Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5096 Вимоги до оформлення звіту курсового проекту з курсу Мобільне програмування (Java, Android, IOS, Python, JavaScript та інші)

Вимоги до оформлення звіту курсового проекту з навчальної дисципліни Мобільне програмування (Java, Android, IOS, Python, JavaScript та інші)

« Назад

Роздруковується звіт з однієї сторони листа формату А4 (210´297 мм), відповідно до ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», орієнтація сторінки – книжкова.

Для всіх аркушів необхідно дотримуватись таких розмів полів: з лівої сторони (для підшивки) – 2,5 см., а справа, зверху, знизу – 1,5 см.

Текст сторінки повинен бути чітким, чорного кольору. Необхідно друкувати з міжрядковим інтервалом – 1,5 рядки (до тридцяти рядків на сторінці).

Шрифт тексту (фон, гарнітура) – Times New Roman, розмір (кегль) – 14пт., стиль – Звичайний.

Вирівнювання тексту – по ширині аркуша.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту і бути рівним 1,27 см.

Нумерація сторінок

Нумерувати сторінки необхідно арабськими цифрами, дотримуючи наскрізну нумерацію по всьому тексті. Номер сторінки проставляють по центру з верху у форматі: -11-.

На титульному аркуші, листі затвердження та анотаціях номери не ставляться, хоча самі аркуші враховуються у загальній кількості сторінок.

Структурні елементи та розділи

Треба розрізняти структурні елементи звіту, такі як, «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ЗАВДАННЯ» і розділи звіту. Деякі елементи, а саме «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ЗАВДАННЯ», «ВИСНОВКИ», «ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА», «ДОДАТКИ», створюють розділи звіту і їхні найменування служать заголовками окремих розділів. Такі розділи не мають нумерації.

Розділи можуть поділятися на підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки, пункти і підпункти можуть мати заголовки.

М5096, 1

Пояснення рисунку:

- червоним кольором обведено заголовок структурного елементу;

- синім кольором обведено заголовок розділу;

- чорним кольором обведено заголовок підрозділу.

Заголовки структурних елементів звіту розташовують посередині рядка і друкують прописними (великими) літерами, жирним шрифтом, не підкреслюючи, без крапки наприкінці.

Заголовки розділів необхідно починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першої прописної, жирним шрифтом, не підкреслюючи, без крапки наприкінці.

Заголовки підрозділів, пунктів та підпунктів звіту необхідно розташовувати посередині рядка і друкувати малими літерами, крім першої прописної, курсивно-жирним шрифтом, не підкреслюючи, без крапки наприкінці.

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Переноси слів у заголовку розділу не допустимі.

Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна бути не менше одного рядка.

Не припускається розміщувати найменування розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.

Нумерація розділів та підрозділів

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти звіту варто нумерувати арабськими цифрами.

Розділи звіту повинні мати порядкову нумерацію в межах основного тексту звіту і позначатися арабськими цифрами з крапкою, наприклад, 1.ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номери підрозділів складаються з номерів розділів і підрозділів, що розділяються крапкою, наприклад, 1.1.Підстави для розробки.

Переліки

За необхідністю можуть бути використані переліки. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку треба ставити малу літеру алфавіту з дужкою або тире (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку треба використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Приклад:

а) перша версія бібліотеки;

б) друга версія бібліотеки:

1) для персональних комп’ютерів;

2) для мобільних пристроїв;

в) третя версія бібліотеки.

Ілюстрації

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми) треба розташовувати в звіті безпосередньо після тексту, у якому вони вперше згадуються, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання на відповідний об’єкт в звіті. Ілюстрації можуть мати назву, що розташовують під ілюстрацією. При необхідності під ілюстрацією ще розташовують пояснювальні дані.

Ілюстрація позначається словом «Рис.», що разом із назвою поміщають після пояснювальних даних, наприклад, Рис. 2.1. Схема алгоритму.

Ілюстрації необхідно нумерувати арабськими цифрами в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою. Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, при цьому назву ілюстрації розташовують на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, і під ними вказують: «Рис. №, аркуш №».

Ілюстрації можуть бути кольоровими. Якщо ілюстрація має формат більший за А4, то її можна розмістити в додатках.

Таблиці

Таблиці необхідно розташовувати в звіті безпосередньо після тексту, у якому вони вперше згадуються, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в звіті.

Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої прописної) і розміщують над таблицею по центру, після слова Таблиця №.

У правому верхньому куті над відповідною назвою таблиці розміщується слово «Таблиця №» із зазначенням її номера. Таблиці треба нумерувати арабськими цифрами в межах розділу, за винятком таблиць, наведених у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою. Якщо таблиця переноситься на наступну сторінку, то над таблицею пишуть «Продовження табл.№» і вказується її номер.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, розташовуючи одну частину під іншою, або поруч, або переносячи частини таблиці на наступну сторінку.

Формули і рівняння

Формули і рівняння розташовують у звіті безпосередньо після тексту, у якому вони вперше згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули і рівняння треба нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, розділених крапкою. Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення символів і числові коефіцієнти, що входять до формули або рівняння, варто робити безпосередньо після формули або рівняння, в тій послідовності, у якій вони надані у формулі або рівнянні. Пояснення значення кожного символу або числового коефіцієнта необхідно давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Переносити формули або рівняння на інший рядок припускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку такого рядка повторюють. При переносі формули або рівняння на знаку операції множення застосовують знак «х». Формули, що прямують одна за одною, і не розділені текстом, відокремлюють комою.

Посилання

Посилання в тексті на джерела необхідно наводити в послідовності їх згадування в звіті, вказуючи порядковий номер, виділений двома квадратними дужками, наприклад, [5].

Скорочення

У тексті звіту припускається робити тільки загальновживані скорочення (наприклад «і т.д., і т.п., та ін.») або поширені абревіатури.

Якщо в звіті прийнята специфічна термінологія, або вживаються малопоширені скорочення, нові символи, позначення і ін., їх перелік необхідно надати в окремому списку. Перелік повинен розташовуватися стовпчиком, у якому слова за абеткою наводяться скорочено, а справа – їхнє докладне тлумачення.

Якщо спеціальні символи, терміни, скорочення, і позначення наводяться менше трьох разів, перелік їх не складається, а їхнє тлумачення роблять у тексті при першому згадуванні.

Додатки

Додатки необхідно оформляти як продовження звіту на наступних її сторінках, або в окремій частині, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті звіту.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. У верхньому куті справа повинно бути надруковано слово «Додаток », малими літерами (крім першої прописної), і прописна буква, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно прописними буквами українського алфавіту, за винятком букв Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Один додаток позначається як одна літера.

Заголовок додатку друкують по центру, малими літерами, крім першої прописної, жирним шрифтом, не підкреслюючи, без крапки наприкінці.

Додатки повинні мати загальну з іншою частиною звіту наскрізну нумерацію. Текст кожного додатка, при необхідності, може бути розділений на підрозділи і пункти, що нумеруються арабськими цифрами в межах кожного додатка.

Машинний код програми, який поміщають у додаток, друкують з міжрядковим інтервалом – Одинарний, розмір (кегль) – 8 пт.


ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (на оформлення літературних джерел)

Згідно з Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 10.11.2006р. №322 з 1 липня 2007 року в Україні вступає в дію міждержавний стандарт: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС. Загальні вимоги та правила складання.

Питання про перегляд ГОСТа стояв на повістці дня давно. Попередній ГОСТ 7.1-84 зістарився в ідеологічному плані в силу суспільних та політичних змін (наприклад, багато прикладів в ГОСТі містять опис видань праць основоположників марксизму-ленінізму, КПРС, різних організацій СРСР), старий ГОСТ перестав відповідати діючим вітчизняним та міжнародним стандартам, документам, які встановлюють правила складання бібліографічного запису. ГОСТ підготовлено на основі рекомендацій ІФЛА «Міжнародний стандартний бібліографічний опис» – ISBD.

Новий ГОСТ введено на зміну 5 існуючих раніше стандартів на опис нотних видань, картографічних виробів, художніх видань, аудіовізуальних матеріалів, друкованих видань. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 відображає бібліографічний опис усіх видів документів, в тому числі й електронних, а також частки документа або групи документів.

В ГОСТі наведено приклади бібліографічних описів різних документів, з усіма областями опису та розділовими знаками.

Головні відмінності в описі стосуються наступних областей: Відомості про відповідальність, Загальне зазначення матеріалу, Область специфічних відомостей та інших областей опису.

Змінено правила вживання малих та великих букв.

Введено поняття приписаної пунктуації (умовні розділові знаки). Вперше підкреслено, що для того, щоб розрізнювати приписану та граматичну пунктуацію, застосовують пробіли в один друкований знак до та після приписаного знаку. Виключення становлять крапка та кома – пробіли залишають тільки після них.

Приклади бібліографічного опису:

Книга одного автора:

Андреев, В. В. Как организовать делопроизводство на предприятии [Текст] / В. В. Андреев. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 94 с.

Книга двох авторів:

Белов, А. В. Финансы и кредит [Текст]: учеб. / А. В. Белов, В. Н. Николаев; КНУ им. Т. Г. Шевченко. – К.: Университет, 2004. – 215 с. – Библиогр.: С. 213–215. – ISBN 5-7042-1441-Х.

Книга трьох авторів:

Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст]: учеб. Пособие / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова; под общ. ред. А. Г. Калпина; МОН Украины. – 2-е изд., перераб. и доп. – X.: Фактор, 2000. – 542 с. – (Университетская книга).

Книга чотирьох авторів:

Елементи iнформатики [Текст]: довідник / В. С. Височанський, А. I. Кардаш, В. С. Костев, В. В. Черняхівський. – К.: Наук. думка, 2003. – 192 с.

Книга п’яти авторів та більше:

Коротковолновые антенны [Текст]: учеб, пособие / Г. 3. Айзенберг, С. П. Белоусов, Я. М. Журбин и др.; под общ. ред. А. А. Стогния. – 2-е изд. – М.: Радио и связь, 2003. – 192 с.

Перекладне видання:

Нойман, Э. Происхождение и развитие сознания [Текст] / Э. Нойман пер. с англ. – К.: Ваклер; М.: Реал-бук, 1998. – 462 с.

Книги під заголовком:

Информационные технологии в маркетинге [Текст]: учеб. / под ред. Г. А. Титаренко. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 335 с. – (Texbook). – 13ВК 5-238-00154-1.

Багатотомне видання, окремий том:

Савельев, И. В. Курс общей физики [Текст]. Т.1. Механика – физика: учеб. пособие / И. В. Савельев; 2-е изд., перераб. – М.: Наука, 1982. – 432 с.

Статті з журналів:

Гончаров, В. А. Численная схема моделирования дозвукових течений вязкого сжимаемого газа [Текст] / В. А. Гончаров, В. М. Кравцов // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 1988. – Т. 28, №12. – С. 1858–1866.

Анализ направляемого движения электрической дуги по массивному электроду, покрытому тонким слоем изолятора [Текст] // Приклад. физика. – 2001. – № 3. – С. 58–67.

Збірники наукових праць:

Отчет о выполнении плана научно-исследовательских работ за 2003 год [Текст]: сб. науч. тр. / Рос. Акад. мед. наук, Сиб. отд. – Новосибирск: СО РАМН, 2004. – 83 с.

Тези конференцій:

Образование, наука, производство: пути углубления интеграции и повышения качества инженерного образования [Текст]: тез. докл. науч.-практ. конф. (окт. 2000) / отв. ред. В. Г. Вдовенко. – Красноярск: САА, 2000. – 53 с.

Матеріали конференцій:

Проблемы экономики, организации и управления реструктуризацией и развитием предприятий промышленности, сферы услуг и коммунального хозяйства [Текст]: материалы IV междунар. науч.-практ. конф., 30 марта 2005 г. Новочеркасск / редкол.: Б. Ю. Серебряков (отв. ред.). – Новочеркасск: Темп, 2005. – 58 с.

Стандарти, техніко-економічні та технічні документи:

ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 2002-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 27 с.

Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях [Текст: СП 522-85. – Утв. Госстроем СССР 03.05.86. – Изд. офиц. – М.: Стройиздат. 1986. – 32 с.

Авторські свідоцтва, патенти:

А. с. 1007970 СССР, МПК В 25.1 15/00. Устройство для захвата деталей [Текст] / Ваулин В. С., Калов В. К. (СССР). – 3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с.

Приемопередающее устройство [Текст]: пат. 2187888 Рос. Федерация: МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04.1 13/ 00 / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.-исслед. ин-т связи. – №20 00131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 32. – 3 с.

Звіти з НДР:

Оценка эффективности автоматизированных ИПС [Текст]: отчет о НИР (промежуточ.) / ВНТИЦентр; рук. М. И. Иванов. – ОД 02604-И5В; ГР 01821100006; Инн. Б452743. – М., 1982. – 90с.

Дисертації:

Антопольский, А. Б. Лингвистическое описание и оценка информационных языков [Текст]: дис.... канд. филол. наук / А. Б. Антопольский. – М., 1969. – 404 с.

Автореферати дисертацій:

Бутковский, О. Я. Обратные задачи хаотичной динамики и проблемы предсказуемости хаотичных процессов [Текст]: автореф. дис.... д-ра физ.-мат. наук: 01.04.03 / О. Я. Бутковский; [Ин-т радиотехники и электроники РАН]. – М., 2004. – 39 с.

Електронні ресурси:

Віддаленого доступу:

Основные направления исследований, основанные на семантическом анализе текстов [Электронный ресурс] / С.-Петерб. гос. ун-т, фак. прикладной математики – процессов управления. – Режим доступа: \www/ URL: http://арmath.spdu/ru/ru/staff/tuzov/onapr.html/ – 10.12.2014 г. – Загл. с экрана.

Локального доступу:

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]: интеракт. учеб. – Электрон, дан. и прогр. – СПб.: Питер Ком, 1997.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!