Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5124 Система модульно-рейтингового контролю й оцінювання

Система модульно-рейтингового контролю й оцінювання

« Назад

У структурі кожного модуля з усіх навчальних дисциплін оцінюються такі складники:

Аудиторна робота студента

Самостійна робота студента

Модульна контрольна робота

Рейтинг кожного модуля обчислюється обчислюється наступним чином.

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента (аудиторна робота та самостійна робота) здійснюється в національній 4-бальній шкалі – «відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»). Невиконання завдань самостійної роботи, невідвідування семінарських та практичних занять позначаються «0».

У кінці вивчення навчального матеріалу модуля напередодні заліково-екзаменаційної сесії викладач виставляє одну оцінку за аудиторну та самостійну роботу студента як середнє арифметичне з усіх поточних оцінок за ці види роботи з округленням до десятої частки. Цю оцінку викладач трансформує в рейтинговий бал за роботу протягом семестру шляхом помноження на 10[1]. Таким чином, максимальний рейтинговий бал за роботу протягом семестру може становити 50.

За рішенням кафедри згідно з установленими кафедрою критеріями поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента (аудиторна робота та самостійна робота) може здійснюватися за 10-бальною шкалою (від 0 до 10). У кінці вивчення навчального матеріалу модуля напередодні заліково-екзаменаційної сесії викладач виставляє одну оцінку за аудиторну та самостійну роботу студента як середнє арифметичне з усіх поточних оцінок за ці види роботи з округленням до цілого числа. Цю оцінку викладач трансформує в рейтинговий бал за роботу протягом семестру шляхом помноження на 5[2].

Модульна контрольна робота є складником семестрового рейтингу. Наприкінці семестру всі студенти виконують модульні контрольні роботи з усіх дисциплін. Модульні контрольні роботи оцінюються в 4-бальній системі («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)). Ці оцінки трансформуються в рейтинговий бал за МКР у такий спосіб:

«відмінно» – 20 балів;

«добре» – 16 балів;

«задовільно» – 12 балів;

«незадовільно» – 8 балів.

Неявка на МКР – 0 балів.

Семестровий рейтинговий бал є сумою рейтингового бала за роботу протягом семестру і рейтингового бала за МКР.

Підсумковий контроль

Екзамен (диференційований залік)

Студентам, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 63 – 70, за рішенням кафедри може бути виставлена підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою «відмінно», за шкалою ЄКТС – А. Підсумковий рейтинговий бал виставляється шляхом додавання до семестрового рейтингового бала студента 30 балів.

Екзамен відбувається в усній формі. На екзамені кожне питання екзаменаційного білета оцінюється в 4-бальній шкалі. Максимальний екзаменаційний бал становить 30. Викладач оцінює відповідь студента на екзамені у 4-бальній шкалі. Ця оцінка трансформується в екзаменаційний рейтинговий бал у такий спосіб:

«відмінно» – 30 балів;

«добре» – 23 бали;

«задовільно» – 18 балів;

«незадовільно» – 0 балів.

Підсумкова оцінка за дисципліну виставляється за підсумковим рейтинговим балом (сума семестрового рейтингового бала та екзаменаційного бала) за таблицею:

Підсумковий рейтинговий бал

Оцінка за шкалою ЄКТС

Підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою

 

 

 

90 – 100

А

відмінно

82 – 89

В

добре

75 – 81

С

66 – 74

D

задовільно

60 – 65

Е

40 – 59

незадовільно з можливістю повторного складання

0-39

F

незадовільно з обов'язковим повторним курсом

Якщо студент на екзамені з дисципліни, з якої він мав семестровий рейтинговий бал менше 42 балів, отримує позитивну екзаменаційну оцінку («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»)), то такому студенту виставляється підсумкова оцінка з дисципліни за національною шкалою лише «задовільно», за шкалою ЄКТС – E, а в екзаменаційній відомості в графі «Підсумковий рейтинговий бал» ставиться 60 балів.

Список рекомендованої обовязкової і додаткової літератури

1. Чумак Н.Б., Сташко Г.І. Посібник з англійської як другої іноземної мови для студентів IV курсу факультету перекладачів. – К.: Вид. Центр. КНЛУ, 2008. – 344 с.

2. Відео та аудіоматеріали:

- Guide to Britain

- Glimpses of Britain. London

- Diana

- Celebrated Cities of the USA

- Focus on America

- New York

- Presidents

- “Varieties of American English”

1. Рекомендована література

Базова

1. Чумак Н. Б., Сташко Г. І. Посібник з англійської як другої іноземної мови для студентів IV курсу факультету перекладачів. – К.: Вид. Центр. КНЛУ, 2008.

2. Каушанская В. Л. Грамматика английского языка. Часть I. Морфология, 6-е издание. – М., 1998. – 314 с.

3. Каушанская В. Л. Сборник упражнений по грамматике английского язика. – М., 2000. – 213 с.

4. Evans V. Successful Writing. Intermediate. – Newbury: Express Publishing, 2000. – 151 p.

5. Falk R. Spotlight on the USA. – Oxford: Oxford University Press, 1993. – 172 p.

6. O’Driscoll J. Britain. The Country and its people: An introduction for learners of English. – Oxford: Oxford University Press, 1997.

Допоміжна

7. Л. В. Козяревич, Н. Ю. Мароха. Базовий тематичний англо-український словник студента-перекладача, Київ-2000 р. – 97 с.

8. Evans V. Successful Writing. Proficiency. – Newbury: Express Publishing, 2002. – 177 p.

9. Gianotti J., Meleszwarcewicz S. Talking about the USA: An active introduction to American culture, 1993.

10. Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

11. Wellman G. The Heineman English Wordbuilder. – Heinemann International, 1992. – 266 р.

12. Constitution of Ukraine. Official translation. – K.: Право, 1998. – 133 c.

13. Газети та журнали англійською та українською мовами.

2. Інформаційні ресурси

14. Режим доступу: http://www.angliyska-mova.com.

15. Режим доступу: http://www.btinternet.com.

16. Режим доступу: http://www.cambridge.orgwww.wikipedia.org.

17. Режим доступу: http://www.ego4u.com.

18. Режим доступу: http://www.englishexercises.org.

19. Режим доступу: http://www.en.islcollective.com.

20. Режим доступу: http://usefulenglish.ruwww.parliament.uk.

21. Режим доступу: www.bbc.co.uk.

22. Режим доступу: www.usa.gov/Topics/virtualtours.[1] Наприклад, протягом семестру студент отримав за аудиторну та самостійну роботу такі оцінки: «5», «3», «5», «4», «5», «4». Середня арифметична оцінка становить 4,33, з округленням до десятої частки – 4,3. Отриману оцінку множимо на 10: 4,3х10=43. Це число є рейтинговим балом студента за роботу протягом семестру.

[2] Наприклад, упродовж семестру студент отримав за аудиторну та самостійну роботу такі оцінки: «3», «5», «7», «6», «9», «8». Середня арифметична оцінка становить 6,3, з округленням до цілого числа – 6. Цю оцінку множимо на 5: 6х5=30. Отримане число є рейтинговим балом студента за роботу протягом семестру.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!