Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5094 Методичні вказівки до розрахункової роботи №1 Таксoнoмiчний аналiз як iнструмeнт виявлeння внутрiшнiх мoжливoстeй загроз економічної безпеки системи

Методичні вказівки до розрахункової роботи №1 Таксономічний аналіз як інструмент виявлення внутрішніх можливостей загроз економічної безпеки системи

« Назад

Загальні вимоги до оформлення роботи

КРР № 1 виконується на окремих листках паперу (формат А4). Шрифт Times New Roman, 14 мм, інтервал 1,5. Титульна сторінка оформляється за відомим зразком. Обсяг роботи (без додатків) складає до 10 стор. друкованого тексту. Індивідуальне завдання має бути виконане у встановленій послідовності завдань, бути акуратним. Нумерація сторінок роботи має бути наскрізною, номер сторінки вказується у правому верхньому куті.

Підготовлена КРР № 1 обговорюється в аудиторії після його виголошення автором. Студент, що підготував КРР, обов’язково, за день до аудиторного заняття передає його рецензенту. В якості рецензента виступає студент, який, в даний день не виголошує доповіді і цей процес регулюється старостою групи. Після обговорення завдання рецензент зачитує рецензії і дає загальну оцінку проведеної роботи.

При оцінці КРР враховуються знання студента, його вміння на науковому рівні робити постановку проблеми, аналіз її висвітлення в літературі та належно оформлений звіт про виконану роботу. Остаточна оцінка та кількість балів за індивідуальне завдання виставляється викладачем на основі перевірки роботи. Викладач може для виставлення остаточної оцінки проводити захист комплексних завдань. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання індивідуального завдання становить 20 балів. Незадовільна оцінка за індивідуальне завдання або його невиконання є підставою для отримання незадовільного результату ПМК.

В кінці семестру студентам виставляється результуюча оцінка за розрахункову роботу і вона є складовою суми балів передбачених поточним контролем.

Алгоритм виконання ІРР №1

Викoриcтaння мeтoду тaкcoнoмiї для aнaлiзу рiвня економічної безпеки рoзвитку cиcтeми з oгляду хрoнoлoгiї будe вaжливим eтaпoм її дocлiджeння. Трeбa зaзнaчити, щo прoвeдeння тaкcoнoмiчнoгo aнaлiзу дacть змoгу вирiшити прoблeму впoрядкувaння бaгaтoмiрнocтi системи cтocoвнo нoрмaтивнoгo вeктoрa-eтaлoнa. Викoриcтaння мeтoду тaкcoнoмiї дoпoмoжe “згoрнути” бaгaтoмiрний cтaтиcтичний мaтeрiaл, щo хaрaктeризує cиcтeму у чaci тa прocтoрi, в єдину кiлькicну хaрaктeриcтику, тoбтo дacть змoгу пoбудувaти узaгaльнювaльну oцiнку рiвня економічної безпеки системи тa пiдвищить eфeктивнicть управління нею.

Таксономічні методи використані для аналізу внутрішніх ресурсів підприємства. Їхня назва походить від двох грецьких слів: таксис (що означає розташування, порядок) і номос (закон, правило, принцип). Таким чином, таксономія - це наука про правила впорядкування й класифікації.

Інформацію про властивості розподілу багатомірної випадкової величини, яка відноситься до поняття спектра розподілу, можна одержати за допомогою таксономічних методів. Ці методи дозволяють розбити сукупність даних, представлених виразом, який і є об'єктом таксономічних досліджень, на непусті й непересічні підмножини. Таким чином, буде отримана інформація, близька до тієї, яку дає дослідження спектра розподілу.

Якщо розуміти однорідність даних так само, як вона розуміється в регресійних дослідженнях, то для обробки сукупності точок-об'єктів, які є реалізацією багатомірної величини, найбільш відповідними є методи порівняльного багатомірного аналізу (СМА). З їхньою допомогою досить просто розділити сукупність об'єктів на цілком віддільні або частково віддільні підмножини. Аналіз однорідності об’єктів - точок можна значно поглибити, ввівши відповідні показники для оцінки ступеня віддільності, що вийшли щодо однорідних підмножин.

При розрахунках таксономічного показника запропоновано алгоритм використання таксономічного аналізу (рис. 1).

При побудові таксономічного показника застосовується матриця даних або складена зі стандартизованих реалізації ознак. Стандартизація дозволяє позбутися одиниці виміру, як вартісної, так і натуральної. Одночасно відбувається вирівнювання дисперсії (кожна дисперсія стає рівною одиниці), а також значень ознак (усі середні арифметичні рівняються нулю), що небажано, тому що через це кожна ознака однаковою мірою впливає на результати аналізу. Тому в деяких випадках встановлюють ієрархію ознак, використовуючи відповідні коефіцієнти ієрархії, що диференціюють ознаки за їх важливістю для дослідження, що проводиться. Коефіцієнти визначаються на основі якісного аналізу або за допомогою відповідних методів.

Крок 1-й. Вихідними даними для аналізу рівня економічної безпеки системи є показники – індикатори (не менше 10 індикаторів) консолідованої фінансової звітності суб’єктів господарювання за останні 5 років (вибір підприємства здійснюється студентом у відповідності до підприємства - об’єкта дослідження у магістерській роботі. Звітність формується у вигляді додатків до завдання). Така постановка завдання дозволяє одержати узагальнену картину змін, які відбуваються в наборі ознак, що досліджуються в динаміці (табл. 1).

М5094, Риc. 1 - Aлгoритм прoвeдeння тaкcoнoмiчнoгo aнaлiзу економічної безпеки cиcтeми

Риc. 1 - Aлгoритм прoвeдeння тaкcoнoмiчнoгo aнaлiзу економічної безпеки cиcтeми

Таблиця 1

Вхідні дані для аналізу рівня економічної безпеки системи

Показники- індикатори /Період

Роки

20__

20__

20__

20__

20__

Х1

 

 

 

 

 

Х2

 

 

 

 

 

Х3

 

 

 

 

 

Х4

 

 

 

 

 

Х5

 

 

 

 

 

Х6

 

 

 

 

 

Х7

 

 

 

 

 

Х8

 

 

 

 

 

Х9

 

 

 

 

 

Х10

 

 

 

 

 

Елементи цієї таблиці – це показники (індикатори), виражені в спеціальних ознаках в одиницях виміру. Тому для проведення наступних розрахунків необхідна стандартизація, яка дозволить звести всю одиницю виміру до безрозмірної величини, тобто вирівняти значення ознак.

Крок 2-й. Стандартизуємо значення елементів матриці спостережень. Для цього визначаємо середнє значення по кожному показнику. Результати розрахунків наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Середнє значення по кожному показнику (індикатору) економічної безпеки системи

Показник (iндикaтoр економічної безпеки системи), Хі

Середнє значення ()

Х1

 

Х2

 

Х3

 

Х4

 

Х5

 

Х6

 

Х7

 

Х8

 

Х9

 

Х10

 

Х1

 

Х2

 

Х3

 

Стандартизувати показники можна за формулою (1):

М5094, 1 (1)

де Хі – значення і-ого показника (індикатора);

М5094, 2 – середнє значення по кожному показнику (індикатора).

Стандартизовані дані зводимо у табл. 3.

Таблиця 3

Стандартизовані показники (індикатори) економічної безпеки системи

Показники - індикатори /Стандартизовані значення

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Х9

Х10

Z1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крок 3-й. Побудова таксономічного показника рівня економічної безпеки системи полягає у визначенні елементів матриці спостережень та їх стандартизації, після чого проводиться диференціація ознак. При цьому всі змінні необхідно поділити на стимулятори та дестимулятори. Підставою для такого поділу є характерний вплив кожного з показників на рівень економічної безпеки досліджуваного об'єкта. Ознаки, які чинять позитивний (стимулювання) вплив на загальний рівень економічної безпеки об'єкта, називаються стимуляторами, протилежні – де стимуляторами (табл. 4).

Тaблиця 4

Пoдiл дocлiджувaних показників (iндикaтoрiв) економічної безпеки системи нa cтимулятoри тa дecтимулятoри

Показник (iндикaтoр економічної безпеки системи)

Cтимулятoр чи дecтимулятoр

Х1

Стимулятор/Дeстимулятoр

Х2

Стимулятор/Дeстимулятoр

Х3

Стимулятор/Дeстимулятoр

Х4

Стимулятор/Дeстимулятoр

Х5

Стимулятор/Дeстимулятoр

Х6

Стимулятор/Дeстимулятoр

Х7

Стимулятор/Дeстимулятoр

Х8

Стимулятор/Дeстимулятoр

Х9

Стимулятор/Дeстимулятoр

Х10

Стимулятор/Дeстимулятoр

Крок 4-й. Поділ індикаторів на стимулятори й дестимулятори – основа для побудови вектора - еталона. Елементи цього вектора мають координати та формуються за рахунок значень показників за формулою (2):

М5094, 3 (2)

Вектор-еталон має наступний вигляд:

М5094, 4 (3)

де (наприклад): Х1, Х6, Х10 ………. – стимулятор (+);

Х2, Х4, Х9………… – дестимулятор (-).

Таким чином, визначаємо координати вектору-еталону:

Р0 = (Xi max чи Xi min).

Крок 5-й. Наступним етапом визначення таксономічного показника рівня економічної безпеки системи є визначення відстані між окремими спостереженнями (періодами) і вектором-еталоном. Відстань між точкою - одиницею й точкою Р0 розраховується за формулою:

М5094, 5 (4)

де zij – стандартизоване значення j-ого показника в період часу i;

z0j – стандартизоване значення i-ого показника в еталоні.

Значення відстані між точкою-одиницею та точкою Р0 зводимо у табл. 5

Таблиця 5

Значення відстані між точкою-одиницею та точкою Р0

Відстань між точкою - одиницею й точкою Р0

Значення

С20__

 

С20__

 

С20__

 

С20__

 

С20__

 

Крок 6-й. Отримана відстань є початковою для розрахунку показника рівня економічної безпеки системи.

Визначаємо таксономічний показник рівня економічної безпеки системи за формулою:

М5094, 6 (5)

де: d - відхилення відстані між точкою-одиницею й точкою Р0 від значення відстані ознак.

Безпосередньо перед його розрахунком необхідно визначити ряд інших показників. Для цього розрахуємо середню відстань за формулою:

М5094, 7, (6)

де: m – кількість періодів;

Сі0 – відстань між точкою-одиницею й точкою Р0.

Розрахунок середнього значення кореня квадратного середнього квадрата різниці значень ознак здійснюється за формулою:

М5094, 8 (7)

де: S0 – середнє значення кореня квадратного середнього квадрата різниці значень ознак.

М5094, 9 - середня відстань.

Визначимо відстань за формулою:

М5094, 10, (8, 9)

де: di – відхилення відстані між точкою-одиницею й точкою Р0 від значення відстані ознак;

С0 – відстань.

Розраховані значення даних показників зводимо у табл. 6.

Таблиця 6

Значення додаткових показників для визначення таксономічного показника рівня економічної безпеки системи

Показник

Значення

С0

 

S0

 

С0

 

У табл. 7 зводимо результати розрахунку значення di за 20__- 20__ роки.

Таблиця 7

Значення di за 20__- 20__ рр.

di в конкретному році

Значення di

d20__

 

d20__

 

d20__

 

d20__

 

d20__

 

На підставі проведених розрахунків визначаємо таксономічний показник рівня економічної безпеки системи. Результати розрахунків зводимо в табл. 8.

Таблиця 8

Значення таксономічного показника економічної безпеки системи за 20__ - 20__ рр.

Таксономічний показник в конкретному році

Значення

К20__

 

К20__

 

К20__

 

К20__

 

К20__

 

Відображаємо динаміку зміни коефіцієнта. (Наводимо приклад) на рис. 2.

Інтерпретація даного показника наступна: він приймає високі значення при більших значеннях стимуляторів і низькі значення - при малих значеннях стимуляторів.

Побудований у такий спосіб таксономічний показник синтетично характеризує зміни значень ознак. Найважливіша його властивість полягає в тому, що тепер доводиться мати справи з однією синтетичною ознакою, яка показує напрямок і масштаби змін у процесах, описуваних сукупністю довільного числа вхідних ознак, які характеризують стан та рівень економічної безпеки системи.

М5094, Риc. 2 - Динaмiкa тaкcoнoмiчнoгo пoкaзникa рiвня економічної безпеки cиcтeми за 2002 - 2013 рр.

Риc. 2 - Динaмiкa тaкcoнoмiчнoгo пoкaзникa рiвня економічної безпеки cиcтeми за 2002 - 2013 рр.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, у цьому випадку корисна така методика, в якій використовуються певні властивості розподілу багатомірних ознак. При вирішенні проблеми надзвичайно важливим виявляється поняття спектра й сліду розподілу.

З метою своєчасного реагування на невідповідність показників діяльності підприємства необхідним є систематичне проведення таксономічної оцінки рівня економічної безпеки системи.

Підводячи підсумок, необхідно дати оцінку стабільності показника таксономії протягом аналізованих періодів. Чим більш близький цей показник до одиниці, тим вища рівень економічної безпеки системи. Зробити висновки щодо зміни показника таксономії за досліджуваний період, дослідити варіювання факторів, які впливають на рівень економічної безпеки системи в рамках вектору-еталону.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!