Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5162 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Експлуатація і ремонт військової автомобільної техніки і гусеничних тягачів

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Експлуатація і ремонт військової автомобільної техніки і гусеничних тягачів

« Назад

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1. Мета і завдання курсової роботи. 4

2. Завдання на курсову роботу. 5

3. Організаційні вказівки. 6

4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. 7

5. Вказівки щодо оформлення і захисту курсової роботи. 8

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.. 10

ВСТУП

В умовах реформування Збройних сил України найбільш гостро встає питання підвищення професійного рівня спеціалістів, які готовляться для Збройних сил. Тому офіцер запасу, який навчається за програмою офіцерів запасу за військово-обліковою спеціальністю “Експлуатація та ремонт автомобільної техніки і гусеничних машин” з узагальненим об’єктом діяльності автомобільні підрозділи, як соціотехнічні системи, що включають в себе особовий склад, озброєння, військову техніку та майно, а також процеси управління ними, зобов’язаний вміти своєчасно та з високою ефективністю виконувати технічне обслуговування та ремонт військової автомобільної техніки і гусеничних тягачів в будь-яких умовах сучасного загальновійськового бою, бути здатним вміло управляти ремонтним органом у бойових умовах.

Дійсні методичні вказівки сприяють розширенню, поглибленню теоретичних знань, розвитку навичок їх практичного використання, самостійного розв’язання конкретних завдань при виконанні курсової роботи з дисципліни "Експлуатація і ремонт військової автомобільної техніки і гусеничних тягачів" для студентів за ВОС “Експлуатація та ремонт автомобільної техніки і гусеничних машин.”

1. Мета і завдання курсової роботи

Мета курсової роботи включає виконання студентами планування та облік експлуатації автомобільної техніки, яке здійснюється у всіх військових частинах і включає розробку комплексу заходів щодо організації і забезпечення правильного використання машин для виконання задач бойової підготовки, бойової готовності і господарської діяльності військ.

Планування має на меті забезпечити:

- постійне підтримання машин у справному стані;

- технічно правильне, ефективне та ощадливе використання машин;

- своєчасне проведення технічного обслуговування машин;

- підтримання в бойовій і стройовій групах машин з ресурсом до чергового середнього чи капітального ремонту в межах установлених норм.

В процесі курсової роботи з дисципліни “Експлуатація і ремонт військової автомобільної техніки і гусеничних тягачів” студент отримає навики по відпрацюванню документів щодо планування та експлуатації і ремонту, звітності та обліку військової автомобільної техніки.

Завдання курсової роботи потребує розподілення процесу виконання на ряд послідовних етапів.

Перший етап – вивчення організаційно-штатної структури військових підрозділів, авторемонтних органів, їх оснащення та задачі технічного забезпечення.

Другий етап – відпрацювання документів щодо планування та експлуатації та ремонту, звітності та обліку військової автомобільної техніки в якості посадової особи автомобільної служби військової частини та командира авторемонтної роти (ремонтного взводу).

Третій етап – розрахунок використаного кілометражу, мотогодин при виконанні задачі на кожний автомобіль та списання топлива, масел згідно дорожнього листа.

2. Завдання на курсову роботу

При виконанні завдання курсової роботи студент виступає в якості посадової особи автомобільної служби військової частини.

Він повинен спланувати експлуатацію автомобільної техніки військової частини (підрозділу) на наступний рік. Документи плану- вання відпрацювати до 15 грудня поточного року, згідно вихідних даних виданих керівником курсової роботи.

Завдання виконувати в три етапи:

Перший етап. В якості посадової особи автомобільної служби (підрозділу) уяснити отримані вихідні дані, підготувати зразки плануючих документів і скласти послідовність їх виконання.

Другий етап. Відпрацювати плануючі та облікові документи, згідно варіанту завдання курсової роботи:

- річний план експлуатації і ремонту автомобільної техніки військової частини;

- місячний план експлуатації і ремонту автомобільної техніки військової частини ( підрозділу );

- план-графік технічного обслуговування і ремонту машин військової частини;

- наряд на використання машин;

- дорожній лист;

- книга обліку роботи машин, витрати пального і масел.

Третій етап. В якості командира авторемонтної роти:

- провести розрахунок кілометрів, які пройшла машина;

- провести розрахунок використання ПММ;

- зробити запис в книзі обліку роботи машин, витрати пального і масел.

Зробити висновок про виконання планування та обліку експлуатації автомобільної техніки військової частини (підрозділу).

3. Організаційні вказівки

Курсова робота з навчальної дисципліни передбачає розроблення сукупності документів (розрахунково-пояснювальної, ілюстративного матеріалу). Вона вирішує конкретну задачу щодо об’єктів діяльності фахівця. Курсова робота виконується студентом самостійно під керівництвом викладача згідно із завданням курсової роботи на основі набутих з даної та сумісних дисциплін знань та умінь.

Тема курсової роботи розглянута на засіданні кафедри та затверджена завідувачем кафедри. Студентам надається право вибору варіантів завдань курсової роботи.

Підсумки захисту курсової роботи обговорюються на засіданні кафедри.

Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом одного року.

Календарний план виконання курсової роботи вказується керівником згідно додатку Г, де визначаються терміни виконання етапів курсової роботи.

4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи

Тематика курсової роботи відповідає завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язується з практичними потребами діяльності майбутнього військового фахівця.

Рекомендований зміст курсової роботи:

- першим листом є титульний лист (додаток Б);

- нумерація сторінок починається з другого аркуша, на якому вказується номер завдання до курсової роботи (додаток А);

- на сторінці 3 вказуються зміст пояснювальної записки;

- на наступній сторінці і далі послідовно виконують усі пункти курсової роботи: розкривається мета планування і обліку експлуатації військової автомобільної техніки, перераховується на основі яких нормативних документів проводиться планування, детально розкривається кожний документ ( додаток В ), заповнюються бланки цих документів, які додаються до пояснювальної записки додатками, проводиться розрахунок використаного кілометражу, мотогодин, пального та масел (додатки Д, Е). В кінці робиться висновок по організації планування;

- наводиться перелік використаних літературних джерел;

- в кінці курсової роботи додаються додатки з відпрацьованими документами.

5. Вказівки щодо оформлення і захисту курсової роботи

Кожний студент виконує курсову роботу у відповідності до варіанту завдання.

Перед виконанням курсової роботи студент має чітко уявити проблему.

Курсова робота розробляється на стандартних аркушах форматом А 4. Текст пишеться охайно, темним чорнилом або пастою з одного боку аркуша розбірливим почерком. Припускаються тільки загально прийняті скорочення слів, не скорочуються спеціальні терміни, назви приладів, апаратури та механізмів.

Після титульного листа (додаток А), починаючи з другого аркуша вказується номер варіанта, та заповнюється завдання до курсової роботи (додаток Б). Текст необхідно розташовувати на аркуші таким чином, щоб залишалися поля: зліва 25... 30 мм, з права 10 мм, зверху 25 мм, знизу 25 мм. На наступній сторінці вказується зміст пояснювальної записки і далі послідовно виконуються усі пункти курсової роботи, на останній сторінці наводиться перелік використаних літературних джерел.

Завершена курсова робота подається виконавцем керівнику не пізніше, як за п’ять днів до захисту і містить:

- текстуальну частину;

- додатки, що її ілюструють.

Текстуальна частина повинна бути зброшурована, її обсяг, як правило не повинен перевищувати 20...30 сторінок стандартного формату.

Керівник перевіряє відповідність курсової роботи завданню, щодо її виконання, правильність прийнятих рішень, схем, розрахунків, якість викладення текстуальної частини та оформлення додатків, дає письмове заключення на роботу, допускаючи її до захисту.

Курсова робота із заключенням керівника повертається виконавцю не пізніше, як за день до захисту.

У тих випадках, коли курсова робота не відповідає завданню, або містить принципові помилки, вона повертається виконавцю на доопрацювання.

Захист курсової роботи проводиться прилюдно перед комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри, у тому числі і керівника курсової роботи. Захист курсової роботи складається з 10...15-хвилинної доповіді виконавця та його відповідей на питання членів комісії. За результатами захисту виставляється відповідна оцінка.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за 4-х бальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно). При отриманні незадовільної оцінки студент за рішенням комісії виконує курсову роботу з новою темою, або переопрацьовує попередню роботу.

Студенти, які без поважної причини не подали курсову роботу у зазначений термін, або не захистили її вважаються такими що мають академічну заборгованість.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. «Рекомендації до складання і оформлення навчально-методичної літератури», ЗДТУ, 2001. [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2016/09/babilja-m.v.-stvorennja-nml.pdf

2. «Тимчасове керівництво з обліку військового майна у ЗСУ» (Наказ МОУ від 24.12.2010 р. № 690 ). [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://consultant.parus.ua/?doc=06VHE9B9B8

3. Горячев В. Т. Наставление по автомобильной службе Советской армии и Военно-Морского флота / В. Т. Горячев. - М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1978. — 304 с.

4. Наказ МОУ № 70-1994 р. «Про введення в дію Керівництва по визначенню норм напрацювання до ремонту та списання АТ ЗСУ». [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://www.mil.gov.ua/content/other/MOU875_2012.pdf

5. Додаток 2 до Наказу МОУ № *1-1999 р. «Норми витрати пального, масел, мастил і спецрідин при експлуатації, ремонті та консервації ВТ і О ЗСУ». [Електронний ресурс]. – Режим доступ: https://lektsii.org/14-12632.html

6. Наказ МОУ № 219-2002 р. «Керівництво з експлуатації АТ в ЗСУ». [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://www.uapravo.net/akty/administratsija-resolution/akt5qvzz8m/index.htm

7. Тексти (конспекти) лекцій з дисципліни Е і Р ВАТ «Основні поняття з експлуатації ВАТ», ЗНТУ, 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://www.zntu.edu.ua/spysok-navchalno-metodychnyh-robit-kafedry-elektrychnyh-mashyn

8. Тексти (конспекти) лекцій з дисципліни Е і Р ВАТ “Планування експлуатації ВАТ”, ЗНТУ, 2007 р. – 250 с.

9. ЗІЛ-131 ТО, ІЕ.

10. ГАЗ-66 ТО, ІЕ.

11. КАМАЗ-4310 ТО, ІЕ.

Додаток В

Перелік плануючих та облікових документів, які виносяться до виконання курсової роботи.

з/п

Найменування документу

Форма

Примітка

1.

Річний план експлуатації та ремонту автомобільної техніки військової частини А 0000

 

“Наставление по автомобильной службе СА и ВМФ ( Приказ МО СССР № 225-1977 г.) ”, М., 1978 г., додаток №9, стр.247

2.

Місячний план експлуатації та ремонту автомобільної техніки військової частини

( підрозділу ) А 0000

 

“Наставление по автомобильной службе СА и ВМФ ( Приказ МО СССР № 225-1977 г.) ”, М., 1978 г., додаток №11, стр.263

3.

План-графік технічного обслуговування і ремонту машин військової частини А 0000

 

“Наставление по автомобильной службе СА и ВМФ ( Приказ МО СССР № 225-1977 г.) ”, М., 1978 г., додаток №23, стр.295

4.

Наряд на використання машин

 

“Наставление по автомобильной службе СА и ВМФ ( Приказ МО СССР № 225-1977 г.) ”, М., 1978 г., додаток №2, стр.233

5.

Дорожній лист

 

“Наставление по автомобильной службе СА и ВМФ ( Приказ МО СССР № 225-1977 г.) ”, М., 1978 г., додаток №17, стр.279

6.

Книга обліку роботи машин, витрати пального і масел

форма 38

“Тимчасове керівництво з обліку військового майна у ЗСУ”( Наказ МОУ від 24.12.2010 р. № 690 ).


Додаток Г

Календарний план

п/п

 

Назва етапів курсової роботи

 

Термін виконання етапів роботи

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток Д

Норми витрати пального при експлуатації ВАТ

п/п

Марка і модель автомобіля

Норми витрати пального на 100 км пробігу (літр)

1.

ЗІЛ - 131

49,5

2.

ГАЗ – 66

31,5

3.

КАМАЗ – 4310

46

4.

УРАЛ – 375

69

5.

УРАЛ - 4320

44,5

6.

КРАЗ – 255Б

48,5

7.

МАЗ - 543

170


Додаток Е

Норми витрати масел, мастил при експлуатації ВАТ

п/п

Марка двигуна

Норми витрати в % від витрати пального

Норми витрати пального на однугодину роботи (літр)

масла для двигуна

(літр)

мастил

(кг)

1.

ЗІЛ - 131

3,5

0,5

29,5

2.

ЗМЗ – 66

3,5

0,5

10

3.

КАМАЗ - 740

3,5

0,5

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!