Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5136 Робоча програма переддипломної практики та вимоги щодо оформлення звітних документів з курсу Менеджмент організацій і адміністрування

Робоча програма переддипломної практики та вимоги щодо оформлення звітних документів з курсу Менеджмент організацій і адміністрування

« Назад

ЗМІСТ

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. 3

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ. 5

ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ. 7

ІV. КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ.. 9

4.1. Керівництво практикою від Інституту. 9

4.2. Обов’язки керівника практики від підприємства 11

V. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА. 12

VІ. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ. 14

VІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ.. 15

VІІІ. ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ. 17

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 25

 

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Виробнича практика для студентів 5-6 курсу факультету менеджменту та міжнародної економіки, є невіддільною складовою освітньо-професійної підготовки магістрів та спеціалістів спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності)», основним завданням якої є закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання, формування професійного вміння приймати професійні рішення в конкретних умовах будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності, оволодіння сучасними методами, формами організації виробництва.

Рівень «магістр» та «спеціаліст» передбачає організаційно-управлінську і консультаційно-методичну діяльність у системі управління бізнесом різних галузей виробничої і невиробничої сфер господарства відповідно до набутої спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», роботу на підприємствах, в установах і організаціях, в органах управління на керівних посадах вищої ланки управління, а також викладацьку, дослідницьку і консультаційну діяльність.

У період практики студенти набувають досвіду поєднання методів управління, проведення науково-дослідних робіт, професійних якостей, навичок творчого ставлення до підприємництва.

Згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою магістра та спеціаліста з менеджменту, практика покликана охопити весь спектр питань від вибору бізнес – стратегії і проектування продукту або послуг підприємства до повного завершення їх життєвого циклу з наступним повним оновленням проектних процесів прогнозування, планування, постачання, збуту та організацією виробництва.

Переддипломна практика є необхідною складовою частиною вивчення навчального курсу та передбачається проходження студентами практики на підприємствах різних сфер діяльності.

Для написання студентами дипломної роботи (магістерської дисертації) є необхідним поєднання теоретичних аспектів з обраної теми дослідження та практичних аспектів на прикладі діючих суб’єктів господарювання, можливістю впровадження та практичного освітлення запропонованих заходів з теми дослідження.

Зміст програми переддипломної практики повинен відповідати Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України та навчальному плану підготовки спеціалістів напряму підготовки: менеджмент, спеціальності: менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності).

Переддипломна практика є логічним завершенням усіх видів практики і є необхідною для завершення практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Переддипломна практика зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» передує написанню дипломної роботи (магістерської дисертації) на освітньо-кваліфікаційних рівнях «спеціаліст» і «магістр». Тому закріплення студентів за певною базою практики повинно здійснюватись відповідно до тематики дипломної роботи (магістерської дисертації) з урахуванням особливостей об’єкта та предмета дослідження. Це дасть змогу студентам зосередити увагу на всебічному вивченні досвіду роботи підприємства та використовувати зібрані матеріали для написання дипломної роботи (магістерської дисертації).

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Метою переддипломної практики є завершення вивчення студентами проблеми, що пов’язана з темою дипломного (магістерського) наукового дослідження. Студенти узагальнюють усі дослідження, що раніше були проведені ними під час виконання курсових робіт та написання звітів з практики, роблять висновки і пропозиції та подають їх для впровадження на підприємстві.

Під час проходження переддипломної практики студенти перевіряють запропоновані висновки та пропозиції, уточнюють їх, отримують відгуки керівників підприємства на виконане дослідження, вносять доповнення, оформляють звіт з проходження практики.

Основним завданням переддипломної практики є:

- закріплення теоретичних знань студентів та їх застосування на практиці;

- вивчення організаційної структури та особливостей функціонування, правових засад і сфери діяльності підприємства;

- практична підготовка студентів до самостійної роботи на одній з відповідних посад з фаху «Менеджмент організацій»;

- підбір нормативно-правових, інформаційних, звітних і статистичних матеріалів, їх систематизація та аналіз;

- здобуття студентами навичок самостійної практичної діяльності на службових посадах;

- набуття досвіду господарської діяльності організації в умовах ринкових відносин;

- набуття досвіду організаційної та управлінської діяльності зі своєї майбутньої спеціальності;

- написання дипломної роботи (магістерської дисертації), яка б мала практичне значення для відповідного підприємства;

- розробка та можливе впровадження конкретних заходів поліпшення діяльності суб’єктів господарювання.

Студент повинен знати:

- організаційну структуру управління підприємством;

- організацію праці на підприємстві;

- сучасні вимоги до оновлення бізнесу;

- шляхи підвищення якості продукції;

- проблеми управління виробничим підприємством;

- стратегію і функції підприємства;

- навички продуктивно-критичного оцінювання діючих механізмів планування діяльності підприємства і розробки прогресивних методів економічного управління;

- методи та інструменти економічного управління підприємством.

Студент повинен вміти:

- проаналізувати організаційну структуру управління підприємством;

- проаналізувати організацію праці на підприємстві;

- проаналізувати планово-економічну діяльність підприємства;

- проаналізувати баланс товарообороту підприємства та обґрунтувати потребу в товарних ресурсах на плановий період;

- проаналізувати стан і визначити основні напрями розвитку матеріально-технічних ресурсів підприємства;

- проаналізувати чисельність персоналу підприємства, систему оплати праці. Проаналізувати витрати і кінцеві результати господарської діяльності підприємства та визначити розмір планового прибутку;

- проаналізувати обігові активи підприємства і визначити потребу в них на плановий період;

- проаналізувати фінансові ресурси підприємства та обґрунтувати потребу в них у плановому періоді;

- оцінити ефективність діяльності підприємств;

- проводити наукові дослідження з обраної теми;

- розробляти заходи впровадження відповідних пропозицій.

ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Зміст переддипломної практики відображається в індивідуальному завданні. Тематика індивідуальних завдань охоплює широке коло питань, пов'язаних з проведенням досліджень стану, організації та ефективності діяльності підприємства - бази практики.

Індивідуальне завдання і порядок його виконання визначається науковим керівником дипломної роботи. Ефективність виконання індивідуального завдання значною мірою залежить від того, наскільки правильно студент зрозумів зміст завдання, його пріоритетні питання, зумів спланувати час, відведений на проходження практики. Індивідуальне завдання може бути пов'язаним не тільки з написанням дипломної роботи, а й з науково-дослідною роботою кафедри з держбюджетної та господарської тематики, підготовкою доповідей на студентську наукову конференцію.

Результати виконання індивідуального завдання та науково-дослідної роботи повинні знайти відображення у дипломній та наукових роботах студента. Завдання формуються відповідно до змісту дипломної роботи (магістерської дисертації) (2-3 розділи).

Приклади індивідуальних завдань переддипломної практики кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами за напрямками представлені в додатку 1.

Студент повинен розробити конкретні та обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення окремого напряму (напрямів) роботи підприємства або впровадження певного нововведення (інновації).

Пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих напрямів діяльності підприємства (в т.ч. функціональних), так і передбачати принцип нововведення (впровадження нових продуктів, диверсифікація діяльності, здійснення реального чи фінансового інвестування, вихід на нові зовнішні ринки і т.д.).

Розробка пропозицій має ґрунтуватися на виявлених недоліках роботи підприємства, наявних резервах її удосконалення, вивченні вітчизняного й закордонного досвіду провідних підприємств аналогічного та споріднених профілів діяльності.

ІV. КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

4.1. Керівництво практикою від Інституту

Відповідальність за організацію практики, її проведення і контроль покладається на завідувача кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами КЕІ ДВНЗ «КНУ».

Завідувач кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами і відповідальний за організацію і проведення практики на кафедрі:

- здійснюють організаційне керівництво практикою студентів і контроль за її проведенням;

- організують практику студентів на кафедрі відповідно до положення про практику;

- призначають з числа досвідчених викладачів керівників практики студентів від кафедри;

- розподіляють студентів по місцях практики, готують і представляють у деканат списки студентів і необхідну документацію по направленню студентів на практику;

- забезпечують студентів необхідною навчально-методичною документацією з питань практики;

- готують і проводять організаційні збори студентів перед початком практики;

- формують комісію з прийому і захисту звітів про практику, розробляють графік її засідань і беруть участь у її роботі;

- після закінчення практики готують звіт про її підсумки і представляють його в навчальну частину університету;

- організують на кафедрі збереження звітів і щоденників студентів по практиці.

В обов’язки керівника практики від кафедри входить:

- контроль перед початком практики підготовленості баз практики та проведення відповідних заходів до прибуття студентів - практикантів;

- забезпечення проведення організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки; видача студентам необхідних документів (направлення, програми, щоденника); роз’яснення програми практики та графіків її проходження; повідомлення студентів про порядок захисту звітів про практику, який затверджується кафедрою;

- забезпечення високої якості проходження студентами практики, перевірка її суворої відповідності навчальним планам і програмам;

- контроль виконання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку на базі практики;

- методичне керівництво роботою студентів по написанню звітів про проходження практики, аналізу зібраних матеріалів;

- перевірка звітів і щоденників студентів по завершенні практики, написання відгуку про їх роботу;

- участь у роботі комісії з захисту звітів про практику;

- подання завідуючому кафедри письмового звіту про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо удосконалення практики студентів.

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечується викладачами кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами КЕІ ДВНЗ «КНУ», які закріплюються керівниками практики.

Проведення практики забезпечується такими документами:

- програма практики;

- гарантійний лист з підприємства – бази практики;

- щоденник практики;

- звіт про проходження студентом практики.

Загальне керівництво практикою на підприємстві здійснюється головними фахівцями або їх заступниками, безпосереднє керівництво покладається на керівників структурними підрозділами та на окремих висококваліфікованих спеціалістів.

Відповідальність за організацію практики на підприємстві (організації) покладається на директора, який призначає керівника виробничої практики студентів наказом по підприємству.

4.2. Обов’язки керівника практики від підприємства

Керівник практики від підприємства:

- готує проект наказу щодо зарахування студентів на практику;

- організовує робочі місця студентам-практикантам та знайомить студентів з організацією роботи;

- проводить інструктаж по техніці безпеки;

- проводить екскурсії на підприємстві;

- контролює дотримання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни та правил безпеки;

- складає графік проходження студентами практики.

Керівник практики від підприємства зобов'язаний:

- влаштувати студентів на робочі місця, забезпечити проведення інструктажу з техніки безпеки і охорони праці;

- провести бесіду про зміст та особливості діяльності менеджера на підприємстві або його підрозділі;

- всебічно сприяти дотриманню студентами графіку та виконанню програми практики, консультувати студентів, залучати їх до виконання виробничих завдань;

- вживати необхідні виховні та адміністративні заходи щодо студентів, які порушують правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, та повідомляти про це керівника від КЕІ ДВНЗ «КНУ», деканат факультету;

- ознайомитися зі звітами студентів. Надати відгук у щоденнику про результати проходження практики і попередню оцінку.

V. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

Під час проходження практики студенти зобов’язані:

- взяти участь в організаційних заходах перед початком практики, одержати необхідну документацію з проходження практики, індивідуальне завдання, консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики;

- погодити з керівником практики від підприємства графік виконання програми та суворо його дотримуватися; погодити з керівництвом підприємства (організації) місце практики, посади, які буде займати студент, під час її проходження;

- дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог трудового законодавства, передбачених для працівників бази практики;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

- регулярно спілкуватись з керівником практики від кафедри, виконувати його розпорядження та рекомендації;

- в повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою практики і завдання керівника практики від кафедри;

- вести щоденник встановленої форми, в якому записувати виконану роботу;

- не пізніше як за день до закінчення строку практики, одержати відгук - оцінку керівника практики від підприємства (організації);

- написати, оформити та захистити звіт з практики.

Перед початком практики студент має отримати:

- на кафедрі – направлення на практику (див. дод. 2), програму практики, завдання щодо збору матеріалів під час проходження переддипломної практики (див. дод. 3) у наукового керівника.

Перед відбуттям на практику студент має пройти на кафедрі інструктаж з

техніки безпеки і охорони праці.

Після закінчення практики студент повинен подати на кафедру:

- щоденник з практики встановленої форми (див. дод. 4);

- звіт про проходження практики (з оформленою відповідно до стандарту ДВНЗ «КНУ» титульною сторінкою (див. дод. 5)).

Студенти-практиканти повинні:

- систематично вести записи у щоденнику практики, фіксувати обсяг та зміст виконаної за день роботи;

- підготувати та надати на кафедру інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами таку звітність:

1. Звіт про проходження практики.

2. Щоденник з практики, підписаний керівником практики від підприємства та завірений печаткою підприємства.

Студент, який не виконав програму з практики, отримав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється повторно на практику під час студентських канікул або відраховується із університету.

На студентів-практикантів, які порушують правила внутрішнього розпорядку та виробничої дисципліни, керівниками баз практики можуть накладатися стягнення, про що повідомляється ректору університету. Ректор вирішує питання подальшого проходження практики та перебування студента в університеті.

VІ. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

На кафедрі інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами під час проходження практики студентами використовується система поточного та підсумкового контролю виконання окремих розділів та усієї програми практики.

Робота студентів контролюється керівниками практики від підприємства та кафедри.

Керівники проводять контроль за відвідуванням студентами баз практики, дотриманням ними режиму роботи, а також проходження практики відповідно до встановленого графіку, що фіксується студентами в щоденниках з практики та підтверджується підписом керівника практики від підприємства на сторінці затвердженого календарного графіку проходження виробничої практики студентом в щоденнику практики. Перевіряються поточні записи з виконаних питань програми, а також підсумковий звіт з практики.

Звіт про практику здається на кафедру наступного дня після закінчення виробничої практики згідно затвердженого графіку навчального процесу університету.

Захист з практики проходить перед спеціально призначеною комісією з двох-трьох осіб за участю викладача – керівника практики від університету. Залік з практики диференційований.

VІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

У цілому якісно виконаний звіт з практики оцінюється маскимально 100 балами. Кількість балів знімається за порушення вимог:

1. Невідповідне оформлення (значне перевищення обсягу текстової

частини роботи – більше 5 сторінок; шрифт та інтервал не відповідає встановленим нормам; відсутня або неправильна нумерація сторінок; неправильне оформлення графічного матеріалу тощо) – 5-15 балів.

2. Несвоєчасне затвердження плану, несвоєчасна реєстрація звіту з практики, несвоєчасне подання до захисту – 5 балів.

3. Вступ не відповідає стандарту– 5- 10 балів.

4. Відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладення – 5-10 балів.

5. Виклад теоретичної частини не відповідає вимогам (відсутність глибини, всебічності, повноти викладення, визначення дискутивних питань тощо) – 5-10 балів.

6. Відсутність табличного та ілюстративного матеріалу, його аналізу та прив'язки до змісту тексту – 5- 20 балів.

7. Відсутність визначених проблем у вивченні теми, шляхів їх вирішення, відсутність власної точки зору та аргументації – 5-20 балів.

8. Невідповідність висновків вимогам (відсутність зв’язку з результатами дослідження, підсумків з розглянутих питань) – 5 балів.

9. Неправильно оформлений список літератури – 5 балів.

Кількість балів за виконання звіту з практики визначається науковим керівником у процесі перевірки. При захисті звіту з практики студентом кількість балів може бути змінено.

Враховуючи набрану кількість балів, у цілому звіт з практики оцінюється наступним чином:

«Відмінно» А ‑ 90 – 100 балів;

«Дуже добре» В ‑ 80 – 89 балів;

«Добре» С – 71 – 79 балів;

«Задовільно» D – 61 ‑ 70 бали.

«Достатньо» E ‑ 50 – 60 балів;

«Незадовільно – з можливістю повторного складання» FX ‑ 30 – 49 балів;

«Незадовільно ‑ з обовязковим повторним курсом» F ‑ 0 – 29 балів;

За шкалою ECTS «відмінно» відповідає оцінці «А», «добре» – оцінкам «В» та «С», «задовільно» ‑ «Д» та «Е».

При незадовільній оцінці (до 50 балів) звіт з практики переробляється та подається на повторне оцінювання.

Підсумкова оцінка виставляється комісією колегіально за наступними критеріями:

Оцінка «відмінно» ‑ студент при написанні звіту виконав основні завдання практики та індивідуальне завдання, зробив висновки з урахування причинно-наслідкових зв'язків перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті показав вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, абстрагувати і конкретизувати, класифікувати і систематизувати матеріали та запропоновував ряд заходів щодо вдосконалення діяльності підприємства, до розробки яких підійшов творчо.

Оцінка «добре» ‑ студент при написанні звіту виконав основні завдання практики та індивідуальне завдання, зробив висновки з урахуванням причинно-наслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті достатньо проявив отримані вміння та навички щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів роботи підприємства.

Оцінка «задовільно» – студент при написанні звіту виконав основні завдання практики та індивідуальне завдання, але зроблені висновки без урахування причинно-наслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті не достатньо проявив отримані вміння та навики щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів роботи підприємства.

VІІІ. ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ

Структурні частини звіту з переддипломної практики та її орієнтовний обсяг наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Структурні частини звіту (змісту) з виробничої та переддипломної практики

Структурні частини

Кількість рекомендованих сторінок

Вступ

2

Розділ 1. КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ діяльності ПІДПРИЄМСТВА

20-25

1.1. Загальна характеристика підприємства

 

1.2. Управління матеріально-технічною підсистемою

 

1.3. Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність)

 

1.4. Управління кадровою підсистемою

 

1.5. Управління фінансово-економічною підсистемою

 

1.6. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

 

1.7. Управління стратегічним розвитком організації та її конкурентоспроможністю

 

1.8. Управління інноваційною діяльністю

 

Розділ 2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

10-15

2.1. Теоретичні основи досліджуваної проблеми

 

2.2. Результати прикладного дослідження

 

2.3. Пропозиції та рекомендації

 

Розділ 3. Висновки та рекомендації

3-4

Список використаних джерел

1-2

Додатки

За потреби

Структура звіту з переддипломної практики визначаються специфікою діяльності підприємства, функціональними обов'язками студента на підприємстві під час практики, повнотою та напрямом зібраних даних, сформульованим завданням для кожного студента від керівника практики.

Стисла характеристика структурних частин звіту з переддипломної практики наводиться нижче.

У ВСТУПІ розкривається мета та індивідуальне завдання практики.

У РОЗДІЛІ 1 викладаються результати комплексного дослідження

підприємства відповідно до загальної частини змісту програми практики (за складовими, обов’язковими для опрацювання всіма студентами-практикантами). Обсяг підрозділів 1.1-1.8 визначається студентом за погодженням з керівником практики від КЕІ ДВНЗ «КНУ».

У РОЗДІЛІ 2 викладаються результати дослідження, проведеного у відповідності з індивідуальним завданням переддипломної практики.

п. 2.1 присвячується аналізу та узагальненню теоретичних джерел за обраною темою. В ньому розглядаються загальні теоретичні підходи до теми з використанням інформаційних джерел з досліджуваної проблеми: законів, постанов, наукових праць вітчизняних та закордонних учених.

п. 2.2 – це аналітико-дослідницький розділ, в якому студент представляє результати власного дослідження проблеми на підприємстві-базі практики. У пункті ґрунтовно аналізується фактичний стан досліджуваної проблеми на матеріалах підприємства-бази переддипломної практики та середовища його функціонування із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням теоретичних знань та певного методичного інструментарію.

п. 2.3 – робляться і обґрунтовуються пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємства за певним функціональним напрямком, оцінюється їх ефективність. Отримані на попередніх етапах дані мають бути використані при розробці економіко-математичних та економіко-статистичних моделей, прогнозів відносно розвитку економічних показників. Отримані на попередніх етапах дані мають бути використані при розробці економіко-математичних та економіко-статистичних моделей, прогнозів відносно розвитку економічних показників. Необхідно акцентувати увагу на оцінці й використанні науково-практичних аспектів щодо економічного розвитку підприємства, управління персоналом підприємства, реалізації фінансової, виробничо-збутової політики, маркетингової політики, стратегічного управління, управління економічними змінами і т. ін.

У У РОЗДІЛІ 3. «ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ» узагальнюються основні результати дослідження бази практики, робляться висновки щодо досягнення мети і виконання завдань практики. Особлива увага приділяється конкретним пропозиціям щодо удосконалення діяльності підприємства, а також узагальнюються результати аналізу досліджуваної проблеми, стисло наводяться пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємства за певним функціональним напрямком, окреслюються наслідки та перспективи діяльності підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛце перелік джерел, на які є посилання в основній частині звіту і які наводяться у кінці тексту.

Список використаних джерел повинен включати законодавчі та нормативні акти, інструктивні матеріали, і нараховувати не більше 10-15 назв. Бібліографічні описи наводять у порядку їх згадування в тексті та відповідно до стандартів з бібліотечної та видавничої справ.

У ДОДАТКАХ вміщують матеріал, який:

- є необхідним для повноти представлення результатів роботи, але включення його до основної частини звіту може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;

- не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через великий обсяг або способи відтворення.

Це, як правило, такі матеріали:

- баланс підприємства і звіт про фінансові результати;

- річний або квартальний звіт за підсумками виробничо-господарської діяльності підприємства чи його підрозділи за відповідні періоди;

- статут підприємства, установчий договір і інші документи, що засвідчують його правовий статус (свідоцтва, сертифікати, патенти, тощо);

- посадові інструкції спеціалістів та колективний договір;

- плани (стратегічний бізнес-план, інвестиційний план, тощо);

- інші матеріали, що надають можливість більш змістовно висвітлити зміст практики і набуті навички, а також наочний матеріал.

Обсяг звіту повинен складати 50-65 друкованих сторінок.

Звіт подається у друкованому вигляді. Текст звіту повинен бути надрукований чорною фарбою на білому аркуші формату A4 (210x297мм) з однієї сторони. Для виконання роботи найкраще застосовувати Microsoft Word.

Вимоги до параметрів сторінок: розмір лівого поля - 30 мм, правого - 15 мм; розмір верхнього і нижнього полів - 20 мм. Вимоги до тексту: шрифт - Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал між рядками 1,5, вирівнювання за шириною, відступ абзацу - 1,25 см.

Сторінка повинна містити не менше 28-30 рядків по 57-60 знаків у кожному (з урахуванням інтервалів).

Шрифт друку повинен бути чорного кольору середньої жирності, чіткий з однаковою щільністю тексту.

Вписувати в текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі написання звіту, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту рисунка) машинописним способом. Допускається не більше ніж два виправлення на одній сторінці.

Розділи, окремі питання звіту мають бути чітко визначені, викладені в логічній послідовності і конкретизовані. Таблиці, ілюстративний матеріал, додатки повинні бути змістовними і оформлені відповідно до стандартів виконання письмових робіт у вищій школі.

Текст звіту поділяють на розділи відповідно до структури програми практики. Написання кожного розділу програми практики не слід починати з нової сторінки, вони розміщуються один за одним (слово «розділ» не пишеться). Заголовки структурних частин звіту «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують з нової сторінки великими жирними літерами по центру симетрично до тексту, заголовки розділів – маленькими жирними літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Перенесення слів у заголовках не допускається.

Між назвою розділу та текстом потрібно проставляти один відступ (Enter) полуторного міжрядкового інтервалу.

Наприклад

ВСТУП

1. Загальна характеристика підприємства

Текст.

Текст звіту не прийнято перенавантажувати маркерами, курсивом, іншими шрифтами; зазвичай він виглядає досить одноманітно.

Складений студентом звіт має наскрізну нумерацію сторінок.

Першою сторінкою звіту роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи, не проставляючи його номера. Наступні сторінки звіту нумерують у правому верхньому куті сторінки.

Звіт повинен бути ілюстрований таблицями та рисунками.

Цифровий матеріал, як правило, необхідно оформлювати у вигляді таблиці. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті.

Вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times New Roman, розмір 14 або 12пт, інтервал між рядками 1,0, відступи не допускаються.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Назва має бути стислою і відображати зміст таблиці. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Таблиці нумерують послідовно у межах розділу (за винятком таблиць, поданих у додатках).

У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

Приклад побудови таблиці

 Таблиця 1.2

Назва таблиці (по центру)

Показник

Од. вимір.

Роки

Відхилення

2010

2011

абс.

відн.

1

2

3

4

5

6

…….

……….

 

 

 

 

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад:

Продовження табл. 1.2

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Якщо таблиця займає більше сторінки, то її рекомендується винести в додатки. В додатках таблиця може розміщуватися на декількох сторінках.

Основними видами ілюстративного матеріалу в звіті є: креслення, технічний рисунок, схема, карта, фотографія, діаграма і графік тощо.

Ілюстрації подаються безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації, розмір яких більші від формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією з абзацного відступу.

Наприклад:

М5136, Рис. 1.1 - Потреби професійного розвитку працівника в організації

Рис. 1.1 - Потреби професійного розвитку працівника в організації

Формули в звіті розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка. Формули друкуються з використанням текстового редактору Word або редактору формул Microsoft Equation 3.0 виділяючи курсивом.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в послідовності, у якій вони дані у формулі. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Значення кожного символу і числового коефіцієнта записують з нового рядка.

Формули (якщо їх більше ніж одна) нумерують у межах розділу.

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, відокремлених крапкою. Номери пишуть біля правого берега аркуша в одному рядку з відповідною формулою в круглих дужках.

Наприклад, (3.1) (перша формула третього розділу) буде мати наступний вигляд:

М5136, 1, (3.1)

де Чобл - облікова чисельність робітників;

Чяв – явочна чисельність робітників;

Коб.с. –коефіцієнт облікового складу

Додатки є структурною частиною звіту. Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Додатки не входять до загальної нумерації і номер сторінки на них не проставляється.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки.

Додатки позначають послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер: Ґ, Є, Е, З, І, Ї, И, Й, О, Ч, Ь.

Наприклад: «Додаток А», «Додаток Б» і т.д.

Слово ДОДАТОК і назва додатку виділяються жирним шрифтом.

Єдиний додаток позначається як Додаток А.

Позначення додатку здійснюється по центру першої сторінки додатку. Нижче по центру наводиться назва додатку. На другій та подальшій сторінках додатку потрібно у верхньому куті праворуч вказати: «Продовження додатку А». Таблиця в додатку може мати назву аналогічну додатку (за умови, якщо одна таблиця в додатку).

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка (див. дод. 3).

Наприклад: «Рис. А.1.» (перший рисунок додатку А);

формула – (А.1) (перша формула додатка А).

По тексту роботи посилання здійснюється безпосередньо на додаток, а не на таблицю чи рисунок.

Наприклад, організаційна структура підприємства представлена в додатку А або в дужках (див. дод. А).

Список використаних джерел. Список використаних джерел, як правило має містити 15-20 видань, (публікацій) і складається згідно важливості (Закони, Накази…..). Можливо використовувати офіційні сайти мережі Internet (урядові сайти та сайти підприємств). Наприклад, єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів - інтернет-портал www.smida.gov.ua.

Приклад оформлення списку використаних джерел.

Список використаних джерел

1. Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/.

2. Державний комітет статистики України /[Електронний ресурс]. – режим доступу: / http://www.ukrstat.gov.ua/.

3. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» вiд 16.01.2003 № 433–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 13. – Ст. 93.

4. Єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів / [Електронний ресурс]. – режим доступу: / http:// www.smida.gov.ua/ Періодичні видання (газети, журнали тощо), що використовуються при написанні звіту повинні бути не більше п’ятирічної давності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. посібник / В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільіна. – К.: Кондор, 2005. – 238 c.

2. Андрєєва Г. I. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. / Г. І. Андреєва. - К.: Знання, 2008. - 263 с.

3. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: Навчальний посібник для студентів ВУЗів / О. Я. Базілінська. – К.: ЦУЛ, 2009. – 328 с.

4. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория зкономического анализа: Учебник. - 4-е изд. доп. и перераб. / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. - М.: Финансы и статистика. 2002. - 416 с.

5. Белінський П. І. Менеджмент виробництва та операцій: підручник / П. І. Белінський; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 623 с.

6. Белінський П. І. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник. / П. І. Белінський. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.

7. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз:. Навчальний посібник. / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Немержицька. - К.: КНЕУ. – 2005. – 592с.

8. Богиня Д. П. Управління потенціалом підприємства. / Д. П. Богиня. – К., 2002. – 258 с.

9. Бочаров В. В. Финансовый анализ. Краткий курс. 2-е изд. / В. В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2009. - 240 с.

10. Василенко В. О. Виробничий (операційний) менеджмент: навч. посібник / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. - К.: ЦУЛ, 2003. - 532 с.

11. Васильева Л. C. Финансовый анализ: учебник / Л. С. Васильева, М. В. Петровская. – М.: КНОРУС, 2006. – 544 с.

12. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. Посібник / Я. В. Воловець. – К.: Алерта, 2005. – 199 c.

13. Гадзевич О. I. Основи економічного аналізу і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств. Навчальний посібник. / О. І. Гадзевич. - К.: Кондор, 2007. - 180 с.

14. Герасимов Б. Н., Чумак В. Г., Яковлева Н. Г. Менеджмент персонала: учебное пособие / Б. Н. Герасимов, В. Г. Чумак, Н. Г. Яковлева. – Ростов на Дону: «Феникс», 2003г. - 448с.

15. Герасимчук В. Г., Розенплентер А. Е. Економіка та організація виробництва Підручник. / В. Г. Герасимчук, А. Е. Розенплентер. - Київ: Знання, 2007. - 678 с.

16. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства Навч. посіб. - 2-ге видання. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.

17. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: Навч. посіб. / Б. Є. Грабовецький. - Вінниця: ВНТУ, 2007. - 191 с.

18. Грішнова O. A. Економіка праці та соціально-трудові відносини. / О. А. Грішнова. - К.: Знання, 2004. - 535 с.

19. Данюк В. М., Петюх В. М., Цимбалюк С. О. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. - К.:КНЕУ, 2004. - 398 с.

20. Доля В. Т. Экономический анализ: учебное пособие / В. Т. Доля. - 2-е изд., испр. и доп. - К.: Кондор, 2007. - 224 с.

21. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посібник / За ред. Й. М. Петровича. - К.: Знання, 2002. - 405 с. - (Вища освіта ХХІ ст.).

22. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 457 с.

23. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 / Вип. ред. С. В. Мочерний. - К.: Вид. Центр «Академія», 2001. - 848 с.

24. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навчальний посібник / Т. Д. Костенко [та ін.]. - 2-ге вид., перероб. и доп. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 400 с.

25. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 556 с.

26. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навчальний посібник. / Г. Т. Завіновська. – К., 2000. – 250 с.

27. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-XIV (з пізнішими змінами й доповненнями) // Спец. Додаток «Нова бухгалтерія» до тижневика «Дебет-Кредит». – 2000. – №1. - С. 15-21.

28. Закон України «Про колективні договори і угоди» //Закони України. – К., 1996. – Т.6 – с. 5-11.

29. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» // Закони України. – К., 1999. – Т.15. – С.332-343.

30. Иваненко В. В. Финансовый анализ: Учебное пособие.- 2-е изд. / В. В. Иваненко. – Х.: Изд. дом «ИНЖЕК», 2003.- 176 с.

31. Ионова А. Ф., Селезнева Н. Н. Финансовый анализ: учеб. / А. Ф. Ионова, Н. Н. Селезнева. – М: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 624 с.

32. Іванова Н. Ю. Аналіз беззбитковості виробництва: теорія та практика: Навчальний посібник. / Н. Ю. Іванова. - Київ: Лібра. 2002. - 72 с.

33. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник / В. М. Івахненко. - 5-те вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2006. - 261 с.

34. Івахненко В. М. Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник / В. М. Івахненко. - К.: КНЕУ, 2006. - 232 с.

35. Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посібник / К. В. Ізмайлова. – К.: МАУП, 2003. – 147 c.

36. Каменська Т. О. тa ін. Облік, аналіз та внутрішній аудит витрат виробництва: Навч. посіб. / Т. О. Каменська, І. І. Пилипенко, О. Ю. Редько. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2007. - 128 с.

37. Канке А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. / А. А. Канке, И. П. Кошевая. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2008. – 288 с.

38. Кармазін В. А., Савицька О. М. Економічний аналіз: Практикум. / В. А. Кармазін, О. М. Савицька. - К.: Знання, 2007. - 255 с.

39. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации. / А. Я. Кибанов. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 296 с.

40. Кіндрацька Г. I., Білик М. С, Загородній А. Г. Економічний аналіз: Підручник / За ред. проф. А. Г. Загороднього. - К.: Знання, 2008. – 487 с.

41. Ковальчук М. I. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: Підручник. / М. І. Ковальчук. - К.: КНЕУ, 2005. - 390 с.

42. Кодекс законів про працю України (КЗпП) [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.zakon1.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page

43. Козловський В. Організація виробництва: Практикум для студ. спец. «Менеджмент організацій» / Вінницький національний технічний ун-т. - 2-ге вид. доп. та перероб. / В. Козловський. - Вінниця: ВНТУ, 2005. – 154 с.

44. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. / А. М. Колот. – К.: КНЕУ, 1998. – 350 с.

45. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. М. А. Вахрушиной. – М.: Вузовский учебник, 2008. – 463 с.

46. Костирко Р. О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник / Р. О. Костирко. – X.: Фактор, 2007. – 784 с.

47. Кравцова Т. О. Організація управління персоналом. / Т. О. Кравцова. – Х.: ХДЕУ, 2003. – 23 с.

48. Крамаренко В. І. Управління персоналом фірми: Навчальний посібник. / В. І. Крамаренко. – К: ЦУЛ, 2003. – 272с.

49. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз. Підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – К., Центр учбової літератури, 2008 – 392 с.

50. Круш П. В., Подвігіна В. І., Сердюк Б. М. Економіка підприємства Навчальний посібник / за заг. ред. П. В. Круша, В. І. Подвігіної, Б. М. Сердюка. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – 780 c.

51. Крушельницька О. В. Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навчальний посібник. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К., «Кондор». – 2003. – 296 с.

52. Крушельницька О. В., Мельник Д. П. Управління персоналом. / О. В. Крушельницька, Д. П.Мельник. – К.: «Ін Юре», 2003. – 301 с.

53. Купалова Г. I. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник / Г. I. Купалова. - К.: Знання, 2008. - 639 с.

54. Лазаришина I. Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика. / І. Д. Лазаришина. - Рівне.: НУВГП, 2005. - 369 с.

55. Литвин Б. М. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. – К.: «Хай-Тек Прес», 2008. – 336 с.

56. Лиференко Г. Н. Финансовый анализ предприятия: Учебное пособие / Г. Н. Лиференко. – М: Издательство «Экзамен», 2005. – 160 с.

57. Лысенко Д. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для вузов / Д. В. Лысенко. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 320 с.

58. Макаренко М. В., Малахина О. М. Производственный менеджмент: Учебн. пособие для вузов. / М. В. Макаренко, О. М. Малахина. – М.: «Издательство ПРИОР», 1998. – 384 с.

59. Мельник В. М. Основи економічного аналізу. Навчальний посібник. / В. М. Мельник. - К.: Кондор, 2009 – 128 с.

60. Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підручник. / Є. В. Мних. - К., 2008. - 513 с.

61. Мних Є. В. Економічний аналіз. Підручник. / Є. В. Мних. - К.: ЦУЛ, 2003. - 412 с.

62. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Курс лекцій / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М. М. Шигун. - Житомир: ПП «Рута», 2004. - 352 с.

63. Мошенський 3. С, Олійник О. В. Економічний аналіз: Підручник / Ф. Ф. Бутинець (відп. ред). - 2-ге вид., доповн. і перероб. - Житомир: ПП «Рута», 2007. - 704с.

64. Мурашко M. I. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. / М. І. Мурашко. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. - 435 с.

65. Нестеренко Ж. К. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посібник / Ж. К. Нестеренко, А. В. Череп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 122 с.

66. Осовська Г. В., Крушельницька О. В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 224 с.

67. Палеха Ю. І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури. Навч. посібник. -2-ге вид. доп. / Ю. І. Палеха. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 337 с.

68. Пасічник В. Г. Організація виробництва: навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / В. Г. Пасічник, О. В. Акіліна; Ін-т муніципального менеджменту та бізнесу. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 293 с.

69. Петрович Й. М., Дубодєлова А. В., Устінова І. Г., Новаківський І. І. Менеджмент організацій: методи виконання випускних робіт: Навчальний підручник з грифом МОН (2-ге видання перероблене і доповнене) / під заг. ред. Петровича Й. М. - Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2004. – 180 с.

70. Петрович Й. М., Захарчин Г. М, Кіндрацька Г. І. та ін. Економіка підприємства: Навчальний підручник з грифом МОН / під заг. ред. Петровича Й. М. - Львів: «Магнолія Плюс», 2006. – 580 с.

71. Петрович Й. М., Захарчин Г. М. Організація виробництва: Навчальний підручник з грифом МОН / під заг. ред. Петровича Й. М. - Львів: «Магнолія плюс», 2004. - 400 с.

72. Петюх В. М. Управління персоналом: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. М. Петюх. - К.: КНЕУ, 2000. - 124 с.

73. Пилипенко С. Виробничий менеджмент: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. / С. Пилипенко. - Х.: ХНЕУ, 2006. – 80 с.

74. Пилипенко С. М., Пилипенко А. А. Економіка праці. Навчальний посібник. / С. М. Пилипенко, А. А. Пилипенко. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – с. 40–45

75. Плоткін Я. Д., Пащенко І. Н. Виробничий менеджмент. / Я. Д. Плоткін, І. Н. Пащенко. - Львів: ІВЦ «ІНТЕЛЕКТ+», 1999. - 258 с.

76. Плоткін Я. Д., Пащенко І. Н. Виробничий менеджмент: Навчальний посібник; Збірник вправ. / Я. Д. Плоткін, І. Н. Пащенко. - Львів: Державний університет «Львівська політехніка», 1999. – 258 с.

77. Плоткін Я. Д., Пащенко І. Н., Комарницький І. М. Економіка праці. Навчальний підручник / Я. Д. Плоткін, І. Н. Пащенко, І. М. Комарницький. - Львів: Вид-во НУ «ЛП», Ужгород ПАТЕНТ, 2001. – 339 с.

78. Подольська В. О. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К.: ЦНЛ, 2007. – 488 с.

79. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. – 2-е вид., перероб. та доп. / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

80. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/buh/psbo.htm

81. Поповенко Н. С, Бельтюков Є. А., Акіменко Н. В., Лапін О. В. Техніко-економічний аналіз: Навч. посібник / Н. С Поповенко (ред.), Є. А. 8ельтюков (ред.). - О.: ОНПУ, 2006. - 135 с.

82. Самочкин В. Н. Гибкое развитие предприятия: Анализ и планирование. – 2-е изд., испр. и доп. / В.Н. Самочкин. – М.: Дело, 2000. – 376 с.

83. Севостьянова С. Виробничий менеджмент: Навч. посіб. / Петро Карпович Кучеба (ред.). - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2002. - 341с.

84. Семенов Г. А. Техніко-економічні розрахунки на підприємстві: Навчальний посібник / Г. А. Семенов, А. Г. Семенов, В. К. Станчевський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 184 c.

85. Синица Т. В. Формування та використання трудового потенціалу промислового підприємства. / Т. В. Синица. – Х.: ХДЕУ, 2004. – 21 с.

86. Ситник Й. М. Економіка підприємства: Конспект лекцій. / Й. М. Ситник. – Львів: Вид-во ТзОВ «Тріада плюс», 2006. – 191 с.

87. Соснін О. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посіб. / Європейський ун-т. / О. Соснін. - К.: Видавництво Європейського університету, 2007. – 148 с.

88. Старостенко Г. Г. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – К.: ЦНЛ, 2006. – 224 с.

89. Сумець О. Основи операційного менеджменту: Підручник / Для студентів економ. Спец. – Під ред. проф. О. Л. Яременка. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 416 с.

90. Т. В. Омельяненко, Н. В. Задорожна. Операційний менеджмент. Навч.-метод. посіб. / Т. В. Омельяненко, Н. В. Задорожна. - К.: КНЕУ, 2003. - 236 с.

91. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - 3-ге вид., стер. / Н. В. Тарасенко. - К.: Алеута, 2007. - 485 с.

92. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. / Є. К.Бабець, М. I. Горлов, С. О. Жуков, В. П.Стасюк. — К.: Професіонал, 2007. - 379 с.

93. Управление организацией: Учебник / Под ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саламатина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 669 с.

94 Управління трудовим потенціалом: Навч. посібник / Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А. та ін. – К.: КНЕУ, 2005. – 403 с.

95. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2003. – 316 с.

96. Фінансовий аналіз і планування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. О. Крамаренко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 c.

97. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька.- 2-е вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 592 с.

98. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Салига С. Я., Дацій Н. В., Корецька С. О., Нестеренко Н. В., Салига К. С. – К.: ЦНЛ, 2006. – 210 с.

99. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Ред. П. Ю. Буряк. – К.: Професіонал, 2004. – 520 c.

100. Фролова Т. О. Фінансовий аналіз: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення і практичних завдань / Т. О. Фролова. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 253 с.

101. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз. / Ю. С. Цал. Цалко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 566 с.

102. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз. Підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.

103. Череп А. В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. / А.В. Череп. - К.: Кондор, 2006. - 160 с.

104. Швиданенко Г. О. Економіка підприємства. Підручник / Швиданенко Г. О., Васильков В. Г., Гончарова Н. П. [та ін.]; за заг. ред. Г. О. Швиданенко. - К.: КНЕУ, 2009. - 598 [2] с.

105. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. / О. О. Шеремет. - К.: Кондор, 2009. — 194 с.

106. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / О. О. Шеремет. – К.: 2005. – 196 с.

107. Школа І. М., Михайлівська О. В. Операційний менеджмент: Практикум: Навч. посіб. -/ І. М. Школа, О. В. Михайлівська. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2004. - 376 с.

108. Шморгун Н. П. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Н. П. Шморгун, І. В. Головко. – К.: ЦНЛ, 2006. – 528 с.

109. Шубіна С. В., Торяник Ж. I. Економічний аналіз: Практикум. / С. В. Шубіна, Ж. І. Торяник. - К.: Знання, 2007. - 230 с.

110. Шурпенкова Р. К. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посіб. / Р. К. Шурпенкова. - Л.: ЛБІ НБУ, 2006. - 254 с.

Ресурси мережі Інтернет

1. Головна Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua

2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua

3. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

4. Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

5. Головна сторінка - НКЦПФР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua

6. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

7. Международный Банк Реконструкции и Развития (Всемирный Банк) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org.ru

8. Аграрно-фінансовий портал. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agrofin.com.ua.

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!