Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5080 Робоча програма з навчальної дисципліни Теорія та технології соціальної роботи

Робоча програма з навчальної дисципліни Теорія та технології соціальної роботи

« Назад

Робоча програма з навчальної дисципліни Теорія та технології соціальної роботи

для студентів галузі знань 23 «Соціальна робота»

спеціальності 231 «Соціальна робота»

освітньої програми: організатор освітньо-педагогічної діяльності в соціумі, соціальний педагог, педагог-організатор

 

2017


Зміст

Вступ. 3

1. Опис навчальної дисципліни. 3

2. Мета та завдання навчальної дисципліни. 4

3. Програма навчальної дисципліни. 7

4. Структура навчальної дисципліни ТіТСР. 13

5. Теми практичних(семінарських) занять. 18

6. Самостійна робота. 26

7. Індивідуальні завдання. 33

8. Форма підсумкового контролю успішності навчання. 33

9. Розподіл балів, які отримують студенти. 33

10. Методичне забезпечення. 34

11. Список джерел. 34

 

Вступ

Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та технології соціальної роботи», яка входить до циклу навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки, складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 23 «Соціальна робота», спеціальності 231 «Соціальна робота» та програми навчальної дисципліни «Теорія та технології соціальної роботи».

Соціальна робота належить до професій, які формуються та утверджуються для задоволення нагальних потреб суспільства і його громадян. Вона створює належні умови не лише для соціального забезпечення окремих індивідів, груп, громад, але й для розвитку їхньої спроможності вибудовувати своє життя, мобілізуючи внутрішні та зовнішні ресурси для подолання складних життєвих обставин.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність сформованих у процесі пізнавальної й практичної діяльності уявлень, концепцій, понять, які відображають закони, закономірності, принципи, тенденції розвитку соціальної роботи, обґрунтовують стратегії, моделі практики й техніки допомоги окремим особам, сім’ям, групам, спільнотам та організаціям у випадку виникнення у них соціальних та особистих труднощів; комплекс способів і дій, спрямованих на встановлення, збереження чи покращання соціального функціонування об’єкта (індивіда, групи, громади), а також на попередження негативних соціальних процесів.

1. Опис навчальної дисципліни

Таблиця 1

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів 15

23 «Соціальна робота»

нормативна

231 «Соціальна робота»

Модулів 4

«Соціальна робота»

Рік підготовки 1,2

Змістових модулів 3

Семестр 2,3,4

ІНДЗ: є

Лекції 88 год.

Загальна кількість годин 450

Практичні (семінари) 86 год.

Тижневих годин

(для денної форми навчання):

Аудиторних:

2 сем. –3,5 год/т.,

3 сем.– 3,5 год/т.,

4 сем – 4 год/т.

самостійної роботи: 5,5 год/т.

бакалавр

Самостійна робота 248 год.

консультації 28 год.

Форма контролю:

заліки – 2,3 семестри

екзамен - 4 семестр.

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

2.1. Мета вивчення курсу – дати студентам цілісне уявлення про основи соціальної роботи як теорії, практики, навчальної дисципліни та сфери професійної діяльності; ознайомити майбутніх соціальних працівників із основними характеристиками загальних, міждисциплінарних та конкретних соціальних технологій та технологій соціальної роботи й сформувати готовності до їх використання на практиці в роботі з різними групами населення та в різних сферах життєдіяльності суспільства.

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія та технології соціальної роботи» є:

– формування цілісного уявлення про предмет, основні теоретичні засади соціальної роботи, її місце в суспільстві;

– ознайомлення студентів із сутністю, специфікою об’єктів і суб’єктів соціальної роботи; життєвими реаліями різних цільових груп користувачів; функціоналом державних та недержавних організацій, що надають соціальні послуги різним категоріям клієнтів;

– оволодіння умінням аналізувати та оцінювати ситуації, чітко визначати шляхи й способи оптимального вирішення соціальних проблем, обирати відповідний інструментарій для здійснення соціальної діяльності;

– розкриття актуальної проблематики сучасних моделей організації соціальної та соціально-педагогічної роботи, які склалися в Україні і за її межами;

– ознайомлення студентів – майбутніх соціальних працівників – з теорією та методологією соціальної роботи, її основними принципами, цінностями та завданнями; розкриття специфіки використання технологій соціальної роботи у різних сферах життєдіяльності суспільства та з різними категоріями;

– ознайомлення з організаційно-практичними аспектами щодо соціальної інтеграції, соціалізації груп та індивідів; проведення консультаційних та профілактичних заходів з об’єктами соціальної роботи;

– формування у студентів фахової компетентності та навичок практичної роботи з використанням засвоєних загальних та спеціальних технологій, методів та прийомів.

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– сутність соціальної роботи як теорії, практики, навчальної дисципліни та сфери професійної діяльності;

– характеристики базових теорій соціальної роботи;

– зміст і спрямованість соціальної політики держави;

– сутність та основні категорії, об’єкт і предмет соціальної роботи, характеристику різних категорій людей, які потребують соціальної допомоги;

– специфічні особливості об’єктів та суб’єктів соціальної роботи; систему державних і недержавних установ, соціальних інституцій та служб, що здійснюють соціальну роботу, їх організаційну структуру;

– основні напрями, інструментарій соціальної роботи, різні організаційні форми, методи та прийоми соціально-педагогічного впливу на особистість; особливості методів індивідуальної, групової соціальної роботи та роботи в громаді;

– зміст нормативно-правового забезпечення соціальної роботи і соціально-педагогічної діяльності;

– сутність і характеристики загальних технологій соціальної роботи й технологій організації соціальної роботи з різними групами клієнтів;

– специфіку соціальних проблем, соціальної структури й процесів на рівні суспільства та громади; соціальних аспектів розвитку громад, механізми розробки й оцінки соціальних проектів;

– вітчизняний та світовий досвід соціальної роботи та соціально-педагогічної діяльності.

вміти:

– використовувати теоретичні знання у вирішенні професійних завдань; застосовувати базові теорії соціальної роботи у практичній діяльності;

– диференціювати зміст діяльності відповідно до різних об’єктів, суб’єктів та напрямів соціальної роботи;

– збирати та систематизувати інформацію про соціальні проблеми дітей, підлітків, молоді, сімей, осіб з обмеженими можливостями, інших вразливих категорій населення; прогнозувати напрям їх продуктивної діяльності;

– добирати та адаптувати відповідно до мети, особливостей клієнтів і реальної ситуації технології соціально-педагогічної роботи, методи та прийоми реалізації завдань соціальної роботи відповідно до запитів та потреб груп клієнтів;

– використовувати ефективні засоби комунікації в соціальній взаємодії з об’єктами (клієнтами) соціальної роботи; будувати технології соціально-педагогічної взаємодії з різними соціальними інститутами, групами клієнтів.

– надавати допомогу сім’ї і традиційним інститутам виховання, виконуючи роль посередницької ланки між ними та особистістю; взаємодіяти з батьками, іншими референтними особами, фахівцями соціальних служб в інтересах індивідуального розвитку дітей, молоді, інших уразливих категорій громадян;

– здійснювати корекційний вплив на дітей та молодь, які знаходяться у кризових станах та складних життєвих обставинах, надавати соціально-психологічну підтримку дітям і дорослим, іншим категоріям клієнтів, які опинилися у скрутній соціальній ситуації;

– забезпечути клієнтам доступ до відповідних ресурсів та служб підтримки, необхідних для реагування на проблеми, що виникають в складних життєвих обставинах;

– оцінювати критичні стани та ризики, які можуть виникати у клієнтів та надати відповідну допомогу, включаючи кризове втручання та направлення (переадресацію) до закладів, які надають фінансову та юридичну допомогу, медичне лікування та інші послуги;

– застосовувати діюче законодавство з соціальних питань в інтересах вразливих категорій населення.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Соціальна робота як взаємозвязок теорії і практики. Характеристика базових теорій та моделей соціальної роботи.

Тема 1.1 (1). Розвиток соціальної роботи як сфери практичної фахової діяльності, галузі науки та навчальної дисципліни. Тезаурус соціальної роботи.

Сутність поняття «соціальна робота». Предмет, мета та завдання соціальної роботи. Змістова характеристика соціальної роботи. Соціальна робота в системі наук. Зміст соціальної роботи як навчальної дисципліни. Зв’язок соціальної роботи з іншими науками та галузями суспільної практики.

Поняття тезаурусу соціальної роботи. Групи понять і категорій соціальної роботи. Запозичені поняття та категорії соціальної роботи. Зміст загальних понять і категорій соціальної роботи. Характеристика специфічних понять і категорій соціальної роботи.

Тема 1.2 (2). Об’єкти та суб’єкти, закономірності й принципи соціальної роботи.

Характеристика об’єктів соціальної роботи (їх класифікація) та суб’єктів (що надають послуги та їх споживають) соціальної роботи. Система закономірностей та принципів в соціальній роботі та соціально-педагогічній діяльності. Закономірності (як істотні повторювальні зв’язки) діяльності органів соціального захисту державного, регіонального, локального рівня. Принципи соціальної роботи як основоположні ідеї, положення, правила і норми поведінки органів соціальної роботи. Роль принципів в здійсненні соціально-педагогічної діяльності. Методичні, організаційно-розпорядчі (соціально-технологічна компетентність педагогів, стимулювання, контроль і перевірка), соціально-політичні (державний підхід, гуманізм і демократизм, законність і справедливість дій соціального працівника), психолого-педагогічні (комплексний підхід, індивідуальний підхід, цілеспрямованість та адресність).

Тема 1.3 (3). Філософсько-етичні засади соціальної роботи. Цінності та етичні принципи соціальної роботи.

Філософія і соціальна робота. Парадигми філософії соціальної роботи. Філософські цінності соціальної роботи. Людина в концепціях соціальної роботи: динаміка пізнання «людини – нужденної» в соціальній роботі. Людина-допомагаюча – філософські підстави альтруїстської поведінки.Значення етики для соціальної роботи. Фахові цінності(морально-етичні орієнтири діяльності) та принципи в соціальній роботі. Моделі прийняття рішень в соціальній роботі: патерналістська, інструментальна, контрактна, персональна. Професійні межі соціальної роботи та специфіка їх встановлення між фахівцем та клієнтом. Етичні стандарти соціальної роботи: міжнародний та вітчизняний контекст.

Тема 1.4 (4) Політико-правові засади соціальної роботи.

Соціальна робота та її соціально-політичний контекст. Взаємозв’язок соціальної політики і соціальної роботи. Соціальна робота як один із інструментів реалізації соціальної політики. Вплив соціальної роботи та соціальних працівників на соціальну політику в державі. Соціальна робота як інститут громадянського суспільства. Правове регулювання соціальної роботи за кордоном. Короткий огляд вітчизняного законодавства, що регулює питання соціальнї роботи.

Тема 1.5 (5). Передумови виникнення теорії соціальної роботи в зарубіжних країнах та Україні. Парадигми та теорії соціальної роботи.

Соціальна робота як парадигмальна теорія і практика. Сутність поняття «теорія соціальної роботи». Взаємозвязок теорії і практики соціальної роботи. Еволюція теорій та моделей соціальної роботи. Класифікація теорій соціальної роботи за спорідненістю із соціально-гуманітарними науками: психологічні теорії соціальної роботи, соціологічні теорії соціальної роботи, комплексні (біопсихосоціальні) теорії соціальної роботи.

Тематичний блок 1.6. Застосування психологічних теорій у соціальній роботі.

Тема 1.6.1 (6). Психодинамічна модель соціальної роботи.

Історія психоаналізу. Напрями сучасного психоаналізу (его-психологія, психологія об’єктних стосунків, психологія самості (Я-психологія), структурний психоаналіз). Основні теорії, які покладені в основу психодинамічної моделі: психоаналітична теорія З.Фройда, концепція психосоціального розвтку людини у суспільстві Е.Еріксона.

Психодинамічна психологія і терапія в практиці психосоціальної роботи. Специфіка використання психодинамічного підходу в практичній роботі з різними групами клієнтів. Ключові техніки психодинамічної моделі: перенесення, контрперенесення, інтерпретації в індивідуальній та груповій роботі з клієнтами.

Тема 1.6.2 (7). Когнітивно-біхевіористські (поведінкові) теорії й моделі соціальної роботи.

Характеристика когнітивних підходів у психології та соціальній роботі: раціонально-емотивна терапія (А.Елліс), когнітивна терапія А. Бека, реальнісна терапія В. Глассера. Найпоширеніші техніки у рамках когнітивного підходу: обговорення і спростування ірраціональних переконань, когнітивне домашнє завдання, раціонально-емотивна уява, рольова гра, „атака на страх”; усвідомлення і реєстрація, щоденний запис, узагальнення, аналіз автоматичних хворобливих думок; семикрокова модель реальнісної терапії.

Характеристика основних підходів біхевіоризму: класичне обумовлення (Д. Уотсон), оперантне обумовлення (Б. Скіннер), соціальне научіння (А. Бандура). Найпоширеніші техніки у рамках біхевіористського підходу: принцип реципроктного (поступового) гальмування; поведінковий контракт; соціальне моделювання; тренінги вмінь; символічна економіка. Використання технік у практичній соціальній роботі. Особливості когнітивно-біхевіористської моделі соціальної роботи.

Тема 1.6.3(8). Гуманістично-екзистенційні підходи (моделі) в соціальній роботі.

Характеристика основних підходів гуманістичної теорії: теоретичні розробки К.-Р.Роджерса, А.Маслоу. Концепція гештальттерапії Ф.Перлза. Основні техніки гештальттерапії. Особливості уявлення гуманістичної психології про людину. Соціальна спрямованість гуманістичних підходів. Основні теоретичні засади гуманістично-екзистенційної моделі соціальної роботи.

Позиції основних засновників екзистенціалізму: ірраціоналізм Ф.Ніцше, феноменологія Е.Гуссерля. Виникнення, розвиток та основні позиції екзистенційної теорії. „Буття-у-світі” як основний принцип з позицій екзистенціоналізму. Основні складові особистості з позицій екзистенціоналізму (Р.Мей, В.-Е.Франкл, Ж.-П.Сартр). Логотерапія та бібліотерпія як методи втручання в екзистенціоналізмі. Вплив екзистенціоналізмі на практику соціальної роботи. Принципи діяльності соціального працівника в роботі з клієнтом з точки зору гуманістичної теорії.

Тематичний блок 1.7. Застосування соціологічних теорій у соціальній роботі

Тема 1.7.1(9). Системна модель соціальної роботи. Соціально-екологічний підхід та практики в соціальній роботі (т.зв. зелена соціальна робота).

Поняття системи у філософському вимірі. Історія розвитку теорії систем. Базисні системи, що функціонують у соціальній роботі. Види систем залежно від взаємозв’язків із зовнішнім середовищем. Види інформаційних зв’язків компонентів системи (позитивні, негативні). Характеристика соціальних систем (еквіфінальність, мультифінальність, диференціація). Синергія та гомеостаз соціальних систем. Вплив системної моделі на практику соціальної роботи.

Основна ідея екологічної моделі соціальної роботи. Концепції, на яких ґрунтується практичне здійснення роботи в рамках екологічної моделі (концепція життєвого стресу, концепція протистояння, концепція життєвої ніші та ареалу, концепція родинності, концепція навичок). Характеристика методів (підходів) в рамках соціально-екологічної моделі (метод сімейного центру, метод навичок, метод життєвої моделі, модель екосистем). Функції соціальних працівників, які діють у межах екологічної моделі. «Зелена» соціальна робота.

Тема1.7.2 (10). Соціально-радикальна модель. Використання у соціальній роботі феміністичних підходів і практик.

Основні складові радикальної моделі соціальної роботи. Розвиток свідомості клієнта як провідна ідея радикального підходу в соціальній роботі. Переваги і недоліки соціально-радикальної моделі.

Сутність феміністських підходів в практиці соціальної роботи. Практика феміністичних підходів. Проблема дискримінації різних клієнтів при наданні соціальних послуг. Шляхи досягнення більш повної рівності за ознакою статі в організаціях, що займаються соціальною роботою

Тематичний блок 1.8. Застосування комплексних (власних) теорій та моделей у соціальній роботі

Тема 1.8.1(11). Теорія кризового втручання в соціальній роботі.

Відмінність понять «криза», «конфлікт», «стресс» та «фрустрація». Причини та різновиди кризи. Загальна характеристика кризового втручання як методу професійної практики в соціальній роботі. Виникнення і розвиток методу кризового втручання в діяльності соціальних служб країн Заходу. Техніки, характерні для кризового консультування (методика вербалізації емоційних станів, програвання взаємних ролей, інструкція (порада), методика опосередкованого спілкування, сімейне обговорення, техніка формування навичок і вмінь). Інтенсивний догляд (опіка) як метод кризового втручання. Вимоги до соціальних працівників, що працюють з кризовими випадками.

Тема 1.8.2(12) Зосереджена на завданні модель соціальної роботи.

Зосереджена на завданні робота: загальна характеристика моделі практики соціальної роботи. Характеристика складових етапу вивчення проблеми: сканування проблеми, дослідження подробиць, визначення пріоритетів. Характеристика етапу узгодження мети і часових меж роботи. Характеристика етапу виконання завдання. Використання елементів зосередженої на завданні моделі в практиці соціальної роботи.

Тема 1.8.3(13) Імпаурмент/наснаження й активізація як базові моделі й практики в сучасній соціальній роботі. Парадигма сталого розвитку – інноваційний підхід у соціальній роботі.

Імпауермент як багатовимірний соціальний процес, що допомагає людині знайти можливості контролювати власне життя, актуалізувавши певні ресурси, «силу», «енергію» і т. д. Теорія імпаурменту як теоретичне підґрунтя сучасної соціальної роботи. Зародження імпауерменту як теоретичної концепції у працях Фрейре. Трактування поняття «імпаурмент» в працях Д. Джонсона, Е. Джонсон- Холубек, Дж. Дьюї, Д. Колба, Д. Латишина, К. Мелландера, Д. Гершона і Г. Страуба. Основні принципи техніки/моделі імпауерменту. Наснаження й активізація особистості, родини, громади.

Теорія сталого розвитку як альтернатива парадигмі економічного зростання. Основні поняття, етапи формування, принципи та складові сталого розвитку та стратегії сталого розвитку. Компонети соціальної складової сталого розвитку: орієнтація на людину, збереження стабільності соціальних і культурних систем, справедливий розподіл благ, збереження культурного капіталу і різноманіття. Використання теорії сталого розвитку в соціальній роботі.

Тема 1.8.4(14) Сімейна терапія та психосоціальна терапія як ефективні моделі соціальної роботи в сучасних умовах.

Історія становлення і мета сімейної терапії. Напрями сімейної терапії (структурний, стратегічний, когнітивно-біхевіористський, екзистенційний). Теоретичні положення, характерні для сімейної терапії. Етапи сімейної терапії. Техніки сімейної терапії: інсценування, фокусування, посилення напруги.

Виділення соціальних та психологічних проблем клієнта як основа психосоціальної терапії. Ключові процеси психосоціальної терапії. Відмінність психосоціальної терапії та психотерапії. Бесіда як центральний метод психосоціальної терапії. Модифікація індивідуального сприйняття як мета психосоціальної терапії.

Тема 1.8.5 (15). Адаптивно-соціалізаційна концепція соціальної роботи.

Сучасні концепції соціалізації особистості. Поняття, види та основні механізми соціалізації (імпритінг, наслідування, ідентифікація, рефлексія, інтеріоризація, екстеріоризація). Взаємозв’язок процесу адаптації і соціалізації. Подібності й відмінності процесів: наукова полеміка. Адаптивно - розвивальна концепція соціалізації: а) розгляд соціалізації як взаємодії людей; б) адаптивно-розвиваюча модель соціалізації, в) адаптивно-соціалізаційна теорія. Особливості соціально-педагогічної роботи на різних етапах життєдіяльності особистості, соціальне виховання, ресоціалізація.

4. Структура навчальної дисципліни ТіТСР

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

 

Усього

у тому числі

 

Лек.

Практ.

Конс.

Сам. роб.

 

1

2

3

4

5

6

 

Змістовий модуль 1. Соціальна робота як взаємозвязок теорії і практики. Характеристика базових теорій та моделей соціальної роботи

 

Тема 1.1 (1) Розвиток соціальної роботи як сфери практичної фахової діяльності, галузі науки та навчальної дисципліни. Тезаурус соціальної роботи

11

2

2

1

6

 

Тема 1.2 (2) Об’єкти та суб’єкти, закономірності й принципи соціальної роботи.

11

2

2

1

6

 

Тема 1.3 (3) Філософсько-етичні засади соціальної роботи. Цінності та етичні принципи соціальної роботи

10

2

2

-

6

 

Тема 1.4 (4) Політико-правові засади соціальної роботи

10

2

2

-

6

 

Тема 1.5 (5). Передумови виникнення теорії соціальної роботи в зарубіжних країнах та Україні. Парадигми та теорії соціальної роботи.

11

2

2

1

6

 

Тематичний блок 1.6. Застосування психологічних теорій у соціальній роботі.

Тема 1.6.1 (6). Психодинамічна модель соціальної роботи.

10

2

2

-

6

 

Тема 1.6.2 (7). Когнітивно-біхевіористські (поведінкові) теорії й моделі соціальної роботи

11

2

2

1

6

 

Тема 1.6.3(8). Гуманістично-екзистенційні підходи (моделі) в соціальній роботі

11

2

2

1

6

 

Тематичний блок 1.7. Застосування соціологічних теорій у соціальній роботі

Тема 1.7.1(9). Системна модель соціальної роботи. Соціально-екологічний підхід та практики в соціальній роботі (т.зв. зелена соціальна робота)

11

2

2

1

6

 

Тема1.7.2 (10). Соціально-радикальна модель. Використання у соціальній роботі феміністичних підходів і практик

11

2

2

1

6

 

Тематичний блок 1.8. Застосування інших (власних) теорій та моделей у соціальній роботі

Тема 1.8.1(11) Теорія кризового втручання в соціальній роботі.

10

2

2

-

6

 

Тема 1.8.2(12) Зосереджена на завданні модель соціальної роботи

11

2

2

1

6

 

Тема 1.8.3(13) Імпаурмент/наснаження й активізація як базові моделі й практики в сучасній соціальній роботі. Парадигма сталого розвитку – інноваційний підхід у соціальній роботі.

10

2

2

-

6

 

Тема 1.8.4(14) Сімейна терапія та психосоціальна терапія як ефективні моделі соціальної роботи в сучасних умовах

11

2

2

1

6

 

Тема 1.8.5 (15). Адаптивно-соціалізаційна концепція соціальної роботи

10

2

2

-

6

 

Разом за змістовим модулем 1

159

30

30

9

90

Змістовий модуль 2. Теоретичні засади технологізації соціальної роботи. Загальні (функціональні) технології соціальної/соціально-педагогічної роботи.

 

Тема 2.1. (16) Загальна характеристика провідних методів та форм соціальної роботи

11

2

2

1

6

 

Тема 2.2. (17) Стратегії втручання (інтервенції) в соціальній роботі

11

2

2

1

6

 

Тема 2.3.(18) Індивідуальна соціальна робота. Ведення випадку в соціальній роботі

17

4

4

-

9

 

Тема 2.4. (19) Теорія і практичні моделі групової соціальної роботи

18

4

4

-

10

 

Тема 2.5. (20) Сучасні підходи до розуміння громади. Змістові компоненти соціальної роботи в громаді.

11

2

2

1

6

 

Тема 2.6.(21) Технологія як спосіб організації соціальної роботи йсоціально-педагогічної діяльності та умова їхоптимізації.

11

2

2

1

6

 

Тема 2.7.(22) Технологія та методи соціально-діагностичної роботи. Експертиза та оцінка ефективності соціальної роботи

11

2

2

1

6

 

Тема 2.8.(23) Технології профілактичної роботи соціального працівника/соціального педагога

11

2

2

1

6

 

Тема 2.9.(24) Соціальна терапія і технології її здійснення

11

2

2

1

6

 

Тема 2.10.(25) Технології соціальної абілітації та реабілітації

11

2

2

1

6

 

Тема 2.11. (26). Технології соціального та соціально-психологічного консультування та посередницької діяльності.

16

4

2

1

9

 

Тема 2.12. (27). Технології зв’язку з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ в соціальній роботі.

11

2

2

1

6

 

Тема 2.13. (28). Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі.

11

2

2

1

6

 

Разом за змістовим модулем 1

161

32

30

11

88

 

Змістовий модуль 3. Особливості соціальної роботи з різними категоріями населення в різних сферах життєдіяльності

 

Тема 3.1.(29). Технології сімейно-орієнтованої соціальної роботи. Оцінка потреб дитини та сім’ї

17

4

4

-

9

 

Тема 3.2 (30). Соціальна робота щодо запобіганню насильству в сім’ї та жорстокому поводженню з дітьми.

11

2

2

1

6

 

Тема 3.3.(31) Технології соціальної (соціально-педагогічної) роботи з особами з інвалідністю та їхніми сім’ями.

11

2

2

1

6

 

Тема 3.4.(32) Особливості соціально-педагогічної роботи в освітньо-виховних закладах

17

4

4

-

 9

 

Тема 3.5.(33) Технології соціальної роботи з молоддю.

11

2

2

1

6

 

Тема 3.6.(34) Технології соціальної роботи з жінками

11

2

2

1

6

 

Тема 3.7.(35). Специфіка соціальної роботи з людьми похилого віку та пенсіонерами.

11

2

2

1

6

 

Тема 3.8.(36). Соціальна спрямованість діяльності неурядових організацій. Волонтерство як ресурс соціальної роботи.

11

2

2

1

6

 

Тема 3.9.(37). Соціальне проектування та впровадження соціальних проектів

19

4

4

1

10

 

Тема 3.10.(38). Професійна деформація особистості соціального працівника та прийоми й техніки попередження й подолання професійного (емоційного) вигорання фахівців соціальної сфери.

11

2

2

1

6

 

Разом за змістовим модулем 1

130

26

26

8

70

 

Усього годин

450

88

86

28

248

 

5. Теми практичних (семінарських) занять

 

Замовити готові семінарські роботи можна тут!

 

№ з/п

Тема

К-сть годин

Змістовий модуль 1. Соціальна робота як взаємозвязок теорії і практики. Характеристика базових теорій та моделей соціальної роботи.

1

Тема 1.1 (1). Розвиток соціальної роботи як сфери практичної фахової діяльності, галузі науки та навчальної дисципліни. Тезаурус соціальної роботи.

1. Сутність поняття «соціальна робота».

2. Предмет, мета та завдання соціальної роботи.

3. Змістова характеристика соціальної роботи.

4. Соціальна робота в системі наук. Зв’язок соціальної роботи з іншими науками та галузями суспільної практики.

5. Зміст соціальної роботи як навчальної дисципліни.

6. Поняття тезаурусу соціальної роботи.

7. Групи понять і категорій соціальної роботи:

а) запозичені поняття та категорії соціальної роботи;

б) зміст загальних понять і категорій соціальної роботи.

в) характеристика специфічних понять і категорій соціальної роботи.

2

2

Тема 1.2 (2). Об’єкти та суб’єкти, закономірності й принципи соціальної роботи.

1. Об’єкти та суб’єкти соціальної роботи. Поняття «клієнта» соціальної роботи.

2. Система закономірностей та принципів в соціальній роботі та соціально-педагогічній діяльності.

2.1. Закономірності діяльності органів соціального захисту державного, регіонального та локального рівня.

2.2. Роль принципів у реалізації соціально-педагогічної діяльності/соціальної роботи.

2.3. Методологічні, організаційно-розпорядчі, соціально-політичні, психолого-педагогічні принципи соціальної роботи.

2

3

Тема 1.3 (3). Філософсько-етичні засади соціальної роботи. Цінності та етичні принципи соціальної роботи

1. Філософія і соціальна робота. Парадигми філософії соціальної роботи.

2. Філософські цінності соціальної роботи.

3. Людина в концепціях соціальної роботи: динаміка пізнання «людини – нужденної» в соціальній роботі. Людина-допомагаюча – філософські підстави альтруїстської поведінки.

4. Значення етики для соціальної роботи.

5. Фахові цінності (морально-етичні орієнтири діяльності) та принципи в соціальній роботі.

6. Моделі прийняття рішень в соціальній роботі: патерналістська, інструментальна, контрактна, персональна.

7. Професійні межі соціальної роботи та специфіка їх встановлення між фахівцем та клієнтом.

8. Етичні стандарти соціальної роботи: міжнародний та вітчизняний контекст.

2

4

Тема 1.4 (4) Політико-правові засади соціальної роботи.

1. Соціальна робота та її соціально-політичний контекст.

2. Взаємозв’язок соціальної політики і соціальної роботи.

3. Соціальна робота як один із інструментів реалізації соціальної політики. Вплив соціальної роботи та соціальних працівників на соціальну політику в державі.

4. Соціальна робота як інститут громадянського суспільства.

5. Правове регулювання соціальної роботи за кордоном.

6. Короткий огляд вітчизняного законодавства, що регулює питання соціальнї роботи.

2

5

Тема 1.5 (5). Передумови виникнення теорії соціальної роботи в зарубіжних країнах та Україні. Парадигми та теорії соціальної роботи.

1. Сутність поняття «теорія соціальної роботи».

2. Взаємозв’язок теорії і практики соціальної роботи.

3. Еволюція теорій і моделей соціальної роботи.

4. Сучасні класифікації теорій і моделей соціальної роботи.

5. Психологічно орієнтовані теорії (моделі) соціальної роботи (психодинамічна, когнітивно-біхевіористська та гуманістично-екзистенційна моделі).

6. Соціологічно орієнтовані теорії (моделі) соціальної роботи (системна теорія, соціально-екологічна теорія, соціально-радикальна модель, фемініські підходи).

7. Специфіка використання на практиці комплексних (власних) теорій і моделей соціальної роботи (кризово-інтервентна концепція, зосереджена на завданні модель соціальної роботи, імнауермент та активізація, адаптивно-соціалізаційна концепція).

2

6

Тематичний блок 1.6. Застосування психологічних теорій у соціальній роботі.

Тема 1.6.1 (6). Психодинамічна модель соціальної роботи

1. Структурна концепція психічної діяльності З.Фрейда. Компоненти психіки людини (Воно, Я, Над-Я).

2. Історія становлення та напрями сучасного психоаналізу (его-психологія, психологія об’єктних стосунків, психологія самості (Я-психологія), структурний психоаналіз).

3. Психоаналітична концепція соціалізації особистості. Значення здобутого у ранньому дитинстві психічного досвіду для розвитку особистості.

4. Концепція психосоціального розвитку людини у суспільстві Е. Еріксона. Форми психологічного захисту (витіснення, проекція, раціоналізація, формування реакцій, сублімація).

5. Ключові техніки психодинамічної моделі: перенесення, контрперенесення, інтерпретації в індивідуальній та груповій роботі з клієнтами.

2

7

Тема 1.6.2 (7). Когнітивно-біхевіористські (поведінкові) теорії й моделі соціальної роботи

1. Характеристика когнітивних підходів у психології та соціальній роботі: раціонально-емотивна терапія А.Елліс, когнітивна терапія А. Бека, реальнісна терапія В. Глассера.

2. Характеристика найпоширеніших технік у рамках когнітивного підходу: обговорення і спростування ірраціональних переконань, когнітивне домашнє завдання, раціонально-емотивна уява, рольова гра, «атака на страх»; усвідомлення і реєстрація, щоденний запис, узагальнення, аналіз автоматичних хворобливих думок; семикрокова модель реальнісної терапії.

3. Характеристика основних підходів біхевіоризму: класичне обумовлення (Д. Уотсон), оперантне обумовлення (Б. Скіннер), соціальне научіння (А. Бандура).

4. Характеристика найпоширеніших технік у межах біхевіористського підходу: принцип реципроктного (поступового) гальмування; поведінковий контракт; соціальне моделювання; тренінги вмінь; символічна економіка. Використання технік у практичній соціальній роботі.

5. Особливості когнітивно-біхевіористської моделі соціальної роботи.

2

8

Тема 1.6.3(8). Гуманістично-екзистенційні підходи (моделі) в соціальній роботі

1. Основні теоретичні засади гуманістично-екзистенційної моделі соціальної роботи.

2. Характеристика основних підходів гуманістичної теорії: теоретичні розробки К.-Р.Роджерса, А.Маслоу.

3. Концепція гештальттерапії Ф.Перлза. Основні техніки гештальттерапії.

4. Особливості уявлення гуманістичної психології про людину. Соціальна спрямованість гуманістичних підходів.

5. Позиції основних засновників екзистенціалізму: ірраціоналізм Ф.Ніцше, феноменологія Е.Гуссерля.

6. Виникнення, розвиток та основні позиції екзистенційної теорії. «Буття-у-світі» як основний принцип з позицій екзистенціоналізму.

7. Основні складові особистості з позицій екзистенціоналізму (Р.Мей, В.-Е.Франкл, Ж.-П.Сартр).

8. Логотерапія та бібліотерпія як методи втручання в екзистенціоналізмі.

9. Принципи діяльності соціального працівника в роботі з клієнтом з точки зору гуманістичної теорії.

2

9

Тематичний блок 1.7. Застосування соціологічних теорій у соціальній роботі

Тема 1.7.1(9). Системна модель соціальної роботи. Соціально-екологічний підхід та практики в соціальній роботі (т.зв. «зелена соціальна робота»)

1. Історія розвитку теорії систем.

2. Базисні системи, що функціонують у соціальній роботі. Види систем залежно від взаємозв’язків із зовнішнім середовищем.

3. Характеристика соціальних систем (еквіфінальність, мультифінальність, диференціація). Синергія та гомеостаз соціальних систем.

4. Вплив системної моделі на практику соціальної роботи.

5. Основна ідея екологічної моделі соціальної роботи.

6. Концепції, на яких ґрунтується практичне здійснення роботи в рамках соціально-екологічної моделі (концепція життєвого стресу, концепція протистояння, концепція життєвої ніші та ареалу, концепція родинності, концепція навичок).

7. Характеристика методів (підходів) в рамках соціально-екологічної моделі (метод сімейного центру, метод навичок, метод життєвої моделі, модель екосистем).

8. Функції соціальних працівників, які діють у рамках соціально-екологічної моделі.

2

10

Тема 1.7.2 (10). Соціально-радикальна модель. Використання у соціальній роботі феміністичних підходів і практик

1. Основні складові радикальної моделі соціальної роботи.

2. Розвиток свідомості клієнта як провідна ідея радикального підходу в соціальній роботі.

3. Переваги й недоліки соціально-радикальної моделі.

4. Сутність феміністських підходів в практиці соціальної роботи.

5. Проблема дискримінації різних клієнтів при наданні соціальних послуг.

6. Шляхи досягнення більш повної рівності за ознакою статі в організаціях, що займаються соціальною роботою.

2

11

Тематичний блок 1.8. Застосування комплексних (власних) теорій та моделей у соціальній роботі

Тема 1.8.1(11) Теорія кризового втручання в соціальній роботі.

1. Відмінність понять «криза», «конфлікт», «стресс» та «фрустрація».

2. Причини та різновиди кризи.

3. Загальна характеристика кризового втручання як методу професійної практики в соціальній роботі. Виникнення і розвиток методу кризового втручання в діяльності соціальних служб країн Заходу.

4. Техніки, характерні для кризового консультування (методика вербалізації емоційних станів, програвання взаємних ролей, інструкція (порада), методика опосередкованого спілкування, сімейне обговорення, техніка формування навичок і вмінь).

5. Інтенсивний догляд (опіка) як метод кризового втручання.

6. Вимоги до соціальних працівників, що працюють з кризовими випадками.

2

12

Тема 1.8.2(12) Зосереджена на завданні модель соціальної роботи

1. Зосереджена на завданні робота: загальна характеристика цієї моделі практики соціальної роботи.

2. Характеристика складових етапу вивчення проблеми: сканування проблеми, дослідження подробиць, визначення пріоритетів.

3. Характеристика етапу узгодження мети і часових меж роботи.

4. Характеристика етапу виконання завдання.

5. Використання елементів зосередженої на завданні моделі в практичній соціальної роботи.

2

13

Тема 1.8.3(13) Імпаурмент/наснаження й активізація як базові моделі й практики в сучасній соціальній роботі. Парадигма сталого розвитку – інноваційний підхід у соціальній роботі.

1. Імпауермент як багатовимірний соціальний процес.

2. Імпаурмент як теоретичне підґрунтя сучасної соціальної роботи.

3. Зародження імпауерменту як теоретичної концепції у працях Фрейре.

4. Розгляд концепції «імпаурмент» в працях Д. Джонсона, Е. Джонсон- Холубек, Д. Колба, Д. Латишина, К. Мелландера, Д. Гершона і Г. Страуба.

5. Основні принципи технології імпауерменту.

6. Наснаження й активізація особистості, родини.

7. Теорія сталого розвитку як альтернатива парадигмі економічного зростання. Основні поняття, етапи формування, принципи та складові сталого розвитку та стратегії сталого розвитку.

8. Компонети соціальної складової сталого розвитку.

9. Особливості використання положень парадигми сталого розвитку в соціальній роботі.

2

14

Тема 1.8.4 (14) Сімейна терапія та психосоціальна терапія як ефективні моделі соціальної роботи в сучасних умовах

1. Історія становлення і мета сімейної терапії.

2. Напрями сімейної терапії (структурний, стратегічний, когнітивно-біхевіористський, екзистенційний). Теоретичні положення, характерні для сімейної терапії.

3. Етапи сімейної терапії.

4. Техніки сімейної терапії: інсценування, фокусування, посилення напруги.

5. Виділення соціальних та психологічних проблем клієнта як основа психосоціальної терапії.

6. Ключові процеси психосоціальної терапії. Відмінність психосоціальної терапії та психотерапії.

7. Бесіда як центральний метод психосоціальної терапії. Модифікація індивідуального сприйняття як мета психосоціальної терапії.

2

15

Тема 1.8.5 (15). Адаптивно-соціалізаційна концепція та соціально-педагогічна модель соціальної роботи

1. Сучасні концепції соціалізації особистості.

2. Поняття, види та основні механізми соціалізації (імпритінг, наслідування, ідентифікація, рефлексія, інтеріоризація, екстеріоризація).

3. Взаємозв’язок процесу адаптації і соціалізації. Подібності й відмінності процесів: наукова полеміка.

4. Адаптивно-розвивальна концепція соціалізації: а) розгляд соціалізації як взаємодії людей; б) адаптивно-розвиваюча модель соціалізації, в) адаптивно-соціалізаційна теорія.

5. Особливості соціально-педагогічної роботи на різних етапах життєдіяльності особистості, соціальне виховання, ресоціалізація.

2

Разом за змістовим модулем 1

30

6. Самостійна робота

 

Замовити готові самостійні роботи можна тут!

 

№ з/п

Тема

Кількість годин

Змістовий модуль 1. Соціальна робота як взаємозвязок теорії і практики. Характеристика базових теорій та моделей соціальної роботи.

1

Тема 1.1 (1). Розвиток соціальної роботи як сфери практичної фахової діяльності, галузі науки та навчальної дисципліни. Тезаурус соціальної роботи.

1. Яку роль, на Вашу думку, відіграють соціальні працівники в суспільному житті?

2. Чи є зміст соціальної роботи однаковим у різних країнах? Що, на Вашу думку, перешкоджає уніфікації соціальної роботи?

3. Спробуйте визначити відмінність між соціальною роботою і медициною, соціальною роботою і педагогікою, соціальною роботою і юриспруденцією.

4. Яке з визначень соціальної роботи Вам подобається найбільше? Чому?

5. Які існують підходи до визначення соціальної роботи як науки?

6. У чому, на Вашу думку, полягає призначення соціальної роботи як навчальної дисципліни?

7. Чим обумовлюється наявність рівнів соціальної роботи? Дайте характеристику цих рівнів.

6

2

Тема 1.2 (2). Об’єкти та суб’єкти, закономірності й принципи соціальної роботи.

1. Які критерії та пріоритети можна застосовувати при визначенні клієнтів соціальних служб?

2. Яким чином можна запобігати стигматизації у роботі з різними категоріями клієнтів соціальної роботи?

3. Як, на вашу думку, впливає знання суті закономірностей і принципів на характер роботи соціального працівника (педагога).

4. Які принципи відносяться до специфічних (інструментальних)? Чому соціальний працівник(педагог) має керуватися ними в своїй професійній діяльності?

5. Чи можете пригадати приклади реалізації принципу опори на власні сили, який спирається на позитивний потенціал особистості та її прагнення сприйняти соціальний вплив, з літературних джерел, власного життєвого досвіду чи зі своєї практики роботи в певній соціальній службі?

6

3

Тема 1.3 (3). Філософсько-етичні засади соціальної роботи. Цінності та етичні принципи соціальної роботи

1. Дайте своє трактування двом типам альтруїстичних мотивів: особистісно-нормативному(мотив морального обов’язку) і емоційного (мотив співчуття).

2. Чому, на Вашу думку, для соціальної роботи важливими є етичні принципи та професійні цінності? Які цінності найбільш імпонують вам?

3. Як Ви розумієте «конфіденційність» у соціальній роботі? Як, на Вашу думку, має вестися та зберігатися інформація про клієнтів?

4. Яка модель прийняття професійних рішень є, на Вашу думку, найтиповішою для соціальних працівників в Україні?

5. Що може допомогти вирішити складні ситуації професійного вибору?

6

4

Тема 1.4 (4) Політико-правові засади соціальної роботи.

1. Як, на вашу думку, соціальна робота пов’язана з ідеєю прав людини?

2. Чому соціальну роботу називають інститутом громадянського суспільства?

3. Чи можете ви навести конкретні приклади впливу рівня правової свідомості на соціальну роботу?

4. Який досвід правового регулювання соціальної роботи за кордоном, на вашу думку, корисно було б використати в Україні.

6

5

Тема 1.5 (5). Передумови виникнення теорії соціальної роботи в зарубіжних країнах та Україні. Парадигми та теорії соціальної роботи

1. Що дає практичним соціальним працівникам застосування теорії?

2. Чи всі теорії соціальної роботи пов'язані з певними техніками втручання?

3. Чим, на Вашу думку, викликана багатоманітність теоретичних моделей соціальної роботи?

4. Чим можна пояснити еволюцію підходів у соціальній роботі?

5. Які теорії об'єднує група психологічно орієнтованих моделей соціальної роботи?

6. Які соціологічно орієнтовані моделі застосовують у практиці соціальної роботи?

7. Яка класифікація теорій і теоретичних моделей соціальної роботи Вам подобається більше? Обґрунтуйте свою думку.

6

6

Тематичний блок 1.6. Застосування психологічних теорій у соціальній роботі.

Тема 1.6.1 (6). Психодинамічна модель соціальної роботи.

1. У чому полягають основні засади психодинамічного підходу? Як можна застосовувати психодинамічний підхід у сучасній соціальній роботі

2. Розкрийте зміст структурної концепції психічної діяльності З. Фрейда.

3. Визначіть суть та основні напрямки сучасного психоаналізу.

4. Які психоаналітичні техніки роботи з клієнтами Вам відомі?

6

7

Тема 1.6.2 (7). Когнітивно-біхевіористські (поведінкові) теорії й моделі соціальної роботи

1. Яким чином використовуються основні техніки когнітивізму в практичній соціальній роботі?

2. Чому когнітивна теорія відноситься до психологічно-орієнтованих теорій?

3. У чому проявляються недоліки когнітивної теорії?

4. Яким чином використовуються основні техніки біхевіоризму в практичній соціальній роботі?

5. Чому біхевіоризм відноситься до психологічно-орієнтованих теорій?

6. У чому проявляються недоліки біхевіористської теорії?

7. Які приклади когнітивно-біхевіористського підходу в соціальній роботі Ви можете навести?

6

8

Тема 1.6.3(8). Гуманістично-екзистенційні підходи (моделі) в соціальній роботі

1. Чому гуманістична теорія відноситься до психологічно-орієнтованих?

2. Чи є використання гуманістичної теорії поширеним і значущим у соціальній роботі?

3. У чому проявляються недоліки гуманістичної теорії?

4. Розкрийте суть принципу „Буття-у-світі” з точки зору екзистенціоналізму?

5. Чому екзистенційна теорія відноситься до психологічно-орієнтованих?

6. Чи є використання екзистенційної теорії поширеним і значущим у соціальній роботі? Яким видам соціальної роботи надають перевагу екзистенціалісти (індивідуальна, групова, робота з сім’єю)?

7. У чому проявляються недоліки екзистенційної теорії?

6

9

Тематичний блок 1.7. Застосування соціологічних теорій у соціальній роботі

Тема 1.7.1(9). Системна модель соціальної роботи. Соціально-екологічний підхід та практики в соціальній роботі (т.зв. зелена соціальна робота)

1. Чому теорію систем відносять до соціологічних умовно?

2. Наведіть приклад прояву синергії в будь-якій групі осіб.

3. Що може стримувати соціальних працівників, які хотіли б застосовувати у своїй практиці системний підхід?

4. Чому ідея створення підтримуючих мереж є центральною у теорії систем?

5. Поясніть, чому екологічний підхід у соціальній роботі спирається на теорію систем?

6. Які техніки можуть використовуватись в рамках концепцій життєвого стресу, протистояння, життєвої ніші та ареалу, родинності, навичок?

7. Які питання необхідно з’ясувати для оцінки відповідності ресурсів довкілля потребам сім’ї?

8. У чому ви бачите переваги і недоліки соціально-екологічної моделі соціальної роботи?

6

10

Тема1.7.2 (10). Соціально-радикальна модель. Використання у соціальній роботі феміністичних підходів і практик

1. Чому марксизм і фемінізм вважаються радикальними теоріями?

2. Які марксистські підходи поширені в соціальній роботі?

3. Розкрийте значення освітніх заходів у межах радикального підходу в соціальній роботі.

4. Поясніть значення основних ідей фемінізму.

5. У чому відмінності між радикальними і нерадикальними підходами в соціальній роботі?

6. Виділіть сильні сторони та недоліки соціально-радикальної моделі.

7. Які підходи до практики соціальної роботи пропонує радикальний фемінізм?

6

11

Тематичний блок 1.8. Застосування інших (власних) теорій та моделей у соціальній роботі

Тема 1.8.1(11) Теорія кризового втручання в соціальній роботі.

1. Що дає теорія кризового втручання соціальним працівникам?

2. У яких випадках доцільним є кризове втручання?

3. Наведіть приклади використання технік, характерних для кризового консультування.

4. У яких випадках використовується метод інтенсивного догляду (опіки)?

5. У випадках гострої чи хронічної кризи є ефективнішим кризове втручання?

6. У яких випадках найбільш часто використовується кризове консультування?

7. У чому полягає головна мета кризового втручання?

6

12

Тема 1.8.2(12) Зосереджена на завданні модель соціальної роботи

1. У чому, на Вашу думку, полягають переваги зосередженої на завданні моделі?

2. У яких випадках робота в межах цієї моделі вважається завершеною?

3. Який етап роботи за цією моделлю Вам видається найскладнішим? Поясніть свою думку?

4. Яким чином відбувається визначення пріоритетів, наведіть приклади.

5. У яких випадках застосовуються елементи зосередженої на завданні моделі?

6. Із чим пов’язані обмеження використання зосередженої на завданні моделі?

6

13

Тема 1.8.3(13) Імпаурмент/наснаження й активізація як базові моделі й практики в сучасній соціальній роботі. Парадигма сталого розвитку – інноваційний підхід у соціальній роботі.

1. У чому полягають основні ідеї Паоло Фрейра?

2. Які дії/прийоми/техніки соціального працівника більш доціальні при наснаженні індивідуального клієнта, а які – при активізації певної спільноти чи громади?

6

14

Тема 1.8.4 (14). Сімейна терапія та психосоціальна терапія як ефективні моделі соціальної роботи в сучасних умовах

1. Яка відмінність між тим, щоб працювати з сім’єю як із системою, і тим, щоб працювати з окремими індивідами, котрі є членами сім’ї?

2. Спробуйте скласти соціальну історію своєї сім’ї, відобразивши її функціонування та структуру. Побудуйте графічну схему стосунків у сім’ї (скажімо генограму трьох поколінь).

3. У чому полягає відмінність між психодинамічною та психосоціальною моделями соціальної роботи?

6

15

Тема 1.8.5 (15). Адаптивно-соціалізаційна концепція соціальної роботи

1. Яка ідея є головною в соціально-педагогічній моделі?

2. Наведіть приклади відносно спрямованої соціалізації та відносно соціально контрольованої соціалізації (виховання) соціалізації.

3. У чому полягає завдання соціальної роботи з позиції адаптивно-розвивальної концепції?

4. Які завдання соціальної роботи є характерними на кожному із періодів розвитку людини?

5. Які форми і методи роботи використовуються в межах соціально-педагогічної моделі?

6. Наведіть приклади організацій, які використовують соціально-педагогічну модель.

6

Разом за змістовим модулем 1

 

7. Індивідуальні завдання

Індивідуально-дослідне завдання із курсу «Теорія і технології соціальної роботи» являє собою творчу роботу, в якій аналізується одна із актуальних (на вибір) соціально-педагогічних проблем та дається можливість студентові продемонструвати рівень своєї фахової, методичної та особистісної компетентності при розробці шляхів її вирішення. Індивідуально-дослідне завдання у форматі соціального проекту передбачає виклад матеріалу з запропонованої теми в обсязі 8-10 сторінок.

8. Форма підсумкового контролю успішності навчання

два семестрових заліки та підсумковий екзамен.

9. Розподіл балів, які отримують студенти

Перший семестр вивчення навчальної дисципліни

Поточний контроль

(mах = 40 балів)

Модульний контроль

(мах = 60 балів)

Загальна кількість балів

Модуль 1

Модуль 2

Змістовий модуль 1

МКР 1

15т. х 2,66 бала.

60

100

40

Модульні контрольні роботи проводяться у формі тестування. Максимальна кількість балів за одну МКР – 60 балів. Кожен студент отримує свій варіант МКР, до якого входить 60 тестових завдань. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. Орієнтовні тестові завдання для модульного контролю наведені у навчально-методичному виданні: Соціальна педагогіка: навч. - метод. матеріали для підготовки бакалаврів соц. педагогіки / П. М. Гусак [та ін.]; за заг. ред. П. М.Гусака, Л.К.Грицюк. – Луцьк: Вежа -Друк, 2012. – С.160 - 196. чи на сайті педагогічного факультету СНУ ім. Лесі Українки

Підсумковий контроль (екзамен) – максимально 60 балів:

10. Методичне забезпечення

1. Навчальна програма «Теорії і технології соціальної роботи» (розміщена на сайті педагогічного факультету СНУ ім.Лесі Українки).

2. Авторський курс лекцій із курсу «Теорії і технології соціальної роботи».

11. Список джерел

1. Енциклопедія для фахiвцiв соціальної сфери / За заг. редакцією проф. І.Д. Звєрєвої. ‑ Київ, Сiмферополь: Унiверсум, 2013. – 536 с.

2. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.07.2001 р.

3. Кривоконь Н.І. Поняття наснаження в аспекті психології соціальної роботи / Н.І. Кривоконь // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К., 2011. – Т. ХІІІ, ч. 3. – С. 190-198.

4. Лукашевич М.П. Соціальна робота: теорія і практика [підручник] // Лукашевич М.П., Семигіна Т.В.; 2-е вид. – К: Каравела, 2015. – 368 с.

5. Лукашевич М.П. Теорія і методи соціальної роботи: навч. посібник / М.П. Лукашевич, І. Мигович. – К.: МАУП, 2002. – 136 с.

6. Методи та технології роботи соціального педагога / Авт.-упоряд. С.П. Архипова, Г.Я. Майборода, О.В. Тютюнник. Навч. пос. – К.: Слово, 2011. – 496 с.

7. Навчально-методичне забезпечення курсу «Технології соціально-педагогічної діяльності» // Соціальна педагогіка: навч. - метод. матеріали для підготовки бакалаврів соц. педагогіки. / П. Гусак [та ін]; за заг. ред. П. Гусака, Л. Грицюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2012. – С. 160-196.

8. Основы социальной работы: Учеб. пос. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Н.В. Басова. – М.: Академия, 2004. - 288 с.

9. Сидоров В.М. Вступ до соціальної роботи. Ч. І. Анотація категоріального апарату / В.М. Сидоров. – Донецьк, 1997. – 52 с.

10. Сила Т.І. Міждисциплінарний зміст категорії наснаження / Т.І. Сила // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. Серія: Психологічні науки. – 2010. – Вип. 82, Т.ІІ. – С. 194-197.

11. Социальная работа / под общ. ред. В.И. Курбатова. – Ростов-на-Д.: Феникс, 2000. – 576 с.

12. Социальная работа: теория и практика: учеб. пособие / отв. ред. Е.И. Холостова, А.С. Сорвина. – М.: Инфра-М, 2001. – 428 с.

13. Соціальна робота в Україні: навч. посібник / за заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К., 2004. – 256 с.

14. Соціальна робота в Україні: перші кроки / під ред. В. Полтавця. – К.: Вид дім КМ Академія, 2000. – 236 с.

15. Соціальна робота. В 3 ч. Ч. 1. Основи соціальної роботи / за заг. ред. Т. Семигіної, І. Григи. – К.: Видавн. дім „Києво-Могилянська академія”, 2004. – 178 с.

16. Соціальна робота. В 3 ч. Ч. 2. Теорії та методи соціальної роботи / за ред. Т. Семигіної, І. Григи. – К.: Видавн. дім „Києво-Могилян. академія”, 2004. – 224 с.

17. Соціальна робота: Підручник / В.А. Поліщук, О.П. Бартош-Пічкар, Н.М. Горішна, Г.В. Лещук, О.Ю. Пришляк / За ред. Н.Г. Ничкало.- Тернопіль: Збруч, 2010. - 330 с.

18. Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. – М.; Тула, 1993.

19. Теорія та практика соціальної роботи: навч. Посібник / О.Г. Карпенко, Н.Ф. Романова. – К.: Видавничий дім «Слово», 2015. – 408 с.

20. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: теорія і практика: навч.посібн. – К.: Знання, 2008. – 574 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!