Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5130 Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної з дисципліни Маркетингові комунікації, КНЕУ ім. Гетьмана

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної з дисципліни Маркетингові комунікації, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Факультет маркетингу

Кафедра маркетингу

 

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної з дисципліни Маркетингові комунікації

роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

освітній ступінь бакалавр

галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність: 6.030507 «Маркетинг»

 

Київ 2017

 

1. ВСТУП

В останні роки збільшилася роль маркетингових комунікацій. Жодне підприємство сьогодні не може повноцінно існувати і розвиватися не спілкуючись зі складовими свого навколишнього середовища: споживачами, постачальниками, конкурентами тощо. Це спілкування здійснюється шляхом використання інструментів маркетингових комунікацій, які дають можливість підприємству розповісти про себе, переконати у необхідності звернутись до його послуг, нагадати покупцю про свою присутність.

Мета дисципліни: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі управління маркетинговими комунікаціями, які використовують компанії для просування своїх товарів та послуг на ринку.

Основні завдання дисципліни:

- ознайомлення студентів з відповідними категоріями маркетингових комунікацій, методиками розроблення бюджету рекламних кампаній, алгоритмами розрахунків ефективності показу рекламного звернення до цільової аудиторії, відпрацювання практичних навичок їх використання в процесі просування товарів;

- створення бажання творчого пошуку вдосконалення системи товаропросування в сучасних ринкових умовах.

Дисципліна «Маркетингові комунікації» вивчається у безпосередньому зв’язку з основними методологічними і організаційно– економічними положеннями теорії маркетингу, менеджменту, макро– і мікроекономіки, а також з іншими дисциплінами, важливими для підготовки фахівців з маркетингу.

Після повного опанування навчальної дисципліни студенти матимуть достатні знання з питань організації ефективного продажу продукції та послуг, щоб розробляти виробничі, організаційні та наукові рішення на рівні сучасних вимог.

2. Тематичний план ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми

Кількість годин

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 

Лекції

С/П

ІКР

СРС

Контактні заняття

СРС

ІКР

 

1

Комунікації в системі маркетингу

1

2

1

4

1

 

6

 

2

 

2

Стратегії та планування маркетингових комунікацій

1

2

2

4

1

6

1

 

3

Івент-маркетинг

1

1

1

4

1

3

1

 

4

Рекламування товару

2

4

2

6

2

10

2

 

5

Стимулювання продажу товарів

2

4

2

6

2

 

12

2

 

6

Організація роботи з громадськістю

2

4

2

6

2

 

10

2

 

7

Інтегровані маркетингові комунікації на місці продажу

2

4

2

6

2

5

2

 

8

Прямий маркетинг

2

2

2

6

2

8

1

 

9

Організація виставок і ярмарків

1

1

1

4

сам.опр.

 

8

1

 

10

Персональний продаж товарів

2

2

2

6

2

 

8

1

 

11

Упаковка як засіб комунікації

1

2

1

2

сам.опр.

8

1

 

12

Спонсорування

1

1

1

2

сам.опр.

3

1

 

13

Брендинг

1

1

1

2

1

2

1

 

14

Організація маркетингових комунікацій

1

1

2

2

1

6

2

 

15

Оцінювання ефективності маркетингових комунікацій

2

1

2

2

1

5

2

 

Разом годин:

22

32

24

62

18

 

100

22

 

 

3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРТУРА

 

Відповіді на питання до кожної теми можна замовити тут!

 

ТЕМА 1. КОМУНІКАЦІЇ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ

Маркетинг і комунікації: цілі, завдання, сутність, функції. Характеристика учасників маркетингових комунікацій. Виробники товару (виробів, послуг, ідей), споживачі та організації, які сприяють діяльності учасників маркетингових комунікацій. Класифікація споживачів на основі виробництва товару. Класифікація споживачів на основі споживання. Класифікація споживачів на основі менталітету. Сучасна теорія та практика класифікації споживачів з метою найкращого задоволення їх потреб. Законодавчі основи діяльності служб маркетингових комунікацій. Загальне законодавство України щодо діяльності підприємств. Закон України «Про рекламу» та доповнення до нього. Закон України «Про недобросовісну конкуренцію» (у частині, що стосується реклами). Законодавство економічно розвинутих країн щодо підприємництва та діяльності маркетингових служб.

 

ТЕМА 2. СТРАТЕГІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Стратегічне планування. Маркетингові дослідження. План маркетингових комунікацій. Етапи життєвого циклу товару та класифікація стратегії маркетингових комунікацій на ринку збуту товару. Залежність стратегії маркетингових комунікацій від стратегії фірми, стратегії маркетингу, стратегії політики ціноутворення. Класифікація стратегії маркетингових комунікацій на основі етапів життєвого циклу товару.

 

ТЕМА 3. ІВЕНТ-МАРКЕТИНГ

Маркетинг подій. Сутність івент-маркетингу. Види та засоби маркетингу подій. Планування івент заходів. Ефективність використання спеціальних івентів.

 

ТЕМА 4. РЕКЛАМУВАННЯ ТОВАРУ

Класифікація реклами. Засоби реклами. Носії реклами. Класифікація реклами: за охопленням по території; за охопленням по аудиторії; за частотою; за виливом. Характеристика рекламного звернення за кольором; за макетом.

Реклама — основний засіб поширення інформації. Процес рекламування. Престижна реклама. Створення фірмового стилю. Теорії комунікації та їх застосування у рекламі. Моделі ієрархії пізнання та навчання. Планування рекламної кампанії. Вибір стратегії маркетингу. Політика рекламної кампанії й політика маркетингу. Вибір цілей рекламування. Визначення цільової аудиторії. Рекламна політика. Вибір засобів інформації та носіїв реклами. Затрати на рекламування. Бюджет рекламної кампанії. Розробка та рекомендації щодо створення ефективного рекламного звернення.

Контроль ефективності рекламної кампанії. Попереднє тестування. Тести, які необхідно проводити після запуску рекламної кампанії.

 

ТЕМА 5. СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Види стимулювання. Стимулювання споживачів. Стимулювання посередників. Стимулювання торгового (збутового) персоналу. Механізм стимулювання продажу. Особливості стимулювання. Стимулювання продажу як частина маркетингових комунікацій. Цілі та засоби стимулювання продажу. Стимулювання продажу на різних етапах життєвого циклу товарів. Види та засоби стимулювання продажу. Знижки з ціни. Поширення купонів. Премії. Безкоштовні зразки. Проведення лотерей, конкурсів та вікторин. «Підкріплення» товару. Споживацький кредит. Безкоштовні супутні послуги (транспортування, монтаж, післяпродажне обслуговування, гарантійне обслуговування тощо). Сервіс. Цінове стимулювання.

 

ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ («ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ»)

Сутність роботи з громадськістю. Постановка цілей та завдань. Розробка програм. Організація відділу зв'язків із громадськістю. Особливості діяльності у сфері «паблік рилейшнз». Визначення сфери діяльності. Стосунки із засобами масової інформації. Етика стосунків із пресою. Інформаційні послуги. Прес-релізи. Прес-конференції та прийоми.

Фотографії у роботі з громадськістю. Виставки та ярмарки у галузі зв'язків із громадськістю. Мета виставкової діяльності, бюджет, організація, розробка графіка, підбір штатів та керівництва. Суміщення із конференціями. Використання усної мови. Публічні виступи. Прийоми ефективної усної мови у роботі з громадськістю. Аудіо- й відеозасоби у роботі із громадськістю. Визначення потреби у таких засобах. Створення аудіо- та відеопродукції. Поширення цієї продукції. Внутрішнє та зовнішнє використання. Конференції: порядок проведення і правила поведінки. Кодекс професійної поведінки та етики у стосунках із громадськістю.

 

ТЕМА 7. ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ НА МІСЦІ ПРОДАЖУ

Сутність та завдання маркетингових комунікацій на місці продажу. Види ІМКМП. Визначення ефективної реклами на місці продажу. Особливості та цілі рекламування на місці продажу. Устаткування та оснащення для комунікацій на місці продажу. Засоби інформативного, рекламного, стимулюючого характеру. Інформативні та рекламні матеріали: визначення, замовлення та оформлення, використання. Дизайн, елементи оформлення торгових точок, створення іміджу. Планування та оформлення приміщень, використання вітрин. Оформлення вітрин як форма реклами. Види вітрин. Особливості оформлення. POS – матеріали в місцях продажу. Мерчандайзинг. Принципи оформлення торговельних приміщень. Психологічні особливості впливу на споживачів на місці продажу.

 

ТЕМА 8. ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ

Поняття прямого маркетингу. Прямий маркетинг як складова частина комунікацій (суть, значення, перспективи). Засоби прямого маркетингу. Сучасні засоби прямого маркетингу. Переваги й недоліки прямого маркетингу. Вартість. Початок роботи у сфері прямого маркетингу. Перелік адресів клієнтів. Типи адресних списків. Принципи поштової реклами. Складові посилкової реклами. Фактори, які зумовлюють використання посилкової реклами. Прогнозування реакції споживачів на прямий маркетинг. Телефонний маркетинг.

Прямий маркетинг в Україні.

 

ТЕМА 9. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОДАЖ

Визначення персонального продажу, його види та комунікативні особливості. Організаційні форми персонального продажу. Принципи роботи в умовах персонального продажу. Рекомендації ефективного персонального продажу. Поняття сітьового маркетингу. Переваги створення сітьового маркетингу над щоденними випадковими зустрічами.

План преміальних винагород в умовах сітьового (багаторівневого) маркетингу. Важливі питання й контраргументи, які роззброюють у випадку із сітьовим маркетингом. Досвід сітьового маркетингу в Україні. Ідеї, стиль і техніка діяльності сучасного професійного комерсанта.

 

ТЕМА 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСТАВОК ТА ЯРМАРКІВ

Визначення значення виставок та ярмарків для підвищення ефективності маркетингових комунікацій підприємства. Класифікація виставок та ярмарків. Прийняття рішення щодо участі у виставках та ярмарках. Організація участі підприємства у виставках та ярмарках. Вимоги до персоналу, який організує роботу виставки. Дизайн стенда. Проектна документація. Робота виставки. Діяльність експонента після закриття виставки. Маркетингові комунікації на виставках та ярмарках.

 

ТЕМА 11. УПАКОВКА ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ

Важливість упаковки для проведення ефективних маркетингових комунікацій. Упаковка як засіб комунікації виробника чи посередника зі споживачем. Сутність упаковки товарів. Сучасна маркетингова концепція упаковки товарів. Упаковка й засоби товарної інформації. Інформаційні знаки та їхня комунікативна роль. Штриховий код. Упаковка і фірмовий стиль.

 

ТЕМА 12. СПОНСОРУВАННЯ

Важливість спонсорування для проведення ефективних маркетингових комунікацій. Категорії спонсорування. Види сучасної спонсорської підтримки. Галузі спонсорування. Класифікація спонсорування та організація маркетингових заходів зі спонсорування. Планування кампанії зі спонсорування.

 

ТЕМА 13. БРЕНДИНГ

Визначення бренда та його складові. Сучасна теорія брендингу. Концепція брендингу споживчих товарів. Вплив брендів. Брендинг як елемент маркетингових комунікацій. Методика розроблення назви бренда. Управління активами бренда.

 

ТЕМА 14. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Управління маркетинговими комунікаціями як складовою частиною маркетингу. Форми організації служб маркетингових комунікацій. Задачі та функції служб маркетингових комунікацій. Планування маркетингових комунікацій. Методи розробки бюджету маркетингових комунікацій. Бізнес-план маркетингових комунікацій як частина маркетинг-міксу. Документообіг. Форми й методи контролю ефективності маркетингових комунікацій. Робота з кадрами. Критерії, за якими необхідно вибирати менеджера служби маркетингових комунікацій. Підбір команди службовців. Підвищення кваліфікації. Підтримка зацікавленості у результатах праці.

Рекомендації з ефективної організації служби маркетингових комунікацій.

 

ТЕМА 15. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Ефективність процесу планування маркетингових комунікацій. Оцінка ефективності реклами: попереднє тестування та тестування після проведення рекламної кампанії. Оцінювання стимулюючих заходів. Оцінка ефективності паблік рилейшнз. Ефективність прямого маркетингу та особистого продажу.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА

1. Закон України «Про рекламу» // Урядовий кур'єр. — № 137-138. — С. 6-7.

2. Сєвонькаєва О. О. Маркетингові комунікації: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2014. – 341 с.

3. Майборода О. О. Маркетингова політика комунікацій. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: КНЕУ, 2007. – 256 с.

4. Діброва Т. Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика. Навчальний посібник. - К.: Видавничий дім «Професіонал» 2009. – 320 с.

5. Ромат Є. В. Основи реклами: Навч. пос. – К.: Студцентр, 2006. – 288 с.

ДОДАТКОВА

6. Амстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг Изд. Дом «Вильямс», М., С-ПТБ., К. 2007.

7. Бернет Дж., Мориарти С.Маркетинговые коммуникации: интегрированный поход / Перевод с англ.под ред. С. Г. Божук. - СПб: Питер, 2001. – 864 с.

8. Владимирская А. О. и др. Как заработать на рекламе / А. О. Владимирская, П. А. Владимиский. – К.: А.С.К., 2006. – 336 с.

9. Голубкова Е. Н. Маркетинговые коммуникации. – М.: Издательство «Финпресс», 2000. – 256 с.

10. Горкина М. Б., Мамонтов А. А., Манн И. Б. PR на 100%: Как стать хорошим менеджером по PR. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 240 с.

11. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок / Пер. с англ. В. А. Гольдича и А. И. Оганесовой; Науч. ред. и авт. вступ. ст. П. А. Соловьев. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2000. – 272 с.

12. Краско Т. И. Психология рекламы / Под. ред. Е. В. Ромата. - Харьков: Студцентр, 2002. – 216 с.

13. Ляпина Т. В. Бизнес и коммуникации, или Школа современной рекламы. К.: ”Альтерпрес”, 2002. – 336 с.

14. Перси Л., Эллиот Р. Стратегическое планирование рекламных кампаний. Издательский дом Гребенникова, 2008 г. – 416 с.

15. Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров: Пер.с англ. СПб.: Питер, 2000.

16. Смит П. Коммуникации стратегического маркетинга: Учебное пособие для студ.вузов: Пер с англ. / П. Смит, К. Бэрри, А. Пулфорд. - М.: Юнити, 2001 – 415 с.

17. Фарби Э. Д. Как создать успешную рекламу. 3-е изд-е. / Пер. с англ. Под ред. Н. Н. Пашеной. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 2004. – 256 с.

 

4. Плани семінарських та ПРАКТИЧНИХ занять

4.1. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 1 «Комунікації в системі маркетингу»

Завдання. Сформувати:

- знання особливостей та тенденцій сучасного розвитку маркетингових комунікацій;

- вміння характеризувати учасників маркетингових комунікацій;

- визначати основні види комунікацій і їхній вплив на маркетингові комунікації;

- вміння характеризувати основні складові маркетингових комунікацій;

- знання моделей маркетингових комунікацій.

План заняття:

1. Провести усне опитування, з'ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми.

2. Виконати аналіз запропонованої викладачем учасників маркетингових комунікацій. Зробити висновки.

3. Розробити заходи з маркетингових комунікацій яки націлені на основні контактні аудиторії.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складений в логічному порядку.

2. Тестові завдання.

Орієнтовний перелік питань заняття:

1. Основні поняття та складові маркетингових комунікацій.

2. Характеристика учасників маркетингових комунікацій.

3. Законодавчі основи діяльності служб маркетингових комунікацій.

4. Основи класифікації понять, що застосовуються в маркетингових комунікаціях.

 

Заняття №2 «Стратегії та планування маркетингових комунікацій»

Завдання. Сформувати вміння:

- класифікувати споживачів в залежності від різних класифікаційних ознак;

- аналізувати наявну ситуацію для вибору комунікаційних звернень;

- вибирати стратегії маркетингових комунікацій в залежності від етапу життєвого циклу;

- Розробляти план для компанії з маркетингових комунікацій.

План заняття

1. Робота в міні групах

2. Розробити план з маркетингових комунікацій для запропонованих викладачем компаній.

Інформаційне забезпечення

Ситуаційні вправи – характеристика підприємства та проблеми з просування товарів

Орієнтовний перелік питань заняття:

1 Стратегічне планування.

2. Планування маркетингових комунікацій.

3. Стратегії маркетингових комунікацій.

 

Заняття № 3,4 «Основи рекламування» «Розроблення рекламного звернення»

Завдання. Сформувати вміння:

- класифікувати рекламу залежно від різних ознак;

- визначати основні етапи рекламного процесу та їх особливості;

- розробляти заходи щодо проведення рекламної кампанії;

- визначати особливості розроблення рекламного звернення;

- обирати мотиви для створення ефективного рекламного звернення.

План заняття:

1. Опрацювання теоретичних основ

2. Проведення комплексної гри

Інформаційне забезпечення

Ділова гра « Розробка рекламної кампанії»

Орієнтовний перелік питань заняття:

1. Види реклами та їхня характеристика.

2. Етапи рекламного процесу, їхні особливості.

3. Престижна реклама.

4. Проведення рекламної кампанії.

 

Заняття № 5,6 «Стимулювання продажу товарів»

Завдання. Сформувати вміння:

- визначати основні види стимулювання продажу та їхню характеристику;

- розробляти основні напрями стимулювання продажу товарів;

- виявляти особливості стимулювання продажу;

- розробляти заходи щодо просування товарів на ринок для трьох учасників збуту.

План заняття

1. Провести усне опитування, з'ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми.

2. Провести дослідження споживачів для запропонованих викладачем товарів. Зробити висновки.

3. Розробити заходи щодо стимулювання продажу цих товарів.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складений в логічному порядку.

2. Перелік компанії та товарів, яки вони виробляють.

Орієнтовний перелік питань заняття:

1.Види стимулювання продажу та їхня характеристика.

2. Основи стимулювання споживачів.

3. Особливості стимулювання посередників.

4. Стимулювання власного торгового персоналу.

 

Заняття № 7 «Основи роботи з громадськістю»

Завдання. Сформувати вміння:

- визначати особливості роботи з громадськістю ;

- формувати образ підприємства за допомогою різноманітних форм та методів;

- розробляти заходи щодо проведення PR-кампанії;

- визначати особливості роботи з громадськістю в період кризових ситуацій;

- аналізувати політичні технологій яки використовуються в межах PR .

План заняття:

1. Опрацювання теоретичних основ

2. Проведення дискусії

Інформаційне забезпечення

1. Основні питання теми

2. Інформація з різних джерел

Орієнтовний перелік питань заняття:

1. Особливості роботи з громадськістю.

2. Формування образу підприємства: форми та методи.

3. Кодекс професійної поведінки та етики у сфері роботи з громадськістю.

 

Заняття № 8,9 «Інтегровані маркетингові комунікації на місці продажу»

Завдання. Сформувати вміння:

- визначати сутність та завдання маркетингових комунікацій на місці продажу;

- аналізувати поведінку споживачів на місці продажу;

- визначати ефективність реклами на місці продажу;

- характеризувати мерчандайзинг в системі управління підприємством;

- розробляти план діяльності торгового підприємства.

План заняття

1. Провести роботу в малих групах.

2. Визначити засоби маркетингових комунікацій яки використовуються на місці продажу.

3. Розробити медіа-план.

Інформаційне забезпечення

Завдання для роботи в малих групах.

Орієнтовний перелік питань заняття:

1. ІМКМП: сутність, завдання.

2. Види POS-матеріалів.

3. Планування діяльності торгового підприємства.

 

Заняття № 10 «Прямий маркетинг»

Завдання. Сформувати вміння:

- визначати сутність та завдання прямого маркетингу;

- аналізувати засоби прямого маркетингу;

- визначати особливості та тенденції сучасних технологій прямого маркетингу;

- проведення кампаній з директ-мейлу;

- виявляти особливості прямого маркетингу для товарів виробничого призначення;

- оцінювати ефективність використання прямого маркетингу для підприємства.

План заняття

1. Провести опитування, з'ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми.

2. Визначити засоби прямого маркетингу яки будуть найбільш ефективні для різних виробників .

3. Розробити план проведення кампанії з прямого маркетингу .

Інформаційне забезпечення

1. Тестові завдання.

2. Перелік підприємств, запропонованих викладачем, які діють на ринку України.

Орієнтовний перелік питань заняття:

1. Прямий маркетинг: сутність, завдання, принципи.

2. Форми прямого маркетингу.

3. Оцінка ефективності роботи в прямому маркетингу.

 

Заняття № 11 «Персональний продаж»

Завдання. Сформувати вміння:

- визначати сутність та завдання персонального продажу;

- аналізувати форми персонального продажу;

- визначати особливості та тенденції сучасних технологій персонального продажу;

- проведення переговорів під час заключення контракту ;

- виявляти психологічні особливості в умовах персонального продажу;

- оцінювати ефективність використання персонального продажу.

План заняття

1. Проведення ділової гри.

Інформаційне забезпечення

Перелік товарів та послуг, запропонованих викладачем, для продажу на ринку.

Орієнтовний перелік питань заняття:

1. Сутність персонального продажу.

2. Модель персонального продажу.

3. Психологічні особливості під час переговорів.

 

Заняття № 12 «Організація маркетингових комунікацій»

Завдання. Сформувати вміння:

- визначати основні показники ефективності маркетингових комунікацій та їхніх складових;

- аналізувати організаційну структуру маркетингових комунікацій на підприємстві;

- досліджувати основні фактори, що впливають на комунікації;

- розробляти бізнес-плани з маркетингових комунікацій;

- визначати комунікаційні стратегії;

- обирати методи розробки бюджету маркетингових комунікацій.

План заняття

1. Провести опитування, з'ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми.

2. Розробити бізнес-план з маркетингових комунікацій.

Інформаційне забезпечення

1. Тестові завдання.

2. Перелік підприємств, запропонованих викладачем, які діють на ринку України.

Орієнтовний перелік питань заняття:

1. Управління маркетинговими комунікаціями як складова управління маркетингу.

2. Основні показники ефективності маркетингових комунікацій та їхніх складових.

3. Методи розроблення бюджету маркетингових комунікацій.

4. Основи роботи з кадрами.

 

4.2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ з використанням нових методів і технологій навчання

 

Відповіді на практичні завдання можна замовити тут!

 

Заняття №1 «Визначення стратегії комунікацій підприємства»

1. Визначення етапу життєвого циклу товару.

2. Рекомендації щодо стратегії підприємства на ринках продажу товарів.

3. Політика підприємства на ринку продажу товарів.

 

Заняття №2 «Розроблення бюджету маркетингових комунікацій підприємства на плановий рік»

1. Розроблення методу обрахунків витрат на комунікації.

2. Розроблення плану маркетингових комунікацій підприємства.

3. Розроблення бюджету маркетингових комунікацій підприємства на плановий рік.

 

Заняття №3,4 «Розроблення бізнес-плану маркетингових комунікацій на плановий рік»

1. Рекламування.

2. Стимулювання продажу товарів.

3. Робота з громадськістю.

4. Персональний продаж.

 

Заняття №5,6 «Розроблення рекламного звернення»

1. Вибір носіїв реклами.

2. Розрахунок обсягу звернення.

3. Розроблення звернення.

 

Заняття №7 «Розроблення бізнес-плану і використання для рекламування засобів масової інформації»

1. Бізнес-план роботи підприємства з рекламними агентствами.

2. Медіа-план роботи підприємства.

 

Заняття №8 «Оптимізація показу рекламного звернення»

1. Оптимізація вибору рекламних агентств.

2. Оптимізація бізнес-плану роботи підприємства з рекламними агентствами.

3. Оптимізація медіа-плану роботи підприємства.

 

Заняття №9,10 «Розроблення власного варіанта витрат на комунікації і його оцінка»

1. Визначення вихідних даних.

2. Визначення ефективності варіантів.

 

4.3. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Контактне заняття №1. «Комунікації в системі маркетингу», «Стратегії та планування маркетингових комунікацій»

Форма проведення: міні-лекція – розгорнута бесіда

Форма контролю: тестовий контроль знань

Основні компетенції, на формування яких зорієнтоване заняття:

Сформувати:

- знання особливостей та тенденцій сучасного розвитку маркетингових комунікацій;

- вміння характеризувати учасників маркетингових комунікацій;

- визначати основні види комунікацій і їхній вплив на маркетингові комунікації;

- вміння характеризувати основні складові маркетингових комунікацій;

- знання моделей маркетингових комунікацій.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складений в логічному порядку.

2. Тестові завдання.

 

Контактне заняття №2. «Івент-маркетинг», «Рекламування товару»

Форма проведення: міні-лекція – дискусія

Форма контролю: проведення комплексної гри

Основні компетенції, на формування яких зорієнтоване заняття

Сформувати вміння:

- класифікувати рекламу залежно від різних ознак;

- визначати основні етапи рекламного процесу та їх особливості;

- розробляти заходи щодо проведення рекламної кампанії;

- визначати особливості розроблення рекламного звернення;

- обирати мотиви для створення ефективного рекламного звернення.

Інформаційне забезпечення

Ділова гра « Розробка рекламної кампанії»

 

Контактне заняття №3. «Стимулювання продажу товарів»

Форма проведення: Міні-семінар – розгорнута бесіда

Форма контролю: усне опитування

Основні компетенції, на формування яких зорієнтоване заняття:

Сформувати вміння:

- визначати основні види стимулювання продажу та їхню характеристику;

- розробляти основні напрями стимулювання продажу товарів;

- виявляти особливості стимулювання продажу;

- розробляти заходи щодо просування товарів на ринок для трьох учасників збуту.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складений в логічному порядку.

2. Перелік компанії та товарів, яки вони виробляють.

 

Контактне заняття №4. «Організація роботи з громадськістю», «Спонсорування», «Організація виставок і ярмарків».

Форма проведення: міні-лекція (конспект)

Форма контролю: тестовий контроль знань

Основні компетенції, на формування яких зорієнтоване заняття:

Сформувати вміння:

- визначати особливості роботи з громадськістю ;

- формувати образ підприємства за допомогою різноманітних форм та методів;

- розробляти заходи щодо проведення PR-кампанії;

- визначати особливості роботи з громадськістю в період кризових ситуацій;

- аналізувати політичні технологій яки використовуються в межах PR .

Інформаційне забезпечення

1. Основні питання теми

2. Інформація з різних джерел

 

Контактне заняття №5. «Прямий маркетинг»

Форма проведення: міні-семінар – дискусія

Форма контролю: робота в малих групах з розв’язання міні-кейсу

Основні компетенції, на формування яких зорієнтоване заняття:

Сформувати вміння:

- визначати сутність та завдання прямого маркетингу;

- аналізувати засоби прямого маркетингу;

- визначати особливості та тенденції сучасних технологій прямого маркетингу;

- проведення кампаній з директ-мейлу;

- виявляти особливості прямого маркетингу для товарів виробничого призначення;

- оцінювати ефективність використання прямого маркетингу для підприємства.

Інформаційне забезпечення

1. Тестові завдання.

2. Перелік підприємств, запропонованих викладачем, які діють на ринку України.

 

Контактне заняття №6. «Інтегровані маркетингові комунікації на місці продажу», «Персональний продаж товарів»

Форма проведення: міні-лекція

Форма контролю: робота в малих групах з виконання практичних завдань Основні компетенції, на формування яких зорієнтоване заняття:

Сформувати вміння:

- визначати сутність та завдання маркетингових комунікацій на місці продажу;

- аналізувати поведінку споживачів на місці продажу;

- визначати ефективність реклами на місці продажу;

- характеризувати мерчандайзинг в системі управління підприємством;

- розробляти план діяльності торгового підприємства.

Інформаційне забезпечення

Завдання для роботи в малих групах.

 

Контактне заняття №7. «Організація маркетингових комунікацій», «Брендинг», «Упаковка як засіб комунікації»

Форма проведення: міні-лекція (дискусія з елементами аналізу)

Форма контролю: виконання лабораторної роботи

Основні компетенції, на формування яких зорієнтоване заняття:

Сформувати вміння:

- аналізувати організаційну структуру маркетингових комунікацій на підприємстві;

- досліджувати основні фактори, що впливають на комунікації;

- розробляти бізнес-плани з маркетингових комунікацій;

- визначати комунікаційні стратегії.

Інформаційне забезпечення

Пакет навчальних програм «Маркетингові комунікації»

 

Контактне заняття №8. «Оцінювання ефективності маркетингових комунікацій»

Форма проведення: міні-лекція (дискусія)

Форма контролю: виконання лабораторної роботи

Основні компетенції, на формування яких зорієнтоване заняття:

- сутність і характерні риси маркетингової стратегії підприємства;

- класифікація маркетингових стратегій підприємства.

Інформаційне забезпечення

Пакет навчальних програм «Маркетингові комунікації»

 

Контактне заняття №9. Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Форма проведення: модульний контроль

Форма контролю: тестовий контроль знань студентів

Основні компетенції, на формування яких зорієнтоване заняття:

- з’ясувати рівень оволодіння студентами теоретичним матеріалом дисципліни;

- визначити головні напрямки посилення підготовки студентів до складання підсумкового контролю у формі письмового іспиту з дисципліни.

Інформаційне забезпечення

Тестові завдання

 

5.ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.1. Карта самостійної роботи студента

Самостійна робота над навчальною дисципліною «Маркетингові комунікації» включає:

1) опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу та

вивчення окремих додаткових тем або питань, що передбачені викладачем для самостійного опрацювання при:

- підготовці до семінарських (практичних) занять;

- підготовці до виступів на семінарських заняттях;

- підготовці до поточного контролю знань (контрольних робіт, модульних контрольних робіт, інших форм поточного контролю);

- підготовці до підсумкового контролю (екзамену);

2) систематизація вивченого матеріалу науки перед написанням модульних контрольних робіт та екзаменом;

3) виконання і письмове оформлення індивідуальних завдань (рефератів, есе, реферативних матеріалів з фахових публікацій, виконання розрахункових робіт, аналітичних звітів, власних досліджень до конференцій, участь в олімпіадах тощо);

4) аналіз конкретної практичної ситуації (індивідуально або в міні-групах) та підготовка аналітичної записки (Case study).


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА з ДИСЦИПЛІНИ

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ

для студентів напряму підготовки МАРКЕТИНГ

Денна форма навчання

семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

Поточний контроль

1

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

3

2

Дискусія з рекомендованих та попередньо самостійно опрацьованих новітніх наукових статей за визначеними темами

Робота в міні групах

 

3

3

Розв’язання практичних ситуацій (міні-кейсів)

Ділова гра « Розробка рекламної кампанії»

 

 

4

Обговорення попередньо самостійно розробленого плану рекламної кампанії

Ділова гра « Розробка рекламної кампанії»

 

3

5

Ситуаційні вправи

Проведення дослідження споживачів. Розробка заходів щодо стимулювання продажу

3

6

Написання модульної контрольної роботи (модуль № 1)

Написання модульної контрольної роботи (модуль № 1)

5

7

Семінар-розв’язання проблемних завдань

Дискусія з елементами аналізу

3

8

Семінар-розв’язання проблемних завдань

Робота в малих групах

3

9

Дискусія з елементами аналізу

Ситуаційні вправи Круглий стіл

3

10

Закріплення навичок, рішення задач, обговорення результатів

Ділова гра

3

11

Дискусія з елементами аналізу

Розв’язання практичної ситуації

3

12

Написання модульної контрольної роботи (модуль № 2)

Написання модульної контрольної роботи (модуль № 2)

5

13-14

Обговорення попередньо самостійно розробленого плану з прямого маркетингу

Практична робота

3

 

Виконання контрольних (модульних) робіт

10

15-17

Захист підготовленого бізнес-проєкту в рамках ігрового етапу

Практична робота

10

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

Підсумковий контроль

50

додаткові бали

Науково-дослідна діяльність студента

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

 

2. Підготовка матеріалу за заданою тематикою на лекційне заняття

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

УСЬОГО

100

 

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Тема 1.Комунікації в системі маркетингу.

Тема 2. Стратегії та планування маркетингових комунікацій(самостійне опрацювання).

 

Міні-лекція – розгорнута бесіда

 

Тестовий контроль знань

2

2.

 

Тема 3.Івент-маркетинг.

Тема 4.Рекламування товару.

Тема 5.Стимулювання продажу товарів.

Міні-лекція (дискусія)

2

Проведення комплексної гри

2

Міні-семінар – розгорнута бесіда

2

3.

 

Тема 6.Організація роботи з громадськістю.

Тема 7.Спонсорування. (самостійне опрацювання).

Тема 8. Організація виставок і ярмарків.

Міні-лекція (конспект)

2

Тестовий контроль знань

2

4.

Тема 9.Прямий маркетинг.

 

Міні-семінар – дискусія

2

5.

 

Тема 10. Інтегровані маркетингові комунікації на місці продажу

Тема 11.Персональний продаж товарів.

Міні-лекція (робота в малих творчих групах)

 

 

2

Виконання практичних завдань

6.

 

Тема 12.Організація маркетингових комунікацій.

(самостійне опрацювання).

Тема 13.Брендинг.

Тема 14.Упаковка як засіб комунікації.

Міні-лекція (дискусія з елементами аналізу)

 

2

Виконання практичних завдань

7.

Тема 15. Оцінювання ефективності маркетингових комунікацій.

Міні-лекція (дискусія)

 

2

Виконання практичних завдань

 

 

Усього балів за контактні заняття

20

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

5

Захист підготовленого бізнес-проєкту в рамках ігрового етапу

Практична робота

25

УСЬОГО

50

Додаткові бали

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

3. Підготовка презентації

(друкована та електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

 

5.2. Перелік завдань для самостійної роботи студентів при вивченні теоретичного матеріалу дисципліни

 

Замовити відповіді на питання самостійної роботи можна тут!

 

ТЕМА 1. КОМУНІКАЦІЇ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ

1. Визначити сутність маркетингових комунікацій.

2. Особливості маркетингових комунікацій як складової загальних масових комунікацій.

3. Види та класифікація комунікацій.

4. Основні складові маркетингових комунікацій.

5. Маркетингові комунікації: завдання та функції.

6. Маркетингові комунікації: цілі й завдання.

7. Маркетингові комунікації: сутність та принципи.

8. Дати перелік та охарактеризувати складові контролю в системі маркетингових комунікацій.

9. Елементи моделі сучасних маркетингових комунікацій.

10. Закон України «Про недобросовісну конкуренцію» (у частині, що стосується реклами).

11. Закон України «Про рекламу»: основні розділи.

Законодавчі основи діяльності служб маркетингових комунікацій.

12. Маркетингові комунікації та позиціонування товарів.

13. Організації, які сприяють діяльності учасників маркетингових комунікацій.

14. Що таке АТL та ВТL?

15. Структура витрат на маркетингові комунікації.

16. Характеристика учасників маркетингових комунікацій.

Завдання 1. Концерн Electrolux представляє на українському ринку побутову техніку. Охарактеризуйте основні перспективні сегменти українського ринку побутової техніки, на які доцільно орієнтуватися концерну Electrolux. Які фактори найбільш впливають на прийняття українським споживачем рішення про купівлю? Як може компанія використовувати це для підвищення ефективності своєї діяльності в Україні?

Завдання 2. Проаналізуйте діяльність всіх учасників маркетингового процесу, який здійснюється вашим університетом. Яких учасників маркетингового процесу ви вважаєте найбільш важливими?

 

 

ТЕМА 2. СТРАТЕГІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

 

1. Закономірності визначення витрат на комунікації та окремі складові маркетингових комунікацій.

2. Сутність стратегічне планування.

3. Планування маркетингових комунікацій.

4. Стратегії рекламування на різних етапах життєвого циклу.

5. Визначення етапу життєвого циклу товару.

6. Рекомендації щодо стратегії підприємства на ринках продажу товарів.

7. Політика підприємства на ринку продажу товарів.

Завдання. Уявіть, що ви володієте невеликим підприємством, що виробляє верхній одяг (мінімум 3 асортиментні групи). Визначити маркетингові комунікаційні цілі для вашого бізнесу та розробити стратегії підприємства, маркетингу, комунікацій, рекламування для кожної асортиментної групи.

 

 

ТЕМА 3. ІВЕНТ-МАРКЕТИНГ

 

1. Сутність івент-маркетингу.

2. Основні засоби та види івентів.

3. Цілі, які досягаються за допомогою івент-маркетингу.

4. Особливості використання івент-маркетингу для товарів промислового призначення.

5. Визначить сутність та завдання івент-маркетингу.

6. Проаналізуйте основні концепції проведення заходів.

7. Визначить ефективність заходів з івент-маркетингу.

8. Охарактеризуйте етапи підготовки заходів з івент-маркетингу.

9. Назвіть основні етапи планування івент-заходів.

Завдання. Виберіть який-небудь фірмовий товар та проаналізуйте всі використані маркетингові комунікації при його просуванні. Як ви вважаєте всі маркетингові звернення узгодженні між собою? Нема серед них протиріч?

Тест.

1. Основні засоби впливу маркетингових комунікацій:

а) реклама, стимулювання продажу, виставки, ярмарки;

б) планування, ціноутворення, просування;

в) телебачення, радіо, засоби масової інформації;

г) стимулювання продажу, рекламування, прямий маркетинг, особистий продаж, PR.

2. Вихідним етапом формування комплексу комунікацій є:

а) виявлення цільової аудиторії;

б) вивчення зовнішнього середовища;

в) визначення мети.

3. Чому найбільш розповсюдженим методом визначення суми витрат на комунікації є визначення бюджету у відсотках від обсягу продажу:

а) тому, що тільки отримані гроші – це реальні гроші;

б) так як цей метод дозволяє уникнути проблем з визначенням ефективності засобів просування;

в) це простий спосіб обчислювання бюджету, витрати знижуються у випадку зменшення обсягів продажу.

4. Маркетингові комунікації - це:

а) система загальних критеріїв, настанов, які прийняті організацією для дій та прийняття рішень у сфері комунікацій;

б) засоби розповсюдження інформації та заходи зі стимулювання продажу;

в) середньо - та довгострокові програми прийняття управлінських рішень.

5. Модель процесу комунікації включає такі складові:

а) відправник, кодування, звернення, розшифрування, одержувач, зворотна реакція, зворотній зв’язок.

б) рекламування, стимулювання продажу, особистий продаж, прямий маркетинг та PR;

в) фірма, споживачі, посередники, контактні аудиторії, рекламні агенції, постачальники.

 

ТЕМА 4. РЕКЛАМУВАННЯ ТОВАРУ

1. Бюджет рекламної кампанії: методи визначення

2. Вибір технічних засобів та носіїв реклами

3. Вибір цілей рекламування в рекламній кампанії

4. Витрати на рекламування товарів та послуг

5. Загальна стратегія підприємства, стратегія маркетингу та стратегія рекламування в рекламній кампанії

6. Порядок визначення витрат на рекламу в загальних витратах на МК

7. Порядок визначення витрат на рекламування на певних етапах життєвого циклу товарів широкого вжитку і виробничого призначення

8. Застосування ієрархії пізнання та навчання в рекламі

9. Контроль ефективності рекламної кампанії

10. Організація процесу рекламування товарів

11. Планування рекламної кампанії. Навести приклади

12. Поняття про ефективність рекламного звернення

13. Поняття «комерційна реклама». Навести приклади

14. Поняття «рекламна кампанія». Навести приклади

15. Попереднє тестування (претести). Тести, що необхідно проводити після випуску товару на ринок (посттести).

16. Розроблення рекламного звернення. Навести приклади

17. Створення фірмового стилю та реклама. Навести приклади

18. Теорія комунікацій та її застосування в рекламній діяльності (засадничі питання). Навести приклади

Завдання 1. Проаналізуйте рекламні звернення в засобах масової інформації які апелюють до емоційних та раціональних мотивів:

- вигоди;

- здоров’я;

- зручності та отримання додаткових вигод;

- страху;

- самоствердження;

- свободи;

- пізнання;

- гордості;

- любові;

- гумору та радості;

- самореалізації.

Як ви вважаєте чому відправник обрав той чи інший мотив? Згодні ви з цим рішенням?

Завдання 2. Складіть кросворд, який охоплює основні поняття даної теми (мінімум 5 слів по горизонталі та 5 по вертикалі).

 

ТЕМА 5. СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

1. Сутність та особливості стимулювання продажу товарів.

2. Види стимулювання продажу.

3. Напрямки стимулювання продажу.

4. Охарактеризувати механізм стимулювання продажу товарів.

5. План маркетингу і план стимулювання продажу товарів.

6. Порядок визначення витрат на стимулювання в загальних витратах на комунікації.

7. Знижки з ціни, заліки, премії — штовхачі, конкурси дилерів, безкоштовне навчання дилерів та дистриб'юторів, лотереї як інструменти маркетингових комунікацій. Навести приклади.

8. Знижки з ціни. Купони. Премії. Безкоштовні зразки. Навести приклади

9. Лотереї, конкурси, вікторини як інструменти комунікації. Навести приклади.

10. Цілі та засоби стимулювання посередників.

11. Стимулювання споживачів – основні завдання та заходи.

12. Стимулювання власного торгового (збутового) персоналу: цілі та засоби. Навести приклади.

13. Стимулювання власного торгового персоналу на етапах життєвого циклу товарів. Навести приклади.

14. Стимулювання посередників на етапах життєвого циклу товарів. Навести приклади.

15. Стимулювання споживачів на окремих етапах життєвого циклу товарів.

16. Спільна реклама виробника та посередника: цілі, сутність, приклади.

Завдання 1. Ви менеджер з продажу морозива. Запропонуйте комплексний план зі стимулювання продажу вашого товару.

Завдання 2. Фірма ”Мандарин” виділила 25 тис.у.о. на просування своєї продукції на ринку. Товар знаходиться на третьому етапі життєвого циклу. Визначити витрати на стимулювання продажу щодо трьох учасників ринку.

 

 

ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ («ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ»)

 

1. Постановка цілей у роботі з громадськістю на рівні підприємства. Навести приклади.

2. Основні форми діяльності служб з РR підприємства.

3. Основні цілі та завдання служб з РR.

4. Робота служб РR із внутрішнім та зовнішнім середовищем.

5. Сучасні засоби масової інформації та їх використання в роботі з громадськістю. Навести приклади.

6. РR в органах влади. Навести приклади.

7. Завдання, що стоять перед політичною рекламою.

8. Керування кризою як один з напрямків діяльності в галузі РR.

9. Лобізм та групи тиску в РR. Навести приклади.

10. Недоліки створення власної служби з РR.

11. Організація служби з РR.

12. Основні різновиди кризових ситуацій та етапи керування ними. Навести приклади.

13. Особливості взаємовідносин служби РR із засобами масової інформації. Навести приклади.

14. Особливості застосування виставок у галузі зв'язків з громадськістю.

15. Особливості проведення прес-конференцій.

16. Особливості роботи з контактними аудиторіями. Навести приклади.

17. Особливості роботи служби РR з пресою.

18. Пабліситі та його застосування в РR. Навести приклади.

19. Переваги створення власної служби з РR .

20. Політична реклама та її особливості. Навести приклади.

21. Поняття контактних аудиторій. Навести приклади.

22. Що таке новина з погляду РR. Навести приклади.

23. Поняття перформансу. Політичні технології, рекламні та релігійні технології. Навести приклад.

24. Поняття «політична реклама». Навести приклади.

25. Пропаганда та її застосування в РR. Навести приклади.

Завдання 1. Ви начальник відділу зв’язків з громадськістю компанії з виробництва дитячого одягу. Розробіть пропозиції з проблем із паблік рилейшнз та програму кризового керівництва. Які дослідження необхідно провести? Які види рекомендацій цієї програми адресовані керівництву компанії?

Завдання 2. Підготуйте комплект вказівок для розробки доброзичливих відносин з засобами масової інформації та відділом зв’язків з громадськістю вашої фірми.

 

ТЕМА 7. ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ НА МІСЦІ ПРОДАЖУ

1. Сутність інтегрованих маркетингових комунікацій на місці продажу.

2. Цілі, завдання та особливості ІМКМП.

3. Засоби та види ІМКМП.

4. POS-матеріали, класифікація.

5. Види вітрин. Особливості оформлення. Навести приклади.

6. Дизайн, елементи оформлення торгових точок. Створення іміджу за допомогою РМП. Навести приклади.

7. Стимулюючі заходи на місці продажу. Навести приклади.

8. Організація PR заходів в торгових закладах.

9. Класифікація споживачів реклами на місці продажу.

10. Композиції оформлення вітрин у РМП

11. Цілі рекламування на місці продажу товарів. Навести приклади.

12. Особливості рекламування на місці продажу товарів. Навести приклади

13. Мерчандайзинг, сутність та значення.

14. Психологічний вплив на споживачів на місці продажу товарів.

15. Особливості використання рекламно-оформлювальних матеріалів в РМП. Навести приклади.

16. Особливості оформлення вітрин у РМП.

17. Переваги вітринного показу товарів.

18. Планування діяльності торгового підприємства.

19. Принципи поєднання кольорів у РМП.

20. Реклама торгового закладу. Навести приклади.

21. Фактори ефективності маркетингових комунікацій у торгівлі.

22. Цілі рекламування на місці продажу товарів. Навести приклади.

Завдання. Розробіть дизайн вітрини магазину, який спеціалізується на продажу меблі для дому. Які засоби маркетингових комунікацій на місці продажу ви будете використовувати в торговельному залі?

 

ТЕМА 8. ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ

1. Інтерактивний маркетинг як сучасний напрямок прямого маркетингу.

2. Інтернет та його застосування в прямому маркетингу. Навести приклади.

3. Інформативні та маркетингові послуги в режимі реального часу — сучасні форми прямого маркетингу. Навести приклади.

4. Визначення реакції споживачів на прямий маркетинг.

5. Досвід видатних рекламістів США в галузі прямого маркетингу.

6. Досвід використання телевізійної реклами прямої дії в Україні.

7. Досвід закордонних фахівців, які спеціалізуються з продажу товарів та послуг за допомогою прямого маркетингу.

8. Засоби прямого маркетингу.

9. Змішані засоби прямого маркетингу.

10. Ключові моменти бесіди по телефону при застосування прямого маркетингу.

11. Недоліки прямого маркетингу.

12. Особливості прямого маркетингу товарів виробничого призначення.

13. Особливості роботи в прямому маркетингу.

14. Особливості та сфера застосування прямого маркетингу.

15. Переваги прямого маркетингу.

16. Переваги телефонного зв'язку в прямому маркетингу.

17. Перспективи прямого маркетингу в Україні.

18. Поняття інтерактивного маркетингу. Навести приклади.

19. Поняття прямого маркетингу. Навести приклади.

20. Принципи підготовки матеріалів для прямого маркетингу.

21. Принципи поштової реклами.

22. Прямий маркетинг та процес прийняття рішень про купівлю товарів масового споживання.

23. Прямий маркетинг та процес прийняття рішень про купівлю товарів виробничого призначення.

24. Засоби прямого маркетингу. Навести приклади.

25. Сучасні технології прямого маркетингу. Навести приклади.

26. Сфера застосування прямого маркетингу та його ефективність.

27. Телевізійний маркетинг прямої дії як сучасний напрямок прямого маркетингу.

Завдання. Виберіть споживчий товар, який за звичайних умов не просувається за допомогою прямого маркетингу. Розробіть план прямого маркетингу для цього товару. Визначте цілі та засоби передачі інформації та ваші пропозиції.

 

ТЕМА 9. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОДАЖ

1. Сутність та види персонального продажу.

2. Етапи організації персонального маркетингу.

3. Модель персонального продажу товарів та послуг.

4. Нормативи в персональному продажу товарів.

5. Організаційні форми персонального продажу.

6. Основні напрямки підвищення ефективності роботи торгового агента.

7. Особливості використання персонального продажу на окремих етапах життєвого циклу товарів.

8. Особливості класифікації споживачів за умов персонального продажу.

9. Особливості формування торговим агентом відповідей на заперечення потенційного покупця.

10. Оформлення угоди в процесі персонального продажу.

11. Підготовка до укладання контракту під час персонального продажу товарів та послуг.

12. Сутність «сітьовий маркетинг». Навести приклади.

13. Пошук та оцінка покупця в персональному продажу товарів та послуг.

14. Презентація і демонстрація як елементи моделі персонального продажу. Навести приклади.

15. Принципи роботи за умов персонального продажу.

16. Програма навчання торгового персоналу.

17. Психологічні механізми спілкування продавця і покупця.

18. Різновиди презентацій товарів та послуг. Навести приклади.

19. Ситуаційний аналіз у діяльності торгового агента. Навести приклади.

20. Способи підходу торгового агента до покупця.

21. Супровід угоди як складова моделі персонального продажу товарів та послуг.

22. Усунення суперечностей в процесі переговорів під час персонального продажу.

23. Формування зон обслуговування торгового агента.

Завдання 1. Ви менеджер компанії з виробництва лікарських засобів. Складіть план проведення зустрічі з клієнтом. Підготуйте відповіді на заперечення та сумніви клієнта.

Завдання 2. «Продавцями народжуються, а не становляться». Ви згодні з цим твердженням? Обґрунтуйте відповідь.

 

 

ТЕМА 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСТАВОК І ЯРМАРКІВ

 

1. Сутність виставок та ярмарок.

2. Класифікація виставок та ярмарків.

3. Ефективність виставкової діяльності.

4. Процес прийняття рішення про участь підприємства у виставці/ярмарку.

5. Витрати на проведення виставок.

6. Маркетингові комунікації на виставках та ярмарках.

7. Засоби для залучення відвідувачів на виставках.

8. Комунікації на стенді.

9. Основні особливості роботи з клієнтом у виставкової діяльності.

10. Законодавство яке регулює виставкову діяльність.

Завдання. Розробіть проект стенду для використання на виставці для підприємств музичної індустрії. В чому визначається задача стенду? На що він буде схожий? Що будуть робити відвідувачі? Що буде робити ваш персонал? Запропонуйте ваші рекомендації стосовно збільшення відвідувачів стенду.

 

 

ТЕМА 11. УПАКОВКА ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ

 

1. Сутність упаковки.

2. Основні завдання та функції упаковки.

3. Фактори які визначають ефективність упаковки.

4. Основні елементи упаковки.

5. Експлуатаційні документи та їх характеристика.

6. Підходи до створення тари.

7. Товарна інформація в процесі пакування товарів.

8. Сутність та основні вимоги до інформаційних знаків.

9. Правове регулювання власності на товарний знак.

10. Штриховий код: види та переваги використання.

Завдання. Відвідуйте торговельний заклад та знайдіть товар, який на ваш погляд має невдалу упаковку. Проаналізуйте проблему та розробить рекомендації які б покращили упакування обраного товару.

 

 

ТЕМА 12. СПОНСОРУВАННЯ

 

1. Сутність спонсорування.

2. Дайте визначення благодійності.

3. Категорії спонсорингу.

4. Які різновиди спонсорської підтримки існують?

5. Напрямки спонсорської діяльності.

6. Заходи, які використовують у межах спонсорування.

7. Класифікація спонсорування.

8. Проведення кампанії зі спонсорування.

9. Напрями визначення значущості прийняття рішення.

Завдання. Розробіть спонсорську програму для:

- учбового закладу;

- кондитерської фабрики;

- мобільного оператора.

 

 

ТЕМА 13. БРЕНДИНГ

 

1. Визначення бренду.

2. Три етапи розвитку брендингу.

3. Концепція брендингу споживчих товарів.

4. Фірмовий товарний знак: сутність та складові.

5. Фірмовий стиль.

6. Механізм впливу брендів на споживацьку аудиторію.

7. Чинники, які необхідно враховувати при створенні ефективного бренду.

8. Основні функції бренду.

9. Модель створення бренду.

10. Рекламна кампанія при виведенні нового бренду на ринок.

11. Управління брендом.

 

ТЕМА 14. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

1. Бізнес-план маркетингових комунікацій як частина marketing-mix.

2. Дати перелік основних документів служби маркетингових комунікацій.

3. Документообіг у маркетингових комунікаціях.

4. Завдання та функції служб маркетингових комунікацій.

5. Критерії, за якими необхідно вибирати менеджера служби маркетингових комунікацій.

6. Методи розроблення бюджету маркетингових комунікацій.

7. Основні показники ефективності роботи служби маркетингових комунікацій з рекламування.

8. Основні форми організації служб маркетингових комунікацій.

9. Перелік завдань служби маркетингових комунікацій щодо дослідження поведінки на ринках продажу товарів.

10. Перелік завдань служби маркетингових комунікацій щодо розроблення плану communication-mix.

11. Перелік завдань служби маркетингових комунікацій.

12. Планування маркетингових комунікацій.

13. Форми організації служб (підрозділів) маркетингових комунікацій.

Завдання. Складіть схему організаційної структури компанії (виберіть фірму яка існує на ринку України) і визначить, який метод управління вони використовують. Хто і які завдання та функції маркетингових комунікації виконує? Розробіть ваші рекомендації для покращення діяльності компанії.

 

 

ТЕМА 15. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

 

1. Ранжирування витрат на окремі напрямки communication-mix для товарів промислового призначення.

2. Ранжирування витрат на окремі напрямки communication-mix для товарів широкого вжитку.

3. Рекомендації з ефективної організації служби маркетингових комунікацій.

4. Структура витрат на маркетингові комунікації для товарів виробничого призначення на різних етапах ЖЦТ.

5. Структура витрат на маркетингові комунікації для товарів широкого вжитку на різних етапах ЖЦТ.

6. Структура витрат на маркетингові комунікації з персонального продажу на окремих етапах ЖЦТ.

7. Структура витрат на маркетингові комунікації з рекламування на окремих етапах ЖЦТ.

8. Управління маркетинговими комунікаціями як складовою маркетингу.

9. Форми і методи контролю ефективності маркетингових комунікацій.

Завдання. Складіть програму оцінки ефективності маркетингових комунікацій таких компаній:

- МТС;

- Procter & Gamble;

- Danone.

 

5.3. Перелік індивідуальних завдань для студентів заочної форми навчання

Для студентів заочної форми навчання кількість балів за поточну успішність також складає 50 балів.

Поточний контроль складається з двох частин. Перша в сесійний період - за систематичність і активність роботи на контактних заняттях20 балів

Друга частина (виконання позааудиторних індивідуальних завдань) включає:

Перше - виконання та захист самостійної роботи за вибором (1-го завдання):

- Реферат на одну з тем дисципліни

- Дослідження проблеми по курсу «Маркетингові комунікації»

- Підготовка презентації

Оцінювання індивідуальних завдань здійснюється за 25-бальною шкалою.

Оцінку «0 балів» отримує завдання, що не відповідає нормативному варіанту теми, або виконаний не самостійно.

Оцінку «10 балів» отримує завдання, яке вказує на вивчення основної та додаткової літератури.

Оцінку «15балів» отримує завдання, яке виказує достатнє знання навчально-програмного матеріалу, свідчить про вивчення основної та додаткової літератури.

Оцінку «20 балів» отримує завдання, зміст якого свідчить про повні, різнобічні знання навчально - програмного матеріалу, вивчення основної та додаткової літератури, розуміння взаємозв’язку основних понять дисципліни та їх значення для фахової діяльності.

Оцінку «25 балів» отримує завдання, зміст якого свідчить про повні, різнобічні та глибокі знання навчально - програмного матеріалу, вивчення основної та додаткової літератури, розуміння взаємозв’язку основних понять дисципліни та їх значення для фахової діяльності. Теоретичний матеріал підкріплений конкретними прикладами.

Друге - виконання модульного контролю – 5 балів.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої нав-чальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за влас-ною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями.

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань

 

Теми рефератів та презентацій

 

Замовити реферат!

 

Купити презентацію!

 

 

1. Використання маркетингових комунікаційних технологій для ефективних продажів.

2. Використання реклами для створення конкурентних переваг підприємства.

3. Створення креативних стимулюючих заходів для просування товарів.

4. Зв’язки з громадськістю в діяльності підприємства.

5. Ефективний персональний продаж для створення статусу підприємства.

6. Сучасні тенденції виставкової діяльності.

7. Комунікаційні особливості упакування товарів.

8. Вірусна реклама.

9. Маркетингові комунікації та позиціонування товарів.

10. Провокаційні комунікації для створення іміджу підприємства.

11. Нестандартні носії реклами.

12. Product placement в комунікаційної діяльності.

13. Засоби ефективного стимулювання продажу.

14. Особливості роботи PR-діяльності для сфери послуг.

15. Event-маркетинг.

16. Планування PR-діяльності на підприємстві.

17. PR в органах влади.

18. Політична реклама та її особливості.

19. Мерчандайзинг в системі управління підприємством роздрібної торгівлі

20. Кризові ситуації та засоби їх подолання.

21. Використання прямого маркетингу для діяльності торгових підприємств.

22. Інтегровані маркетингові комунікації на місці продажу.

23. Комунікаційні Інтернет технології.

24. Смс-маркетинг в комунікаційної діяльності.

25. Зовнішня реклама та її ефективність.

26. Імідж підприємства.

27. Інтернет-маркетинг.

28. Брендинг.

29. Роль прямого маркетингу в комунікаційній діяльності підприємства.

30. Комунікації у сфері послуг.

31. Психологічні аспекти маркетингових комунікацій.

32. Вплив реклами на особистість.

33. Маркетинговий механізм стимулювання продажу товарів.

34. Програма лояльності споживачів.

35. Психологія реклами.

36. Реклама в мережі Інтернет.

37. Креатив в рекламній кампанії.

38. Реклама в соціальної мережі.

39. Планування комунікаційної діяльності на підприємстві.

40. Сучасні вимоги до формування іміджу.

41. Основні тенденції сучасного розвитку маркетингових комунікацій.

Завдання виконуються індивідуально. Теми не повинні співпадати.

 

6. Система поточного і підсумкового контролю якості знань студентів з дисципліни

Згідно «Порядку оцінювання знань студентів», ухваленого Вченою радою Університету (від 25.05.2017, протокол № 12), підсумкове оцінювання знань з нормативних навчальних дисциплін, до яких належить дисципліна «Маркетингові комунікації», здійснюється на основі результатів поточної успішності та екзамену.

6.1. Порядок поточного оцінювання знань студентів (для денної форми навчання)

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Маркетингові комунікації» здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (іспиту).

У поточному контролі у студентів перевіряється:

- ступінь розуміння та запам’ятовування програмного матеріалу дисципліни;

- уміння самостійно вивчати рекомендовану літературу;

- напрацювання навичок проведення розрахункових робіт;

- здатність осмислення змісту окремого розділу (теми) дисципліни;

- уміння публічно чи письмово подати програмний навчальний матеріал;

- участь і результативність в обговоренні тем дисципліни на практичних заняттях;

- виконання практичних завдань (вирішення задач) та їх результативність;

- виконання завдань для самостійного вивчення окремих питань (тем) дисципліни;

- відвідування лекцій, практичних і семінарських занять;

- участь у студентських науково-навчальних публічних представництвах.

Організація поточного контролю з дисципліни «Маркетингові комунікації» складається з трьох частин:

1) виконання практичних завдань та відповіді на семінарських заняттях;

2) контролю за виконанням модульних завдань.

3) виконання та захист завдань самостійної роботи.

Загальні результати поточного контролю знань за підсумком його складових форм оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів.

Виконання завдань та відповіді на семінарських заняттях полягає у підготовці індивідуальних завдань та їх презентації; активності в обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття; участі у тренінгах, ділових іграх.

Оцінювання здійснюється за наступними критеріями:

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент на аудиторних заняттях – 30.

Виконання завдань та відповіді на семінарських заняттях полягає у підготовці індивідуальних завдань та їх презентації; активності в обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття; участі у тренінгах, ділових іграх.

Оцінка за підготовку та презентацію індивідуального завдання (індивідуальні завдання виконуються в міні групах студентів, кількість учасників 5-8).

Модульний контроль здійснюється письмово за окремими частинами дисципліни. За рішенням викладача він може проводитися в комплексній (один раз у семестр) або в диференційованій (два рази у семестр) формі.

Комплексний модуль включає 10 теоретичних завдань, а кожен диференційований - 5 теоретичних завдання, які визначає викладач.

Комплексний модуль формується з усіх тем курсу і передбачає надання відповідей на питання за темами:

Комунікації в системі маркетингу.

Інтегровані маркетингові комунікації.

Рекламування товарів.

Стимулювання продажу товарів.

Організація робот и з громадськістю.

Інтегровані маркетингові комунікації на місці продажу.

Прямий маркетинг.

Персональний продаж.

Організація маркетингових комунікацій.

Оцінювання ефективності маркетингових комунікацій.

Диференційовані модулі формуються на основі тем комплексного модулю

Перший модуль передбачає надання відповідей на питання за темами:

Комунікації в системі маркетингу.

Інтегровані маркетингові комунікації.

Рекламування товарів.

Стимулювання продажу товарів.

Організація роботи з громадськістю.

Другий модуль передбачає надання відповідей на питання за темами:

Інтегровані маркетингові комунікації на місці продажу.

Прямий маркетинг.

Персональний продаж.

Організація маркетингових комунікацій.

Оцінювання ефективності маркетингових комунікацій.

Модульна (контрольна) робота №1 оцінюється від 0 до 5 балів.

5 бали ставиться, якщо студент дав правильні та вичерпні відповіді.

3бали ставиться за умови, що студент у цілому відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату ставиться, якщо студент відповів більш ніж на 50% поставлених питань.

2 бал ставиться, якщо студент відповів на 50% поставлених питань.

0 балів ставиться, якщо студент невірно або взагалі нічого не відповів на поставлені питання.

Модульна (контрольна) робота №2 оцінюється в альтернативний спосіб: від 0 до 5 балів.

5 балів ставиться, якщо студент дав правильні та вичерпні відповіді.

3 бали ставиться за умови, що студент у цілому відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату ставиться, якщо студент відповів більш ніж на 50% поставлених питань.

2 бал ставиться, якщо студент відповів на 50% поставлених питань.

0 балів ставиться, якщо студент невірно або взагалі нічого не відповів на поставлені питання.

Завдання кожного модулю виконуються після вивчення відповідних тем, включених до складу модулю.

Виконання і захист завдань самостійної роботи оцінюється 10 балів.

Порядок поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання

Для студентів заочної форми навчання кількість балів за поточну успішність також складає 50 балів.

Поточний контроль складається з двох частин. Перша в сесійний період - за систематичність і активність роботи на контактних заняттях20 балів

Друга частина (виконання позааудиторних індивідуальних завдань) включає:

Перше - виконання та захист самостійної роботи за вибором (1-го завдання):

- Реферат на одну з тем дисципліни

- Дослідження проблеми по курсу «Маркетингові комунікації»

- Підготовка презентації

Оцінювання індивідуальних завдань здійснюється за 25-бальною шкалою.

Оцінку «0 балів» отримує завдання, що не відповідає нормативному варіанту теми, або виконаний не самостійно.

Оцінку «10 балів» отримує завдання, яке вказує на вивчення основної та додаткової літератури.

Оцінку «15балів» отримує завдання, яке виказує достатнє знання навчально-програмного матеріалу, свідчить про вивчення основної та додаткової літератури.

Оцінку «20 балів» отримує завдання, зміст якого свідчить про повні, різнобічні знання навчально - програмного матеріалу, вивчення основної та додаткової літератури, розуміння взаємозв’язку основних понять дисципліни та їх значення для фахової діяльності.

Оцінку «25 балів» отримує завдання, зміст якого свідчить про повні, різнобічні та глибокі знання навчально - програмного матеріалу, вивчення основної та додаткової літератури, розуміння взаємозв’язку основних понять дисципліни та їх значення для фахової діяльності. Теоретичний матеріал підкріплений конкретними прикладами.

Друге - виконання модульного контролю – 5 балів.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої нав-чальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за влас-ною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додатко-вої індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями.

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

6.2. Порядок підсумкового контролю знань

Підсумковий контроль з дисципліни «Маркетингові комунікації» має форму письмового іспиту. Екзаменаційний білет для студентів денної та заочної форми навчання складається із 5 теоретичних питань. Відповідно загальний результат екзамену оцінюється в діапазоні 0 – 50 балів.

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за 10 баловою шкалою

Рівень повноти й коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

Максимальна кількість балів за екзамен – 50, підсумкова оцінка складає 100 балів.

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти екзамен.

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге – комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

6.3. Зразок екзаменаційного білета

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Галузь знань Економіка і підприємництво

Напрям підготовки   «Маркетинг» Семестр 7

Дисципліна Маркетингові комунікації

Білет № ______

1. Поняття маркетингових комунікацій та їх складових.

2. Закономірності витрат на рекламу у загальних витратах на маркетингові комунікації.

3. Етапи організації прямого маркетингу.

4. Основні показники ефективності роботи служби маркетингових комунікацій.

5. Стимулювання продажу товарів: сутність та напрямки.

Затверджено на засіданні кафедри Маркетингу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!