Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5095 Завдання та методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Трудове право

Завдання та методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни Трудове право

« Назад

Загальні положення

Курсова робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства з питань регулювання цивільним законодавством майнових та особистих немайнових прав суб’єктів цивільного права, законодавства з питань підприємницької діяльності, спеціальної вітчизняної і зарубіжної літератури, а також висновків, зроблених студентами при дослідженні певної теми в ході підготовки курсової роботи.

Основними етапами виконання курсової роботи є:

- вибір теми, визначення задач, об’єкта і предмета дослідження;

- збір і вивчення відповідних нормативно-правових актів та спеціальної літератури;

- підготовка плану (з урахуванням рекомендованого) курсової роботи;

- написання окремих розділів та обговорення їх з керівником роботи відповідно до календарного графіка;

- заключне редагування роботи з урахуванням зауважень керівника курсової роботи;

- оформлення роботи, рецензування і підготовка до захисту;

- захист курсової роботи.

Організація виконання курсової роботи

Термін виконання курсової роботи встановлюється згідно з навчальним планом.

Курсова робота повинна виконуватися студентом відповідно до затвердженого календарного плану та завдання. В випадках відставання від графіка студент зобов’язаний надати пояснення керівнику роботи або голові циклової комісії.

У встановлений календарним планом термін студент має подати завершену та підписану курсову роботу на рецензування керівникові або відповідно до календарних етапів – подавати роботу частинами. Курсова робота має бути здана керівникові за десять днів до початку захисту.

Структура та технічне оформлення курсової роботи

Курсова робота повинна мати обсяг близько 25-30 сторінок друкованого тексту, викладеного державною мовою.

Зміст курсової роботи визначається її темою і відображається у плані, розробленому за допомогою керівника.

План курсової роботи має бути складним і містити: вступ; основна частина; висновки та пропозиції; список літератури та додатки.

Рекомендується така структура курсової роботи

1. Титульна сторінка

2. Зміст курсової роботи, де вказуються заголовки розділів (підрозділів) та сторінки, на яких вони розміщені.

3. Вступ, де розкриваються актуальність та практичне значення обраної теми, мета і основні завдання, предмет і об’єкт дослідження, структура курсової роботи, визначення джерела інформації.( 1-2 стор.)

4. Основна частина, яка складається з трьох-п’яти основних розділів, які, в свою чергу, можуть поділятися на два-три підрозділи і за змістом повинні відповідати направленості теми, підпорядковуватись основній меті та завданням, бути органічно позв’язуваними, мати приблизно однаковий обсяг.

5. Висновки з викладом прогнозу діяльності об’єкта досліджень у перспективі.( до двох сторінок)

6. Додатки, до яких слід включати допоміжні матеріали ( таблиці допоміжних цифрових даних, схеми допоміжного характеру тощо). Кожний додаток починається з нової сторінки, у правому верхньому куті пишуть слово «Додаток». Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо у курсовій роботі міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами (наприклад: «Додаток 1»). Сторінки в додатках нумеруються в межах одного додатка. Посилання на додатки в текстовій частині роботи є обов’язковим.

7. Список використаної літератури, який розміщують у кінці роботи в алфавітному порядку в такій послідовності:

- закони, нормативні акти та положення державного значення;

- літературні та наукові джерела;

- матеріали періодичних видань.

Цю послідовність можна визначити ще таким чином:

1) Закони України;

2) Постанови Верховної Ради України;

3) Укази Президента України;

4) Постанови Кабінету Міністрів України;

5) Нормативні акти міністерств та відомств;

6) роз’яснення та постанови Пленуму Верховного Суду України;

7) монографії;

8) журнальні статті;

9) газетні статті;

10) матеріали практики.

Літературні джерела в списку можна розміщати, наприклад, у порядку появи посилань у тексті, за алфавітом прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праці (додаток 5) – вказують прізвище, ініціали автора, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання. Для статей, що опубліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу газети.

Вимоги щодо технічного оформлення курсової роботи

Курсова робота може виконуватись як за допомогою технічних засобів, так і рукописним текстом.

При виконанні рукописним текстом курсова робота має бути написана чітко, розбірливо, без помилок і виправлень, з одного боку білого паперу формату А4. Загальний обсяг рукописного тексту курсової роботи, включаючи список використаних літературних джерел та додатки, не повинен перевищувати 35-40 сторінок ( печатного тексту – 25-30 сторінок).

Текстова частина має бути виконана пастою одного кольору (чорного або синього, або фіолетового) за винятком титульної сторінки, змісту, плану, таблиць, які виконуються печатним текстом.

Текст подається з урахуванням таких полів: ліве – 25мм, верхнє – 20, праве – 10, нижнє – 20 мм.

У друкованому варіанті текст розташовується через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту в 1,8мм ( times new roman №14).

Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, ураховуючи таблиці і додатки, за винятком титульної сторінки і змісту. Порядковий номер сторінки проставляється у верхньому правому куті.

На запозичену з інших джерел інформацію, а також на цитати, що наводяться в тексті, мають бути зроблені посилання. Їх наводять одразу після закінчення цитати в квадратних дужках, де вказують порядковий номер джерела у списку використаної літератури та відповідні сторінки джерела (наприклад: [ 14. С. 31-48], або під текстом тієї ж сторінки у вигляді зноски, де вказують прізвище та ініціали автора, назву джерела, місце видання, видавництво, рік видання та сторінку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!