Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5137 Пояснення до Робочої програми переддипломної практики та вимог щодо оформлення звітних документів

Пояснення до Робочої програми переддипломної практики та вимог щодо оформлення звітних документів

« Назад

Звіт з переддипломної практики складаємться з трьох розділів (див. табл. 1. п. VІІІ. «вимоги щодо оформлення звітних документів») Зміст кожного пункту розділу 1 наведено в таблиці:

№ з/п

Назва складової

Рекомендовані для розгляду питання

1.1

Загальна характеристика підприємства

охарактеризувати статус підприємства (дату створення, юридичну адресу, форму власності, належність до певної організаційно-правової форми, основні цілі та обмеження діяльності);

описати історію створення і розвитку підприємства; форми власності та господарювання, їх трансформування за умов розвитку ринкових відносин; форми залучення інвестицій; визначити стадію життєвого циклу підприємства;

ознайомитися зі статутом; ознайомитися з основними видами господарської діяльності, охарактеризувати галузеву належність підприємства;

охарактеризувати середовище функціонування підприємства: характер ринку, основні конкуренти,  постачальники, клієнти;

дослідити організаційну структуру управління підприємства;

основні документи, що регламентують охорону праці та техніку безпеки на підприємстві.

1.2

Управління матеріально-технічною підсистемою

визначити склад необоротних активів підприємства, частку основних засобів у їх складі, забезпеченість ними підприємства;

проаналізувати динаміку основних засобів підприємства у звітному періоді відповідно до їх структури;

обчислити показники якісного стану та руху основних засобів підприємства у звітному періоді;

визначити показники ефективності використання основних засобів;

сформувати базу даних про склад матеріальних оборотних фондів, проаналізувати їх склад та ефективність використання, виявити фактори, що визначають динаміку цих показників;

охарактеризувати систему матеріального постачання на підприємстві.

 

1.3

Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність)

проаналізувати динаміку показників, що характеризують обсяги реалізації продукції;

дослідити ритмічність, сезонність роботи підприємства, якість продукції й охарактеризувати систему управління якістю на підприємстві;

визначити динаміку зміни чистого прибутку підприємства та його розподіл;

визначити фактори, що впливають на асортиментну політику підприємства;

проаналізувати цінову політику підприємства й собівартість виробництва продукції за окремими групами;

визначити умови беззбиткового виробництва;

визначити тип конкурентного ринку на якому функціонує підприємство (модель Харфіндаля-Хіршмана);

дослідити збутову політику підприємства й логістичні системи підприємства;

дослідити ефективність маркетингової діяльності підприємства.

1.4

Управління кадровою підсистемою підприємства

охарактеризувати кадрову службу підприємства, кадрову політику;

визначити структуру персоналу;

проаналізувати основні показники руху персоналу;

проаналізувати елементи системи управління персоналом (підбору й набору персоналу, адаптації, мотивації, розвитку й навчання, формування кадрового резерву, оцінки).

1.5

Управління фінансово-економічною підсистемою

проаналізувати динаміку і структуру поточних витрат підприємства;

визначити собівартість товарної та реалізованої продукції, виконання завдання по зниженню собівартості продукції;

оцінити обсяг і структуру формування оборотних коштів та напрямків їх використання у минулому періоді;

оцінити ритмічність и синхронність використання грошових коштів підприємства, оцінити ефективність використання оборотних активів в цілому;

проаналізувати структуру та обсяг власного капіталу, дивідендну політику підприємства на основі показників чистого прибутку на 1 акцію, коефіцієнту дивідендних виплат, частки фонду виплат дивідендів у загальному обсязі чистого прибутку;

провести аналіз показників рентабельності підприємства;

оцінюючи рівень організації облікової діяльності на підприємстві, зробити висновки щодо організації обліку товарно-матеріальних, грошових і валютних коштів, цінних паперів, розрахункових та кредитних операцій.

1.6

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

визначити обсяг товарів, що експортуються (імпортуються) за вартістю й кількістю, їх асортиментну структуру;

охарактеризувати географічну структуру та динаміку експорту (імпорту);

проаналізувати динаміку експорту (імпорту) у порівняних цінах з врахуванням інфляції;

виявити основних конкурентів підприємства на зовнішньому та внутрішньому ринках;

оцінити ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства та надати пропозиції щодо її підвищення.

1.7

Управління стратегічним розвитком організації та її конкурентоспроможністю

охарактеризувати підрозділ, що займається розробкою стратегії підприємства;

здійснити комплексний аналіз діяльності підприємства з позицій системного підходу;

визначити стратегічні позиції стратегічних зон господарювання підприємства за однією з матриць портфельного аналізу та зробити висновки щодо їх розвитку в перспективі;

розробити стратегічні заходи функціонування організації з метою вибору оптимальної стратегії;

обґрунтувати шляхи реалізації конкурентних переваг підприємства;

розробити стратегічні альтернативи розвитку підприємства та вибрати найбільш оптимальну з них;

розробити стратегію конкурентної переваги підприємства та стратегічну програму здійснення корпоративної стратегії.

1.8

Управління інноваційною діяльністю

проаналізувати структурні елементи нововведень у діяльності підприємства за звітний період згідно з існуючою класифікацією;

оцінити доцільність віднесення статуту підприємства до інноваційного відповідно до вимог Закону України «Про інноваційну діяльність»;

оцінити ефективність інноваційних проектів, які реалізовувались на підприємстві;

оцінити доцільність та можливість розробки інноваційної стратегії діяльності підприємства;

проаналізувати доцільність та необхідність проведення фінансового інвестування;

оцінити ефективність інвестиційних проектів, що здійснюються на підприємстві;

розробити пропозиції щодо перспективи розвитку напрямів інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства.

Розділ 2 звіту стосується виконання індивідуального завдання. Це завдання повинно відповідати темі дипломної роботи. Тема дипломної роботи Перепеки М.В. стосується мотивації персоналу. Тому більше підходить тема індивідуального завдання: «Удосконалення управління мотивацією праці як фактору підвищення ефективності виробництва»

п. 2.1 присвячується аналізу та узагальненню теоретичних джерел за обраною темою. В ньому розглядаються загальні теоретичні підходи до теми з використанням інформаційних джерел з досліджуваної проблеми: законів, постанов, наукових праць вітчизняних та закордонних учених

п. 2.2 – це аналітико-дослідницький розділ, в якому студент представляє результати власного дослідження проблеми на підприємстві-базі практики. У пункті ґрунтовно аналізується фактичний стан досліджуваної проблеми на матеріалах підприємства-бази переддипломної практики та середовища його функціонування із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням теоретичних знань та певного методичного інструментарію. В даному випадку тут потрібно описати існуючі мотиваційні заходи, що здійснюються на підприємстві, та оцінити їх ефективність

п. 2.3 – робляться і обґрунтовуються пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємства за певним функціональним напрямком. В даному випадку потрібно розробити та обґрунтувати певні заходи, по покращенню мотиваційної системи на підприємстві.

У РОЗДІЛІ 3. «ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ» узагальнюються основні результати дослідження бази практики, робляться висновки щодо досягнення мети і виконання завдань практики. Особлива увага приділяється конкретним пропозиціям щодо удосконалення діяльності підприємства, а також узагальнюються результати аналізу досліджуваної проблеми, стисло наводяться пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємства за певним функціональним напрямком, окреслюються наслідки та перспективи діяльності підприємства.

Обсяг звіту повинен складати 50-65 друкованих сторінок.

Вимоги щодо оформлення звіту містяться в п. VІІІ. «вимоги щодо оформлення звітних документів»).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!