Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5078 Методичні вказівки до написання комплексної кваліфікаційної роботи з курсу Дизайн, КУК

Методичні вказівки до написання комплексної кваліфікаційної роботи з навчальної дисципліни Дизайн (Дизайнер стилю), КУК

« Назад

Київський університет культури

Факультет індустрії моди

 

Методичні вказівки до написання комплексної кваліфікаційної роботи з курсу Дизайн

для студентів спеціальності «Дизайн»

кваліфікації “Бакалавр”

спеціалізації “Дизайнер стилю”

 

Київ-2017


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Комплексною кваліфікаційною роботою завершується процес підготовки «Бакалавр» за кваліфікацією “Дизайнер-стилю”.

Комплексна кваліфікаційна робота (ККР) – складається з теоретичної та практичної частини.

Теоретична частина - складається з письмової роботи, де кожен студент відповідає на запитання білету за обсягом чотирьох років навчання з спец. предметів.

Практична частина складається з – виконання роботи дизайну стилю та візажу (гриму) згідно теми та теоретичної частини (пояснювальна записка) відповідно методичним вказівкам.

Це випускна самостійна робота студента, у роботі мають розкриватися творчі здібності студента, знання та вміння, набуті в процесі навчання в вищому навчальному закладі.

Студент повинен підтвердити рівень загальнотеоретичної і спеціальної підготовки. Така робота є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої Державна кваліфікаційна комісія (ДКК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації і видачі диплома бакалавра.

Метою виконання ККР є вирішення професійної проблеми, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання, а також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань.

Запропоновані теми повинні бути прийнятні для впровадження в практику креативних рішень, авторських, фантазійних та подіумних дизайнів до образів кіно, літературних, історичних, фольклорних і т.д.

В період роботи над ККР студенти систематизують, закріплюють, застосовують на практиці набуті під час навчання знання і навички з таких предметів: “Сучасний дизайн технології візажу”, “Сучасний дизайн технології гриму”, “Композиція”, “Боді-арт”, “Мистецтво постижу”, “Спецмалюнок”, “Живопис”, “Історія та теорія дизайну”, “Історія театру та кіно”, “Декоративно-прикладне мистецтво”, “Пластична анатомія”, “Технологія конструювання зачіски”, “Матеріалознавство” та інші, а також виявляють та реалізують творчі здібності.

Розробляючи авторські, фантазійні образи, студенти можуть використовувати в своїх розробках досвід роботи видатних вітчизняних та зарубіжних стилістів, призерів різноманітних конкурсів, учасників топ-показів моделей креативного візажу, гриму, боді-арту, стилю та одягу. Розроблені моделі візажу (гриму) та боді-арту, передбачені тематикою дипломного проекту, повинні відповідати тематиці, сучасним напрямкам розвитку моди, новітнім технологіям, створювати єдиний образ з одягом, зачіскою, аксесуарами.

В процесі роботи над ККР необхідно використовувати інформаційно-методичну літературу з напрямків моди, декоративної косметики, гриму, мистецтва, дизайну та ін.

На захист практичної частини роботи кожний студент повинен подати:

- Пояснювальну записку в обсязі 30 – 40 друкованих аркушів (разом з малюнками та схемами);

- 2 фото образу (формат А3*);

- створити образ на моделі згідно теми ККР.

Основними показниками якості ККР є грамотність розробленої моделі візажу, гриму, та боді-арту з точки зору професійної підготовки, якість та зміст пояснювальної записки, графічної та практичної частини, які значно впливають на загальну оцінку виконання ККР.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ (ПЗ)

В методичних вказівках наведено приблизний розподіл обсягу пояснювальної записки і найменування розділів. В зв’язку з тим, що тематика ККР щорічно поновлюються і доповнюються з урахуванням нових досягнень в сфері професійного візажу та гриму, з урахуванням вимог сучасної моди, припускаються відхилення від приблизної розбивки обсягу розділів пояснювальної записки, від найменувань розділів у середині основних частин.

Пояснювальна записка повинна складатися із 30-40 стандартних аркушів друкованого тексту на одній стороні аркуша (формат А-4), містити в собі вступну, творчу та технологічну частини і ілюстровані малюнками та схемами, розміщеними в додатках за наскрізною нумерацією. Необхідно дотримання встановлених полів (лівий — не менше 20 мм, правий — не менше 10 мм, верхній — не менше 20 мм, нижній — не менше 20 мм) і основ друкування на комп’ютері (шрифт друку має бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої жирності14 кегель, полуторний інтервал); щільність тексту має бути однаковою.

Текст основної частини поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Заголовки структурних частин ПЗ "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "ДОДАТКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Кожну структурну частину треба починати з нової сторінки.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розряді підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Кожен аркуш повинне бути заповнений більш ніж на половину текстом.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3- 4 інтервалам.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.

Структура ПЗ:

- титульний аркуш,

- зміст,

- перелік умовних позначень (при необхідності),

- вступ,

- основна частина,

- висновки,

- список використаних джерел,

- додатки.

Вимоги до змісту пояснювальної записки ККР

Перед пояснювальною запискою (ПЗ) розміщується ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ з темою ККР (аркуш 1, але нумерація на ньому не ставиться)

ЗМІСТ подають на початку пояснювальної записки (другий аркуш ПЗ). Він містить найменування та номери початкових сторінок(пишуться на рівні абзацу) усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків, додатків, списку використаних джерел та ін. Перша цифра номеру підрозділу пишеться під цифрою номеру розділу. Друга цифра (номер підрозділу) пишеться в рядок після крапки першої цифри. Підкреслювати назви не дозволяється.

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ … ЗГІДНО ТЕМИ ККР

1.1. Дослідження сучасних і перспективних напрямків моди

1.2. Дослідження характерних рис образу згідно теми ККР

1.3. Розробка моделі візажу (гриму) та боді-арту, та їх композиційний розбір згідно теми (візаж, грим, боді-арт, аксесуари, одяг)

Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

2.1. Технологія виконання створеної моделі візажу (гриму) та боді-арту відповідно теми

2.2. Обґрунтування виробу і характеристика парфумерно-косметичних засобів, інструментів та обладнання, необхідних для виконання розробленого образу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП розкриває сутність досліджуваної теми, її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, розкриває значення візажу в загальному образі людини, висвітлює питання широкого впровадження новітніх технологій, досягнення в мистецтві візажу, гриму та боді-арт, досягнення передових світових та вітчизняних шкіл, центрів моди в розвитку створення сучасного дизайну стилю в різноманітних сферах праці спеціалістів індустрії моди та краси. (Загальний обсяг розділу – 2 сторінки).

Далі подають загальну характеристику ПЗ в рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми. Актуальність проблеми (напр.., Однією з актуальних проблем... сучасності є... Великої ваги набувають питання... Особливе значення має питання... Значущість теми визначається... Серед проблем, пов'язаних з... в останні роки чільну увагу дослідники приділяють питанню... У зв'язку з... великого значення набула проблема... Зацікавленість у проблемі... зумовлюється...

Мета ККР полягає у … (Метою цієї роботи є... Ця робота має на меті...).

До завдань даної роботи входять... (До основних завдань ККР входять... Для досягнення мети дослідження було поставлено (визначено) такі завдання:… Відповідно до мети були поставлені наступні завдання:…… Виходячи з проблеми та визначеної мети дослідження, передбачається розв'язати такі завдання:….).

Приклади завдань: орієнтуючись на специфіку …, розробити …; проаналізувати…; охарактеризувати….; визначити критерії добору ….; здійснити порівняльний аналіз…; представити структурну характеристику…; підготувати методичні рекомендації …; здійснити … тощо.

Необхідно дати короткі відомості щодо можливостей впровадження даної розробки.

ОСНОВНА ЧАСТИНА складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. В кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

В розділах основної частини подають: теоретичні аспекти та аналіз досліджень даної теми.

В тексті пояснювальної записки необхідно давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, що використали для тезисів. Слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “... у працях [1-7]...”.

В деяких розділах ПЗ передбачено використання малюнків та схем. Малюнки виконуються в кольоровому зображенні і підписуються у викладача зі спец малювання. Техніка виконання малюнків обирається студентами самостійно (декоративна косметика, кольорові олівці, акварель, змішані техніки).

Розділи доповнюються малюнками (формат А4), представленими в ДОДАТКАХ:

1.1. - 1 колаж з трендових напрямів моди (елементи візажу, гриму та боді-арту)

- 1 колаж сучасних трендів з напрямків моди на одяг (фасон та колір)

1.2. - 1 коллаж історичних образів (літературні, музичні та кіногерої, авторські фантазійні та подіумні образи інших майстрів по темі ККР)

1.3. - 1 аркуш з 1 ескізом (в кольорі) майбутнього образу в повний зріст (вдалий ракурс)

- 1 аркуш з 4 ескізами (в кольорі) розробленої моделі віражу (гриму) та боді-арту, зачіски, одягу (бутафорії) та аксесуарів.

2.1. - 1 рисунок технологічної карти виконання візажу (гриму) та боді-арт (додатково дублюється на аркуші формату А1)

2.2. - 1 фотографія (вдалого ракурсу) розробленої візажу (гриму) - (подається фотографія в форматі А3, та оформлюється в «паспорту», або ламінується в та вставляється в дерев’яну рамку без скла).

- 1 фотографія – образ в повний зріст (подається фотографія в форматі А3, та оформлюється в «паспорту», або ламінується в та вставляється в дерев’яну рамку без скла).

На захисті ККР необхідно демонструвати в електронному форматі фото-презентацію або відео-презентацію, що дозволить автору максимально розкрити тему опрацьованого дизайну образу.

ПЛАН СТВОРЕННЯ ФОТО-ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЇ

1. Колаж образів новітніх трендів використаних для творчого пошуку у створенні образу відповідно теми.

2. Етапи створення образу за темою.

3. Кінцевий результат

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Дослідження сучасних і перспективних напрямків моди

Дати аналіз роботи провідних стилістів, які на сьогоднішній день диктують моду в створенні дизайну образу, макіяжі (грим), зачісці, одязі,. Описати сучасні напрямки моди в одязі, візажі, зачісках, аксесуарах. Необхідно описати жіночу, чоловічу, дитячу моду. Більш детально зупинитись на характеристиці напрямків моди тієї групи образів, візажу, одягу, зачіски, аксесуарів, до якої належить передбачена темою ККР модель.

Щоб показати зв’язок сучасних напрямків в створенні дизайну образу з конкурсно-виставковими моделями, доцільно проаналізувати складні креативні, фантазійні образи провідних майстрів, зупинити увагу на силуетних формах, деталях, кольорі.

1.2. Дослідження характерних рис образу згідно теми ККР

В цьому розділі досліджують образ згідно запропонованій тематиці. Вивчають відповідну історичну, художню, наукову літературу, фільмографію, фото і т.д. В розділі розглядається оригінальність зовнішності та характеру образу за вказаною тематикою, з метою визначення стилістики образу.

В даному розділі описуються характерні риси фантазійних, подіумних, авторських образів, вимоги до їх створення, аналіз пошуку образу згідно теми ККР. Можна навести приклади літературних творів, героїв, музичних творів тощо. Пов’язати ці характеристики з емоційним сприйняттям, модою, вимогами до видовищних робіт, кольоровим рішенням, тощо.

1.3. Розробка моделі візажу (гриму) і боді-арту, та композиційний розбір згідно теми ККР

Розробляючи модель візажу (гриму) і боді-арту за темою ККР, необхідно створити загальний образ. Для цього використовуються матеріали вивчені з напрямків моди, характерних рис заданого образу. Розроблена модель повинна відповідати темі ККР. Конкретно вказати елементи, деталі що підкреслюють зв’язок з темою. Довести актуальність вибору образа. Докладний опис розробленого візажу (гриму) та боді-арту необхідно подати у вигляді композиційного розбору з аргументацією вибору того чи іншого елемента композиції, конструктивного рішення. Необхідно відмітити значення правильного об’єднання в єдине ціле всіх розрізнених елементів візажу (гриму) та боді-арту, підпорядковуючи їх один одному з метою досягнення повної гармонії між окремими елементами, з метою цілковитого розкриття ідеї композиції розробленої моделі візажу (гриму) та боді-арту.

Композиційний розбір доцільно виконувати в приблизній послідовності:

- для кого (стать, вік) розробляється візаж (грим) та боді-арт;

- призначення візажу (гриму) та боді-арту (фантазійна...);

- морфологічні особливості обличчя та тіла моделі на якій виконується розроблена модель візажу (гриму) та боді-арту;

- стиль візажу (гриму) та боді-арту;

- геометричний характер силуету образу;

- об’ємність, характер форми ліній та текстури обрані для створення розробленої моделі візажу (гриму) та боді арту;

- декоративні елементи та бутафорія в образі, розроблені як частина створеної моделі візажу (гриму) та боді-арту;

- тип та стійкість візажу (гриму) та боді-арту;

- пропорційне рішення візажу (гриму) та боді-арту, розміщення композиційного центра;

- внутрішньо силуетні лінії образу;

- ритм;

- кольорова гармонія;

- художнє оформлення візажу (гриму) та боді-арту.

Даючи композиційний розбір необхідно посилатись на малюнки візажу (гриму) та боді-арту, розміщені в додатку. Необхідно також описати образ, детально подаючи елементи одягу, аксесуарів, зачіски. Пов’язати їх логічно з розробленою моделлю візажу (гриму) та боді-арту.

РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

2.1. Технологія виконання створеної моделі візажу (гриму) та боді-арту відповідно теми

Розробку технологічної послідовності виконання візажу (гриму) та боді-арту необхідно розпочинати з обумовлення початкових даних, тобто необхідно з’ясувати які операції і в якій послідовності слід виконувати. Пильний огляд стану шкіри та волосся моделі значно допомагає визначити необхідність виконання тих чи інших технологічних операцій (фарбування чи знебарвлення кольору брів та волосся моделі, косметичний пілінг та зволоження шкіри обличчя та тіла, стрижка волосся, епіляція тіла тощо), вибрати спосіб створення візажу (гриму) та боді-арту, підібрати парфумерно-косметичні засоби і матеріали для виконання певних технологічних операцій відповідно до структури шкіри. В цьому розділі необхідно описати вибір певного типу форми обличчя та тіла моделі, морфологічні особливості зовнішності, кольорове рішення волосся, скласти послідовність виконання візажу (гриму) та боді-арту. Навести рецептуру приготування спец.єффектів, вказати їх назви. Описати етапи створенні декоративних елементів та бутафорії в образі, що розроблені як частина моделі візажу (гриму) та боді-арту. Після підготовчих робіт, детально описати послідовність всіх технологічних операцій по створенню візажу (гриму) та боді-арту, супроводжуючи графічним зображенням карту-схему вказуючи нумерацію позицій. Наприклад, показуючи розподіл на зони нанесення малюнку, нашарування декоративних препаратів тощо; вказати 1.1. і т.д.

2.2. Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно-косметичних засобів, інструментів та обладнання, необхідних для виконання розробленого образу

Відповідно до структури шкіри дати обґрунтування вибору парфюмерно-косметичних засобів, рекомендованих безпосередньо для виконання розробленого образу, охарактеризувати їх роль в створенні візажу (гриму) та боді-арту.

Необхідно описати яку роль відіграють інструменти, пристосування в роботі над створенням розробки образу. Обґрунтувати вибір інструментів, використаних в певних технологічних операціях, підкреслити перевагу обраних інструментів, обладнання.

Етапи створення образу відповідно теми:

- Описати підбір одягу, або етапи його створення;

- Описати підбір аксесуарів, або етапи їх створення;

- Описати етапи та особливості виконання зачіски.

ВИСНОВКИ

Висновки повинні відповідати меті та завданням поставленим у вступі перед початком роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Після висновків наводиться в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку перелік використаної літератури (підручники, довідники, літературні твори, інструкції, журнали, тощо), нормативних довідників, експрес-інформації (не менше ніж 10 джерел).

Наприклад,

1. Агафонова Е. Феминизм и постмодернизм: к вопросу о теоретических основаниях гендерных мисследований / Е. Агафонова, Л. Мещерякова. – М., 2005. – С. 30-32.

2. Константинов А.В. Парикмахерское дело / А.В. Константинов. – М.: Высшая школа, 1999. – 227 с.

3. Кучер И. Красота по-французски. За кулисами мира косметологии / И. Кучер // Натали. – Апрель 2003. – С. 214.

4. Мельник Г.С. Стереотип, формирование стереотипов в процессе массовой коммуникации [Eлeктpoнний pecуpc] / Г.С. Мельник // Режим доступу: psyfaktor.org/lib/stereotype1.html [28/12/09; 22:13].

5. Панченко О.А. Прическа. Укладка. Завивка [Тeкcт] / О.А. Панченко. – СПб.: Папирус, 1999. – 261 с.

6. Парикмахерсконе искусство. Интернет-журнал для женщин [Eлeктpoнний pecуpc] / Режим доступу: http:/beauty.prom.ua.

ДОДАТКИ

Малюнки, що входять до складу пояснювальної записки, підписуються автором дипломного проекту і консультантом графічної частини.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток __” і велика літера, що позначає додаток, знизу посередині під малюнком пишеться: Рис. А.1, Рис. А2,... Рис. Б.1, Рис. Б.2, … і т.д і дається назва зображення. Технологічна карта з позиціями підписується: Рисунок З.1, З.2,... і т.д. В тексті повинні бути посилання на малюнки та позиції технології виконання розробленої зачіски (напр., див. Додаток А, рис.А.1 або Додаток Ж, рис. Ж.2).

Малюнки до розділів:

1.1. (загальна кількість - 2) розташовуються в додатку А рис. А.1, рис.А.2;

1.2. (загальна кількість 1) розташовуються в додатку Б, рис. Б.1;

1.3. (загальна кількість 2) розташовуються в додатку В, рис. В.1, рис В.2;

2.1. (загальна кількість 1) - Додаток Г, рис. Г.1;

2.2. (загальна кількість 2) ФОТО ОБРАЗУ (ВДАЛИЙ РАКУРС ТА ПОВНИЙ ЗРІСТ) розташовують в додатку Е, рис. Е.1; рис. Е 2.

До складу графічної частини ПЗ входить ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА (формат А4 по 4 позицій на одному аркуші), та її повтор в форматі А1 (1 аркуш) Технологічна карта (Додаток З, відповідно позицій рис. З.1, рис. З.2 тощо) повинна відображати послідовність виконання всіх операцій, необхідних для виконання візажу (гриму) та боді-арту. Технологічна карта виконується таким чином, щоб можна було легко визначити технологію виконання розробленої візажу (гриму) та боді-арту. Технологічна картавиконується декоративною косметикою, чорним марекором та штрих-корректором.

На технологічній карті повинні бути вказані:

- початкові дані обличчя моделі;

- операції, що передують виконанню візажу (гриму) та боді-арту (демакіяж, корекція та фарбування/знебарвлення брів, камуфляж брів тощо);

- поетапне виконання створеної моделі візажу (гриму);

- схема розподілу малюнка боді-арта на зони;

- поетапне заповнення малюнка боді-арта кольором;

- послідовність оформлення деталей і ліній візажу (гриму) та боді арту, кріплення декоративних елментів, кріплення прикрас (накладні вії, стрази, пір'я тощо).

- художнє оформлення візажу (гриму) та боді-арту, тобто загальний вигляд образу.

Помилки і графічні неточності дозволяється виправляти підчисткою (коректором і чорною гелевою ручкою) зберігаючи охайність роботи.

Малюнки до інших розділів можуть виконуватись в кольоровій графіці.

Розроблена згідно теми ККР модель, повинна відповідати сучасному баченню образу, незалежно від витоків основи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!