Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5092 Програма та методичні рекомендації про проходження виробничої практики з курсу Бухгалтерський облік, ЧДТУ

Програма та методичні рекомендації про проходження виробничої практики з курсу Бухгалтерський облік, ЧДТУ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту

 

Програма та методичні рекомендації про проходження виробничої практики з курсу Бухгалтерський облік

для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

денної і заочної форми навчання

(друга виробнича)

 

Черкаси – 2016


ЗМІСТ

1. Загальні методичні вказівки

2. Мета і завдання практики

3. Обов’язки студента та керівника практики

4. Порядок проходження практики

5. Тематичний план проходження виробничої практики

6. Методичні рекомендації, щодо виконання тематичного плану

7. Оформлення звіту про проходження виробничої практики

8. Підведення підсумків практики

9. Рекомендована література

Додатки

1. Загальні методичні вказівки

Організація практичної підготовки студентів спеціальності «Облік і аудит» базується на «Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 93 від 08.04.1993р. Практика студентів проходить згідно з Положення про проведення практики студентів, затверджених Вченою радою ЧДТУ протокол №8 від 21.12.2015 року та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю «Облік і оподаткування». Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України передбачено, що зміст і послідовність практики визначаються у програмах, що розробляється кафедрою.

Програма виробничої практики розроблена згідно з Методичними рекомендаціями щодо складання програм практики студентів вищих навчальних закладів України. Програма практики є основним учбово-методичним документом для студентів та керівників від навчального закладу та бази практики.

Тривалість практики 21 календарний день.

Можливими базами практики є бухгалтерії промислових підприємств, сільськогосподарських підприємств та інших підприємств, організацій та установ.

Керівництво практикою від підприємства здійснює головний бухгалтер, або його заступник. За дорученням керівника практики від підприємства безпосереднє керівництво можуть виконувати фахівці відповідальні за певну ділянку обліку на підприємстві.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту. Керівник практики від кафедри контролює хід практики та надає студентам необхідні консультації.

2. Мета і завдання практики

Виробнича практика студентів є складовою частиною і обов’язковою умовою професійної підготовки фахівців з бухгалтерського обліку.

Мета виробничої практики – закріпити теоретичні знання, сформувати у студентів вміння і навички практичної роботи за спеціальністю, поглибити знання з використання комп’ютерних технологій з бухгалтерського обліку. Крім того сформувати у студентів уяву про важливість і складність роботи бухгалтера, дати їм можливість зрозуміти, що це одна з відповідальних ділянок економічної роботи на підприємстві.

Проходження виробничої практики на підприємстві це процес комунікації, до якого залучено спеціалістів з найрізноманітнішими знаннями та здібностями. Спілкування студента зі спеціалістами підприємства стимулює його інтелектуальну діяльність, мислення, аналітичні можливості, творчість та формує навички роботи в колективі.

Мета виробничої практики досягається шляхом виконання програми практики. Студент працює за календарним графіком проходження практики. Календарний графік складає студент разом із керівником практики відповідно до програми та тематичного плану.

3. Обов’язки студента та керівника практики

Обов’язки студента-практиканта

Студент зобов’язаний одержати від керівника практики від кафедри програму практики, щоденник, в якому проставляються відмітки про прибуття і вибуття студента з практики (печатка, дата і підпис).

Студент повинен з’явитися на місце проходження практики у термін затверджений наказом ректора. Розпорядження на практику затверджується деканом факультету на підписується керівником практики від кафедри, керівником практики від підприємства та печатками університету і підприємства.

Студент, що прибув на місце проходження практики зобов’язаний:

- простежити за оформленням на практику і призначення керівника практики від підприємства,

- пройти інструктаж з техніки безпеки і пожежної профілактики,

- затвердити у керівника практики від підприємства календарний графік проходження практики,

- ознайомитись з робочим місцем,

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку на рівні з працівниками бухгалтерії,

- виконувати програму практики відповідно до затвердженого календарного графіку,

- виконувати вказівки керівників практики від підприємствам і кафедри щодо виконання програми практики,

- оформляти кожний день «щоденник практики» за встановленою формою,

- готувати збірку документів, облікових регістрів до оформлення Звіту з проходження виробничої практики, складання яких передбачено програмою практики,

- підготувати звіт з проходження виробничої практики.

Після закінчення практики студент зобов’язаний подати на кафедру:

- звіт з проходження виробничої практики,

- відгук керівника практики від підприємства за підписом та печаткою підприємства,

- щоденник практики з відміткою підприємства; дати прибуття і вибуття з підприємства завірені печаткою, підписом керівника підприємства.

Практику студент захищає на кафедрі в термін визначений календарним

графіком.

Обов’язки керівника практики від кафедри

Керівник практики від кафедри зобов’язаний:

- забезпечити студентів програмою практики та щоденником практики,

- підготувати розпорядження на практику,

- конкретизувати індивідуальне завдання в залежності від виду діяльності підприємства та побудови обліку на підприємстві,

- підготувати календарний графік проходження практики,

- контролювати хід виконання програми практики,

- проводити консультації для студентів з питань виконання програми практики і написання звіту з проходження практики,

- доповідати на засіданні кафедри про хід виконання програми практики,

- написати висновок та дати оцінку роботи студента на практиці,

- організувати захист Звіту з проходження виробничої практики.

Обов’язки керівника практики від підприємства

Керівник практики від підприємства:

- доручає роботу студенту згідно з календарним графіком,

- контролює і оцінює виконання дорученої роботи,

- допомагає підбору матеріалу для Звіту з виробничої практики,

- залучає студентів до науково-дослідної роботи,

- дає відгук і оцінку роботи студента на підприємстві.

Відгук повинен містити такі дані: прізвище, ім’я, по-батькові практиканта; період проходження практики; посаду ті керівника практики від підприємства, ставлення практиканта до роботи, якість виконуваної роботи; теоретична підготовка студента; оцінка проходження практики за чотирьохбальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно).

4. Порядок проходження практики

На початку практики студент повинен ознайомитися з організацією виробничої діяльності, організаційною структурою управління та організацією роботи бухгалтерії на підприємстві.

Порядок проходження практики регламентується програмою та затвердженими тематичним планом та графіком проходження практики.

5. Тематичний план проходження виробничої практики

1. Загальна характеристика організаційно-виробничої структури підприємства та основи організації бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві.

2. Облік операцій з активами підприємства.

2.1. Облік касових операцій.

2.2. Облік операцій на поточному рахунку в банку.

2.3. Облік наявності і руху матеріалів та МШП.

2.4. Облік основних засобів та нематеріальних активів.

2.5. Облік дебіторської заборгованості.

3. Облік операцій з пасивами підприємства.

3.1. Облік розрахунків з оплати праці і страхування.

3.2. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

3.3. Облік розрахунків з бюджетом за податками і платежами

4. Облік витрат і доходів діяльності.

4.1. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції.

4.2. Облік доходів та формування фінансового результату.

5. Формування фінансової звітності підприємства.

5.1. Складання балансу підприємства (Звіту про фінансовий стан).

5.2. Складання звіту про фінансові результати підприємства (Звіту про сукупний дохід).

5.3. Складання звіту про рух грошових коштів.

5.4. Складання звіту про власний капітал.

5.5. Складання приміток до фінансової звітності підприємства підприємства.

6. Методичні рекомендації, щодо виконання тематичного плану

Назва розділів практики

Завдання

Додатки

Загальна характеристика організаційно-виробничої структури підприємства та основи організації бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві

Ознайомитись: з організаційно структурою підприємства, побудовою бухгалтерської служби; функціональними обов’язками і графіком роботи працівників бухгалтерії, формою бухгалтерського обліку і технологією обробки облікових даних; документообігом, робочим планом рахунків бухгалтерського обліку

витяг з наказу про облікову політику, щодо організації обліку на підприємстві; посадові інструкції бухгалтерів, графік документообігу, робочий план рахунків бухгалтерського обліку

Облік касових операцій

Ознайомитись з: нормативно правовим забезпеченням обліку касових операцій, порядком ведення первинних документів та облікових регістрів за рахунком № 30

прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, звіт касира, журнал №1

Облік операцій на поточному рахунку в банку

Ознайомитись з: нормативно правовим забезпеченням обліку безготівкових операцій, порядком ведення первинних документів та облікових регістрів

виписка банку, платіжне доручення, оголошення про внесення готівки, журнал №1

Облік наявності і руху матеріалів та МШП

Ознайомитись з: нормативно правовим забезпеченням обліку матеріалів та МШП; документуванням господарських операцій руху матеріалів і МШП; складським обліком та порядком здачі документів в бухгалтерію, їх перевіркою та обробкою; порядком обліку матеріалів і МШП в бухгалтерії, проведенням і оформленням їх інвентаризації

прибуткова та видаткова накладні, податкова накладна, акт приймання матеріалів, вимога, лімітна-забірна картка, акт списання матеріалів, акт виконання робіт, надання послуг, подорожній лист автомобіля, картка складського обліку, матеріальний звіт, розрахунок транспортно-заготівельних витрат, інвентаризаційний опис, регістри аналітичного і синтетичного обліку (журнали № 3, № 5а та ін.)

Облік основних засобів та нематеріальних активів

Ознайомитись з: нормативно правовим забезпеченням обліку основних засобів та нематеріальних активів, документуванням господарських операцій, руху основних засобів та нематеріальних активів, їх ремонту та амортизації; організацією аналітичного і синтетичного обліку

акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, акт списання основних засобів, акт приймання-здачі відремонтованих реконструйованих та модернізованих об’єктів, інвентарну картку обліку основних засобів, аркуш інвентарного опису, розрахунок амортизації, первинні документи з обліку нематеріальних активів, які застосовуються на підприємстві (ф.№ НА-1, НА-2, НА-3, НА-4), облікові регістри аналітичного і синтетичного обліку

Облік дебіторської заборгованості

Ознайомитись з: нормативно правовим забезпеченням обліку дебіторської заборгованості; документальним оформлення нарахування, погашення та списання дебіторської заборгованості (розрахунків з підзвітними особами, розрахунків з покупцями і замовниками); розрахунком резерву створення сумнівних боргів та порядком списання дебіторської заборгованості за рахунок резерву, організацією аналітичного і синтетичного обліку

договір, рахунок-фактура, накладна, податкова накладна, звіт про використання коштів на відрядження і під звіт, платіжне доручення, журнал реєстрації посвідчень про відрядження, регістри аналітичного і синтетичного обліку (журнали № 3, № 5а та ін.)

Облік розрахунків з оплати праці і страхування

Ознайомитись з: нормативно правовим забезпеченням обліку розрахунків з оплати праці і страхування; порядком та документальним оформленням обліку використання робочого часу, нарахування заробітної плати, утримань з заробітної плати; організацією аналітичного та синтетичного обліку з оплати праці

табель обліку робочого часу, наряд на відрядну роботу, розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності; розрахунок відпускних, розрахунок утримань податку з доходів фізичних осіб та внесків до соціальних фондів; розрахунково-платіжна відомість; платіжна відомість; регістри аналітичного і синтетичного обліку

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

Ознайомитись з: нормативно правовим забезпеченням обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками; документальним оформлення виникнення, погашення та списання заборгованості за товари, роботи та послуги; організацією аналітичного і синтетичного обліку

договір, рахунок-фактура, товарно-транспортна накладна, податкова накладна, довіреність, журнал реєстрації вантажів, що надійшли, регістри аналітичного і синтетичного обліку (журнал № 3, відомість 3.3, 3.6)

Облік розрахунків з бюджетом за податками і платежами

Ознайомитись з: законодавчо-нормативними актами з питань регулювання обліку розрахунків по податкам і платежам; порядком утримання і перерахування до бюджету податків і платежів; організацією аналітичного і синтетичного обліку та порядком складання звітності

розрахунки утримання і нарахування податків і платежів до бюджету. Регістри аналітичного і синтетичного обліку. Податкова звітність.

4. Облік витрат і доходів діяльності

Облік витрат виробництва та випуску готової продукції

Ознайомитись з: нормативно правовим забезпеченням обліку витрат виробництва та випуску готової продукції, калькулювання собівартості продукції; документальним оформленням витрат на виробництво, оцінкою незавершеного виробництва, обліком роботи допоміжних виробництв, документальним оформленням надходження та реалізації готової продукції та товарів, організацією аналітичного і синтетичного обліку

відомості розподілу матеріальних витрат, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, інших прямих витрат та загально виробничих витрат за об’єктами обліку основного і допоміжного виробництва, накладна, товаротранспортна накладна, податкова накладна, рахунок-фактура, звіти з обліку готової продукції та товарів, регістри аналітичного і синтетичного обліку

Примітка: при здійсненні підприємством невиробничих видів діяльності описати порядок обліку витрат підприємства, руху товарів в оптовій та роздрібній торгівлі або виконанню робіт чи надання послуг, їх документальним оформленням та вказати обліковий регістр

Облік доходів та формування фінансового результату

Ознайомитись з: нормативно правовим забезпеченням обліку доходів та формування фінансового результату, документальним оформленням господарських операцій; організацією аналітичного і синтетичного обліку

договір купівлі-продажу (продукції, товарів, робіт, послуг), товаротранспортна накладна, акт виконаних робіт (наданих послуг), рахунок-фактура, довідка (розрахунок) бухгалтерії по списанню доходів, витрат та фінансових результатів. Регістри аналітичного і синтетичного обліку, звіт про фінансові результати

Складання балансу підприємства

Ознайомитись з: нормативно правовим забезпеченням складання та подання балансу підприємства та порядком формування показників балансу підприємства

форма №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»

Складання звіту про фінансові результати підприємства

Ознайомитись з: нормативно правовим забезпеченням складання та подання звіту про фінансові результати підприємства та порядком формування показників звіту про фінансові результати підприємства

форма №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

Складання звіту про рух грошових коштів

Ознайомитись з: нормативно правовим забезпеченням складання та подання звіту про рух грошових коштів та порядком формування показників рух грошових коштів підприємства

форма №3 «Звіт про рух грошових коштів»

Складання звіту про власний капітал

Ознайомитись з: нормативно правовим забезпеченням складання та подання звіту про власний капітал та порядком формування показників звіту про власний капітал

форма №4 «Звіт про власний капітал»

Складання приміток до фінансової звітності підприємства

Ознайомитись з: нормативно правовим забезпеченням складання та подання приміток до фінансової звітності підприємства та порядком формування показників приміток до фінансової звітності підприємства

«Примітки до фінансової звітності підприємства»

7. Оформлення звіту про проходження виробничої практики

Звіт складається на стандартних аркушах паперу А-4, українською мовою. Текст розміщується на сторінці, що обмежується полями: лівим – 30 мм, правим – 15 мм, верхніми і нижніми – 20 мм. Відстань між заголовками і текстом має бути у межах 15-20 мм. Шрифт – 14, інтервал 1,5, сторінки нумеруються у правому верхньому куту. Обсяг звіту 30 – 35 друкованих сторінок. Таблиці і рисунки, що мають місце у звіті повинні мати назву та нумерацію. Титульна сторінка Звіту подана в додатку А. Аркуші Звіту зшиваються. Звіт повинен мати підпис студента та дату подання на кафедру. Звіт складається з двох частин: текстової і додатків.

Текстова частина має такі розділи:

Вступ.

1. Загальна характеристика підприємства і організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

2. Зміст виконаної роботи відповідно до тематичного плану і вказівок керівників практики від підприємства і кафедри.

3. Критична оцінка та внесення рекомендацій щодо удосконалення організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки:

- заповнені первинні бухгалтерські документи за тематичним планом;

- заповнені регістри аналітичного і синтетичного обліку, відповідно до форми бухгалтерського обліку, що застосована на підприємстві;

- заповнені форми фінансової звітності.

8. Підведення підсумків практики

В установлений кафедрою термін студент захищає на кафедрі Звіт про проходження виробничої практики. Під час захисту студент повинен знати організацію, методику і техніку ведення обліку на підприємстві, оцінити стан обліку на підприємств та запропонувати напрямки його удосконалення. Результати захисту оцінюються і оцінка заноситься в екзаменаційну відомість і проставляється в залікову книжку студента. Керівник практики інформує деканат про результати проходження виробничої практики студента.

Студент, який не виконав програму практики, одержав незадовільну оцінку керівника практики від підприємства, або на захисті направляється на практику повторно, або відраховується.

9. Рекомендована література

1. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV, змінами і доповненнями [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua/.

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI, змінами і доповненнями [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua/.

3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV, змінами і доповненнями [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua/.

4. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, змінами і доповненнями [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua/.

5. Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 24.05.1995 р. №88 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua/.

6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 р., змінами і доповненнями [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua/.

7. Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29.12.1995 р. за № 352 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу: http:// www.zakon.rada.gov.ua/.

8. Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» від 30.11.1999 р. №291, змінами і доповненнями [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/.

9. Алпатова Н. Приклади відображення в бухгалтерському обліку окремих господарських операцій / Н. Алпатова, Н. Харченко, О. Рижикова, В. Святодух // Баланс, спецвипуск, лютий, 2000 р. – С. 75–76.

10. Базилевич В. Д. Економічна теорія: Політекономія: [Підручник] / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: «Знання». 2006. – 631с.

11. Бутинець Ф. Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльності [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»] / Ф. Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф.. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2001. – 416 с.

12. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік. [Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» та 7.050107 «Економіка підприємств»] / Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. В. Береза. – Житомир, ЖІТІ. – 2000. – 672 с.

13. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік. Облікова політика, план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків звітність. / Ф. Ф. Бутинець, Н. М. Малюга. – Ж. – 2001. – 512 с.

14. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік: [Підручник] / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 480 с.

15. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: [Підручник] / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.

16. Бутинець Ф. Ф. Економічний аналіз: [Навчальний посібник] / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир: ПП ”Рута” 2003. – 680 с.

17. Бутинець Ф. Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: [Підручник] / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир: ПП „Рута” – 2002. – 544 с.

18. Бутинець Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку [Підручник] / Ф. Ф. Бутинець, С. М. Лайчук, О. В. Олійник, М. М. Шигун. – Житомир ПП “Рута” – 2002. – 592 с.

19. Бухгалтерський облік в підприємствах торгівельного бізнесу: Навчальний посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / Штільовий В. А., Коломицева О. В., Фурса В. П., Васюк Н. В.; – Ч.: ЧЦНІІ, 2012. – 360 с.

20. Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах [підручник]: / За заг. ред. Плаксієнка В. Я. / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Маренич, Т. Г. Камінська, М. І. Гордієнко, Г. Є. Павлова, С. В. Скрипник, О. В. Ільчак. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 448 с.

21. В. О. Онищенко, М. І. Бондар, В. В. Дубовал «облік у зарубіжних країнах» підручник – К.: ЦУЛ, 2015 - 576с.

22. В. П. Матвієнко, В. М. Фурман, Є. В. Калюга та ін. «Практикум з фахових дисциплін спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» освітнього ступеня «Магістр»» [текст] – К.: ЦУЛ, 2015 – 200 с.

23. Г. В. Блакита, І. О. Гладій, О. Н. Дзюба, О. Т. Бровко «Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві» - К.:ЦУЛ, 2014 – 288 с.

24. Германчук П. К. Бухгалтерський облік і фінансова звітність – об'єкти фінансового контролю: [Методичний посібник] / П. К. Германчук. – К.: Атіка, Ельга – Н. – 2003. – 304 с.

25. Голов С. Ф. Управлінський облік: [Підручник] / С. Ф. Голов. – К: Лібра, 2003. – 703 с.

26. Грабова Н. М. Бухгалтерський облік у торгівлі: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Н. М. Грабова, В. М. Добровський. – К.: А.С.К., 2004. – 794 с.

27. Гринів Б. В. «Економічний аналіз торговельної діяльності» Навчальний посібник 2-ге видавництво перероблено та доповнено – К.: ЦУЛ, 2012. – 392 с.

28. Гуцаленко Л. В. «Внутрішньогосподарський контроль»: навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2014 – 496 с.

29. Є. Ю. Шара, І. Є. Соколовська-Гонтаренко «Фінансовий облік І» Навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2016. – 336 с.

30. Є. Ю. Шара, І. Є. Соколовська-Гонтаренко «Фінансовий облік ІІ» Навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2016. – 308 с.

31. Житна І. П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: [Навчальний посібник] / І. П. Житна, А. М. Нескреба. – К.: Вища школа, 1992. – 191 с.

32. Завгородний В. П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка / В. П. Завгородний, В. Я. Савченко. – К.: фирма «Ди-Кси», 1997. – 832 с.

33. Завгородній А. Г. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту / А. Г. Завгородній. – К.: А.С.К. – 1998. – 768 с.

34. Загурський О. М. «Фінансовий аналіз: кредитно-модульний курс» [текст] навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2013. – 472 с.

35. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу / В. М. Івахненко. – К.: «Знання – Прес», 2000.

36. Калузанова Н. О. Бухгалтерський облік та фінансова звітність / Н. О. Калузанова, К. В. Калузанов. – Одеса, 2003. – 424 с.

37. Кім Ю. Г. «Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та порядок їх заповнення» навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2014 – 600 с.

38. Косова Т. Д., Сухарев П. М., Ващенко Л. О. та ін.. «Організація і методика економічного аналізу» навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2012. – 528 с.

39. Костенко Т. Д. Економічний аналіз: діагностика стану сучасного підприємства [Навч. посібник] / Т. Д. Костенко та ін.. – вид. 2-ге перероблене та доповнене. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 400 с.

40. Кужельний Н. В. Контроль фінансової звітності та правильність її складання: [Навч.-метод. посібник] / За ред. доктора екон. наук. проф. Н. В. Кужельного. – К.: Ніка-Центр, 2001. – 240 с.

41. Кулаковська Л. П. Організація і методика аудиту. [Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) – 3-є вид. пер.] / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К.: „Каравела” – 2006. – 560 с.

42. Кундря-Висоцька О. П. Бухгалтерський облік. [Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)] / О. П. Кундря-Висоцька. – К.: „Алерта” 2004. – 303 с.

43. Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарчук Ф. Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві. Навчальний посібник, 2016 р. – 504 с.

44. Лень В. С. Управлінський облік: [Навчальн. посібн.] / В. С. Лень. – К: Знання-Пресс, 2003. – 286 с.

45. Лень В. С., Гливенко В. В. (за редакцією Леня В. С.). Бухгалтерський облік у галузях економіки: підручник. – Чернігів: Десна Поліграф, 2013. – 438с.

46. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік. [Підручник для ВНЗ] / О. В. Лишиленко. – К.: ЦУЛ. – 2005. – 528 с.

47. М. І. Бондар, Ю. А. Верига, М. М. Орищенко та ін. «Звітність підприємств» [текст] підручник – К.: ЦУЛ, 2015 – 570 с.

48. М. Ф. Огійчук, І. І. Рагуліна, І. Т. Новіков «Аудит»: Навчальний посібник 3-тє видавництво, перероблено і доповнено. – К.: Алерта, 2016. – 752 с.

49. Мельник М. В. «1С: Предприятие 8.2 Бухгалтерский учёт для Украины. Самоучитель-практикум.» - К.: Алерта, 2015 – 192 с.

50. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, оглядку, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2012 року, Частина 1. Київ. Міжнародна федерація бухгалтерів, аудиторська палата України, 2013.

51. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, оглядку, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2012 року, Частина 2. Київ. Міжнародна федерація бухгалтерів, аудиторська палата України, 2013.

52. Мних Є. В. Економічний аналіз: [Підручник: 2-е вид., перероб. та допов.] / Є. В. Мних. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

53. Мочерний С. В. „Економічна теорія”: [Підручник] / С. В. Мочерний, Довбенко М. В. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2004. – 856 с.

54. Мошенський С. З. Економічний аналіз: [Підручник для студентів: помічних спеціальностей ВНЗ] / С. З. Мошенський, О. В. Олійник. – 2-ге вид. – Житомир: ПП «Рута», 2009. – 704 с.

55. Нападовська Л. В. Управлінський облік / Л. В. Нападовська. – К.: «Книга», 2004. – 544 с.

56. Основи економічної теорії : політекономічний аспект: [підручник] / Г. Н Кліменко, В. П. Нестеренко, - 2-е вид., перероб та допов., - К.: Вища школа – „Знання”, 1997. – 743 с.

57. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб`єктів господарювання / П. Я. Попович. – Тернопіль: Економічна думка. – 2004. – 416 с.

58. Пушкар М. С. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / М. С. Пушкар, В. З. Семанюк, Н. В. Гудзь; Терноп. нац. екон. ун-т. – Т.: Астон, 2009. – 251 с.

59. Пушкар Н. С. Фінансовий облік: [Підручник]. – Тернопіль: Карт – бланш, 2002. – 628 с.

60. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / І. Б. Садовська; Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2009. – 632 с.

61. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / І. Б. Садовська, С. Г. Михалевич, Т. Г. Вегера. – Луцьк: Навч.-видавн. від. ЛНТУ, 2009. – 458 с.

62. Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: [Навчальний посібник (рек. МОН України)] / Є. І. Свідерський. – К. КНЕУ 2005. – 233 с.

63. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: [Навчальний посібник] / В. В. Сопко КНЕУ, 2000. – 578 с.

64. Сук Л. К. Бухгалтерський облік - ІІ: [Навч. посіб. для дистанц. Навчання] / Л. К. Сук, П. Л. Сук; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – К.: Ун-т «Україна», 2005. – 702 с.

65. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: [Підруч. для студ. екон. спец. ВНЗ]. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2001. – 748 с.

66. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник 7-ме вид. допов. і перероб. – К.: Алерта, 2016. – 928 с.

67. Ткаченко Н. М., Ільєнко Н. О. «Становлення податкової системи України: теорія, методологія, практика, проблеми та перспективи» Монографія. –К.: Алерта 2015. – 664 с.

68. Фаріон І. Д. Бухгалтерський управлінський облік: [навч. посіб.] / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко; Терноп. акад. нар. госп-ва. – Т.: Екон. думка, 2003. – 566 с.

69. Фінанси підприємства: Підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін. ; Кер. Ко. Авт. І наук. Ред. Проф. А. М. Поддєрьогін. – 5-е вид., перероб. та допов. – К.: КНЕУ, 2004 – 546 с.

70. Чебанова Н. В. Бухгалтерський фінансовий облік: [Посібник] / Н. В. Чебанова, Ю. А. Василенко – К.: 2004. – 537 с.

71. Чумаченко М. Г. Економічний аналіз: [Навчальний посібник] / М. Г. Чумаченко, М. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

72. Шара Є. Ю., О. М. Андрієнко, Л. І. Жидєєва «Звітність бюджетних установ» :Навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2014 – 360 с.

73. Яценко В. М. Звітність підприємств: [навч. посіб. для студ. екон. спеціальностей] / В. М. Яценко, Н. М. Бразілій; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун–т. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – 320 с.

74. Яценко В. М. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу: [навч. посіб. для студ. екон. спеціальностей] / В. М. Яценко, М. Ф. Манілюк, В. О. Гавриленко; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун–т. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – 215 с.

75. Яценко В. М. Організація обліку: [навч. посіб.] / В. М. Яценко, А. В. Гриліцька; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун–т. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – 159 с.

76. Яценко В. М. Стратегічний аналіз: [навч. посіб.] / В. М. Яценко, В. В. Демиденко, С. Л. Демиденко; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун–т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 247 с.

77. Яценко В. М. Фінансовий аналіз: [навч. посіб.] / В. М. Яценко, О. М. Шинкаренко, Н. М. Бразілій. – М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 267 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!