Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5155 Програма переддипломної практики з курсу Управління персоналом та економіка праці, ДСЗУ

Програма переддипломної практики з дисципліни Управління персоналом та економіка праці, ДСЗУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Кафедра управління персоналом та економіки праці

 

Програма переддипломної практики з курсу Управління персоналом та економіка праці

для студентів спеціальності

8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»

 

Київ 2013

 

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1. ЗМІСТ І ВИД ПРАКТИКИ.. 4

2. ОРГАНІЗААЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ СТУДЕНТІВ.. 4

3. ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ.. 7

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ практики. 9

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ.. 13

ВСТУП

Переддипломна практика студентів ІПК ДСЗУ є невіддільною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців, основним завданням якої є закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання, формування професійного вміння приймати професійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними методами, формами управління персоналом.

У період практики закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості майбутнього фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр".

Практика є обов'язковою частиною навчального процесу підготовки магістрів в Інституті і проводиться на підприємствах, в установах і організаціях різних галузей господарства будь-якої форми власності, що відповідають вимогам програми практики.

У процесі професійної підготовки студентів увага відповідальних за проведення практики осіб повинна акцентуватися: на розвитку творчих здібностей студента; систематизації знань, набутих у процесі підготовки; умінні самостійно приймати певні управлінські рішення; умінні використовувати теоретичні знання на практиці.

Під час практики студент вчиться самостійно практично виконувати види робіт, з вибраної спеціальності. Він ознайомлюється з реальним становищем справ. Під патронатом керівника від бази практики робить необхідні розрахунки та формує навички. Мета переддипломної практики є закріплення знань та практичних навичок, набутих під час вивчення профілюючих дисциплін, ознайомлення із сучасним станом вітчизняних підприємств, установ, організацій, їх економічною діяльністю та проблемами, із виробничим процесом та основними напрямами діяльності підприємств у виробничо-технічній та організаційно-економічній сферах. Під час переддипломної практики студенти збирають матеріал для написання дипломної магістерської роботи, ознайомлюються з механізмами вирішення економічних, виробничих та управлінських проблем, вчаться робити висновки та вносити пропозиції щодо вирішення проблем конкретного підприємства, установи, організації.

1. ЗМІСТ І ВИД ПРАКТИКИ

Вид практики

Семестр

Тривалість (тижні)

Переддипломна

ІІ семестр

3

Види практики, їх тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом.

Зміст практики регламентується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93, Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161, Положенням про порядок проведення практики студентів (слухачів) Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, затвердженим наказом ректора ІПК ДСЗУ від 19 травня 2008 року № 267.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ СТУДЕНТІВ

Практика студентів Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Об'єктами практики є державні установи та організації, підприємства різних форм власності та організаційно-правових форм, які є юридичними особами і здійснюють один чи декілька видів економічної діяльності за Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009-96. Це повинні бути підприємства, що застосовують передові форми та методи ведення господарства та управління. Високий рівень професіоналізму фахівців базових підприємств має забезпечувати можливість сприяння студентам у здобутті професійних умінь та навичок. З такими підприємствами Інститут укладає відповідні договори на проведення практики магістрів.

Відповідальність за організацію та проведення практики покладається на керівника вищого навчального закладу. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює декан факультету. Безпосереднє навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечують випускові кафедри інституту.

Основним організаційно-методичним документом, що регламентує діяльність студентів і керівників практики, є наскрізна програма практики.

Координатор практики від Інституту забезпечує ефективність проходження практики студентом-практикантом наступним чином:

- до початку практики забезпечує проведення всіх організаційних заходів (інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, консультації про порядок проходження практики, ведення щоденника, методичні рекомендації зі збору й аналізу інформації тощо);

- забезпечує надання необхідних документів та перевіряє правильність їх ведення та оформлення, здійснює відповідний контроль;

- розглядає звіти студентів з практики, бере участь в роботі комісії з захисту звітів з практики;

- представляє завідуючому кафедри письмовий звіт про проходження практики разом з висновками та пропозиціями з вдосконалення практичної підготовки студентів.

Викладач-керівник практики від кафедри проводить свою роботу в тісному контакті з керівниками практики від підприємства:

- розробляє індивідуальні завдання, які враховують передбачувані теми курсових та дипломних робіт, узгоджує з керівником практики від підприємства, установи, організації індивідуальні завдання з урахуванням особливостей місця практики; бере участь у розподілі студентів за місцями практики; здійснює контроль за виконанням програми практики та строками її проведення;

- надає методичну допомогу студентам під час виконання ними індивідуальних завдань і збору матеріалів до курсової та дипломної роботи, проводить консультації щодо обробки зібраного матеріалу та його використання для звіту про практику;

- аналізує і оцінює подану студентами документацію.

Керівник практики від підприємства:

- до початку практики здійснює проведення всіх організаційних заходів (інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, консультації про порядок проходження практики);

- здійснює безпосереднє керівництво практикою студентів-практикантів згідно погодженої програми;

- сприяє в забезпеченні студентів-практикантів під час проходження практики на підприємстві належними умовами праці;

- проводить знайомство практикантів із організацією виробничого процесу в просторі та часі;

- здійснює постійний контроль за роботою практикантів, додержування ними трудової дисципліни, допомагає у виконанні практичних завдань, знайомить із передовими методами роботи;

- контролює ведення щоденників, підготовку звітів, складає виробничі характеристики на студентів-практикантів; надає практичні рекомендації щодо покращення їх підготовки зі спеціальності.

При проходженні практики студент зобов'язаний:

- до початку практики отримати від керівника практики зі сторони Інституту консультації про особливості проходження практики й оформлення всіх необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики;

- в повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівників;

- вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці; техніки безпеки та виробничої санітарії;

- пройти інструктаж з охорони праці та техніки безпеки на робочому місці бази практики та розписатись у відповідному журналі підприємства. Студент, який не пройшов цей інструктаж, не допускається до проходження практики;

- нести відповідальність за роботу, яка виконується;

- своєчасно оформити звіт та здати диференційований залік.

3. ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

Переддипломну практику тривалістю три тижні проходять у 2 семестрі студенти-магістри спеціальності “Управління персоналом та економіка праці”. Переддипломна практика є логічним продовженням виробничої практики.

Метою переддипломної практики є поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно орієнтованих дисциплін, вивчення управлінських явищ і процесів відповідно до обраної теми досліджень, опанування сучасними прийомами та методами підбору персоналу, а також у закріпленні й поглибленні набутих під час теоретичного навчання знань з теоретико-методичних аспектів функціонування установ та організацій; здобуття навичок самостійної практичної роботи у сфері їх економічної діяльності; ознайомлення з конкретним виробництвом, установою, організацією, роботою економіста, фахівця з кадрової роботи, керівників підрозділів тощо.

Підприємство, де студент проходить переддипломну практику, стає об'єктом проведення самостійного прикладного дослідження та виконання дипломної роботи на фактичних даних реальної організації, що функціонує в ринкових умовах. Співпраця навчального закладу, студента та підприємства, що є базою практики, дозволяє сформулювати тему реальної дипломної роботи, яка повинна бути корисною для підприємства і виконуватись на його замовлення відповідно до вимог проведення державної атестації випускника.

Переддипломна практика є логічним завершенням усіх видів практики. Вона є підсумковим етапом підготовки студента до виконання дипломної магістерської роботи та наступної самостійної професійної діяльності.

Зміст індивідуального завдання, порядок його виконання визначається науковим керівником дипломної магістерської роботи. Ефективність виконання індивідуального завдання значною мірою залежить від того, наскільки правильно зорієнтований студент щодо практичного завдання, його пріоритетних питань, а також щодо раціонального розподілу часу, відведеного на проходження практики. Завдання можуть бути пов'язані не тільки з написанням дипломної магістерської роботи, а й з науково-дослідною роботою кафедри управління персоналом та економіки праці з держбюджетної та господарської тематики, підготовкою доповідей на студентську наукову конференцію. Науково-дослідна робота в період практики має бути спрямована на підвищення фахового рівня підготовки студентів.

У процесі виконання індивідуального завдання переддипломної практики студент відповідно до кваліфікаційних вимог повинен виявити:

- знання загальнотеоретичних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні завдання управління персоналом та економіки праці;

- вміння відбирати, систематизувати та обробляти емпіричний матеріал відповідно до цілей дослідження;

- вміння аналізувати кадрову політику підприємства: визначення потреби в персоналі, добір та оцінка персоналу, розвиток і навчання персоналу, забезпечення його конкурентоздатності, управління кар'єрою працівників, атестація персоналу;

- виявляти та аналізувати систему мотивації персоналу на підприємстві;

- аналізувати форми та методи підвищення кваліфікації персоналу на підприємстві.

Після закінчення переддипломної практики студент має подати науковому керівникові пропозиції щодо змісту першого варіанту теоретичного та експериментального розділів дипломної роботи, комплексу методів та методик дослідження з використанням комп'ютерних програм обробки даних. Пропозиції зі змісту теоретичного та експериментального розділів дипломної роботи повинні мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

- містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми;

- містити елементи самостійного дослідження;

- містити розрахунки, статистичні дані;

- містити достатній для обґрунтування пропозицій аналіз досліджуваної проблеми у межах базового підприємства.

По закінченню переддипломної практики студент подає на кафедру управління персоналом та економіки праці науковому керівнику звіт у формі стислого опису виконаних видів діяльності відповідно до індивідуальних завдань, визначених на основі плану дипломної, ґрунтовні пропозиції щодо вдосконалення діяльності управління персоналом та економіки праці підприємства.

Звіти про переддипломну практику відображають результати вивчення програмних питань (їх стан за останні три роки), містять висновки і рекомендації, зведені протоколи даних. Вони повинні мати чітку побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

За структурою звіт повинен мати: титульний аркуш, зміст, вступ, основні розділи програми практики, висновки, список літератури, додатки.

За змістом звіт повинен мати розгорнуті письмові відповіді на всі питання програми практики; містити всі необхідні матеріали, зведені протоколи досліджень, дані математико-статистичної обробки результатів, висновки та рекомендації. У звіті повинна бути коротко і конкретно описана робота, виконана особисто студентом.

Рекомендований обсяг звіту складає 5-10 сторінок друкованого тексту на листах формату А4 для навчально-ознайомчої практики, 10-15 сторінок для виробничої практики і 20-30 сторінок для комплексної практики з фаху. Звіт повинен поміщатися в прозору папку (стандарт).

Звіт про проходження практики підписується студентом на титульній сторінці з зазначенням дати. Керівник практики від підприємства дає рецензію на звіт і робить висновки щодо готовності студента до практичної роботи (допускається цей висновок зробити в характеристиці на студента про проходження практики). Керівник практики від інституту ретельно перевіряє звіт про практику, дає загальну оцінку проведеної роботи в рецензії та вирішує питання про допуск студента до захисту звіту при комісії.

Звіт повинен бути набраний на комп'ютері на одному боці стандартного аркуша білого кольору формату А4 (210х 297 мм) з відповідними полями: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, ліве - 30 мм, праве - 10 мм з міжрядковим Інтервалом - 1,5, або з розміщенням 30 рядків на сторінці. Шрифт – Times New Roman, кегль 14 рt. При оформлення звіту необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення по всій роботі. У роботі мають бути чіткі, не розпливчасті лінії, літери, цифри та інші знаки.

Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближуватись до щільності основного зображення.

Помилки, описки та графічні неточності дозволяється виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки.

Скорочення слів і словосполучень у роботі мають відповідати чинним стандартам бібліотечної та видавничої справи.

Титульний аркуш звіту повинен бути оформлений за зразком, який наведено в додатку А.

Виклад вступу, кожного розділу, висновків, списку використаних джерел, додатків треба починати з нової сторінки.

Структурні елементи вступ, зміст, висновки, література не нумерують, а назви є заголовками структурних елементів.

Розділи тексту звіту повинні бути пронумеровані арабськими цифрами в межах всієї роботи, а підрозділи - в межах кожного розділу. Номер підрозділу повинен складатися з номера розділу та номера підрозділу, розділених крапкою.

Заголовки розділів слід розташовувати посередні рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Не допускається розміщення назви розділу, підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї розташовано тільки один рядок тексту,

Нумерація сторінок має бути наскрізною, а сторінки - зшиті. Номер сторінки проставляється арабськими цифрами в правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці. Нумерація починається з другої сторінки вступу (на попередніх сторінках номери не ставлять, але їх обов'язково включають у загальну нумерацію сторінок звіту).

Цифровий матеріал слід оформлювати у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією, за винятком таблиць, поданих у додатку.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великих - якщо вони є самостійними.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш назву вміщують тільки над її першою частиною. Слово «Таблиця» і її номер вказують один раз праворуч над верхньою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження табл.» із зазначенням номера таблиці, наприклад «Продовження табл. 1».

Ілюстрації, розміщені у звіті (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі.

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією і друкують з абзацного відступу. Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Джерела рекомендованої літератури вказуються в алфавітному порядку. Заголовок книги, якщо автор не зазначений, треба розмістити в алфавітному порядку.

Додатки оформляються як продовження звіту на наступних його сторінках і розташовуються в порядку появи посилань у тексті. Додатки розміщуються після бібліографії і відокремлюються від неї аркушем, на якому посередині друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ».

Кожен новий додаток починається з нової сторінки. Додаток має заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що його позначає, наприклад: Додаток А.

Якщо в роботі більше одного додатка, їх позначають послідовно великими літерами українського алфавіту, за винятком Ґ, Е, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Рисунки, таблиці, формули, що поміщаються в додатках, нумерують арабськими цифрами в межах кожного додатка, наприклад, рисунок А.1 -перший рисунок додатка А; таблиця Б.2 - друга таблиця додатка Б; формула (А.1)- перша формула додатка А.

На останній сторінці звіту студент повинен поставити свій підпис і дату закінчення написання звіту. Звіт перевіряється і затверджується керівниками практики від бази практики та кафедри. До звіту додається щоденник з практики, який вівся студентом, підписаний керівником підприємства (чи підрозділу підприємства), та скріплений печаткою підприємства у відповідних місцях. Форму щоденника з практики студент одержує у методиста деканату факультету.

Структура звіту

Вступ.

1. Загальна характеристика підприємства (організації, установи) та структурних підрозділів.

1.1. Основні напрямки діяльності підприємства.

1.2. Призначення підрозділів та їх структура.

1.3. Характеристика кадрової політики підприємства.

1.4. Організація охорони праці на підприємстві, установі, організації.

2. Індивідуальне завдання. Аналіз проблеми дослідження відповідно до теми дипломної (курсової) роботи.

2.1. Аналіз літературних джерел з наукової проблеми.

2.2. Емпіричне дослідження відповідно до теми дипломної роботи.

2.3. Кількісний та якісний аналіз отриманих результатів.

3. Рекомендації щодо оптимізації кадрової політики підприємства, спрямованих на підвищення ефективності роботи організації.

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки.

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Захист звіту. Оформлений звіт і щоденник практики подаються студентом на кафедру управління персоналом та економіки праці не пізніше останнього дня до її закінчення. При цьому звіт про практику та щоденник повинні бути підписані керівником від бази практики та засвідчені печаткою. До звіту додається матеріал, необхідний для виконання курсової (дипломної магістерської) роботи: схеми, графіки, таблиці даних тощо.

Захист звіту проводиться перед комісією, яка призначається завідуючим кафедрою та включає координатора практики від кафедри й провідних викладачів. Захист звіту з практики проводиться в комісії в терміни, передбачені навчальним процесом. В процесі захисту комісія оцінює якість звіту з практики і щоденника проходження практики, характеристику на студента, повноту та рівень засвоєння студентом матеріалів програми практики, отримані практичні вміння та навички.

Оцінка результатів комплексної практики виставляється диференційовано за чотирьохбальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно».

Результати здачі диференційованого заліку заносяться в заліково-екзаменаційну відомість, проставляються в заліковій книжці та в журналі обліку успішності.

Студент, який не виконав програму практики або отримав негативний відгук від підприємства, або отримав незадовільну оцінку при здачі заліку, за рішенням ректорату направляється на повторну практику або відраховується з інституту.

Критерії оцінки:

"відмінно" - відповідність звітної документації програмним вимогам. Акуратне оформлення. Грамотність матеріалів.

"добре" - деякі недоліки при оформленні звітної документації, хоча всі параметри звіту в наявності.

"задовільно" - поверхове висвітлення матеріалів практики, наприклад, неглибокий аналіз отриманих матеріалів.

"незадовільно" - фрагментарне виконання поданих матеріалів.

Результати здачі диференційованого заліку заносяться в заліково-екзаменаційну відомість, проставляються в заліковій книжці та в журналі обліку успішності.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

90-100 балів – відмінно (А);

82-89 балів – добре (В);

75-81 балів – добре (С);

68-74 балів – задовільно (D);

60-67 балів – задовільно (E);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!