Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5083 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни Облік в банках, НУ ЛП

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни Облік в банках, НУ ЛП

« Назад

Міністерство освіти та науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни Облік в банках

для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

 

Вступ

Мета написання контрольної роботи – формування навиків організованої самостійної роботи студента щодо обліку фінансово-господарських процесів банківської установи.

Основними завданнями виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік в банках» є здобуття та закріплення практичних навиків щодо:

- формування обліком політики та облікового апарату банку;

- документування банківських операцій;

- формування фінансової звітності банку;

- обліку операцій із формування статутного капіталу;

- обліку касових операцій;

- обліку розрахункових операцій;

- обліку депозитних операцій;

- обліку кредитних операцій;

- обліку валютних операцій;

- обліку операцій із цінними паперами;

- обліку доходів, витрат та фінансових результатів.

Контрольна робота складена відповідно до робочої навчальної програми дисципліни, з метою формування комплексних теоретико-практичних вмінь у студентів.

1. Структура контрольної роботи

Структура контрольної роботи:

- титульний аркуш (Додаток А);

- зміст – із зазначенням назв завдань та їх порядкових номерів згідно контрольної роботи;

- вступ – обґрунтування актуальності роботи, основна мета та завдання;

- теоретична частина – складається із двох теоретичних питань та восьми тестів;

- практична частина – складається із трьох задач;

- список використаної літератури – для написання контрольної роботи необхідно використовувати законодавчо-нормативні акти (обов’язково!), статті, навчальні посібники, підручники тощо. Обсяг літератури не менше 15 найменувань.

2. Послідовність виконання контрольної роботи

Виконання контрольної роботи передбачає першочергове оволодіння теоретичним матеріалом з дисципліни «Облік у банках» та опрацювання законодавчо-нормативної бази щодо регулювання банківської діяльності в Україні.

Вибір номера варіанта контрольної роботи здійснюється по порядковому номеру студентів у списку групи і визначається відповідний перелік теоретичних та практичних завдань для написання роботи (табл.1).

Таблиця 1

Вибір завдання до контрольної роботи

 

Замовити контрольну роботу можна тут!

 

Варіант

Теоретичні питання

Тестові питання

Задачі

1.

1

13

1

24

36

37

49

61

73

85

1

13

25

2.

2

14

2

23

35

38

50

62

74

86

2

14

26

3.

3

15

3

22

34

39

51

63

75

87

3

15

27

4.

4

16

4

21

33

40

52

64

76

88

4

16

28

5.

5

17

5

20

32

41

53

65

77

89

5

17

29

6.

6

18

6

19

31

42

54

66

78

90

6

18

30

7.

7

19

7

18

30

43

55

67

79

91

7

19

31

8.

8

20

8

17

29

44

56

68

80

92

8

20

32

9.

9

21

9

16

28

45

57

69

81

93

9

21

33

10.

10

22

10

15

27

48

58

70

82

94

10

22

34

11.

11

23

11

14

26

47

59

71

83

95

11

23

35

12.

12

24

12

13

25

48

60

72

84

96

12

24

36

13.

6

12

1

12

24

36

48

60

72

84

1

12

24

14.

7

13

2

13

25

37

49

61

73

85

2

13

25

15.

8

14

3

14

26

38

50

62

74

86

3

14

26

16.

9

15

4

15

27

39

51

63

75

87

4

15

27

17.

10

16

5

16

28

40

52

64

76

88

5

16

28

18.

11

17

6

17

29

41

53

65

77

89

6

17

29

19.

12

18

7

18

30

42

54

66

78

90

7

18

30

20.

5

10

8

19

31

43

55

67

79

91

8

19

31

Бали

7

7

2

2

2

2

2

2

2

2

10

10

10

Разом

60

Теоретична частина роботи складається із двох теоретичних питань та з восьми тестів. Кожне теоретичне питання має охоплювати огляд літературних джерел та діючих нормативно-правових актів із посиланнями на список використаних джерел. У питанні необхідно особливу увагу звертати на особливості механізмів обліку банківських операцій. Обсяг питання складає 4-6 сторінок. Кожне теоретична питання оцінюється у 7 балів. Тестові завдання оцінюються у 2 бали і кожен тест може містити лише одну вірну відповідь.

Практична частина роботи складається і з трьох практичних завдань. Виконання практичних завдань передбачає використання Плану рахунків банківських установ, із послідовним зазначення всіх проведень за фінансово-господарськими операціями, їх описом та обґрунтуванням, а також із відображенням всіх розрахунків та формул, які необхідні для розв’язання роботи. Завдання практичного характеру оцінюються у 10 балів.

Контрольну роботу студент виконує самостійно, реєструє на кафедрі обліку та аналізу та захищає у викладача.

У разі неподання студентом контрольної роботи у визначений лектором термін або недотримання вимог щодо оформлення, робота не зараховується.

3. Завдання до теоретичної частини

Перелік теоретичних питань

1. Зміст, предмет та об’єкт банківського обліку. Основний зміст, значення та складові облікової політики банку

2. Фінансова звітність банку: суть, складові, порядок складання та подання

3. План рахунків банківських установ України та основні принципи його побудови

4. Облік касових операцій банку

5. Облік касових операцій для задоволення власних потреб банку

6. Основні типи кореспондентський відносин у банківській системі України та особливості обліку

7. Облік безготівкових розрахунків у банківській системі України

8. Механізм розрахунків при застосуванні платіжних карток та їх облік

9. Облік депозитних операцій банку: фізичних та юридичних осіб

10. Облік депозитних операцій на міжбанківському ринку

11. Особливості здійснення операцій із депозитними сертифікатами та їх облік

12. За якими критеріями відносять заборгованість за депозитними операціями на прострочену

13. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: історія розвитку, особливості співпраці із вітчизняними банками та їх облік

14. Загальні принципи та етапи процесу кредитування у банку

15. Обліку кредитних операцій із юридичними і фізичними особами та на міжбанківському ринку

16. Суть та облік окремих кредитних операцій: овердрафт, овернайт, репо та кредитної лінія

17. Суть, облік та законодавче регулювання іпотечних кредитів

18. Основні види забезпечення кредитних операцій та особливості їх обліку

19. Обліковий процес здійснення операцій з цінними паперами банківської установи

20. Облік комісійних операцій банку із цінними паперами

21. Особливості обліку фінансових інвестицій банку. Андерайтинг та його різновиди

22. Особливості обліку валютно обмінних операцій банку

23. Особливості обліку операцій, що пов’язані із змінами у статутному капіталі. Субординований борг

24. Обліковий механізм відображення доходів та витрат банківської установи

Тестові завдання

1. У якому класі Плану рахунків комерційних банків України відображаються взаємовідносини між Національним банком і банківськими установами:

а) 1 клас;

б) 3 клас;

в) 6 клас;

г) 9 клас;

д) 5 клас.

 

2. Рахунок "Зареєстрований статутний капітал банку" є:

а) активним, балансовим, тимчасовим, грошовим;

б) пасивним, балансовим, постійним, основним;

в) активно-пасивним, балансовим, постійним, основним;

г) контрпасивним, позабалансовим, інвентаризаційним;

д) контрактивним. позабалансовим, основним.

 

3. Предметом бухгалтерського обліку в банках є:

а) інформаційне відображення стану активів і пасивів;

б) інформаційне відображення стану активів і пасивів банку та їх раціональне використання в процесі розширеного суспільного відтворення;

в) складова частина предмета з урахуванням відповідного ступеня його деталізації та конкретизації;

г) ресурси банку, які складаються з власних, залучених і за­позичених коштів для проведення активних операцій з метою отримання прибутку банківські операції;

д) немає правильної відповіді.

 

4. Документування та інвентаризація - це:

а) методичні прийоми;

б) предмет обліку;

в) об'єкти обліку;

г) банківські операції;

д) немає правильної відповіді.

 

5. Який з нижчеперелічених пасивів (у бухгалтерському балансі) на­лежить до власних коштів комерційного банку:

а) ощадні сертифікати;

б) поточні рахунки клієнтів банку;

в) статутний капітал;

г) кредиторська заборгованість;

д) немає правильної відповіді.

 

6. До фінансово-господарських процесів не відносять:

а) створення банківського продукту;

б) просування банківського продукту до споживача;

в) проведення планової інвентаризації;

г) розподіл одержаних результатів;

д) немає правильної відповіді.

 

7. Яка величина активів банку, якщо власний капітал становить 340 млн. грн., а зобов'язання — 2560 млн. грн.:

а) 2900 млн. грн.;

б) 2220 млн. грн.;

в) 340 млн. грн.;

г) 2560 млн. грн.;

д) 3000 млн. грн.

 

8. У якому році всі банки перейшли на ведення нової системи обліку – запровадження нового плану рахунків та форм загальної фінансової звітності в усіх банках України:

а) 1991;

б) 1997;

в) 1998;

г) 1999;

д) 2000.

 

9. Положення про облікову політику затверджується наказом керів­ника банку:

а) на початку нового календарного року;

б) до початку нового календарного року;

в) у кінці півріччя;

г) у середині III кварталу.

д) 30 числа кожного місяця.

 

10. В Україні застосовують такий підхід до організації податкового обліку.

а) бухгалтерський і податковий облік є абсолютно незалежними;

б) бухгалтерський і податковий облік використовують тотожну первинну базу, але ведуться окремо;

в) бухгалтерський облік цілковито підпорядкований потребам податкового;

г) податковий облік цілком підпорядкований потребам фінансового;

д) вірні відповіді а) та б).

 

11. Банки України резиденти мають право здійснювати внески у статутний капітал:

а) у гривнях;

б) у вільно конвертованій валюті;

в) у валюті своєї країни;

г) у гривнях і вільно конвертованій валюті;

д) у євро.

 

12. Прибуток поточного року входить до складу:

а) основного капіталу;

б) додаткового капіталу;

в) резервного капіталу;

г) статутного капіталу;

д) поточного капіталу.

 

13. Зареєстрований статутний капітал відображається на рахунку:

а) 3630;

б) 5001;

в) 5000;

г) 1200;

д) 5002.

 

14. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду не повинен перевищувати:

а) 5 % від чистого прибутку банку до досягнення ним 25 % регуля­тивного капіталу;

б) 10 % від чистого прибутку банку до досягнення ним 25 % статут­ного капіталу;

в) 5 % від чистого прибутку банку до досягнення ним 25 % статутно­го капіталу;

г) 10 % від чистого прибутку банку до досягнення ним розміру 25 % регулятивного капіталу;

д) 7,5 % від чистого прибутку банку до досягнення ним 25 % статутно­го капіталу.

 

15. Сума субординованого боргу щороку має зменшуватися на:

а) 10 %;

б) 20 %;

в) 5 %;

г) 25 %;

д) 15%.

 

16. Врахування до складу власного капіталу коштів, залучених на умовах субординованого боргу, відображається бухгалтерським проведенням:

а) Д-т 1200 К-т 3630;

б) Д-т 1200 К-т 2615;

в) Д-т 3660 К-т 1200;

г) Д-т 1200 К-т 3660.

 

17. Облік субординованого боргу ведуть на рахунку:

а) 1200;

б) 2600;

в) 3660;

г) 5000.

 

18. Дооцінку нематеріальних активів в обліку відображають так:

а) Д-т 4400 К-т 5100;

б) Д-т 5103 К-т 4102;

в)Д-т 5100 К-т 4300;

г) Д-т 4300 К-т 5101;

д) Д-т 4200 К-т 5101.

 

19. Статутний капітал банку можна збільшити шляхом:

а) збільшення величини резервних фондів;

б) збільшення вартості акцій;

в) переоцінки основних засобів;

г) укладання прямих договорів між банками щодо інвестування;

д) отримання кредиту від НБУ.

 

20. Регулятивний капітал – це:

а) сплачений та зареєстрований підписаний капітал;

б) основний капітал та розкриті резерви;

в) капітал другого рівня;

г) додатковий капітал та емісійні різниці;

д) основний та додатковий капітал, зважений на ризики.

 

21. У бухгалтерському обліку інформацію про доходи і витрати відображають з урахуванням принципів:

а) незмінності вхідного задишку;

б) автономності;

в) обачності, нарахування та відповідності;

г) достовірності;

д)незмінності вихідного залишку.

 

22. Доходи банківської установи відображаються на рахунках:

а) балансових;

б) постійних;

в) тимчасових;

г) позабалансових;

д) контрактивних.

 

23. Які з перелічених доходів визнають у періоді прийняття рішення про їх виплату:

а) комісію;

б) роялті;

в) проценти за депозитами;

г) дивіденди;

д) проценти за кредитам.

 

24. Роялті в бухгалтерському обліку визнають:

а) у періоді прийняття рішення про їх виплату;

б) у тому звітному періоді, до якого вони належать;

в) за принципом інтелектуальності згідно з економічним змістом;

г) за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди;

д) виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами.

 

25. Які з перелічених доходів не відносять до операційної діяльності банку:

а) доходи від повернення раніше списаних активів;

б) дохід у вигляді дивідендів;

в) амортизація необоротних активів;

г) кошти на формування спеціальних резервів банку;

д) доходи, які виникають у результаті випуску інструментів власного капіталу.

 

26. Які з перелічених доходів (витрат) відносять до результатів від інвестиційної діяльності банку:

а) доходи (витрати) від реалізації (придбання) основних засобів та нематеріальних активів;

б) доходи (витрати) за кредитними операціями;

в) доходи (витрати) за субординованим боргом;

г) доходи (витрати) за операціями з цінними паперами власного боргу;

д) дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду.

 

27. Витрати на інкасацію входять до складу:

а) «Інших операційних витрат»;

б) «Процентних витрат»;

в) «Комісійних витрат»;

г) «Загальних адміністративних витрат»;

д) «Відрахування в резерви».

 

28. Отримані доходи, що належать до майбутніх періодів, обліковуються відповідно за рахунком:

а) 3500 А «Витрати майбутніх періодів»;

б) 5040 П «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»;

в) 3600 П «Доходи майбутніх періодів»;

г) 5041 А «Збиток звітного року, що очікує затвердження»;

д) немає вірної відповіді.

 

29. Який із зазначених методів не використовується для обрахування процентних доходів і витрат:

а) метод "30/360";

б) метод "факт/факт";

в) метод " 30/факт";

г) метод "факт/360";

д) всі відповіді вірні.

 

30. За умови перевищення доходів над витратами в кінці звітного фінансового року залишки на рахунках доходів та витрат переносять на рахунок:

а) 5030;

б) 5031;

в) 5040;

г) 5041;

д) 5003.

 

31. Отримано комісійну винагороду від підприємства за розрахунково-касове обслуговування, яку сплачено готівкою у відділені банку:

а) Д-т 1001 К-т 6014;

б) Д-т 1001 К-т 6110;

в)Д-т 1002 К-т 6110;

г) Д-т 1001 К-т 6019;

д) Д-т 6110 К-т 1002.

 

32. Обліковий процес операцій з цінними паперами банку формується із врахуванням вимог:

а) Положення про порядок визначення справедливої вартості; та зменшення корисності цінних паперів;

б) Закону України "Про банки і банківську діяльність»;

в) Закону України "Про цінні папери і фондовий ринок";

г) Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в бан­ках України;

д) всі відповіді вірні.

 

33. До комісійних операцій банку з цінними паперами не належать:

а) операції зі зберігання цінних паперів клієнтів;

б) інкасування векселів клієнта;

в) операції з продажу цінних паперів за дорученням клієнта;

г) операції з купівлі цінних паперів за дорученням клієнта;

д) операції із купівлі цінних паперів на продаж.

 

34. Банківські операції, за допомогою яких банк оплачує кошти за векселем за векселедержателя це:

а) клірингові операції;

б) операції з андерайтингу;

в) доміциляція векселів;

г) розрахункові операції за векселем;

д) інкасування векселів.

 

35. Основною метою якого портфеля цінних патерів банку є отримання вирішального впливу на керівництво компанії:

а) цінні папери, що обліковують у торговому портфелі;

б) цінні папери в портфелі банку на продаж;

в) інвестиції в асоційовані компанії;

г) інвестиції в дочірні компанії;

д) цінні папери в портфелі банку до погашення.

 

36. Нарахування доходу за акціями в торговому портфелі банку у вигляді дивідендів здійснюється в звітному періоді, коли емітентом прийнято рішення про їх виплату:

а) Дт 3002 Кт 1200;

б) Дт 3008 Кт 6300;

в) Дт 3007 Кт 6203;

г) Дт 6203 Кт 3007;

д) Д-т2650 К-т4400.

 

37. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії відображають на ра­хунках IV порядку:

а) 1 класу;

б) 2 класу;

в) 3 класу;

г) 4 класу;

д) 5 класу.

 

38. Операції зі зберігання цінних паперів клієнтів належать до:

а) спекулятивних;

б) комісійних;

в) брокерських;

г) дилінгових;

д) фінансових.

 

39. До операцій з андерайтингу належать:

а) розміщення емітованих цінних паперів без зобов'язання викупу недорозміщеної їх частини;

б) викуп частини випуску цінних паперів, яку емітент залишає недорозміщеною;

в) викуп певного випуску цінних паперів за фіксованою ціною і перепродаж іншим інвесторам;

г) всі відповіді вірні.

 

40. Зменшення ринкової вартості цінних паперів у бухгалтерському обліку відображається проведенням:

а) Дт 3002 Кт 1200;

б) Дт 3008 Кт 6300;

в) Дт 3007 Кт 6203;

г) Дт 6203 Кт 3007.

 

41. Протилежною операцією до операції інкасування векселів є:

а) кліринг векселя;

б) операції з андерайтингу векселя;

в) доміциляція векселів;

г) розрахункові операції за векселем;

д) факторинг векселя.

 

42. До фінансових інвестицій банків не належать:

а) цінні папери, що обліковують у торговому портфелі;

б) цінні папери в портфелі банку на продаж;

в) цінні папери в портфелі банку до позичення;

г) інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

д) цінні папери в портфелі банку до погашення.

 

43. Банки мають право здійснювати валютні операції за наявності:

а) банківської генеральної ліцензії;

б) письмового дозволу;

в) розпорядження Правління НБУ;

г) Положення про валютні операції банку;

д) розділу щодо здійснення валютних операцій в обліковій політиці.

 

44. Коли обсяг зобов'язань за проданою валютою та банківськими металами перевищує обсяг вимог то це:

а) середня відкрита валютна позиція;

б) коротка відкрита валютна позиція;

в) довга валютна позиція;

г) відкрита валютна позиція;

д) закрита валютна позиція.

 

45. Валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції (з поставкою валюти за договором) пізніше ніж на другий робочий день після дня укладання договору – це валютна операція на умовах:

а) вексель;

б) "форвард";

в) "спот";

г) "ф’ючерс";

д) деривативу.

 

46. Продана банком іноземна валюта відображається проведенням:

а) Д-т 6204 К-т 3801;

б) Д-т 3801 К-т 6204;

в) Д-т 1001 К-т 3800; Д-т 3801 К-т 1001;

г) Д-т 3800 К-т 1001; Д-т 1001 К-т 380;

д) Д-т 1001 К-т 7014; Д-т 3800 К-т 1001.

 

47. Д-т 3801 К-т 6204:

а) позитивна різниця між вартістю придбаної іноземної валюти за офіційним курсом та її вартістю за курсом купівлі;

б) негативна різниця між вартістю придбаної іноземної валюти за офіційним курсом та її вартістю за курсом купівлі;

в) комісійні доходи від операцій з купівлі-продажу іноземної валюти банківських металів;

г) поточні операційні витрати за операціями з купівлі-продажу банківських металів;

д) результати від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами.

 

48. Різниця між вимогами та зобов'язаннями (балансовими та позабалансовими) банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі це:

а) балансова позиція банку;

б) співвідношення між валютою та металами банку;

в) валютна позиція;

г) відкрита валютна позиція банку;

д) основна вимога валютної діяльності.

 

49. Коли обсяг вимог за придбаною валютою і банківськими металами перевищує обсяг зобов'язань – це:

а) середня відкрита валютна позиція;

б) коротка відкрита валютна позиція;

в) довга відкрита валютна позиція;

г) відкрита валютна позиція;

д) закрита валютна позиція.

 

50. Придбання банком іноземної валюти відображається проведенням:

а) Д-т 6204 К-т 3801:

б) Д-т 3801 К-т 6204;

в) Д-т 1001 К-т 3800; Д-т 3801 К-т 1001;

г) Д-т 3800 К-т 1001; Д-т 1001 К-т 380;

д) Д-т 3801 К-т 3801.

 

51. Рівність між вимогами та зобов’язаннями (балансовими та позабалансовими) банку щодо іноземної валюти та банківського металу це:

а) середня відкрита валютна позиція;

б) коротка валютна позиція;

в) довга валютна позиція;

г) відкрита валютна позиція;

д) закрита валютна позиція.

 

52. Які з принципів не належить до основних принципів кредитування:

а) цільового використання;

б) повернення;

в) обов’язкового резервування;

г) строковості;

д) забезпеченості.

 

53. Операції з розміщення ресурсів шляхом запозичення коштів клієнтам називаються:

а) пасивними кредитами;

б) активними кредитами;

в) кредитними операціями;

г) депозитами до запитання;

д) пасивними депозитами.

 

54. Які дії здійснюють на третьому етапі кредитування – прийняття рішення щодо кредитування, оформлення та надання кредиту:

а) оцінка рівня компетентності та порядності керівництва позичальника;

б) формуванням кредитної справи позичальника;

в) контроль цільового використання кредитних коштів;

г) визначення належності позичальника до інсайдерів та пов'язаних з ними осіб банку;

д) реструктуризація заборгованості.

 

55. Операції з отримання кредитів банками, які за своєю суттю є однією з форм залучення ресурсів у банк називаються:

а) пасивними кредитами;

б) активними кредитами;

в) кредитними операціями;

г) депозитами до запитання;

д) активними депозитами.

 

56. Списання резерву під кредити, які оцінюються на індивідуальній основі за операціями з клієнтами відображають:

а) Д-т 7702 К-т 2400;

б) Д-т 2400 К-т 7702;

в) Д-т 1500 К-т 7700;

г) Д-т 7702 К-т 2600;

д) Д-т 2620 К-т 7702.

 

57. Видача кредиту юридичній особі буде відображатись таким проведенням:

а) Д-т "Кредитний рахунок" К-т 2100;

б) Д-т "Кредитний рахунок" К-т 2010;

в) Д-т "Кредитний рахунок" К-т 2200;

г) Д-т "Кредитний рахунок" К-т 2600;

д) Д-т 2600 К-т "Кредитний рахунок".

 

58. Кредитні операції із юридичними особами на дату укладення кредитного договору в бухгалтерському обліку відображаються проведенням:

а) Д-т 2040 К-т 2600;

б) Д-т 9129 К-т 9900;

в) Д-т 2600 К-т 6110;

г) Д-т 9910 К-т 9819;

д) Д-т 9100 К-т 9900.

 

59. Рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за наданими кредитами це рахунки:

а) 2062,2063,2072,2073, 2074,2075;

б) 1527,2067,2077,2107,2117,2207,2217;

в) 1528,2068,2078,2108,2118,2208;

г) 2006, 2106,2206,2306.

 

60. Кредит наданий чи отриманий, на термін не більший від одного операційного дня (без урахування неробочих днів банку) – це:

а) овернайт;

б) репо;

в) кредитна лінія;

г) овердрафт;

д) іпотечний кредит.

 

61. "Субстандартні" кредитні операції – це операції за якими кредитний ризик:

а) є значним і становить 20 % чистого кредитного ризику;

б) є незначним, але може збільшитися та становить 5% чистого кредитного ризику;

в) становить 50 % чистого кредитного ризику, а виконання зобов'язань з боку позичальника в повній сумі під загрозою;

г) є незначним і становить 1% чистого кредитного ризику;

д) становить 100% чистого кредитного ризику та імовірність виконання зобов'язань за якими з боку позичальника банку практично відсутня.

 

62. Бланки погашених ощадних сертифікатів зберігають в банку:

а) в касі банку та обліковуються на рахунку 3320;

б) в книзі обліку депозитних рахунків та обліковуються на рахунку 3320;

в) у сховищі та обліковуються на рахунку 9820;

г) у папці "Документи дня" та обліковуються на рахунку 3330.

 

63. Депонування коштів з поточного рахунка на розрахунковий чек юридичної особи здійснюється із використанням такого рахунка:

а) 1200;

б) 2602;

в) 2600;

г) 6110;

д) 2625.

 

64. Перерахування нарахованого регулярного збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб банки здійснюють:

а) щоденно;

б) щомісячно;

в) щоквартально;

г) двічі на рік.

 

65. Внесення готівкою коштів на довгостроковий депозитний рахунок фізичною особою відображають проведенням:

а) Д-т 1001 К-т 2635;

б) Д-т 2600 К-т 1001;

в) Д-т 2600 К-т 2610;

г) Дт 1001 Кт 2600;

д) Д-т 2602 К-т 6110.

 

66. Письмове свідоцтво банку про депонування коштів, яке засвідчує право вкладника на отримання після закінчення встановленого строку суми депозиту та процентів за ним це:

а) депозит;

б) чек;

в) акредитив;

г) ощадний сертифікат.

 

67. Не отриманий у визначений термін розміщений депозит переносять на рахунки простроченої заборгованості:

а) наступного робочого дня;

б) за рішення Правління щодо сумнівності виконання зобов'язань банком-контрагентом;

в) через 30 днів після прострочення виконання зобов'язань щодо повернення розміщеного депозиту;

г) через 60 днів після прострочення виконання зобов'язань щодо повернення розміщеного депозиту.

 

68. Сплату регулярного збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснюють у розмірі:

а) 1 % від зареєстрованого капіталу двічі на рік;

б) 0,5 % від суми вкладів фізичних осіб тричі на рік;

в) 0,25 % від суми вкладів фізичних осіб двічі на рік;

г) 0,1 % від зареєстрованого підписного капіталу рах на рік;

д) 0,25% від зареєстрованого підписного капіталу.

 

69. Розміщення коштів на довгостроковий депозит юридичною особою відображають проведенням:

а) Д-т 2615 К-т 2620;

б) Д-т 1001 К-т 2600;

в) Д-т 2600 К-т 2615;

г) Д-т 2600 К-т 2602;

д) Д-т 2615 К-т 1001.

 

70. Внесення готівкою коштів на довгостроковий депозитний рахунок фізичною особою відображають проведенням:

а) Д-т 1001 К-т 2635;

б) Д-т 2600 К-т 1001;

в) Д-т 2600 К-т 2610;

г) Дт 1001 Кт 2600;

д) Д-т 2602 К-т 6110.

 

71. Не отриманий у визначений термін розміщений депозит переносять на рахунки простроченої заборгованості:

а) наступного робочого дня;

б) за рішення Правління щодо сумнівності виконання зобов'язань банком-контрагентом;

в) через 30 днів після прострочення виконання зобов'язань щодо повернення розміщеного депозиту;

г) через 60 днів після прострочення виконання зобов'язань щодо повернення розміщеного депозиту.

 

72. Договірні відносини між банківськими установами щодо виконання платежів, здійснення розрахунків, надання послуг називаються:

а) розрахунково-касовими;

б) кореспондентськими;

в) міжбанківськими;

г) платіжними;

д) договірними.

 

73. Лоро-рахунок, це:

а) чужий рахунок у нашому банку;

б) рахунок, який відкритий для одного банку іншим банком;

в) рахунок що відкритий в одному банку для іншого банку-кореспондента;

г) наш рахунок у вашому банку;

д) відповіді а та в вірні;

е) відповіді б та г вірні;

 

74. Рахунки 3900 та 3901 призначені для:

а) розрахунків між клієнтами;

б) розрахунків між банками;

в) розрахунків між філіями та банком;

г) розрахунків між клієнтами і банками;

д) розрахунків між банками і НБУ.

 

75. Якими за характером є рахунки 1500 і 1600:

а) активні;

б) пасивні;

в) активно-пасивні;

г) контррахунки;

д) позабалансові.

 

76. Розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунка зазначеної суми і перерахування її на рахунок отримувача:

а) платіжного доручення-вимоги;

б) платіжного доручення;

в) платіжної вимоги;

г) розрахункового чека;

д) меморіальний ордер.

 

77. Облік операцій з використання платіжних карток фізичними особами здійснюються за допомогою рахунків:

а) 2622;

б) 2620;

в) 2625;

г) 2600;

д) 2618.

 

78. Рахунок ностро це:

а) чужий рахунок у нашому банку;

б) рахунок, який відкритий для одного банку іншим банком;

в) рахунок що відкритий в одному банку для іншого банку-кореспондента;

г) наш рахунок у вашому банку;

д) відповіді а та в вірні;

е) відповіді б та г вірні.

79. Для відображення в обліку прямих кореспондентських відносин використовуються рахунки:

а) 1600 та 1500;

б) 1200 та 1300;

в) 3900 та 3901;

г) 1001 та 1002;

д) 2600 та 2100.

 

80. Послуги, що банк надає клієнтові, які пов'язані переказом коштів, видачею готівки тощо називаються:

а) депозитні;

б) розрахунково-касові;

в) довірчі;

г) кредитні;

д) договірні.

 

81. Безспірне списання коштів здійснюють на підставі належним чи­ном оформленого документа:

а) платіжного доручення-вимоги;

б) платіжного доручення;

в) платіжної вимоги;

г) розрахункового чека;

д) акредитив.

 

82. Для здійснення безготівкових операцій за доручення клієнта на території України банки-резиденти використовують систему:

а) систему внутрішньобанківських розрахунків;

б) систему електронних платежів;

в) систему Центральної розрахункової палати;

д) систему асоціації банків України.

 

83. Договірні відносини між банківськими установами щодо виконання платежів, здійснення розрахунків, надання послуг називаються:

а) розрахунково-касовими;

б) кореспондентськими;

в) міжбанківськими;

г) платіжними;

д) договірними.

 

84. Рахунки 3900 та 3901 призначені для:

а) розрахунків між клієнтами;

б) розрахунків між банками;

в) розрахунків між філіями та банком;

г) розрахунків між клієнтами і банками;

д) розрахунків між банками і НБУ.

 

85. Для відображення в обліку операцій з виплати готівкою заробітної плати працівникам банку складатиметься кореспонденція між рахунками:

а) 1 і 2 класів;

б) 1 і 3 класів;

в) 1 і 6 класів;

г) 1 і 5 класів;

д) 1 і 9 класів.

 

86. Перерахування коштів банком для отримання готівки національної валюти від територіального управлінням НБУ відображають в обліку за допомогою кореспонденції рахунків:

а) Д-т 1811 К-т 1200;

б) Д-т 1001 К-т 1200;

в) Д-т 1500 К-т 1200;

г) Д-т 1200 К-т 1001;

д) Дт 1001 Кт 1811.

 

87. Касир банку оприбутковує готівку в касу банку від підприємства за документом:

а) за рахунком на сплату платежів;

б) за платіжним дорученням;

в) за прибутковим касовим ордером;

г) за заявою на переказ готівки.

 

88. Яким проведенням в обліку відображаються оприбуткування проінкасованих коштів клієнта до перерахування:

а) Д-т 2600 К-т 1001;

б) Д-т 1001 К-т 2620;

в) Д-т 1005 К-т 2600;

г) Дт 1001 Кт 2600;

д) Д-т 2600 К-т 1005.

 

89. Визначений порядок проходження документів між структурними підрозділами банку, обслуговування клієнтів, приймання документів на переказ і документів на відкликання операції та завершення робочого дня – це:

а) процес документування;

б) графік документиобороту;

в) документооборот;

г) потік вхідних документів.

 

90. Авансові звіти, звіти касирів, звіти матері­ально відповідальних осіб, зведені меморіальні ордери це:

а) первинні документи;

б) розпорядчі документи;

в) зведені документи;

г) нагромаджувальні документи;

д) індивідуальні документи.

 

91. Заява на переказ готівки належить до:

а) касових документів банку;

б) меморіальних документів банку;

в) позабалансових документів банку;

г) річних документів банку;

д) балансових документів банку.

 

92. Документи, які відображають безготівкові та внутрішньобанківські операції формують у книгу:

а) «Касові документи»;

б) «Меморіальні документи»;

в) «Позабалансові документи»;

г) «Балансові документи»;

д) «Документи банку».

 

93. Касир банку оприбутковує готівку в касу банку від державно­го підприємства за документом:

а) рахунком на сплату платежів;

б) платіжним дорученням;

в) прибутковим касовим ордером;

г) заявою на переказ готівки;

д) платіжною вимогою.

 

94. Виплату матеріальної допомоги працівникові банку оформляють:

а) видатковим касовим ордером;

б) грошовим чеком внутрішньобанківського обігу;

в) довідкою на видачу готівки працівникам банку;

г) заявою на видачу готівки;

д) заявою на переказ готівки.

 

95. Д-т 3550 К-т 1001:

а) виплата заробітної плати працівникам банку;

б) виплата за авансами, виданими працівникам банку в підзвіт;

в) виплата матеріальної допомоги працівникам банку;

г) виплата премії працівникам банку;

д) виплата за авансами, виданими працівникам банку на господарські витрати.

 

96. Оприбуткування надлишків готівки в касі банку відображають проведенням:

а) Д-т 1001 К-т 1200;

б) Д-т 1001 К-т 6399;

в) Д-т 7399 К-т 1001;

г) Д-т 1001 К-т 6010;

д) Д-т 1001 Кт 6110.


4. Завдання до практичної частини

Завдання 1. На 10 жовтня 2015 р. початкове сальдо рахунка 1001 "Банкноти та монети в касі банку становило 19 900 грн. Протягом операційного дня в касі банку здійснювалися такі операції:

1) Оприбуткування проінкасованого виторгу підприємства «Світ» – 3000грн;

2) Виявлення надлишку грошей в інкасаторських сумках «Світ» – 45 грн.;

3) Отримання комісійної винагороди від підприємства «Світ» за розрахунково-касове обслуговування, яка сплачена готівкою у відділені банку – 110 грн.;

4) Видача готівки для виплати заробітної плати кондитерській фірмі «Зефір» — 13000 грн.;

5) Видача авансу працівникові Соколу І.К. на відрядження — 900 грн.;

6) Оприбуткування надлишку готівки в касу за результатами проведення ревізії — 205 грн.;

7) Приймання готівки від громадянина, який не має відкритого рахунку для здійснення переказу грошей – 1100 грн.;

8) Іванові І.С. видано готівкою короткостроковий депозит – 10000 грн.

Складіть бухгалтерські проведення та визначте залишок каси на кінець дня. Вкажіть та заповніть касові документами, за якими було здійснено видаткові та прибуткові касові операції банку.

 

Завдання 2. На 12 жовтня 2015 р. у касі банку були здійснені такі операції з працівниками банку:

1) Виплачено заробітну плату працівникам банку – 35 000 грн.;

2) Виплата матеріальної допомоги працівнику кредитного відділу Прокоповій А.З. – 500 грн.;

3) Виплата відпускних начальнику депозитного відділу Митарєву О.Д.;

4) Виплата авансів на відрядження – 690 грн.;

5) Сокол І.К. повернув невикористаний аванс згідно авансового звіту – 200 грн.;

6) Виявлення недостачі в касі банку під час ревізії – 110 грн.;

7) Відшкодування касиром прибуткової каси Кіт Н.І. недостачі у часі банку за результатами ревізії – 110 грн.

Визначте кінцеве сальдо рахунка 1001. Складіть бухгалтерські проведення щодо операцій банків. Заповніть первинні документи, згідно з якими здійснюють видачу та прийняття готівки каси банку.

 

Завдання 3. 11 жовтня 2015 р. банк подав до ТУ НБУ заявку на підкріплення операційних кас готівкою і здійснив по­передню оплату за готівку у сумі 48 000 грн. та комісійні в розмірі 0,5% від суми. На наступний день отримав готівку від ТУ НБУ. 13 жовтня 2015 р. банк та подав до ТУ НБУ заявку на здавання надлишку готівки із операційної каси у сумі 10 000 грн. Операції здійснюють через інкасаторську службу ТУ НБУ.

Визначте кінцеве сальдо рахунка 1001. Складіть бухгалтерські проведення щодо операцій банків.

 

Завдання 4. 30 вересня 2015 р. до банку звернулася громадянка України Лиско Ірина Миронівна з метою відкрити картковий рахунок в гривнях для отримання зарплатної платіжної картки терміном на 1 рік. Після отримання картки клієнтка внесла на картковий рахунок готівкові кошти в сумі 5000 грн.

26 жовтня 2015 р. Лиско І. розрахувалася платіжною карткою у магазині "LYLI" за придбану сукню вартістю 850 грн. 17 листопада 2015 р. клієнтка зняла через банкомат готівку у сумі 250 грн. 20 січня 2016р. громадянка звернулася в банк із заявою про закриття карткового рахунка.

Відобразіть зазначені операції на бухгалтерських рахунках банку-емітента.

 

Завдання 5. 20.09.2015 р. ВАТ "Прилуки" відкрило поточний рахунок у банку. 22.09.2015 р. на поточний рахунок надійшов виторг за реалізований товар у сумі 60 000 грн. 28.09.2015 р. ВАТ "Прилуки" заповнило платіжне доручення на оплату виконаних робіт підприємством ПП "Чобіток" на суму 3700 грн. 05.10.2015 р. ВАТ "Прилуки" депонувало кошти на рахунок покритого акредитива в сумі 25 000 грн. Прийнято акредитив на суму 23 000 грн. для розрахунку за надані послуги ВАТ "Прилуки" підприємством ТОВ "Приз" (підприємства обслуговуються в одному банку).

08.12.2015 р. ВАТ "Прилуки" заповнило платіжне доручення на перерахування залишку коштів з поточного рахунка на депозитний рахунок. 12.12.2015р. поточний рахунок ВАТ "Прилуки" був закритий банком.

Складіть бухгалтерські проведення з обслуговування поточного рахунка.

 

Завдання 6. 09.10.2015р. ЗАТ "Каприз" звернувся у банк з метою отримання чекової книжки, за заявою клієнта банк 10.10.2015 р. видав чекову книжку. З поточного рахунка 10.10.2015 р. ЗАТ "Каприз" перерахувало кошти на відкриту чекову книжку в сумі 16000 грн.

21.10.2015 р. ЗАТ "Каприз" виписало розрахунковий чек на суму 7700 грн. підприємству зв'язку "Темком" для оплати за надані послуги.

Складіть бухгалтерські проведення і вкажіть суми на балансових та позабалансових рахунках.

 

Завдання 7. 12 вересня 2015р. від іногороднього банку у львівський банк надійшла оплата за товари і послуги на рахунок клієнта банку ТОВ «Галичина» на суму 6000 грн. 17 вересня 2015 р. з рахунку клієнта ТОВ «Галичина» списано кошти у сумі 5600 грн. і перераховано на рахунок ВАТ «ТрансБУД», який функціонує в місті Тернополі. 5 жовтня 2015 р. банк розмістив у НБУ депозит терміном на 3 місяці під 12 % річних з умовою виплати відсотків в кінці дії депозитної угоди. Сума депозиту 30000 грн. 5 січня 2016 р. повернено суму депозиту і відсотків за ним.

Визначте тип кореспондентських відносин та вкажіть основні рахунки, які використовуються для розрахунків. Здійсніть бухгалтерські проведення за операціями.

 

Завдання 8. 12.10.2015 р. на користь клієнта від АКБ «Форум» до АКБ «Гривня» надійшла оплата за сировину на суму 11500 грн. АКБ «Гривня» сплатив АКБ «Форум» комісійні за обслуговування рахунка у розмірі 170 грн. 17 жовтня 2015р. АКБ «Форум» розмістив надлишок коштів на короткостроковий депозит в АКБ «Гривня» терміном на 3 місяці під 12 % річних у сумі 12000 грн. з умовою виплати відсотків в кінці дії депозитної угоди.

Визначте тип кореспондентських відносин та вкажіть основні рахунки, які використовуються для розрахунків. Здійсніть бухгалтерські проведення за операціями, які були здійснені в банку АКБ «Форум» і в банку АКБ «Гривня», за умови що Ви працівник АКБ «Форум».

 

Завдання 9. Протягом операційного дня 11.11.2015р. працівниками бухгалтерії банку було обліковано наступні операції: на користь клієнта філії банку ПП «Водограй» надійшов виторг від реалізації у сумі 10500 грн.; за дорученням клієнта філії банку ПП «Свитязь» перераховано кошти у сумі 1320 грн. на користь ВАТ «СВІТ», що є клієнтом іншого банку.

Визначте тип кореспондентських відносин та вкажіть основні рахунки, які використовуються для розрахунків. Відобразіть бухгалтерські проведення у банку та його філії.

 

Завдання 10. 16 листопада 2015р. громадянин Когут Р.О. вніс у банк готівкові кошти на депозитний рахунок у сумі 25 000 грн. За умовами договору банківського рахунка кошти внесені на 3 місяці під 15 % річних зі щомісячною виплатою процентів. Номінальна відсоткова ставка за депозитом дорівнює справедливій ставці на банківському ринку. При розрахунку величини процентів використовується метод "факт/план".

Складіть бухгалтерські проведення та розрахуйте процентні витрати банку за депозитним вкладом.

 

Завдання 11. 29 жовтня 2015 ТОВ «Лицар» розмістило на депозитному рахунку у банку готівкові кошти на у сумі 105 000 грн. За умовами договору банківського рахунка кошти внесені на 5 місяців під 11 % річних із виплатою процентів в кінці терміну дії угоди. Номінальна відсоткова ставка за депозитом дорівнює справедливій ставці на банківському ринку. При розрахунку величини процентів використовується метод "план/план".

Складіть бухгалтерські проведення.

 

Завдання 12. Банк сформував ресурсну базу станом на 30 червня 2015 року на основі таких даних:

Залучені ресурси, в т. ч.

Рахунки

Сума, грн

а) короткострокові депозити фізичних осіб

 

120 000

б) довгострокові депозити фізичних осіб

 

750 000

в) нараховані витрати за строковими депозитами фізичних осіб

 

70 000

г) поточні рахунки фізичних осіб

 

350 000

ґ) нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

 

17 000

д) депозити на вимогу юридичних осіб

 

113 000

є) довгострокові депозити юридичних осіб

 

245 000

Розрахуйте суму регулярного збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Складіть бухгалтерські проведення щодо нарахування та сплати регулярного збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

 

Завдання 13. 15 січня 2015р. банк «Гривня» здійснив тримісячний депозитний вклад у сумі 470 000 грн. під 10% річних у банк «Долар». 15 квітня 2015р. банк «Долар» через відсутність коштів на кореспондентському рахунку не зміг виконати зобов'язання щодо погашення основної суми боргу за депозитом банку «Гривня» і виплатив лише відсотки за депозитом. Номінальна відсоткова ставка за депозитом дорівнює справедливій ставці на банківському ринку. Повернення депозиту було здійснено лише 15 травня 2015р. Проценти за депозитом сплачуються щомісяця; при розрахунку величини процентів використовується метод "факт/факт".

Відобразіть бухгалтерські проведення, які мають здійснюватися в банку «Гривня».

 

Завдання 14. 12.12.2015 р. банк "Гривня" видав фізичній особі – громадянину Пелех М.С. готівкою кредит на поточні потреби на суму 15000 грн. терміном на 3 місяці під 19 % річних. Номінальна відсоткова ставка за кредит дорівнює справедливій ставці на банківському ринку.

Згідно з договором, оплата процентів повинна проводитися щомісячно. При нарахуванні та сплаті процентів використовують метод "план/план". Як забезпечення кредиту банк отримав від клієнта догорів поруки на суму 30000 грн. 13.03.2015р. Пелех М.С. погасив кредит, відсотки за ним та сплатив комісійні за кредитне обслуговування у сумі 150 грн.

Складіть бухгалтерські проведення.

 

Завдання 15. Банк "Гривня" фізичній особі – громадянину Кіт М. С. 02.07.2015 р. перерахував на поточний рахунок кредит на поточні потреби на суму 18000 грн. терміном на 13 місяців під 20 % річних. Відсоткова ставка за кредит (номінальна) дорівнює середньоринковій (ефективній) на аналогічні кредити на банківському ринку. Згідно з договором, оплата процентів повинна проводитися щомісячно.

Банком отримано від клієнта прості гарантії як забезпечення кредиту у сумі 21000. При нарахуванні та сплаті процентів використовують метод "30/360". 04.08.2015 р. внаслідок несплати відсотків за кредитом та основної суми кредит, банк визнав нараховані проценти та кредит простроченими. 03.09.2015р. позичальник погасив кредит та відсотки за ним.

Складіть бухгалтерські проведення.

 

Завдання 16. Банк "Гривня" 05.07.2015 р. надав ТОВ "Веселка" кредит в інвестиційну діяльність на суму 200000 грн. терміном на 9 місяців під 14 % річних. При ринковій ставці відсотка за кредит на аналогічні операції 14%. Нарахування та оплата процентів проводяться щомісячно. Погашення кредиту здійснюється в кінці терміну. Комісійні доходи за кредитне обслуговування сплачувалися при видачі кредиту та становили 300 грн.

Для нарахування процентів використовують метод "план/план". Як забезпечення кредиту отримано офісне приміщення, яке оцінено оцінщиками банку у 250000 грн. В наслідок тотального обвалу цін на ринку нерухомості вартість офісного приміщення на 05.11.2015 р. експерти банку оцінили в 190000 грн. Цього ж дня було здійснено коригування вартості заставного майна. По закінченню дії кредитної угоди клієнт повернув основну суму боргу та відсотки за кредитом, і банк списав заставу.

Складіть бухгалтерські проведення.

 

Завдання 17. Банк "Гривня" 15.07.2015 р. надав ТОВ "Світанок" кредит в поточну діяльність на суму 12 000 грн. терміном на 3 місяці під 15,5 % річних. Номінальна відсоткова ставка за кредитом дорівнює справедливій ставці на банківському ринку. Нарахування та оплата процентів проводяться щомісячно.

Погашення основної суми кредиту проводиться аннуїтетними платежами. Погашення кредиту здійснюється в кінці терміну дії договору. Для нарахування процентів використовують метод "факт/факт".

Складіть бухгалтерські проведення.

 

Завдання 18. Банк "Гривня" 20.03.2015 р. отримав кредит від банку "Форум" на суму 120000 грн. терміном на 3 місяці під 13 % річних. Номінальна відсоткова ставка за кредитом дорівнює справедливій ставці на банківському ринку. Нарахування та оплата процентів проводяться щомісячно. Надана застава як забезпечення кредиту на суму 100000 грн.

Погашення основної суми кредиту проводиться аннуїтетними платежами. Для нарахування процентів використовують метод "факт/факт".

Складіть бухгалтерські проведення.

 

Завдання 19. Банк "Гривня" 07.07.2015 р. надав кредит банку "Форум" на суму 120000 грн. терміном на 4 місяці під 11,5 % річних. Номінальна відсоткова ставка за кредитом дорівнює справедливій ставці на банківському ринку. Нарахування та оплата процентів проводиться щомісячно. Отримана застава як забезпечення кредиту на суму 140000 грн.

Погашення кредиту здійснюється в кінці терміну дії договору. Комісійні доходи сплачені при видачі кредиту і становили 640 грн. Для нарахування процентів використовують метод "план/план".

Складіть бухгалтерські проведення.

 

Завдання 20. 20.01.2015 р. банк "Орфей" видав ВАТ "Долина" кредит на поточні потреби на суму 12000 грн. під 14 % річних терміном на 3 місяці. Банк здійснює індивідуальну оцінку майбутніх грошових потоків у групі фінансових активів з метою визначення розміру спеціальних резервів. 22.02.2015 р. банк відніс кредит до категорії "сумнівна" та сформував резерв на рівні 80 % непогашеної суми.

Погашення відсотків відбувалося щомісяця, а кредиту – в кінці терміну. По закінченню договору (21.04.15р.) були сплачені лише відсотки за кредитом, а основна сума не сплачена. 21.05.2015р. за рішенням Правління банку кредит визнано безнадійним і сформовано резерв під «безнадійну» заборгованість. 21.06.2015 р. було проведено списання безнадійної заборгованості за рахунок сформованих резервів. 21.06.2016 р. повне списання безнадійної кредитної заборгованості ВАТ «Долина» з позабалансових рахунків банку.

 

Завдання 21. ВАТ "Долина" 01.03.15 р. уклав угоду овердрафт, в якій зазначено ліміт овердрафту – 15 000 грн., умови його використання (протягом 1 місяця) та проценти (19% річних), і для нарахування відсотків використовується метод план/план. 10.04.15 р. на поточному рахунку клієнта виникло дебетове сальдо у сумі 5000грн. 10.05.15 р. на поточний рахунок клієнта надійшли кошти у сумі 6000 грн. 03.11.15. на поточному рахунку клієнта виникло дебетове сальдо у сумі 8000 грн. 05.12.15 на поточний рахунок клієнта надійшли кошти у сумі 10000 грн.

Відобразіть бухгалтерські проведення по обслуговуванню кредиту овердрафт.

 

Завдання 22. Банк «Орфей» 01.04.15 р. надав іпотечний кредит під заставу земельної ділянки (оціночна вартість 200000 грн.) на суму 180000 грн. торгівельному підприємству «Скриня», на 2 роки, під 16% річних із щомісячною сплатою відсотків та основної суми боргу. При нарахуванні відсотків використовується метод план\план.

Відобразіть в бухгалтерському обліку операцію із кредитування.

 

Завдання 23. У банку «Орфей» протягом операційного були здійснені такі валютно-обмінні операції: громадянин Іванов І.В. звернуся у банк з метою продати500 дол. США та купити гривні; громадянин Кіт Л.В. звернуся у банк з метою купити 800 дол. США за гривні.

Визначне результат за валютно-обмінними операціями банку, якщо офіційний курс долара США (до гривні): купівля 25 грн.; продаж 25,05 грн.

 

Завдання 24. Громадянин Свистун С.О. звернувся у банк з проханням здійсни­ти обмін 200 доларів США в обмінній касі банку на євро. Офіційний курс долара США становить 26,00 грн. за 1 дол. США, а євро — 29,00 грн. за 1 євро. Комісійна винагорода банку за здійснення операції становить 1%.

Відобразіть бухгалтерські проведення у банку.

 

Завдання 25. 01.02.15 р. банк «Форум» придбав 100 акції випущених банком «Орфей» номіналом 85 грн. з метою перепродажу та отримання спекулятивного доходу. 01.03.15 р. емітентом (банком «Орфей») прийнято рішення при виплату місячних дивідендів (7% річних, план\план).

02.03.15 р. банк «Форум» отримав грошове перерахування дивідендів. 08.03.15 р. вартість цінного паперу зросла до 100 грн. за цінний папір. 03.04.15 р. банк реалізував 75 акцій за ціною 100 грн. банку «Фокс». Комісійні витрати банку становили 65 грн. 10.05.15 ринкова вартість акцій знизилася до 95 грн. за акцію. 17.05.15 р. банк реалізував 25 за ціною 95 грн. Комісійні витрати банку становили 35 грн.

 

Завдання 26. Банк «Орфей» 01.11.2015 р. придбав 90 облігацій, що були емітовані АТ "Світ", у портфель цінних паперів на продаж. Ціна облігацій становила 120 грн. за цінний папір. Процентний дохід за облігацією — 11% річних від ринкової вартості (план/план).

01.12.2015 р. ринкова вартість облігації знизилася до 100 грн. за цінний папір. При цьому клас емітента визначено як клас "В" і сформовано резерв на рівні 50% від ринкової вартості цінних паперів. 03.01.2015 р. банк отримав грошове перерахування доходів за володіння борговими зобов'язаннями АТ "Світ". 02.04.16 р. банк «Орфей» реалізував 90 облігацій АТ «Світ».

 

Завдання 27. Банк «Форум» 05.11.2015 р. придбав 200 акцій, що були емітовані АТ "Зоря", у портфель цінних паперів на продаж. Ціна акції становила 70 грн. за цінний папір. 29.11.2015 р. ринкова вартість акцій зросла до 75 грн. за цінний папір. 01.12.2015 р. банк «Форум» отримав грошове перерахування дивідендів (процентний дохід за акцією — 9% річних (факт/план)).

02.12.2015 р. банк отримав грошове перерахування доходів за володіння акціями АТ "Світ". 02.04.2016р. банк «Форум» реалізував 100 акцій АТ «Світ».

 

Завдання 28. 5.01.2016 р. до банку «Форум» звернувся громадянин Ковальчук О.І. з проханням зберігати 50 акцій АТ «БРИЗ» вартістю 100 грн. протягом 3 місяців. 30.02.2016 р. звернувся громадянин Ковальчук О.І. з проханням придбати 40 облігацій ТзОВ "Світ" за ціною 90 грн. за цінний папір.

25.11.2016 р. Ковальчук О.І. вніс готівку в касу в сумі 3600 грн. 06.03.2016 р. банк придбав за дорученням клієнта 40 облігацій, однак за ціною 84 грн. за цінний папір. 07.03.2016 р. банк видав цінні папери в документарній формі громадянину Ковальчук О.І.

 

Завдання 29. Банк "Форум" 01.10.2016 р. залучив кошти у сумі 1 000 000 грн на умовах субординованого боргу шляхом випуску власних боргових цінних паперів терміном на 10 років. Складіть бухгалтерські проведення для обліку субординованого боргу у банку.

Розрахуйте величину капіталу банку з врахуванням субординованого боргу протягом усього терміну дії укладеної угоди щодо залучення коштів на умовах субординованого боргу.

 

Завдання 30. Банк «Орфей» оголосив незареєстрований статутний фонд у розмірі 500 000 акцій номіналом 20 грн. Отримано внесків на суму 800 000 грн. Банк згодом зареєстрував статутний фонд на суму 500 000 грн.

Складіть бухгалтерські проведення.

 

Завдання 31. Банк «Орфей» сформував резервний фонд величиною 13 000 000 грн., регулятивний капітал банку становить 30 000 000 грн. Яким чином банк повинен доформувати резерв.

Складіть бухгалтерські проведення.

 

Завдання 32. У банку «Орфей» було здійснено наступні операції:

- нараховано місячні відсотки за довгостроковим кредитом в поточну діяльність підприємству «Приз» на суму 2000 дол. США під 11 % річних (метод для розрахунку план/план);

- нараховано та отримано процентний дохід за 100 облігаціями, що емітовані підприємством «Світанок» і знаходяться у портфелі цінних паперів банку на продаж. Ринкова вартість облігації 110 грн. за цінний папір, дохід 13% річних від ринкової вартості (план/план);

- нараховано комісію у сумі 95 дол. США підприємству «Аркан» за здійснення операцій з конвертування валюти;

- нараховано місячні відсотки за короткостроковим кредитом в поточну діяльність громадянина Сокола Н.А. на суму 15000 грн. під 13% річних (метод для розрахунку план/план);

- отримано комісійну винагороду від підприємства "Прилуки" за розрахунково-касове обслуговування, яка сплачена готівкою у відділені банку у сумі 95 грн.

(Офіційний курс долара становив: купівля 25,15 грн. продаж 25,25 грн.).

 

Завдання 33. У банку «Орфей» було здійснено наступні операції:

- нараховано місячні відсотки за довгостроковим депозитом підприємства «Приз» на суму 2000 дол. США під 11 % річних (метод для розрахунку план/план);

- нараховано та виплачено місячні відсотки за короткостроковим депозитом комерційного банку «Світило» у сумі 100000 грн. під 12 % річних (план / план);

- нараховано відсотки за довгостроковими ощадними сертифікатами, що випущені банком на суму 5000 грн. під 12 % річних (план/план);

- сплачено комісію банку «Форум» у сумі 250 за проведенні операції із цінними паперами. Між банками встановлені прямі кореспондентські відносини;

- сплачено комісію банку «Гривня» у сумі 300 за обслуговування короткострокового кредиту на суму 30000 грн. під 11% річних. Для розрахунків використовується СЕП НБУ;

- нараховано та виплачено місячні відсотки за вкладом до запитання громадянина Сокола Н.А. на суму місячного залишку на рахунку 1500 грн. під 3% річних (метод для розрахунку план/план).

(Офіційний курс долара становив: купівля 25,05 грн. продаж 25,12 грн.).

 

Завдання 34. 02.04.2015 року у банку «Орфей» було здійснено наступні операції:

- нараховано заробітну плату у розмірі 28000 грн. працівникам банку та премію у розмірі 12000 грн. і перераховано їх на рахунки, що обслуговуються платіжними картками;

- нараховано та виплачено готівкою матеріальну допомогу економісту другої категорії Кіт О.Р. працівнику відділу цінних паперів, у зв’язку із важким матеріальним становищем сім’ї у сумі 3000 грн.

- нараховано відпускні працівникам кредитного відділу Новиковій А.Л. та Риваку О.Г. – 4500 грн. та 3800 грн. відповідно. За заявою працівників кошти перераховані на їх поточні рахунки;

- нараховано податки та обов'язкові збори до фондів соціального страхування у сумі 7800 грн. та сплачено їх на відповідні рахунки;

- видано аванс працівникові валютного відділу банку для відрядження з метою підвищення кваліфікації в установі НБУ у сумі 5500 грн.;

- видано кошти під звіт завідувачу господарськими питаннями банку на господарські витрати у сумі 2870 грн.

 

Завдання 35. Відобразіть бухгалтерськими проведеннями наступні операції банку:

- 13.04.2015р. укладено договір між банком та PR-компанією щодо розроблення маркетингової стратегії і сплачено аванс готівкою у сумі 700 грн.;

- 17.05.2015р. банком отримана розроблена стратегія та здійсненно розрахунки із PR-компанією;

- 18.04.2015 р. понесені витрати на інкасацію у сумі 7680 грн.;

- 22.04.2015р. банком запрошено аудиторську фірму «DFG» для проведення аудиту своєї діяльності з метою отримання кредиту у сумі 15000 грн, вартість послуги становила 5800 грн.;

- 27.04.2015р. з метою прийняття рішення про надання довгострокового кредиту на суму 250 тис. дол. банк звернувся до консалтингової фірми щодо отримання достовірної оцінки фінансового стану позичальник та його ринку діяльності. Вартість послуги – 6000 грн. консалтингова фірма є клієнтом банку;

- 30.04.2015 перераховано ТУ НБУ кошти за експлуатацію СЕП НБУ у сумі 1500;

- 33.04.2015р. витрати за міжміський та міжнародний телефонний зв'язок становили 1600 грн.

 

Завдання 36. Банк "Гривня" фізичній особі – громадянину Кіт М. С. 02.07.2015 р. перерахував на поточний рахунок кредит на поточні потреби на суму 18000 грн. терміном на 13 місяців під 20 % річних. Відсоткова ставка за кредит (номінальна) дорівнює середньоринковій (ефективній) на аналогічні кредити на банківському ринку. Згідно з договором, оплата процентів повинна проводитися щомісячно.

Банком отримано від клієнта прості гарантії як забезпечення кредиту у сумі 21000. При нарахуванні та сплаті процентів використовують метод "30/360". 04.08.2015 р. внаслідок несплати відсотків за кредитом та основної суми кредит, банк визнав нараховані проценти та кредит простроченими. 03.09.2015р. позичальник погасив кредит та відсотки за ним.

Складіть бухгалтерські проведення.


5. Оформлення контрольної роботи

Контрольна робота готується за допомогою редактора Word for Windows. Нумерація сторінок наскрізна із вільним розміщенням на аркуші. Формат сторінки А4 (210х297), орієнтація сторінки – «книжкова».

Основний текст оформляється шрифтом Times New Roman, 14 пт., інтервал між рядками 1, інтервал між абзацами “перед”, “після” – 0 пт., відступи “зліва”, “справа” – 0 пт.

Поля сторінки: ліве – 2,5 см., праве 1,5 см., верхнє 2,5 см., нижнє – 2,5 см. Відступ першого рядка 1,27см.

Список використаних джерел літератури необхідно оформити відповідно до чинних вимог щодо оформлення літератури у алфавітному порядку. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно до порядкового номера списку джерел. Посилання на джерело подається у квадратних дужках, із зазначенням номера сторінки, наприклад: “... відомо з [12, с. 10-11].

Оформлення структурних елементів:

- таблиці – підпис таблиці та нумерація – курсивом і вирівнюється по правій стороні аркуша, назва таблиці – Times New Roman, шрифт, 14 пт., жирний. Таблиця розташовується по всій ширині сторінки, текст таблиці 12 пт. шрифтом;

- рисунки – назва – Times New Roman, 14 пт., курсив. Рисунок розміщується по центрі сторінки. Підпис під рисунком: Рис. 1.2. Назва рисунка. Звернення до рисунку у тексті – “... показано на (рис. 1.2 )..”. Всі написи на рисунку повинні бути не менше 10 пт;

- формули – розташування по центру, нумерація по правому краю. Для набору формул використовувати вбудований у Word редактор формул.


6. Список рекомендованої літератури

1. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ № 358 від 03.10.2005 р. // www.rada.gov.ua.

2. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затверджена Постановою Правління НБУ № 480 від 20.12.2005 р. // www.rada.gov.ua.

3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р. // www.rada.gov.ua.

4. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене Постановою Правління НБУ № 375 від 31.08.2001 р. // www.rada.gov.ua.

5. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ № 358 від 03.10.2005 р. // www.rada.gov.ua.

6. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р. // www.rada.gov.ua.

7. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене Постановою Правління НБУ № 375 від 31.08.2001 р. // www.rada.gov.ua.

8. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валю­ті, затверджена Постановою Правління НБУ № 22 від 21.01.2004 р. // www.rada.gov.ua.

9. Інструкція про касові операції в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ № 337 від 14.08.2003 р. // www.rada.gov.ua.

10. Перелік документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України із зазначенням строків зберігання, затверджений Постановою Правління НБУ №601 від 8.12.2004 р. // www.rada.gov.ua.

11. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в бан­ках України, затверджене Постановою Правління НБУ № 556 від 30.12.1998 р. // www.rada.gov.ua.

12. Положення про організацію операційної діяльності у банках України, затверджене Постановою Правління НБУ № 254 від 18.06.2003 р. // www.rada.gov.ua.

13. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: Навч. посіб. / За ред. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2007. – 630 с.

14. Васюренко О.В. та ін. Облік і аудит у банках: Навч. посіб. / О.В. Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; За ред. О.В. Васюренка. — К.: Знання, 2006. — С. 426.

15. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банках України: Затв. Постановою Правління НБУ № 566 від 30.12.1998 р. // www.rada.gov.ua.

16. Кіндрацька М.М. Бухгалтерський облік в банках України. Підручник. Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К., КНЕУ, 2008. – 636 с.

17. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 4-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2007. – 630 с.

18. Закон України "Про банки і банківську діяльність" № 2121—III від 7.12.2000 р. www.rada.gov.ua.

19. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена Постановою Правління НБУ № 280 від 17.06.2004 р. // www.rada.gov.ua.

20. Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" № 2346—III від 5.04.2001 р. // www.rada.gov.ua.

21. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ № 22 від 21.01.2004 р. // www.rada.gov.ua.

22. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в націо­нальній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ № 320 від 16.08.2006 р. // www.rada.gov.ua.

23. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Прав­ління НБУ № 192 від 12.11.2003 р. // www.rada.gov.ua.

24. Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України, затверджені Постановою Правління НБУ № 123 від 8.04.2005 р. // www.rada.gov.ua.

25. Правила бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України, затверджені Постановою Правління Національного банку України № 549 від 17.11.2004 р. // www.rada.gov.ua.

26. Закон України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" № 2740—III від 20.09.2001 р. // www.rada.gov.ua.

27. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ № 435 від 15.09.2004 р. // www.rada.gov.ua.

28. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003 р. // www.rada.gov.ua.

29. Облік і аудит у банках: Підручник / А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов'яз та ін.; За заг. ред. проф. А.М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2008. – 410 с.

30. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене Постановою Правління НБУ № 516 від 03.12.2003 р. // www.rada.gov.ua.

31. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені Постановою Правління НБУ №255 від 18.06.2003 р. // www.rada.gov.ua.

32. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, депозитних операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ № 435 від 15.09.2004 р. // www.rada.gov.ua.

33. Положення про порядок формування і використання резерву для можливих утрат за кредитними операціями банків, затверджене Постановою Правління НБУ № 279 від 06.07.2000 р. // www.rada.gov.ua.

34. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені Постановою Правління НБУ №255 від 18.06.2003 р. // www.rada.gov.ua.

35. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України, затверджена Постановою Правління НБУ № 555 від 17.11.2004 р. // www.rada.gov.ua.

36. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами - та банківськими металами в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ № 495 від 20.10.2004 р. // www.rada.gov.ua.

37. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003 р. // www.rada.gov.ua.

38. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затверджена Постановою Правління НБУ № 502 від 12.12.2002 р. // www.rada.gov.ua.

39. Положення про оформлення та надання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків та інших фінансових установ і порядок їх виконання, затверджене Постановою Правління НБУ №82 від 05.03.2003 р. // www.rada.gov.ua.

40. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затверджене Постановою Правління НБУ № 325 від 6.08.2003 р. // www.rada.gov.ua.

41. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-ІУ від 23.02.2006 р. // www.rada.gov.ua.

42. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ № 358 від 03.10.2005 р. // www.rada.gov.ua.

43. Положення про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів, затверджене Постановою Правління НБУ № 561 від 17.12.2003 р. // www.rada.gov.ua.

44. Правила бухгалтерського обліку операцій з довірчого управління в банках України, затверджені Постановою Правління НБУ № 498 від 12.11.2003 р. // www.rada.gov.ua.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!