Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5146 Методичні рекомендації до організації навчальної практики з курсу Оціночна діяльність, КНТЕУ

Методичні рекомендації до організації навчальної практики з предмету Оціночна діяльність, КНТЕУ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Хмельницький торговельно-економічний коледж

 

Методичні рекомендації до організації навчальної практики з курсу Оціночна діяльність

студентів денної форми навчання

освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

спеціальність 5.03050802 “Оціночна діяльність”

 

Хмельницький 2017


ЗМІСТ

ВСТУП   4

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ   6

2. Календарний графік проходження практики  7

3. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ    10

4. Організація та керівництво практикою   12

5. Структура та зміст звіту з практики  14

6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ   15

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ СТУДЕНТАМИ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 20

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОЦІНОЧНОЇ (РІЕЛТОРСЬКОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ»  20

Тема 1. Ознайомлення з підприємством, базою практики  20

Тема 2. Напрями оціночної діяльності підприємства-бази практики  29

Тема 3. Стандарти оціночної діяльності. Методичні підходи оцінювання об’єктів власності 35

Тема 4. Підстави та цілі проведення незалежного оцінювання (надання ріелторських послуг) 41

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ОЦІНОЧНА(РІЕЛТОРСЬКА) ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ 47

Тема 5. Оцінювання нерухомості 47

Тема 5.1. Особливості та функції ринку нерухомості 47

Тема 5.2. Класифікація та правочини об’єктів нерухомості 57

Тема 5.3. Характеристика основних параметрів об’єктів нерухомості при проведенні оціночних (ріелторських) операцій  62

Тема 5.4. Нормативно-методична база визначення вартості будівництва  66

Тема 5.5. Класифікація будівель та характеристика конструктивних елементів  68

Тема 5.6. Види зносу об’єкта нерухомості 71

Тема 5.7. Застосування витратного підходу до оцінки нерухомості (будівництва) 74

Тема 5.8. Застосування порівняльного підходу до оцінки нерухомості 78

Тема 5.9. Методи порівняльного підходу  82

Тема 5.10. Застосування дохідного підходу до оцінки нерухомості 85

Тема 5.11. Оцінка вартості земельних ділянок  88

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОЦІНЮВАННЯ РУХОМОГО МАЙНА   93

Тема 6. Оцінювання машин та обладнання  93

Тема 7. Оцінювання транспортних засобів  95

МОДУЛЬ 2  100

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. “ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА WORD В ОЦІНОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ”  100

Тема 1: Засоби текстового та табличного редакторів і управління оціночною фірмою. 100

Тема 2. Ринок нерухомості в системі ринків  102

Тема 3. Організація роботи за допомогою редактора Microsoft Word. Основні принципи оцінки  106

Тема 4. Організація роботи в всесвітній мережі Internet 109

Тема 5. Організація роботи за допомогою редакторів Word та Excel. Складний процент  111

Тема 6. Робота з пакетом програм Microsoft Office. Майбутня, теперішня вартість грошових потоків. 114

Тема 7: Організація роботи за допомогою редактора Excel. Фактор фонду відшкодування. Внесок на амортизацію грошової одиниці 116

Тема 8: Витратний підхід до оцінки нерухомості 119

Тема 9: Дохідний підхід до оцінки нерухомості 121

Тема 10: Використання СУБД ACCESS для створення звітних документів  123

Тема 11. Використання СУБД ACCESS для аналізу ринку нерухомості 124

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА   127

ВСТУП

Одним із важливих напрямків професійної підготовки майбутніх працівників є проведення практик, зокрема навчальної практики.

Навчальна практика є важливим етапом ознайомлення студентів з вибраною спеціальністю “Оціночна діяльність”, із сучасними технологіями, що використовуються в оціночних фірмах, отримання професійних знань та навичок, які допоможуть у вивченні теоретичних курсів.

Програма навчальної практики студентів передбачена навчальним планом напряму 0305 Економіка та підприємництво, спеціальності 5.03050802 “Оціночна діяльність” складається з модулів:

Модуль 1 Навчальна практика на підприємстві у V семестрі.

Модуль 2 Навчальна практика на ПЕОМ у VІ семестрі.

Навчальна практика на підприємстві проводиться серед студентів третього курсу навчання з відривом від навчання протягом 3-х тижнів. Базами проведення практики є: регіональне відділення ФДМУ у Хмельницькій області, оціночні фірми, агенства нерухомості (м. Хмельницького та в районах), сільські Ради, Держкомзем.

Практика реалізує завдання щодо закріплення і апробації студентами третього курсу навчального матеріалу зі спеціальності, який був отриманий ними протягом двох років навчання.

Навчальна практика на ПЕОМ проводиться серед студентів третього курсу в комп’ютерних лабораторіях коледжу протягом 2-х тижнів. Практика реалізує завдання щодо формування практичних навиків вирішення професійних завдань з використанням можливостей ПК, закріплення і апробації студентами третього курсу навчального матеріалу з дисциплін «Оціночна діяльність» та «Інформатика»

До обов’язків керівника практики від коледжу входить: проведення інструктажу студентам про порядок проходження практики та з техніки безпеки; оформлення та видача щоденників практики, здійснення контролю за ходом виконання завдань практики студентами згідно з програмою; перевірка письмового звіту та приймання захисту з практики; подання результатів про проведення практики.

Студенти зобов’язані вчасно виконувати передбачені програмою практики завдання і виконати план практики у повному обсязі.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Мета навчальної практики:

– закріплення та формування в студентів системи теоретичних знань та формування професійних навиків вирішення практичних ситуацій з дисципліни «Оціночна діяльність» з основ проведення оціночної діяльності, експертного оцінювання вартості майна та ознайомлення з особливостями майбутньої професійної діяльності, процесом укладення договорів купівлі - продажу та проведення експертної оцінки вартості майна;

- закріплення знань та формування професійних навиків вирішення практичних ситуацій з дисципліни «Оціночна діяльність» і вдосконалення знань з «Інформатики» щодо методів зберігання та керування інформацією в електронному вигляді, отримання, обробки та аналізу матеріалів за допомогою електронно-обчислювальної техніки; формування бази даних за визначеною тематикою; складання підсумкових записків аналітичного характеру.

Завдання навчальної практики:

- вдосконалення знань і умінь щодо застосування принципів, методів і процедур визначення вартості майна, функціонування ринку нерухомості;

- отримання первинних професійних вмінь і навичок із загально професійних і спеціальних дисциплін, робітничих професій, передбачених навчальним планом спеціальності «Оціночна діяльність»

- поглиблення теоретичних знань з курсів “Інформатика” та “Оціночна діяльність”;

- ознайомлення студентів з системами зберігання електронної інформації;

- формування у студентів практичних навичок по вилученню, систематизації, аналізу та презентації інформації;

- актуалізувати в студентів вміння користуватися електронними мережами для отримання і передачі, обробки інформації з метою здійснення професійної оціночної діяльності.

Зміст практики відображає тематичний план практики.

2. Календарний графік проходження практики

 № з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

Модуль 1

Змістовий модуль 1 «Загальна характеристика підприємства та нормативно-правові основи оціночної (ріелторської) діяльності»

1.

Вступ до фаху

 

 

 

 

 

 

2.

Тема 1. Загальне знайомлення з підприємством - базою практики.

Інструктаж з техніки безпеки і охорони праці

 

 

 

 

 

 

3.

Тема 2. Напрями,

державне та громадське регулювання оціночної (ріелторської) діяльності

 

 

 

 

 

 

4

Тема 3. Стандарти оціночної діяльності

Методичні підходи оцінювання об’єктів власності

 

 

 

 

 

 

5.

Тема 4. Підстави та цілі проведення незалежного оцінювання

(надання ріелторських послуг)

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2 «Оціночна (ріелторська) діяльність на ринку нерухомості»

6.

Тема 5. Оцінювання нерухомості

Тема 5.1 Особливості та функції ринку нерухомості

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.2. Класифікація та правочини об’єктів нерухомості

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.3 Характеристика основних параметрів об’єктів нерухомості при проведенні оціночних (ріелторських) операцій

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.4. Нормативно-методична база визначення вартості будівництва

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.5 Класифікація будівель та характеристика конструктивних елементів

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.6 Види зносу об’єкта нерухомості

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.7 Застосування витратного підходу до оцінки нерухомості (будівництва)

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.8 Застосування порівняльного підходу до оцінки нерухомості

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.9 Методи порівняльного підходу

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.10. Застосування дохідного підходу до оцінки нерухомості

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.11 Оцінка вартості земельних ділянок

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Оцінювання машин та обладнання

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Оцінювання транспортних засобів

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 3

 

 

 

 

 

 

 

Разом навчальна практика на виробництві

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2

 

Тема 1. Засоби текстового редактора Word. Управління оціночною фірмою

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Ринок нерухомості в системі ринків

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Організація роботи за допомогою редактора Microsoft Word. Основні принципи оцінки

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Організація роботи в мережі Internet

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Організація роботи за допомогою редакторів Word та Excel. Складний процент

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Робота з пакетом програм Microsoft Office.

Майбутня, теперішня вартість грошових потоків

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 4

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 5. “Використання ЕТ Excel в оціночній діяльності”

 

Тема 7. Організація роботи за допомогою редактора Excel. Фактор фонду відшкодування.

Внесок на амортизацію грошової одиниці

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Витратний підхід до оцінки нерухомості

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 5

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 6. “Використання СУБД ACCESS в оціночній діяльності”

 

Тема 9. Використання СУБД ACCESS для створення звітних документів

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. Дохідний підхід до оцінки нерухомості

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11. Використання СУБД ACCESS для аналізу ринку нерухомості

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 6

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3

 

Оформлення документації. Підготовка до екзамену.

Екзамен

 

 

 

 

 

 

 

Разом навчальна практика на ПЕОМ

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 


3. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Загальну організацію та контроль за проведенням навчальної практики здійснює керівник практики від ВНЗ – заступник директора з навчально-виробничої роботи. Виконання програм практик здійснюється відповідно до складеного безпосереднім керівником практики від коледжу планом практики, який включає етапність та термін виконання завдань практики.

Контроль за якістю проходження студентом навчальної практики проводиться керівником практики від:

- коледжу, що передбачає відвідування баз практики відповідно затвердженого графіку, щотижневу перевірку щоденника та звіту щодо виконання студентом програми практики відповідного до календарного графіку;

- від бази практики, що передбачає контроль за відвідуванням бази практики та відпрацювання завдань відповідно до календарного графіку проходження практики.

За результатами проходження практики керівником практики від підприємства-бази практики складається характеристика на студента.

В характеристиці необхідно зазначити про:

- рівень теоретичних знань, отриманих в коледжі;

- успішність засвоєння практичних навичок професійної діяльності;

- успішність виконання завдань практики;

- вміння будувати стосунки з керівництвом і колегами;

- вміння дотримуватись правил внутрішнього розпорядку підприємства;

- активність у вивченні завдань організації, набутті досвіду роботи;

- повноту виконання програми;

- загальну оцінку проходження практики.

Зміст критеріїв оцінювання результатів навчальної практики:

Оцінка «відмінно» - всі завдання практики виконано в повному обсязі, виявлено вміння студента творчо застосовувати отримані з фахових предметів знання, пов’язані з особливостями професійної діяльності. Студент сумлінно виконував всі завдання керівників практики, удосконалював на практиці свої знання про правові засади соціальної роботи, навички етичної поведінки соціального працівника, що відображено у звіті. Звіт подано у встановлений термін, він містить всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта є характеристика, підписи керівника від бази та коледжу завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «відмінно».

Оцінка «добре» – завдання виконані правильно, але недостатньо повно. Студент виконував завдання керівників практики, удосконалював на практиці свої знання про правові засади оціночної діяльності. Звіт подано у встановлений термін, який містить всі структурні елементи, але є незначні невідповідності. У щоденнику студента-практиканта, є характеристика, підписи керівника від бази практики та коледжу завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази практики – «добре».

Оцінка «задовільно» - завдання практики виконано в неповному обсязі, в ході виконання завдань допускалися помилки. Звітна документація недооформлена або оформлена з помилками. Щоденник не вірно оформлено. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно».

Оцінка «незадовільно» - завдання виконано з помилками. Виконано не всі завдання, але значна їх частина, або були допущені неточності, помилки. Документація оформлена неповно, з помилками. Щоденник недоооформлено. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – «незадовільно».

4. Організація та керівництво практикою

Зміст практики визначається робочими навчальними програмами практики.

Перед початком навчальних практик зі студентами проводиться інструктивна нарада, де пояснюються завдання, зміст та порядок організації практики, вимоги до звіту щодо проходження практики, надаються рекомендації з використання методичних вказівок.

При прибутті на базу практики студенту необхідно звернутися у відділ кадрів або до керівника суб’єкта господарювання.

Під час проходження практики студент повинен:

- прибути на місце практики в термін, встановлений навчальним закладом, попередньо оформити необхідні документи;

- вивчити і дотримуватися правил охорони праці і техніки безпеки;

- у щоденнику практики студенту потрібно здійснювати робочі записи під час практики;

- згідно календарного графіка проходження практики студент зобов’язаний оформити звіт з практики;

- виконувати індивідуальний план проходження практики та всі вказівки керівників практики від суб’єкта господарювання та коледжу;

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку суб’єкта господарювання;

- оформляти матеріали до звіту одночасно із закінченням розгляду окремих питань програми;

- підтримувати постійний зв’язок з керівником практики від коледжу, інформувати його з питань порядку проходження практики;

- у визначений термін після проходження практики подати звіт керівнику з практики за підписом керівника практики від суб’єкта господарювання;

- щоденник практики має містити відгук і оцінку роботи студента на практиці від суб’єкта господарювання та засвідчений підписом керівника від суб’єкта господарювання та закріплена печаткою суб’єкта господарювання.

Загальне організаційне керівництво практикою здійснюється головою циклової комісії оціночної діяльності.

Методичне керівництво та контроль за проходженням практики здійснює викладачі, у навчальному навантаженні якого передбачено керівництво навчальною практикою.

Під час проходження практики керівник практики від коледжу зобов’язаний:

- забезпечити студентів програмою та методичними рекомендаціями щодо проходження практики;

- надавати консультацію студентам у процесі проходження практики з усіх питань у відповідності зі змістом програми;

- контролювати виконання студентом програми практики підготовки та оформлення звіту;

- перевірити звіти з проходження практики та прийняти участь у їх захисті.

Керівником практики від суб’єкта господарювання є фахівець, призначений наказом керівника суб’єкта господарювання. Його обов’язки:

- здійснювати загальну організацію та контроль роботи студентів при проходженні практики;

- надавати допомогу при вивченні методичних та інструктивних матеріалів;

- забезпечувати студентів необхідними аналітичними матеріалами та документацією у відповідності з програмою практики та графіком її проходження;

- здійснювати методичне керівництво і надавати допомогу при опрацюванні методик обліку окремих питань і розрахунку показників;

- сприяти ознайомленню з архівними матеріалами;

- контролювати роботу студентів;

- підготувати відгук та оцінку роботи студента під час проходження практики.

5. Структура та зміст звіту з практики

Звіт з практики має наступну структуру:

- титульний лист (додаток А);

- зміст;

- вступ (2-3 стор.);

- основна частина;

- висновки та пропозиції (3-5 стор.);

- список використаних джерел;

- додатки.

У ВСТУПІ визначаються цілі і завдання практики, стан і тенденції розвитку економіки в цілому та тієї галузі, в якій функціонує суб’єкт господарювання, де студент проходив практику.

ОСНОВНА ЧАСТИНА звіту повинна розкривати питання практики згідно щоденника практики.

У висновках та пропозиціях на підставі отриманих під час проходження практики даних, студент самостійно розробляє рекомендації щодо удосконалення роботи на суб’єкті господарювання за окремими об’єктами. Пропозиції повинні мати практичне значення.

Додатки включають практичний матеріал, необхідний для розкриття змісту практики. До них включаються:

- установчі документи;

- сертифікат субєкта оціночної діяльності, кваліфікаційне посвідчення оцінювача;

- звіти з оцінки;

- ілюстративний матеріал допоміжного характеру (таблиці, рисунки).

6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Загальна і характерна форма звітності студента за практику – подання звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики.

Перевірка звіту керівником практики від коледжу здійснюється поетапно згідно затвердженого графіку консультацій та захищається в останній день проходження практики.

Звіт захищається в комісії, яка призначається заступником директора навчального закладу. До складу комісії входять керівники практики від коледжу, від бази практики, викладачі циклової комісії.

Звіт повинен бути підготовлено на комп’ютері відповідно до правил складання технічної документації (ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення).

Звіт повинен бути виконаний технічно грамотно, літературною мовою, без стилістичних і граматичних помилок. Основні вимоги до подання інформації в тексті: чіткість, стислість, конкретність, обґрунтованість.

Інформація на кожне завдання звіту надається суцільним текстом без поділу на питання. В кінці виконання кожного завдання пишеться висновок (без відступу від основного тексту) про основні положення дослідження конкретної теми.

Звіт з практики виконується державною мовою на аркушах формату А4 (210 мм х 297 мм) машинним способом (за допомогою комп'ютерної техніки). Друкують з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці, за умови рівномірного її заповнення, та висотою літер і цифр не менше ніж 1,8 мм, використовуючи текстовий редактор Word, шрифт Times New Roman розміром 14 pt з полуторним міжрядковим інтервалом. Окремі слова, формули, знаки, які вписують у текст, а також виконані рисунки мають бути чорного кольору.

При виконанні текстових документів на аркушах формату А4 текст треба писати, дотримуючись таких розмірів берегів: лівий – 20 мм, верхній, нижній – 20 мм, правий - не менше ніж 10 мм.

Абзаци в тексті починаються відступом, рівним п'яти знакам (1,25см), що повинен бути однаковим упродовж усього тексту.

У тексті необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності та чіткості зображення впродовж усього документа. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними впродовж усього документа.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви в тексті наводять мовою оригіналу. Дозволяється транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову документа, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

Сторінки звіту нумерують арабськими цифрами, номер розміщують у правому верхньому куті сторінки без крапки. Нумерацію слід розпочати зі вступу як третьої сторінки (перша сторінка є титульною, другою – зміст, які включаються до загального переліку сторінок звіту з практики, проте номер сторінки на зазначених частинах роботи не проставляється).

Заголовки елементів практики і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Після номеру розділу ставиться крапка та великими літрами записується його назва.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути, за машинного способу два рядки (1,5 та 1,5), тобто дорівнювати двом інтервалам, а на третьому друкувати текст.

Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки.

Формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Пояснення до позначень і числових множників, якщо їх не було раніше в тексті, треба подавати безпосередньо під формулою.

Наприклад:

Темп інфляції розраховують за формулою (1.1):

М5146, 1, (1.1)

де Пt – рівень цін у поточному році, тис.грн;

Пt-1 – рівень цін у попередньому році, тис.грн.

Пояснення кожного позначення, що міститься в формулі, треба подавати з нового рядка в тій послідовності, в якій їх наведено в формулі. Перший рядок пояснення треба починати з абзацу словом «де» без двокрапки. Після пояснення позначення через кому пишуть одиницю відповідної фізичної величини. Формули треба нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу арабськими цифрами, які записують на рівні формули в круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку. Номер формули складають з номера розділу і порядкового номера формули в цьому розділі відокремлених крапкою.

Вище і нижче кожної формули, рівняння та пояснення повинно бути залишено один вільний рядок.

Переліки.Перед переліком ставлять двокрапку.

За наявності в тексті переліків одного рівня підпорядкованості, на який у документі не посилаються, перед кожною його позицією ставлять дефіс.

Після цифри або літери, якою позначено певну позицію переліку, ставлять круглу дужку.

Наприклад:

1) _________________;

2) _________________;

а) _______________;

- ___________;

- ___________;

б) _______________;

3) _________________;

Таблиці

Таблиці використовують для кращого унаочнення та зручності порівняння показників. Цифрові дані треба оформлювати як таблицю, що звичайно повинна мати форму, наведену нижче:

Таблиця 1.1

М5146, 2

На кожну таблицю має бути посилання в тексті, при посиланні треба друкувати слово «таблиця» із зазначенням її номера.

Таблиці потрібно нумерувати в межах розділу арабськими цифрами. У такому разі номер таблиці складають з номера розділу та порядкового номера таблиці в цьому розділі, відокремлених крапкою. В залежності від об’єму таблиць, текст у них розміщують шрифтом Times New Roman розміром 12 pt. З одинарним інтервалом.

Таблиці кожного додатка нумерують окремо.

Назва таблиці повинна відображати зміст таблиці, бути конкретною і стислою. Назву таблиці друкують з першої великої літери і розташовують по центру сторінки.

Якщо частину таблиці перенесено на іншу сторінку, назву подають тільки над першою частиною таблиці, над іншими її части­нами подають тільки номер таблиці з таким написом (починаючи над верхнім правим кутом, з першої великої літери): «Продовж.табл. 1.1»

Ілюстративний матеріал слід подавати безпосередньо після посилання на нього у тексті, де він згаданий вперше, або на наступній сторінці і позначати словом “Рис.”, “Таблиця” нумерувати послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій поданих в додатках.

Посилання в тесті на джерела потрібно зазначати порядковим номером за переліком посилань та номера сторінки його місцезнаходження, яке виділяється двома квадратними дужками.

Приклад: [15, с. 82]

Матеріал, що доповнює або унаочнює текст документа, дозволено розміщувати в додатках. Додатки, як правило, виконують на листах формату А4. У додатках можна розміщувати рисунки, таблиці великого формату, розрахунки. Додатки оформлюють як продовження документа.

Додатки не включаються в загальний обсяг курсової роботи. У тексті документа на всі додатки повинні бути посилання.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Наприклад: Додаток В

Кожен додаток повинен мати назву, яку записують симетрично відносно тексту з першої великої літери окремим рядком. Допускається записувати великими літерами. Кожний додаток треба починати з нової сторінки із зазначенням зверху посередині сторінки слова.

Додаток із першої великої літери і його позначення. Сторінки, на яких розміщено додатки, мають наскрізну для усього документа нумерацію. Додатки розташовують у порядку посилання на них у тексті документа.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ СТУДЕНТАМИ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОЦІНОЧНОЇ (РІЕЛТОРСЬКОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ»

Тема 1. Ознайомлення з підприємством, базою практики

План:

1. Вступний інструктаж проходження практики. Інструктаж з техніки безпеки і охорони праці

2. Організаційно-правова форма та сфера діяльності підприємства

3. Характеристика персоналу підприємства

Самостійна робота:

1. Історія створення і розвитку підприємства

2. Правила внутрішнього розпорядку підприємства

 

1.Вступний інструктаж проходження практики. Інструктаж з техніки безпеки і охорони праці

Теоретичний матеріал

1. Інструктажі з питань охорони праці проводяться на всіх підприємствах, установах і організаціях незалежно від характеру їх трудової діяльності, підлеглості і форми власності. Мета інструктажу -навчити працівника правильно і безпечно для себе і навколишнього середовища виконувати свої трудові обов'язки.

Інструктажі за часом і характером проведення поділяють на: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або посади; працівниками, які знаходяться у відрядженні на підприємстві й беруть безпосередню участь у виробничому процесі; з водіями транспортних засобів, які вперше в'їжджають на територію підприємства; учнями, вихованцями та студентами навчально-виховних закладів перед початком трудового й професійного навчання в лабораторіях, майстернях на полігонах тощо.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Вказати:

- хто проводив інструктаж;

- місце проведення вступного інструктажу;

- забезпеченість наочними матеріалами;

- хто розробив програму вступного інструктажу;

- де проводився запис про проведення вступного інструктажу.

1.2.Дати характеристику та описати порядок проведення та основні положення різних видів інструктажів. Тексти інструктажів додати до звіту з навчальної практики.

 

2. Організаційно-правова форма та сфера діяльності підприємства

Теоретичний матеріал

В Україні можуть діяти підприємства таких видів: приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи; колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства; господарське товариство; підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян; комунальне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної громади; державне підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.

Підприємницьку діяльність можна виконувати на основі створення індивідуального підприємства або через створення підприємства в формі товариства або спілки. Індивідуальне одноосібне підприємство - це підприємство, яке є власністю однієї людини, яка несе повну відповідальність як за ведення бізнесу, так і за наслідки, пов'язані з цією діяльністю.

Юридичною особою є ділове підприємство, яке має власний статут, рахунок в банку і занесення в торговий (державний) реєстр, т.е. які пройшли процедуру офіційного затвердження. Якщо займаються підприємницькою діяльністю на основі підприємства без статусу юридичної особи, необхідно мати дозвіл займатись яким-небудь промислом. В нашій країні підприємницька діяльність без реєстрації заборонена.

До установчих документів належать статут підприємства і установчий (засновницький) договір.

Основні розділи засновницького договору малого підприємства:предмет договору; зобов’язання; права і відповідальність; порядок розв’язання суперечок;розмір статутного фонду; юридична адреса.

Статут підприємства розробляють і затверджують його замовники. Він є юридичним документом, що визначає діяльність підприємства. У статуті наводиться повна характеристика напрямків діяльності підприємства:

- мета і основні завдання; правова основа діяльності; перелік майна і коштів; взаємовідношення з бюджетом; формування і розподіл доходу (прибутку); управління підприємством; реорганізація і припинення діяльності підприємства.У статуті також визначається і вид підприємства, його повна назва, місце знаходження, товарний знак.

Методичні рекомендації:

При виконанні даного завдання необхідно:

2.1. Ознайомитися зі Статутом (Положенням) підприємства та іншими документами, які регламентують його діяльність (ліцензіями, довідками про включення до єдиного державного реєстру, тощо) та зі статуту описати організаційно-правову форму діяльності.

Наприклад:

Ми проходимо практику у Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Хмельницькій області. Законодавчо визначено, що ФДМУ являється державною установою. Організаційно-правову форму ФДМУ визначає Закон України «Про Фонд державного майна України». А статус ФДМУ визначено у І розділі статті 1 цього закону та у Положенні про регіональне відділення Фонду державного майна України. Витяг з закону додано до звіту практики (додаток А) та «Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України» від 16.07.2012 р. (додаток Б).

Отже, організаційно-правова форма діяльності підприємства бази практики – установа, заснована на державній власності. Визначення «державне» вказує, що дане підприємство має особливості правового становища порівняно з недержавними підприємствами. Ці особливості обумовлені способом відмежування функцій власника від функцій управління майном в РВ ФДМУ. Саме державне підприємство як майновий комплекс є об’єктом права державної власності.

АБО

Підприємство – база практики є товариство з обмеженою відповідальністю „ Центр незалежної оцінки „ Проскурів-Експерт”. Установчим документом підприємства є Статут (додаток А), затверджений протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю „ Цент незалежної оцінки Проскурів-експерт” № 1 від 20 лютого 2008 року. Державну реєстрацію юридичної особи проведено 21.02.2008 р. № запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 16731020000005610, про свідчить Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 832456

АБО

Підприємство – база практики – Наркевицька селищна рада.

Установчим документом селищної ради є Статут територіальної громади селища Наркевичі.

Селищна рада є органом місцевого самоврядування,єдиним органом представницької влади усього населення територіальної громади селища Наркевичі. Селищна рада є юридичною особою, має гербову печатку зі своїм найменуванням та рахунки в установах банку

Наркевицька селищна рада державна установа, яка у своїй діяльності керується Констииуцією України, ЗУ “Про органи місцевого самоврядування України”, ЗУ “Про державну службу” та іншими нормативними документами. Документом, який регламентує діяльність установи є “Регламент Наркевицької селищної ради” (додаток Б).

При розгляді сфери діяльності необхідно розуміти, що словосполучення «сфера діяльності» уже визначає той факт, що це якийсь конкретний осередок в контексті загального питання праці.

По суті, це ті види робіт і послуг, які передбачають існуючі компанії і підприємства, різноманітні організації.

В бізнесі виділяють 5 основних областей сфери діяльності.

1. Виробничий бізнес – пов’язаний безпосередньо з виробництвом товарів. Найчастіше виконується комерційними організаціями, які виробляють різноманітні роботи і надають ряд обумовлених послуг.

2. Комерційний бізнес – це, власне, купівля і продаж товарів. Це можуть бути торгові організації або (та) товарні біржі.

3. Фінансовий бізнес – пов’язаний з валютними операціями, цінними паперами, інвестуванням (всілякі банки, фондові біржі, фінансові компанії).

4. Посередницький бізнес – це комерційні організації, метою яких є надання послуг.

5. Страховий бізнес – компанії, які надають страхові послуги.

Отже, сфера діяльності компанії може визначатися саме тим, які види послуг і робіт вона передбачає.

Наприклад:

Підприємство – база практики „Центр незалежної оцінки „ Проскурів-Експерт” займається посередницьким бізнесом.

Відповідно до предмету діяльності підприємство може:

- надавати оціночні послуги (за напрямами відповідно до сертифіката суб’єкта оціночної діяльності (додаток В));

 - здійснювати юридичний супровід господарської діяльності юридичних та фізичних осіб;

Навати послуги по розробці інвестиційних проектів, складанню техніко- економічних обґрунтувань проектів, аналітичному огляду ринку, окремих його сегментів,

Проводити консультації з питань будівництва, складанню проектно-кошторисної документації та виконувати інші консалтингові послуги.

Основними видами діяльності ПП «Консалтинг сервіс» є незалежна оцінка за напрямами:

- оцінка нерухомого майна;

- оцінка об’єктів незавершеного будівництва;

- оцінка машин та устаткування;

- оцінка дорожніх транспортних засобів;

- оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності та нематеріальних активів;

Отже, підприємство працює, як на ринку рухомого так і нерухомого майна. Відповідно основними конкурентами бази практики є підприємства, які працюють за даними напрямками.

 

3. Характеристика персоналу підприємства

Теоретичний матеріал

У відповідності з характером виконуваних функцій персонал підприємства поділяється звичайно на чотири категорії: керівники, спеціалісти, службовці, робітники.

Керівники - це працівники, що займають посади керівників підприємств та їх структурних підрозділів. До них відносяться директори (генеральні директори), начальники, завідуючі, керуючі, виконроби, майстри на підприємствах, у структурних одиницях та підрозділах;

Повні спеціалісти (головний бухгалтер, головний інженер, повний механік тощо), а також заступники відповідно до вищеперелічених посад.

Спеціалістами вважаються працівники, що займаються інженерно-технічними, економічними та іншими роботами, зокрема - інженери, економісти, бухгалтери, нормувальники, адміністратори, юрисконсульти, соціологи тощо.

До службовців відносяться працівники, що здійснюють підготовку та оформлення документації, облік та контроль, господарське обслуговування (тобто виконують суто технічну роботу), зокрема - діловоди, обліковці, архіваріуси, агенти, креслярі, секретарі-друкарки, сценографісти тощо.

Робітники безпосередньо зайняті у процесі створення матеріальних цінностей, а також ремонтом, переміщенням вантажів, перевозкою пасажирів, наданням матеріальних послуг та ін. Окрім того, до робітників відносяться двірники, прибиральниці, охоронці, кур'єри, гардеробники.

Методичні рекомендації:

При виконанні даного завдання необхідно вказати чисельність працівників відповідно до штатного розпису (за можливості копію штатного розпису додати до звіту як додаток) та дати характеристику персоналу за такою схемою (табл. 1.1):

Таблиця 1.1

Приклад характеристики персоналу рідприємства

Посада

Кількість од.

Освіта

Вік

Стаж роботи в сфері оцінки майна, роки

Характеристика функцій

1

2

3

4

5

6

Директор підприємства

1

Вища економічна

52

9

Загальне управління підприємством, виконання оціночних операцій

Також можна надати додаткову інформацію про персонал підприємства, наприклад:

Забєліна Ірина Петрівна - засновник та директор підприємства, член Ради Українського товариства оцінювачів, голова Хмельницького територіального відділення, за фахом - інженер- економіст, термін практичної діяльності з оцінки майна - понад 9 років.

Заступник директора - Алексеев Віктор Борисович- член ради Хмельницького територіального відділення УТО. За фахом - інженер-будівельник, термін практичної діяльності з оцінки майна - понад 9 років, за фахом - понад 40 років.

Самостійна робота

1. Історія створення і розвитку підприємства

2. Правила внутрішнього розпорядку підприємства

1. Описати історію створення підприємства.

1. Історія створення і розвитку підприємства

Методичні рекомендації:

Характеристика підприємства повинна містити коротку історію виникнення (створення) підприємства, мета, завдання, місія підприємства, стратегія розвитку.

Наприклад:

Приватне підприємство « Консалтинг сервіс» було створено в 1998 році. Починаючи з квітня 2001 року, його фахівці виконують роботи з оцінки майна, надають юридичні та консалтингові послуги і на даний чає воно є одним із ведучих представників фахового виконання робіт серед оціночних фірм Хмельницького регіону. Підприємство здійснює також оцінку об’єктів з метою приватизації, включене в державний реєстр суб’єктів оціночної діяльності(№…).

Принципом роботи підприємства є бездоганна репутація та довіра клієнтів. Проте найважливішим надбанням є багаточисельні позитивні відгуки та рекомендації замовників, серед яких - банки, державні та комунальні установи та підприємства, робота з якими є основним показником якості нашої праці.

2. Правила внутрішнього розпорядку підприємства

Теоретичний матеріал

Реквізити правил внутрішнього розпорядку підприємства:

1 - назва виду документа (ПРАВИЛА);

2 - дата;

3 - індекс;

4 - місце видання;

5 - гриф затвердження;

6 - заголовок до тексту (може поєднуватися з назвою виду документа);

7 - текст (може складатися з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів);

8 - підпис;

9 - гриф погодження (оформляють у разі потреби на другому примірнику);

10 -візи;

11 - позначка про виконавця.

Необхідно знати, що обов’язки працівника перелічені в колективному договорі, в посадових інструкціях, інструкціях з охорони праці, пожежної безпеки, в наказах щодо обов’язків окремих працівників. Але за відсутності правил внутрішнього трудового розпорядку, укладених у письмовій формі, працівники підприємства позбавлені законних прав на працю, тобто роботодавець може звільнити будь-кого з власної примхи.

Посадо́ва інстру́кція - документ, що визначає організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці. Посадова інструкція - це обов'язковий кадровий документ.

Посадові інструкції складаються з розділів: «Загальні положення», «Завдання та обов'язки», «Права», «Відповідальність», «Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги» та «Взаємовідносини (зв'язки) за професією, посадою». У робочих інструкціях розділи «Загальні положення», «Взаємовідносини (зв'язки) за професією» можуть бути відсутні.

Методичні рекомендації:

При виконанні даного завдання необхідно знати, що Правила внутрішнього трудового розпорядку - це розроблений роботодавцем у встановленому порядку документ, який регламентує організацію праці і за допомогою якого підприємство забезпечує дотримання трудової дисципліни та нормативну поведінку працівників.

При виконанні завдання необхідно:

2.1. ознайомитися з Правилами і скласти таблицю реквізитів Правил. За можливості витяг з Правил додати до звіту як додаток.

2.2. ознайомитися з посадовими інструкціями оцінювача(ріелтора) Інструкції додати до звіту практики як додаток.

Література:

1. Конституція України. [Текст]: офіц. текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 1 січня 2006 р.]. – К.: Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с. – ISBN 966-7630-14-5.

2. Господарський кодекс України [Текст]: зі змінами та доп. станом на 25 серпня 2009 року. - К.: Паливода А. В., 2009. - 192 с.

3. Про охорону праці: Закон України/ ВВР, 1992, № 49 ст.668 (зі змінами та доповненнями).

 

Тема 2. Напрями оціночної діяльності підприємства-бази практики

План:

1. Характеристика напрямів оціночної (видів ріелторської) діяльності

2. Особливості державного регулювання оціночної (ріелторської) діяльності

3. Процедура одержання (анулювання) сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, кваліфікаційного посвідчення оцінювача (сертифікату фахівця з продажу нерухомості)

Самостійна робота

1. Характеристика саморегульованих організацій оцінювачів (ріелторів)

2. Права, обов’язки та відповідальність оцінювачів (ріелторів) і суб’єктів оціночної (ріелторської) діяльності

3. Основні положення Кодексу етики оцінювача (ріелтора)

Література:

1. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні [Текст]: закон України від 12.07.2001р. № 2658 // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 47.

2. Наказ Фонду Державного майна України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності » від 10.06.2013 N 796 Режим доступу до наказу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0937-13

3. Оцінка об’єктів нерухомості [Текст]: навч. посіб./ В. І. Пазинич, Л. А. Свистун; Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка. - К.: Центр учбової літератури, 2009.

1. Характеристика напрямів оціночної (видів ріелторської) діяльності підприємства-бази практики

Теоретичний матеріал

Оціночна діяльність може здійснюватись за напрямати Постанова КМУ від 21 серпня 2014 р. № 358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства»

Ріелторська діяльність може здійснюватись шляхом надання наступних ріелторських послуг (проект ЗУ «Про ріелторську діяльність» ст..13):

1) посередницька діяльність;

2) управління нерухомим майном;

3) ріелторська експертиза;

4) організація та проведення прилюдних (публічних) торгів, аукціонів та конкурсів щодо нерухомого майна;

5) інформаційно-консультаційна діяльність суб"єктів ріелторської діяльності.

Методичні рекомендації:

При висвітленні даного питанні необхідно вказати та охарактеризувати напрями оціночної діяльності(види ріелторських послуг) підприємства бази -практики відповідно до сертифікату суб’єкта оціночної діяльності (фахівця з продажу нерухомості)

 

2. Особливості державного регулювання оціночної (ріелторської) діяльності

Теоретичний матеріал

Регулювання оцінки майна і професійної оціночної діяльності являє собою систему механізмів забезпечення (гарантування) достовірності і об’єктивності оцінки майна, а також формування і розвитку відповідної інфраструктури. В процесі регулювання в той чи іншій мірі досягається присутня конкретному етапу суспільного розвитку « гармонія « суспільно значимих і корпоративних цілей.

Основними механізмами регулювання оцінки майна і професійної оціночної діяльності являються:

1. Нормативно-методичне регулювання;

2. Організаційно-правові механізми сегментування і контролю ринку оціночних послуг;

3.організаційно-правові механізми « внутрішньо корпоративної ієрархії»

4. Організаційно-правові механізми регулювання доступу на ринок оціночних послуг.

До механізмів нормативно- методичного регулювання відносяться:

Стандартизована оцінка майна, яка полягає в розробці загальних стандартів оцінки майна і комплекса нормативних вимог їх виконання;

Методичне регулювання окремих специфічних проблем практичної оціночної діяльності на різних сегментах ринку оціночних послуг.

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно вказати чи підприємство-база практики включене в державний реєстр суб’єктів оціночної діяльності. Додати до звіту витяг з реєстру суб’єктів оціночної діяльності (http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/RegisterSOD.aspx)

Наприклад (табл.2.1):

Таблиця 2.1

Витяг з реєстру суб’єктів оціночної діяльності

Назва оцінювача

П.І.Б. відповідальної за укладання угод особи

Адреса

Дата сертифікату

Напрямки діяльності

Дочірнє підприємство "Експерт-Сервіс Авто" в м.Хмельницькому ТОВ Український експертний центр "Експерт-Сервіс Авто"

Кіченко Віталій Андрійович

тел. (03822) 650503 м.Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, буд. 26, оф. 16;

13512/12 від 08-06-2012

1.3

У зв’язку з відсутністю правового регулювання діяльності агентств нерухомості в Україні сьогодні дуже складно розібратися в їх статусі та мірі відповідальності перед клієнтами. Вкажіть якими законодавчими актами керується підприємство-база практики (ріелторська фірма)

 

3. Процедура одержання (анулювання) сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, кваліфікаційного посвідчення оцінювача (сертифікату фахівця з продажу нерухомості)

Методичні рекомендації:

При висвітленні даних питань необхідно звернутися до:

- Закону України « Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність».

Стаття 15. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача

Стаття 16. Порядок прийняття рішення про видачу, позбавлення, зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва

Стаття 18. Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності

Стаття 19. Порядок видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності

- Положення про сертифікацію ріелторів(http://www.asnu.net/pages/40/)

Кваліфікаційні посвідчення оцінювача та сертифікату оціночної діяльності(фахівця з продажу нерухомості) додати до звіту як додаток.

Самостійна робота

1. Характеристика саморегульованих організацій оцінювачів (ріелторів)

Теоретичний матеріал

Саморегулівними організаціями оцінювачів є всеукраїнські громадські організації, що об'єднують фізичних осіб, які визнані оцінювачами в порядку, встановленому Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», отримали свій статус відповідно до вимог цього Закону та здійснюють повноваження з громадського регулювання оціночної діяльності.

Утворення та порядок діяльності саморегулівних організацій оцінювачів регулюються законодавством про об'єднання громадян з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Саморегулівні організації оцінювачів є юридичними особами, які діють на засадах самоврядування і діяльність яких не має на меті отримання прибутку.

Методичні рекомендації:

При виконанні даного завдання необхідно:

1.1. Дати визначення поняття саморегулівної організації

1.2. Вказати назви саморегулвних організацій оцінювачів (ріелторів) України. Вказати їх завдання та функції та до яких з них має відношення підприємство-база практики. (Склад Ради Хмельницького відділення УТО додати до звіту (http://www.uto.com.ua/uk/2013-02-22-11-13-13.html?start=4))

Наприклад:

Асоціація фахівців з нерухомості України (АФНУ) була заснована в 1995 році. АФНУ – це всеукраїнська громадська організація, яка створена з метою об’єднання громадян, що займаються здійсненням операцій з нерухомим майном (ріелторською діяльністю), для представництва та захисту соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів, а також підтримка ріелторської діяльності в Україні.

 

2. Права, обов’язки та відповідальність оцінювачів (ріелторів) і суб’єктів оціночної (ріелторської) діяльності

Методичні рекомендації:

2.1. Для виконання даного завдання зверніться до закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Розділ VI.(вкажіть нормативний документ, який регулює права, обов’язки та відповідальність ріелторів і суб’єктів ріелторської діяльності.

2.2. Проаналізуйте дотримання законодавства з даних питань підприємством базою практики

 

3. Основні положення Кодексу етики оцінювача (ріелтора)

Теоретичний матеріал

Ріелторською діяльністю є підприємницька діяльність, яка полягає в наданні визначених цим та іншими законами України послуг фізичним та юридичним особам (споживачам ріелторських послуг) при здійсненні ними операцій з нерухомістю та/або реалізації ними прав на нерухоме майно.

Ріелторська діяльність може здійснюватись лише суб'єктами ріелторської діяльності.

Ріелторська діяльність є виключним видом діяльності суб'єктів ріелторської діяльності. Суб'єктам ріелторської діяльності не дозволяється здійснення іншої діяльності окрім ріелторської.

Ріелтор – це той, хто займається нерухомістю, працюючи у Ріелторському бюро(Агенції з нерухомості). Саме слово походить від англійського “realty”, що означає „нерухомість, нерухоме майно”.

Класифікатор професій ДК 003:2005(заміна ДК 003:95),який затверджений Наказом №375 від 26.12.2006р. Державним комітетом України з питань технічного регулювання та політики споживання, у показчику професійних назв під КОД КП 3413 РІЕЛТЕР, під КОД КП 3413 ВИПУСК ДКХП 1. Агент з нерухомості, довідник кваліфікаційних характеристик професій робітників,,містить в собі характеристику професій "агент нерухомості"- ким по суті є "ріелтер".

У правових документах, що діють на території нашої держави, немає жодного акта, який би встановлював вимоги до кваліфікаційного рівня таких посередників, регулював їх діяльність, сертифікацію та можливість притягнення до відповідальності.

Методичні рекомендації:

Для відпрацювання даного завдання ознайомтеся з матеріалами сайтів:

http://www.reallook.com.ua/4971/yak-profesijni-uchasniki-rinku-neruxomosti-rielteri-zobov-yazani/

http://uto-odessa.at.ua/load/normativnaja_dokumentacija_uoo/kodeks_profesijnoji_etiki/4-1-0-16

Тема 3. Стандарти оціночної діяльності. Методичні підходи оцінювання об’єктів власності

План:

1. Загальна характеристика Національних стандартів. Основні положення

2. Принципи оцінки. Бази оцінки

3. Підходи до оцінки та їх характеристика

Самостійна робота

1. Характеристка міжнародних стандартів оцінки

2. Принцип найбільш ефективного використання

Література:

1. Про затвердження Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. №1440. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 37. – Ст. 64

2. Оцінка об’єктів нерухомості [Текст]: навч. посіб./ В. І. Пазинич, Л. А. Свистун; Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка. - К.: Центр учбової літератури, 2009.

 

1. Загальна характеристика Національних стандартів. Основні положення

Теоретичний матеріал

Національні стандарти є основними нормативно- правовими актами з оцінки майна, завдяки яким встановлюються вимоги до змісту звітів про оцінку майна та порядку їх рецензування.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" - є обов'язковим для застосування підчас проведення оцінки майна та майнових прав (далі - майно) суб'єктами оціночної діяльності, а також особами, які відповідно до законодавства здійснюють рецензування звітів про оцінку майна.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ N 2 "Оцінка нерухомого майна" є обов'язковим для застосування під час проведення оцінки нерухомого майна (нерухомості) суб'єктами оціночної діяльності, а також особами, які відповідно до законодавства здійснюють рецензування звітів про оцінку майна та проводять державну експертизу звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ N 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів" є обов'язковим для застосування під час проведення оцінки цілісного майнового комплексу суб'єкта господарювання

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ N 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності" є обов’язковим для застосування суб’єктами оціночної діяльності під час проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності, а також особами, які здійснюють відповідно до законодавства рецензування звітів про оцінку.

Методичні рекомендації:

1. При висвітленні питань необхідно звернутися до національних стандартів оцінки, та скласти таблицю основних положень стандарту(табл..3.1):

Таблиця 3.1

Основні положення Національних стандартів оцінки

Назва документа

Сфера застосування

Основні положення

НСО1"Загальні засади оцінки майна і майнових прав"

обов'язковим для застосування підчас проведення оцінки майна та майнових прав (далі - майно) суб'єктами оціночної діяльності, а також особами, які відповідно до законодавства здійснюють рецензування звітів про оцінку майна.

-загальні питання

-база оцінки та порядок визначення вартості

-загальні вимоги до проведення незалежної оцінки майна

-загальні вимоги до рецензування звітку про оцінку майна

 

2. Принципи оцінкиБази оцінки

Теоретичний матеріал

Принципи в загальному розумінні – це встановлені минулим досвідом правила, настанови, положення (судження), яких слід дотримуватися, щоб те, що виконується, максимально ефективно досягло бажаного або максимально наближеного до нього результату.

Принципи, пов'язані з ринковою середовищем – залежності, відповідності, від попиту й пропозиції, конкуренції, зміни

Принцип найкращого і ефективнішого використання об'єкта нерухомості

Принципи, засновані на уявленнях користувача – корисності, заміщення, очікування

Принципи, пов’язані з експлуатацією об’єкта - внеску; граничної продуктивності; збалансованості.

Міжнародні стандарти МКСО розрізняють такі види вартості за базою оцінки:

- Ринкова база оцінки: - ринкова вартість;

- Бази оцінки,що відмінні від ринкової: інвестиційна вартість, ліквідаційна вартість, вартість користування (споживача),страхова вартість,вартість для оподаткування вартість діючого підприємства, утилізаційна вартість.

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

2.1. Скласти таблицю принципів оцінки (табл..3.2)

Таблиця 3.2

Характеристика принципів оцінки

Назва прупи принципів

Принцип оцінки

Сфера використання

Принципи, засновані на уявленнях користувача

корисності

корисність може бути пов’язана з очікуванням майбутніх доходів чи інших вигід, наприклад, житло для конкретного споживача

2.2. Описати ринкові та неринкові види вартості та вказати ціль визначення конкретного виду вартості. З цією метою необхідно сформувати табл. 3.3

Таблиця 3.3

Характеристика видів вартості

Вид вартості

Характеристика

Мета оцінки

Ліквідаційна вартість

грошова сума, яка реально може бути отримана від продажу майна в терміни, що недостатні для проведення адекватного маркетингу відповідно до визначення ринкової вартості

Вимушений продаж

 

 

 

2.3. Ознайомитися зі звітом оцінки та сторінку висновку про вартість майна додати до звіту як додаток.

Наприклад:

ВИСНОВОК

про вартість майна

Замовник – Хмельницька комунальна міжлікарняна аптека “Лік-Фарм”.

Виконавець - суб’єкт оціночної діяльності - ТзОВ “Поділля-Експерт”.

Назва об’єкту оцінки – автомобіль ВАЗ 21063, 1987 року випуску.

Коротка характеристика – тип ТЗ – легковий седан - В, колір бежевий, державний № 01825ХІ.

Мета оцінки – визначення вартості обєкта оцінки для подальшого відчуження, згідно чинного законодавства.

Дата оцінки – на 10 червня 2011 року.

Вид вартості - ринкова вартість.

Застосовані методичні підходи – порівняльний підхід.

Ринкова вартість об’єкта оцінки станом на 10 червня 2011 року становить (без урахування ПДВ):9951 (Дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят одна) грн., або 1248 (Одна тисяча двісті сорок вісім) дол. США.

Директор

Іванов І.І.

Оцінювач

Сидоренко С.П.

 

3. Підходи до оцінки та їх характеристика

Теоретичний матеріал

Методичні підходи - загальні способи визначення вартості майна, які грунтуються на основних принципах оцінки.

Згідно із Національним Стандартом 1 для оцінки майна застосовуються такі основні методичні підходи: витратний, дохідний, порівняльний

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

3.1. Скласти таблицю методичних підходів і методівоцінки.

Таблиця 3.4

Характеристика методичних підходів і методів оцінки

Методичний підхід

Методи оцінки

Характеристика

Витратний

відтворення

 Підхід ґрунтується на припущенні, що вартість об’єкта оцінки не повинна бути більшою ніж сума витрат на будівництво нового, аналогічного оцінюваному

3.2. Вказати сферу застосування кожного методичного підходу, їх переваги і недоліки (табл..3.5)

Таблиця 3.5

Переваги і недоліки методичних підходів оцінки власності

Методичний підхід

Сфера застосування

Переваги

Недоліки

3.3. Витяг зі звіту оцінки додати до звіту практики.

Наприклад:

Витяг зі звіту:

3.4. Обґрунтування прийнятих підходів

Для проведення даної оцінки можна використати два методичні підходи:

Витратний підхід, оснований на заміщенні оцінюваного об’єкта шляхом нового будівництва функціонального будинку – аналога з подібними конструктивними елементами і з врахуванням вартості права користування земельною ділянкою.

Порівняльний підхід (аналогів продажу) базується на порівняльному аналізі цін продажу об’єктів, що подібні до об’єкта оцінки. Застосування підходу полягає в попередньому зборі даних про ринок продажу і пропозицій по об’єктах нерухомості, аналогічних з тим, що оцінюється. Підбираються найбільш близькі по параметрах еквіваленти, ціни на які надалі коригуються з урахуванням параметрів, по яких об’єкт, що оцінюється і об’єкт порівняння відрізняються один від одного.

Самостійна робота

1. Характеристика міжнародних стандартів оцінки

Теоретичний матеріал

Завдання міжнародних стандартів:

- сприяння міжнародній торгівлі і життєздатності міжнародних ринків майна та майнових праві, підтримуючи прозорість фінансових звітів, а також достовірність оцінок, що застосовуються до забезпечення запозичень та іпотеки, до правочинів із переходом права власності, при розв’язанні судових спорів або для цілей оподаткування;

- служити професійним орієнтиром для оцінювачіву всьому світі, дозволяючи їм відповідати вимогам міжнародних ринків майна щодо достовірності оцінок і вимогам міжнародного ділового співтовариства до фінансової звітності;

-запроваджувати стандарти оцінки та фінансової звітності для потреб як промислово розвинутих країн, так і таких, що розвиваються

Методичні рекомендації:

При виконанні даного завдання необхідно:

1.1. Вказати завдання міжнародних стандартів оцінки та їх структуру. З цією метою необхідно скласти таблицю. Витяг зі стандартів додати до звіту практики.

Таблиця 3.6

Характеристика міжнародних стандартів

Розділи

Зміст матеріалу

1.Інформація про МКСО

 

Вступ. Членство та організація. Досягнення МКСО. Розташування.

 

 

1.2. Вказати особливості застосування міжнародних стандартів в практиці оцінки підприємства-бази практики

 

2. Принцип найбільш ефективного використання

Теоретичний матеріал

Принцип найкращого і ефективнішого використання об'єкта нерухомості – вибирається варіант використання, у якому за об'єкт можливо заплачено найбільша ціна. Якщо ділянку вільний від будівель, то з найефективнішого варіанта використання земельних ділянок, оцінювач визначає, який об'єкт необхідно побудувати. Якщо забудова дільниці є, то оцінювач визначає, збільшувати чи вартість ділянки на величину вартості даного будівлі чи зменшити на величину витрат з зносу даного будівлі при обраному варіанті використання земельних ділянок.

Методичні рекомендації:

При виконанні даного завдання необхідно:

1.1. Витяг зі звіту оцінки про найкраще і найбільш ефективне використання об’єкта оцінки додати до звіту практики.

Наприклад:

….по вказаним вище причинах знос, або перепрофілювання оцінюваного об’єкта – будівлі, на момент оцінки законодавчо та нормативно не дозволені і економічно недоцільні. Резерви найбільш ефективного використання об’єкта нерухомості слід шукати в його раціональному використанні.

“Оцінювач” вважає, що для об’єкта оцінки при існуючому місцерозташуванню, об’ємно – конструктивних рішеннях, рівні облаштування можливе його існуюче використання.

 

Тема 4. Підстави та цілі проведення незалежного оцінювання (надання ріелторських послуг)

План:

1. Загальні вимоги проведення незалежної оцінки майна (технології надання ріелторських послуг)

2. Порядок укладання договору на проведення оцінки майна (надання ріелторських послуг)

3. Випадки обов’язкового проведення оцінки майна.

Самостійна робота

1. Основні реквізити та умови договору. Оформлення бланку договору оцінки майна (ріелторських послуг)

2. Вимоги проведення оцінки для цілей приватизації, оподаткування

Література:

1. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні [Текст]: закон України від 12.07.2001р. № 2658 // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 47.

2. Про затвердження Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. №1440. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 37. – Ст. 64.

2.Оцінка майна та майнових прав[Текст]: Нормативна база / Роїна О. М. – К.: КНТ, 2005.

3. Оцінка об’єктів нерухомості [Текст]: навч. посіб./ В. І. Пазинич, Л. А. Свистун; Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка. - К.: Центр учбової літератури, 2009.

 

1. Загальні вимогипроведення незалежної оцінки майна (технології надання ріелторських послуг)

Теоретичний матеріал

Незалежна оцінка майна – це процес визначення його вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності.

Незалежна оцінка майна проводиться у такій послідовності:

- укладення договору на проведення оцінки;

- ознайомлення з об'єктом оцінки, збирання та оброблення вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки;

- ідентифікація об'єкта оцінки та пов'язаних з ним прав, аналіз можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів;

- вибір необхідних методичних підходів, методів та оціночних процедур, що найбільш повно відповідають меті оцінки та обраній базі, визначеним у договорі на проведення оцінки та їх застосування;

- узгодження результатів оцінки, отриманих із застосуванням різних методичних підходів;

- складання звіту про оцінку майна та висновку про вартість об'єкта оцінки на дату оцінки;

- доопрацювання (актуалізація) звіту та висновку про вартість об'єкта оцінки на нову дату (у разі потреби).

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

1.1. Описати процес незалежної оцінки на конкретному прикладі (інформацію взяти зі звіту оцінки вартості)

Наприклад:

1. Укладення договору на проведення оцінки міжуправлінням комунального майна Хмельницької міської Ради та суб’єктом оціночної діяльності – ТзОВ “Поділля-Експерт” з метою проведення оцінки вартості нежитлового приміщення.

2…….

 

2Порядок укладання договору на проведення оцінки майна (надання ріелторських послуг)

Теоретичний матеріал:

Договір на проведення оцінки майна укладається в письмовій формі та може бути двостороннім або багатостороннім.

Істотними умовами договору на проведення оцінки майна є:

- зазначення майна, що підлягає оцінці;

- мета, з якою проводиться оцінка;

- вид вартості майна, що підлягає визначенню;

- дата оцінки;

- строк виконання робіт з оцінки майна;

- розмір і порядок оплати робіт;

- права та обов’язки сторін договору;

- умови забезпечення конфіденційності результатів оцінки, інформації, використаної під час її виконання;

- відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;

- порядок вирішення спорів, які можуть виникнути під час проведення оцінки та прийняття замовником її результатів.

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

1.1. Вказати етапи укладання договору підприємством - базою практики договору з клієнтами (ФДМУ).

1.2. Вказати вид договору, майно яке оцінюється, мету …(інформацію взяти з конкретного договору). Договір заповнений додати до звіту практики як додаток.

Наприклад:

Договір –двосторонній укладений в письмовій формі на проведення оцінки вартості нежитлового приміщення вбудованого, розташованого на другому та першому поверхах двохповерхової цегляної будівлі з підвалом. Будівля І групи капітальності.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для використання результатів оцінки для подальшого розрахунку орендної плати, в порядку визначеному законодавством

3. Випадки обов’язкового проведення оцінки майна

Теоретичний матеріал:

Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні ” передбачено наступні випадки проведення оцінки: “Стаття 7. Випадки проведення оцінки майна.

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

3.1. Ознайомитися зі ст.7 ЗУ « Про оцінку…» та описати випадки проведення оцінки(доцільно у вигляді таблиці)

3.2. Вказати перелік звітів оцінки базового відповідно до мети (за наявності інформації)

 

Самостійна робота

1. Основні реквізити та умови договору. Оформлення бланку договору оцінки майна (ріелторських послуг)

При виконанні завдання необхідно:

1.1. Скласти таблицю реквізитів договору на проведення оціночних (ріелторських) послуг. Оформлений договір додати як додаток до звіту практики.

Наприклад:

Таблиця 4.1.

Реквізити

Зміст

Вид вартості

Ринкова

 

 

 

 

2. Вимоги проведення оцінки для цілей приватизації, оподаткування

Теоретичний матеріал:

27 серпня 2014 р. Інформація ФДМУ про проведення оцінки для цілей оподаткування у зв’язку із змінами законодавства

У зв’язку із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань оціночної діяльності» від 29.05.2014р. №1284-VII та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 р. №358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» (далі – постанова) Фонд державного майна інформує.

На виконання підпункту 2) пункту 4 зазначеної Постанови Фонд державного майна у встановленому законодавством порядку здійснює заходи щодо приведення діяльності суб’єктів оціночної діяльності, включених згідно з вимогами Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. №231, до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, у відповідність з вимогами Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» і «Про оцінку земель».

Зокрема, здійснюються організаційно-правові заходи щодо анулювання кваліфікаційних документів оцінювачів та сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності з наступним їх виключенням з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності за напрямами (спеціалізаціями) оцінки 1.8 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства»; 2.3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» та 3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства».

Відповідно до підпункту 5) пункту 1 зазначеної Постанови Фонд державного майна за письмовим зверненням суб’єкта оціночної діяльності про намір провести оцінку для цілей оподаткування у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надходження такого звернення, забезпечує надання суб’єктові доступу до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою внесення ним інформації, яка міститься у звіті про оцінку, до такої бази.

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

1. Ознайомитися з постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 р. №358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства»

2. Вказати основні положення вказаної постанови.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ОЦІНОЧНА(РІЕЛТОРСЬКА) ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

Тема 5. Оцінювання нерухомості

Тема 5.1. Особливості та функції ринку нерухомості

План:

1. Суб’єктна структура ринку нерухомості. Взаємозв’язок ринку нерухомості і ринку послуг

2. Класифікація, функції, переваги та недоліки ринку нерухомості

3. Огляд визначеного сегменту ринку нерухомості базового підприємства

Самостійна робота

1. Особливості проведення консультування з питань стану та аналізу ринку нерухомості

2. Фактори, що впливають на розвиток ринку нерухомого майна

Література:

1. Про затвердження Національного стандарту №2 «Оцінка нерухомого майна»: постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. №1442. // Офіційний вісник України. – 2004. - № 44. – Ст. 285.

2. Економіка нерухомості [Текст]: підруч. для студентів економічних спеціальностей вищих навч.закладів України / А. М. Асаул, І. А. Брижань, В. Я. Чевганова. - К.: Лібра, 2004. - с. 11

 

1. Суб’єктна структура ринку нерухомості. Взаємозв’язок ринку нерухомості і ринку послуг

Теоретичний матеріал:

Ринок нерухомості- це взаємозалежна система ринкових механізмів, що забезпечують створення, передачу, експлуатацію і фінансування об'єктів нерухомості1.

Основні процеси функціонування ринку нерухомості -розвиток (створення), управління (експлуатація) та оборот прав на об'єкти нерухомості.

Ринок нерухомості має складну, розгалужену структуру, і диференціювати його можна за різноманітними ознаками.

Міра розвинутості ринку нерухомості багато в чому залежить від формування його інфраструктури, що включає в себе різноманітні операції і послуги, що надаються на ньому.

Нині в Україні в ринковій структурі найбільш істотними є:

- ріелтерські послуги - діяльність пов'язана з тими видами трансакційних витрат, що виникають у зв'язку зі збиранням, обробкою інформації, добором необхідних варіантів, забезпеченням достовірності відомостей про покупців, продавців, попит, пропозиції, ціни.

- оціночні послуги -нерухомість, що купується, продається, обмінюється, інвестується і т. ін., має грошовий вираз, а отже, вимагає своєї оцінки.

- страхові послуги на ринку нерухомості виконують дві функції. Перша запобігає знеціненню нерухомості, що пов'язана з ризиком функціонування самого об'єкта (можливість його фізичного знищення) та умовами його господарського обороту (виробничі ризики). Друга функція забезпечує страхування юридичної правомочності, пов'язаної з недоброякісним виконанням обов'язків за договорами або неналежним здійсненням операцій..).

- кредитування - це діяльність спеціалізованих установ, які забезпечують власників нерухомості позичковими коштами, по-перше, під заставу нерухомості (короткострокове кредитування), а по-друге, для будівництва або для придбання нерухомості (власне іпотечне кредитування).

Послуги з фінансування відрізняються своїм змістом від кредитування такими параметрами, як умови, терміни, наслідки. Процес фінансування не передбачає повернення вкладеної суми з процентом, а розрахований на отримання прибутку від самого об'єкта нерухомості.

Реєстраційні послуги включають два аспекти: реєстрацію технічних параметрів об'єктів нерухомості та реєстрацію прав на їх володіння. У першому випадку систематизується інформація про фізичні характеристики об'єкта (його конструктивні особливості, наявність інженерного обладнання, технічний стан, площа яку він займає, наявність земельної ділянки і т. ін.). У другому випадку фіксується законність титулу власності. Головним критерієм цієї послуги виступає висока міра гарантії і захищеність права власності, надійності і безпеки операцій з нерухомістю. Така міра гарантії забезпечується державним контролем.

Форми підприємницької діяльності ринку нерухомості висвітлено на рис. 5.1.

Економічними суб'єктами ринку нерухомості є:

- покупці (орендарі);

- продавці (орендодавці);

- професійні учасники ринку нерухомості

Склад професійних учасників ринку нерухомості визначається переліком процесів, що відбуваються на ринку за участю держави, і переліком видів діяльності комерційних структур. Відповідно їх можна розділити на інституціональних не інституціональних учасників

М5146, Рис. 5.1 - Форми підприємницької діяльності на ринку нерухомості

Рис. 5.1 - Форми підприємницької діяльності на ринку нерухомості

 

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

1.1. Вказати економічних суб’єктів ринку нерухомості. До якої групи суб’єктів ринку відносять підприємство-базу практики. Дати загальну характеристику даній групі.

1.2. Скласти таблицю професійних учасників ринку нерухомості та додати до звіту оцінки як додаток. Вказати тих учасників, з якими співпрацює підприємство-база практики.

Наприклад (табл.5.1):

Таблиця 5.1

Професійні учасники ринку нерухомості

Професійні учасники ринку нерухомості

Характеристика

Забудовники

Будівельний Альянс Груп

Будівельна компанія (БудАльянс) працює на ринку проектування, капітального будівництва та реконструкції з 2002 року. За ці роки компанія набула статусу найнадійнішої і найбільшої в Хмельницькій області, пройшовши перевірку роками кризи і не втративши при цьому довіри партнерів і клієнтів.

Комплекси забудовника:

ЖК Вінницька, 1/7, Довженка, 7/1, Золота Підкова

Оцінювачі

ЦНО «ПРОСКУРІВ-ЕКСПЕРТ»

Оціночна компанія «ПРОСКУРІВ-ЕКСПЕРТ» працює на ринку консалтингових і оціночних послуг з 2002 року. За час існування компанії в роботі були і є: якість і бездоганна репутація. Напрямки діяльності:

1. Об’єкти нерухомого майна

 2. Машини і обладнання

3. Транспортні засоби

4. Земельні ділянки

5. Оцінка ОІВ, бізнесу

Ріелтори

Ріелторська компанія

« ЗЛАТАГРАД»

Компанія "Златаград" надає консультаційні послуги по оцінці ринкової вартості об’єктів нерухомості, оцінці інвестиційної привабливості обєкта, формує пакет документів, який необхідний при купівлі-продажу нерухомості, здійснює післяпродажний супровід оборутки і поділяється на 3 відділи:

- Квартир

 - будинків і земельних ділянок

- оренди і комерційної нерухомості

вул. Свободи 22 тел: 71-82-35, 70-01-36;

 istina71@mail.ru

Органи державної реє!страції прав на нерухомість

Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Хмельницькій

реалізує державну політику з питань державної реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, договорів комерційної концесії (субконцесії), реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших

Продовження табл. 3.1

області

громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності; 29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 3 (0382) 65-26-88

Держкомзем

Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ та будівництва

1.3. Скласти таблицю взаємозв’язку ринку послуг і сегменту ринку нерухомості на якому працює підприємство-база практики

Наприклад (табл.5.2):

Таблиця 5.2

Взаємозв’язок ринку послуг і сегменту ринку нерухомості

Сегментація ринку

Операції з об’єктами нерухомості

Взаємозвязок з ринком послуг

Ринок житла

Будівництво

Девелопер

Визначення ціни

Оцінювач

Передача прав власності

Реєстраційна служба

 

 

 

 

Теоретичний матеріал:

2. Класифікація, функції, переваги та недоліки ринку нерухомості

Класифікаційні ознаки ринку нерухомості:

За способом здійснення угод:

- первинний ринок нерухомості;

- вторинний ринок нерухомості.

За видами угод:

- ринок купівлі-продажу;

- ринок оренди;

- ринок іпотеки;

Ринок речових прав (довірче управління).

За ступенем готовності до експлуатації:

- ринок незавершеного будівництва;

- ринок нового будівництва;

- ринок будівництва, що підлягає реконструкції.

За формою власності:

- ринки приватних об’єктів нерухомості;

- ринки державних і комунальних об’єктів нерухомості.

По галузях:

- ринок промислових і сільськогосподарських об’єктів;

- ринок суспільних і рекреаційних будівель та споруд.

За функціональним призначенням:

- ринок житлової нерухомості;

- ринок виробничих будівель;

- невиробничих будівель та приміщень;

- готелів;

- торгових приміщень.

За видом об’єктів нерухомості:

- земельний ринок;

- будівлі та споруди;

- приміщення;

- підприємства як майнові комплекси.

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

2.1. Скласти таблицю або рисунок класифікації ринку нерухомості. Дати детальну характеристику одній з класифікаційних ознак, яка,не вашу думку, має найбільше відношення до діяльності підприємства бази практики

Наприклад:

З існуючих ринків нерухомості нині найбільш розвинутими є ринки земель­них ділянок, житлової і комерційної (нежитлової) нерухомості. Підприємство – база практики АН «Ідеал» працює на як на первинному так і на вторинному ринку житлової нерухомості. Класифікація ринку за вищевказаними ознаками сформована у вигляді рис. 5.2.

Первинний і вторинний ринки, виступаючи двома частинами єдиного ринку нерухомості, взаємно впливають один на одного. Наприклад, ціни вторинного ринку - це особливий орієнтир, який показує, наскільки рентабельним є нове будівництво при існуючому рівні затрат. Взаємний вплив попиту та пропозиції на первинному і вторинному ринках нерухомості виступає фактором, що істотно ускладнює аналіз сфери обігу й вибір правильних рішень щодо інвестування в нерухомість. Особливо складним це завдання є ще й тому, що договори на ринку нерухомості носять, як відомо, приватний та найчастіше конфіденційний характер. Це серйозно утруднює збір необхідної інформації.

М5146, Рис. 5.2 - Класифікація ринку нерухомості

Рис. 5.2 - Класифікація ринку нерухомості

2.2. При виконанні завдання необхідно скласти таблицю переваг та недоліків ринку нерухомості за тим сегментом на якому працює підприємство-база прктики.

Наприклад:

АН «Ідеал» працює на ринку житлової нерухомості. За даними агентства сьогодні «хрущовки» та «сталінки» цікавлять покупців все рідше: перевага надається житлу в новобудовах.

За оцінками експертів, на «первинці» купується вдвічі більше житла, ніж на вторинному ринку. Розглянемо причини популярності новобудов, а також з’ясуємо всі негативні фактори, які можуть виникнути при купівлі таких квартир (табл.5.3).

Таблиця 5.3

Переваги і недоліки ринку новобудов

Переваги

Характеристика переваг

1. Вартість

Стартує з нижчої ціни за м.кв. Оплата розтягнута в часі

2.Плануваня…

 

 

 

Недоліки

Характеристика недоліків

Термін здачі

 Необхідний час для будівництва (за варіанта інвестування). Термін здачі можу бути відтермінованим. Є ризик нездачі об’єкта (в результаті банкрутства забудовника)

1.

 

2.

 

 

3. Огляд визначеного сегменту ринку нерухомості базового підприємства

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

3.1. Здійснити загальний огляд ринку на якому працює підприємство-база практики.

Наприклад:

Підприємство-база практики працює на ринку комерційної нерухомості.

Поняття комерційної нерухомості включає в себе: офісні приміщення (в т.ч. офіси відкритого типу й офіси закритого типу), магазини, ресторани, кафе, торгівельні центри, склади, виробничі приміщення, будівлі заводів, майнові комплекси, будівельні площадки ті ін.

Сьогодні комерційна нерухомість набагато привабливіша для інвестиційних цілей, ніж житлова. Комерційну нерухомість купляють з різними завданнями: для здачі в оренду, реконструкції та перепродажу, для ведення власного бізнесу.

Серед основних тенденцій розвитку української комерційної нерухомості в першому півріччі 20-n році експерти називають наступні:

- зростання орендних ставок в торгівельному і офісному сегментах комерційної нерухомості;

- збереження і навіть збільшення розриву між попитом і пропозицією;

- збільшення вартості проектного фінансування; банки більш консервативно підходять до кредитування нових проектів комерційної нерухомості.

У зв'язку з погіршенням умов фінансування на ринку комерційної нерухомості стався якийсь спад активності розвитку проектів, що знаходяться на етапі проектування або початкової стадії будівництва.

Продовжується тенденція введення об'єктів комерційної нерухомості в експлуатацію із запізненням від заявлених термінів. На сьогоднішній день девелоперськими структурами як ніколи витребувана послуга оцінки комерційної нерухомості.

Таблиця пропозицій комерційної нерухомості м. Хмельницький надана в додатку...

Зразок таблиці додатку

Назва комерційної нерухомості

Характеристика та місцерозташування

Ціна 1 кв. м

(грн./кв.м.)

Приміщення під магазин

Продаються приміщення під магазини в десятиповерховому 117-квартирному житловому будинку по вул. Раскової, 2А, місто Хмельницький. Будинок зданий в експлуатацію в квітні 2010 р.

1800

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

1. Особливості проведення консультування з питань стану та аналізуринку нерухомості

При виконанні даного завдання необхідно вказати яким чином надаються консультації споживачам послуг та хто їх надає.

Наприклад:

В штатному розписі підприємства-бази практики є посада менеджера по роботі з клієнтами, яку займає Петренко В.В. (по сумісництву виконує функції аналітика ринку житлової нерухомості). Він надає споживачам та працівника підприємства інформацію про стан та тенденції розвитку ринку житлової нерухомості.

Наприклад, у вересні 20___ роки будівництво зросло на ____% порівняно з серпнем цього року. Про це повідомляє Державна служба статистики.

За інформацією Держстатистики, у вересні в порівнянні з серпнем нинішнього року збільшилися (зменшилися) обсяги будівництва житлових будівель на 7%, нежитлових – на _____%. Також збільшилися (зменшилися) обсяги будівництва та інженерних споруд – на ____%.

Одночасно в річному вимірі (вересень 20___ до вересня 20____ року) обсяги будівництва впали (зросли) на _____%, а в січні-вересні – на ____%.

Крім того, за повідомленням відомства, в січні-вересня 20____ року компанії виконали будівельних робіт на загальну суму ______ млн грн.

Примітка: Огляд ринку житлової нерухомості м. Хмельницький можна знайти за адресою: http://dim.km.ua/news/id/461

 

2. Фактори, що впливають на розвиток ринку нерухомого майна

Теоретичний матеріал:

1. Економічні фактори.

Вартість майна прямо зумовлена характером економічного розвитку міста, в якому він розміщений.

2. Нормативно-правові фактори. Правила зонування і будівельні норми є важливими гарантами стабільності району.

3. Екологічні фактори. Під екологічними факторами під час оцінки нерухомості розуміють сукупність природних і природно-антропогенних факторів, що не є засобами праці, предметами споживання або джерелами енергії і сировини, але безпосередньо впливають на ефективність і корисність об’єкта нерухомості.

4. Політичні фактори зумовлені рівнем стабільності законодавства і політичної влади, наявністю гарантій прав власності.

5. Фізичні фактори. До них належать власне параметри нерухомості, характеристики земельної ділянки, навколишнього середовища- тобто все те, що є об’єктивною характеристикою самого об’єкта.

6. Місцерозташування – необхідно розглядати на трьох рівнях: регіональному, місцевому та безпосереднього оточення.

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

2.1. Скласти таблицю факторів, які впливають на ринок нерухомості (конкретного сегменту ринку, на якому працює підприємство-база практики)

Наприклад:

На ринок нерухомостівпливають соціально-економічні, екологічні, політичні та інш. фактори. Провівши дослідження факторів впливу на ринок житлової нерухомості складемо узагальнюючу таблицю факторів (табл..5.4)

Таблиця 5.4

Фактори ринку житлової нерухомості

Фактори

Характеристика

Зовнішні:

 

економічні

Фактори, що впливають на розвиток ринку житлової нерухомості в місті загалом

На об’єкти, розташовані в напрямку вектора збільшення міста, попит на ринку високий, існує тенденція зростання ціни як на житлову нерухомість та і на її оренду

 

 

 

Тема 5.2. Класифікація та правочини об’єктів нерухомості

План:

1. Класифікація житлової та нежитлової нерухомості за різними ознаками

2. Види правочинів з нерухомістю

Самостійна робота

1. Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень

2. Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Література:

1. Економіка нерухомості [Текст]: підруч. для студентів економічних спеціальностей вищих навч.закладів України / А. М. Асаул, І. А. Брижань, В. Я. Чевганова. - К.: Лібра, 2004.

2. «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»: постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. №868.// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/868-2013-п.

 

1. Класифікація житлової та нежитлової нерухомості за різними ознаками

Теоретичний матеріал:

В 2006 році фахівцями Української будівельної асоціації (УБА) розроблена класифікація житлової нерухомості, яка носить рекомендаційний характер. Було розроблено більше 100 параметрів, за якими оцінюється житло і визначається його приналежність до якого-небудь класу. Всі ці параметри для зручності оцінки були розділені на сім категорій.

Перша категорія - це місцерозташування будинку. Кожне місто має певну розбивку на зони, які визначають клас перебування там новобудов. Наприклад, у Хмельницькому їх шість - безпосередній історичний центр міста; прилеглі до нього центральні вулиці; що мають, крім житлового фонду, ще й певний рівень бізнес-активності та відповідну інфраструктуру, а також промислові та спальні райони, що знаходяться на околицях.

Друга категорія - це безпосередньо будівельні і технічні характеристики будівлі та її конструктивних елементів. Матеріали та обладнання при цьому відносяться до окремого пункту.

Крім того, важливу роль відіграють облаштування самої будівлі і прибудинкової території, його соціальна, технічна інфраструктура, а також організація управління і експлуатації.

Виходячи з цього, ми маємо п’ять класів житла - соціальне, економ, бізнес, преміум і де-люкс.

Методичні рекомендації:

1. При відпрацюванні даного завдання необхідно:

Дослідити ринок нерухомості м. Хмельницький на конкретну дату за такими напрямками:

- ринок житла;

- ринок офісних приміщень

- ринок складських приміщень і т.д

1.1. Скласти таблицю класифікації об’єктів житлової нерухомості, які пропонують на ринку нерухомості м. Хмельницького за такими класифікаційними ознаками (табл..5.5):

Таблиця 5.5

Класифікації об’єктів житлової нерухомості м. Хмельницький

Об’єкти нерухомості

Середня ціна, грн./м.кв

Інші характеристики

продажу

оренди

Місцерозташування

Технічні характеристики

Квартири:

 

 

 

 

1-но кімнатні

 

 

 

 

2-о кімнатні і т.п

 

 

 

 

 дачі

 

 

 

 

котеджі і т.д

 

 

 

 

земельні ділянки

 

 

 

 

1.2. Здійснити огляд реального стану ринку об’єктів нежитлової нерухомості (табл..5.6).

Таблиця 5.6

Класифікації об’єктів нежитлової нерухомості м. Хмельницький

Об’єкти нерухомості

Середня ціна, грн./м.кв

Зміна ціни

продажу

оренди

Місцерозташування

Технічні характеристики

гаражі

 

 

 

 

перукарні

 

 

 

 

склади

 

 

 

 

Готель і т.д.

 

 

 

 

 

2. Види правочинів з нерухомістю

Теоретичний матеріал:

Ст. 202 Цивільного кодексу України визначає правочин як дію особи, спрямовану на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочин, зокрема договір, є однією з найпоширеніших підстав виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин у системі юридичних фактів. Через що інститут правочинів можна назвати одним з найважливіших у науці цивільного права.

Слід зазначити, що право власності на житловий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, інші будівлі і споруди, що відчужуються, може бути підтверджено, зокрема, одним з таких правовстановлювальних документів або їх дублікатів: нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу, пожертви, довічного утримання (догляду), ренти, дарування, міни, лізингу; спадковим договором; свідоцтвом про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів; свідоцтвом про придбання заставленого майна на аукціоні (публічних торгах); свідоцтвом про право власності на об’єкти нерухомого майна; свідоцтвом про право на спадщину; свідоцтвом про право власності на частку в спільному майні подружжя; договором про поділ спадкового майна; договором про припинення права на утримання за умови набуття права на нерухоме майно; договором про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно; договором про виділення частки в натурі (поділ); іпотечним договором, договором про задоволення вимог іпотекодержателя, якщо умовами таких договорів передбачено передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки; рішенням суду; договором купівлі-продажу, зареєстрованим на біржі, за наявності відмітки на ньому про реєстрацію відповідних прав тощо.

Методичні рекомендації:

1. При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Вказати види правочинів щодо нерухомості з посиланням на законодавчу базу. Які правочини здійснює підприємство-база практики.

1.2. Описати процес реєстрації правочинів відновідно до законодавства

 

Самостійна робота

1. Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Теоретичний матеріал:

«Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»: постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. №868.// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/868-2013-п

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Ознайомитися з постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. №868

1.2. Скласти схемупослідовності державної реєстрації прав на нерухоме майно

Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Теоретичний матеріал:

Державній реєстрації підлягають право власності та інші речові права на таке нерухоме майно:

- житлові будинки;

- квартири;

- будівлі, в яких розташовані приміщення, призначені для перебування людини, розміщення рухомого майна, збереження матеріальних цінностей, здійснення виробництва тощо;

- споруди (інженерні, гідротехнічні тощо) - земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій;

- приміщення - частини внутрішнього об'єму житлових будинків, будівель, квартир, обмежені будівельними елементами.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

Скласти таблицю основних реквізитів Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

Тема 5.3. Характеристика основних параметрів об’єктів нерухомості при проведенні оціночних (ріелторських) операцій

План:

1. Правовий режим об'єктів нерухомого майна

2. Функціональні, економічні та інші характеристики об’єктів нерухомості

Самостійна робота

1. Характеристика нерухомості як фізичного об’єкта (на матеріалах конкретної нерухомості - об’єкта дослідження базового підприємства)

2. Основні реквізити документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно.

Література:

1. Оцінка активів підприємства[Текст]: навч. посіб. / [Панасовський Ю. В., Семененко Б. А., Теліженко О. М. та інш]; за заг. ред. Ю. В. Панасовського. - Суми: Університетська книга, 2009 - 512 с.

2. Оцінка бізнесу та нерухомості [Текст]: навч. посіб. / [В. Р. Кучеренко, Я. П. Квач, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна]. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 200 с. - Бібліогр.: с. 190-194.

 

1. Правовий режим об'єктів нерухомого майна

Теоретичний матеріал:

До найбільш важливих характеристик нерухомості як обєкта права належать:

1. Визначення власника обєкта (титул). В рамках цього питання визначається імя фізичної чи юридичної особи, склад акціонерів, термін вступу у право власності та інше.

2. Право і умови користування обєктом нерухомості. Оренда охоплює весь обєкт чи його частину, строки орендних угод, умови їх перегляду.

3. Правова форма управління обєктом нерухомості (господарське ведення, оперативне управління).

4. Правові пільги і обмеження. В цій частина зазначається наявність пільг чи обмежень,що діють у певний період часу, в конкретному регіоні, і яким чином вони поширюються на обєкт нерухомості чи на прогнозовані операції з ним

5. Поточний стан нормативно-правової бази. Враховується, вивчається нормативно-правова база країни, регіону, міста, повязана з регулюванням відносин власності, як в цілому, так і в групі обєктів нерухомості, що оцінюється

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. На конкретному прикладі об’єкта дослідження базового підприємства визначити характеристики нерухомості як обєкта права. Скласти таблицю характеристик.

Примітка: інформацію брати зі статуту чи технічної характеристики нерухомості.

Наприклад:

Правовий статус об’єкта оцінки.Нежитловий будинок що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. ХХХХХ, загальною площею 2000 м.кв., відповідно до реєстраційного посвідчення на право державної власності на будівлю № від листопада 200, зареєстрований за Державою Україна та знаходився на балансі ХХХХХ. Станом на дату оцінки, об’єкт переданий на баланс ХХХХХ. Підставою для визнання права державної власності на оцінювану будівлю, що знаходилася на балансі ХХХХХ є ХХХХХ.

Правовий статус земельної ділянки у межах якої розміщено об’єкт оцінки.Відповідно до державного акту на право постійного користування землею № від квітня 200 року виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Хмельницької міської ради земельна ділянка площею 0,1006 га., що розташована в південно-західному районі м. Хмельницького належить ХХХХХ. Згідно Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки кадастровий № ХХХХХ, земельна ділянка розташована за адресою м. Хмельницький, вул. ХХХХХ, площею 1006 кв.м., що знаходиться під об’єктом оцінки є такою, що надана у постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 1 805 595,28 гривень

 

2. Функціональні, економічні та інші характеристики об’єктів нерухомості

Теоретичний матеріал:

До характеристик нерухомості як фізичного обєкта належать:

1. Місцеположення обєкта нерухомості

2. Фізичні характеристики обєкта нерухомості

3. Функціональні характеристики обєкта нерухомості

Місце розташування. В рамках цього підходу враховуються такі параметри місцезнаходження обєкта нерухомості:

1. Країна, область, місто, вулиця, адреса. Іноді також точні географічні координати.

2. Параметри зовнішнього оточення обєкта нерухомості. Враховується віддаленість чи наближенність до таких обєктів місцевості як центр міста, парк, історична памятка.

3. Естетичне оточення обєкта нерухомості. Природний ландшафт, архітектурні ансамблі та ін.

4. Просторова, територіальна доступність засобів зовнішнього інфраструктурного забезпечення - близькість або прямий доступ до різноманітних транспортних магістралей, товарних, пасажирських станцій, баз, складів - близькість чи віддаленість промислової та житлової зон, торговельних центрів, дитячих садків, шкіл, театрів та інших культурних центрів.

Фізичні характеристики об’єкта нерухомості:

 - геометричні дані: довжина, ширина, висота будівлі, загальна і корисна площа приміщення, довжина і ширина земельної ділянки;

- Архітектурно-планувальні, землевпорядкувальнрі та будівельні рішення як в цілому по ділянці, так і окремо побудівлямі поверхам. -Склад використаних будівельних і сздоблювальних матеріалів будівель і споруд; склад грунтів, порід, інженерно-геологічна характеристика ділянки та інше.

Функціональні характеристики обєкта нерухомості містять такі дані:

– функціональне призначення обєкта нерухомості. Це може бути житловий будинок, адміністративне приміщення, складське приміщення, супермаркет, підприємство та інше.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Обрати нерухомість – об’єкт дослідження (відповідно до 1 питання теми)

1.2. Описати місце розташування об’єкта дослідження відповідно до параметрів місце розташування (табл.5.7)

Таблиця 5.7

Характеристика розташування об’єкта оцінки

Загальні відомості

Об'єкт оцінки розташований по вул. Шолом Алейхема,

м.Старокостянтинів, Хмельницької області. Характеризується високою транспортною та пішохідною доступністю, дорогами з твердим покриттям.

Переважаюча забудова

Індивідуальні житлові будинки.

Транспортна доступність

Маршрутне таксі

Стан прилеглої території

Грунтове автобільне та пішохідне сполучення, зелені насадження.

 

1.3. Описати функціональне призначення об’єкта дослідження

Наприклад, будівля коледжу - призначення - ВНЗ це - забезпеченість навчального процесу аудиторним фондом, оснащеність аудиторій навчальною оргтехнікою, компютерними засобами; характеристика фонду бібліотеки, інтернет.

Наприклад: Житловий будинок: місцерозташування - світле, чисте, з хорошою енергетикою. Прибудинкова територія із зеленими насадженнями, місцем для відпочинку та дитячим майданчиком, відкрита, але огороджена й під охороною. Гарний вид з вікон: на воду чи зелені насадження. Близькість до центру;будинок збудований з надійних екологічних матеріалів, із застосуванням сучасних технологій, має цікаве архітектурне рішення, має невелику кількість квартир.

Самостійна робота

1. Характеристика нерухомості як фізичного об’єкта (на матеріалах конкретної нерухомості - об’єкта дослідження базового підприємства)

1. Описуючи основні ознаки нерухомості, необхідно обрати конкретний об’єкт нерухомості і ознаки сформувати у таблицю (5.8)

Таблиця 5.8

Ознаки нерухомості

Ознака

Характеристика

Родові ознаки

 

 

 

 

 

 

 

Власні ознаки

 

 

2. Основні реквізити документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Скласти таблицю реквізитів документа. що підтверджує право власності на нерухомість за такою схемою:

- Назва документа;

- Ким виданий;

- Назва об’єкта;

- Дата видачі і т.д.

1.2. Документ додати до звіту як додаток.

 

Тема 5.4. Нормативно-методична база визначення вартості будівництва

План:

1. Правила визначення вартості будівництва

2. Збірники укрупнених показників відновної вартості будівель і споруд

Самостійна робота

План:

1. Генеральний план розвитку міста, його зміст та структура.

2. Паспорт технічного стану будівлі (споруди).

Література:

1. Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000), затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 27.08.2000 р. № 174.

2. УПВВ

 

1. Правила визначення вартості будівництва

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Ознайомитися з наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 27.08.2000 р. № 174.

1.2. Вказати основні положення наказу.

 

2. Збірники укрупнених показників відновної вартості будівель і споруд

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Ознайомитися зі змістом та структурою збірників укрупнених показників відновної вартості будівель і споруд.

1.2. Скласти таблицю збірників (вказати назву і номер збірника, сферу застосування, основні положення)

Самостійна робота

1. Генеральний план розвитку міста, його зміст та структура

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Ознайомитися з планом та вказати його основні напрямки ([Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.khmelnytsky.com/pdf/genplan.pdf).

 

2. Паспорт технічного стану будівлі (споруди)

При відпрацюванні даного завдання необхідно ознайомитися з паспортом технічного стану будівлі та додати його до звіту як додаток.

 

Тема 5.5. Класифікація будівель та характеристика конструктивних елементів

План:

1. Класифікація будівель за їх конструктивним характером

2. Основні і другорядні конструктивні елементи будівлі

Самостійна робота

1. Загальна характеристика будівлі як об’єкта оцінки (на прикладі конкретної нерухомості- обєкта оцінки)

Література:

1. Житлово-комунальне господарство України. Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків [Текст]: Соу жкг 75.11 – 35077234. 0015:2009/ Розробники: Б.Дамаскін, (кер. розробки);Н.Каткова, В.Кірюшин, В.Чуб [та ін]-чин. від 2009-03-02 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.budinfo.org.ua.

2. Оцінювання майна [Текст]: навч. посіб./ Т. В. Калінеску, Ю. А. Романовська, О. Д. Кирилов. - К.: Центр учбової літератури, 2012.

 

1. Класифікація будівельза їх конструктивним характером

Теоретичний матеріал:

У вітчизняній практиці будівлі і споруди поділяють за призначенням на 6 груп:

1. Житлові і соціальні, включаючи громадські, лікувальні і спортивні будівлі;

2. Промислові обєкти, в т.ч. складські приміщення;

3. Сільськогосподарські обєкти – основні(повязані з виробничою діяльністю) і допоміжні, які забезпечують життєдіяльність населення, які проживають в зоні великих міст;

4. Спеціальні споруди, які вирішують проблеми енергетичного і комунального забезпечення, до яких можна також віднести і мостівні переходи;

5. Заглиблені споруди різного типу;

6. Споруди обороного призначення.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Коротко описати класифікаційні ознаки будівель за конструктивним характером.

1.2. Вказати назву об’єкта дослідження (об’єкт може бути той, який описаний в завданнях 5.3, 5.4).

1.3. Дати характеристику об’єкту відповідно класифікаційних ознак за нижче наведеною схемою (табл..5.9).

Таблиця 5.9

Характеристика об’єкта нерухомості відповідно класифікаційних ознак

№п

Класифікаційна ознака

Характеристика

1

за призначенням

житловий

2

За благоустрієм і інженерним обладнанням

Середня

3

І т.д.

 

 

2. Основні і другорядні конструктивні елементи будівлі

Теоретичний матеріал:

До основних конструктивних елементів відносять:

- фундаменти - по глибині залягання бувають мілкого і глибокого закладення.-стрічкові, стаканного типу, стовпчасті;

- стіни і перегородки- цегляні, панельні, бетонні, залізобетонні, деревяні, камяні;

- каркас;

- перекриття – підвальні, міжетажні, і дахові;

- дах- складається з 2-х частин: -покриття даху, конструкції даху – плоский, односкатний, двух- багатоскатний, арочний, купольний, шатровий;

- внутрішні санітартно-технічні і електротехнічні пристрої.

До другорядних конструктивних елементів відносять:

- підлога- паркетні, дощані деревяні, камяні, мозаїчні, лінолеум, цементня, бетонні.

- заповнення пройомів - віконні, дверні, вітринні, ліфтові, технологічні, монтажні.

- оздоблювальні роботи - поділяють на оздоблення екстерьєрів і інтерєрів.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Скласти таблицю основних і другорядних конструктивних елементів будівлі-обєкта дослідження за такою схемою (табл..5.10)

Таблиця 5.10

Конструктивні елементи будівлі

№ п.

Назва конструктивного елементу

Характеристика

 

Основні елементи

 

1

фундамент

Мілкого закладення, стрічковий, бутовий

2

 

 

 

Самостійна робота

1. Загальна характеристика будівлі як об’єкта оцінки (на прикладі конкретної нерухомості – об’єкта оцінки)

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Скласти таблицю загальної характеристики будівлі-обєкта дослідження, наприклад (талб 5.11.)

Таблиця 5.11

Загальна характеристика будівлі

Назва елементу характеристики

Характеристика

Рік побудови

1972

Кількість поверхів в будівлі

Один

Матеріал зовнішніх стін

Цегла

Матеріал перекриття

Дерев’яне обштукатурене

Технічне забезпечення будівлі

Електроосвітлення, газопостачання

Вид з вікон

В двір та на вул. Шолом Алейхема

Низькоструменеве забезпечення

ТВ антена

Холодне водопостачання

-

Гаряче водопостачання

-

Каналізація

-

Теплопостачання

Індивідуальне

Газопостачання

Від міських газопостачальних мереж

Вентиляція

Звичайна (через вікна)

Електропостачання

Від міських газопостачальних мереж

Додаткові системи безпеки

-

 

Тема 5.6. Види зносу об’єкта нерухомості

План:

1. Фізичний знос елементів будівель та порядок його визначення

2. Технологія використання шкали оцінки зносу елементів будівлі

3. Характеристика функціонального та економічного(зовнішнього) зносу об’єкта нерухомості. та їх вплив на вартість нерухомості

Самостійна робота

1. Визначення фізичного, функціонального та економічного зносів об’єкта нерухомості (на прикладі конкретної нерухомості- обєкта оцінки

Література:

1. Житлово-комунальне господарство України. Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків [Текст]: Соу жкг 75.11 – 35077234. 0015:2009/ Розробники: Б.Дамаскін, (кер. розробки);Н.Каткова, В.Кірюшин, В.Чуб [та ін]-чин. від 2009-03-02 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.budinfo.org.ua

 

1. Фізичний знос елементів будівель та порядок його визначення

Теоретичний матеріал:

Виділяють такі види зносу:

- фізичний — знос, зумовлений частковим або повним фізичним руйнуванням будівельних конструкцій унаслідок впливу фізичних, кліматичних та інших факторів, або внаслідок неправильної експлуатації обєкта. Як видно з визначення, фізичний знос буває двох типів: перший виникає під впливом штучних та природних факторів, другий – під впливом експлуатаційних факторів;

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Дати визначення фізичного зносу. Описати методологію визначення фізичного зносу конструктивних елементів нерухомості.

1.2. Вказати особливості застосування «Правил визначення фізичного зносу житлових будинків».

2. Технологія використання шкали оцінки зносу елементів будівлі

Теоретичний матеріал:

Процент зносу кожного елементу визначається порівнянням характеристик зносу оцінюваної будівлі з типовими характеристиками, приведеними в таблицях фізичного зносу конструкцій і елементів житлових будинків. Характеристики зносу встановлені щодо кожного елементу будівлі.

Наприклад:

Таблиця 6.1.3

(Правил визначення фізичного зносу) - Фундаменти стрічкові кам’яні

Ознаки зносу

Кількісна оцінка

Фізичний знос, %

Приблизний склад робіт

Дрібні тріщини в цоколі та під вікнами першого поверху.

Ширина тріщин до 2 мм

0-20

Розшивання тріщин

Окремі глибокі тріщини, сліди вогкості на поверхні цоколя і стін, випинання окремих ділянок стін підвалу, нерівномірне осідання фундаменту

 

 

 

Конкретний відсоток величини фізичного зносу в межах наведеного в таблиці інтервалу визначається, виходячи із таких міркувань:

- якщо елемент має всі ознаки фізичного зносу, що відповідають даному інтервалові, то величина зносу приймається рівною верхній межі інтервалу;

- якщо в елементі виявлена тільки одна з кількох ознак зносу, його величина приймається рівною нижній межі інтервалу;

- якщо оцінку величини фізичного зносу треба визначити тільки за однією ознакою (або за неповним набором ознак, наведених в таблиці даного інтервалу), то її обчисляють шляхом інтерполяції в залежності від розміру або характеру існуючих несправностей.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

2.1. Скласти таблицю ознак зносу конструктивних елементів будівлі-обєкта дослідження. Приклад визначення фізичного зносу об'єкта оцінки (табл..5.12)

Таблиця 5.12

Характеристика та фактори фізичного зносу

 

Назва конструктивного елнменту

Характеристика та фактори фізичного зносу

Фізичний знос, %

1

Фундаменти

Стрічкові, залізобетонні: Тріщини у цокольній частині будівлі (табл. 6.1.5).

10

2

Стіни та перегородки

Стіни цегляні, облицьовані облицювальною цеглою: Місцями вивітрювання розчину зі швів (табл. 6.2.5).

Перегородки: тріщини в місцях примикання перегородок до стелі, поодинокі відколи. Ширина тріщин до 2 мм.(табл. 6.4.2).

15

 

3. Характеристика функціонального таекономічного(зовнішнього) зносу об’єкта нерухомості. та їх вплив на вартість нерухомості

Теоретичний матеріал:

- функціональний - знос, пов'язаний із невідповідністю функціональних характеристик об'єктів нерухомості сучасним ринковим вимогам для даного типу об'єктів.Функціональний вид зносу зумовлений,в основному, впливом науково-технічного прогресу в галузі архітектури та будівництва;

- зовнішній (економічний) - втрата вартості нерухомості внаслідок дії соціально-економічних факторів зовнішнього середовища (зміни ситуації на ринку нерухомості, погіршення місцерозташування тощо), що призводить до зменшення її потенційної корисності.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. На конкретному прикладі визначити функціональний та зовнішній знос об’єкта дослідження

Наприклад: функціональний зносвиник за рахунок невідповідності планування квартири сучасним вимогам. Фактично він обумовлений внутрішніми властивостями об’єкта. Економічний зносвиник за рахунок зниження вартості об’єкта оцінки внаслідок зменшення прибутку, у порівнянні з аналогічними об’єктами нерухомості, що експлуатується так само, як і об’єкт оцінки.. Мається на увазі вплив місця розташування.

Самостійна робота

1. Визначення фізичного, функціонального та економічного зносів об’єкта нерухомості (на прикладі конкретної нерухомості- обєкта оцінки

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно

1.1. Визначити фізичний знос конкретного об’єкта дослідження, використовуючи таблицю факторів фізичного зносу попереднього завдання.

Наприкдад (табл.5.13):

Таблиця 5.13

Визначення фізичного зносу

Назва конструктивних елементів

Питома вага,

γе, %

Фізичний знос,

фе, %

Середньозважений фізичний знос,5

 

1. Фундамент

 

12

 

10

1,2

 

2. Стіни

 

22

 

15

3,3

3.

 

 

 

 

 

 

 

Всього

100

 

14,63

 

1.2. Врахувати функціональний і економічний знос.

Наприклад:

Функціональний знос знаходиться в діапазоні від 1 до 50%, для об’єкта оцінки - 15 %, оскільки будинок знаходиться в історично - культурній, лікувально-курортній місцевості, що відповідає значенню коефіцієнта: Кф =1 – 0,15 = 0,85

Так як будинок розташований поруч з архітектурно - мистецьким витвором та дитячим санаторієм, його можна використовувати з метою здачі в оренду для відвідувачів, тому економічний знос для об’єкта оцінки становить 20% тобто 0,2, коефіцієнт який враховує економічний знос складе: Ке = 1 – 0,2 = 0,8

 

Тема 5.7. Застосування витратного підходу до оцінки нерухомості (будівництва)

План:

1. Технологія застосування витратного підходу до оцінки нерухомості.

2. Конструктивні та функціональні аналоги. Підбір та застосування інформації про вартість аналогів, що використовуються у витратному підході

3. Визначення вартості об’єкта із застосуванням витратного підходу (на прикладі конкретної нерухомості- обєкта оцінки).

Самостійна робота

План:

1. Сфера застосування витратного підходу до оцінки нерухомості.

2. Переваги і недоліки витратного підходу

Література:

1. Оцінка бізнесу та нерухомості [Текст]: навч. посіб. / [В. Р. Кучеренко, Я. П. Квач, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна]. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 200 с.

2. Експертна оцінка майна, землі і бізнесу підприємства. [Текст]: навч. посіб. / Стельмащук А. М. - Тернопіль, ТАНГ, 2005.-218 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.twirpx.com

 

1. Технологія застосування витратного підходу до оцінки нерухомості

Теоретичний матеріал:

Алгоритм витратного методу оцінки нерухомості такий:

1) розрахунок вартості земельної ділянки і витрат на її благоустрій. Якщо ділянка орендується, то враховується вартість права оренди;

2) визначається повна вартість відтворення або заміщення нерухомості;

3) проводиться розрахунок всіх видів зносу (фізичного, функціонального і зовнішнього);

4) вираховується повний знос з повної вартості відтворення або заміщення у цілях утримання вартості будівель і споруд;

5) додається до вартості земельної ділянки вартість заходів на її благоустрій та вартість будівель та споруд.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Описати технологію застосування витратного підходу до оцінки нерухомості. Вказати особливості оцінки малоповерхових будівель та додати до звіту практики звіт оцінки витратним методом малоповерхових будівель (за наявності).

1.2. Скласти схему технології застосування витратного підходу до оцінки нерухомості (відповідно НСО 2) та додати її до звіту.

 

2. Конструктивні та функціональні аналоги. Підбір та застосування інформації про вартість аналогів, що використовуються у витратному підході

Теоретичний матеріал:

Функціональний аналог – нерухоме майно яке за своїми функціональними (споживчими) характеристиками може бути визнане подібним майном до об’єкта оцінки.

За функціональним призначенням об’єкти поділяють на:

1.громадські (будівлі житлового та суспільного призначення):

- житлові будівлі;будівлі і приміщення учбово-виховного призначення тощо.

2. Промислові:

- виробничі будівлі; складські будівлі; адміністративні і побутові будівлі.

Техніко-економічний аналіз будівель і споруд, який включає:

- вивчення типологічної характеристики будівель (склад приміщень, квартир в блок-секціях, кількість блок-секцій і т.д.);

- вивчення об’ємно-ланувальної характеристики будівель (етажність, планувальний тип(коридорний, секційний). Число квартир, загальна і житлова площа,);

- вивчення конструктивної характеристики (каркасна, крупно панельна, блочна, монолітка, цегляна, змішана);

- вивчення конструктивної схеми будівлі – з поперечними чи повздовжними несучими стінами;

- характеристика оздоблення;

- характеристика інженерного обладнання будівлі (водопостачання, каналізація, отоплення, вентиляція, наявність ліфта і т.д.).

В якості аналогів оцінювачем беруться об'єкти за даними Збірник укрупнених показників відновної вартості.Підбираються потенційні об’єкти-аналоги за таблицями відповідного розділу Збірника. У випадках, коли потенційних аналогів може бути декілька, перевага надається тому аналогу, в якого співпадають з оцінюваним об’єктом поверховість, конструктивно-технологічні рішення стін, кількість секцій, а більша частина інших показників тотожні чи мають мінімальні відхилення за своїми параметрами.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Дати визначення понять «конструктивний аналог», «функціональний аналог».

1.2. Скласти схему підбору інформації про вартість для визначення вартості витратними методами

 

3. Визначення вартості об’єкта із застосуванням витратного підходу (на прикладі конкретної нерухомості - обєкта оцінки)

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

3.1. Описати процес визначення вартості конкретної нерухомості та визначити її вартість із застосуванням витратного підходу.

Наприклад: Об’єктом дослідження виступає окремо визначене майно домоволодіння - житловий будинок, який побудований в 1982 році.

Вартість одиничного показника для функціонального аналогу визначено по збірнику УПВВ таблиця 10А - 1 м3 будівельного об’єму в цінах 1969р. становить 23,0 руб.

Відновна вартість об’єкта оцінки становитиме: в цінах 1984 року:

Вв = 23,00 × 0,94 × 0,91 ×1,24 × 317 = 7 733,50 руб.,

де 0,94 - коефіцієнт, який враховує відхилення об’єму від об’єкту оцінки;

1,24 - коефіцієнт, перерахунку цін 1969 року в ціни 1984 року;

0,91 - ринковий коефіцієнт, подорожчання вартості будівництва та підрядних робіт;

317 - будівельний об’єм об’єкта оцінки.

- в цінах 201n року:Вв = 7733,50 × 18,09 =139 899 грн.,

де 18,09 - коефіцієнт ринковий станом на 01.12.201nроку.

Залишкова вартість будинку з урахуванням фізичного становитиме:

Вз = 100% - 15% = 85% = 139899  0,85 = 118 914 грн.

Вартість з урахуванням функціонального і економічного зносу становитиме:

В = 118 914  0,85  0,8 = 80 860 грн.

Отже, вартість будинку визначена витратним методом на основі відновної вартості за вирахуванням зносу становить 80 860 грн.

3.2. Витяг зі звіту про оцінку вартості об’єкта нерухомості витратним підходом додати до звіту оцінки.

Самостійна робота

1. Сфера застосування витратного підходу до оцінки нерухомості

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Скласти схему застосування витратного підходу до оцінки нерухомості

2. Переваги і недоліки витратного підходу

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

2.1. Скласти таблицю переваг і недоліків застосування витратного підходу

 

Тема 5.8. Застосування порівняльного підходу до оцінки нерухомості

План:

1. Сфера застосування порівняльного підходу до оцінки нерухомості

2. Технологія застосування порівняльного підходу до оцінки нерухомості

3. Переваги і недоліки порівняльного підходу

Самостійна робота

1. Складання схеми послідовності технологічного процесу реалізації порівняльного підходу

Література:

1. Оцінка об’єктів нерухомості [Текст]: навч. посіб. / В. І. Пазинич, Л. А. Свистун; Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка. - К.: Центр учбової літератури, 2009.

 

1. Сфера застосування порівняльного підходу до оцінки нерухомості

Теоретичний матеріал:

Сутність порівняльних підходів оцінки вартості об’єктів нерухомості полягає у визначенні рівня ціни, яку заплатить покупець за нерухомість аналогічної корисності. Даний підхід базується на врахуванні того, що найбільш ймовірним розміром вартості оцінюваного об’єкта нерухомості може бути реальна ціна продажів аналогічних об’єктів, зафіксована ринком.

Порівняльний підхід, в основному, використовується там, де є достатня база даних про угоди купівлі-продажу або оренди об’єктів власності на ринку.

Сегмент ринку об’єктів власності повинен бути відкритим і забезпечувати доступність фінансової та іншої інформації, необхідної оцінювачу.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Описати сутність та сферу застосування порівняльного підходу до оцінки нерухомості.

1.2. Скласти таблицю конкретних об’єктів нерухомості при визначенні вартості яких оцінювач підприємства-бази практики застосовував порівняльний підхід. В таблиці необхідно вказати мету, вид вартості та застосований метод.

Наприклад (табл.5.14):

Таблиця 5.14

Особливості оцінки різних об’єктів нерухомості методом порівняння

№п

Назва обєкта

Мета оцінки

Вид вартості

Метод порівняльного підходу

1

Квартира

обмін

ринкова

Регресійний аналіз

 

 

 

 

 

 

2. Технологія застосування порівняльного підходу до оцінки нерухомості

Теоретичний матеріал:

Послідовність етапів:

1. Аналіз ринкової ситуації у регіоні щодо оцінюваних об’єктів нерухомості і підбір інформації для реалізації наступних етапів.

2. Визначення ознак порівняння і показників (елементів порівняння), що суттєво впливають на вартість оцінюваного об’єкта нерухомості;

3. Розробка моделі, яка дозволяє поєднувати ознаки об’єкта-аналога з показниками оцінюваного об’єкта;

4. Розрахунок коригуючих показників з використанням інформації продажів аналогічних об’єктів на ринку нерухомості;

5. Розрахунок коригованих цін продажів об’єктів порівняння з використанням попередньо розробленої моделі і значень коригуючи показників;

6. Аналіз скоригованих цін продажів об’єктів порівняння і визначення вартості оцінюваного об’єкта нерухомості.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

2.1. Описати технологію застосування та обгрунтування порівняльного підходу до оцінки нерухомості на конкретному прикладі.

Наприклад: Обєкт оцінки – квартира (дається характеристика квартири, короткий опис місце розташування, вказуються одиниці та елементи порівняння, методи розрахунку скоригованої ціни).

2.2. Звіт оцінки нерухомості методом порівняння додати до звіту практики.

3. Переваги і недоліки порівняльного підходу:

Основною перевагою порівняльного підходу є те, що оцінювач орієнтується на фактичні ціни купівлі-продажу об’єктів-аналогів.

Метод забезпечує об’єктивність, достовірність і повну ринкову орієнтацію процесу оцінки об’єктів власності – реально відображає попит на об’єкт інвестування.

Найбільш вірогідна ціна визначається ринком, а дії оцінювача обмежуються внесенням коригувань.

За наявності достатньої кількості даних для аналізу він досить простий у застосуванні та дає надійні результати.

Порівняльний підхід має ряд істотних недоліків,що обмежує можливість його використання:

1. Неможливість застосування порівняльного підходу залежить від наявності активно функціонуючого ринку об’єктів-аналогів. Підхід базується на аналізі ринкових даних про фактично укладені угоди, тому точність результату залежить від активності та насиченості ринку даними про угоди з об’єктами-аналогами.

2. Залежність від стабільності ринку. Якщо ринок піддається значним змінам, то отримати точний результат оцінки складніше (за час із моменту укладення навіть недавньої угоди до дати оцінки ринкові умови можуть суттєво змінитися).

3. Проблема отримання інформації про фактичні ціни продажу та специфічні умови угоди.

4. Відмінність продаж.. Чим більше відмінностей між об’єктами порівняння, тим більша вірогідність отримання недостатньо точного результату.

5. Ігнорування перспектив розвитку об’єкта в майбутньому;

6. Необхідність виконання складних корегувань в процесі усунення відмінностей між об’єктом оцінки і аналогом

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

3.1. Скласти таблицю переваг та недоліків порівняльного підходу

Самостійна робота

1. Складання схеми послідовності технологічного процесу реалізації порівняльного підходу

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Скласти в довільній формі схему послідовності технологічного процесу реалізації порівняльного підходу

 

Тема 5.9. Методи порівняльного підходу

План:

1. Характеристика методів порівняльного підходу

2. Одиниці та елементи порівняння

3. Особливості підбору об’єктів-аналогів та їх аналіз

Самостійна робота

1. Визначення вартості нерухомості із застосуванням методів порівняльного підходу (на прикладі конкретної нерухомості- обєкта оцінки

Література:

1. Оценка имущества и имущественных прав в Украине: Монография / Лебедь Н. П., Мендрул А. Г., Ларцев В. С., Скрынько С. Л., Жиленко Н. В., Драпиковский А. И., Иванова И. Б. / Под ред. Н. П. Лебедь / Изд. второе, -К.: ООО « Информационно-издательская фирма «Принт-Экспресс», 2003

 

1. Характеристика методів порівняльного підходу

Теоретичний матеріал:

Порівняльний (ринковий) підхід представлений:

- методом порівняння продажів;

- методом валового рентного мультиплікатора.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Описати технологію застосування кожного з методів порівняльного підходу до оцінки нерухомості.

1.2. Вказати. Які методи найчастіше застосовує підприємство-база практики

 

2. Одиниці та елементи порівняння

Теоретичний матеріал:

Згідно класифікації Харрісона елементами порівняння є:

- умови продажу (зафіксовані угодою суттєві обставини);

- умови фінансування (розмір відсотку за кредит, термін повернення кредиту, співвідношення вартості закладеного майна та суми позики);

- ринкові умови (активність ринку, співвідношення попиту та пропозиції, рівень розвитку ринкового сегмента);

- місце розташування відповідно до засобу використання (житлова, ділова, промислова, рекреаційна зона), інфраструктурна забезпеченість;

- фізичні характеристики (фізичні параметри, якість будівництва Й експлуатації, функціональна придатність, стадія життєвого циклу об'єкта).

При порівняльному аналізі для забудованих ділянок за одиницю порівняння приймають:

- ціну за одиницю площі ділянки;

- ціну за одиницю площі приміщень, що підлягають здачі в оренду;

- ціну за одиницю загальної площі приміщень;

- ціну за одиницю об'єму споруди;

- ціну за кімнату;

- ціну за квартиру;

- ціну за одиницю нерухомого майна, яке приносить дохід

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

2.1. Обгрунтувати одиниці та елементи порівняння підібрані до конкретного об’єкта оцінки

Наприклад:

Умови продажу (вільний продаж, примусовий продаж). Даний елемент порівняння дозволяє виключити обєкти порівняння із ряду порівнянних чи провести по ним коректування цін продаж при виявленні відхилень від чисто ринкових умов продажу.

 

3. Особливості підбору об’єктів-аналогів та їх аналіз

Теоретичний матеріал:

Алгоритм вибору об’єктів-аналогів:

1. Вибір за функціональним призначенням;

2. Вибір по відношенню розміщення відповідно земної поверхні;

3. Вибір з врахуванням етажності у відповідному діапазоні;

4. Вибір з врахуванням об’ємно-конструктивного характеристики будівлі;

5. Вибір з врахуванням несучого каркасу будівлі;

6. При необхідності здійснюється корегування загальної вартості об’єктів-аналогів по окремим елементам, які можуть бути чи бути відсутніми в об’єктах аналогах в порівнянні з об’єктом оцінки.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

3.1. Скласти таблицю характеристик об’єктів-аналогів до об’єкта оцінки.

Наприклад:

Характеристики об’єктів-аналогів

 

Об’єкт № 1

Об’єкт № 2

Об’єкт № 3

Об’єкт оцінки

Адреса об’єкта

м.Камянець-Подільський, вул.Панівецька

м.Камянець-Подільський, вул.Привокзаль-на, 18

м.Камянець-Подільський, вул.Гагаріна

м.Камянець-Подільський, вул.Затонського, 1 кв №7

Назва об’єкта оцінки

Квартира однокімнатна,3/5, розташована в прилеглій до центру зоні.

Площа 32 м.кв

Без ремонту

Квартира однокімнатна, 3/5, розташована в прилеглій до центру зоні.

Площа 35 м.кв

Капітальний ремонт

Квартира однокімнатна, 3/5, розташована в прилеглій до центру зоні.

Площа 32 м.кв

Косметичний ремонт

Квартира однокімнатна, розташована в прилеглій до центру зоні.

Площа 36 м.кв

Косметичний ремонт

 

Тема 5.10. Застосування дохідного підходу до оцінки нерухомості

План:

1. Технологія застосування дохідного підходу до оцінки нерухомості, план процесу оцінки об’єкта нерухомості методами прямої і непрямої капіталізації.

2. Визначення вартості об’єкта із застосуванням дохідного підходу

3. Розрахунок ставки дисконтування.

Самостійна робота

1. Сфера застосування дохідного підходу до оцінки нерухомості.

2. Переваги і недоліки дохідного підходу

Література:

1. Оцінка бізнесу та нерухомості [Текст]: навч. посіб. / [В. Р. Кучеренко, Я. П. Квач, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна]. - К.: Центр учбової літератури, 2009, с. 74-82

1. Оцінка об’єктів нерухомості [Текст]: навч. посіб. / В. І. Пазинич, Л. А. Свистун; Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка. - К.: Центр учбової літератури, 2009. с. 219-230

 

1. Технологія застосування дохідного підходу до оцінки нерухомості, план процесу оцінки об’єкта нерухомості методами прямої і непрямої капіталізації

Теоретичний матеріал:

Дохідний підхід базується на визначенні вартості об’єкта нерухомості на основі поточної вартості очікуваних доходів від володіння цим об’єктом

В рамках дохідного підходу можливе застосування одного із двух методів:

1. метод прямої капіталізації доходів.

2. метод капіталізації за нормою віддачі (непрямої капіталізації доходів).

Застосування даного методу передбачає використання таких процедур оцінки:

1. Вивчення ринку оренди, орендної плати на аналогічні обєкти.

2. Обгрунтування орендної плати.

3. Прогнозування чистого операційного доходу.

4. Обгрунтування ставки капіталізації, що застосовується до обєкта.

5. Розрахунок вартості обєкта за методом прямої капіталізації доходу.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Скласти план-схему оцінки вартості нерухомості з застосуванням методів прямої і непрямої капіталізації.

1.2. Описати схожі та відмінні риси застосування методів прямої і непрямої капіталізації.

 

2. Визначення вартості об’єкта із застосуванням дохідного підходу

Теоретичний матеріал:

1) Потенційного валового доходу- і являє собою максимально можливий обсяг коштів, які отримує власник (користувач) при найкращому і найефективнішому використанні нерухомості. (100% загрузка).

Джерелом доходу є орендна плата, тому його величина буде залежати від площі (S) обєкта і орендної плати Са:

ПВД = S х Са

2) Дійсний валовий дохід –це потенційний валовий дохід зменшений на величину поправки не недовикористання і податку на додану вартість:

ДВД= ПВД – Збитки + інші доходи

Поправка на недовикористання ПН= ПВД.t/12

T – число місяців, необхідних для пошуку орендатора на співставну нерухомість

3) Чистий операційний дохід дорівнює грошовій сумі, яку отримує власник нерухомості виходячи із її найкращого і найбільш ефективного використання після здійснення всіх витрат.

До витрат відносять- витрати на утримання нерухомості (комунальні, ремонтні роботи, зарплата обслуговуючого персоналу, податки на з/пл., на пожарну охорону і забезпечення безпеки, рекламу, консультації і юридичне обслуговування, на управління, на амортизацію).

ЧОД=ДВД-ОВ (операційні витрати)

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

2.1. Прийняти участь в оцінкі щодо визначення вартість конкретної нерухомості із застосуванням методу прямої (або непрямої) капіталізації.

2.2. Витяг зі звіту оцінки додати до звіту практики

 

3. Розрахунок ставки дисконтування.

Теоретичний матеріал:

У загальному випадку норма доходу (норма дисконтування) визначається сумою безризикової норми (ставки) та премії за ризики.

Внаслідок впливу багатьох факторів навколишнього економічного та політичного середовища прогнози доходів мають елементи невизначеності. Ця невизначеність і є ризик — тобто ймовірність того, що розміри отриманих доходів можуть дещо відрізнятися від прогнозованих. Чим більша невизначеність (ризик), тим більший відсоток доходу бажали б отримувати інвестори для компенсації цієї невизначе­ності. За мінімального ризику відсоток доходу, який бажали б отримати інвестори, вимірюється безризиковою ставкою. Для умов України це річні норми доходу на депозити юридичних осіб найбільш стабільних комерційних банків у стабільній конвертованій валюті, що визначені відповідно до розміру та тривалості (не менш року) вкладеного депозиту.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

3.1. Прийняти участь в розрахунку ставкти дисконтування для конкретного об’єкта нерухомості.

3.2. Скласти таблицю ризиків для конкретного об’єкта нерухомості та обґрунтувати їх розмір

 

Тема 5.11. Оцінка вартості земельних ділянок

План:

1. Правочини із земельними ділянками

2. Характеристика методичних підходів оцінки земельних ділянок

3. Ознайомлення зі звітом про оцінку земельних ділянок та висновком про вартість. Описання основних положень звіту

Самостійна робота:

1. Класифікація земель за категоріями.

2. Порядок зонування міського простору. Державний кадастровий облік.

Література:

1. Оцінка земель [Текст]: навч. посіб. / М. Г. Ступень, Р. Й. Гулько, І. Р. Залуцький, О. Я. Микула та ін.; за заг.ред. М. Г. Ступеня. - Львів: « Новий світ» - 2000»,- 2005. – С. 265-282.

2. Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92**» від 17.04.1992 N 44 – Режим доступу до наказу.: http://uapravo.net/akty/zakon-main/akt9pxvw4k/index.htm.

 

1.Правочини із земельними ділянками

Теоретичний матеріал:

У законодавстві України міститься таке визначення земельної ділянки: це частина земної поверхні з установленими межами, яка характеризується певним місцем розташування, господарським використанням, правовим режимом та іншими суттєвими ознаками, з визначеними щодо неї правами. Межа – це умовна лінія, яка відокремлює територію земельної ділянки від іншої частини земної поверхні

Земельні поліпшення - зміна якісних характеристик земельної ділянки внаслідок розташування в її межах будинків, будівель, споруд, об'єктів інженерної інфраструктури, меліоративних систем, багаторічних насаджень, лісової та іншої рослинності, а також внаслідок господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів тощо).

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Описати правочини. Які можуть бути здійсненні з земельними ділянками.

1.2. Вказати діяльність підприємства бази практики щодо здійснення правочинів з земельними ділянками.

1.3. Скласти таблицю основних факторів вартості земельної ділянки, наприклад (табл..5.15)

Таблиця 5.15

Основні фактори вартості земельної ділянки

Фактори

Характеристика

1

2

Просторові

Місцезнаходження

Ринкові

Зумовлюються переважно попитом

Правові

 

 

 

 

2. Характеристика методичних підходів оцінки земельних ділянок

Теоретичний матеріал:

ЗУ « Про оцінку земель» Стаття 2. Правове регулювання оцінки земель - визначає, що оцінка земель здійснюється відповідно до Конституції України (254к/96-ВР), Земельного кодексу України (2768-14), Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (2658-14), інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об'єкта оцінки.

1. Підхід, основний на зіставлені продажів.

Базова концепція методу говорить, що жоден розумно діючий на ринку інвестор не заплатить за об'єкт суму, істотно більшу, ніж була сплачена за аналогічні об'єкти в аналогічні проміжки часу при аналогічних умовах продажу.

2. Підхід, що базується на врахуванні витрат на освоєння та забудову.

Методичний підхід, що базується на врахуванні витрат на земельні поліпшення, використовується для оцінки поліпшених земельних ділянок або земельних ділянок, поліпшення яких передбачається за умови найбільш ефективного їх використання (фактичного чи умовного)

3. Методичний підхід, що базується на капіталізації чистого операційного або рентного доходу (фактичного чи очікуваного) передбачає визначення розміру вартості земельної ділянки від найефективнішого використання земельної ділянки з урахуванням установлених обтяжень та обмежень.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

2.1. Дати характеристику кожного методичного підходу до оцінки вартості земельних ділянок. Обгрунтувати в яких випадках застосовується кожен з методичних підходів.

2.2. Вказати земельні ділянки, які є об’єктами дослідження базового підприємства (за наявності таких)

2.3. Скласти алгоритм оцінки за одним з методичних підходів та додати до звіту практики як додаток, наприклад (табл..5.16)

Таблиця 5.16

Алгоритм оцінки

Етап

Характеристика

1

Визначення вартості земельної ділянки з поліпшеннями

На основі інформації зіставлення порівняльних цін продажів або пропозицій, чи, як виняток, використання оцінок вартості таких об’єктів

2

Розрахунок вартості відтворення (заміщення) поліпшень, аналогічних тим, що розташовані на земельній ділянці, яка оцінюється

 

 

3. Ознайомлення зі звітом про оцінку земельних ділянок та висновком про вартість.Описання основних положень звіту

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

3.1. Ознайомитися зі звітом про оцінку земельної ділянки або прийняти участь в оцінці вартості земельної ділянки (за наявної можливості);

3.2. Описати або скласти таблицю основних положень звіту оцінки;

3.3. Витяг зі звіту оцінки додати до звіту практики як додаток

Самостійна робота:

1. Класифікація земель за категоріями

Теоретичний матеріал:

Залежно від споживчих якостей і відповідного призначення землі розподіляються за такими категоріями.

Класифікація земель за категоріями:

а) землі сільськогосподарського призначення;

б) землі житлової та громадської забудови;

в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призна­чення;

г) землі оздоровчого призначення;

г) землі рекреаційного призначення;

д) землі історико-культурного призначення;

е) землі лісового фонду;

є) землі водного фонду;

ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Скласти таблицю класифікації земель за категоріями з посиланням на законодавчу базу.

1.2. Надати класифікацію земель м. Хмельницького або Хмельницької області з вказанням площі (за наявності інформації)

 

2. Порядок зонування міського простору. Державний кадастровий облік

Теоретичний матеріал:

Державний земельний кадастр – єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення чи припинення права власності на земельні ділянки і права користування ними та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі й землекористувачів.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

2.1. Вказати завдання і функції державного земельного кадастру.

2.2. Описати як надається інформація про положення земельної ділянки

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОЦІНЮВАННЯ РУХОМОГО МАЙНА

Тема 6. Оцінювання машин та обладнання

План:

1. Технологія ідентифікації машин і обладнання для цілей оцінки

2. Підходи до оцінки машин та обладнання: дохідний, ви­тратний, порівняльний

Самостійна робота

1. Класифікаційні характеристики машин і обладнання

Література:

1. Експертна оцінка майна, землі і бізнесу підприємства. [Текст]: навч. посіб. / Стельмащук А. М. - Тернопіль, ТАНГ, 2005. - 218 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.twirpx.com С.57

2. Оцінка бізнесу [Текст]: навч. посіб. / П. В. Круш, С. В. Поліщук - К: Центр навчальної літератури, 2004. С. 96-100

 

1. Технологія ідентифікації машин і обладнання для цілей оцінки

Теоретичний матеріал:

Машини та обладнання – це матеріальні активи, інші, ніж нерухомість, які: утримуються організацією для використання у виробництві або продажу товарів, або надання послуг, для надання в оренду іншим особам, або в адміністративних цілях; як очікується, будуть використані протягом певного часу.

Перелік необхідних документів і інформації для оцінки обладнання:

- повне найменування обладнання: марка, модель, серія.

- завод (фірма) - виготівник.

- рік випуску.

- технічні характеристики об'єкту (потужність, маса, розміри, пробіг, продуктивність і т.п. - згідно технічної документації).

- інвентарний номер, повна і залишкова балансова вартість на останню звітну дату перед датою оцінки (якщо власник об'єкту - юридична особа).

- відомості про консервацію і ремонт (заміна вузлів, агрегатів, устаткування).

Даний перелік носить попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку обладнання і переліком обладнання. Середній термін виконання замовлення за оцінкою обладнання може складати (залежно від ступеня складності технологічного обладнання і від числа позицій) від трьох днів до місяця.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Описати особливості ідентифікації машин і обладнання для цілей оцінки.

1.2. Вказати, які машини і обладнання були об’єктом оцінки базового підприємства

 

2. Підходи до оцінки машин та обладнання: дохідний, ви­тратний, порівняльний

Теоретичний матеріал:

Оцінка машин та обладнання може здійснюватися з використанням будь-яких наступних підходів:

- підходу порівняння продажів;

- витратного підходу (залишкова вартість заміщення);

- доходного підходу.

Для великої кількості цілей найбільш прийнятною базою оцінки є ринкова вартість. Однак ринкова вартість просто має за умову, що передбачається обмін у правочині між незалежними, обізнаними та бажаючими сторонами, не кажучи нічого про те, як конкретний актив має бути виставлений на продаж, або про інші специфічні обставини, що можуть суттєво впливати на вартість. Тому при виконанні оцінки машин та обладнання Оцінювач повинен встановлювати додаткові прийнятні припущення стосовно природи активу та цілі оцінки. Такі припущення можуть включати стан бізнесу, в якому в цей час використовуються машини та обладнання, або ступінь зв'язку індивідуальних об'єктів з іншими активами.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

2.1. Скласти таблицю факторів, що впливають на вартість машин і обладнання

2.2 Ознайомитися зі звітом оцінки, та скласти схеми використання витратного, порівняльного та дохідного підходів оцінки вартості машин, обладнання, ТЗ. Вказати особливості застосування кожного підходу на прикладі конкретного майна.

2.3. Витяг зі звіту оцінки додати до звіту практики.

 

Самостійна робота

1. Класифікаційні характеристики машин і обладнання

Теоретичний матеріал:

Класифікація машин та обладнання:

- Силові та робочі машини й обладнання;

- Енергетичне обладнання;

- Інформаційне обладнання;

- Транспортні засоби;

- Виробничий і господарський інвентар

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Скласти таблицю класифікації машин та обладнання за такою схемою (табл. 6.1)

Таблиця 6.1

№ п.п

 Елемент класифікації

Характеристика

 

Тема 7. Оцінювання транспортних засобів

1. Класифікація транспортних засобів

2. Характеристика підходів, які застосовуються при оцінці колісних транспортних засобів

Самостійна робота:

1. Технічний огляд транспортного засобу

2. Ідентифікація дорожнього транспортного засобу

Література:

1. Наказ Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України « Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів» від 24.11.2003 N 142/5/2092, Режим доступу до наказу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1074-03

 

1. Класифікація транспортних засобів

Теоретичний матеріал:

Закон України Про автомобільний транспорт від5 квітня 2001 року N 2344-ІІІ (в редакції Закону N 3492-ІV від 23.02.2006) дає таку класифікаціяю транспортних засобів

Транспортні засоби за своїм призначенням поділяються на:

- транспортні засоби загального призначення;

- транспортні засоби спеціалізованого призначення;

- транспортні засоби аменатранс призначення.

Классификация транспортних засобів згідно Державного класифікатору України «Класифікація основних засобів» ДК 013-97 дана в таблиці.

Класифікация транспортних засобів

Код

Назва

210100

Автомобілі легкові

210200

Автомобілі вантажні

210300

Автомобілі спеціалізовані

210400

Автобуси и тролейбуси

210500

Корпуса и прицепи автомобілів

210600

Обладнання автомобільне

210700

Судна

210800

Локомотиви аменатранспор

210900

Апарати літальні повітряні и космічні літальні апарати

211000

Мотоцикли і велосипеди

211100

аменатранспорт виробничий напольний рейсовий

Дана класифікація не включає машини сільськогосподарські і лісогосподарські (код 310100) і машини для гірничодобуваючої промисловості і будівництва(код 310400), які відповідно класифікації вилучені з «Транспортних засобів» і віднесені до 3 групи основних амена.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

- Скласти таблицю класифікації транспортних засобів, оцінку яких здійснює підприємство-база практики за схемою (табл. 7.1)

Таблиця 7.1

Класифікації транспортних засобів

Назва транспортного засобу

Характеристика транспортного засобу

Мета оцінки

 

2. Характеристика підходів, які застосовуються при оцінці колісних транспортних засобів

Теоретичний матеріал:

Оцінку дорожніх транспортних засобів здійснюють відповідно до Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів

Порівняльний підхід ґрунтується на аналізі цін продажу (пропозиції) ДТЗ, ідентичних або аналогічних оцінюваному на первинному чи вторинному ринках ДТЗ, з відповідним коригуванням, що враховує відмінності між об’єктами порівняння та об’єктом оцінки.

Під первинним мається на увазі ринок нових ДТЗ, під вторинним – ринок ДТЗ, які перебували в користуванні

Основні методи витратного підходу, які використовуються для оцінки ДТЗ:

- калькуляція витрат на переобладнання ДТЗ;

- калькуляція витрат на відновлення пошкоджених чи розкомплектованих ДТЗ і їх складових;

- калькуляція витрат на штучне виготовлення ДТЗ;

- калькуляція витрат на демонтаж працездатних складових у разі визначення утилізаційної вартості ДТЗ.

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

2.1. Описати основні положення методичних підходів оцінки транспортних засобів

2.2. На матеріалах конкретного обєкта (ТЗ) показати методику оцінеи ТЗ. Витяг зі звіту додати до звітиу практики

Самостійна робота:

1.Технічний огляд транспортного засобу

Теоретичний матеріал:

Процент додаткового збільшення(зменшення) вартості ТЗ (витяг з методики оцінки ДТЗ)

Наименування

%

Примітка

Фактори, які впливають на процент збільшення вартості ТЗ

Відсутність корозійних пошкоджень

10

 

Відсутність слідів аварійних пошкоджень і перепофарбування

5

 

Проведення:

- капітальний ремонт двигуна

- кузов з повною покраскою

- заміна кузова

 

5

15

30

При терміні експлуатації не менше 8 років для ТЗ виробництва СНР и 12 років – для ТЗ країн дальнього зарубіжжя

Фактори, які впливають на процент зменшення вартості ТЗ

Непроходження чергового техогляду в ДАІ

5

При експлуатації більше 5 років

ТЗ експлуатується в інтенсивному режимі чи таксі

15

Сліди підтікання масла і палива; підвищений шум

 

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

1.1. Описати етапи проведення технічного огляду транспортного засобу

1.2. Скласти таблицю факторів, які впливають на вартість транспортного засобу

 

2. Ідентифікація дорожнього транспортного засобу

Методичні рекомендації:

При відпрацюванні даного завдання необхідно:

2.1 На конкретному прикладі показати порядок проведення ідентифікації транспортного засобу.


МОДУЛЬ 2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. “ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА WORD В ОЦІНОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ”

Тема 1: Засоби текстового та табличного редакторів і управління оціночною фірмою.

План:

1. Інструктаж з техніки безпеки і охорони праці

2. Організаційна структура оціночної (ріелторської) фірми.

3. Засоби текстового редактора Word.

Самостійна робота

1. Особливості застосування різних способів друку при створенні макета друкованого рекламного оголошення про відкриття оціночної фірми (агентства нерухомості).

2. Складання схеми основних положень статуту оціночної (ріелторської) фірми, та опис організаційно-правової форми діяльності фірми засобами редактора Microsoft Word.

Література

1. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

2. Про охорону праці: Закон України від 14.10 1992р. № 2694-XII(зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/2694-12.

3. Асаул А. М. Економіка нерухомості: підруч. [для студ. економічних спеціальностей вищ. навч. закл.] / А. М. Асаул, І. А. Брижань, В. Я. Чевганова. - К.: Лібра, 2004. - 304 с.

4. Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс. с.135-141.

 

1. Інструктаж з техніки безпеки і охорони праці

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

1.1. Описати основні положення інструктажу з техніки безпеки і охорони праці засобами текстового редактора Word.

1.2. Зайти в всесвітню мережу Internet і знайти закони України „ Про охорону праці”, „ Про охорону здоров’я”. Створити на диску D папку з іменем Практика ОМ11 та всю документацію надалі зберігати у дану папку.

1.3.Описати основні положення законів України „ Про охорону праці”, „ Про охорону здоров’я за зразком табл.1:

Таблиця 1.

Основні положення законуУкраїни „ Про охорону праці”

Назва розділу

Основні положення

1.Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору

При укладанні трудового договору громадянин має бути проінформований власником під розписку про умови праці...

2....

...

 

2. Організаційна структура оціночної (ріелторської) фірми. Основні форми, напрями оціночної (ріелторської) діяльності

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

2.1. Запропонувати організаційну структуру оціночної (ріелторської) фірми для підприємства-бази навчальної практики. Описати який тип організаційної структури Ви запропонували і чому.

2.2. Скласти схему запропонованого типу організаційної структури підприємства-бази практики. Зразок організаційної моделі управління (рис.1).

М5146, Рис. 1 - Зразок організаційної моделі управління

Рис. 1 - Зразок організаційної моделі управління

 

3. Засоби текстового редактора Word.

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

3.1. Створити макет друкованого рекламного оголошення про відкриття оціночної фірми, застосовуючи засоби масової інформації (газета „Є”, „ Браво” та інш.) і враховуючи вимоги до складання рекламних оголошень скласти оголошення про відкриття новоствореної оціночної фірми.

Самостійна робота

1. Особливості застосування різних способів друку при створенні макета друкованого рекламного оголошення про відкриття оціночної фірми (агентства нерухомості)

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

1.1. Описати особливості застосування різних способів друку при створенні макета друкованого рекламного оголошення про відкриття оціночної фірми

 

2. Складання схеми основних положень статуту оціночної (ріелторської) фірми, та опис організаційно-правової форми діяльності фірми засобами редактора Microsoft Word

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

2.1. Скласти схему основних положень статуту оціночної (ріелторської) фірми (статут взяти з навчальної практики на підприємстві)

2.2. Скласти таблицю характеристики типів організаційно-правових форм діяльності підприємств, застосовуючи редактор Microsoft Word.

 

Тема 2. Ринок нерухомості в системі ринків

План

1. Описати види ринків нерухомості. Скласти схему видів ринку нерухомості та проаналізувати ринок нерухомості м. Хмельницький застосовуючи редактор Microsoft Word.

2. Скласти таблицю функцій ринку нерухомості та схему суб’єктної структури ринку нерухомості застосовуючи редактор Microsoft Word.

3. Описати ознаки обєктів нерухомості та визначити сутнісні характеристики нерухомості. Створити рисунки ознак та характеристик нерухомості, застосовуючи редактор Microsoft Word.

Самостійна робота

1. Характеристика суб’єктів ринку нерухомості. Склад професійних учасників ринку нерухомості.

2. Характеристика ринку на якому працює оціночна фірма (агентство нерухомості).

Література:

1. Асаул А. М. Економіка нерухомості: підруч. [для студ. економічних спеціальностей вищ. навч. закл.] / А. М. Асаул, І. А. Брижань, В. Я. Чевганова. - К.: Лібра, 2004. - 304 с.

2. Шестопалов Є. А. Інформатика, базовий курс. с.135-141

 

1. Описати види ринків нерухомості. Скласти схему видів ринку нерухомості та проаналізувати ринок нерухомості м. Хмельницький застосовуючи редактор MicrosoftWord

Теоретичний матеріал:

Ринок нерухомості класифікують за різними ознаками:

- за формою власності;

- за функціональним призначенням

- за видом обєктів нерухомості і т. д.

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

1.1. За допомогою редактора Microsoft Word дати характеристику видам ринку залежно від способів здійснення договорів.

1.2. Обгрунтувати вплив ціни, попиту та пропозиції, на первинному і вторинному ринках на рішення щодо інвестування в нерухомість.

1.3. Застосовуючи редактор Microsoft Word скласти схему класифікації ринку нерухомості

1.4. Використовуючи інформацію (газета «Є», « Всім») про продаж житлової нерухомості в м. Хмельницький здійснити аналіз та скласти відповідну таблицю ринку житлової нерухомості за наступними ознаками:

- пропозиції на первинному та вторинному ринку.

- пропозиції квартир (1,2,3,4 т.п.)

- пропозиції дач, гаражів (за мікрорайонами та цінами).

 

2. Скласти таблицю функцій ринку нерухомості та схему суб’єктної структури ринку нерухомості застосовуючи редактор MicrosoftWord

Теоретичний матеріал:

Функціонування ринку нерухомості як елемента ринкової структури характеризують особливості, які розкриваються через його функції (інвестиційна, інформаційна, ціноутворююча, організаційта і т.д.).

Ринок нерухомості має складну, розгалужену структуру, і диференціювати його можна за різноманітними ознаками. Виходяси з триєдності сутності нерухомості ринок нерухомості – це три базових сектори єдиного ринку нерухомості:

- сектор розвитку (створення) нерухомості (інвестори, кредитори, проектувальники, будівельники, забудовники, девелопери, редевелопери);

- сектор обороту прав на обєкти нерухомості (ріелтори, брокери, оцінювачі, продавці, орендодавці);

- Сектор управління (експлуатації обєктів нерухомості) (системи обєктів нерухомості: комунальний, відомчий, приватний, житловий, земельний фонд).

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

2.1. застосовуючи редактор Microsoft Word скласти таблицю функцій ринку нерухомості, наприклад, до основнихї функцій ринку нерухомості належать (табл. 2):

Таблиця 2

Функції ринку нерухомості

Функції

Характеристика

Інвестиційна

Ринок нерухомості є привабливим засобом збереження й збільшення капіталу, сприяє переведень і нагромаджень населення з пасивної фороми запасів у реальний капітал, що приносить дохід власнику нерухомості

Інформаційна

 

Т.д.

 

2.2. застосовуючи редактор Microsoft Word скласти схему субєктної структури ринку нерухомості, використовуючи подану в теоретичному матеріалі інформацію. В схемі показати взаємозвязок між учасниками первинного та вторинного ринку нерухомості, між продавцями та покупцями.

 

3.Описати ознаки обєктів нерухомості та визначити сутнісні характеристики нерухомості. Створити рисунки ознак та характеристик нерухомості, застосовуючи редактор MicrosoftWord

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

3.1. Застосовуючи редактор Microsoft Word та дані завдання 1 описати конкретний об’єкт нерухомості(квартира, будинок, гараж, дача, і т.д.). за такою схемою:

А). Фізичні характеристики обєкта нерухомості

- земельна ділянка - площа ділянки при будинку і т. д.

- будівля -вік будівлі і т.д.

- квартира –поверх.

Б). Юридичний та майновий статус обєктів нерухомості-поштова адреса, титул і т.д.

В. Економічні умови угоди по обєктах нерухомості-дата початку та завершення експозиції; і т.д.

3.2. Застосовуючи редактор Microsoft Word в довільній формі створити рисунки ознак та характеристик нерухомості

Самостійна робота

1. Характеристика суб’єктів ринку нерухомості. Склад професійних учасників ринку нерухомості

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

1.1. Дати характеристику субєктам ринку нерухомості в такому порядку (табл.3):

Характеристика субєктів ринку нерухомості

Суб’єкт ринку нерухомості

 Характеристика суб’єкта ринку нерухомості

1.2. В довільній формі скласти схему складу професійних учасників ринку нерухомості, застосовуючи редактор Microsoft Word

 

2. Характеристика ринку на якому працює оціночна фірма (агентство нерухомості)

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

2.1. Охарактеризувати ринок (комерційної нерухомості, житла, транспортних засобів і т.д) на якому працює оціночна фірма (агентство нерухомості) таскласти таблицю її основних конкурентів(назви фірм), застосовуючи редактор Microsoft Word.

 

Тема 3. Організація роботи за допомогою редактора Microsoft Word. Основні принципи оцінки

План:

1. Процес створення таблиць за допомогою редактора Microsoft Word.

2. Особливості застосування редактора Microsoft Word при обґрунтуванні принципів оцінки

3. Створення таблиці «Характеристика принципів оцінки» засобами текстового редактора.

Самостійна робота

1. Схема взаємозв’язку принципів оцінки вартості об’єкта оцінки.

2. Обґрунтування застосування принципу найкращого і найефективнішого використання об’єкта оцінки. (на конкретному прикладі).

Література:

1. Асаул А. М. Економіка нерухомості: підруч. [для студ. економічних спеціальностей вищ. навч. закл.] / А. М. Асаул, І. А. Брижань, В. Я. Чевганова. - К.: Лібра, 2004. С.

2. Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс. С. 161-166.

 

1. Процес створення таблиць за допомогою редактора Microsoft Word

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

1.1. Описати процес створення таблиць за допомогою редактора Microsoft Word

 

2. Особливості застосування редактора Microsoft Word при обґрунтуванні принципів оцінки

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

2.1. Засобами редактора Microsoft Word дати загальну характеристику кожній групі принципів оцінки

 

3. Створення таблиці «Характеристика принципів оцінки» засобами текстового редактора

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

3.1. Створити таблицю довільної форми.

3.2. Описати принципи оцінкиз врахуванням таких показників (табл. 4).

Таблиця 4

Характеристика принципів оцінки

Група принципів оцінки

Принципи оцінки

Методичні підходи

 

Самостійна робота

1. Схема взаємозв’язку принципів оцінки вартості об’єкта оцінки

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

1.1. Скласти схему взаємозв’язку принципів оцінки сформуйте за допомогою текстового редактора Microsoft Word (наприклад: рис.2)

М5146, Рис. 2 - Схема взаємозв’язку принципів оцінки

Рис. 2 - Схема взаємозв’язку принципів оцінки

 

2. Обґрунтування застосування принципу найкращого і найефективнішого використання об’єкта оцінки. (на конкретному прикладі)

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

2.1. Обґрунтувати принцип найкращого і ефективнішого використання об’єкта нерухомості шляхом виконання ситуації за нижче наданою схемою.

Ситуація

Ви заключили угоду для оцінки землі в комерційній зоні невеликої фірми. Зонування дозволяє, а фізичні характеристики ділянки ідеальні для великого супермаркета, готелю, театру чи мережі торгових магазинів. Обґрунтуйте найкращий і найбільш ефективний варіант використання земельної ділянки, використовуючи принципи оцінки та дані табл. 5

Таблиця 5

Показник

супермаркет

готель

театр

торговельна мережа

Аналіз місце розташування земельної ділянки земельної ділянки

 

Переваги

 

Недоліки

 

 

Тема 4. Організація роботи в всесвітній мережі Internet

План

1. Принципи роботи всесвітньої мережі Internet.

2. Пошук законодавчої та нормативно-правової бази оціночної діяльності. Скласти таблицю основних положень:

- Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» № 2658-Ш від 12 липня 2001 року;

- Національних Стандартів оцінки №1, 2, 3, 4.

3. Використовуючи мережу Internet та можливості текстового редактора скласти посадову інструкцію оцінювача.

Література:

1. Воротіна Л. І. Оцінка майна в Україні. Том 1. Нерухоме майно: [монографія]: / Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, В. Г. Лісняк, В. М. Поліщук. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004

2. Гаєвський О. Ю. інформатика,навчальний посібник. С. 211-235

 

1Принципи роботи всесвітньої мережі Internet.

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

Описатипринципи роботи всесвітньої мережі Internet.

 

2Пошук законодавчої та нормативно-правової бази оціночної діяльності. Скласти таблицю основних положень законодавчих актів

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

2.1. Зайти в всесвітню мережу Internet. Здійснити пошук документів ЗУ “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність”,Національні Стандарти оцінки

2.2. Описати основні положеня Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність”, Національних Стандартів оцsнки за наведеною нижче схемою:

Назва нормативно-правового акту

Основні положення

1

 

2....

...

 

3. Використовуючи мережу Internetта можливості текстового редактора скласти посадову інструкціюоцінювача.

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

Скласти посадову інструкцію оцінювача на ринку нерухомості, використовуючи текстовий редактор та мережу Internet (при складанні використовуйте матеріали навчальної практики на підприємстві)

Самостійна робота

1. Використання засобів текстового та табличного редакторів для складання схеми законодавчої та нормативно-правової бази оціночної діяльності.

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

1.1. Засобами текстового редактора скласти схему (таблицю) законодавчої та нормативно-правової бази оціночної діяльності.

Назва документа

Хто затверджує

1. Національний Стандарт оцінки

Кабінет Міністрів України

 

 

Тема 5. Організація роботи за допомогою редакторів Word та Excel. Складний процент

План:

1. Табличний редактор Microsoft Excel.

2. Сутність вартості грошей у часі. Характеристика функцій складного процента та сфера їх застосування.

3. Побудова графічних схем часової оцінки грошових потоків.

Самостійна робота

1. Можливості табличного редактора Microsoft Excel.

2. Визначення взаємозв’язку між вартістю грошей в теперішньому і майбутньому часі.

3. Призначення об’єкта Microsoft Еquation з табличного редактора Word.

Література:

1. Воротіна Л. І. Оцінка майна в Україні. Том 1. Нерухоме майно: [монографія]: / Л. І. Воротіна, В. Є.Воротін, В. Г. Лісняк, В. М. Поліщук. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004.

2. Гаєвський О. Ю. інформатика,навчальний посібник. С.211-235.

 

1. Табличний редактор Microsoft Excel

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

1.1. Описати інтерфейс головного вікна програми Microsoft Excel.

 

2. Сутність вартості грошей у часі. Характеристика функцій складного процента та сфера їх застосування

Теоретичний матеріал

Виконуючи дане завдання необхідно пригададати, що теорія зміни вартості грошей у часі виходить з припущення, що гроші є специфічним товаром, який з часом змінює свою вартість, і як правило, знецінюється. Зміна вартості грошей (рис.5.1) відбувається під впливом ряду факторів, найважливішими з яких можна назвати інфляцію і здатність грошей приносити дохід за умови їхнього розумного інвестування в альтернативні проекти.

Теперішній час накопичення майбутній час

Вихідна сума _____________________________________майбутня сума

Ставка проценту дисконтування

Поточна сума_____________________________________майбутня сума

Ставка дисконту

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

2.1. Використовуючи можливості редакта Word описати сутність вартості грошей у часі та обгрунтувати фактори, що визначають зміни вартості грошей у часі.

2.2 Написати формули 6-ти функцій складного процента використовуючи можливості редакта Word.

2.3.Створити таблицю сфер застосування функцій грошової одиниці.

Наприклад:

Таблиця 5.1

Сфера застосування функцій грошової одиниці

Функція

 Сфера використання

1. Майбутня вартість грошової одиниці

Показує ріст грошової одиниці, покладеної на депозит. Процент нараховується на суму початкового вкладу і раніш отриманого проценту.

Для цілей оцінки – дає можливість прогнозувати майбутню вартість обєкта оцінки, виходячи з його поточної ринкової вартості.

2. Накопичення грошової одиниці за період

 

3…

 

 

3. Побудова графічних схем часової оцінки грошових потоків

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

3.1. Побудовати графічні схеми часової оцінки грошових потоків:

- схему звичайного і ануїтетного грошового потоку;

- графічну інтерпретацію процесів: накопичення ануїтету, визначення розміру періодичного внеску до фонду накопичення, поточної вартості ануїтету, періодичного внеску на погашення кредиту.

Самостійна робота

1. Можливості табличного редактора Microsoft Excel

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

1.1. Дати загальну характеристику і описати область застосування програм обробки електронних таблиць.

1.2. Описати типи даних з якими працює редактор Microsoft Excel.

 

2. Визначення взаємозв’язку між вартістю грошей в теперішньому і майбутньому часі

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

2.1 Побудувати схему взаємозвязку між вартістю грошей в теперішньому і майбутньому часі

М5146, Рис. 3 - Схема взаємозвязку грошей в часі

Рис. 3 - Схема взаємозвязку грошей в часі

 

3. Призначення об’єкта Microsoft Еquation з табличного редактора Word

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

3.1. Описати панель інструментів об’єкта Microsoft Equation (використати можливості Print Screen та роботу з графічними об’єктами у Word).

 

Тема 6. Робота з пакетом програм Microsoft Office. Майбутня, теперішня вартість грошових потоків.

План

1. Застосування можливостей табличного процесора по створенню діаграм та графіків.

2. Застосування редакторів Microsoft Word та Excel для визначення майбутньої, теперішньої вартості грошової одиниці, ануїтету.

3. Вирішення задач у вигляді графіків з використанням функції накопичення, дисконтування.

Самостійна робота

1. Складання таблиці прямих функцій складного процента та їх зворотних величин.

2. Діаграма росту основної суми за складним процентом.

Література:

1. Воротіна Л. І. Оцінка майна в Україні. Том 1. Нерухоме майно: [монографія]: / Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, В. Г. Лісняк, В. М. Поліщук. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004.

2. Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс.146-153.

 

1. Застосування можливостей табличного процесора по створенню діаграм та графіків

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

1.1. Описати можливості табличного процесора Excel по створенню діаграм та графіків

 

2. Застосування редакторів MicrosoftWord та Excel для визначення майбутньої, теперішньої вартості грошової одиниці, ануїтету

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

2.1. Вирішити задачі з визначення майбутньої, теперішньої вартості грошової одиниці, ануїтету застосовуючи MS Excel (результуючі таблиці зберегти в книзі ПР5 на аркушах з назвами «Задача 1», «Задача 2» і т.д.).

Задача 1. Теперішня вартість нерухомості складає суму, еквівалентну 150000 гривень. Яка буде вартість об’єкта нерухомості через три роки, якщо процентна ставка збережеться на рівні __%, __%, __% річних (обираєте самостійно). За результатами розрахунків зробіть висновок, про зміну вартості залежно від зміни процентної ставки.

Задача 2. Визначити майбутню вартість нерухомості, яка купується при умові відстрочки платежу. Платежі здійснюються в кінці кожного року в розмірі 150 000 гривень протягом 5-х років. На даний період прогнозується процентна ставка на рівні __%, __%, __% річних (обираєте самостійно).

Задача 3.

Підприємство розглядає два альтернативні проекти капітальних вкладень.

Обидва проекти мають однаковий об’єм інвестицій. Підприємство планує інвестувати отримані грошові доходи під __% річних (обираєте самостійно). Порівняйте сучасні значення отриманих грошових доходів.

Рік

Проект 1

Проект 2

1

3000

6000

2

4000

4000

3

5000

5000

4

6000

3000

Всього

 

 

Задача 4.

На протязі 5-ти років експлуатації об’єкту орендодавцю поступає щорічна орендна плата в розмірі 250000 гривень.

Ставка дисконту __%, __%, __% річних (обираєте самостійно). Визначити теперішню вартість об’єкта.

3. Вирішення задач у вигляді графіків з використанням функції накопичення, дисконтування

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

3.1. За результатами таблиць завдання 2 зобразити залежність вартості об’єктів від процентної ставки та ставки дисконтування.

Самостійна робота

Методичні рекомендації:

1.1. Скласти таблицю прямих функцій складного процента та їх зворотних величин.

1.2. Побудувати діаграму росту основної суми по складному проценту.

Інвестор поклав гроші на депозит в розмірі __?____ на ____?_років (обираєте самостійно).

Процентна ставка ?__% (обираєте самостійно).

 

Тема 7: Організація роботи за допомогою редактора Excel. Фактор фонду відшкодування. Внесок на амортизацію грошової одиниці

План

1. Застосування редакторів Microsoft Word та Excel при використанні функції періодичного внеску у фонд накопичення (фактору фонду відшкодування)

2. Застосування редакторів Microsoft Word та Excel при використанні функції періодичний внесок на погашення кредиту (внесок на амортизацію грошової одиниці)

Самостійна робота

1. Відносні та абсолютна адресація в ЕТ Excel

Література:

1. Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін. Оцінка майна в Україні. - К. 2004.

2. Шестопалов Є. А. Інформатика, базовий курс. с. 207-213.

 

1. Застосування редакторів Microsoft Word та Excel при використанні функції періодичного внеску у фонд накопичення (фактору фонду відшкодування)

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

1.1. Описати роботу з формулами в табличному процесорі Microsoft Excel

 

2. Застосування редакторів Microsoft Word та Excel при використанні функції періодичний внесок на погашення кредиту (внесок на амортизацію грошової одиниці)

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

2.1. Вирішити задачі щодо визначення вартості періодичного внеску у фонд накопичення (результуючі таблиці зберегти в книзі ПР 6 на аркушах з назвами «Задача 1», «Задача 2» і т.д.).

Задача 1. Прогноз на через три роки ціна нерухомості складе 80000 гривень. Покупець розраховує накопичити дану суму, шляхом внесення періодичних однакових платежів на банківський рахунок. Відсоткова ставка складає 12%.

Методика виконання:

1. Щорічний внесок

FVFf = PV * SFF=PV *1/Sn =PV * 1/ ((Sn -1) /r)=PV * 1 / ((1+r)n - 1)/r)

FVFf = PV * SFF=PV *1/Sn

2. Внески за три роки = FVFf * 3

3. Сума процентів = Ц – (FVFf * 3), Ц - ціна

Задача 2.

А) Яку суму необхідно вносити на поновлювальний депозит протягом 6 років через кожні півроку під 14% річних, щоб накопичити суму ____ тис. грн.

Б) Яку суму необхідно вносити на поновлювальний депозит протягом 6 років через кожні 3 місяці під 14% річних, щоб накопичити суму ____тис. грн.

В) Яку суму необхідно вносити на поновлювальний депозит протягом 6 років через кожні 4 місяці під 14% річних, щоб накопичити суму ___тис. грн.

Методика виконання:

1. Визначення процентної ставки накопичення (річну ставку ділити на кількість місяців в році та множити на кількість місяців в інтервалі).

2. Визначення числа періодів (роки множити на кількість інтервалів).

3. Визначення коефіцієнта накопичення.

4. Визначення фактора періодичного внеску.

5. Визначення розміру рівновеликого періодичного внеску до фонду накопичення.

Задача 3. Вартість об’єкта складає 640000 гривень. Покупець використовує для купівлі кредитні ресурси, які взяті на 3 роки під 15% річних. Умови повернення кредиту – однаковими частинками кожний рік, при цьому щорічно погашається як основна сума боргу, так і проценти по кредиту.

Визначити річний розмір суми погашення.

Заповнити таблицю схеми погашення кредиту.

М5146, 3

Рік

Залишок по кредиту на початок року

Плата за кредит

Всього залишок по кредиту і плата за кредит

Погашаючі виплати

на кінець року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всього

 

 

 

 

Самостійна робота

1. Відносні й абсолютні посилання.

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно вирішити задачу:

Задача. Визначити розмір щоквартального ануїтетного внеску для погашення кредиту у сумі 190 тис. грн протягом трьох років при кредитній ставці 12%.

Методика виконання:

1. Кількість внесків (періодів).

2. Квартальна процентна ставка.

3. Коефіцієнт приведення ануїтету (за таблицям складних відсотків).

4. Розмір внеску на погашення.

5. Динаміка погашення.


Періоди погашення

Залишок непогашеної суми на початок періоду

Щоквартальні внески

Щоквартальні перерахування

Погашення основної суми кредитного боргу

Залишок непогашеної суми кредиту на кінець періоду

1

2

3

4

5

6

 

К.6(крім поч)

 

(к.2 х 0,03)

(к3 –к4)

(к2-к5)

Разом

 

х

х

х

 

 

Тема 8: Витратний підхід до оцінки нерухомості

План

1. Загальна характеристика витратного підходу. Схема етапів реалізації витратного підходу.

2. Особливості застосування табличного редактора Excel при визначенні фізичного зносу конструктивних елементів об’єкта

Самостійна робота

1. Схема методів витратного підходу.

2. Аналіз сфери застосування витратного підходу.

Література:

1. Постанова КМ України від 28 жовтня 2004 р.№1442 «Про затвердження Національного стандарту №2 «Оцінка нерухомого майна».

2. Кучеренко Р. В., Квач Я. П., Сментина Н. В.,Улибіна В. О. Оцінка бізнесу та нерухомості. Навч.пос. / Кучеренко Р. В., Квач Я. П., Сментина Н. В., та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2009 - с. 60-63.

3. Шестопалов Є. А. Інформатика, базовий курс с. 199-203.

1. Загальна характеристика витратного підходу. Схема етапів реалізації витратного підходу

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

1.1. Засобами Microsoft Word охарактеризувати сутність витратного підходу до оцінки нерухомості.

1.2. Скласти схему етапів реалізації витратного підходу.

 

2. Особливості застосування табличного редактора Excel при визначенні фізичного зносу конструктивних елементів об’єкта

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

2.1 Визначити величину фізичного зносу будівлі, використовуючи дані ситуації.

Ситуація. При обстеженні 5-ти поверхового цегляного житлового будинку були одержані дані про величину фізичного зносу його окремих елементів (дані таблиці). Необхідно визначити величину фізичного зносу та залишкову вартість будівлі.

Назва конструктивних елементів

Питома вага, gе %

Фізичний знос Фе,%

1. Фундамент

5

15

2. Стіни

19

10

3. Перегородки

5

15

4. Перекриття

9

10

5. Дах

6

15

6. Сходи

5

15

7. Підлога

10

15

8. Вікна і двері

11

15

9. Внутрішнє оздоблення

8

25

10. Санітарно-технічне устаткування

8,2

15

11. Електронно-технічне устаткування

4,5

15

12. Інші

1,3

15

 

Методика виконання

1. Визначення Фб по кожному конструктивному елементу будівлі Фб=SФе * gе/100

Фб - величина фізичного зносу будинку, %.

Фе - величина фізичного зносу окремих елементів будинку.

gе питома вага елементу будинку в його загальній вартості відтворення, %.

m – загальна кількість окремих елементів будинку.

2. Залишкова вартість будинку

ЗВ = 100% - Фб

Самостійна робота

1. Схема методів витратного підходу.

2. Аналіз сфери застосування витратного підходу.

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

1.1. Скласти схему етапів реалізації кожного методу витратного підходу до оцінки нерухомості

1.2. Скласти таблицю сфери застосування витратного підходу, його переваг та недоліків.

 

Тема 9: Дохідний підхід до оцінки нерухомості

План

1. Загальна характеристика дохідного підходу.

2. Схема етапів реалізації дохідного підходу.

3. Особливості застосування табличного редактора Excel при розрахунку ставки дисконтування.

Література:

1. Оцінка майна в Україні. Том 1. Нерухоме майно: Монографія / Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, В. Г. Лісняк, В. М. Поліщук. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004 ст.. 83-112.

2. Пазинич В. І. Оцінка об’єктів нерухомості: навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2009, ст. 231 -240.

3. Шестопалов Є. А. Інформатика, базовий курс. с. 207-213.

Самостійна робота

1. Встановлення зв’язків між таблицями в СУБД Access.

2. Фільтрація даних.

 

1. Загальна характеристика дохідного підходу

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

1.1. Засобами Microsoft Word охарактеризувати сутність дохідного підходу до оцінки нерухомості.

 

2. Схема етапів реалізації дохідного підходу

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

2.1. Засобами Microsoft Word скласти схему етапів реалізації методів дохідного підходу

 

3. Особливості застосування табличного редактора Excel при розрахунку ставки дисконтування

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

3.1. Розрахувати ставку дисконтування шляхом вирішення ситуації:

Магазин спеціалізується на продажу продовольчих товарів високої якості добре відомих на ринку фірм. Має довгострокові угоди на постачання товарів і широке коло постійних клієнтів. Визначити ставку дисконту для даного об’єкта, використовуючи таку інформацію:

- безризикова ставка - %;

- компенсація ризику зміни базової ставки ___%;

- компенсація відмінностей в ліквідності вкладень___%;

- компенсація відмінностей в умовах вкладення___%;

- компенсація специфічних ризиків, притаманних галузі___%;

- компенсація специфічних ризиків, притаманних оцінюваному об’єкту___%;

- компенсація інфляційних очікувань___%.

Самостійна робота

1. Встановлення зв’язків між таблицями в СУБД Access.

2. Фільтрація даних.

 

Тема 10: Використання СУБД ACCESS для створення звітних документів

План

1. Призначення СУБД ACCESS. Створення бази даних в режимі Конструктора при роботі з програмою ACCESS.

2. В режимі Конструктора побудувати таблицю «Нерухомість».

3. Заповнення БД «Нерухомість» даними з періодичних видань «Всім», «Є»

Література

1. Шестопалов Є. А. Інформатика, базовий курс.с. 200-208.

2. Пазинич В. І. Оцінка об’єктів нерухомості: навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2009, ст. 193-200.

 

1. Призначення СУБД ACCESS. Створення бази даних в режимі Конструктора при роботі з програмою ACCESS

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

1.1. Описати процес створення та створити базу даних в режимі Конструктора при роботі з програмою ACCESS

 

2. В режимі Конструктора побудувати таблицю «Нерухомість»

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

2.1. В режимі Конструктора побудувати таблицю «Нерухомість». Врахувати, що вона має складатися з полів:

Код - тип лічильник;

Кількість кімнат – тип числовий;

Планування – тип текстовий;

Матеріал - тип тип текстовий;

Поверх – тип текстовий;

Загальна площа – числовий;

Житлова площа – числовий;

Ціна – грошовий.

 

3. Заповнення БД «Нерухомість» даними з періодичних видань «Всім», «Є»

3.1. Заповнити БД «Нерухомість» даними з періодичних видань «Всім», «Є».

Самостійна робота

1. Схема методів дохідного підходу та коефіцієнта капіталізації

2. Аналіз сфери застосування дохідного підходу

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

 

Тема 11. Використання СУБД ACCESS для аналізу ринку нерухомості

План

1. Призначення та типи запитів

2. Створення запитів на вибірку

3. Створення звітів.

 

1. Призначення та типи запитів

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

1. Описати призначення та типи запитів, які можна використовувати в СУБД ACCESS

2. Створення запитів на вибірку

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

2.1. На основі таблиці "Нерухомість" створити запит, в якому відобразити район, поверх, площу, ціну двокімнатних квартир-новобудов, які знаходяться в районі Озерна чи Виставка. Зберегти запит під іменем "Нерухомість-1".

Для створення запиту "Запросы" - "Создать". Для створення запиту на вибірку потрібно вибрати режим конструктора.

У наступному вікні потрібно вибрати таблицю, на основі якої буде будуватись запит, і натиснути кнопку Добавить, Закрыть. Перетягнути необхідні поля з таблиці в рядок поле запиту. Для задання умови відбору потрібно в рядку "условие отбора" для полів „тип” та „Район”задати умову. Для отримання результату Запрос / Запуск.

 

2. Створення запитів на вибірку

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

2.1. На основі таблиці "Нерухомість" створити параметричний запит, в якому відобразити, поверх, тип, площу, ціну однокімнатних квартир, що відповідають заданому району. Зберегти запит під іменем "Нерухомість-2". Переглянути запит.

- Спочатку заповнити поля запиту з таблиці „Нерухомість”

- Робота параметричного запиту залежить від значень деякої величини - параметра запиту.

- Результат запиту буде визначатись значенням параметра, яке вводиться в спеціальному вікні перед відбором записів. Потрібно в рядку "Условие отбора" в квадратних дужках вказати текст, який буде використано як текст підказки у вікні вводу параметра запиту, наприклад [введіть потрібне].

 

3. Створення звітів

Методичні рекомендації:

При виконанні завдання необхідно:

3.1. Створити звіт на основі таблиці "Нерухомість", в якому відобразити такі поля таблиці "Район", "Тип", "Поверх", "Площа", „Ціна”. Згрупувати звітні дані по полю "Тип". Налаштувати поля для розміщення їх на одній сторінці. Зберегти звіт під іменем "Нерухомість". Переглянути звіт і перевірити його відповідність поставленому завданню.

Для створення звіту потрібно на вкладці "Отчёты" натиснути "Создать". У вікні "Новый отчёт" у нижній його частині вибирається таблиця, на основі якої будується звіт, у верхній частині - спосіб створення звіту - "Мастер отчётов", "ОК"

На першому кроці роботи майстра звітів вибираються поля, які повинні бути представлені у звіті. "Далее". На другому кроці задаються рівні групування даних. Для групування даних по деякому полю потрібно двічі натиснути на імені цього поля в списку полів звіту.

На наступному кроці вибирається вигляд макета для звіту та стиль оформлення звіту. На останньому кроці задається ім'я звіту. Після натиснення на кнопку "Готово" на екрані з'являється готовий звіт.

Самостійна робота

1. Призначення звітів.

2. Описати послідовність дій при створенні звітів.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України [від 16 січн. 2003 р. № 436 - IV]: із змін., внес. згідно із Законом від 16 липн. 2015 р. № 629 - VIII// - Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/629-19/paran36#n36. – Назва з екрану.

2. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України [від 16 січн. 2003 р. № 435 - IV]: із змін., внес. згідно із Законом від 16 липн. 2015 р. № 629 - VIII// - Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15. – Назва з екрану.

3. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 25. 10. 2001 № 2768 - Ш -– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17– Назва з екрану.

4. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України [вiд 02. 12. 2010 № 2755 - VI] із змін., внес. згідно із Законом від 24 груд. 2015 р. № 909 - VIII//- Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15. – Назва з екрану.

5. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні [Електронний ресурс]: Закон України [від 12 липн. 2001 № 2658 - III]: із змін., внес. згідно із Законом від 28 груд. 2014 р. № 71 - VIII // - Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2658-14. – Назва з екрану.

6. Про оцінку земель [Електронний ресурс]: Закон України [від 11 грудня 2003 року № 1378 - ІV]: із змін., внес. згідно із Законом від 02 берез.2015 р. № 222 – VIII // - Режим доступу до ресурсу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/1378-15. – Назва з екрану.

7. Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс]: Закон України [вiд 23. 02. 2006 № 3480 - IV]: із змін., внес. згідно із Законом від 17 верес.. 2015 р. № 701 – VIII // – Режим доступу до ресурсу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/3480-15. – Назва з екрану.

8. Про Фонд державного майна України [Електронний ресурс]: Закон України [вiд 09. 12. 2011 № 4107 - VІ]: із змін., внес. згідно із Законом від 29 трав. 2014 р. № 1284 – VII // –- Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/go/4107-17. – Назва з екрану.

9. Про Державний земельний кадастр [Електронний ресурс]: Закон України [від 09. 12. 2011 № 4152 - VI]: із змін., внес. згідно із Законом від 10 груд.2015 р. № 888 – VIІI // - Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17– Назва з екрану.

10. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень [Електронний ресурс]: Закон України [від 01липн. 2004 р. № 1952 – IV]: із змін., внес. згідно із Законом від 16 липн. 2015 р. № 630 - VIII // - Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1952-15. – Назва з екрану.

11. Про судову експертизу [Електронний ресурс]: Закон України [від 25 лют. 1994 № 4038 - XII]: із змін., внес. згідно із Законом від 24 груд. 2015 р. № 911 - VIII // - Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 – Назва з екрану.

12. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Електронний ресурс]: Закон України [від 14 трав. 1992 р. № 2344 - ХІI ]: із змін., внес. згідно із Законом від 23 груд. 2015 р. № 901 - VIII // - Режим доступу до ресурсу: http:// http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/page. – Назва з екрану.

13. Про приватизацію державного майна [Електронний ресурс]: Закон України [від 04 квіт. 1992 р. № 2164 - ХІI]: із змін., внес. згідно із Законом від 16 лют. 2016 р. № 1005 - VIII // - Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2163-12/page. – Назва з екрану.

14. Про особливості приватизації об’єктів незавершенного будівництва [Електронний ресурс]: Закон України [від 14 верес. 2000 р. № 1953 - ІІI]: із змін., внес. згідно із Законом від 16 жов. 2012 р. № 5462 - VI // - Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1953-14– Назва з екрану.

15. Про іпотеку [Електронний ресурс]: Закон України [від 05 черв. 2003 р. № 898 - ІV]: із змін., внес. згідно із Законом від 13 трав. 2014 р. № 1253 - VІI // - Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/898-15/page– Назва з екрану.

16. Про заставу [Електронний ресурс]: Закон України [від 02 жовт. 1992 р. № 2654 - ХІI]: із змін., внес. згідно із Законом від 15 квіт. 2014 р. № 1206 - VІI // - Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2654-12 – Назва з екрану.

17. Про оренду державного та коммунального майна [Електронний ресурс]: Закон України [від 10 квіт. 1992 р. № 2269 - ХІI]: із змін., внес. згідно із Законом від 25 груд. 2015 р. № 928 - VІIІ // - Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2269-12/page– Назва з екрану.

18. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України «Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна» від 24.05.2001 N 127 – Режим доступу до наказу.: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0582-01. – Назва з екрану.

19. Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології [Електронний ресурс]: «Щодо затвердження Державного класифікатора України "Класифікація основних фондів" від 19. 08. 97 N 507 – Режим доступу до наказу.: http://www.uapravo.net/data/base54/ukr54778.htm. – Назва з екрану.

20. Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури [Електронний ресурс]: « Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92**» від 17. 04. 1992 N 44 – Режим доступу до наказу.: http://uapravo.net/akty/zakon-main/akt9pxvw4k/index.htm.

21. Наказ Фонду Державного майна України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності » від 10. 06. 2013 N 796 [Електронний ресурс]: Режим доступу до наказу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0937-13

22. Наказ Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України «Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів» від 24. 11. 2003 N 142/5/2092 Режим доступу до наказу.: http://zakon.rada.gov.ua.

23. Методика оцінки майна [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету міністрів України [вiд 10 груд. 2003 р. № 1891]: із змін., внес. згідно із Постановою від 19 серп. 2015 р. № 612 // - Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF. – Назва з екрану.

24. Про експертну оцінку земельних ділянок: постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecac.com.ua.

25. Загальні засади оцінки майна і майнових прав [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України, Національний стандарт № 1 [від 10.верес.2003 р. №1440]: із змін., внес. згідно із Постановою від 31 березн. 2015 р. №168 // - Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF. – Назва з екрану.

26. Оцінка нерухомого майна [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України, Національний стандарт № 2 [від 10 жовт. 2004 р. № 1442]: із змін., внес. згідно із Постановою від 31 березн. 2015 р. № 168 // - Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1442-2004-%D0%BF. – Назва з екрану.

27. Оцінка цілісних майнових комплексів [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету міністрів України, Національний стандарт № 3 [від 29 лист. 2006 р. № 1655] // - Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1655-2006-%D0%BF. – Назва з екрану.

28. Оцінка майнових прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України, Національний стандарт № 4 [від 03. жов. 2007 р. № 1185] //- Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF. – Назва з екрану.

29. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: постанова Кабінету Міністрів України від 26. 10. 2011 р. № 1141 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1141-2011-п.

30. Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності[Електронний ресурс]: Наказ Фонду державного майна України [від 14 березн. 2002 р. № 479] // - Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0312-02/ed20120613. – Назва з екрану.

31. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та субєктів оціночної діяльності [Електронний ресурс]: Наказ Фонду державного майна України [від 10 черв. 2013 р. № 796] // - Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0937-13. – Назва з екрану.

32. Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів [Електронний ресурс]: Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України [від 10 черв. 2013 р. № 796] // - Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0937-13. – Назва з екрану.

33. Житлово-комунальне господарство України. Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків [Текст]: Соу жкг 75.11 – 35077234. 0015:2009 / Розробники: Б. Дамаскін, (кер. розробки); Н. Каткова, В. Кірюшин, В. Чуб [та ін] - чин. від 2009 – 03 - 02 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.budinfo.org.ua.

34. Архипов В. В. Экспертная оценка товаров (движимого имущества): учебн. пособ. / В. В. Архипов, О. А.Желавская – К.: Центр учебной литературы, 2011. - 280 с.

35. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень: Навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с.

36. Воронін В. О Аналітика ринку нерухомості: методологія та принципи сучасної оцінки: [монографія]: / Воронін В. О., Лянце Е. В., Мамчин М. М. – Львів: видавництво "Магнолія". - Львів, 2014. – с. 304.

37. Воротіна Л. І. Оцінка майна в Україні. Том 1. Нерухоме майно: [монографія]: / Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, В. Г. Лісняк, В. М. Поліщук. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004 – 186 с.

38. Гохберг. Оцінка машин і обладнання / Гохберг. – К.: НПЦ «Приоритеты», 2014, - 352 с.

39. Калінеску Т. В. Оцінювання майна: навч. посіб. / Т. В. Калінеску, Ю. А. Романовська, О.Д. Кирилов - К.: Центр учбової літератури, 2012.- 250 с.

40. Круш П. В. Оцінка бізнесу: навч. посіб. / П. В. Круш, С. В. Поліщук. - К: Центр навчальної літератури, 2004. - 264 с.

41. Кучеренко В. Р. Оцінка бізнесу та нерухомості: навч. посіб. / [В. Р. Кучеренко, Я. П. Квач, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна]. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 200 с.

42. Оцінка активів підприємства: навч. посіб. / [Панасовський Ю. В., Семененко Б. А., Теліженко О. М. та інш].за заг. ред. Ю. В. Панасовського - Суми: Університетська книга, 2009 - 512 с.

43. Оцінка земель: навч. посіб. / [М. Г. Ступень, Р. Й. Гулько, І. Р. Залуцький, О. Я. Микула та ін.]; за заг. ред. М. Г. Ступеня. - Львів: « Новий світ» - 2000», - 2005. – 308 с.

44. Оценка имущества и имущественных прав в Украине: [монография] / [Н. П. Лебедь., А. Г. Мендрул, В. С. Ларцев и др.];под ред. Н. П. Лебедь [2-е изд.] - К.: ООО «Информационно-издательская фирма « Принт-Экспресс»»,. 2003. – 448 с.

45. Оцінка вартості банку: навч.посіб. / [Н. П. Шульга, А. М. Арістова, Л. В. Недеря та ін.]; за наук. ред. Н. П. Шульги. – К.: Київ. нац. торг.- екон.ун-т, 2012. – 196 с.

46. Пазинич В. І. Оцінка об’єктів нерухомості: навч. посіб [для студ.вищ.навч.закл.] / В. І. Пазинич, Л. А. Свистун. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 434 с.

47. Яшкіна Н. В. Оцінка бізнесу: навч. посіб. / Н. В. Яшкіна. - К.: Алерта, 2010. - 440 с.

Допоміжна

48. Асаул А. М. Економіка нерухомості: підруч. [для студ. економічних спеціальностей вищ. навч. закл.] / А. М. Асаул, І. А. Брижань, В. Я. Чевганова. - К.: Лібра, 2004. - 304 с.

49. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 1: навчальний посібник / Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О.М.; за заг. ред. Р. Н. Квєтного. – Вінниця: ВНТУ, 2012. с. 8-16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rkvetny.vk.vntu.edu.ua/file/140131cc95bd3d0b1445f644782355ac.pdf.

50. Методичні матеріали до навчального курсу базової підготовки оцінювачів за напрямом: Оцінка майна в матеріальній формі., К. 2004. – 150 с.

51. Норми професійної діяльності оцінювачів [Електронний ресурс]: Рішення Ради Українського товариства оцінювачів [Протокол № 7 вiд 11 квiтн. 1995 р. ] // – Режим доступу до ресурсу: http://vseo.org.ua/pro-vseo/normi-profesijnoji-diyalnosti.html. – Назва з екрану.

52. Оцінка майна та майнових прав[Текст]: Нормативна база / Роїна О. М. – К.: КНТ, 2005. – 336с.

53. Оценка недвижимости: Учебник. Второе издание / Драпиковский А. И., Иванова И. Б.,Игнатенко Н. С., Исаев Н. Б., Лукашова И. В., Мокроусов Н. В., Романенко Л. В. / Под ред. А. И. Драпиковского и И. Б. Ивановой - изд. 2-ое – Б.:, Изд-во «Ега-Басма», 2007. – 480 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: uto.com.ua/shop.shtml– Назва з екрану.

54. Основи оціночної діяльності: [Електронний ресурс].: підручник / Б. О. Платонов. – К.: НАКККіМ, 2013. – 227 с. Режим доступу: http://www.afo.com.ua/doc/Boris_Platonov_Fundamentals_of_evaluation_activity.pdf– Назва з екрану.

55. Посібник з оцінки бізнесу в Україні. Навч. Посіб для вищ. навч. закл./ за ред.. Я. І. Маркуса. К.: Міленіум, 2002. - 320с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/306879/– Назва з екрану.

56. Стельмащук А. М. Експертна оцінка майна, землі і бізнесу підприємства [Електронний ресурс].: навч. посіб. / Стельмащук А. М. – Тернопіль: ТАНГ, 2005. - 218 с. - Режим доступу: http://www.twirpx.com– Назва з екрану.

Інформаційні ресурси

57. Інформаційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

58. Інформаційний сайт журналу «Баланс» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// www.balance.ua.

59. Інформаційний сайт журналу Економіка та держава [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2008/txt/gushinez.php.

60. Тематичний сайт: Обзоры, статьи, аналитика коммерческой недвижимости в Украине. Компании и проекты, прогнозы и перспектив. – Режим доступу: http://www.realty-r.com/article_ukraine_commercial.php?id_article=158789.

61. Інформаційний сайт журналу «Державний інформаційний бюлетень про приватизацію» [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.adobe.com.

62. Газета «Відомості приватизації» - Фонд Державного майна України: Режим доступу: www.spfu.gov.ua/./paper.ph.

63. Верховна рада України: законодавство [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні ресурси. – Київ: ВРУ. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ - Назва з екрану.

64. Державна служба статистики України[Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні ресурси. – Київ: ДССУ. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua - Назва з екрану.

65. Українське товариство оцінювачів [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні ресурси. – Київ: УТО. – Режим доступу: http://uto.com.ua - Назва з екрану.

66. Фонд державного майна України [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні ресурси. – Київ: ФДМУ. – Режим доступу: http://www.spfu.gov.ua - Назва з екрану.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!