Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5161 Індивідуальні теоретичні і практичні завдання та методичні вказівки до їх виконання з курсу Аудит в облікових системах

Індивідуальні теоретичні і практичні завдання та методичні вказівки до їх виконання з предмету Аудит в облікових системах

« Назад

ЗМІСТ

1.Методичні вказівки до виконання індивідуального теоретичного завдання. 3

2. Методичні вказівки до виконання індивідуального практичного завдання. 4

3. Оформлення індивідуальних завдань. 9

Рекомендована література. 12

ДОДАТКИ.. 14

Назва теоретичного завдання

Назва варіанта із завдання "Аудит оподаткування юридичних осіб"

Назва аудиторської процедури (відповідно до графи 2)

1

2

3

Аудит в обліковій системі без застосування аудиторського програмного забезпечення: організація, технологія аудиторського процесу

Аудит декларації з податку на прибуток

Перевірка правильності фінансового результату до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності

1. Методичні вказівки до виконання індивідуального теоретичного завдання

Теоретичне завдання призначене для ґрунтовного, розширеного, глибокого опрацювання і розкриття у письмовому вигляді теоретичних положень з прикладних аспектів організації, методики, застосування інструментальних засобів проведення аудиту в облікових системах, побудови аудиторських систем, з врахуванням функціонально-технологічних можливостей облікових систем.

Під час виконання завдання студент не повинен обмежуватися лекційним матеріалом, а опрацювати додаткові інформаційні джерела.

Перелік теоретичних завдань.

1. Аудит в обліковій системі без застосування аудиторського програмного забезпечення: організація, технологія аудиторського процесу.

Теоретичне завдання виконати у формі реферату (формат А4, шрифт Times New Roman,14, інтервал 1.5, обсяг до 10 сторінок).

Структура реферату:

вступ (формулюють мету теоретичного завдання з конкретною тематичною назвою; відповідно до назви визначають перелік тематичних завдань, які необхідно виконати і описово подати у рефераті);

основна частина, структурована за окремими пунктами (розкривають зміст тематичних завдань; подають аргументований виклад їх виконання і досягнення результатів; визначають напрями подальшого дослідження у межах конкретної проблематики; вказують посилання на використані джерела);

висновки (узагальнюють отримані результати за тематичними завданнями).

2. Методичні вказівки до виконання індивідуального практичного завдання

Практичне завдання призначене для оволодіння студентом прикладної сутності аудиторської процедури, на основі узагальненого теоретичного подання структури процедури та її виконання, що є передумовою для її формалізації та застосування інформаційної технології реалізації в середовищі облікової системи.

Під аудиторською процедурою розуміють сукупність дій, з допомогою яких реалізують алгоритм перевірки з отримання доказів. Основу алгоритмів складають конкретні методичні прийом аудиту (документальна перевірка, фактична перевірка, підтвердження, зустрічна перевірка, суцільна або вибіркова перевірка та інші). Дії можуть бути об’єднані в блок дій, що є самостійною частиною процедури, за яким отримують частковий або остаточний результат процедури. Якщо блок дій можна локалізувати (за суб’єктом, засобом і місцем виконання), то його ще називають операцією, як технологічно самостійною одиницею.

Опис аудиторської процедури відображає алгоритмізовану технологічність та інформаційне наповнення її виконання. Опис використовують в проектних постановках автоматизованих аудиторських задач, до яких входить конкретна процедура чи сукупність процедур. В проектах розв’язання задач інформаційна складова процедури реалізується в базах даних обліку і аудиту, а алгоритмічна складова – в програмно-технологічних сценаріях виконання процедури.

Перелік процедури аудиту (завдань формалізованого опису).

1. Перевірка правильності фінансового результату до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності

До складу опису аудиторської процедури належать:

- призначення аудиторської процедури (ціль, приналежність до аудиторської задачі, зв'язок з іншими процедурами); подати у текстовій формі;

- вхідна інформація процедури (джерела інформації, що використовуються в процедурі та їхній зміст, спосіб (сценарій) отримання інформації); опис вхідної інформації виконати в таблиці 1 (див. файл " АОС. Додатки").

- алгоритм виконання процедури (послідовність дій, виконання яких над вхідною інформацією за прийомом аудиту дозволяє отримати результатну інформацію з перевірки); алгоритм подати в узагальненому вигляді, використавши форми, зображені на рис.1, а також в детальному вигляді, використавши таблицю 2 (див. файл " АОС. Додатки").

- вихідна інформація процедури (форма подання результатів виконання процедури(дії), наприклад, запропонувати таблицю, в якій відображатимуться виявлені процедурою невідповідності, можливі типові помилки, порушення тощо; рекомендована форма подання опису вихідної інформації – таблиця 3 (див. файл " АОС. Додатки").

Рекомендації до виконання індивідуального практичного завдання.

Етап 1. Описати призначення аудиторської процедури ( ціль, приналежність до аудиторської задачі, зв'язок з іншими процедурами); подати у текстовій формі.

Етап 2. (Підготовчий етап). Визначити вхідну інформація процедури (джерела інформації, що використовуються в процедурі та їхній зміст, спосіб (сценарій) отримання інформації) Опис вхідної інформації виконати в таблиці 1 (див. файл " АОС. Додатки"), використавши інформаційно-технологічні елементи "1С: Бухгалтерія".

Заповнення таблиці 1:

графа 1 – порядковий номер запису;

графа 2 – назва джерела вхідної інформації, наприклад, баланс;

графа 3 – умовне позначення балансу, наприклад, ф№1;

графа 4 – носій, на якому міститься вхідна інформація, наприклад, електронний, паперовий;

графа 5 – назва СОІ, наприклад, нерозподілений прибуток;

графа 6 – умовне позначення, наприклад, нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду в балансі – ф№1р1420г4;

графа 7 – наводять назву програмного модуля, з допомогою якого отримують вхідну інформацію, що міститься в електронному вигляді на комп’ютері (назва умовна, наприклад, модуль звіту-баланс);

графа 8 – описують функціонально-технологічні процедури, їхні складові (операції, дії), які треба виконати, щоб отримати вхідну інформацію; якщо вхідна інформація міститься на комп’ютері, то такий опис (сценарій) подають у вигляді маршруту руху за пунктами "меню", наприклад, в "1С:Підприємство": Звіти → Регламентована звітність → Регламентовані звіти (вбудовані) → Бухгалтерський баланс.

Етап 3. (Виконавчий етап). Розробити алгоритм виконання процедури (послідовність дій, виконання яких над вхідною інформацією за прийомом аудиту дозволяє отримати результатну інформацію з перевірки. Алгоритм подати в узагальненому вигляді, використавши форми, зображені на рис.1, а також у детальному вигляді в таблиці 2 (див. файл " АОС. Додатки"), використавши інформаційно-технологічні елементи "1С: Бухгалтерія".

Заповнення таблиці 2:

графа 1 – порядковий номер запису;

графа 2 – назва операції, яка входить до складу процедури, наприклад, операція перевірки відповідності суми нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду в балансі даним бухгалтерського рахунку в процедурі перевірки правильності суми нерозподіленого прибутку (ця процедура входить до складу задачі аудиту фінансових результатів)

графа 3 – умовне позначення операції довільне, наприклад, О1;

графи 4 і 5 – назви та умовні позначення дій, які входять до складу операції О1, наприклад, перша дія - перевірка відповідності суми нерозподіленого прибутку і кредитового сальда рахунка 441 ( умовне позначення дії – О1Д1); друга дія – перевірка правильності розрахунку кредитового сальда рахунка 441 ( умовне позначення дії – О1Д2);

графа 6 – наприклад, в дії О1Д1 застосовують прийом співставлення, в дії О1Д2 – прийом контрольного перерахунку сальда рахунка 441 та порівняння результату перерахунку з наявним сальдом цього рахунка;

графа 7 – записують умовні позначення СОІ (реквізитів вхідної інформації), що перевіряються, наприклад, ф№1р1420г4, а також умовне позначення кредитового сальдо рахунка 441, (це сальдо міститься в іншому джерелі вхідної інформації, наприклад, в таких регістрах обліку: в картці рахунка ("1С:Підприємство"), в сальдовій або оборотно-сальдовій відомостях), наприклад, сальдо, яке міститься в картці рахунка позначимо як СКт441КР;

графа 8 – дія може виконуватися одним кроком або в кілька кроків (крок – елементарна складова дії), наприклад, в першій дії О1Д1 буде один крок –співставлення, який умовно позначимо О1Д1К1; в другій дії О1Д2 буде кілька кроків: перший - перерахунок сальдо кредитового рахунка 441 позначимо як О1Д2К1; другий позначимо як О1Д2К2 – порівняння перерахованого сальдо з наявним сальдо в регістрі обліку;

графа 9 – зміст кроку подають у формі математичних виразів (логічних, арифметичних) з аудиторським коментованим супроводженням, наприклад, зміст дії О1Д1буде записано так: " Чи ф№1р1420г4 = СКт441КР ? ";

графа 10 – вказують номер запису результату виконання кроку в робочому документі аудитора ( наприклад в таблиці 3);

графа 11 – записують назву програмного модуля, який реалізовуватиме виконавчий етап аудиторської процедури (тобто її операції, дії, кроки);

графа 12 – записують сценарний алгоритм роботи програмного модуля у вигляді маршруту (як в таблиці1), в якому використовують існуючі пункти меню (з "1С:Підприємство"), відмітки СОІ, що перевіряється, і додають (вмонтовують) проектовані пункти (наприклад, Співставлення), які відображають виконання кожного кроку або дії, або операції. Маршрут матиме вигляд: Звіти → Регламентована звітність → Регламентовані звіти (вбудовані) → Бухгалтерський баланс → ф№1р1420г4 → Співставлення → Звіти → Картка рахунка → СКт441КР.

Б5161, Рис. 1 - Форми подання алгоритмів аудиторських процедур

Рис. 1 - Форми подання алгоритмів аудиторських процедур

Етап 4. Визначити вихідну інформацію процедури (форма подання результатів виконання процедури(дії). Запропонувати таблицю (робочий документ аудиту), в якій відображатимуться виявлені чи невиявлені процедурою невідповідності, можливі типові помилки, порушення тощо. Загальна форма подання опису вихідної інформації – таблиця 3 (див. файл "АОС. Додатки").

Заповнення таблиці 3:

графа 1 – порядковий номер запису із графи 10 в таблиці 2;

графа 2 – умовне позначення кроку із графи 8, відповідно до номера запису в графі 10 таблиці 2;

графа 3 – робочі записи з виконання кроку алгоритму з поданням результату кроку (графу 3 подати у формі, яка відповідає алгоритмічному змісту кроку (замінити іншими графами));

графа 4 – способи записування результатів кроків: автоматичний, ручний.

Базова література: [1, 2, 3, 4, 5] Допоміжна література: [10, 11, 12]

3. Оформлення індивідуальних завдань

Склад оформленого звіту про виконання індивідуальних завдань:

титульна сторінка;

зміст;

текст виконання завдання;

список використаних джерел.

Сторінки звіту пронумерувати і проставити номери у змісті !

Звіт оформити у форматі А4, шрифтом Times New Roman,14, з інтервалом 1.5. Таблиці можуть бути заповнені шрифтом Times New Roman,12, 11, 10, з інтервалом 1.

Рекомендована література

Базова

1. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. / С. В. Івахненков. – К.: Знання-Прес, 2003. – 349 с.

2. Завгородній В. П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. / В. П. Завгородній. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с. – (Економіка. Фінанси. Право). – Рос.

3. Мних Є. В., Цікало Є. І., Бунь Р. М. Організація автоматизованих робочих місць облікового персоналу: Навчальний посібник. / Є. В. Мних, Є. І. Цікало, Р. М. Бунь. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 167 с.

4. Романов А. Н., Одинцов Б. Е. Автоматизация аудита. / А. Н. Романов, Б. Е. Одинцов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 336 с.

5. Романов А. Н., Одинцов Б. Е. Компютеризация аудитор ской деятельности. / А. Н. Романов, Б. Е.Одинцов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 270 с.

6. Рудницький В. С., Гончарук Я. А. Аудит: Навч. посібник. / В. С. Рудницький, Я. А. Гончарук. – Л., 2004. – 300 с.

Допоміжна

7. Голуб Н. Якісні характеристики програмного забезпечення інформаційних технологій аудиту / Н. Голуб // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – Спецвипуск. 5. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 222-228.

8. Кот О. Теоретико-методичні аспекти аудиту з використанням комп’ютерних технологій / О. Кот // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – Спецвипуск. 5. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 228-233.

9. Майер Э. Контроллингкак система мышления и управления / Э. Майер: пер. с нем. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 96 с.

10. Писаревська Т. А. Інформаційні системи обліку та аудиту: Навчальний посіб. / Т. А. Писаревська. – К.: КНЕУ, 2004. – 369 с.

11. Подольский В. И. Компютерный аудит: практ. Пособие / В. И. Подольский, Н. С. Щербакова, В. Л. Комиссаров; под. Ред. В. И. Подольского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 128 с.

12. 1С: Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. Издание 2. – Москва: Фірма «1С», 2011 – 350 с.

13. Перші кроки в «1С: Бухгалтерії 8 для України». Редакція 1.2. м. Харків, 1С - Учбовий центр «1С-Теллур» - 2012. - 400 с.

14. Журнал «Бухгалтерський облік і аудит».

Таблиця 1

 

 

 

 

Джерело вхідної інформації

 

 

 

 

Носій, на якому міститься вхідна інформація

 

Структурна одиниця інформації (СОІ), що перевіряється

 

Сценарій

отримання вхідної інформації

 

назва

 

умовне позначення

 

назва

 

умовне позначення

 

програмний модуль

функціонально-технологічна процедура

 (операція, дія)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Вхідна інформація для виконання аудиторської процедури_____________

(назва процедури)

Таблиця 2 

Алгоритм виконання аудиторської процедури_________

(назва процедури)

 

 

 

Склад аудиторської процедури

 (операції, дії)

 

 

 

 

Прийом аудиту

Зміст аудиторської дії

Сценарій виконання аудиторської процедури

операція

дія

 

 

СО вхідної

(умов. позн)

алгоритм

вихідна інформа-ція

(№ запису у робочо-

му доку-

менті)

 

 

програм-ний модуль

 

 

 

 

функціонально-технологічна процедура

 (операція, дія)

 

 

 

назва

 

умов.

позн.

 

назва

 

умов.

позн.

 

крок (умов. позн)

 

 

зміст кроку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Таблиця 3

Вихідна інформація виконання аудиторської процедури__________

(назва процедури)

 

№ запису

 

 

Підстава виконання запису (отримання доказу) – крок (умов.позн.)

Результат перевірки

(можливі порушення)

Спосіб виконання запису

1

2

 

3

4

Таблиця 1

 

 

 

 

Джерело вхідної інформації

 

 

 

 

Носій, на якому міститься вхідна інформація

 

Структурна одиниця інформації (СОІ), що перевіряється

 

Сценарій

отримання вхідної інформації

 

назва

 

умовне позначення

 

назва

 

умовне позначення

 

програмний модуль

функціонально-технологічна процедура

 (операція, дія)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Баланс

ф№1

Електронний, паперовий

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

ф№1р1420г4

Модуль звіту-баланс

Звіти → Регламентована звітність → Регламентовані звіти (вбудовані) → Бухгалтерський баланс.

2

Звіт про фінансові результати

ф№2

Електронний, паперовий

Чистий фінансовий результат: прибуток, збиток

ф№2р2350г3, ф№2р2355г3

 

Модуль звіту про фінансові результати

Звіти → Регламентована звітність → Регламентовані звіти (вбудовані) → Звіт про фінансові результати

3

Картка рахунка

КР

Електронний, паперовий

Сальдо кредитове рах.441. Сальдо дебетове рах.442

СКт441КР. СДт442КР

Модуль картки рахунка

Звіти → Картка рахунка (441, 442)

Вхідна інформація для виконання аудиторської процедури АП16 "Перевірка достовірності розрахунку і відображення на рахунках бухгалтерського обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) звітного року"

Таблиця 2

Алгоритм виконання аудиторської процедури АП16 "Перевірка достовірності розрахунку і відображення на рахунках бухгалтерського обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) звітного року"

Склад аудиторської процедури

 (операції, дії)

Прийом аудиту

Зміст аудиторської дії

операція

дія

СО вхідної

(умов. позн)

назва

умов. позн.

назва

умов. позн.

1

2

3

4

5

6

7

1

Перевірка відповідності суми нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду в балансі даним бухгалтерського рахунку

О1

Перевірка відповідності суми нерозпо-діленого прибутку (непокори-того збитку) і кредито-вого сальда рахунка 441 (дебето- вого сальда р.442)

О1Д1

Співставлення

ф№1р1420г4,

 

СКт441КР (кінцеве в картці)

 

СДт442КР(кінцеве в картці)

 

 

 

Перевірка правильності розрахунку кредитового сальда рахунка 441(дебет ового сальда р.442)

О1Д2

Контроль-ного перерахун-ку

СКт441КР(початкове, кінцеве, розрахункове, в картці)

 

СДт442КР(початкове, кінцеве, розрахункове, в картці)

ф№2р2350г3

 

ф№2р2355г3

Таблиця 3

Вихідна інформація виконання аудиторської процедури АП16 "Перевірка достовірності розрахунку і відображення на рахунках бухгалтерського обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) звітного року"

 

№ запису

 

 

Підстава виконання запису (отримання доказу) – крок (умов.позн.)

Результат перевірки (виконання кроків,

можливі порушення)*

Спосіб виконання запису

1

2

 

3

4

Т3.1

О1Д2К1

 

Співпадіння, неспівпадіння ф№1р1420г4 = СКт441КР(кінцеве в картці)

 

 

Автоматизований (Excel)

Т3.2

О1Д2К1

 

Співпадіння, неспівпадіння ф№1р1420г4 = СДт442КР(кінцеве в картці)

Автоматизований (Excel)

Т3.3

О1Д2К1

 

Розраховане СКт441КР(кінцеве розрахункове)

Автоматизований (Excel)

Т3.4

О1Д2К1

 

Розраховане СДт442КР(кінцеве розрахункове)

Автоматизований (Excel)

Т3.5

О1Д2К1

 

Розраховане СКт441КР(кінцеве розрахункове) або СДт442КР(кінцеве розрахункове)

Автоматизований (Excel)

Т3.6

О1Д2К1

 

Розраховане СКт441КР(кінцеве розрахункове) або СДт442КР(кінцеве розрахункове)

Автоматизований (Excel)

Т3.7

О1Д2К2

Відповідність, невідповідність СКт441КР(кінцеве розрахункове) і СКт441КР (кінцеве в картці)

 

Автоматизований (Excel)

Т3.8

О1Д2К2

Відповідність, невідповідність СДт442КР(кінцеве розрахункове) і СДт442КР (кінцеве в картці)

 

Автоматизований (Excel)

* – графу 3 подати у формі, яка відповідає алгоритмічному змісту кроку (замінити іншими графами)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!