Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5120 Методичні вимоги до написання курсової роботи

Методичні вимоги до написання курсової роботи

« Назад

1.1. Загальні положення

Курсова робота – завершене тематичне творче самостійне дослідження студентів навчально-дослідницького характеру, що оцінюється як окремий вид навчальної діяльності, згідно навчального плану і виконується після вивчення певної дисципліни (історія України) або групи предметів (всесвітня історія, джерелознавство, історіографія).

У роботі мають бути обов’язково відображені наступні аспекти: актуальність, мета і завдання, об’єкт і предмет дослідження, методика, теоретичне або практичне значення. Результати дослідницьких пошуків викладаються аргументовано, стисло і грамотно, без використання загальних термінів, бездоказових тверджень, тавтології.

Курсові роботи виконуються згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України (затверджене наказом МОН України 02 червня 1993 р. за № 161) для закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання.

Мета написання курсової роботи:

- поглиблення, систематизація і узагальнення теоретичних знань та практичних навичок написання студентських наукових робіт з окремих історичних дисциплін;

- формування уміння самостійно працювати з фаховою літературою, джерельним матеріалом, використовувати сучасні інформаційні технології;

- розвиток творчих підходів до використання набутих знань з історичних дисциплін;

- здійснення пошуку при проведенні студентського наукового дослідження;

- оволодіння спеціальними методами та методологією наукових досліджень;

- виявлення здібних студентів і залучення їх до основ науково-дослідницької роботи.

Текст курсової роботи подається державною мовою і повинен містити обов’язкові структурні частини: титульний аркуш, зміст, перелік скорочень (за необхідністю), вступ, розділи основної частини, висновки, список використаних джерел та літератури, додатки (за необхідності).

У курсовій роботі необхідно аргументовано і лаконічно викласти результати власних досліджень, а також обов’язково зробити посилання на джерела і праці авторів, з яких використано матеріали. За достовірність викладеного фактичного матеріалу, висновків і оформлення списку використаних джерел та літератури безпосередню відповідальність несе студент – автор курсової роботи.

Після захисту курсові роботи зберігаються на кафедрі історії протягом трьох років. При необхідності, студенти мають право отримати курсові роботи для ознайомлення після подання заяви та письмового дозволу завідувача кафедри історії.

1.2. Принципи виконання роботи

Тематика курсових робіт визначається на початку навчального року ( у вересні), затверджується на засіданні кафедри і оновлюється для кожного навчального року. Вона повинна відповідати навчальному плану і предметам з яких виконуються роботи (всесвітня історія, історія України, історіографія, джерелознавство) та бути пов’язаною з актуальними проблемами сучасної історичної науки.

Студентам надається можливість подати власну назву теми курсової роботи на розгляд кафедри історії. Після того, як розгляд пропозицій і затвердження тем відбулося, студенти можуть вибирати теми лише зі списку, запропонованого кафедрою історії.

У разі необхідності, можна змінювати тему курсової роботи з дозволу завідувача кафедри історії за письмовою заявою студента та після погодження з науковим керівником, але не пізніше, ніж за місяць до закінчення терміну виконання курсової роботи.

Науковим керівником курсової роботи призначають фахівця (найчастіше того, хто викладає вказані у навчальному плані дисципліни), який у межах виділених навчальних годин (3 години на роботу) консультує студента, допомагає у підготовці до захисту та надає письмову рецензію без оцінювання за балами.

Закріплення тем курсових робіт за студентами, встановлення наукових керівників та визначення графіків захисту затверджується протоколом засідання кафедри історії в кінці вересня – на початку жовтня поточного навчального року. Захист курсових робіт має проходити у триместрах, відповідно до навчального плану бакалаврів з історії:

- Курсова робота-1 (Археологія) – 3 триместр;

- Курсова робота-2 (Всесвітня історія) – 5 триместр;

- Курсова робота-3 (Історія України) – 8 триместр;

- Курсова робота-4 (Історіографія, джерелознавство) – 11 триместр.

За умови відсутності студента з поважних причин під час захисту курсової роботи, завідувач кафедри може призначити додаткову дату захисту (бажано, в межах встановленого триместру).

Кафедра історії розробляє методичні рекомендації щодо написання курсових робіт.

Етапи виконання курсової роботи:

- вибір і затвердження теми курсової роботи та її керівника;

- визначення графіку подання роботи на кафедру та дати захисту;

- складання плану-змісту роботи;

- ознайомлення з головними проблемами, обґрунтування актуальності, встановлення об’єкту, предмету, мети та завдань дослідження;

- пошук і опрацювання джерел та історіографічного доробку з проблеми;

- виклад основного матеріалу роботи за планом (змістом);

- формулювання висновків, наукової новизни, практичного значення роботи та рекомендацій;

- подання курсової роботи науковому керівникові для перевірки та рецензування;

- підготовка ілюстративного матеріалу та додатків (за необхідністю);

- подання роботи на захист (згідно графіку);

- захист курсової роботи (згідно встановлених дат).

1.3. Структура курсової роботи

Курсова робота має характер завершеного студентського наукового дослідження як стосовно змісту, грамотності та логічності викладу теми, так і структури, що відповідає рівню кваліфікаційних наукових робіт. Робота складається з переліку скорочень (за необхідності), вступу, розділів основної частини, підрозділів (за необхідністю), висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків (за необхідністю).

Титульний аркуш курсової роботи повинен містити назву Міністерства освіти і науки України, Чорноморського державного університету імені Петра Могили, факультету політичних наук, кафедри історії, де виконувалась робота; прізвище, ім’я, по батькові студента-автора; назву роботи; шифр і найменування напряму підготовки; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника; місто (Миколаїв) і рік захисту (Додаток А).

У змісті вказуються наступні структурні частини: перелік скорочень (за необхідністю), вступ, назви розділів і підрозділів курсової роботи, висновки, список використаних джерел та літератури, додатки (за необхідністю). Їх формулювання не повинні порушувати логіку побудови роботи та бути чіткими і лаконічними.

Перелік скорочень містить лише ті слова, які використовуються в курсовій роботі.

У вступіобґрунтовується актуальність проблеми, подається мета і завдання дослідження, визначається об’єкт і предмет, встановлюються хронологічні та географічні межі, визначаються методи дослідження, аналізується джерельна база та історіографія проблеми, обґрунтовується структура роботи, зазначається загальна кількість опрацьованих джерел та фахової літератури, додатків.

Основна частина включає виклад систематизованого згідно плану (змісту) матеріалу, у вигляді окремих розділів та підрозділів. Кожний розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ – окрему частину цього питання. Кожен розділ (підрозділ) завершується невеликими висновками (1-2 абзаци), що узагальнюють викладений матеріал.

Список використаних джерел та літератури є результатом систематизації джерел та історіографії, які послужили методологічною, теоретичною і фактологічною основою при написанні роботи. У список включаються тільки ті праці та джерела, на які зроблено посилання у курсовій роботі.

Додатки передбачають розміщення таблиць, схем, карт, фотографій, документів. Вони розташовуються на окремих аркушах в кінці роботи після списку використаних джерел та літератури. Кожен з них повинен мати власну назву та буквену нумерацію.

1.4. Правила оформлення

Курсову роботу набирають на комп’ютері в текстовому редакторі «WORD» (шрифт 14, «Times New Roman», інтервал 1,5). Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 25-30 мм, праве – 15 мм. Її роздруковують на принтері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210Х297 мм). Обсяг основного тексту курсової роботи становить 30-35 сторінок.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та підрозділи. Заголовки структурних частин курсової роботи можуть бути такими: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ». Їх друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими напівжирними літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці будь-якого заголовка не ставлять.

До основного тексту курсової роботи не включать список використаних джерел та літератури і додатки. Проте, всі сторінки зазначених структурних частин роботи підлягають загальній нумерації.

Нумерація сторінок подається згідно функції зверху і справа (арабськими цифрами без крапки). Цифри починають виставляються з другої сторінки. «ЗМІСТ» має номер «2». Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, не проставляючи його номер (особливий колонтитул для першої сторінки).

У «ЗМІСТІ» підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку: «3.2.» (другий підрозділ третього розділу). (Додаток В).

Ілюстрації, фотографії, карти, схеми необхідно розміщувати в додатках. Таблиці подають після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен відповідати номеру розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: «Таблиця 3.1» (перша таблиця третього розділу). Після цього, по центру напівжирним шрифтом друкується назва таблиці. Якщо частина таблиці переноситься на іншу сторінку, то пишуть: «Продовж. табл. 3.1».

Під час написання курсової роботи студент повинен посилатися на джерела та фахову літературу, що включена до списку. Після цитат або загальних положень, фактів, використаних автором, з певних джерел, у квадратних дужках вказують номер, під яким вони зазначені в списку: [15] або [5, с. 13]. Якщо ж посилаються на кілька джерел, між ними ставиться крапка з комою: [3, с. 2; 15, с. 35]. При посиланні на таблиці та додатки зазначають їх номери: «у Додатку А», «у табл. 3.1».

Список використаних джерел та літератури містить архівні матеріали, збірки документів, спогади, пресу, монографії, статті, матеріали інтернет-сайтів. Відомості про джерела та літературу необхідно подавати відповідно до стандарту бібліографічного опису.

Додатки розміщують після списку використаних джерел та літератури. Кожний додаток починається з нової сторінки. Він повинен мати заголовок, надрукований напівжирним шрифтом малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком друкується назва «Додаток» і велика літера, що нумерує додаток: «Додаток Д». Додатки позначаються великими літерами українського алфавіту, за винятком літер: Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Курсова робота подається на кафедру історії у переплетеному вигляді.

1.5. Захист курсової роботи

Закінчена курсова робота подається на кафедру історії, згідно встановленого графіку, але не пізніше 10-ти днів до захисту. Вона реєструється у спеціальному журналі та передається науковому керівнику на перевірку та рецензування. Керівник перевіряє роботу і надає рецензію, завірену печаткою факультету політичних наук. У випадку не допуску до захисту, робота з відповідною рецензією, повертається студенту на доопрацювання або на переробку.

Захист курсових робіт відбувається згідно встановленого графіку перед комісією у складі наукового керівника та двох викладачів кафедри. До захисту студент отримує свою роботу, знайомиться з рецензією й готується відповісти на зауваження й запитання.

Процедура захисту передбачає виступ студента у вигляді викладу головних проблем дослідження, повідомлення результатів рецензування та відповідей на запитання членів комісії. Для розкриття змісту курсової роботи та викладу основних результатів проведеного дослідження студентові надається 5-7 хвилин.

Комісія та присутні мають право задавати питання щодо змісту роботи та будь-яких інших проблем теми. Якість захисту курсової роботи враховується при її підсумковому оцінюванні. При цьому відбувається обмін думками, у якому беруть участь науковий керівник та члени кафедри, що присутні на захисті. У процесі захисту членами комісії оцінюється глибина знань студентом досліджуваної проблеми, уміння вести дискусію, обґрунтовувати й відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на поставлені запитання.

Підсумкову оцінку виставляє комісія кафедри історії, яка проводить захист курсових робіт. Оцінювання проводиться за 100-баловою шкалою з подальшим переведенням в національну шкалу та шкалу ЕСТS. Остаточна оцінка вноситься у відомість та залікову книжку студента.

У випадку, коли студент отримав оцінку «незадовільно» (менше 60 балів), йому надається 10-денний термін для переробки курсової роботи. Повторний захист роботи повинен відбутися до початку триместрової екзаменаційної сесії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!