Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5112 Лабораторна робота №1 з курсу Фінансовий менеджмент, Основні зв’язки між фінансовими звітам, Прогнозування показників діяльності підприємства

Лабораторна робота №1 з курсу Фінансовий менеджмент, Основні зв’язки між фінансовими звітам, Прогнозування показників діяльності підприємства

« Назад

ЗМІСТ

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 1

1. Основними видами продукції ПАТ "Іскра" є виробництво ламп розжарювання, газорозрядних ламп, ламп спеціального призначення. У 2011 року виготовлено i здано на склад готової продукції: 167899 тис. ламп загального призначення, 451 тис. КСЛ, ДНаТ ТА ДРЛ, 11775 тис. автомобільної лампи 816 тис. мініатюрної лампи. Обсяг продажу всієї продукції у 2011 р. включаючи компоненти складає 105,0% в порівнянні з 2010 рр., але відносно бюджету виконання складає лише 70%.У грошовому еквіваленті обсяг продажу склав 313 млн. грн., в т. ч лампової продукції на суму 254 млн. грн. i компонентів - 59 млн. грн. На внутрiшнiй ринок реалізовано продукції на суму 156 млн. грн., що складає 49,8%. Підприємство здійснює продаж лампової продукції та компонентів у 33 країни світу.

Станом на кінець звітного періоду підприємство володіє:

- необоротні активи – 221273 тис. грн.;

- оборотні активи – 275540 тис. грн.;

- власний капітал – 106756 тис. грн.

2. Підприємство веде прибуткову діяльність – на початок періоду чистий прибуток становив 11705тис. грн.; на кінець періоду – 16092 тис. грн. Про ефективність підприємства свідчить збільшення капіталу підприємства, а саме за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку. Статутний та інший додатковий капітал не збільшується.

У 2011 році було сплачено податків i зборів до державного, місцевого бюджетів та у фонди в сумі 55221тис.грн., що на 10984 тис. грн. більше ніж у 2010 році.

Показники платоспроможності підприємства

Показники

2011 р.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,041

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,83

3. Коефіцієнт покриття

1,35

Отже, підприємство спроможне погасити короткострокові зобов'язання.

Коефіцієнт покриття перевищує значення 1, а це означає, що підприємство володіє значним обсягом вільних ресурсів, які сформувалися завдяки власним джерелам. З позиції кредиторів підприємства такій варіант формування оборотних коштів є найбільш прийнятним. Одночасно, з погляду менеджера, значне нагромадження запасів на підприємстві, відволікання коштів у дебіторську заборгованість може бути пов’язане з неефективним управлінням активами.

3. Надходження коштів відбувається за рахунок отримання довгострокових та короткострокових позик; реалізації продукції; від результату інвестиційної діяльності. Кошти витрачаються на оплату праці; на відрядження; відрахування на соціальні заходи; на придбання необоротних активів; амортизацію; погашення позик.

Звіт про рух грошових коштів звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Отже, на підприємстві "Iскра" надходження коштів відбувається за рахунок: отримання довгострокових та короткострокових позик – 224006 тис. грн.; реалізації продукції – 323943 тис. грн..

4. Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є його фінансова стійкість(стабільність).

Фінансова стійкість — це надійно гарантована платоспроможність, рівновага між власними та залученими засобами, незалежність від випадковостей ринкової кон'юнктури і партнерів, довіра кредиторів і інвесторів та рівень залежності від них, наявність такої величини прибутку, який би забезпечив самофінансування.

Показники

2011 р.

Коефіцієнт автономії

0,23

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,40

Коефіцієнт поточної заборгованості

0,46

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів

-0,36

Коефіцієнт автономії характеризує ступінь незалежності підприємства від зовнішніх запозичень. Цей коефіцієнт підприємства «Іскра» є значно нижчим оптимального значення, а це означає, що підприємство є залежним від зовнішніх позичальників.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності.

Рентабельність продукції (прибуток/виручка від реалізації продукції*100)

3,40%

4,92%

Рентабельність власного капіталу (прибуток/ власний капітал*100)

12,31%

15,07%

Рентабельність активів (прибуток/активи*100)

2,79%

3,24%

Прибуток

11705 тис. грн.

16092 тис. грн.

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

344636 тис. грн.

327343 тис. грн.

Власний капітал

95051 тис. грн.

106756 тис. грн.

Актив

419172 тис. грн.

496813 тис. грн.

Проаналізувавши рентабельність підприємства, можна зробити висновок, що рентабельність зростає. А це  свідчить про зростання ефективності господарської діяльності підприємства. Але рентабельність активів і власного капіталу є досить низькою.

Оборотність власного капіталу (виручка від реалізації продукції/власний капітал)

3,63

3,07

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

344636 тис. грн.

327343 тис. грн.

Власний капітал

95051 тис. грн.

106756 тис. грн.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу зменшився на 15%, що говорить про зниження ефективності використання підприємством наявних ресурсів, тобто, відповідно усіх активів, власного капіталу та кредиторської заборгованості.

5. Збільшення надходжень для покращення результатів можливе за рахунок:

- розширення своєї продукції шляхом пошуку додаткових ринків збуту;

- прискорення обертання капіталу в оборотних активах;

- реструктуризації активів підприємства;

- обґрунтованого зниження величини запасів;

- поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел;

- зменшення витрат виробництва шляхом зниження собівартості продукції та скорочення надлишкових виробничих потужностей.

6. ПАТ «Іскра» веде прибуткову діяльність оскільки доходи перевищують витрати, а значить підприємство отримує прибуток, який у звітному періоді порівняно із попереднім збільшився на 37%.

Постійне зростання обсягів виробництва відбувається одночасно з підвищенням рівня якості продукції. Іскра стала першою компанією в Україні, яка надала 3-річні гарантійні зобов’язання на компактні люмінесцентні лампи торгової марки Volta, за умови їх експлуатації в побутових умовах. Проводяться роботи для підвищення термінів служби газорозрядних ламп високого тиску, інших джерел світла – адже якість продукції – домінуючий показник конкурентоспроможності.

Основою стратегії підприємства є орієнтованість на потреби клієнта, розуміння цінностей споживачів

Завдання 2

Показники

Рік 2011 (зростання на 12%)

1

2

Очікуваний обсяг продажу

188047 тис. шт.

Очікувана ціна одиниці продукції

4,5 грн.

Планований залишок запасів продукції

43149 тис. грн.

Норма витрат матеріал на од. продукції, кг

2,05 грн.

Залишок матеріалів на кінець періоду

34209 тис. грн.

Витрати праці основного персоналу

45405 тис. грн.

Вартість однієї години праці

20 грн.

Накладні перемінні витрати

295686,7 тис. грн.

Накладні постійні витрати,

99612 тис. грн.

у тому числі амортизація

21120 тис. грн.

Витрати на реалізацію і управління

13065 тис. грн.

Перемінні на одиницю

1,76 грн.

Реклама

100 тис. грн.

Зарплата управлінського персоналу

10000 тис. грн.

Річний відсоток за кредит

154636 тис. грн.

Ставка податку на прибуток

16%

Планована сума дивідендів

0

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!