Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5117 Вимоги до оформлення курсових робіт з курсу Філософія

Вимоги до оформлення курсових робіт з курсу Філософія

« Назад

Структура курсової роботи (КР)

Структура КР містить такі елементи:

- титульна сторінка,

- зміст,

- вступ,

- основна частина (розділи, пункти і підпункти),

- висновки,

- список використаних джерел,

- додатки.

Титульний аркуш містить найменування міністерства, якому підпорядкованийнавчальний заклад (Міністерство освіти і науки України); назву вищого навчального закладу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); назву кафедри, де виконана робота (кафедра філософії); факультет (філософсько-теологічного факультету), назва роботи, прізвище, ім'я, по батькові автора, (назву і шифр спеціальності яку здобуває студент (033 – Філософія); ПІП наукового керівника, рік. (див. Додаток А).

Зміст

Після титульного аркуша розташовується зміст (план) (аркуш не нумерується), в якому містяться назви розділів і параграфів та вказуються сторінки (інтервал - 1,5).

Зміст (план) наукової праці повинен відповідати кільком універсальним вимогам:

- теми кожного розділу однакові за важливістю а самі розділи – приблизно однакові за обсягом;

- варто охоплювати весь матеріал, що відноситься до теми, але нічого зайвого;

- теми і зміст окремих розділів не повинні «накладатися»;

- жоден із пунктів плану не може повторювати назви роботи.

Зразок оформлення змісту КР подано в Додатку Б.

Вступ

Вступ обсягом 1-2 сторінки – важлива частина КР. У ньому здійснюють постановку проблеми, обґрунтовують актуальність обраної теми, оцінюють стан дослідження наукової проблеми, формулюють мету і визначають завдання КР, об’єкт та предмет дослідження, пропонують робочі гіпотези щодо напрямків розв’язання зазначених завдань, визначають наукову новизну, практичне і теоретичне значення отриманих результатів дослідження, зазначають основні методами, принципи, підходи наукового дослідження, подають короткий загальний огляд наявної літератури і використаних джерел, окреслюють структуру роботи. Бажано, щоб початок був яскравим і проблемним, який одразу приверне увагу до роботи.

Вимоги до змісту основної частини КР

Зміст КР має відповідати його темі, меті і завданням. Послідовно розкривайте всі передбачені планом питання, обґрунтовуйте, пояснюйте основні твердження, підкріплюйте їх конкретними прикладами і фактами, формулюйте думки чітко, просто, правильно і недвозначно (щоб і самому було зрозуміло), а також прагніть логічно структурувати текст. В кінці кожного розділу пишуться короткі висновки на сторінку чи пів сторінки, ці висновки не зазначаються окремим пунктом в змісті (плані), оскільки вони є частиною розділу.

Висновки

Висновки – самостійна частина реферату, в якій не слід просто переказувати зміст роботи. У них потрібно висвітлити такі аспекти:

- оцінити ступінь досягнення мети і виконання завдань роботи;

- перерахувати і стисло охарактеризувати відомі наукові підходи досліджених проблем, а також виділити нові аспекти, дискусійні питання, що підлягають подальшому вивченню;

- визначити, що є цінним у курсовій роботі, що вимагає додаткового аналізу й уточнення, а що викликає сумніви;

- зазначити перспективу подальших наукових досліджень.

Обсяг висновків – 1-2 сторінки.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ НАУКОВИХ РОБІТ

(згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Див. Бюлетень ВАК України, №5, 2009)

Характеристика джерела

 

Приклад оформлення

 

 

Книги:

1.

Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів: Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст.; № 14).

Один автор

 

2.

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К.: Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).

3.

Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України; т. 1).

4.

Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. — Львів: Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

5.

Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К.: Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична"; вип. 1).

6.

Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К.: Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).

Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів: Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

7.

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

8.

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції

рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К.: Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

КР має бути надрукована на стандартних аркушах формату А 4 з дотриманням таких вимог: поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм; шрифт Times New Roman розміром 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ червоного рядка – 1,25; вирівнювання тексту – за шириною.

Обсяг тексту КР – для 3-го курсу 25-30 друкованих сторінок; для 4-го курсу 30-35друкованих сторінок. Кожен структурний елемент змісту роботи починається з нової сторінки.

Найменування структурних елементів треба розташовувати по центру рядка без крапки в кінці, без підкреслення, відділяючи від тексту трьома міжрядковими інтервалами.

Перенос складів у словах не використовується.

Не допускаються скорочення слів, а вживання абревіатури дозволяється після того, як в тексті уже використовувалося її змістове словосполучення із вказівкою в дужках такої абревіатури (наприклад: курсова робота (КР)).

Рисунки і таблиці повинні мати заголовки і нумерацію, узгоджену з номером розділу (якщо таке передбачено текстом).

Посилання в тексті КР на джерела варто зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «… у праці М.П. Лещенка [1, с. 27] визначено …». Можливі й посторінкові посилання.

Цитування варто звести до мінімуму і вдаватися до нього лише тоді, коли воно справді необхідне. Цитуючи, потрібно дотримуватися кількох формальних правил:

- цитата повинна бути дослівною;

- цитата не повинна бути надто довгою;

- цитата повинна подаватися у лапках і супроводжуватися посиланням на джерело у примітці;

- вилучення певних фрагментів, яке дозволяє уникнути довгого цитування, позначається трикрапкою;

- пояснення, які розривають текст цитати, подаються у квадратних дужках;

- цитати, які є незавершеним реченням, граматично узгоджуються із авторським текстом.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!