Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5125 Методичні рекомендації до бакалаврської роботи з курсу Педагогічна психологія, НПУ ім. Драгоманова

Методичні рекомендації до бакалаврської роботи з навчальної дисципліни Педагогічна психологія, НПУ ім. Драгоманова

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

 

Методичні рекомендації до бакалаврської роботиз курсу Педагогічна психологія

 

Київ-2017

 

Випускна робота студентів освітнього рівня «бакалавр»

Виконання випускної кваліфікаційної роботи є складовою підсумкової державної атестації й завершальним етапом навчання студентів в університеті.

«Бакалавр»» спеціальності «Дошкільна освіта» – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівців, які здобули поглибленні знання і спеціальні навички професійного характеру, мають певний досвід їх застосування і проектування в галузі сучасного дошкільного виховання. З метою систематизації та поглиблення знань та перевірки всебічної і фахової готовності студентів до наукового пошуку, навчальними планами передбачено здійснення навчально-наукового дослідження та захист його результатів. Випускна робота повинна розкрити науковий потенціал фахівця, показати його здібності в систематизації та узагальненні фахово спрямованих знань, організації і проведенні самостійного пошуку, використанні сучасних методів і підходів у процесі розв’язання проблем в галузі дошкільної освіти та, на основі виявлення результатів проведеного дослідження, розробки обґрунтованих рекомендацій і пропозицій щодо підвищення ефективності її складових.

Випускна робота є кінцевим результатом навчальної та науково-дослідної роботи студента, яка демонструє рівень засвоєння таких умінь як:

– систематизація, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань за спеціальністю «Дошкільна освіта», їх застосування для виконання конкретних професійних завдань;

– розвиток навичок самостійного проведення наукової роботи, оволодіння методикою дослідження і експериментування при розв’язанні наукових проблем і практичних завдань;

– теоретичну та практичну готовність професіонала до виконання складних завдань науково-педагогічного, дослідницького характеру, до самостійної роботи в освітньо-виховних закладах в межах отриманої кваліфікації.

Таким чином, науково-дослідна робота майбутнього фахівця освітнього рівня «бакалавр» призначена для виявлення рівня фахової сформованості, кваліфікаційної відповідності й теоретико-практичної готовності до професійної самореалізації.

Випускна робота, як правило, виконується в рамках однієї навчальної дисципліни або інтегрує в собі досягнення двох аспектів дошкільної освіти, в ході якої реалізуються наступні завдання:

- формуються уміння перетворювати теоретичні знання практичну площину та експериментальну діяльність;

- поглиблюються знання в області певної проблематики в результаті цілеспрямованого опрацювання проблеми;

- розвиваються самостійне наукове мислення і творчі здібності студентів;

- формуються вміння складати пропозиції щодо удосконалення освітньо-виховної практики, прогнозувати потенційні можливості подальших наукових пошуків у галузі досліджуваної проблеми.

Послідовність роботи над випускним дослідженням передбачає наступні етапи:

– вибір теми, призначення наукового керівника. Тема обирається та затверджується на засіданні кафедри та Вченої ради факультету протягом першого місяця від початку терміну професійної підготовки; вивчення вимог до випускної роботи;

– погодження з науковим керівником плану роботи над виконанням дослідження;

– аналітичний огляд досвіду з досліджуваної проблеми;

– визначення мети, завдань, об’єкту, предмету і методів дослідження;

– розробка методики та реалізація експериментально-дослідної частини дослідження;

– вивчення впливу впровадженої системи роботи з метою визначення її ефективності;

– узагальнення здобутих результатів та підведення підсумків проведеного дослідження;

– оформлення роботи;

– захист та оцінювання роботи.

Загальні вимоги до змісту та структури випускної роботи студентів освітнього рівня «спеціаліст»

Випускна кваліфікаційна робота має містити:

– Титульний аркуш

– Зміст

– Перелік умовних скорочень (за необхідністю).

– Вступ

– Основна частина (два розділи)

– Висновки до кожного розділу

– Висновки (загальні)

– Список використаних джерел

– Додатки

Титульний аркуш.Містить найменування вищого закладу освіти, де виконана робота; прізвище, ім’я, по батькові автора; назву роботи; шифр і найменування спеціальності; кваліфікаційний рівень, на який претендує студент; прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника, його посада, науковий ступінь і вчене звання; ухвала щодо допуску роботи до захисту; дані про членів комісії; місто та рік виконання роботи. На титульному аркуші обов’язково зазначають «На правах рукопису» (див. додаток А).

Зміст.Містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів (див. додаток Б).

Умовні скорочення (за необхідністю). Подаються в тому випадку, коли в роботі вжита специфічна термінологія, маловідомі скорочення, нові символи, позначення.

Вступ. У вступі подають загальну характеристику обов’язкових елементів випускної роботи у такій послідовності:

- актуальність теми і доцільність роботи для розвитку галузі дошкільної освіти;

- мета дослідження;

- завдання дослідження;

- об’єкт дослідження;

- предмет дослідження;

- методи, що дозволили здійснити дослідження на різних його етапах;

- теоретичне значення дослідження;

- практичне значення даного дослідження;

- експериментальна база дослідження (де проведено експеримент);

- апробація результатів експерименту (де і якими шляхами здійснювалась) ;

- структура і обсяг випускної роботи.

Особливістю визначення об’єкта та предмета наукового пошуку випускників є її обумовленість кваліфікаційними вимогами до майбутнього фахівця:

- студентам, які завершують навчання на освітньому рівні «бакалавр», необхідно здійснити наукове дослідження відповідно до однієї із складових кваліфікації (первинної або спеціалізації).

Матеріали випускної роботи студентів ОКР «бакалавр» диференціюються за двома розділами: теоретичним і практичним.

УРозділі 1, який включає 2-3 параграфи висвітлюється огляд літератури за темою і вибір напрямів дослідження. Аналізуються надбання філософської, психологічної, педагогічної, за необхідності історичної літератури, які дозволяють різнобічно охарактеризувати сутність, специфіку та методичні аспекти питання, що вивчається. Характеризуються основні поняття та категорії, підходи різних авторів до їх розгляду, поповнюються їх точки зору, вказується на їх схожість та відмінності. У змісті даного розділу обов’язковим є аналіз стану розв’язання обраної проблеми у практиці загалом (в альтернативних програмах, досвіді роботи навчальних закладів і окремих педагогів). Завершується розділ 1 короткими висновками, які створюють базову основу для подальшої реалізації завдань практичної частини наукового дослідження

Розділ 2 присвячено висвітленню експериментальної роботи, що передбачає проведення трьох експериментів: констатувального, формувального та контрольного, результати яких відповідно, висвітлюються у трьох параграфах.

Констатувальний етап педагогічного експерименту має на меті засвідчити реально існуючий стан функціонування предмета дослідження (особистісних якостей, психічних процесів, моральних уявлень, знань, умінь тощо), які будуть формуватись у суб’єктів дослідження у подальшій експериментальній роботі. Тут визначаються критерії і розробляються показники оцінювання явища, процесу, певної якості особистості.

В експериментальному дослідженні беруть участь не менше 20 дітей (для ОКР «бакалавр»), які поділяються на дві групи: експериментальну та контрольну. Методика констатувального експерименту передбачає виконання спостереження, аналіз продуктів діяльності, визначення особливостей оточуючого середовища задля отримання цілісного уявлення про ситуацію розвитку і виховання суб’єкта дослідження. Результати вивчення досліджуваного явища або якості фіксуються для кожної групи окремо у відсотковому вираженні відповідно до рівнів сформованості досліджуваних особливостей, здійснюється їх порівняння, робляться висновки про стан функціонування предмета дослідження, з’ясовуються причини його недостатньої ефективності, які необхідно враховувати при розробці змісту і методики формувального експерименту.

Формувальний експеримент є центральною ланкою здійснення науково-дослідної роботи студента, де проявляється ґрунтовність та всебічність його фахової підготовки. В цій частині роботи в експериментальній групі реалізується авторське бачення системи впливу на об’єкт дослідження, розробленої на основі попереднього вивчення стану проблеми та результатів констатувального експерименту. В контрольній групі освітньо-виховна робота проводиться за загальноприйнятими методиками.

Контрольний експеримент вибудовується за аналогією до констатувального і передбачає порівняння даних експериментальної і контрольної груп до і після впровадження експерименту. Експериментальні дані на всіх етапах емпіричного дослідження аналізуються й порівнюються за кількісними і якісними показниками, результати обстеження заносяться у спеціальні таблиці, оформлюються у вигляді діаграм, надаються пояснення наявним відмінностям на початку і в кінці дослідження, а також між результатами в контрольній та експериментальній групах.

Завершується розділ 2 конкретними короткими висновками, що витікають із результатів експериментальної частини дослідження з посиланням на конкретні відсотки за всіма показниками і критеріями, які підтверджують ефективність розробленої і впровадженої системи роботи (або методики) відповідно до поставлених завдань.

Висновки.У висновках викладають найважливіші наукові та практичні результати, здобуті під час експерименту та безпосередньо пов’язані із завданнями дослідження.

Список використаних джерел.Список літератури, який має включати інформаційні джерела, що розміщуються за абеткою за прізвищами авторів або заголовками. До списку мають бути включені:

– державні нормативно-правові акти (Конституція України, законодавчі матеріали Верховної Ради; укази Президента України тощо);

– документи: матеріали Міністерства освіти і науки України;

– неопубліковані (архівні) та опубліковані (документи, літописи, листи, статистика) джерела;

– спеціальна наукова література: вітчизняні та зарубіжні видання (книги, статті);

– періодичні видання;

– Internet-ресурси.

Всі джерела вказуються тією мовою, якою вони видані. Література іноземними мовами наводиться в кінці списку використаних джерел (зразок оформлення бібліографічного опису наукової літератури за різним типом джерел див. у додатку В).

Додатки.До додатків за необхідності доцільно включати допоміжні матеріали, які не враховуються в загальній кількості сторінок випускної роботи.

Обсяг додатків не обмежується, але повинен визначатись реальними потребами роботи.

Додатки нумеруються великими українськими літерами (за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь) і позначаються словом «Додаток», напр.: «Додаток А», «Додаток Б» і т.д.

Вимоги до оформлення результатів дослідження

Оформлення будь-якої дослідної роботи є одним з показників якості виконання наукового дослідження, загальної культури студента. Це – заключний і вкрай відповідальний етап.

Випускну роботу друкують на комп’ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) з полуторним міжрядковим інтервалом (до 30 рядків на сторінці).

Обсяг роботи.Обсяг випускної роботи освітнього рівня «бакалавр» – 60-65 сторінок без урахування списку використаних джерел та додатків.

Текст роботи необхідно друкувати на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм), залишаючи поля: вгорі, внизу – 20 мм, з лівого боку – 25 мм, з правого боку – 10 мм.

Вирівнювання: назв розділів і підрозділів – по центру, назв пунктів і підпунктів – з лівого боку, основного тексту – по ширині.

Абзац починається з 5 знаку.

Шрифт – Times New Roman, розмір – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5 pt. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору середньої жирності та звичайної щільності.

Заголовки структурних частин наукових робіт, а саме: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерамисиметрично до тексту.

Заголовки підрозділів (параграфів) друкують з абзацу маленькими літерами (крім першої літери, яка друкується великою). Крапка в кінці заголовків не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапками.

Назви розділів та параграфів формулюють стисло і чітко.

Відстань між заголовком структурних частин, підрозділів (параграфів) та текстом повинна дорівнювати 2-3 інтервалам.

Кожну структурну частину наукової роботи слід починати з нової сторінки.

Вимоги до змісту дослідження.Випускна робота починаються з титульного аркуша, на якому вказуються: повне найменування вищого навчального закладу, факультету та кафедри, де виконується наукове дослідження; тема; прізвище, ім’я та по батькові студента, номер групи та спеціальність; вчене звання і науковий ступінь наукового керівника; місто та рік виконання роботи. Також на титулі розміщується інформація про оцінювання роботи студента (національна шкала, кількість балів і оцінка ECTS) членами комісії і засвідчується підписами (додаток Б).

Змістподається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо.

Зміст фактично має бути планом науково-дослідницької роботи і відображати суть поставленої проблеми, структуру та логіку конкретного дослідження (Додаток В).

Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за необхідністю).

Якщо в роботі використано специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, абревіатури, нові символи, позначення тощо, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом. Перелік має розташовуватись двома колонками, в яких ліворуч за абеткою наводяться умовні позначення, символи, одиниці скорочення або терміни, праворуч – їх детальне розшифрування (тлумачення), наприклад:

НДР –

науково-дослідна робота;

ДНЗ –

дошкільний навчальний заклад;

ІТ –

ігрові технології;

НВК –

навчально-виховний комплекс;

ТЗ –

технічні засоби;

ВНЗ –

вищий навчальний заклад та ін.

ПМЕ –

програма і методика експерименту;

 

Якщо в роботі певний термін, скорочення чи позначення повторюється менше трьох разів, його у перелік не включають, а його розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні.

Супровідна документація до захисту випускних робіт

Ретельно вичитаний і перевірений рукопис науково-дослідної роботи, студент повинен надрукувати (в одному примірнику) і зброшурувати у тверду палітурку. На останній сторінці остаточну готовність роботи засвідчують своїми підписами автор і науковий керівник.

До Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) усі зазначені нижче документи подаються за тиждень до початку державних іспитів.

До готової випускної роботи до захист обов’язково додається:

у письмовій формі:

- відгук наукового керівника (форма написання – вільна);

- відгук-характеристика керівника установи, в якому здійснювалось дослідження (наприклад: ДНЗ, ШДС, ясла-садок та ін.), завірена підписом керівника і печаткою установи;

- рецензія відповідних фахівців (досвідчених педагогів, науковців, спеціалістів із певної галузі);

- витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію роботи до захисту.

в електроннійформі:

- електронний варіант тексту роботи на CD-RW чи DVD, який оформлюється одним файлом у форматі *.doc або *.rtf. Назвою файлу є прізвище автора, подане в транскрипції літерами латинського алфавіту (наприклад, Ivanchuk.doc.). Електронний варіант роботи повинен бути повністю ідентичним роботі в друкованому вигляді;

- мультимедійна презентація матеріалів дослідження на CD-RW (у форматі Microsoft Office PowerPoint – ppt або pptx)

!!!!!!!!

Більш докладно про вимоги до змісту, оформлення результатів дослідження, порядок подання наукових робіт до захисту та критерії їх оцінювання, орієнтовну структуру презентації розміщено на С. 35-57 навчально-методичного посібника

Науково-дослідна робота студентів за спеціальністю «Дошкільна освіта»: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / В. М. Гальченко, І. Г. Губеладзе, І. І. Загарницька, та ін.; за заг. ред. І. І. Загарницької. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 96 с.

 

Додаток А

Оформлення бібліографічного опису у списку джерел, які наводяться в навчально-наукових та випускних роботах студентів мають відповідати зразкам різних видів літературних джерел, представлених у Формі 23, запровадженій наказом ВАК України № 63 від 26 січня 2008 року.

Зразок оформлення бібліографічного опису наукової літератури

(за різними типами джерел)

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

1. Штейнхардт Л. Юнгианская песочная психотерапия / Л. Штейнхардт; [пер. с англ. А. И. Копытин]. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с.

2. Назарова Л. Д. Фольклорная арт-терапия / Л. Д. Назарова. – СПб.: Речь, 2002. – 240 с.

Два автори

1. Богуш А. М. Творче самовираження дошкільників у художньо-мовленнєвій діяльності: [монографія] / Алла Богуш, Людмила Березовська. – Одеса: М. П. Черкасов, 2008. – 202 с.

2. Клепіков О. І. Основи творчості особи: навч. посібник для студ. вузів / О. І. Клепіков, І. Т. Кучерявий. – К.: Вища школа, 1996. – 295 с.

Три автори

1. Лебедева Л. Д. Энциклопедия признаков и интерпритаций в проэктивном рисовании и арт-терапии / Лебедева Л. Д., Никанорова Ю. В., Тараканова Н. А. – СПб.: Речь, 2006. – 336 с.

Чотири автори

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: [учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. завед.] / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. – М.: Академия, 2001. – 248 с.

2. Сухорукова Г. В. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі: підруч. / Г. В. Сухорукова, О. О. Дронова, Н. М. Голота, Л. А. Янцур; за заг. ред. Г. В. Сухорукової. – К.: Вид. дім «Слово», 2010. – 376 с.

П’ять і більше авторів

1. Виховання дошкільника в праці / Г. В. Бєлєнька, М. А. Машовец [та ін.]. – 2-ге вид. – К., 2002. – 112 с.

2. Вікова та педагогічна психологія: [навч. посіб.] / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. – К.: Просвіта, 2001. – 346 с.

Без автора

1. Арт-терапия – новые горизонты / [под ред. А. И. Копытина]. – М.: Когито-Центр, 2006. – 336 с.

 

1. Дошкільна освіта: навчально-методичний комплекс з фахової підготовки за напрямом 7.010101 спеціальності «Дошкільна освіта» / за ред. І. І. Загарницької. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 344 с.

Багатотомний документ

1. Дошкільна лінгводидактика: хрестоматія: посібник для студ. пед. закл. освіти / упоряд. А. М. Богуш. – Київ; Одеса: Вища школа; АстроПринт, 1999. – Ч. 2. – 292 с.

2. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К.: Рад. шк., 1976. – Т. 1.: Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Духовний світ школяра. Методика виховання колективу. – 654 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

1. Філософія культури: Мова. Раціональність. Освіта.: матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (Донецьк, 20 квітня 2012 р.) / Під наук. ред. к. філос. н., доц. Давидова П. Г. – Донецьк: ДонІЗТ, 2012. – 208 с.

Словники, енциклопедії

1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К.: Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

2. Родинно-сімейна енциклопедія / [авт. кол. В. М. Благінін, Н. І. Бєлкіна та ін.]. – К.: Богдана, 1966. – 438 с.

Законодавчі та нормативні документи

1. Українське дошкілля: програма виховання дітей в дитячому садку. – Львів: Ред.-вид. відділ при управл. по пресі, 1991. – 229 с.

2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / [наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко] – 3-тє вид., випр. – К.: Світич, 2009. – 430 с.

Бібліографічні покажчики

1. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006): наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Наук. б-ка НПУ ім. М. П. Драгоманова; [упоряд.: Пономаренко Л. О. та ін.; наук. ред. Рогова П. І.; наук. конс. Кононко О. Л.; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко]. – К., 2007. – 141 с.

2. Виховання в освітньому просторі: реком. бібліогр. покажч. / уклад. Михайлова А. С.; Обл. б-ка для юнацтва ім. Б. Лавреньова. – Херсон: [Б. в.], 2012. – 26 с.

Дисертації

1. Мельник Н. В. Розвиток дошкільної освіти у США: …кандидата пед. наук: 13.00.08 / Мельник Наталія Іванівна. – К., 2011. – 327 с.

2. Чернявська М. В. Естетичне виховання дітей у дошкільних закладах освіти України (друга половина ХХ століття): …кандидата пед. наук: 13.00.01 / Чернявська Марія Вікторівна. – Х., 2011. – 250 с.

Автореферати дисертацій

1. Кічук Н. В. Формування творчої особистості вчителя в процесі вузівської професіональної підготовки: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Н. В. Кічук. – К., 1999. – 30 с.

2. Науменко Т. С. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Дошкільна педагогіка» / Т. С. Науменко. – К., 2008. – 22 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

1. Листопад О. А. Підготовка майбутнього педагога до роботи щодо розвитку творчості у дітей дошкільного віку / О. А. Листопад // Наша школа. – 2009. – № 5. – С. 50-55.

2. Богуш А. М. Теоретичні засади дослідження творчого мовленнєвого самовираження дошкільників / А. Богуш, Л. Березовська // Виховання і культура. – 2006. – № 1-2. – С. 4-7.

3. Танащук А. Формування самооцінки дошкільника як соціо-культурний процес / Танащук А., Кочубей Н. В. // Філософія культури: Мова. Раціональність. Освіта.: 2-га Всеукраїнська наук.-пр. конф., 2012 р. – Донецьк: ДонІЗТ, 2012. – С.184-187.

Електронні ресурси

1. Освітній сайт «Острів знань» за підтримки Інституту обдарованої дитини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ostriv.in.ua/index.php

2. Хало З. П. Специфіка та особливості роботи з обдарованими дітьми у системі дошкільного виховання Німеччини [Електронний ресурс] / З. П. Хало. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nzvdpu/pp/2007_19/text

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!