Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5126 Положення про дипломну магістерську роботу з курсу Рекламний менеджмент, КНУТД

Положення про дипломну магістерську роботу з курсу Рекламний менеджмент, КНУТД

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет технологій та дизайну

 

Положення про дипломну магістерську роботу з курсу Рекламний менеджмент

 

2015

 

Загальні положення

Дипломна магістерська робота (далі – ДМР), дипломний магістерський проект (далі – ДМП) та магістерська дисертація (далі – МД) являють собою випускну кваліфікаційну науково-дослідну роботу, яка має внутрішню єдність і відображає хід і результати розробки обраної теми відповідно до сучасних тенденцій розвитку магістерських програм та євростандартів вітчизняної освіти. Положення розроблено з урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу в КНУТД».

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою.

Науково-дослідницька діяльність магістра передбачає виконання теоретичних та практичних завдань, успішність рішення яких обумовлена сукупністю відповідних компетенцій.

Формування системи компетенцій магістра на етапі написання ДМР, ДМП або МД передбачає використання отриманих в процесі навчання в Київському національному університеті технологій та дизайну (далі – Університет) професійних знань, що дозволяють повністю використовувати їх в галузі гуманітарних, соціальних, економічних, математичних наук та самостійно вирішувати завдання, що потребують інноваційного підходу, знаходити нестандартні організаційно-управлінські рішення. Високий рівень готовності магістра до самостійного наукового пошуку конкретизується на вмінні самостійно здійснити вибір теми дослідження, виходячи з власних наукових та професійних інтересів та самостійному пошуку необхідної інформації. Важливою компетенцією науково-дослідницької діяльності магістра є вміння самостійно формулювати цілі дослідження відповідно до обраної теми та певної наукової проблеми.

ДМР, ДМП передбачена навчальним планом освітніх магістерських програм, яка завершує підготовку студента в Університеті. Вона є одним із видів індивідуальних робіт студента, оригінальним, завершеним науковим дослідженням у певній галузі знань, має внутрішню єдність та містить сукупність результатів, положень, що пропонуються для публічного захисту. Для освітньо-професійних програм випускна кваліфікаційна робота може бути представлена у вигляді ДМР або ДМП відповідно до обраного профілю навчання.

ДМР – це самостійна науково-дослідна робота, яка виконує кваліфікаційну функцію та має засвідчити: рівень наукової кваліфікації випускника, вміння самостійно вести науковий пошук, застосовувати здобуті у вищому навчальному закладі знання для розв’язання складних науково-практичних завдань; засвоєння знань та їх систематизацію; наявність у студента навичок наукової роботи; здатність критично й креативно мислити та вміння аргументувати власну точку зору.

ДМП є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка виконується відповідно до напрямів прикладних досліджень та має засвідчити: рівень професійної підготовки випускника; вміння застосовувати здобуті у вищому навчальному закладі знання для розв’язання складних практичних завдань; засвоєння знань та їх систематизацію; наявність у студента навичок практичної роботи; здатність критично й креативно мислити та вміння аргументувати власну точку зору.

Для освітньо-наукових магістерських програм дипломна магістерська робота визнається як окремий різновид випускних кваліфікаційних робіт, яким надається статус магістерської дисертації. МД – це вид кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти, призначений для об’єктивного контролю ступеня сформованості компетентностей дослідницького та інноваційного характеру, пов’язаних із застосуванням та продукуванням нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі. МД відрізняється від ДМР та ДМП більш глибоким теоретичним опрацюванням проблеми, наявністю наукової новизни і практичної значимості дослідження.

Метою написання ДМР, ДМП та МД є:

- систематизація, закріплення, розширення та застосування знань студента при виконанні конкретних науково-дослідних завдань;

- розвиток навичок самостійної дослідницької роботи;

- оволодіння методикою дослідження та проведення експериментів при вирішенні наукових проблем;

- діагностика рівня підготовленості студента до практичної або науководослідної діяльності та вступу на вищий рівень освіти.

Підготовка ДМР, ДМП та МД передбачає вирішення наступних завдань:

- систематизація, закріплення і розширення отриманих під час навчання в Університеті теоретичних і практичних знань та застосування цих знань при вирішенні конкретних наукових і виробничих завдань;

- ведення бібліографічної роботи із залученням сучасних нформаційних технологій;

- уміння критично оцінювати і узагальнювати теоретичні положення;

- вміння користуватися законодавчими, нормативними матеріалами, а також критично осмислювати дані літературних джерел та матеріалів практики з обраної теми;

- уміння систематизувати і узагальнювати дані статистичних збірників і матеріалів господарюючих суб'єктів;

- розробка авторських пропозицій по вдосконаленню і розвитку досліджуваного явища або процесу;

- розвиток навичок самостійної роботи, вдосконалення умінь щодо застосування методів наукового пізнання при вирішенні розроблюваних у дисертації проблем;

- розвиток навичок публічної дискусії, захисту власних наукових ідей, пропозицій та рекомендацій;

- представлення підсумків виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, статей, оформлених у відповідності з наявними вимогами, із залученням сучасних засобів редагування та друку.

Обов’язковою складовою виконання ДМР є:

1. Публікація статті за результатами наукового дослідження у

спеціалізованих виданнях;

2. Апробація роботи на конференціях і семінарах за результатами наукового дослідження.

Обов’язковою складовою виконання ДМП є:

1. Отримання акту апробації результатів проектно-рекомендаційної частини або отримання патенту (заявки на корисну модель) або публікація статті у спеціалізованих виданнях за результатами дослідження;

2. Апробація роботи на конференціях і семінарах за результатами дослідження.

Обов’язковою складовою виконання МР є:

1. Публікація не менше двох статей за результатами наукового дослідження, зокрема однієї в іноземному виданні;

2. Одноосібний виступ з доповіддю за тематикою магістерської дисертації не менше, ніж на двох наукових конференціях, причому хоча б на одній за межами свого вищого навчального закладу;

3. Публікація тез доповідей на міжнародних конференціях іноземною мовою.

Науковим керівником ДМР, ДМП та МД призначається науково-

педагогічний працівник, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук, вчене звання професора або доцента та здійснює наукові дослідження за відповідним напрямом.

ДМР, ДМП та МД виконується на основі поглибленого вивчення спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з обраної проблеми, а також результатів власних досліджень реального об’єкта. Робота повинна містити результати теоретичних, аналітичних та експериментальних досліджень.

ДМР, ДМП та МД має бути написана державною мовою. Важливим є дотримання основних вимог щодо наукового рівня дипломної магістерської роботи (проекту) або МД, її змісту, структури, форми викладення матеріалу, а також оформлення.

Основними етапами підготовки та виконання ДМР, ДМП та МД є наступні:

- призначення наукового керівника та затвердження тематики науководослідної роботи магістрів протягом 30 днів з початку 1 семестру 1-го року навчання в магістратурі;

- робота з науково-інформаційними джерелами за обраним напрямом досліджень науково-дослідної роботи, виявлення наукової проблематики та формування бібліографії;

- затвердження теми ДМР, ДМП та МД відповідно до тематики НДР та наукового керівника наказом по Університету протягом 30 днів з початку 1 семестру 1-го року навчання за магістерською програмою;

- отримання завдання і складання спільно з науковим керівником календарного плану, який включає вузлові питання та терміни їх виконання;

- складання та затвердження Додатку до індивідуального навчального плану магістра;

- організаційні збори викладачів та студентів з питань підготовки, написання і захисту ДМР, ДМП та МД (проводяться випусковими кафедрами);

- збір інформації про об’єкт дослідження на переддипломній практиці;

- опрацювання та викладення результатів досліджень, оформлення дипломної ДМР, ДМП або МД та перевірка її науковим керівником, оформлення відгуку;

- призначення рецензента та рецензування ним ДМР, ДМП або МД;

- перевірка керівником відділу моніторингу ДМР, ДМП або МД на наявність ознак плагіату;

- перевірка керівником відділу магістратури виконання індивідуальної роботи студента, що відображена в Додатку до індивідуального навчального плану магістра;

- допуск завідувачем випускової кафедри ДМР, ДМП або МД до захисту в екзаменаційній комісії (не пізніше ніж за 5 днів до захисту);

- захист дипломної ДМР, ДМП та МД на засіданні екзаменаційної комісії.

Обов’язками наукового керівника ДМР, ДМП або МД є:

- допомога студенту в обранні теми ДМР, ДМП або МД;

- спільне зі студентом розроблення плану і структури роботи;

- видача студентові завдання на дипломну роботу, включаючи термін його виконання;

- консультування студента щодо опрацювання необхідної літератури, нормативних і довідкових матеріалів, наукових видань тощо за темою ДМР, ДМП або МД;

- проведення систематичних консультацій відповідно до встановленого та затвердженого графіка;

- затвердження та контроль реалізації календарного плану виконання ДМР, ДМП або МД

- звітування на засіданні кафедри про стан виконання ДМР, ДМП або МД;

- здійснення загального керівництва ДМР, ДМП або МД;

- підготовка відгуку про виконання студентом ДМР, ДМП або МД з обов’язковим зазначенням невиправлених помилок та невиконаних рекомендацій керівника, якщо такі є;

- підготовка здобувача вищої освіти до захисту ДМР, ДМП або МД, участь в організації (за необхідності) попереднього захисту; - присутність на захисті ДМР, ДМП або МД студента.

Обов’язками рецензента ДМР, ДМП та МД є:

- ознайомлення зі змістом ДМР, ДМП або МД, за необхідності отримання особистих усних пояснень студента, надання зауважень до роботи; - підготовка рецензії на ДМР, ДМП або МД.

Здобувач вищої освіти має право:

- вибирати тему ДМР, ДМП або МД з числа запропонованих кафедрою або запропонувати власну тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки і можливості виконання;

- отримувати консультації керівника та консультантів ДМР, ДМП або МД;

- звертатися (в усній або письмовій формі) до голови екзаменаційної комісії, керівництва факультету, Університету та Міністерства освіти і науки України зі скаргами або апеляціями щодо порушення його прав.

Обов’язками студента щодо виконання ДМР, ДМП або МД є:

- своєчасне обрання теми ДМР, ДМП або МД;

- отримання завдання від наукового керівника на підбір та опрацювання матеріалів, необхідних для виконання ДМР, ДМП або МД під час проведення переддипломної практики

- відвідування консультацій, призначених керівником під час написання ДМР, ДМП або МД;

- ознайомлення з практичною реалізацією питань за темою ДМР, ДМП або МД під час проходження переддипломної практики;

- розробка та узгодження з керівником календарного плану-графіка виконання ДМР, ДМП або МД;

- регулярне інформування (один раз на два тижні) керівника про стан виконання ДМР, ДМП або МД відповідно до плану-графіка, надання на вимогу керівника необхідних матеріалів для перевірки;

- відповідальність за правильність прийнятих рішень, обґрунтування, розрахунків, якість оформлення роботи та графічного матеріалу, їх відповідність методичним рекомендаціям, існуючим нормативним документам та державним стандартам;

- дотримання календарного плану-графіка виконання ДМР, ДМП або МД, своєчасне та адекватне коригування роботи відповідно до зауважень та рекомендацій керівника;

- представлення ДМР, ДМП або МД на перевірку науковому керівнику у встановлений термін і після усунення зауважень повторне подання роботи керівнику для отримання відгуку;

- особисте подання ДМР, ДМП або МД рецензенту;

- ознайомлення зі змістом відгуку наукового керівника і рецензії на ДМР, ДМП або МД, та підготовка (за необхідності) аргументованих відповідей на зауваження під час захисту в екзаменаційній комісії;

- наукові керівники або відповідальні від випускової кафедри подають ДМР, ДМП або МД у відділ моніторингу на перевірку ознак плагіату;

- особисте подання ДМР, ДМП або МД до відділу магістратури для перевірки виконання індивідуальної роботи студента, що відображена в Додатку до індивідуального навчального плану магістра;

- отримання необхідних підписів на завданні, а також резолюції завідувача кафедри про допуск роботи до захисту;

- подання ДМР, ДМП або МД до екзаменаційній комісії у термін, затверджений завідувачем кафедри;

- своєчасне прибуття на захист ДМР, ДМП та МД або попередження завідувача кафедри та голову екзаменаційної комісії (через секретаря) про неможливість присутності на захисті з зазначенням причини та наданням документів, які засвідчують її поважність.

До початку проходження переддипломної практики студент одержує завдання на дипломну ДМР, ДМП або МД, де зазначається календарний план виконання кожної її складової та науково-дослідне завдання. Внесення змін та уточнень до тем ДМР, ДМП та МД можливе як виняток, але не пізніше перших двох місяців 2-го року навчання за магістерською програмою. Зміни здійснюються наказом ректора, проект якого вносить керівник відділу магістратури на підставі службової записки завідувача кафедри за обґрунтованою заявою студента, погодженою з науковим керівником.

ДМР, ДМП або МД, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання змісту затвердженого плану, не містить обґрунтованих пропозицій, виконана з порушенням затвердженого графіку, містить ознаки плагіату, до захисту не допускається. Студенти, які не виконали план індивідуальної роботи в повному обсязі до захисту не допускаються.

У період підготовки ДМР, ДМП та МД питання щодо стану підготовки та дотримання ними графіку виконання відповідних етапів дослідження повинні регулярно обговорюватися на засіданнях випускових кафедр (з відображенням у протоколах засідань). Специфічні вимоги до ДМР, ДМП та МД визначаються у методичних рекомендаціях до написання дипломної магістерської роботи(проекту) та МД, які розробляються випусковими кафедрами.

 

Розділ 1. Методичні рекомендації до написання дипломної магістерської роботи (проекту) та магістерської дисертації

1.1. Вибір теми та складання плану

Тема ДМР, ДМП та МД має відображати основну ідею, завдання, положення, які необхідно дослідити. Одним із критеріїв вибору теми дослідження має бути її актуальність щодо сучасних тенденцій розвитку науки і практики.

Рекомендована тематика ДМР, ДМП та МД розробляється згідно з вимогами освітніх магістерських програм та затверджується на засіданні кафедри.

Теми ДМР, ДМП та МД формуються відповідно до напрямів науководослідної тематики випускових кафедр, сучасних досягнень у відповідній предметній галузі або суміжних сферах науки й техніки.

Тематика ДМР, ДМП та МД щорічно переглядається та оновлюється. Тему дипломної роботи студент обирає із запропонованих кафедрою та погоджує її з науковим керівником.

ДМР, ДМП може виконуватися за тематикою, яку замовляють державні установи, підприємства та організації, що уклали із Університетом контракт на навчання студентів або мають з ним договори про співпрацю. Для МД рекомендовано передбачити теми, які у майбутньому можуть трансформуватися у теми кандидатських дисертацій.

Тематика ДМР, ДМП та МД повинна містити теми, що пов’язані з вирішенням актуальних проблем Університету (у сфері енергозбереження, фасіліті-менеджменту, благоустрію тощо).

Студент може запропонувати свою тему дослідження за умови обґрунтування доцільності її розробки, ознайомлення з аналітичними оглядами і статтями у спеціалізованих періодичних виданнях, а також враховуючи свої наукові інтереси, що були проявлені під час написання курсових робіт та у виступах на студентських наукових конференціях.

У темі ДМР, ДМП або МД повинен бути вказаний предмет дослідження, який є складовою об’єкту наукового дослідження.

Назва ДМР, ДМП та МД має бути по можливості короткою, точною та відповідати її основному змісту. Не слід допускати в назві роботи невизначених формулювань, наприклад: «Аналіз деяких питань...», «Питання про...», «Вивчення...», «Матеріали до/по...., «Дослідження…», «Розробка….».

Теми ДМР, ДМП та МД затверджуються наказом ректора за поданням керівника відділу магістратури протягом перших 30-ти днів 2-го року навчання студента за магістерською програмою. Формується наказ з урахуванням інформації, доведеної деканатами у вигляді додатку до наказу та графіком навчального процесу для студентів денної/заочної форми навчання.

Для вибору теми студенту рекомендується вивчити літературу з проблеми, що входить до кола його наукових інтересів, ознайомитися як із вітчизняними, так і зарубіжними виданнями. Студенти мають можливість користуватися інформацією з фондів і каталогів, відділів наукової/навчальної/іноземної літератури, залом періодичних видань бібліотеки Університету та Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Крім того, інформація щодо видань є на відповідних сторінках сайтів: http://biblio.co.ua та www.nbuv.gov.ua.

Після опрацювання літератури студент складає план ДМР, ДМП або МД за погодженням наукового керівника, який може корегуватися, про що мають бути відповідні записи на затвердженому варіанті.

Тематика ДМР, ДМП або МД повинна бути пов’язана з тематикою науководослідної роботи студента.

Науково-дослідна робота магістра проходить під керівництвом наукового керівника та відображається в Додатку до індивідуального навчального плану, який заповнює магістрант спільно з науковим керівником після вибору теми магістерської роботи протягом перших двох місяців після початку навчання студента у магістратурі (додаток А).

Кожна складова індивідуального навчального плану відповідає науководослідній роботі магістранта протягом навчання в магістратурі. В Додатку до індивідуального навчального плану вказується склад науково-дослідної роботи; заплановані терміни виконання різних видів науково-дослідних робіт; очікувані результати роботи і форма їх подання (стаття, доповідь на конференції, заявка на винахід, патент, інші види робіт відповідно до специфіки дослідження). Зазначені результати науково-дослідної роботи магістранта повинні бути представлені у вигляді ксерокопій у додатках до дипломної магістерської роботи.

Додаток до індивідуального навчального плану подається магістрантом керівнику відділу магістратури разом з переплетеною ДМР, ДМП або МД для перевірки відповідності запланованих робіт науково-дослідного характеру з результатами дослідження, що представлені в Додатку до дипломної магістерської роботи.

 

1.2. Структура дипломної магістерської роботи (проекту) та магістерської дисертації

Для якісного виконання ДМР, ДМП або МД у визначений термін треба враховувати складність процесу її написання.

Структура ДМР, ДМП або МД та характеристика його головних елементів наведено в додатку Б.

Незалежно від обраної теми, структура ДМР або МД складається з таких елементів: вступна частина, основна частина та додатки.

Вступна частина ДМР містить такі структурні елементи:

- титульний лист;

- завдання на дипломну роботу;

- анотація українською та іноземною мовами; - зміст. Основна частина містить такі структруні елементи:

- вступ;

- розділи та підрозділи; - висновки.

Додатки розміщуються після основної частини.

Структура ДМП складається з наступних елементів: пояснювальна записка та графічно-наочний матеріал.

Пояснювальна записка містить такі структурні елементи:

- титульний лист;

- завдання на дипломний проект;

- анотація українською та іноземною мовами;

- зміст;

- вступ;

- основна частина (структура та обсяг визначається в методичних рекомендаціях до написання ДМП випусковими кафедрами);

- загальні висновки;

- перелік посилань;

- додатки (можуть бути представлені у вигляді окремої книги).

Графічно-наочний матеріал представлений у вигляді обов’язкових графічноконструкторських документів та наочних матеріалів (структура та обсяг визначається в методичних рекомендаціях до написання ДМП випусковими кафедрами).

МД складається з таких структурних елементів: вступна частина, основна частина та додатки.

Вступна частина містить такі структурні елементи:

- титульний лист;

- завдання;

- анотація українською та іноземною мовами;

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; Основна частина містить такі структурні елементи:

- вступ;

- розділи та підрозділи;

- висновки;

- перелік посилань.

Додатки розміщуються після основної частини.

Реферат (українською та іноземною мовами).

Написання ДМР, ДМП або МД починається з пошуку та вивчення літературних першоджерел. Студенту рекомендується проаналізувати наукові праці українських та зарубіжних вчених за тематикою дослідження, ознайомитися з чинним законодавством України, міжнародними актами, нормативно-інструктивним матеріалом, діючими стандартами, систематизувати і узагальнити знайдену інформацію для формування теоретичних положень.

Вступна частина включає: титульний лист, завдання, анотацію, зміст, вступ.

Титульний лист є першою сторінкою дипломної магістерської роботи (додаток В) та дипломного магістерського проекту(Додаток Г)і повинна обов‘язково містити назву міністерства, навчального закладу, факультету, кафедри; повну тему (відповідно до наказу) і вид кваліфікаційної роботи, прізвище, ім’я та по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника, рецензента роботи; місто та рік захисту роботи.

Титульний лист є першою сторінкою МД. На титульному листі відповідно до назви теми МД зазначається бібліографічний код уніфікованої десяткової класифікації (УДК). Приклад оформлення титульного листа наведено у додатку Д.

Завдання на ДМР, ДМП або МД оформлюєтьсяна двосторонньому аркуші А4, повинно містити інформацію про навчальний заклад, факультет та кафедру; повну назву теми роботи, терміни її подання, зміст титульного листа, пояснювальної записки та графічно-наочного матеріалу, календарний план, підписи студента, консультантів і наукового керівника, керівника відділу магістратури та засвідчення керівника відділу моніторингу про результати проходження дипломної роботи на перевірку ознак плагіату (додаток Е.1, Е.2, Е.3).

В анотації, обсяг якої становить до 1300 знаків, зазначається прізвище та ініціали студента, назва ДМР, ДМП або МД, основний зміст та результати дослідження, ключові слова (слова специфічної термінології за темою, які найчастіше зустрічаються у дипломній роботі) наводяться у називному відмінку. Кількість ключових слів 5-7. Анотація наводиться українською, російською та однією з іноземних мов (найчастіше – англійською). Приклад оформлення анотації наведено у додатку Ж.

Зміст повинен включати: вступ; найменування усіх розділів (підрозділів) основної частини; висновки; список використаних джерел; додатки із зазначенням сторінок.

У вступі розкривається суть та стан проблеми, актуальність теми, обґрунтовується необхідність її дослідження, вихідні дані для розробки теми, мета, завдання, предмет, об'єкт дослідження; методи дослідження, елементи наукової новизни та практична цінність отриманих результатів. Коротко зазначаються прізвища вчених (як вітчизняних, так і зарубіжних) і практиків, які розробляли проблему, що розглядається; зазначається відмінність отриманих результатів від існуючих вітчизняних та зарубіжних. Обсяг вступу, як правило, не повинен перевищувати 4-6 сторінок.

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та шляхів розв'язання проблеми, обґрунтовуючи значення роботи для розвитку певної галузі знань та діяльності.

Мета дослідження – запланований результат вирішення визначеної проблеми із використанням теоретичних, методичних і практичних положень та методів дослідження. Метою дослідження ДМР, ДМП або МД є покращення властивостей, показників обраного об'єкта дослідження. Мета дослідження пов'язана з об'єктом і предметом дослідження, а також з його кінцевим результатом і шляхом його досягнення. Не слід формулювати мету як „Дослідження...”, „Вивчення...”, оскільки ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Завдання дослідження визначаються поставленою метою і являють собою конкретні послідовні шляхи вирішення проблеми. Завдання необхідно формулювати якомога ретельніше, оскільки опис їх вирішення має скласти зміст розділів магістерської роботи. Це важливо і тому, що назви розділів, як правило, узгоджуються з формулюванням завдань дослідження.

Об’єктом дослідження ДМР, ДМП або МД є процес, система або явище, що створює проблемну ситуацію, яка обираються для вивчення.

Предметом дослідження ДМР, ДМП або МД є одна з актуальних проблем, яка потребує вирішення професійних завдань, передбачених у вимогах до здобувача вищої освіти відповідної освітньої програми.

Методи дослідження – це спосіб набуття достовірних наукових знань, умінь та практичних навичок у різних сферах діяльності. Подається перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Практична цінність – це відомості про практичне впровадження одержаних результатів або рекомендацій щодо їх використання.

Елементи наукової новизни повинні мати узагальнюючий характер і містити власні висновки та рекомендації з предмету дослідження. Практична значущість роботи повинна містити стислий виклад нових наукових рішень, запропонованих магістрантом особисто, результати самостійно проведених досліджень, що можуть бути впроваджені в діяльність підприємств, установ, організацій. Апробація результатів роботи має містити назви статей, тез доповідей, підготовлених за матеріалами роботи, виступи на науково-практичних конференціях.

Слід чітко формулювати мету роботи, лаконічно викладати завдання, які необхідно виконати для її досягнення. Доцільно виділити нові наукові положення або практичні рекомендації, які запропоновані у дослідженні студентом особисто, а також види їх апробації. Виклад змісту кожного питання ДМР, ДМП або МД має бути доказовим, пояснюваним та науково аргументованим. Теоретичні положення повинні ґрунтуватися на конкретних матеріалах реальної дійсності, а приклади бути типовими. Якщо за результатами дослідження студент виступав на студентських наукових конференціях, брав участь в інших наукових заходах, має публікації в наукових виданнях, це слід зазначити у вступі.

В залежності від характеру та сутності проведеного дослідження наукова новизна ДМР або МД може формулюватися таким чином: наявність

комплексного, загальнотеоретичного підходу до вивчення об'єкта дослідження і розробкою магістрантом авторських методик вирішення проблеми, пов'язаної з предметом дослідження.

Залежно від освітніх магістерських програм, ДМП повинен містити проектну частину з розробкою конкретних пропозицій та визначення ефективності їх впровадження. Наукова новизна роботи визначається виходячи з результату дослідження, отриманого вперше або як розвиток сформованих раніше наукових підходів.

Основна частина ДМР, ДМП або МД складається з розділів, підрозділів (якщо необхідно пунктів, підпунктів), які мають бути пов'язані між собою, а матеріал викладений послідовно та логічно, із критичним аналізом теоретичних положень/ статистичних даних/ інформації за результатом аналізу джерел НТІ. Основному тексту кожного розділу може передувати короткий опис обраного напряму та обґрунтування методів дослідження, що застосовуються у цьому розділі. В кінці кожного розділу рекомендується сформулювати висновки зі стислим викладенням наведених у ньому наукових і практичних результатів. Кожний розділ ДМР, ДМП або МД, починається з нової сторінки.

В теоретичному розділі основної частини наводиться огляд літератури за темою, вибір напрямів дослідження, визначається сутність предмету досліджень. В огляді літератури студент магістратури окреслює основні етапи розвитку наукової думки за обраною проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, магістрант повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними, і, отже, визначити свої завдання в розв'язанні проблеми. Слід звернути увагу на те, що цитуючи будь-яке джерело інформації, необхідно обов'язково робити посилання на нього, оскільки це є предметом інтелектуальної власності його автора. Залежно від теми роботи та об'єкта дослідження можуть бути наведені порівняльні оцінки різних методів дослідження, методик розрахунків, певних показників тощо. В теоретичному розділі рекомендується проаналізувати дані, що опубліковані у відповідних енциклопедіях, монографіях, довідниках, різних джерелах, зарубіжних виданнях, у т.ч. з наукометричної бази Scopus. Обсяг першого розділу не повинен перебільшувати 25% загального обсягу ДМР, ДМП або МД.

В дослідницько-аналітичному розділі викладаються програма (схема, послідовність) дослідження, загальні методики та основні методи використаних досліджень; алгоритм розрахунків основних показників, зібраний статистичний матеріал, результати експериментальних досліджень. Студент на основі аналізу всієї зібраної інформації, відповідних розрахунків, експериментів робить узагальнення результатів власних досліджень, визначаючи свій особистий внесок у вирішення проблемних питань.

Частиною проектно-рекомендаційного розділу є інформація рекомендаційного характеру, в якій наводяться пропозиції стосовно перспективи розвитку та удосконалення певних аспектів процесів/явищ, діяльності обраного об'єкта дослідження в цілому або його окремих складових. Такі пропозиції повинні супроводжуватися конкретними даними, розрахунками, що спираються на об'єктивну інформацію (з посиланням на її джерело), власні експериментальні дослідження з обґрунтованим формулюванням тверджень і мати реалістичний характер. Студент може зазначити, які методи, моделі, програмні засоби при цьому використано або доцільно використовувати в майбутньому.

Кількість розділів теоретичного, аналітичного та експериментального характеру та їх обсяг залежить від освітньої програми магістра, обраної теми, визначених завдань, специфіки дослідження.

Розділ «Охорона праці» є обов'язковим розділом ДМР, ДМП або МД для всіх факультетів Університету, крім факультету дизайну та факультету економіки та бізнесу. Розділ готується під керівництвом і підписується викладачемконсультантом відповідної кафедри у завданні на дипломну магістерську роботу (проект). Загальний обсяг – до 12 сторінок.

Назву питань, структуру розділів дипломної магістерської роботи (проекту) студент разом з науковим керівником може змінювати. Розподіл обсягів між структурними частинами ДМР, ДМП або МД – вступ, основна частина, висновки, визначається в методичних рекомендаціях до написання дипломної магістерської роботи (проекту) випусковими кафедрами. Основна вимога до структури роботи – розкриття теми дослідження та максимально можливе наповнення практичним досвідом та удосконаленнями.

Загальні висновки становлять підсумки проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень та рекомендацій, які розроблені в результаті виконаних досліджень. Дуже важливо, щоб висновки відповідали поставленим завданням. У висновках необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося виявити в результаті вивчення теми, а й недоліки та проблеми, а також конкретні рекомендації щодо їх усунення. Основна вимога до загальних висновків – не повторювати зміст вступу, основної частини роботи і висновків, зроблених у розділах. Текст висновків може поділятись на пункти.

До списку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті є посилання, та які використано при викладанні тих чи інших наукових положень. Список складається із законодавчих актів, нормативних документів, вітчизняної та зарубіжної наукової, навчально-методичної та спеціальної літератури, фахових періодичних видань, електронних ресурсів Інтернет (Додаток З).

У додатках наводяться допоміжні матеріали у вигляді: копій документів, витягів із законодавчо-нормативних документів, окремих інструкцій/ положень/ правил/методик, результатів опитувань, протоколів експериментальних досліджень, громіздких таблиць, кольорових рисунків/фотозображень/ репродукцій/ескізів. Обов’язковим є наведення у додатках ксерокопій статей, патентів, довідок про участь у наукових конференціях, міжнародних або творчих професійних всеукраїнських конкурсах, розрахунків ефективності від впровадження результатів, актів впровадження результатів дослідження тощо, що відображені в Додатку до індивідуального навчального плану.

Рекомендований обсяг ДМР, ДМП або МД складає від 80 до 90 сторінок друкованого тексту (у т.ч. обсяг таких складових, як вступ та загальні висновки – до 5-6 сторінок. До цього обсягу не включають список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах обсягу дипломної магістерської роботи (проекту) в рамках відповідної освітньої програми.

Для МД обов’язковим є написання реферату.

Загальні вимоги до реферату. Написання реферату – заключний етап виконання МД перед поданням її до захисту. Призначення реферату – ознайомлення членів екзаменаційної комісії та присутніх на захисті науковопедагогічних працівників з методикою дослідження, фактичними результатами і основними висновками МД. Реферат друкують державною мовою. Реферат має стисло, але досить ґрунтовно розкривати основний зміст МД, в ньому не повинно бути надмірних подробиць, а також інформації, якої нема в МД. Реферат – своєрідна візитна картка МД. У ньому викладають основні ідеї та висновки МД, внесок автора у проведене дослідження, ступінь новизни і практичну значущість результатів дослідження.

Оформлення реферату. Реферат МД має бути обсягом до трьох сторінок (без урахування списку опублікованих праць автора) українською мовою. Приклад оформлення титульного листа реферату наведено у додатку К.

Сторінки реферату МД нумеруються арабськими цифрами у правому верхньому кутку сторінок із збереженням наскрізної нумерації всього тексту.

Структурні частини реферату не нумерують, їх назви друкують великими літерами симетрично до тексту.

Структура реферату. Структурно реферат складається із загальної характеристики МД, коротко викладеного змісту розділів, висновків, списку опублікованих автором праць за темою МД.

Текст реферату має відображати зміст МД в такій послідовності:

- актуальність теми дослідження;

- мета і задачі дослідження;

- об’єкт дослідження;

- предмет дослідження;

- практичне значення одержаних результатів (за наявності);

- апробація результатів магістерської дисертації; - публікації;

- загальний обсяг магістерської дисертації;

- зміст магістерської дисертації;

- наукова новизна одержаних результатів і найбільш вагомі висновки та пропозиції.

Приклад оформлення реферату магістерської дисертації наведено у додатку Л.

 

Розділ 2. Основні вимоги до оформлення дипломноїмагістерської роботи (проекту) або магістерської дисертації

2.1. Вимоги до оформлення основного тексту та списку використаних джерел

У процесі підготовки ДМР, ДМП або МД слід застосувати методичні й технічні прийоми наукової роботи. Магістрант повинен уміти оформлювати результати досліджень відповідно до вимог.

ДМР, ДМП або МД має бути написана українською літературною мовою, без зловживань (наприклад, запозичення наукових термінів, цитат зі статей, монографій, підручників та з мережі Інтернет без певних посилань на них). Робота не повинна носити компілятивний характер.

Написання ДМР, ДМП або МД іншою, ніж державною, мовою можливе за поданням завідувача випускової кафедри та погодженням декана.

Оформлення дипломної магістерської роботи має відповідати загальним вимогам до наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура і правила оформлення».

При оформленні дипломного магістерського проекту слід дотримуватися вимог єдиної конструкторської системи ЄСКД.

Набір тексту дипломної магістерської роботи здійснюється на комп'ютері через 1,5 міжрядкових інтервали (29-30 рядків на сторінці), друк – на принтері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм); шрифт текстового редактора – Word Times New Roman чорного кольору. Висота шрифту – 14 мм. Поля: зліва – не менше 25 мм, справа – не менше 10 мм, зверху і знизу – не менше 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту – однаковою.

Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ»

друкують великими літерами симетрично до тексту по центру сторінки (без крапки).

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами (без знака №) у правому верхньому куті аркуша.

Першою сторінкою роботи є титульна, яка враховується в нумерацію, але не нумерується.

Текст основної частини дипломної магістерської роботи поділяють на розділи, підрозділи (можливо пункти, підпункти). Кожний розділ починають з нової сторінки.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ» без крапки, а потім з нового рядка друкують заголовок розділу великими літерами.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу ставиться крапка, (наприклад: «2.3.» – третій підрозділ другого розділу), за якою у тому ж рядку зазначають заголовок підрозділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Наприкінці заголовка крапки не ставлять.

В окремих випадках у ДМР, ДМП або МД підрозділи можуть бути поділені на пункти, які нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, між якими ставлять крапку. Наприкінці номера ставиться крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього параграфа першого розділу).

Фактичні та статистичні дані наводяться в однакових одиницях виміру: абсолютних (грн, дол. США, т, м, шт., г, ккал та інші) або відносних (%).

Оформлення посилань. Посилання в тексті на джерела наводять у квадратних дужках із зазначенням джерела.

При опрацюванні літератури, періодичних видань та складанні записів, слід звернути увагу на те, що вони можуть бути повними і точними (дослівно) або скороченими (короткий виклад). Так, наприклад, можна зробити: детальний запис основних положень робіт, фактичного матеріалу тощо; короткі записи зі своїми роздумами або без них; виписки у вигляді цитат.

Під час роботи з різними джерелами (наукова та навчальна література, періодичні видання) студент виписує цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо скорочення може спотворити зміст, викладений автором. У теоретичній частині на одній сторінці тексту можна наводити 2-3 цитати різних авторів.

Загальні вимоги до цитування такі:

1) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в граматичній формі, в якій він поданий в джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий»;

2) цитування має бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні авторського тексту позначається трьома крапками, які можуть ставитися на початку, всередині та в кінці цитати;

3) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;

4) при непрямому цитуванні (переказ, виклад думок інших авторів своїми словами) слід бути максимально точним щодо думок автора, коректним в оцінюванні його результатів і робити відповідні посилання на джерела;

5) цитування повинно бути оптимальним, враховуючи, що надмірне цитування створює враження компілятивності, а недостатнє – знижує наукову цінність викладеного матеріалу.

Рекомендується робити посилання на останні видання авторів, публікації, з яких запозичені матеріали або окремі результати. На більш ранні видання можна посилатися у тих випадках, коли праці, в яких міститься необхідний матеріал, не перевидавалися.

Ілюстрований матеріал (окремі слова і вирази) наводять курсивом, в лапках (також курсивом) подають цитати з посиланням на автора та через кому на сторінку (прямим шрифтом).

Наприкінці ДМР, ДМП або МД наводиться список використаних джерел. Рекомендована кількість назв – не менше 50. До цього списку включаються всі публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, на які є посилання в роботі. Всі джерела вказуються тією мовою, якою вони видані.

При складанні списку використаних джерел необхідно дотримуватися ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Він прийнятий для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному рівні, забезпечення можливості обміну результатами каталогізації (додаток З).

2.2. Оформлення допоміжних матеріалів

До допоміжних матеріалів відносять: ілюстрації (схеми, діаграми, графіки, креслення, рисунки тощо), формули, таблиці, додатки.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номеру розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад: рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер, назва ілюстрації та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією, вирівнюючи по центру. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Рисунки слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому він згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі рисунки мають бути посилання в тексті. При цьому слово «рисунок» пишуть скорочено, наприклад: «... на рис. 1.2.». У повторних посиланнях на рисунки скорочено пишуть слово «дивись», наприклад: «див. рис. 1.2».

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 3.1 (перша таблиця третього розділу).

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті. При цьому слово «таблиця» пишуть скорочено, наприклад: «... у табл. 1.2.». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації скорочено пишуть слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.2».

Слово «Таблиця» вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці» із зазначенням номера таблиці.

У таблиці слід обов'язково зазначати одиницю виміру (відповідно до стандартів); числові величини повинні мати однакову кількість десяткових знаків.

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не наводяться, то в ньому ставиться прочерк ().

Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в розділі, відокремлених крапкою. Номери формул пишуть біля правого поля сторінки на рівні відповідної формули у круглих дужках, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу). Посилання на формули зазначають порядковим номером формули в дужках, наприклад: «... у формулі (2.1)».

Додатки оформлюються як продовження ДМР, ДМП або МД на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.

До додатків рекомендується включати матеріал, який:

- є необхідним для повноти звіту, але включення його до основної частини звіту може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;

- не може бути послідовно розміщений в основній частині звіту через великий обсяг або способи відтворення;

- може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців даної галузі.

Наприклад, додаткові ілюстрації або таблиці; проміжні математичні доведення, формули та розрахунки; протоколи експериментальних досліджень, таблиці допоміжних цифрових даних; анкети, тести, програми; інструкції та методики; опис алгоритмів і програм розв'язання задач на ПК, які розроблені у процесі роботи над дослідженням; ілюстрації допоміжного характеру.

Кожний додаток друкується з нової сторінки.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. З правого боку рядка малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. Наприклад, Додаток А.

Додатки позначаються великими літерами української абетки, за винятком Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, Додаток А, Додаток Б.

Текст кожного додатка може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому випадку перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку. Наприклад: А.2 – другий розділ дод. А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатку В.

Ілюстрації, таблиці та формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка. Наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу дод. Д; формула (А.1) – перша формула додатка А.

У разі якщо зміст додатка не вміщується на одну сторінку, то на наступній сторінці у верхньому правому кутку зазначається «Продовження Додатку А...».

 

Розділ 3. Захист дипломної магістерської роботи (проекту) та магістерської дисертації

3.1. Порядок захисту дипломної магістерської роботи (проекту) та магістерської дисертації

Атестація магістранта передбачає захист ДМР, ДМП або МД, який є підсумком навчання в магістратурі. До захисту ДМР, ДМП або МД допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, пройшли всі види практик, що передбачені навчальним планом, захистили звіт з них та виконали всі види науково-дослідної роботи, що передбачена індивідуальним планом та додатком до індивідуального плану магістранта.

ДМР, ДМП або МД подається науковому керівникові для перевірки змісту та структури у строки, визначені у завданні на виконання роботи, але не пізніше 15 днів до засідання екзаменаційної комісії.

Науковий керівник перевіряє відповідність оформлення роботи встановленим вимогам та надає відгук про ДМР, ДМП або МД, в якому визначається:

- повнота розкриття теми ДМР, ДМП або МД, відповідність її змісту поставленого завдання;

- перелік основних методів та інструментарію досліджень;

- рівень застосування набутих студентом теоретичних знань для розв’язання прикладних практичних завдань;

- логічність, послідовність, аргументованість, літературну грамотність викладення матеріалу;

- ступінь самостійності у виконанні ДМР, ДМП або МД;

- повнота та якість розробки теми;

- оцінка новизни та ефективність запропонованих заходів для вирішення проблемних питань;

- недоліки у розкритті теми ДМР, ДМП або МД та реалізації поставленого завдання;

- висновок про те, якою мірою вона відповідає вимогам, що ставляться перед ДМР, ДМП або МД.

ДМР, ДМП або МД, що має серйозні зауваження, розглядається на засіданні випускових кафедр за участю наукового керівника. Рішення кафедри подається на розгляд декану факультету, який готує проект наказу про відрахування студента з магістратури як такого, що не виконав навчальний план.

Після розгляду науковим керівником ДМР, ДМП або МД разом з відгуком за 10 днів до захисту направляється на рецензування. Зразок структури (додаток М) та оформлення відгуку на ДМР, ДМП або МД наведений в додатку Н.

За 4 тижні до початку захисту ДМР, ДМП або МД складається список рецензентів і затверджується завідувачем випускової кафедри. Зразок структури (додаток П) та оформлення рецензії на ДМР, ДМП або МД наведений в додатку Р.

Для ДМР рецензент призначається з числа науково-педагогічних працівників випускової кафедри. Для проведення рецензування МДП можуть залучатися провідні фахівці підприємств, організацій і установ, а для магістерських дисертацій –наукові, науково-педагогічні працівники інших вищих навчальних закладів.

При рецензуванні ДМР, ДМП або МД особливу увагу слід звернути на таке:

- актуальність обраної теми ДМР, ДМП або МД та її практична значимість;

- використання сучасних методів дослідження, елементів наукової новизни при вирішенні прикладних, практичних задач виробництва;

- оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вирішення проблемних питань замовника;

- недоліки і зауваження щодо якості виконаної ДМР, ДМП або МД;

- інші питання на розсуд рецензента;

- загальна оцінка ДМР, ДМП або МД (рекомендовано / не рекомендовано).

До захисту ДМР, ДМП або МД допускаються студенти, які повністю виконали програму підготовки, отримали позитивний відгук і рецензію на виконану роботу та візу завідувача кафедри, керівника відділу моніторингу та керівника відділу магістратури про допуск до захисту.

Списки студентів, допущених до захисту, затверджуються завідувачем випускової кафедри і передаються в екзаменаційну комісію до початку її роботи.

Захист ДМР, ДМП або МД відбувається прилюдно на засіданні екзаменаційної комісії, склад якої затверджується у встановленому порядку.

Студент готує доповідь на 7-10 хвилин з використанням необхідного ілюстративного матеріалу у вигляді роздаткового матеріалу або презентації. Перевищення регламенту вкрай небажане.

Головна мета доповіді – звіт про виконану роботу. У доповіді необхідно зосередити зусилля на розкритті нових наукових положень, результатів теоретичних і експериментальних досліджень, їх прикладної значущості для відповідної галузі знань, економічного та соціального життя суспільства.

Структура доповіді зазвичай повторює структуру роботи і включає актуальність теми та постановку задачі (~2 хв); основні наукові та технічні рішення (6-7 хв); висновки (1 хв).

Не можна підміняти його лекцією про використаний (розроблений) метод або про принципи роботи системи, переказом настанови користувача.

Ілюстративний матеріал представляється у вигляді: наочної ілюстрації відповідних тверджень під час доповіді (таблиць / графіків / слайдів / формул тощо), зміст та якість якого перевіряє науковий керівник. Кількість примірників роздаткового матеріалу повинна відповідати кількісному складу комісії. Зразок оформлення титульного листа ілюстративного матеріалу наведено у додатку С.

Бажаним є представлення на захисті результатів дослідження у вигляді презентації, розробленої в програмі Microsoft Office PowerPoint з використанням мультимедійних засобів.

Основні рекомендації підготовки презентації PowerPoint:

1. Рекомендується підготувати стільки слайдів, скільки буде потрібно для освітлення всіх основних питань у межах відведеного часу. При відсутності обмежень, значна кількість слайдів може призвести до розмивання ідеї доповіді та неприйняття отриманих результатів слухачами.

2. Не рекомендовано перевантажувати слайди формулами і словами; потрібно знайти оптимальну наочну форму. У середньому насиченість одного слайда інформацією повинна бути еквівалентна 7-15 рядкам тексту.

3. Не слід в якості ілюстративного матеріалу приводити такий, що може неоднозначно сприйматися, якщо магістрант не готовий вести по ньому дискусію.

4. Продумуючи, які ілюстрації включати в доповідь, магістрант повинен обміркувати всі деталі того експерименту, узагальненням якого є ці ілюстрації, а також достовірність, надійність і відтворюваність результатів, які вони узагальнюють.

5. Кожен слайд повинен мати заголовок – назву: «Постановка завдання», «Структурна схема системи» і т.д. На першому слайді зазвичай дається назва теми та прізвище автора, на останньому – перераховуються основні результати (висновки).

6. Слайди презентації повинні мати нумерацію у правому верхньому куті, починаючи з другого.

7. При оформленні слайдів слід дотримуватися єдності стилю всієї презентації. Графічне рішення презентації повинно бути ефектним, але не химерним, не слід зловживати ефектами анімації. Вид, розмір і колір шрифту повинні бути правильно підібрані. При підготовці презентації слід використовувати такі можливості PowerPoint, як візуалізація технологічних процесів і технічних об'єктів, поступове введення й акцентування матеріалу.

Під час захисту студент стисло доповідає членам екзаменаційної комісії сутність виконаної ДМР, ДМП або МД, дає оцінку отриманим результатам проведеного дослідження та рекомендації щодо їх практичного використання.

Після завершення доповіді студента зачитується рецензія. Студент зобов’язаний дати відповідь на всі зауваження, зазначені у рецензії.

Під час захисту дипломної магістерської роботи (проекту) члени екзаменаційної комісії, присутні на захисті науково-педагогічні працівники університету, представники виробництва можуть задавати студенту питання щодо змісту ДМР, ДМП або МД.

Члени екзаменаційної комісії можуть рекомендувати результати досліджень для публікації, для впровадження в навчальний процес, для впровадження у виробництво, для участі у конкурсах, виставках.

За результатами захисту ДМР, ДМП або МД члени екзаменаційної комісії приймають рішення щодо оцінки її захисту, присвоєння студенту відповідної кваліфікації та видачі йому диплома державного зразка.

3.2. Загальні критерії оцінювання дипломної магістерської роботи (проекту) або магістерської дисертації

Автор ДМР, ДМП або МД має продемонструвати: вміння логічно та аргументовано викладати матеріал, коректно використовувати статистичні, математичні та інші методи наукового дослідження, проводити експерименти; володіння навичками узагальнення, формулювання висновків; вміння працювати з літературними джерелами (додаток Т).

Критеріями оцінювання ДМР, ДМП або МД:

- чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного завдання плану і теми роботи в цілому;

- науковість стилю викладання;

- відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;

- правильне оформлення роботи відповідно до державних стандартів (при значних відхиленнях від встановлених вимог робота може бути взагалі недопущена до захисту).

Оцінюючи ДМР, ДМП або МД, екзаменаційна комісія враховує не лише якість самого наукового дослідження, його наукову новизну, практичну значущість, вміння захистити сформульовані положення та висновки, але й оформлення, відповідно встановленим вимогам.

ДМР, ДМП або МД, в якій: глибоко і добре аргументовано обґрунтовано тему; має місце чітке формулювання та розуміння досліджуваної проблеми; широко і правильно використано літературу, що стосується теми; застосовано аналітичні методи; проявлено вміння виявляти недоліки використаних теорій і робити узагальнення на основі окремих деталей; зроблено власні, в т.ч. експериментальні, дослідження, розрахунки і на їх основі - аргументовано висновки та обґрунтовано пропозиції, а результати наукового дослідження опубліковані у спеціалізованих виданнях, матеріалах наукових конференцій, міжнародних або творчих професійних всеукраїнських конкурсах, може бути оцінена на «відмінно».

Робота, в якій зроблено власне оцінювання використаних літературних джерел, самостійно проаналізовано підібраний матеріал, звітні дані підприємства/організації, на базі якого досліджувалася тема, проведено експеримент, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими, зміст дослідження та хід захисту вказують на наявність практичних навичок роботи студента в даній області, а результати наукового дослідження опубліковані у спеціалізованих виданнях може бути оцінена на «добре».

Робота, в якій розкрито тему, прореферовано необхідні літературні джерела, проаналізовано відповідні інформаційні та статистичні бази даних, проведено експеримент, сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування; наукові праці, необхідні для всебічного вивчення проблеми, використані в обмеженому обсязі; помітна нестача компетентності студента в даній галузі знань; оформлення роботи з елементами недбалості; відгук наукового керівника та зовнішня рецензія позитивні, але із суттєвими зауваженнями; захист роботи показав задовільну професійну підготовку студента, але обмежену схильність до наукової роботи, допускається до захисту, але не може бути оцінена вище, ніж «задовільно». Робота, в якій результати дослідження не опубліковані у спеціалізованих виданнях або не пройшла апробацію у вигляді актів, патентів або заявок на корисну модель оцінюється як така, що не пройшла зовнішню апробацію, а тому не може бути оцінена вище, ніж «задовільно».

Робота, в якій тема представлена в загальному вигляді; судження з досліджуваної проблеми не завжди компетентні; мають місце неточності та невірні висновки з досліджуваної літератури, оформлення роботи з помітними відхиленнями від прийнятих вимог; відгук наукового керівника та рецензія з істотними зауваженнями, але дають можливість публічного захисту, допускається до захисту, але не може бути оцінена вище, ніж «незадовільно».

ДМР, ДМП або МД у встановленому порядку повинна пройти перевірку на антиплагіат. Робота подається у відділ моніторингу у визначений термін у друкованому вигляді та на електронному носії в повному обсязі з дотриманням основних вимог щодо написання за наявності підписів студента, керівника, консультантів та рецензента.

Робота, яка не пройшла перевірку на ознаки плагіату, до захисту не допускається.

Результати захисту ДМР, ДМП або МД оцінюються за 100-бальною шкалою Університету, яка відповідно переводиться в національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу ЄКТС.

Рішення щодо підсумкового оцінювання приймається більшістю голосів членів екзаменаційної комісії за результатами публічного захисту з урахуванням висновків наукового керівника та рецензента.

Студент, який не захистив у встановлений термін ДМР, ДМП або МД, має право на повторну атестацію в наступний термін роботи екзаменаційної комісії протягом трьох років після закінчення університету. Якщо захист ДМР, ДМП або МД визнається незадовільним, екзаменаційної комісії визначає, чи може студент подавати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він повинен підготувати ди роботу за новою темою.

Студенти, які виявили особливі здібності до наукової творчості, захистили магістерську дисертацію на «відмінно», мають публікації, або є переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, можуть бути рекомендовані екзаменаційною комісією до вступу в аспірантуру.

ДМР, ДМП або МД подаються на конкурси, якщо вони є самостійними розробками, проведеними студентами в процесі навчання, а отримані результати опубліковані, впроваджені в практику та в навчальний процес.

Заключні положення

Даний документ діє з моменту його введення наказом по Університету.

Доповнення та пропозиції щодо його удосконалення розглядаються на засіданнях кафедр та вчених радах факультетів, виносяться на розгляд вченої ради Університету.

Випускові кафедри можуть розробляти методичні рекомендації, в яких, враховуючи специфіку об'єктів дослідження, викладаються методичні поради щодо розкриття тих чи інших наукових проблем та наводиться орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт (проектів), зазначаються конкретні критерії оцінювання, тощо.

План індивідуальної роботи магістранта

Найменування видів робіт

Термін виконання

Форма

звітності

Відмітка наукового

керівника про виконання

(підпис та дата виконання)

Примітки

(назва видання, конференції, бази проходження науково-педагогічної практики тощо)

1. Публікація статті

 

стаття

 

 

2. Участь у науковопрактичній конференції з публікацією тез

 

програма конференції,тези

 

 

3. Інші види робіт:

 

 

 

 

- олімпіади

 

грамота

 

 

- конкурси

 

сертифікат

 

 

- виставки

 

довідка

 

 

- патенти на корисну модель

 

патент

 

 

- заявки на корисну модель

 

заявка

 

 

- розробка ескізного

дизайн-проекту

 

ескізи моделей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент __________ ______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Науковий керівник роботи (проекту) _________ ______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

26

Додаток А

Структура ДМР, ДМП або МД

Структурний елемент

Кількть

сторін ок

Нумерація сторінок

Вимоги до змісту та оформлення

Примітка

Титульний лист

1

не ставиться

 

Додаток В, Г,Д

Завдання на дипломну магістерську роботу (проект) або МД

2

не

ставиться

 

Додаток Е

Анотація

2

не ставиться

Обсяг – 1-1,5 стор. українською та іноземною мовами. Має відображати інформацію, яку подано в дипломній магістерській роботі (проекті) або МД ступеню «магістр».

Додаток Ж

Перелік скорочень, умовних позначень

1

не ставиться

Розшифровує специфічну термінологію, маловідомі скорочення, нові символи, позначення

У разі наявності

Зміст

1

не ставиться

Має включати найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та висновків, починаючи зі вступу і закінчуючи переліком посилань та додатками.

Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати заголовки у змісті або наводити їх у іншій редакції порівняно з основним текстом не дозволяється

 

Вступ

3-4

7

Зазначаються: проблема, що потребує вирішення, ступінь її дослідження; обґрунтовується актуальність обраної теми; формулюються мета і завдання, об’єкт і предмет дослідження, елементи наукової новизни, практична значущість, методи наукових досліджень, апробація результатів роботи на підприємствах

(організаціях) (в разі наявності).

Якщо є перелік скорочень – 9

стр.; немає – 8 стр.

 

РОЗДІЛ 1

(теоретичний)

25-30

 

Присвячується теоретичним та методичним аспектам досліджуваної проблеми, аналітичному огляду літературних джерел з предмета дослідження (критично аналізуються різні погляди, здійснюється їх класифікація, обґрунтовуються основні фактори впливу на стан і розвиток досліджуваного об’єкта, тощо). Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та тенденції розвитку предмета дослідження

20% від загального

обсягу роботи.

Розділ складається з

3-4 –ох підрозділів

Висновки до розділу 1

1-2

 

Стисле викладення наведених у розділі наукових результатів

 

РОЗДІЛ 2 (дослідницько- аналітичний)

30-35

Залежно від

Містить аналіз та розкриває зміст питань, що підлягають вивченню на прикладі

27% від загального обсягу роботи.

 

 

обсягу

попередньо

-го розділу та

висновків до нього

конкретного підприємства, установи, організації. Дослідження проблеми має здійснюватися на основі накопиченого і систематизованого матеріалу, групування та обробки даних. Текст дипломної магістерської роботи (проекту) або МД слід підкріпити реальними документами з підприємств (організацій), що наводяться у додатках.

Розділ складається з

3-4 –ох підрозділів

Висновки до розділу 2

1-2

Стисле викладення наукових і практичних результатів.

 

РОЗДІЛ 3 (проектно- рекомендаційний)

30-35

Наводять конкретні науковообґрунтовані пропозиції, проекти інноваційного характеру щодо вдосконалення управління та підвищення ефективності діяльності підприємства (організації). Розкривають також результати власних наукових досліджень, конкретні методики, моделі.

33% від загального обсягу

роботи.

Розділ складається з

3-4 ьох підрозділів

Висновки до розділу 3

1-2

Стисле викладення наукових і практичних результатів.

 

РОЗДІЛ 4

(охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях)

10-15

 

Розділ «Охорона праці» є обов'язковим розділом ДМР, ДМП або МД для всіх факультетів Університету, крім факультету дизайну та факультету економіки та бізнесу.

Містить аналіз та розкриває зміст питань, що підлягають вивченню на прикладі конкретного підприємства, установи, організації в сфері охорони праці.

10% від загального обсягу

роботи.

Розділ складається з

2-3-ох підрозділів

Висновки до розділу 4

1-2

 

Стисле викладення наукових і практичних результатів.

 

ВИСНОВКИ

3-4

 

Наводяться підсумки проведеного дослідження, одержані наукові та практичні результати, рекомендації щодо їх науково-практичного використання. Слід пам’ятати: висновки до роботи не є простою компіляцією висновків до розділів 1-3, а ґрунтовним, виваженим підсумуванням дипломної роботи, на основі якого може формуватися доповідь. Формулювання висновків повинно базуватися на матеріалах основної частини роботи відповідно до поставлених завдань.

Розпочинають з нового аркуша.

СПИСОК

ВИКОРИСТАНИХ

ДЖЕРЕЛ

6-8

 

Слід включати джерела, на які у тексті є посилання, а також ті, які використано при викладенні конкретних положень.

50-100 джерел

(Додаток З)

ДОДАТКИ

1-30

не

ставиться

Титульний лист «Додатки» не потрібний Кожен починається з нового аркушу

Нумеруються літерами

Додаток Б

Приклад змісту анотації до дипломної магістерської роботи*

Анотація

Круценко І.В. Управління збутом продукції підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність: напрями удосконалення. – Рукопис.

Дипломна магістерська робота за спеціальністю 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)». – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2015 рік.

Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню теоретичних задач та обґрунтуванню практичних напрямів удосконалення системи управління збутом продукції підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. На підставі проведеної аналітичної оцінки управління збутом продукції ТОВ «Комплекс Агромарс» розроблено заходи щодо його удосконалення.

Запропоновано основні напрями удосконалення системи управління збутом ТОВ «Комплекс Агромарс» на зовнішніх ринках, що включають вирішення проблеми організації експорту партії курячих стегон на ринки Східної Європи шляхом контрольної оцінки потенційних посередників при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та питання отримання сертифікату якості, який підвищить ефективність діяльності підприємства у сфері управління збутом продукції та дозволить реалізувати вихід на ринки країн Близького Сходу.

Ключові слова: збут, продаж, товарорух, управління збутом, збутова діяльність, ринки збуту, канали збуту, методи збуту.

*Оформлення анотації для ДМП або МД аналогічно наведеному прикладу.

Додаток З Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел складається за стандартом «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006)

Основні вимоги

1. Після прізвища ставиться кома та пробіл, а також пробіл між складовими ініціалів: Мельник, В. М.

2. Усі елементи в опису пишуться з великої літери крім перших слів кожної області та заголовків у всіх описах.

3. Після заголовку вид матеріалу пишуть у квадратних дужках без пропусків і без скорочення: [Текст] або [Тext], [Електронний ресурс].

4. У квадратних дужках пишуть усе, що запозичено з інших джерел або за даними аналізу матеріалу. 5. Прізвище першого автора при опису одного автора повторюють в області відповідальності (за косою рискою), а при опису двох і трьох авторів прізвище першого автора пишуть перед заголовком та після косої риски пишуть усіх авторів.

6. При наявності більше трьох авторів в області відповідальності (за косою рискою) пишуть лише першого автора (за бажанням можна писати всіх авторів) та ін.: [та ін.].

7. У дисертації та авторефераті в області відповідальності пишуть повністю прізвище, ім'я та по-батькові.

8. У патентних документах в області відповідальності на відміну від інших документів пишуть спочатку прізвище, а потім ініціали.

9. Знаки; та: розділяють пробілами з обох боків.

10. Реєстраційний номер книги (ISBN) пишуть, якщо він є.

11. Відсутні пробіли в нумерації сторінок: 8-10. 12. У кінці опису ставиться крапка.

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел

 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

 

Книги:

 

Один автор

  1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів: Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV–V ст.; № 14).
  2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г.– К.: Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).
  3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України; т. 1).
  4. Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. – Львів: Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).

 

Два автори

1.

Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К.: Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»; вип. 1).

 

 

 

2.

Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В.

Черняк. – К.: Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).

 

 

 

3.

Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І.

Баштанник. – Львів: Растр-7, 2007. – 375 с.

 

 

Три автори

1.

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.

 

 

Чотири автори

1.

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

 

 

 

2.

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П.

Рогач, М. М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО:

Професійно-технічна освіта).

 

 

П’ять і більше

авторів

1.

Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х.: Гуманитар.

центр, 2007. – 510 с.

 

 

 

2.

Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г.

Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді»: у 14 кн., кн. 13).

 

 

Без автора

1.

Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К.: Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу).

 

 

 

2.

Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К.: Грамота, 2007. – 638, [1] с.

 

 

 

3.

Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К.: Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.

 

 

 

4.

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с.

 

 

Багатотомний документ

1.

Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007–. – (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2: Додатки – 2007. – 573, [1] c.

 

 

 

2.

Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В.,

Рубцова Е. Ю.; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-Стандарт»,

2005–. – (Серия «Нормативная база предприятия»). Т. 1. – 2005. – 277 с.

 

 

 

3.

Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни...: (Дочь врага народа): трилогия / А. Дарова. – Одесса: Астропринт, 2006–. – (Сочинения: в 8 кн. / А. Дарова; кн. 4).

 

 

4.

Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. / Н.

П. Кучерявенко. – Х. Право, 2002–. – Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.

 

 

5.

Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.]. – Житомир: Полісся, 2006–. – (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с.

 

 

6.

Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 125 с.

 

Препринти

1.

Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – Х. ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т»; ХФТИ 2006-4).

 

 

2.

Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль: Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС; 06-1).

 

Депоновані наукові праці

1.

Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

 

 

2.

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

 

Матеріали конференцій,

з’їздів

 

1.

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11– 13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х.: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.

 

 

2.

Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К.: ІСОА, 2002. – 147 с.

 

 

3.

Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К.: Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ).

 

 

4.

Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій: праці конф., 6–9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. – К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559-956, ХІІІ, [2] с. – (Ресурс 2000).

 

 

5.

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. – 215 с.

 

 

6.

Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. К.:

КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.

 

Словники

1.

Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х.: Халімон, 2006. – 175, [1] с.

 

 

2.

Тимошенко З. І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ.

 

 

 

 

термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К.: Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

 

 

 

3.

Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К.: Карпенко, 2007. – 219 с.

 

 

 

4.

Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К.: К.І.С., 2006. – 138 с.

 

Атласи

 

1.

Україна: екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. – К.: Варта, 2006. – 217, [1] с.

 

 

 

2.

Анатомія пам’яті: атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті: посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д.

Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – 218 с.

 

 

 

3.

Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – Х.: Ранок, 2005. – 96 с.

 

Авторські свідоцтва

 

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

 

Патенти

 

1.

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – №

2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

 

Законодавчі нормативні документи

та

1.

2.

Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005

р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

Медична статистика статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

 

 

 

3.

Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К.: ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики

України, 2007. – VІ, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

 

Стандарти

 

1.

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 200601-01]. – К.: Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231 с. – (Національний стандарт України).

 

 

 

2.

Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).

 

 

 

3.

Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT): ДСТУ EN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К.:

Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України).

 

Каталоги

1.

Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А.; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ «Леонормстандарт, 2006–. – (Серия «Нормативная база предприятия»). Т. 5. – 2007. – 264 с. Т. 6. – 2007. – 277 с.

 

 

2.

Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів: Новий час, 2003. – 160 с.

 

 

3.

Університетська книга: осінь, 2003: [каталог]. – [Суми: Унів. кн., 2003]. – 11 с.

 

 

4.

Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк: Лебедь, 2005. – 228 с.

 

Бібліографічні показчики

1.

Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О.

Вацеба. – Львів: Укр. технології, 2007. – 74 с.

 

 

2.

Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники; вип. 2).

 

Дисертації

1.

Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис.... доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

 

Автореферати дисертацій

1.

Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.

 

 

2.

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. Технології» / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.

 

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 

1.

2.

Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15-18, 35-38.

Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14-17.

 

 

3.

Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39-61.

 

 

4.

Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12-14.

 

 

5.

Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. – С. 25-29.

 

 

6.

Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13-20.

 

 

7.

Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр., письменства): статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245-291.

 

 

8.

Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для

 

 

 

проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности: междунар. науч.техн. конф., 3-5 окт. 2007 г.: тезисы докл. – Х., 2007. – С. 33.

 

 

9.

Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації

/ Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України: (кінець XIX–початок XX ст. / Д. М. Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137-202.

 

Електронні ресурси

1.

Богомольний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB – Одеса:

Одеса. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

 

 

2.

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти

[Електронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. /

Держ. ком. статистики України; ред. О.Г. Осауленко. – К.: CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); кольор.; 12 см. – (Всеукр. Перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 32 Mb RAM CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. Екрану.

 

 

3.

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. Конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.uf/articles/2003/03klinko.htm

 


Додаток В

Зразок оформлення реферату магістерської дисертації

Актуальність теми. (як правило, 1 абзац).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є …(як правило, 1 речення). Для досягнення зазначеної мети автором були поставлені такі завдання: … Об’єктом дослідження є … (як правило, 1 речення).

Предметом дослідження є …(як правило, 1 речення).

Практичне значення одержаних результатів (за наявності актів впровадження з зазначенням їхніх реквізитів).

Апробація результатів магістерської дисертації. Положення магістерської дисертації доповідалися автором на 2-х наукових конференціях: ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави” (м. Київ, 20-21 березня 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Суспільні відносини: умови та способи гармонізації” (м. Харків, 22-23 червня 2013 р.).

Публікації. За результатами магістерської дисертації опубліковано 1 статтю у фахових виданнях та 2 матеріалів (тез) наукових конференцій.

Загальний обсяг магістерської дисертації складає 123 сторінки, з них основна частина – 105 сторінок. Робота містить 2 додатки (займає 3 сторінки). Список використаних джерел включає 97 найменувань (займає 15 сторінок).

Розділ 1 “______________”, який містить _____ підрозділи, присвячено загальнотеоретичним питанням визначення поняття … науки як об’єкта управління, окресленню її специфічних ознак, генезису дослідження управління у вітчизняній науці.

Розділ 2 “___________” складається із _____ підрозділів і присвячений поглибленому аналізу основних складових елементів організаційно-правового механізму управління у сфері...

Розділ 3 “________” складається із _____ підрозділів і присвячений ….

Розділ 4 “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” складається із _____ підрозділів і присвячений …

Наукова новизна одержаних результатів і найбільш вагомі висновки та пропозиції.

 

Додаток Г

Структура відгуку керівника дипломної роботи (проекту) або МД

ВІДГУК

керівника ДМР, ДМП або МД

виконаної на тему «______» студентом групи _____

Івановим Іваном Івановичем Складається у довільній формі із зазначенням:

− головної мети ДМР, ДМП або МД, в інтересах чи на замовлення якої організації вона виконана (у рамках науково-дослідної роботи кафедри, підприємства), НДІ тощо;

− відповідності виконаної ДМР, ДМП або МД завданню; − наукової новизни;

− ступеня самостійності при виконанні дипломної роботи;

− рівня підготовленості дипломника до прийняття сучасних рішень;

− умінь аналізувати необхідні літературні джерела, приймати правильні (інженерні, наукові) рішення, застосовувати сучасні системні та інформаційні технології, проводити фізичне або математичне моделювання, обробляти та аналізувати результати експерименту; найбільш важливих теоретичних і практичних результатів, апробації їх (участь у конференціях, семінарах, оформлення патентів, публікація у наукових журналах тощо);

− загальні оцінки виконаної ДМР, ДМП або МД, відповідності якості підготовки дипломника вимогам освітньо-наукової програми і можливості присвоєння йому відповідної кваліфікації;

− інші питання, які характеризують професійні риси дипломника.

ДМР, ДМП або МД виконаний у повному обсязі, відповідає встановленим вимогам і заслуговує позитивної оцінки, а її автору, Іванову Івану Івановичу, може бути присвоєна кваліфікація магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

Керівник дипломної роботи

к.е.н., доц. Квасова В.В.

Додаток Д

Зразок відгуку керівника дипломної магістерської роботи*

ВІДГУК

керівника дипломної магістерської роботи

виконаної на тему: «Регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства» студентом групи _______ Івановим Іваном Івановичем

Дипломна магістерська робота виконана на актуальну тематику, присвячена…. Новий етап входження у світове господарство потребує істотних зусиль як від держави в цілому, так і від окремих підприємств, від яких залежатиме подальший економічний та соціальний розвиток країни. За даних умов виникає необхідність у формуванні…., що і обумовило вибір теми дипломної роботи.

Представлена робота складається з чотирьох розділів. В першому розділі автором розкрито теоретичні аспекти… та реалізація… за допомогою… Особливої уваги заслуговує аналіз…, проведений у другому розділі роботи. В третьому розділі розроблено проект… на прикладі підприємства ТОВ «ХХХ». Необхідно відзначити запропоновану автором концепцію… В четвертому розділі, присвяченому охороні праці,......

Проведене дослідження містить елементи наукової новизни, а саме, у роботі дістало подальшого розвитку..., визначено особливості…, а також запропоновано рекомендації щодо…

Дипломна магістерська робота містить дослідження особливостей регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства на зовнішніх ринках, автором виявлено проблемні аспекти … та відповідно до них запропоновано заходи щодо …

В процесі виконання дипломної магістерської роботи Іванов І.І. проявив себе як відповідальний фахівець в галузі менеджменту, творчо підходить до вирішення поставлених завдань, володіє сучасними інформаційними технологіями та проявив вміння застосовувати набуті теоретичні знання в практичному аспекті. Дипломна магістерська робота Іванова І.І. є завершеним, самостійним дослідженням актуальної теоретичної та практичної проблематики. Висновки та рекомендації, сформульовані в роботі є цілком обґрунтованими. За результатами дипломної магістерської роботи було підготовлено і опубліковано дві наукових статті у фахових виданнях.

Відзначаючи високий ступінь написання дипломної магістерської роботи варто виділити декілька зауважень. Так, теоретична частина роботи за обсягом перевищує встановлені норми. Також бажано було б більш ґрунтовно розглянути нормативнозаконодавчі аспекти регулювання зовнішньоекономічної діяльності у першому розділі, та обґрунтувати альтернативи запропонованої стратегії.

Дипломна магістерська робота виконана у повному обсязі, відповідає встановленим вимогам і заслуговує позитивної оцінки, а її автору, Іванову Івану Івановичу, може бути присвоєна кваліфікація магістра з менеджменту за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

Керівник дипломної магістерської роботи

к.е.н., доцент Квасова В.В.

*Оформлення відгуку для ДМП або МД аналогічно наведеному прикладу.

Додаток П Структура рецензії на ДМР, ДМП або МД

РЕЦЕНЗІЯ

на ДМР, ДМП або МД

виконану на тему: «________» студентом групи ____

Івановим Іваном Івановичем

Складається у довільній формі із зазначенням:

− відповідності ДМР, ДМП або МД затвердженій темі та завданню на дипломний проект;

− актуальності теми, новизни постановки і розроблення задачі; − наукової новизни;

− оригінальності прийнятих рішень та отриманих результатів;

− правильності проведених розрахунків;

− якості виконання пояснювальної записки;

− можливості впровадження результатів дипломного проекту;

− обґрунтованості висновків та пропозицій;

− використання наукових методів дослідження;

− вміння студента чітко, грамотно і аргументовано викладати матеріал, правильно оформлювати його;

− участі студента у проведених дослідженнях, теоретичній та аналітичній обробці отриманих результатів,

− формулювання наукової ідеї (положення);

− недоліків, щодо змісту роботи або оформлення;

− оцінки ДМР, ДМП або МД за 100-бальною системою і можливості присвоєння дипломнику ступеню «магістр» відповідно освітньої магістерської програми.

ДМР, ДМП або МД виконана у повному обсязі, відповідає встановленим вимогам і заслуговує оцінки «відмінно», а її автору, Іванову Івану Івановичу, може бути присвоєна кваліфікація магістра з менеджменту за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

Рецензент

к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту Бокій А.В.

 

Додаток Д

КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ

при виконанні та захисті ДМР, ДМП або МД

Підсумкову, диференційовану за 100-бальною шкалою, оцінку ДМР, ДМП або МД визначає державна екзаменаційна комісія, її рішення є статочним і оскарженню не підлягає.

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості дипломної ДМР, ДМП або МД.

Змістовні аспекти роботи: актуальність обраної теми дослідження; науковий рівень дослідження і розробок; спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій; відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням; широта та адекватність методологічного та діагностичного апарату; наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем; рівень обґрунтування запропонованих рішень; ступінь самостійності проведення дослідження; розвиненість мови викладення дипломної магістерської роботи та її загальне оформлення.

Якість захисту роботи: уміння стисло, послідовно та чітко викласти ступінь і результати дослідження; здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки та погляди; загальний рівень підготовки магістранта; володіння культурою наукової доповіді.

Основні умови одержання оцінки

«ВІДМІННО»(90-100 балів). ДМР, ДМП або МД є бездоганною: містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь логічна і коротка, проголошена вільно, зі знанням справи, відзив і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії правильні та стислі.

«ДОБРЕ»(74-89 балів). Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру, в теоретичній частині поверхово проведений аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не подані, недостатньо використані інформаційні матеріали підприємства, мають місце окремі зауваження в рецензії та відзивах, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог.

«ЗАДОВІЛЬНО» (60-73 балів). Тема дипломної магістерської роботи (проекту) або МД в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в четвертому розділі, обґрунтовані непереконливо, рецензія і відзиви містять окремі зауваження доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення дипломної магістерської роботи.

«НЕЗАДОВІЛЬНО» (35-59). Нечітко сформульована мета ДМР, ДМП або МД. Розділи погано пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає описовість на шкоду системності і глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне. Оформлення роботи далеке від зразкового. Ілюстрації до захисту відсутні. Відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії неточні або неповні.

«НЕЗАДОВІЛЬНО» (1-34). Структура та оформлення роботи не відповідає вимогам кафедри та методичним рекомендаціям щодо виконання ДМР, ДМП або МД.

Мета, об’єкт та предмет досліджень не визначені.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!