

Хв.

Л.

Хв.

Л.

Хв.

Л

Пиловочник

-

-

-

-

-

-

5

1

Будівельний ліс

-

-

-

-

4

7

11

18

Тарний кряж

-

-

-

5

8

4

5

5

Жердини

-

-

48

7

45

13

25

1

Дрова

-

-

7

40

31

68

36

70

Хворост

100

100

45

48

12

8

18

5

Разом

100

100

100

100

100

100

100

100

Таксову вартість деревини беруть по прейскуранту 07-01 Такси на деревину основних лісоутворюючих порід, яка відпускається на пні з урахуванням лісотаксового поясу, розряду такс, породи і крупності деревини.

Слід мати на увазі, що ціни на деревину, норми виробітку, розцінки мають до деякої міри умовний характер в зв'язку з їх постійною зміною, але для учбових цілей це не має суттєвого значення.

2. Розрахунково-технологічна карта

Розрахунково-технологічна карта складається з двох виділів: один на проведення рубок догляду в молодняках, другий - на проведення прорідження або прохідної рубки.

Склад робіт в кожному конкретному випадку визначають таксаційною характеристикою насадження, вибраною технологією рубок догляду, запроектованими операціями, типами і марками машин і механізмів. Данні повидах робіт заносяться в таблиці 7 і 8. При ручних роботах вказують тарифний розряд робочого; при механізованих роботах - вартість машинозміни і тарифні розряди робітників, які беруть участь в данній операції.

Одиниці виміру визначають і записують в тих показниках, які вказані в нормах виробітку (таблиці 7 і 8).

Норми виробітку на проведення робіт беруть із збірника Галузевих норм виробітку або із додатків Д, Е.

Тарифну ставку робітників беруть по кожному виду робіт (графа 6) встановлюють по тарифно-кваліфікаційному справочнику у відповідності із тарифним розрядом робіт. Вартість машинозміни машин і механізмів (графа 7) встановлюють у відповідності з територіальністю району.

Затрати праці по кожному виду робіт (графа 8) визначають діленням об'єму робіт (графа 4) на змінну норму виробітку (графа 5).

Зарплату по кожному виду робіт (графа 10) визначають шляхом помноження тарифної ставки (графа 6) на затрати праці (графа 8).

Витрати машинозмін на проведення робіт (графа 9) визначаються шляхом ділення об'єму робіт (графа 4) на норму виробітку (графа 5).

Витрати на утримання агрегату (Графа 11) визначаються помноженням вартості машинозміни агрегату (графа 7) на кількість машинозмін (графа 9).

Сума зарплати і витрат на утримання агрегату (графа 10 ill) складають усі витрати по видам робіт (графа 12).

3. Техніка безпеки на рубках догляду за лісом

В курсовій роботі необхідно описати умови охорони праці і техніку безпеки при проведенні рубок догляду за лісом. Матеріал слід подати в такому порядку:

- підготовка робітників на курсах по технікуму;

- проведення інструктажу перед початком робіт і наступний контроль за його виконанням;

- порядок і техніка проведення робіт;

- забеспечення робітників спецодягом;

- порядок перевезення робітників до місця роботи і назад.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Свириденко В. Є., Бабич О. Г., Киричок Л. С. Лісівництво. Підручник. / За ред.. Свириденко В. Є. – К.: Арістей, 2004. – 544 с.

2. Атрохин В. Г., Кузнецов Г. В. Лесоводство. / В. Г. Атрохин, Г. В. Кузнецов. – М.: "Агропромиздат", 1989. – 450 с.

3. Свириденко В. Е., Швиденко А. І. Лісівництво, / В. Е. Свириденко, А. І. Швиденко. – К.:"Сільгоспосвіта", 1995. – 256 с.

4. Аношин P. M., Каупуш Р. Д., Кузнецов Г. В. Практикум по лесоводству и дендрологии. / Р. М. Аношин, Р. Д. Каупуш, Г. В. Кузнецов. – М:: "Агропромиздат", 1986. – 350 с.

5. Настанови по рубкам догляду в лісах Української РСР. К.: "Урожай", 1971. – 189 с.

Нормативна документації по рубках догляду

1. Типові норми виробітку і розцінки на рубках догляду за лісом, 1986.

2. Галузеві норми виробітку і норми витрат і пального на рубках проміжного користування. Київ, 1995.

3. Правила поліпшення якісного складу лісів 724-00 від 12.05.2007.

4. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007. № 724.

Таблиця 7. Розрахунково - технологічна карта на проведення рубок догляду

Вид робіт

Склад агрегату

 

Од. в им.

Об'єм робіт

Змінна норма

Тариф­на ставка робоч

Вартість машино-зміни агрегату

Затрати

люд. дні

маш. зміни

зар. плата

Утримання агрегату

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 Прорубка візирів в насадже-

ручн.

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ннях середньої повноти (0,5 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6) з вилученням хворосту і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затіскою дерев.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Промір візирів з заготівлею

ручн.

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сотенних кілків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Розтіска технологічних ко-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ридорів.

ручн.

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Рубка хворосту на пробній

ручн.

скл.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

площі і складання його в купи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Виготовлення 3 ростучого

ручн.

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лісу на місці і встановлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діляночних стовпів довжи-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ною 1,8м і діаметром 12-16см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постановка їх і нанесення та-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рифу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Зрізування хворосту з

ку-

скл.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кореня, винесення його на

що-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відсгаїсь 50м і складання в

різ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

складенні міри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця 8. РОЗРАХУНКОВО - ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА НА ПРОВЕДЕННЯ РУБОК ДОГЛЯДУ

Вид робіт

Склад агрегату

Од. в им.

Об'єм робіт

Змінна норма

Тариф­на ставка робоч

Вартість машино-зміни агрегату

Затрати

люд. дні

маш. зміни

зар. плата

Утри­мання агрегату

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 Прорубка візирів в насадже-

ручн.

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ннях середньої повноти (0,5 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6) з вилученням хворосту і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залсхою дерев.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Промір візирів з заготівлею

ручн.

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сотенних кілків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Розтіска технологічних ко-

ручн.

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ридорів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Виготовлення з ростучого

ручн.

шт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лісу на місці і встановлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діляночних стовпів довжи-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ною 1,8м і діаметром 12- 16см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постановка їх і нанесення тра-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фарету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Суцільний перелік дерев в

ручн.

га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологічних коридорах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Вибір, обмір і клеймува-

ручн.

шт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ння дерев в рубку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Прорубка технологічних

БМП

м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коридорів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Продовження таб. 8

Вид робіт

 

 

Склад агрегату

 

Од. в им.

 

Об'єм робіт

 

Змінна норма

 

Тариф­на ставка робоч

Вартість машино-зміни агрегату

Затрати

люд. дні

маш. зміни

зар. плата

Утри­мання агрег.

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

вальних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лісоруб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Обрізування вершин дерев і

ку-

м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гілок кущорізами із звалених

що-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дерев і складання їх в купи

різ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Трелювання хлистів з тех-

ТДТ-

м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нологічних коридорів на верх

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ній склад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тракторист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чокеровщик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Валка заклеймованих дерев

БМП

м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вільних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лісоруб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Обрізування вершин дерев

ку-

м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і гілок кущорізами і склада-

що-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ння їх в кмти

різ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Трелювання хлистів на вер

ТДТ-

м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хній склад:

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тракторист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чокеровщик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Погрузка і вивозка хлистів

АМ

м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з верхнього скіаду

"Урал"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гідром.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК А

 

Норми виробітку і розцінки на рубки догляду за лісом

 

1. Механізовані освітлення і прочистки. Кущоріз "Штиль". Вартість машинозміни 22,8 гри.

Склад робіт: Зрізування хворосту з кореня, винесення його на відстань до 50 м і складання в складом ні міри в місцях доступних для вивезення.

Склад ланки: Лісоруб, IV розряду з денною тарифною ставкою - 7,30 гри.

Назва сортименту

Маса, що вирубується з 1 га, м/га

Норма, скл/м

Хмиз до 2 м

2,5

17,8

 

2,6 - 4,0

20,8

 

4,1-6,0

23,9

 

6,1-9,0

27,1

 

9,0 і більше

30,7

Хворост

ДО 5,0

25,4

2Л-4,0

5,1 - 9,0

32,2

 

9,1-16,0

36,9

 

16,1-30,0

42,0

 

30,0 і більше

45,0

Хворост

до 5,0

28,8

4,1 і більше

5,1-9,0

36,5

 

9,1-16,0

41,8

 

16,1-30,0

47,6

 

30,1 і більше

51,0

2. Механізовані прорідження і прохідні рубки. Бензопили. Вартість машинозміни 29,5 грн.

Склад робіт: Звалювання заклеймованих дерев.

Склад ланки: Вальних, VI розряду з денною тарифною ставкою - 9,74 грн. Лісоруб, VI розряду з денною тарифною ставкою - 7,30 гри.

Середній

об'єм

 хлиста, м3

Маса, що вирубується з 1 га, м3

Хвойні та м'яколистяні

Твердолистяні

до

10

11-

14

15-

24

25 і

б.

До

10

11-

14

15-

24

25 і

б.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

до 0,07

17,4

19,2

21,0

23,3

14,2

15,7

17Д

18,9

0,08-0,14

26,7

29,5

32,3

35,8

21,9

24,2

26,9

29,2

0,15-0,24

37,1

41,0

44,9

49,8

34,2.

37,7

41,3

45,5

0,25 і більше

55,1

61,0

66,8

74,1

45,4

50,0

54,8

60,3

3. Обрізування вершин дерев і гілок на лісосіці бензомоторними пилами та сучкорізами.

Склад робіт: Обрізування вершин дерев і гілок із звалених дерев

та складання їх в купи.

Склад ланки: Лісоруб, IV розряду з денною ставкою - 7,30 гри.

Середній

об'єм

 хлиста, м3

Маса, що вирубується з 1 га, м3

Хвойні та м'яколистяні

Твердолистяні

до

10

11-

14

15-

24

25 і

б.

До

10

11-

14

15-

24

25 і

б.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

до 0,07

8,2

9,1

10,0

11,1

6,8

7,6

8,3

9,3

0,08-0,14

13,4

14,8

16,2

18,1

8,7

9,6

10,5

11,7

0,15-0,24

20,0

22,8

25,1

27,8

15,8

18,4

20,2

22,5

0,25 і 0,40

29,2

32,8

36,6

40,1

25,0

27,7

30,0

33,8

4. Трелювання деревини тракторами (ТДТ-55) Вартість машинозміни -140 грн.

Склад робіт: Підтягування хлистів тракторною лебідкою, формування пачки, трелювання на погрузочннй майданчик.

Склад ланки: Тракторист, VI розряду з денною тарифною ставкою - 9,74 грн. Чоксровщик, IV розряду з денною тарифною ставкою - 7,30 грн.

Віддаль, м

Середній об'єм хлиста, м3

Хвойні та м'яколистяні

Твердолистяні

до 0,13

0,14-

0,20

0,21-0,30

0,14-0,20

0,21-0,30

до 0,13

1

2

3

4

5

6

7

до 150

28,2

34,7

40,4

22,6

27,8

32,3

151-250

26,3

32,3

37,5

21,0

25,8

30,0

251 -350

24,8

30,2

35,0

19,8

24,2

28,0

351 -500

22,9

27,9

32,3

18,3

22,3

25,8

5. Погрузка і вивезення хлистів з погрузочного майданчика на
ніжній склад. Автомобіль "Урал" з погрузочним устроєм.
Вартість машинозміни - 190 грн.

Денна норма при середній відстані 50 км - 24 м3

Денна норма при середній відстані 70 км - 19,2 м3

Таблиця розподілу варіантів курсової роботи за шифром

Передо ставня

цифра шифру

Остання цифра шифру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

7

8

9

12

13

14

18

20

21

24

1

20

21

22

27

28

29

30

31

32

33

2

1

2

3

4

5

8

9

I10

11

12

3

13

14

15

19

23

28

6

2

3

4

4

5

б

7

8

9

10

11

12

13

14

5

15

23

17

1

18

19

20

16

22

23

6

24

25

26

28

30

31

33

27

2

3

7

4

5

6

7

8

10

13

21

28

31

8

33

32

31

30

29

28

4

5

6

7

9

1

20

21

27

19

18

16

14

15

22

23

ОСОБИСТІ ПИТАННЯ

по виконанню курсової роботи

№ п/п

№ кв.

Вид

Площа виділу

Склад насадження

Клас віку/

вік

Тип

лісу

Боні

тет

Пов-

нота

Н ср.м

Д ср.см

За­пас

на 1 га

1

 

 

10

15

7С2Б10с

6Д2Г2Б

1/18

Ш/50

С2

Д2

І

І

0,9

0,9

9,5/9,5

18,0/18,7

60

180

2

 

 

15

12

5С2ЯлЗБ

7Д2Г1Кл

1/9

Ш/49

Вз

Дз

І

ІІ

1,0

0,9

3,8/

15,1/16

25

146

3

 

 

14

18

6Д2Г2КЛ

бСІЯлЗБ

1/20

ІУ/75

Дз

В3

І

ІІ

1,0

0,9

9,6/8,8

24,5/23,0

78

352

4

 

 

8

13

5Д2Г2Б10с

7С2ЯЛІБ

1/16

Ш/55

Д1

Вз

ІІІ

ІІ

0,9

0,9

8,5/7,6

14,3/14,5

54

210

5

 

 

10

15

4Д2ЯсЗГІОс

6С2Ял2Б

1/18

ПІ/58

С2

В4

ІІІ

ІІ

1,0

0,9

8,5/7,6

16,5/17,2

52

215

6

 

 

14

 10

4Д4Гр2Б 6Д2Ял1ПОс

1/16 ІУ/75

Д2

С3

ІІ

ІІІ

1,0 0,9

9,5/8,7 18,1/21,3

60

190

7

 

 

14

 12

5ДЗГ20с 6С2Ял2Б

1/16 ІУ/71

Д2

С3

ІІ

І

0,9 1,0

12,1/11,6 18,5Л9,5

58

 320

8

 

 

16

12

6С1ЯЗБ

6Д2Я20с

1/17

Ш/62

Вз

С2

ІІ

ІІІ

0,9

0,9

7,8/7,3

23,6/27,3

60

210

9

 

 

10

15

6Д2Г20с

6С2Ял2Б

1/19

ІУ/73

Дз

В2

ІІ

І

1,0

0,9

12,1/11,6

24,8/27,0

55

320

10

 

 

18

12

5СЗЯл2Б

5Д1Яс2Г2Б

1/15

ІУ/74

В2

Дз

І

ІІ

1,0

0,9

7,2/7,2

28,0/22,4

60

225

11

 

 

15

10

6С2Ял2Б

5Д2Яс2Б10с

1/18

ІУ/77

В2

Сз

ІІ

ІІІ

0,9

0,8

7,4/7,3

18,4/21,8

60

200

12

 

 

14

10

ЗД2ЯсЗГ2Б

7Д2Г1Б

1/10

ІУ/72

Д2

Дз

І

ІІ

1,0

0,8

4,2/

26,4/23,4

25

219

13

 

 

11

8

7С1ЯсЗБ

6С2Ял2Б

1/18

ІУ/70

Вз

В2

ІІ

ІІ

0,9

1,0

12,2/11,2

21,7/23,4

55

380

14

 

 

12

10

5Д?ГЗОс 7Д1Б2Г

1/19 П/49

Дз

Д2

ІІ

ІІІ

0,9 0,8

8,5/7,6 17,3/18,4

60

190

15

 

 

10

15

6С2Ял2Б

7Д2Г10с

1/19

Ш/60

В4

С2

І

І

1,0

0,9

9,4/8,4

23,6/24,1

62

245

16

 

 

11

8

6Д2Г20с

7С2ЯЛІБ

1/18

П/50

Дз

Вз

І

ІІІ

0,9

0,8

9,3/7,5

17,3/17,5

60

220

17

 

 

9

12

5Д2Яс2ПОс

6С1Д2Г1Б

1/19

ПІ/70

Сз

С2

ІІ

І

0,9

0,9

5,3/4,3

18,5/19,5

70

310

18

 

 

10

15

7Д2Яс1Б

6Д2Г20с

1/18

Ш/50

Вз

Д2

ІІ

І

0,9

0,9

5,6/5,9

28,8/20,5

70

220

19

 

 

14

12

6С2Ял2Б

бДЗПОс

1/20

ІУ/70

В4

С3

ІІ

ІІІ

0,9

0,8

8,4/8,4

18,2/20,4

60

165

20

 

 

10

15

7С2Б10с

6Д2Г2Б

1/16

Ш/50

С2

Д2

І

І

0,9

0,9

9,5/8,5

18,0Л8,7

50

165

21

 

 

13

12

5Д2Г2Б10с

7С2Ял1Б

1/16

ПІ/55

Д1

Вз

ІІ

ІІ

0,9

0,8

8,5/7,7

14,3/14,5

60

210

22

 

 

12

10

4Д4Г2Б

6Д2Яс1ПОс

1/16

ІУ/75

Д2

Сз

ІІ

ІІІ

1,0

0,9

9,5/8,7

18,1/21,3

52

188

23

 

 

11

8

бСІЯлЗБ

6С2Ял2Б

П/24

ІУ/70

Вз

В2

ІІ

ІІ

0,9

1,0

14,2/14,2

21,7/23,4

135

385

24

 

 

10

18

6Д2Г20с

7С2Ял1Б

1/18

Ш/50

Дз

Вз

І

ІІІ

0,9

0,8

9,3/7,5

17,3/17,5

68

230

25

 

 

10

15

5Д1Яс2Г20с

6С2Ял2Б

1/19

ІУ/75

Д2

В2

ІІ

І

0,9

0,9

12,1/11,6

24,8/24,0

64

210

26

 

 

12

16

4Д2Яс2Г2Б

7Д2ПОС

1/16

ІУ/74

Д2

Дз

ІІ

ІІІ

0,9

0,9

9,6/8,8

18,1/21,3

72

220

27

 

 

10

13

5С2ЯлЗБ

7Д2Г1Б

1/12

ПІ/46

Вз

Дз

І

ІІ

1,0

0,9

4,3/4,4

15,3/16,1

29

148

28

 

 

18

12

5СЗЯл2Б

5Д1Яс2Г2Б

1/15

ІУ/74

В2

Д2

І

ІІІ

1,0

0,9

7,2/7,2

28,0/22,4

62

260

29

 

 

10

15

4С2Яп2Б20с

5Д2Яс1Кл2Б

1/16

ІУ/71

В2

С2

ІІІ

ІІІ

1,0

0,9

4,2/4,7

18,0/20,5

50

260

30

 

 

8

12

4Д2Г1ЛпЗБ

6С2Д20с

1/17

ІУ/70

Д2

С2

І

І

0,9

0,9

7,1/6,0

23,2/26,0

30

380

31

 

 

10

12

5ДЗГ20с

7СЗБ

1/18

ІУ/80

Д2

С3

І

ІІІ

1,0

0,9

6,9/6,0

20,0/21,6

80

370

32

 

 

10

16

5ДЗГ20с

5Д1ЯсЗПОс

1/20

ПІ/42

В4

Д4

ІІ

ІІІ

0,9

0,9

7,2/7,0

12,2/11,0

85

138

33

 

 

15

10

6Д2Г20с

5С2Д1Ял20с

1/18

Ш/50

Д3

С2

І

І

0,8

0,9

8,0/6,4

21,2/20,1

65

210

Додаток Б

Норми виробітку і розцінки на лісогосподарські роботи

Назва і склад роботи

Склад агрегата

Од. вим.

Тариф­ний розряд

Норма виро-бітку

Раз-цінка, грн.

1

2

3

4

5

6

1. Прорубка візирів в насадженнях середньої повноти (0,5 - 0,7) з вилученням хворосту і затіскою дерев.

ручп.

км

IV

2.0

7.30

2. Промір візирів з заготівлею сотенних кілків.

ручн.

км

ІІІ

4.8

6.49

3. Розтіска технологічних коридорів.

ручп.

км

III

2.8

6.49

4. Рубка хворосту на пробній площі і складання його в купи.

ручн.

скл.м

III

5.7

6.49

5. Суцільний перелік дерев в технологічних коридорах.

---

га

III

1.9

6.49

6. Вибір, обмір і клеймування дерев в

рубку.

---

шт

III

580

6.49

7. Виготовлення з ростучого лісу на місці і встановлення діляночних стовпів довжиною 1,8 м і діаметром 12-16 см, постановка 1 х 1 нанесення трафарету.

ручн.

шт

IV

9.7

7.30

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!