Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5099 Методичні вказівки до виконання курсових та магістерських робіт з курсу Переклад, ДНУ

Методичні вказівки до виконання курсових та магістерських робіт з дисципліни Переклад, ДНУ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

 

Методичні вказівки до виконання курсових та магістерських робіт з курсу Переклад

всіх форм навчання

 

Вінниця-2016


Вступ

Спрямованість України на європейський курс розвитку і вибір шляху євроінтеграції ставить перед вищою освітою нові завдання, значною мірою визначені Болонським процесом. Українська національна система університетської освіти передбачає виконання студентами низки навчально-наукових (реферат, курсова робота) та кваліфікаційних (дипломна, магістерська) науково-дослідницьких робіт.

Робочими програмами факультету іноземних мов Донецького національного університету передбачено написання студентами трьох науково-дослідницьких робіт: двох курсових (на 3 і 4 курсах) та однієї магістерської (на 5 курсі). Вимоги до цих робіт розроблені кафедрою теорії і практики перекладу ДонНУ відповідно загальних принципів організації науково-дослідницької роботи студентів (далі НДРС). Головною умовою ефективності виконання цих науково-дослідницьких робіт є чітка організація самостійної роботи й дотримання певних дидактичних засад: систематичності, послідовності, єдності вимог тощо.

Позитивний досвід провідних вищих навчальних закладів України свідчить, що саме у процесі виконання певної послідовності при підготовці письмових навчально-наукових і кваліфікаційних науково-дослідницьких робіт студенти набувають необхідні фахові уміння та навички гностичного і креативного характеру. Домінантною тут є дослідницька зорієнтованість навчально-наукової діяльності студента сучасного університету, яка, поступово ускладнюючись (від невеликого за обсягом реферативного огляду наукової проблеми і її подальшого поглибленого аналізу на початкових курсах у межах підготовки навчально-наукових (курсових) робіт), завершується здійсненням самостійних наукових досліджень, захистом кваліфікаційних (магістерські) робіт.

Мета запропонованої розробки – посприяти студентам у визначенні організаційних засад підготовки навчально-наукових і кваліфікаційних робіт, у дотриманні рекомендованого методологією навчального процесу поетапного виконання дослідження з урахуванням стандартів його оформлення з огляду на сучасні чинні вимоги. Користуючись методичною розробкою, студенти матимуть змогу системно вирішити передбачене навчальним планом завдання і вчасно підготувати навчально-наукові (курсові) і кваліфікаційні (магістерські) роботи до захисту на відповідних комісіях.

Кодифікація поданих матеріалів зорієнтована на основні напрями впровадження ступеневої системи освіти відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Державної національної програми "Освіта (Україна XXI століття)" та нормативних документів ВАК України щодо підготовки кваліфікаційних наукових праць.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності "Переклад", керівників і консультантів курсових та магістерських робіт. Вони будуть корисними як у процесі збирання й систематизації студентами матеріалів до виконання роботи, так і власне в процесі її написання.

 

1. Загальні положення

1.1. Мета і завдання НДРС

Написання студентами курсових та магістерських робіт є однією із форм поглибленого вивчення курсів теорії перекладу, важливим складовим елементом учбового процесу, підсумковим контролем якості підготовки спеціалістів високої кваліфікації.

Курсова робота – це дослідницько-реферативна праця, яка дозволяє студентові виробити практичні навички наукової праці (пошук джерел і робота з ними, реферування наукової літератури, порівняння кількох поглядів на одну проблему, якісна компіляція), виявити рівень знань з певної спеціалізації, продемонструвати вміння самостійно мислити, робити узагальнення та висновки. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України, курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, набутих студентами за час їх навчання, їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Курсова робота повинна бути логічно побудованою й мати характер цілісного й завершеного самостійного дослідження. Традиційно курсова робота має описово-розрахунковий характер і складається зі вступу, основної частини, висновків і списку використаних джерел.

Мета курсової роботи:

1) поглиблення знань студентів із актуальних проблем певної науки;

2) стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку;

3) формування дослідницьких та аналітичних умінь студентів;

4) подальший розвиток навичок самостійного синтезу при опрацюванні наукових джерел;

5) розвиток умінь узагальнювати результати власних спостережень над теоретичним та практичним матеріалом з обраної теми;

6) формування вмінь практичної реалізації результатів дослідження проблеми в самостійних розробках (наприклад, в укладанні передбачених темою роботи тематичних словників, які подаються у додатках тощо).

Обов'язковими компонентами курсової роботи мають бути:

1) визначення актуальності дослідницького завдання;

2) огляд наукової літератури з теми дослідження;

3) у кінці кожного розділу курсової роботи – стислі узагальнення дослідницьких спостережень автора над проаналізованим матеріалом і одержаними результатами.

Магістерська робота – це випускна робота, яка виконується студентами на відповідному рівні отримання вищої освіти. Вона є самостійним дослідженням обраної теми, при якому студент повинен продемонструвати вміння використовувати здобуті теоретичні знання та сформовані практичні навички, а також елементи наукового мислення. Вона передбачає глибоке вивчення робіт з теорії перекладу, термінології, лексикології, теорії мовної комунікації та інших фахових дисциплін, системний відбір та аналіз фактичного матеріалу, узагальнення явищ сучасної науки про переклад, вміння робити самостійні висновки.

Магістерське дослідження як кваліфікаційна наукова робота орієнтується на:

- стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку;

- поглиблення теоретичних знань студентів щодо проблем, пов’язаних із предметом дослідження;

- самостійний аналіз і систематизацію сучасних розв’язань теоретичних і практичних питань, пов'язаних із новітніми концепціями вирішення певних наукових проблем, що також може бути об'єктом магістерського дослідження;

- окреслення міждисциплінарного контексту наукової проблеми і поглиблення знань студентів із суміжних наук;

- удосконалення навичок самостійної роботи студентів з науковою літературою;

- підвищення рівня умінь самостійного наукового пошуку;

- подальший розвиток навичок самостійного визначення об'єктів і етапів експериментальної фази магістерського

дослідження, її практичної реалізації у координації з базовим теоретико-методологічним комплексом теоретичної частини роботи;

- закріплення дослідницьких аналітичних умінь студентів опрацьовувати теоретичний і практичний матеріал;

- розвиток умінь застосовувати засвоєні знання при вирішенні конкретних наукових завдань;

- удосконалення умінь самостійно узагальнювати результати власних спостережень над теоретичним та практичним матеріалом з обраної теми відповідно до завдань магістерського дослідження;

- розширення умінь практичної реалізації результатів дослідження проблеми у самостійних розробках (наприклад, в укладанні передбачених темою роботи тематичних словників, які подаються у додатках тощо).

Мета магістерської роботи передбачає постановку проблеми, яка не одержала достатнього висвітлення у науковій літературі; розробку методів перевірки правильності отриманих результатів; систематизацію понятійного апарату дослідження; самостійні висновки та рекомендації щодо використання запропонованих результатів дослідження у науці та практиці.

Магістерська робота повинна містити принципово новий матеріал, або узагальнення раніше відомих положень з інших наукових позицій або у зовсім іншому аспекті; загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, правомірність використання яких всебічно обґрунтовується у кожному конкретному випадку їх використання. Необхідно наводити вагомі й переконливі докази на користь обраної концепції, всебічно аналізувати і обґрунтовано критикувати протилежні їй точки зору.

Оформлення НДРС відповідно до Державного стандарту України є важливим етапом узгодження формальної сторони та змісту наукового дослідження.

Наукову інформацію в НДРС потрібно викладати у найповнішому вигляді, обов’язково розкриваючи хід та результати дослідження з детальним описом методики дослідження. Повнота наукової інформації повинна відбиватися у деталізованому фактичному матеріалі з обґрунтуваннями, гіпотезами, теоретичними узагальненнями.

При оформленні слід враховувати особливості наукового стилю мови, головною рисою якого є об’єктивність викладу. Необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати наукових досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Назва курсової або магістерської роботи має бути якомога стислою та відповідати обраній спеціальності та меті наукового дослідження. Іноді для більшої конкретизації до назви можна включити невеликий (4-6 слів) підзаголовок.

1.2. Керівництво НДРС

1.2.1 Керівництво НДРС здійснюють викладачі кафедри теорії і практики перекладу. Магістерськими роботами мають право керувати тільки кандидати та доктори наук.

НДРС пишеться українською мовою. Студенти, які виконують НДРС під час стажування за кордоном, мають право писати її англійською мовою. Студенти, які не є громадянами України, обирають мову написання НДРС по узгодженню з кафедрою.

Важливо пам’ятати, що:

- недотримання графіку негативно впливає на оцінку НДРС;

- науковий керівник надає студентові теоретико-методичну допомогу, але не пропонує готових рішень або висновків.

1.2.2 На наукового керівника покладаються такі обов’язки:

а) надання допомоги студентові в уточненні змісту теми, визначенні її напрямку, укладанні завдання на розробку НДРС, затвердженні календарного графіку підготовки магістерської роботи;

б) надання студентові консультацій у доборі бібліографії;

в) наукове керівництво і допомога в написанні роботи шляхом перегляду її частинами і в цілому; студент зобов'язаний звітувати про виконану роботу перед своїм керівником не рідше одного разу на тиждень. Науковий керівник регулярно повідомляє про хід виконання НДРС на засіданні кафедри;

г) сприяння студентові у збиранні та отриманні необхідних додаткових матеріалів;

д) написання рецензії на НДРС.

Рецензія наукового керівника повинен показати, в якій мірі студент упорався з поставленим перед ним завданням. Тому важливим є окреслити теоретичний рівень роботи, її практичне значення, коректність узагальнення студентом практичних доробок роботи, ступінь новизни та доречність висунутих пропозиції, спрямованих на поліпшення роботи, визначити її загальну ефективність;

е) участь у захисті роботи.

2. Етапи виконання НДРС

Виконання НДРС спрямоване, перш за все, на поглиблене засвоєння студентами курсу та отримання навичок дослідження конкретних лінгвістичних явищ. Для цього студент повинен мати не тільки гарну загальнотеоретичну підготовку, а й уміти пов'язувати питання теорії з практикою, інтерпретувати отримані лінгвістичні дані, робити узагальнення та формулювати висновки, усвідомлювати перспективи подальших розвідок з обраної теми. Процес роботи над науковим дослідженням включає три основні етапи:

1) підготовчий;

2) дослідницький;

3) заключний.

З метою ефективної організації науково-дослідної роботи складається орієнтовний графік виконання НДРС й узгоджується із науковим керівником під час першої консультації. Дотримання графіка – є запорукою успішного та вчасного виконання наукового дослідження, оскільки дозволяє студенту працювати планово та ефективно розподілити свій час.

2.1. Вибір теми НДРС

Тема, науковий керівник, строки виконання і захисту НДРС визначаються і затверджуються кафедрою. Тематика робіт, що розробляється і затверджується кафедрою, охоплює найважливіші проблеми курсу теорії та практики перекладу, пов'язана з науково-дослідницькою темою, що розробляється науковцями кафедри, враховує наукові інтереси викладачів, які керують написанням НДРС.

Студентам надається право вибору теми роботи. Студент може запропонувати свою тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки.

Вибір студентом теми роботи – важливий етап її підготовки. Студент повинен вибрати тему науково-дослідної роботи, як правило, на початку нового навчального року. Практика написання і захисту НДРС свідчить, що найбільших результатів досягають студенти, котрі послідовно і глибоко вивчають певну проблему протягом всього періоду навчання.

Випускаюча кафедра остаточно затверджує тему НДРС та її план (Додаток А). За допомогою наукового керівника студент складає план і графік написання роботи, які також затверджуються кафедрою.

Обсяг НДРС варіюється в залежності від курсу, на якому навчається студент.

Специфіка НДРС на ІІІ, IV та V курсах

Курс

Тип

НДРС

Мета НДРС

Обсяг текстової частини НДРС

3,

ДВ

Курсова

Систематизація відомостей, отриманих із різних наукових джерел, щодо актуальної наукової теми.

45 стор.

(від 40 до 50 стор.)

4

Курсова

Систематизація відомостей, отриманих із різних наукових джерел, щодо актуальної наукової теми, постановка дослідницького завдання, що не отримало вичерпного висвітлення у сучасній науці.

65 стор.

(від 60 до 70 стор.)

5

Магістер­ська

Систематизація відомостей, отриманих із різних наукових джерел, щодо актуальної наукової теми, постановка дослідницького завдання, що не отримало вичерпного висвітлення у сучасній науці, розв’язання цього завдання.

90 стор.

(від 80 до 100 стор.)

2.2. Вивчення спеціальної літератури та інших джерел з теми дослідження

Робота над дослідженням починається з ознайомлення зі станом обраної проблеми. Адже для її успішної розробки студент повинен мати досить повне уявлення про вже наявні розвідки з цієї теми. Для цього підбираються та аналізуються літературні та інші джерела, складається бібліографія. Самостійний пошук літературних джерел здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів (систематичного, алфавітного, електронного), реферативних журналів, бібліографічних довідників. Особливу увагу слід звернути на фахові журнали, збірки наукових статей, тематичні збірники, у яких можна знайти останні результати досліджень спеціалістів галузі.

Список використаних джерел (Додатки Е, Є) повинен містити не менше 50 позицій (у тому числі й іноземною мовою) з обов’язковими посиланнями на них у тексті роботи. Особливу увагу слід звернути на дотримання правил оформлення списку використаних джерел.

Опрацювання та систематизація наукових джерел відбувається згідно таких загальних правил. Спочатку потрібно ознайомитися з працями, де проблема відображається в цілому (монографіями, підручниками, теоретичними статтями), а потім звернутися до вужчих досліджень (статей про конкретні лінгвістичні дослідження). У той же час вивчення складних джерел (монографій) слід починати лише після опрацювання простіших (підручників), а аналіз книг передує огляду статей. Разом з тим, спершу вивчають останні дослідження з обраної проблеми, а потім – більш хронологічно віддалені.

Відібрані літературні джерела потрібно ретельно опрацювати. Перш за все, необхідно попередньо ознайомитися із змістом, вступом (передмовою), анотацією праці. Далі слід переглянути матеріали тих розділів, що стосуються теми дослідження. І якщо переглянуті матеріали дійсно відповідають науковому інтересу дослідника, то їх необхідно уважно прочитати, критично оцінити прочитане, звертаючи особливу увагу на ідеї й пропозиції щодо вирішення проблемних питань обраної теми, наявність різних точок зору й протиріч. Необхідний матеріал занотовується на окремому аркуші, на якому обов’язково вказується автор та назва джерела, а також номер сторінки, з якої було виписано конкретну інформацію. У подальшому ці дані будуть використані у НДРС при оформленні посилань у тексті.

Кожному досліднику особливу увагу необхідно приділяти опису бібліографічних матеріалів. Для кожного опрацьованого джерела необхідно оформляти бібліографічну картку, до якої потрібно вносити відомості про автора, повну назву видання, типографську інформацію, рік видання, загальну кількість сторінок, а також місцезнаходження книги – назва бібліотеки чи іншого закладу, де зберігається аналізоване джерело, та шифр книги. Ця інформація стане у нагоді, якщо виникне необхідність повторно переглянути певні праці, наприклад, щоб уточнити цитату, а також при оформленні списку використаних джерел.

2.3. Складання плану НДРС

Аналіз підібраної літератури з обраної теми є основою для складання попереднього плану НДРС, оскільки у процесі роботи над дослідженням план може змінюватися, доповнюватися. План включає вступ; 2-3 взаємопов'язані й логічно побудовані розділи, які розкривають тему; висновки. На підготовчому етапі студент пропонує науковому керівникові самостійно складений план. Він обговорюється з керівником, у разі необхідності коригується й після цього затверджується. Написання тексту наукового дослідження відбувається шляхом аналізу, систематизації та узагальнення підібраних матеріалів з кожного питання плану, а також опису та інтерпретації досліджуваних лінгвістичних даних. До тексту вносяться тільки ретельно відібрана й цілеспрямовано проаналізована інформація. Одержаний чорновий варіант НДРС доповнюється, уточнюються деякі положення, остаточно формулюються всі висновки й пропозиції, редагується і подається для перегляду науковому керівникові.

План наукової праці повинен відповідати кільком вимогам:

- теми кожного розділу повинні бути однакові за важливістю, а самі розділи приблизно однакові за довжиною;

- назви розділів мають відповідати темі дослідження та відображати логічний хід дослідження;

- назви і зміст окремих розділів не повинні містити однакову інформацію;

- жоден із пунктів плану не може повторювати назви НДРС.

3. Вимоги до змісту та структури роботи

3.1. Загальні вимоги до змісту та структури НДРС

НДРС будь-якого рівня містить такі компоненти:

1) Титульна сторінка.

2) Список умовних позначень (якщо застосовуються).

3) Зміст.

4) Вступ.

5) Текстова частина.

6) Загальні висновки.

7) Список джерел бібліографічного матеріалу; список словників та довідників; список джерел ілюстративного матеріалу.

8) Додатки.

9) Анотація англійською мовою (якщо робота написана англійською мовою, анотація пишеться українською).

1. Титульна сторінка. Незалежно від мови, якою написано роботу, титульна сторінка оформлюється українською мовою (див. Додаток Б).

2. Список умовних позначень оформляється лише тоді, якщо в роботі застосовується більш за три умовних позначення (скорочення, символи тощо). Усі умовні позначення вводяться у текст роботи при першому вживанні відповідного терміна.

3. Зміст, в якому вказуються всі складові частини дипломної роботи та

сторінки (Додаток В). Назви структурних частин роботи (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ 1, 2, 3, ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ, СПИСОК ДЖЕРЕЛ БІБЛІОГРАФІЧНОГО МАТРІАЛУ / СЛОВНИКІВ ТА ДОВІДНИКІВ / ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ, ДОДАТКИ / ABSTRACT) друкуються великими літерами, а решта (підрозділи, пункти та підпункти) – маленькими. Виділення (жирний шрифт, підкреслення тощо) у ЗМІСТІ недоречні.

4. Вступ має містити такі компоненти (Додаток Г):

- ступінь дослідження проблеми та її актуальність;

- мета дослідження;

- завдання;

- об’єкт;

- предмет;

- матеріал;

- методи;

- наукова новизна;

- практичне значення;

- структура та обсяг роботи;

- апробація основних положень і висновків та публікації.

Висвітленню кожного з компонентів присвячується окремий абзац (або декілька абзаців); назва кожного компонента виокремлюється жирним шрифтом.

5. Текстова частина складається із розділів (не менше двох), кожен з яких складається з підрозділів (не менше двох), які можуть (за бажанням автора) поділятися на пункти та підпункти (не менше двох). Кожен розділ починається з нової сторінки і має завершуватися висновками до розділу (які продовжують текст розділу, а не починаються з нової сторінки) (Додаток Д).

Теоретична частина роботи має узгоджуватися з дослідницькою частиною, оскільки вона висвітлює релевантні теоретичні проблеми і визначає зміст термінів, що застосовуються в аналізі фактологічного матеріалу. Усі приклади, що наводяться у роботі, повинні супроводжуватися коментарем.

6. Загальні висновки (не менше двох стор.) підсумовують результати проведеного дослідження. Вони мають форму есе: на відміну від висновків до розділів, загальні висновки починаються з нової сторінки, а абзаци не нумеруються. Загальні висновки не повторюють висновки за розділами: вони є узагальненням більш високого рівня. Вони надають аргументовану відповідь на питання, що були сформульовані як завдання дипломної роботи. Загальні висновки завершуються висвітленням перспектив розвитку порушеної у дослідженні теми.

7. Список використаних джерел (Додатки Е, Є). Використані джерела розміщуються за алфавітом, при цьому спочатку подаються ті, що написані українською або російською мовами, а потім - іноземними. Список джерел бібліографічного матеріалу має містити не менш за 50 позицій, з яких не менш 1/3 - іноземними мовами. У ньому мають бути представлені публікації останніх 5 років (не менш п’яти). Список словників та довідників оформлюється так само, як і список джерел бібліографічного матеріалу. Він продовжує сторінку, на якій закінчується бібліографічний список, а також його нумерацію. Список джерел ілюстративного матеріалу оформлюється так само, як і список бібліографічного матеріалу з тією відмінністю, що він не нумерується, а має умовні позначення.

8. Додатки (факультативно) містять таблиці, рисунки, приклади, що перевищують за обсягом 1 стор., а також додатки. Обов’язкові додатки: «Глосарій основних термінів, що застосовуються у роботі», який містить визначення ключових термінів Розділу 1 (визначення надаються з посиланнями на список джерел бібліографічного матеріалу»). Додатки оформлюються у такий спосіб. Після списку ілюстративного матеріалу на окремій сторінці (строго у центрі) пишеться одно слово ДОДАТКИ. Власне додатки, що позначаються літерами А, Б, В тощо, починаються з наступної сторінки. Усі таблиці, рисунки та приклади тощо повинні бути пронумеровані й підписані. Кожна графа у таблицях повинна мати свою назву, з якої було б чітко зрозуміло, що означають цифри у таблиці.

9. Анотація пишеться англійською мовою, якщо робота написана українською або російською мовою, а у випадку, якщо робота написана англійською мовою, анотація пишеться українською. Обсяг анотації – 2 сторінки (Додаток І).

3.2. Вимоги до написання магістерської роботи

У вступній частині магістерської роботи наводиться:

- обґрунтування вибору наукової теми, її актуальності;

- конкретизація мети і завдань дослідження;

- визначення об'єкта і предмета;

- окреслення структури;

- узагальнення методів дослідження;

- уточнення новизни одержаних у роботі результатів.

У роботі аналізуються сучасні вирішення певної наукової проблеми, представлені в новітній фаховій літературі, пропонується й аргументується авторська позиція магістранта щодо параметрів найновішої оптимальної теоретичної моделі реалізації усіх аспектів дослідження.

Магістерська робота повинна мати пошуковий характер. У роботі мають бути продемонстровані вміння студента методологічно грамотно здійснювати наукове дослідження, правильно самостійно аналізувати, інтерпретувати, систематизувати й класифікувати його основні теоретичні й практичні результати.

Основна частина магістерської роботи включає один теоретичний і декілька дослідницьких (експериментальних) розділів.

Основний текст магістерської роботи завершується чітко й стисло сформульованими самостійними висновками, у яких подаються основні теоретичні та практичні результати дослідницької роботи і рекомендації щодо їх практичного використання.

Магістерська робота має бути чітко структурованою із дотриманням усіх вимог щодо оформлення.

При написанні магістерської роботи рекомендовано проходити попередню апробацію результатів досліджень, яка відбувається на студентських науково-практичних конференціях, проблемно-тематичних семінарах, засіданнях кафедри теорії і практики перекладу тощо.

У зв’язку з передбаченою навчальним планом практикою, студенти при написанні магістерських робіт можуть розробляти теми з урахуванням досвіду їх відповідної апробації і можливості подальшого використання як навчально-методичних матеріалів.

Остаточний варіант роботи подається у переплетеному вигляді.

У вступі магістерської роботи:

- обґрунтовується актуальність теми;

- визначаються мета і конкретні завдання дослідження;

- аргументується вибір об'єкта дослідження і позначається предмет;

- окреслюється теоретико-методологічна основа дослідження;

- зазначаються методи вирішення поставлених завдань (аналіз навчальних, архівних матеріалів, наукових видань, спостереження, експеримент, конкретні емпіричні дослідження тощо);

- визначається новизна і практичне значення роботи;

- за наявності, наводяться студентські конференції, наукові круглі столи та ін., на яких були апробовані результати досліджень, викладених у магістерській роботі;

- окреслюється структура роботи.

Основна частина складається з трьох і більше розділів. Перший має теоретичний характер. У цьому розділі магістерської роботи обов’язковим є аналітичний огляд наукової літератури, в якому:

- окреслюються основні етапи розвитку наукової думки за обраною проблемою;

- аналізуються представлені в сучасній науковій літературі найважливіші концептуальні ідеї, пов’язані з розробкою обраної проблеми;

- з'ясовується комплекс дискусійних питань, пов’язаних із завданнями роботи;

- висвітлюються й зіставляються різні точки зору на сучасні шляхи розв’язання обраної проблеми;

- наводяться систематизовані результати власних досліджень автора з висвітленням основних характеристик експериментально-дослідної бази, яка забезпечує їхню достовірність;

- подаються авторські висновки з визначенням узагальненої моделі дослідження.

Наступні розділи мають практичний характер і містять:

1) висвітлення основних характеристик експериментально-дослідної бази із урахуванням обраних методів та прийомів, що забезпечують достовірність одержаних результатів;

2) опис аналітичного опрацювання самостійно зібраного фактичного матеріалу, або проведеного експерименту, а отже, виконаного власного дослідницького завдання;

3) за наявності – навчально-методичні матеріали, використані студентом під час наукової апробації або практики;

4) стислі узагальнення щодо одержаних результатів.

Кожний розділ закінчується стисло викладеними висновками щодо проведеної роботи. Висновки – це структурна частина магістерської роботи, де викладаються систематизовані найважливіші результати здійсненого наукового пошуку. Висновки повинні містити чіткі формулювання узагальнень одержаних результатів, відображати їх кількісні та якісні показники у світлі поставлених завдань для досягнення окресленої мети. Можливі також формулювання рекомендацій щодо практичного використання результатів дослідження. Загальні висновки та практичні рекомендації магістерської роботи повинні бути аргументовано обґрунтовані й не дублювати змісту її вступної частини.

4. Вимоги до оформлення роботи

Робота друкується (кегль 14, через 1,5 інтервали) на білому папері формату А4 (210х297). Поля ліворуч – 30 мм, праворуч – 15 мм, вгорі та внизу - 20 мм. Нумерація сторінок – угорі посередині. Першою сторінкою вважається титульний аркуш (його номер не друкується).

Кожну структурну частину роботи (ТИТУЛЬНИИ ЛИСТ, ЗМІСТ, СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, РОЗДІЛИ, ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ, СПИСОК ДЖЕРЕЛ БІБЛІОГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ, ДОДАТКИ, АНОТАЦІЮ) треба починати з нової сторінки. Заголовки цих структурних частин друкуються по центру великими літерами (жирний шрифт). Заголовки підрозділів, пунктів та підпунктів друкуються жирним шрифтом малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку наприкінці заголовку не ставлять. Якщо заголовок складається із двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком структурної частини (пункту) та текстом має дорівнювати 3 інтервали.

Посилання у тексті оформлюються так: якщо наводиться цитата або посилання на певний факт, то вказується сторінка тексту [2, с. 23-25], при посиланні на все джерело у цілому сторінки не вказуються, наприклад [2]. Не вказуються сторінки і при посланні на електронні джерела.

5. Рецензування та захист НДРС

Студенти кафедри теорії і практики перекладу повинні подати на кафедруфінальний варіант НДРС (повний, з бібліографією, вступом, висновками та анотацією) – для схвалення кафедральною комісією, на рецензію(зі внесеними корективами згідно зауважень комісії та відгуком керівника) – для отримання рецензії. Строки подачі НДРС визначаються кафедрою. Студенти, які не подали НДРС своєчасно, не допускаються до сесії і можуть бути відраховані як такі, що не склали сесії, тобто за академічну неуспішність.

5.1. Захист курсової роботи

Виконана курсова робота у встановлений термін подається науковому керівникові для рецензування. У своїй рецензії викладач зазначає позитивні сторони й недоліки курсової роботи, оцінює ступінь самостійності формулювання основних положень та висновків, наявність елементів творчого пошуку й новизни, дотримання вимог щодо змісту й оформлення роботи, а також робить висновок щодо допуску до захисту. У разі незадовільної оцінки робота повинна бути перероблена з урахуванням зауважень рецензента. Удруге робота здається з попередньою рецензією.

Захист курсових робіт здійснюється за встановленим кафедрою графіком. Публічний захист курсової роботи відбувається у присутності комісії у складі наукового керівника та одного-двох членів кафедри. Процедура захисту триває 5-7 хвилин і включає презентацію студентом стислого викладу змісту та результатів проведеного дослідження, характеристику власного внеску в розробку проблеми.

Після доповіді студент відповідає на запитання викладачів. До захисту студент отримує свою роботу, ознайомлюється з рецензією й готується аргументовано відповісти на зауваження й запитання. У процесі захисту членами комісії оцінюється глибина знань студента із теми дослідження, уміння вести дискусію, обґрунтовувати й відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на поставлені запитання. Остаточна оцінка вноситься у відомість та залікову книжку студента й повторному захисту не підлягає.

Робота, яка визнана незадовільною, повертається студенту для доопрацювання і виправлення недоліків. До повторно поданої на рецензування роботи додають попередню рецензію.

5.2. Захист магістерської роботи

Рецензування здійснюється викладачами з науковими ступенями. Рецензія повинна бути написана державною мовою. Рецензенти для кожної магістерської роботи затверджуються на засіданні кафедри. Рецензія на роботу має містити обов’язкові компоненти (Додаток И).

Виконавцю магістерської роботи надається можливість ознайомитися зі змістом рецензії не пізніше як за тиждень до захисту. Виконавець має право вносити зміни до тексту магістерської роботи відповідно до зауважень рецензента.

При наявності позитивного відгуку наукового керівника (Додаток З), який також фіксується його підписом на титульній сторінці роботи, та рецензії кафедра рекомендує відповідну магістерську роботу до захисту. Це рішення фіксується підписом завідувача кафедри на титульній сторінці роботи.

Захистмагістерської роботи відбувається публічно. Для обговорення роботи відводиться 30 хвилин, з яких 7-10 хвилин – на виклад основних положень проведеного дослідження (громадяни України – українською мовою, не громадяни України – мовою написання НДРС). Під час доповіді студент повинен зосередитися на результатах, одержаних ним особисто, а також стисло повідомити про методику їх одержання та основні висновки дослідження. Після цього оголошується зміст рецензії (повністю зачитуються лише зауваження). Студент має дати вичерпну відповідь на кожне зауваження рецензента, а потім відповісти на запитання членів комісії та присутніх. Процедура захисту має відбуватися відповідно до правил проведення наукової дискусії.

Після публічного захисту державній комісії надається час для обговорення оцінок, які оголошуються не пізніше ніж через сорок хвилин після закінчення процедури захисту диплому.

5.3. Оцінювання НДРС

Під час оцінювання НДРС комісія послуговується такими критеріями:

1) зв’язок з актуальними проблемами сучасної лінгвістики, теорії перекладу;

2) належний рівень володіння методами наукового дослідження;

3) теоретичне та практичне значення отриманих результатів;

4) наукова новизна (новий матеріал, нова методика його обробки, нова класифікація, вивчення донині невисвітлених аспектів порушеної проблеми, новітні методи дослідження тощо);

5) обґрунтованість та вірогідність висновків та узагальнень;

6) знання галузі та загальна ерудиція студента;

7) уміння належним чином організувати викладення результатів дослідження.

До уваги беруться також наявність публікацій і те, яким чином студент виявив себе під час роботи над темою дослідження (організованість, ретельність, самостійність тощо).

Додаток А

Оформлення вступу

Вступ

Бізнес-комунікація надзвичайно поширена в сучасному суспільстві і, разом з цим, становить актуальний та дещо проблематичний аспект дослідження, адже ціла низка важливих чинників сприйняття мови визначають специфічність зазначеної сфери: ділова мова розглядається мовознавцями не тільки як система знаків, синтаксичних утворень, семантико-синтаксичних структурних аспектів, лексико-семантичних формувань, а і як особливий тип людської діяльності.

Основною функцією бізнес-комунікації, як і будь-якого іншого типу комунікації, є передача інформації. Проте в наш час ділове спілкування набуває ширшого значення. Бізнес-комунікація є невід’ємною складової будь яких бізнес-дій і виконує чи не найважливішу роль у встановленні, налагодженні та поліпшенні ділових відносин. В процесі бізнес-спілкування комуніканти не тільки обмінюються інформацією, але й відбувається процес сприйняття однієї бізнес-сторони іншою. Тобто якість володіння діловою комунікацією може стати запорукою успішних бізнесових втілень.

Вкрай важливу роль в діловому спілкуванні відіграють мовні засоби його реалізації. Бізнес-відносини самі по собі не є простим процесом, тому важливість ділової комунікації полягає у вмінні зрозуміло висловити бізнеснаміри. Чим чіткіше, ясніше та простіше одна сторона висловлює свої думки, тим зрозумілішими вони є для іншої, а саме це і є запорукою довіри та довгострокових бізнес-відносин.

Саме тому темою нашої дипломної роботи є жанрово-стилістичні особливості текстів бізнес-комунікації української й англійської мов та їх переклад.

Незважаючи на інтенсивні дослідження цього питання, бізнескомунікація залишається важко доступною для аналізу через низку об'єктивних труднощів, а саме: відсутність чітко обмеженої функціональної сфери та складність концептуалізації самого поняття. Тому проблема бізнескомунікації залишається актуальною і дотепер привертає увагу мовознавців.

Зазначимо, що дослідженням текстів бізнес-комунікації займалися такі мовознавці, як І.І. Безсонова, О.Ю. Дубенко, Л. Науменко, І.Ю. Яворська, Л.Г. Наумова, В. Бігун та інші науковці. Питанням виокремлення та класифікації текстів ділового мовлення приділяли увагу О.С. Троянська, О.А. Федоровська, М.Я. Цвілінг, Л. Науменко та інші.

Однак, слід зауважити, що дослідження текстів ділової комунікації почалися відносно недавно, тому на цей час ця тема є менш розвинена, порівняно з досягненнями науковців у дослідженні науково-технічних текстів, що, як і тексти бізнес-комунікації, також відносяться до текстів спеціального призначення.

Таким чином, актуальність роботи визначається широким застосуванням бізнес-комунікації внаслідок розвинення економічної діяльності в умовах ринкових відносин, важливістю та специфікою цього роду діяльності, а також недостатнім рівнем розробленості зазначеної проблематики з точки зору мовних та перекладацьких особливостей.

Об’єктом дослідження в роботі є переклад текстів бізнес-комунікації англійської та української мов з огляду на їх жанрово-стилістичні особливості.

Предметом аналізу постають лексичні, граматичні та композиційні особливості ділової кореспонденції і контрактів та їх передача при перекладі.

Метою роботи є дослідження текстів бізнес-комунікації української й англійської мов, визначення їх лінгвістичних й екстралінгвістичних особливостей та їх переклад.

Мета передбачає вирішення таких завдань:

- визначити стилістичну приналежність текстів бізнес-комунікації.

- дослідити параметри виокремлення текстів бізнес-комунікації та їх жанрові різновиди.

- встановити композиційні та мовні ознаки ділової кореспонденцій та документації, визначивши їх структурні, лексичні та граматичні особливості.

- виконати переклад текстів бізнес комунікації, а саме текстів жанрів ділового листа та контракту.

- окреслити специфіку перекладу текстів бізнес-комунікації та визначити перекладацькі трансформації, що застосовуються під час перекладу зазначених текстів.

- скласти глосарій найчастіше вживаних у текстах досліджуваних жанрів канцеляризмів, кліше та усталених словосполучень.

Матеріалом роботи є контракти та ділові листи англійською та українською мовами.

У процесі аналізу було застосовано такі методи дослідження: системно-функціональний метод – для вивчення функціонування мовних одиниць в текстах-бізнес комунікації; метод компонентного аналізу – для встановлення структури плану змісту лексико-семантичних одиниць; метод стилістичного аналізу – для вивчення стилістичних особливостей аналізованих текстів; метод словникових дефініцій – для дослідження специфіки функціонування лінгвальних одиниць; компаративний метод – для виявлення особливостей та відмінностей лексико-семантичних засобів формування текстів бізнес-комунікації української та англійської мов; метод перекладацького аналізу – для аналізу труднощів, що можуть виникнути під час перекладу тестів даного типу та виявлення шляхів їх подолання через застосування перекладацьких трансформацій.

Теоретичне значення даної роботи визначається глибоким теоретичним дослідженням стилістичних особливостей текстів бізнес-комунікації, дослідженням параметрів виокремлення текстів бізнес-комунікації, визначенням їх екстралінгвістичних особливостей та жанрових різновидів.

Практичне значення дослідження полягає, перш за все, в можливості застосування результатів дослідження на практиці при роботі з текстами бізнес-комунікації – при їх складанні та перекладі. Окрім того, методологію даного дослідження можна використовувати при аналізі текстів інших типів та функціональних стилів.

Структуру дипломної роботи зумовлено науковою логікою дослідження, його метою та поставленими завданнями. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури (82 найменування) та додатків. Загальний обсяг роботи – 92 сторінки.

 

Додаток Б

Подання розділів та підрозділів у роботі

Розділ 1. Стилістична та жанрова приналежність текстів бізнес-комунікації

1.1. Тексти спеціального призначення

В наш час актуальною лінгвістичною проблемою є дослідження механізмів функціонування мови в різних сферах спілкування. Спеціальні обмежені підмови займають особливе місце поміж безлічі мовних підсистем, адже їх спеціальні тексти являють собою засіб спілкування кожної з певних сфер людської діяльності [53, с. 37].

1.2. Офіційно-діловий стиль мовлення

Не існує єдиної загальноприйнятої системи виокремлення функціональних стилів, тому що різні вчені класифікують стилі на основі різних ознак: а) за засобом вираження (розмовний, книжковий); б) за тематикою повідомлення (мова науково-технічної літератури, мова юридичних документів, мова газетних повідомлень тощо); в) за ставленням мовця до слухача, або того, хто пише, до читача (суворо-офіційний, офіційний, нейтральний, фамільярній) [56, с. 15; 20, с. 21].

1.3. Екстралінгвістичні особливості текстів бізнес-комунікації

1.3.1. Параметри виокремлення текстів бізнес-комунікації

Ділова мова розглядається мовознавцями не тільки як система знаків, синтаксичних утворень, семантико-синтаксичних структурних аспектів, лексико-семантичних формувань, а і як особливий тип людської діяльності [57, с. 259].

 

Додаток В

Вимоги до оформлення бібліографічних записів

КНИЖКОВІ ВИДАННЯ

Однотомні видання

Один автор

1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Д. Г. Коренівський; НАН України, Ін-т математики. – К.: Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування).

2. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота = That is more expensive than silver and gold: [розповідь про 70-річний шлях Київ. ювелір. з-ду] / Наталія Дмитрівна Матюх; [ред. рада: Цюпко С.В. (голова) та ін.]. – К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с.

3. Тимошик М. Видавничий бізнес: погляд журналіста, видавця, вченого / М. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2005. – 328 с. – (Серія "Бібліотека видавця, редактора, автора").

4. Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. – Львів: Кальварія, 2005. – 196 с.

Два автори

5. Аксьонова Л. В. Сучасні тести для дівчат / Л. В. Аксьонова, В. Т. Гридіна; пер. з рос. О. А. Росинська. – Донецьк: БАО, 2004. – 416 с.: іл. — (Книга подарунок).

6. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Львів: Растр-7, 2007. – 375 с.

Три автори

7. Панько Т. І. Українське термінознавство: підруч. для студ. гуманітар. спец. вищ. навч. закл. / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.

8. Тимошик М. Історія одного журналістського курсу в мемуарах, щоденниках, інтерв’ю, замальовках, записках, есеях, документах, світлинах: [навч. посіб.] / Микола Тимошик, Галина Дацюк, Катерина Таран. – К.: Наша культура і наука, 2008. – 478 с.

Чотири автори

9. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / Вітвіцький В. В. [та ін.]. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

10. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

11. Психология менеджмента / [ Власов П. К. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х.: Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.

12. Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / Т. В. Бондар [та ін.]. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).

Без автора

Збірники

13. Історія однієї фотографії: спроба самопрезентації / упорядкув., передм. Г. І. Дацюк. – К.: Спадщина, 2007. – 224 с.: іл.

14. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К.: Грані-Т, 2007. – 119 с. –(Грані світу).

Матеріали конференцій, з’їздів

15. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К.: ІСОА, 2002. – 147 с.

16. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. – 215 с.

Словники

17. Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х.: Халімон, 2006. – 175, [1] с.

18. Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К.: К.І.С., 2006. – 138 с.

Атласи

19. Україна: екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – К.: Варта, 2006. – 217, [1] с.

Каталоги

20. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів: Новий час, 2003. – 160 с.

Законодавчі матеріали

21. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

22. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами: офіц. текст: за станом на 1 черв. 2006 р.: зб. нормат. актів. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 306 с.

Стандарти

23. Видання. Основні види. Терміни та визначення: ДСТУ 3017–95. – [Чинний від 01-01-96]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 47 с. – (Національні стандарти України).

24. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання: ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. – [Чинний від 04-01-2008]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Національні стандарти України).

Багатотомні видання

Багаторівневий опис

25. Історія української культури: у 2 т. / НАН України. – К.: Наукова думка, 2001.

Т. 1: Українська культура XIII-першої половини XVII століть. – 848 с.: іл.

Т. 2: Українська культура другої половини XVII-XVIII століть. – 1246 с.: іл.

або

26. Історія української культури: у 2 т. / НАН України. — К.: Наукова думка, 2001. – Т. 1: Українська культура XIII-першої половини XVII століть. – 848 с.: іл. – Т. 2: Українська культура другої половини XVII-XVIII століть. – 1246 с.: іл.

Примітка: Відповідно до пункту 6.1.2. стандарту "Після відомостей першого рівня відомості подальших рівнів записують з нового рядка чи в підбір. При записі з нового рядка наприкінці відомостей кожного рівня ставлять крапку. При записі у підбір перед відомостями другого та наступних рівнів ставлять точку і тире".

Однорівневий опис

27. Антологія української юридичної думки: в 10 т. / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; заг. ред Ю. С. Шемшученко. – К.: Юридична книга, 2002–2004. – 10 т.

Примітка: Відповідно до пункту 6.2.6. стандарту на багатотомний документ може бути складено однорівневий бібліографічний опис із обов’язковим зазначенням кількості томів документа.

Окремий том багатотомного документа

Під загальною назвою багатотомного документа

Багаторівневий опис

28. Антологія української юридичної думки: в 10 т. / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К.: Юридична книга, 2002 –. – Т. 1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права. – 2002. – 568 с.

Однорівневий опис

29. Антологія української юридичної думки. В 10 т. Т. 1. Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К.: Юридична книга, 2002. – 568 с.

Під власною назвою тома

30. Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К.: Юридична книга, 2002. – 568 с. – (Антологія української юридичної думки: в 10 т. / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; т. 1).

Примітка: Відповідно до пункту 6.2.7. стандарту на окремий том багатотомного документа може бути складений як багаторівневий, так і однорівневий бібліографічний опис під загальною назвою багатотомного документа або під власною назвою тома. Варіант можна обирати самостійно.

Дисертації

31. Копистинська І. Тенденції сучасного вітчизняного книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоційний аспекти (1991–2003 рр.): дис.... канд. філол. наук: 10.01.08 / Копистинська Ірина Михайлівна. – К., 2004. – 223 с.

Автореферати дисертацій

32. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.02.08 / Іван Якович Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с.

Авторськісвідоцтва

33. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

34. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

ЧАСТИНА КНИГИ ЧИ ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ

35. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15-18, 35-38.

36. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14-17.

37. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. – С. 25-29.

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

Електронний ресурс локального доступа (на компакт-диску CD, DVD)

38. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика). – 1 електрон. опт. диск (CDROM). – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

39. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики Украї-ни; ред. О. Г. Осауленко. — К.: CD-вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.

Електронні ресурси віддаленого доступа

Опис сайта в цілому

40. Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ» [Электронный ресурс] / М-во культуры РФ, Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка. – М.: Центр «ЛИБНЕТ», 2004. – Режим доступа: http://www.nilc.ru/, для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.— Назва з екрану.

Опис електронного видання (журналу, книги,розміщених в Інтернет)

41. Український пульмонологічний журнал. – 2008. – № 2. – Режим доступу до журн.: http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj/08/pdf08-2/72.pdf (16.05.09). – Назва з екрану.

42. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Електронний ресурс]: метод. рекомендації з впровадження / Міністерство освіти і науки України, Львівський Національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека; уклад. Галевич О. К., Штогрин І. М. – Львів, 2008. – 20 с. – Режим доступу до вид.: http://www.franko.lviv.ua/library/doc/metodychka. pdf (16.05.2009). – Назва з екрану.

Опис частини електронного видання (сторінки, статті ізжурналу, книги, розміщених в Інтернет)

43. Нові вимоги до оформлення бібліографічного опису літературних джерел [Електронний ресурс] // Український пульмонологічний журнал. – 2008. – № 2. – С. 72. – Режим доступу до журн.: http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj/08/pdf08-2/72.pdf (16.05.09). — Назва з екрану.

44. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http:// www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm (16.05.09). – Назва з екрану.

Опис частини сайту (інформації, розміщеноїна одній із сторінок сайту)

45. Гетте Н. Типология журналов [Электронний ресурс] // Журнальний зал: культура, искусство, литература: [сайт] / Н. Гете, И. Телятникова; Омский государственный університет. – Режим доступа: http://www.univer.omsk.su/omsk/bibstuds/jourhall/page1.htm (13.05.09). – Загл. с экрана.

46. Справочники по полупроводниковым приборам // [Персональная страница В.Р. Козака] / Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 2004-2008]. – Режим доступа: http://www.inp.nsk.su/~kozak/start.htm (13.03.06). – Загл. с экрана.

Примітки:

1. Усі умовні розділові знаки, котрі відділяють окремі зони чи елементи у межах зон бібліографічного опису (за винятком граматичної пунктуації у назві видання) відділяються проміжками з двох сторін.

2. Якщо видання має лише одного автора, його прізвище все одно повторюється в області відповідальності після скісної лінії.

3. Дані, котрі взяті не з титульного аркуша книжкового видання, беруться у квадратні дужки. Так, у квадратних дужках потрібно писати відомості про упорядників, авторів, вид видання, котрі наведені на звороті титульного аркуша.

У квадратні дужки береться також вся інформація, котра взята не безпосередньо з видання, а встановлена самостійно на основі аналізу видання.

4. Усі частини бібліографічного опису, крім перших слів нових зон бібліографічного опису та власних назв, пишуться з малої літери. Таким чином, додаткові відомості про назву (підручник, посібник тощо), інформація про відповідальність (автор-упорядник, редактор) потрібно писати з малої літери.

 

Додаток В

Оформлення списку використаних джерел в роботі

Список використаних джерел

1. Авраменко М. М. Актуальні проблеми підготовки студентів економічних факультетів до оформлення ділових документів англійською мовою [Електронний ресурс] / М. М. Авраменко. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Tpkov/2009_39/26.pdf.

2. Англо-український юридичний словник. English-Ukrainian law dictionary: близько 75000 термінів / [упоряд. С. А. Андріанов]. – К.: Арій, 2007. – 552 с.

3. Андрушко С. Я. Искусство составление деловых писем на английском языке / С. Я. Андрушко. – Одесса: Два слона, 1993. – 31 с. – (Серия «Деловой английский»).

4. Використання мовних засобів в управлінських текстах [Електронний ресурс] / [уклад.: З. Ф. Кудрявцева, О. А. Бобер, Т. Д. Єгорова; за заг. ред. І. М. Плотницької]. – К.: НАДУ, 2008. – 40 с. – Режим доступу до ресурсу: http://napa-portal.academy.gov.ua:8101/upr_fundament_doslidzhen/DocLib4/Мовні%20засоби.pdf.

5. Дрожащих А. В. Прагматические параметры английских пассивных конструкций в научной прозе / А. В. Дрожащих // Вестник Ленинградского университета. – 1991. – Вып. 3. – С. 107-109.

6. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз: учбово-методичний посібник / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 228 с. – (Серія «Порівняльна стилістика»).

7. Кузнец М. Д. Стилистика английского языка: пособие для студентов пед. ин. / М. Д. Кузнец, Ю. М. Скребнев; под ред. Н. Н. Амосовой. – Л.: Учпедтиз, Ленинградское отделение, 1960. – 173 с. – (Серия «Стилистика»).

8. Михайленко О. О. Перекладацька трансформація як категорія перекладу [Електронний ресурс] / О. О. Михайленко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2009. – №13 (176). – С. 129-134. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2009_13.pdf.

9. Муратов Э. Н. Дипломатические документы и дипломатическая переписка на английском языке: учебное пособие для вузов / Э. Н. Муратов. – [3 изд, испр. и доп.]. – М.: Астрель, 2001. – 220 с. – (Учебные пособия по стилистике).

10. Снигур Л. А. Деловой дискурс как тип институционного дискурса / Л. А. Снигур // Вестник Международного славянского университета. – Сер. Филология. – 2002. – Т.5. – № 1. – С. 12-15.

11. Федоровская О. А. О жанровой классификации научно-технических документов и их лингвистических особенностях / О. А. Федоровская // Разновидности и жанры научной прозы. Лингвостилистические особенности: [сборник научных трудов] / [науч. ред. Цвилинг М. Я.]. – М.: Наука, 1989. – С. 37-48.

12. Bell R. T. Translation and translating: theory and practice / Roger T. Bell. – Longman, 1991. – 298 р.

13. Gould J. R. Opportunities in technical writing careers / Jay R. Gould, Wayne A. Losano. – [revised edition]. – McGraw-Hill, 2008. – 152 р.

14. Routledge Encyclopedia of translation studies / ed. by Mona Baker, Gabriela Saldanha. – [2 edition]. – Routledge, 2009. – 674 p.

Примітки. Якщо кількість використаних лексикографічних чи ілюстративних джерел становить 4-5 позицій і більше, дозволяється розподіл СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ на категоріальні групи – КРИТИЧНІ ПРАЦІ, ПЕРЕЛІК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ та ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ. В межах кожної групи джерела подаються за алфавітом (спочатку – кирилиця, потім – латиниця), однак нумерація кожної наступної категорії продовжує попередню.

 

Додаток Г

Бланк оцінювання курсової роботи

Оцінювання

курсової роботи на тему

студента/студентки ___ курсу (гр. ____)

(ПІБ - повністю)

факультету іноземних мов кафедри теорії і практики перекладу

Донецького національного університету

 

Бали

1-5

При­

мітки

1

Актуальність теми дослідження

 

 

2

Визначеність об’єкта та предмета дослідження

 

 

3

Реалізація мети дослідження та його завдань

 

 

4

Практичне значення отриманих результатів

 

 

5

Наукова новизна (новий матеріал, нова методика його обробки, нова класифікація, вивчення донині невисвітлених аспектів порушеної проблеми, новітні методи дослідження)

 

 

6

Знання галузі та загальна ерудиція студента

 

 

7

Мова і стиль

 

 

8

Обсяг роботи

 

 

9

Структура роботи (наявність вступу, розділів, висновків, бібліографії) та збалансованість організації

 

 

10

Бібліографія:

а) наявність фундаментальних робіт;

б) наявність робіт останніх п’яти років;

в) наявність праць викладачів університету;

г) оформлення бібліографії відповідно до чинних стандартів

 

 

11

Поліграфічне оформлення

 

 

12

Апробація та публікації

 

 

 

Дата: “___” __________ 201__ року

Рекомендована оцінка ______________

Керівник __________________________ (підпис)


Додаток Д

Зразок оформлення анотації

ABSTRACT

of the MA thesis “The Image of the Englishman as Reflected by Stable Comparisons in Modern English” (Kharkiv, 2009) written by Olga M. Alyoshina (research advisor - prof. O.I. Morozova)

This thesis investigates stable comparisons of the English language by viewing their structural and semantic properties from a cognitive perspective. Such focus accounts for the relevance of the study for the present-day linguistics.

The research aims to elucidate the ways in which speakers of English conceptualize their environment by providing a cognitive interpretation to structural and semantic properties of stable comparisons of the present-day English language.

In order to achieve this aim, the following objectives have been set forth:

- to clarify the methodological and theoretical underpinnings of the research;

- to elaborate the technique of establishing the formal and semantic specificity of stable comparisons of the British origin;

- to single out varieties of stable comparisons according to their formal characteristics;

- to classify the denotational sphere of stable comparisons of the British origin.

The object-matter of the research are stable comparisons of the English

language, the subject-matter being their semantic/cognitive and formal/structural characteristics.

The set of data subject to analysis comprises 156 stable comparisons of the present-day English language which have been obtained by screening six phraseological dictionaries and three sites specializing in English phraseology.

The novelty of the research is accounted for by the cognitive/semasiological approach to analyzing the form and content of stable comparisons. The suggested classification of their denotational sphere is also new.

The research has an applied value since its results can be put to use in lectures and seminars in English Lexicology (“Semasiology” and “Phraseology”) as well as in practical English and Translation classes in higher educational establishments. They can be used by students doing their research and may be of interest to lexicographers compiling English phraseological dictionaries.

The structural parts of the MA thesis are: the introduction, two chapters with conclusions, the general conclusion, the bibliography list (57 entries) and the glossary of English stable comparisons (156 entries). The textual part of the paper comprises 57 pages; the overall number of pages being 83.

The first chapter presents the theoretical underpinnings of the thesis by considering three stages in the formation of the present-day English phraseology – structural/semantic, functional and anthropological. The content of the terms “image”, “stereotype” and “conceptual metaphor” are specified in respect to the object-matter of the research.

The second chapter singles out two models of stable comparisons in the present-day English language - (as) Adj + as Adj and (V) like Adj/N, considers their structural variation, grammatical characteristics and stylistic potential. The denotational sphere of the units under study is classified into three layers: the Englishman as an individual, the Englishman as the subject of action and the Englishman as a social subject.

The main findings of the research are presented in the article “Образ британця у відбитті стійких порівнянь” (5 pages) (to appear in the collected articles of the students of the School of Foreign Languages, Vasyl’ Karazin Kharkiv National University).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!