Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5163 Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу Соціальна робота, КНУ ім. Шевченка

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з предмету Соціальна робота, КНУ ім. Шевченка

« Назад

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет психології

Кафедра соціальної роботи

 

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу Соціальна робота

студентами ІІ курсу

для студентів напряму підготовки 6.130102 “Соціальна робота”

 

Київ - 2015

 

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 3

2. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 4

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 5

4. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 7

5. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА КРИТЕРІЇЇ ОЦІНЮВАННЯ.. 8

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Курсова робота входить до обов’язкового переліку видів навчальної діяльності, передбаченого навчальним планом підготовки бакалаврів зі спеціальності «соціальна робота». Виконання курсової роботи студентами ІІ курсу має на меті розвиток та формування професійних компетенцій шляхом аналізу теоретичних та методичних підходів в рамках обраної теми дослідження та пошук їх підтвердження шляхом включення у професійно орієнтовані практики.

2. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Студенти, що здійснюють написання курсової роботи, обирають тему (назву), виходячи з власних інтересів у сфері професійної діяльності та можливостей самостійного включення в професійно орієнтовану практику. Курсова робота має наступну структуру:

- титульний аркуш;

- зміст;

- основну частину: вступ, розділи, висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (за необхідності).

Кожний структурний елемент починається з нової сторінки.

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

У вступі подається загальна характеристика курсової роботи у такій послідовності:

- актуальність досліджуваної проблеми;

- мета і задачі дослідження;

- об’єкт, предмет;

- методи дослідження.

Висвітлення актуальностіповинно бути небагатослівним, визначати сутність наукової проблеми (завдання).

Соціальна проблема - ("проблема" від грецього problema - перепона, завдання, складність) - незадоволені повністю чи частково потреби та інтереси територіальної громади або її окремих складових, що сформульовані в загальному вигляді як певна соціальна задача, що потребує вирішення. У спрощеному вигляді соціальна проблема може бути визначена як невідповідність того, що маємо, до того, що необхідно.

Мета і задачі дослідження. Формулюється мета роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як “Дослідження...”, “Вивчення...”, тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Мета повинна бути сформульована таким чином, щоб указувати на об’єкт і предмет дослідження. Мета формулюється досить коротко і якомога більш точно, де вказується те основне, що має бути виконано у ході дослідження. Мета більш детально конкретизується й уточнюється в задачах дослідження. Науково вивчати - це не лише дивитись, але й бачити, помічати окремі частковості, велике в малому, не відхиляючись від головної теми дослідження.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для дослідження.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага, оскільки предмет дослідження визначає тему (назву) курсової роботи.

Методи дослідження. Перераховують використані наукові методи та змістовно визначають, що саме досліджувалось кожним методом. Вибір методів дослідження повинен забезпечити достовірність отриманих результатів і висновків.

Метод наукового дослідження - – це сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих розв'язанню конкретної задачі.

Курсова робота складається з трьох розділів. Кожен розділ має містити не менше двох параграфів. В кінці кожного розділу подаються висновки. Зміст кожного розділу має відповідати поставленим завданням. Перший розділ присвячений аналізу теоретичних підходів щодо ключових понять, зафіксових у темі курсової роботи та встановлюються зв’язки між ними.

У другому розділі має бути опис методичного інструментарію, який може бути використаний при дослідженні тих явищ, які зафіксовані у ключових поняттях.

У третьому розділіпроведений попередньотеоретичний аналіз має бути підкріплений особистосто проведенним пілотажним дослідженням із застосуванням обраних методів.

У висновках мають бути відображені результати розв’язання поставлених завдань та підводиться підсумок щодо виконання поставленої мети курсової роботи.

4. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Науково-дослідницька курсова робота подається у роздрукованому та зброшурованому вигляді (підшитою у пластикову папку).

2. Обов'язкові параметри комп’ютерного набору тексту: шрифт – Times New Roman; розмір – 14; інтервал – 1,5; поля: верхнє –2 см, нижнє – 2 см; ліве – 3 см, праве – 1, 5 см.

3. Титульна сторінка і зміст подаються у відповідності до встановлених зразків.

4. Нумерація сторінок наскрізна – у нижньому правому кутку. Титульна сторінка рахується як перша, але номер на ній не ставиться.

5. Кожна структурна частина роботи починається з нової сторінки відповідним заголовком, надрукованим посередині рядка прописними літерами (жирним шрифтом): ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ і т. д.

6. Список використаних джерел укладається за алфавітом, з обов’язковим зазначенням відповідних бібліографічних даних. Список використаних джерел має таку послідовність: законодавчі та нормативні документи; монографії, підручники, навчальні посібники, наукові видання, статті у наукових журналах, автореферати дисертацій тощо; іншомовні джерела; Інтернет-ресурси.

7. Обов’язковими умовами є грамотність, мовностилістична правильність і чітка логіка викладу.

8. Обсяг роботи – 24-30 друкованих аркушів.

5. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Критеріями оцінювання курсової роботи є:

- активність студента у опануванні професійно орієнтованої діяльності;

- розуміння специфіки роботи із відповідною клієнтською категорією;

- уміння виокремлювати професійну задачу;

- здатність до самостійної постановки цілей, задач і способів вирішення дослідницької проблеми;

- повнота узагальнень та висновків;

- рефлексія власного внеску у досягнення отриманих результатів.

Керівником курсової роботи призначається викладач кафедри соціальної роботи, який здійснює загальне керівництво курсовою роботою і приймає роботу для оцінювання.

Захист курсової роботи здійснюється публічно за присутністю викладачів кафедри соціальної роботи. Загальна сумма балів за курсову роботу складається з таких складових елементів: змістовне наповнення та оформлення курсової роботи у текстовому вигляді (максимум 40 балів), доповідь студента (максимум 20 балів), відповіді на запитання членів кафедри та присутніх та захисті (40 балів).

Додаток 2

Змістовий конструкт курсової роботи на ІІ курсі (приклад)

Основні блоки

Зміст

Назва курсової роботи

Методи роботи в центрах реабілітації дітей державної та приватної форм власності: порівняльний аспект

Мета

На основі визначених критеріїв зробити порівняльний аналіз методів роботи в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей державної та приватної форм власності.

Методи

- теоретичний аналіз літератури

- бесіда зі співробітниками центрів

- включене спостереження

- напівструктуроване інтерв’ю

- роведення святкової акції.

Цільова група

Співробітники центрів соціально-психологічної реабілітації: методолог, соціальний робітник, соціальний педагог, психолог, вихователь, логопед (усього 16 осіб)

Результати дослідження

1. Серед трьох типів соціально-психологічної реабілітації дітей найбільш ефективною виявилась робота приватного центру(«МЩД»). Велика увага в центрі придіяляється загальному (освітньому) та культурному розвитку дітей, корекції психічного розвитку, дозвіллєвій діяльності, роботі із сім’ями із яких були вилучені діти, роботі із потенційними всиновлювачами.

2. У муніципальному центрі реабілітації переважають традиційні методи роботи, спеціалісти не проявляють зацікавленості у роботі з сім’ями вилучених дітей.

3. Реабілітаційний центр державного підпорядкування має серйозні проблеми у фінансуванні, у забезпеченні вузько-орієнтованими спеціалістами з соціально-психологічної реабілітації. В роботі бракує інноваційних етодів роботи, але більше «тримається» на ентузіазмі працівників, аніж на системній роботі.

Перелік набутих компетенцій

- досвід спілкування з дітьми у СЖО, дітьми-аутистами та з дітьми з синдромом Дауна;

- розширення знань про специфіку роботи центрів психосоціальної реабілітації різного типу;

- постановка задач і виокремлення проблем, що існують у даних закладах;

- складання та проведення інтерв’ю з співробітникаи;

- аналіз та узагальнення отриманої інформації;

- налагодження зв’язків з респондентами, що неохоче йдуть на контакт;

- досвід роботи в команді;

- регуляція емоційних станів (страху, невпевненості, збудження).

Додаток 3

Соціальні проблеми можна класифікувати таким чином:

1. Індивідуальні, сімейні, організаційні проблеми. Проблеми індивідів, включаючи його слабке фізичне здоров'я і безпорадність, пригноблення, зовнішню непривабливість, самотність, соціальну ізоляцію і закінчуючи різними організаційними проблемами.

2. Соціально-екологічні проблеми - охорона навколишнього середовища, забруднення великих промислових центрів, екологічні катастрофи.

3. Соціально-економічні проблеми. У ході становлення держави, здійснення реформ в Україні 60% населення виявилося за межею бідності. Такі соціальні наслідки економічних реформ на сучасному етапі актуалізують соціальну роботу.

4. Проблеми соціальної стратифікації. Соціальне розшарування, нерівність в суспільстві веде до розділення суспільства на «вищі» і «нижчі» класи і верстви, до економічної експлуатації, технократичної маніпуляції.

5. Проблеми поведінкового функціонування індивідів, груп, спільностей - аспекти девіантної поведінки, соціальних відхилень, наркоманії, алкоголізму, соціальної аномалії і т.д.

6. Проблеми символізування і моделювання світу і людей в ньому. Вони можуть виражатися в неадекватних формах, недоліку честі і моралі, високій самоповазі, недосяжних життєвих цілях, а звідси - у відчуженні, соціальних забобонах, в антилюдських цінностях.

7. Проблеми комунікації, інформаційного забезпечення, а також проблеми нормативних оцінок і пізнавальних здібностей.

8. Проблеми структур влади - від них, їхніх дії, програм залежить соціальна напруженість і стабільність в суспільстві, від режиму (тоталітарності, демократії або авторитарності) - соціальна активність населення.

Додаток 4

Гайд інтерв’ю №1

Питання для опитування шляхом напівструктурованого інтерв’ю фахівців, що надають послуги з реабілітації людям із психічними захворюваннями.

Загальні дані.

- ПІБ

- Місце роботи, посада.

Блок 1. Зміст психосоціальної реабілітації.

- В чому полягає суть психосоціальної реабілітації для людей із психічними хворобами?

- Які етапи процесу психосоціальної реабілітації людей, що мають психічні захворювання?

- Який стан психосоціальної реабілітації на сьогодні в Україні?

- Які ролі соціального працівника у процесі надання послуг з реабілітації?

Блок 2. Труднощі у роботі.

- Який відсоток пацієнтів лікарні проходить психосоціальну реабілітацію?

- З якими труднощами ви стикаєтесь при наданні послуг з реабілітації?

Блок 3. Зміни у процесі психосоціальної реабілітації.

- Які необхідні зміни у процесі психосоціальної реабілітації?

- З кого і як має починатись реформування сфери надання психіатричної допомоги?

Додаток 5

Інструкція до підготовки бланку експертного інтерв'ю

1. Сформулюйте питання, яке вас цікавить.

2. Розпишіть покроково, яким чином, Ви збираєтесь отримати відповідь на це питання. Це будуть завдання  вашого дослідження.

3. Сформулюйте блоки питань під кожне завдання.

4. Формулюючи кожне питання Ви повинні розуміти, які результати отримаєте і чи наблизять вони вас до отримання відповіді на поставлене питання.

5. Уникайте зайвих питань, які ускладнять процес обробки даних.

6. Формулюйте питання коротко. Уникайте складнопідрядних речень, краще розбити його на два. Для простоти сприймання змісту питання, речення має складатися з 11-13 слів.

7.  Формулюйте питання однозначно. Тобто всі респонденти мають однаково сприймати зміст питання, який Ви у нього закладали.

8. Уникайте тенденційності у постановці питання, Вас має цікавити власна унікальна думка експерта.

9. Ваша задача не просто з’ясувати думку експерта, а проаналізувати, яким чином вона сформувалася, які установки, інтереси та цінності є в основі його позиції.

10. Якісна інформація стосовно факторів, які вплинули на думку експерта буде основою для вашого висновку.

11. Намагайтесь знизити рівень впливу вашої власної думки у процесі обробки даних.

12. Аналізуючи дані пам’ятайте, що часто в процесі інтерв’ю (на відміну від опитування) респонденти схильні того, щоб озвучувати соціально схвальні відповіді. Враховуйте цей фактор у написанні звіту.

Процедура проведення

1. Попередьте про те, що ваша розмова буде записуватися (диктофон або нотатки).

2. Не слід підлаштовуватися у процесі інтерв’ю під експерта, тримайтеся спокійно та невимушено.

3. Слід правильно організувати простір для проведення інтерв’ю

4. Обстановка має спонукати до спокійної та відвертої розмови. Краще, щоб це була окрема кімната.

5. Попередьте про час, який вам необхідний для проведення інтерв’ю.

6. Обов’язково в процесі бесіди використовуйте техніку активного слухання (уважний погляд, піддакування, кивок).

7. Можете вказувати на протиріччя у відповідях, висловлювати часткову незгоду з думкою для того, щоб отримати відповідь на складні питання.

 

Схема інтерв'ю

 

1. Запитайте у експерта про його професійний досвід у сфері соціальної роботи

2. З якого часу експерт обіймає цю посаду

3. Озвучте питання яке Вас цікавить

4. Які проблеми виникають у експерта у сфері професійної роботи щодо питання, яке Вас цікавить

5. Чи має він досвід у вирішенні цих проблем

6. Які кроки на думку експерта мали позитивний ефект у вирішенні проблеми

7. З якими труднощами та перепонами зустрівся експерт на шляху до вирішення проблеми

8. Прийняття яких рішень у майбутньому сприятиме вирішенню проблеми

9. Оцінюючи власний професійний досвід, які заходи щодо розв'язання проблеми може запропонувати експерт.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!