Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5075 Робоча навчальна програма з дисципліни Моделі економічної динаміки, НУДПСУ

Робоча навчальна програма з дисципліни Моделі економічної динаміки, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Національний університет державної податкової служби України

Факультет економіки та оподаткування

Кафедра економічної кібернетики

 

Робоча навчальна програма з дисципліни Моделі економічної динаміки

для підготовки фахівців за ОКР бакалавр

денної форми навчання

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»

статус дисципліни: нормативна

 

Ірпінь-2013


ЗМІСТ

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 3

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 5

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 7

6. САМОСТІЙНА РОБОТА.. 15

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ.. 17

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ.. 19

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 20

10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.. 21

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ.. 24

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.. 26

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.. 27

13.1. Базова. 27

13.2. Допоміжна. 27

14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ.. 29

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

 

Кількість кредитів –

Галузь знань

0305

«Економіка та підприємництво»

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.030502

«Економічна кібернетика»

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

«Економічна кібернетика»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів –

4 - й

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

 (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 144

8 - й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 6-7

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

20 год.

Лабораторні

36 год.

Самостійна робота

77 год.

Індивід.консультац.

робота: 11 год.

Вид контролю: ЕКЗАМЕН

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 63,6 %.


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни “Моделі економічної динаміки” полягає у формуванні системи теоретичних знань і практичних навичок побудови та аналізу математичних моделей динаміки економічних процесів.

Завдання дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями та інструментарієм моделювання динамічних економічних процесів; набуття вмінь постановки і самостійного розв’язання задач аналізу, прогнозування, прийняття рішень та управління ризиком з використанням моделей.

Предметом вивчення дисципліни є методологія економіко-математичного моделювання та інструментарій аналізу процесів які протікають в економіці та підприємництві; методи і моделі аналізу тенденцій та причинно-наслідкових зв’язків в економіці, що є необхідною умовою прогнозування окремих соціально-економічних показників та економічного розвитку країни.

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен

знати:

- концептуальні засади, принципи і підходи до побудови економіко-математичних моделей на різних рівнях ієрархії управління, для вироблення за їх допомогою раціональних управлінських рішень;

- якісні методи аналізу соціально-економічних систем та процесів;

- сучасні методології та системи імітаційного моделювання соціально-економічних систем та процесів;

- основні моделі поведінки споживача, виробника та моделі їх взаємодії; моделі ринкової економіки, зокрема, державного регулювання;

- основні лінійні динамічні економічні моделі;

- основні моделі економічних циклів (нелінійні динамічні моделі);

- основні стохастичні моделі економічної динаміки;

- сучасні моделі ендогенного економічного росту.

вміти:

- грамотно здійснювати математичну постановку конкретних прикладних задач на основі системного аналізу;

- ідентифікувати отриману математичну модель;

- розв’язувати прикладні задачі на основі знань про моделі економічної динаміки та інформаційних технологій на базі ПЕОМ;

- здійснювати аналіз отриманих результатів;

- застосовувати отриману інформацію у прийнятті відповідних управлінських рішень. рішення;

Програмою передбачається поєднання лекційної форми навчання з індивідуальною та самостійною роботою студента, лабораторних робіт на базі сучасних інформаційних систем і технологій.


3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

Тема 1.1. Проблеми моделювання економічної динаміки

Особливості моделювання динамічних процесі в економіці. Математичний апарат опису динамічної системи та її характеристик.

Опис системи за допомогою функцій: перехідної, передавальної та імпульсної.

Показники економічної динаміки. Кількісний та якісний аналіз економічних показників як функцій часу. Фазовий простір. Аналіз фазових портретів у задачах економічного моделювання.

Тема 1.2. Рівновага та стійкість динамічних систем

Рівновага та стійкість, їх сутність та відмінності. Формальне представлення стійкості динамічних систем. Класифікація станів рівноваги динамічних систем другого порядку. Стійкість динамічних систем. Необхідна і достатня умова стійкості. Стаціонарні точки та їх стійкість. Приклади дослідження стаціонарних точок системи та їх стійкості.

Тема 1.3. Синергетичний підхід до вивчення динамічних систем

Біфуркації у нелінійних динамічних системах. Стрибкоподібні зміни стану у нелінійних динамічних системах (катастрофи). Поняття про динамічний хаос. Фрактали. Розмірність фрактала.

Аттрактори та їх різновиди. Хаос і управління динамічними системами. Теорія самоорганізованої критичності як парадигма дослідження кризових явищ та катастроф.

Тема 1.4. Дискретні динамічні моделі

Різницеві рівняння. Лінійні різницеві рівняння першого порядку. Лінійні різницеві рівняння другого порядку. Системи лінійних різницевих рівнянь другого порядку та методи їх розв’язання. Зведення неперервної моделі до дискретної. Приклади моделей.

Тема 1.5. Неперервні динамічні моделі

Динаміка мультиплікатора. Динамічна модель зовнішньої торгівлі. Динамічна модель оподаткування. Динамічна модель з акселератором. Взаємозв’язок мультиплікатора і акселератора.

Теорія очікувань в економіці, види очікувань. Ринкове регулювання і раціональні очікування. Динамічні зворотні зв’язки і види стабілізаційних політик.

Змістовий модуль 2.

ОСНОВНІ ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ

Тема 2.1. Лінійні динамічні економічні моделі

Павутинна модель ціноутворення.. Дискретна та неперервна динамічна модель Кейнса. Моделі економічних змін і їх аналіз. Дискретна та неперервна модель зростання Харрода-Домара.

Модель Гейла. Модель Неймана. Теорема про магістраль. Динамічна модель Леонтьева.

Базові дані про економічне зростання: виникнення росту, темпи росту у різних країнах, паттерни росту, відмінності у доходах між різними країнами. Модель розвитку економіки України.

Тема 2.2. Нелінійні динамічні економічні моделі

Модель Солоу: математичний аналіз, динаміка основних змінних на траєкторії збалансованого росту, вплив норми збереження на основні змінні на цій траєкторії, «золоте правило». Місце моделі Солоу у сучасній теорії економічного росту. Модель Солоу – Свена. Моделювання технічного прогресу: модель Шелла.

Економічні цикли в економіці та їх різновиди. Теорія довгих хвиль. Цикли Кондратьєва. Системна динаміка Форрестера. Модель Світового розвитку Д. Медоузи. Модель економічних циклів Гудвіна. Модель «Хижак - жертва».

Тема 2.3. Стохастичні моделі економічної динаміки

Особливості стохастичних динамічних моделей. Модель валютної паніки. Модель Самуельсона - Хікса з періодичними коефіцієнтами. Модель Тевеса. Аналіз нелінійних дискретних моделей.

Тема 2.4. Оптимізаційні моделі зростання економіки

Динамічна оптимізація. Модель Рамсея – Касса - Купманса. Модифіковане золоте правило. Шоки у моделі Касса - Купманса.

Введення державних витрат. Фіскальна політика та рикардіанська еквівалентність. Модель Рамсея – Касса – Купманса і фундаментальні питання теорії зростання.

Тема 2.5. Моделі ендогенного зростання економіки

Огляд та класифікація моделей ендогенного зростання економіки. Передумови теорії ендогенного економічного зростання.

Освіта і ендогенне економічне зростання. Модель Лукаса.

Виробнича функція і технічний прогрес. Модель Пола Ромера.

Узагальнена модель фундаментальних досліджень Девіда Ромера. Передумови моделі. Модель R&D без капіталу. Загальний випадок моделі R&D. Природа накопичення знань. Ендогенна норма збереження у моделі.


4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

Інд.-к.р.

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

Тема 1.1. Проблеми моделювання економічної динаміки

8

2

 

 

 

6

Тема 1.2. Рівновага та стійкість динамічних систем

14

2

 

2

2

8

Тема 1.3. Синергетичний підхід до вивчення динамічних систем

16

2

 

2

2

10

Тема 1.4. Дискретні динамічні моделі

17

2

 

4

1

10

Тема 1.5. Неперервні динамічні моделі

17

2

 

4

1

10

Контроль ЗМ1

Контрольна робота №1

Разом за змістовим модулем 1

72

10

 

12

6

44

Змістовий модуль 1.ОСНОВНІ ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ

Тема 2.1. Лінійні динамічні економічні моделі

11

2

 

4

1

4

Тема 2.2. Нелінійні динамічні економічні моделі

14

2

 

4

1

7

Тема 2.3. Стохастичні моделі економічної динаміки

12

2

 

4

1

5

Тема 2.4. Оптимізаційні моделі зростання економіки

17

2

 

6

1

8

Тема 2.5. Моделі ендогенного зростання економіки

18

2

 

6

1

9

Контроль ЗМ2

Контрольна робота №2

Разом за змістовим модулем 2

72

10

 

24

6

32

Усього годин

144

20

 

36

11

77


5. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

п/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Засоби побудови динамічних моделей у середовищі Simulink-MatLab

2

2

Побудова та дослідження комп’ютерної моделі встановлення ринкової рівноваги у середовищі Simulink-MatLab

2

3

Приклади дискретних моделей та їх реалізація і дослідження у середовищі MatLab

2

4

Побудова і дослідження комп'ютерної імітаційної моделі динаміки цін на нафту у системі Simulink-MatLab

4

5

Побудова неперервних динамічних моделей засобами Simulink-MatLab

2

6

Дослідження лінійних динамічних економічних моделей: модель Неймана-Гейла та дослідження на наявність магістралі

4

7

Дослідження причинно-наслідковий механізмів виникнення циклів і криз перевиробництва, а також вплив виробничого лагу та інших параметрів на стійкість економіки за допомогою комп'ютерної імітаційної динамічної моделі у системі Simulink-MatLab

2

8

Дослідження нелінійних динамічних економічних моделей: модель Гудвіна. Побудова комп’ютерної імітаційної моделі

2

9

Дослідження стохастичних моделей економічної динаміки: модель Самуєльсона-Хікса. Побудова комп’ютерної імітаційної моделі.

4

10

Дослідження оптимізаційних моделей зростання економіки: модель Рамсея та модель Рамсея – Касса - Купманса. Побудова комп’ютерної імітаційної моделі

6

11

Дослідження моделей ендогенного зростання економіки: модель Пола Ромера та загальна модель R&D. Побудова комп’ютерної імітаційної моделі, проведення комп’ютерного експерименту та аналіз результатів

6

 

Разом

36


6. САМОСТІЙНА РОБОТА

п/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Опис системи за допомогою функцій: перехідної, передавальної та імпульсної.

Кількісний та якісний аналіз економічних показників як функцій часу.

Фазовий простір. Аналіз фазових портретів у задачах економічного моделювання.

6

2

Стійкість динамічних систем. Приклади дослідження стаціонарних точок системи та їх стійкості.

8

3

Теорія самоорганізованої критичності як парадигма дослідження кризових явищ та катастроф.

10

4

Лінійні різницеві рівняння першого та другого порядку, їх системи та методи розв’язання. Приклади дискретних моделей.

10

5

Теорія очікувань в економіці, види очікувань. Ринкове регулювання і раціональні очікування. Динамічні зворотні зв’язки і види стабілізаційних політик.

10

6

Павутинна модель ціноутворення.. Дискретна та неперервна динамічна модель Кейнса. Базові дані про економічне зростання: виникнення росту, темпи росту у різних країнах, відмінності у доходах між різними країнами.

4

7

Модель Солоу: математичний аналіз, динаміка основних змінних на траєкторії збалансованого росту, вплив норми збереження на основні змінні на цій траєкторії, «золоте правило». Модель Шелла.

7

8

Модель валютної паніки. Приклади аналізу нелінійних дискретних моделей. Модель Тевеса

5

9

Динамічна оптимізація: принцип максимуму Понтрягина та його застосування в економіці. Введення державних витрат. Фіскальна політика та рикардіанська еквівалентність.

8

10

Передумови теорії ендогенного економічного зростання. Освіта і ендогенне економічне зростання. Модель Лукаса. Виробнича функція і технічний прогрес.

8

 

Разом

76


7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Дослідити нелінійну систему на стійкість та вивчити перехід системи до динамічного хаосу.

Варіанти завдань:

1.

dx/dt=y

dy/dt=-x+yz

dz/dt=1-y2

2.

dx/dt=yz

dy/dt=x-y

dz/dt=1-xy

3.

dx/dt=yz

dy/dt=x-y

dz/dt=1-x2

4.

dx/dt=-y

dy/dt=x+z

dz/dt=xz+3y2

5.

dx/dt=yz

dy/dt=x2-y

dz/dt=1-4x

6.

dx/dt=y+z

dy/dt=-x+0,5y

dz/dt=x2-z

7.

dx/dt=0.4x+z

dy/dt=xz-y

dz/dt=-x+y

8.

dx/dt=-y+z2

dy/dt=x+0,5y

dz/dt=x-z

9.

dx/dt=-0,2y

dy/dt=x+z

dz/dt=x+y2-z

10.

dx/dt=2z

dy/dt=-2y+z

dz/dt=-x+y+y2

11.

dx/dt=xy-z

dy/dt=x-y

dz/dt=x+0,3z

12.

dx/dt=y+3,9z

dy/dt=0,9x2-y

dz/dt=1-x

13.

dx/dt=-z

dy/dt=-x2-y

dz/dt=1,7+1,7x+y

14.

dx/dt=-2y

dy/dt=x+z2

dz/dt=1+y-2z

15.

dx/dt=y

dy/dt=x-z

dz/dt=x+xz+2,7y

Завдання 2. Дослідити модель, розробити блок-схему алгоритму та реалізувати модель у певному програмному середовищі (розробити комп’ютерну модель), провести комп’ютерний експеримент і проаналізувати результати.

Варіанти завдань:

1.

Модель Тевеса

2.

Модель Солоу-Свена

3.

Динамічна модель Кейнса

4.

Модель Солоу

5.

Модель Харрода - Домара

6.

Модель недосконалої інформації Лукаса

7.

Модель Пола Ромера

8.

Модель Рамсея

9.

Модель Шелла

10.

Динамічна модель Леонтьєва

11.

Модель валютної паніки

12.

Загальна модель R&D

13.

Модель Рамсея

14.

Модель Хікса

15.

Модель «хижак - жертва»


8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Метод навчання – взаємопов’язана діяльність викладача та студентів, спрямована на засвоєння студентами системи знань, набуття умінь і навичок, їх виховання і подальший розвиток.

Під час викладання дисципліни «Моделі економічної динаміки» використовуються наступні методи навчання:

1) Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

- словесні, наочні, практичні методи;

- індуктивні методи і дедуктивний метод;

- творчі, проблемно-пошукові методи;

- навчальна робота під керівництвом, самостійна робота.

2) Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

- методи стимулювання інтересу до навчання (створення ситуації інтересу при викладанні того чи іншого матеріалу, навчальні дискусії, аналіз життєвих ситуацій);

- методи стимулювання обов’язку й відповідальності (роз’яснення мети навчальної дисципліни, вимоги до вивчення навчальної дисципліни, заохочення, покарання).

3) Методи контролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності:

- метод усного опитування;

- письмовий контроль;

- тестові методи;

- практична контрольна перевірка;

- перевірки знань;

- екзамен.


9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Контроль знань студентів – це невід’ємна і важлива частина процесу навчання, відповідальний етап на шляху від незнання до знання, від неповного знання до більш точного і більш повного.

1) Поточний контроль знань на лекційних і лабораторних заняттях (у формі усного опитування, письмових і комп’ютерних тестів, вирішення практичних завдань, перевірки звітів до лабораторних робіт) є засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) студентами навчального матеріалу.

2) Модульний контроль знань (у формі комп’ютерного тесту) є показником якості вивчення студентами окремих розділів, тем і пов’язаних з цим пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних якостей студентів.

3) Підсумковий контроль знань (у формі іспиту) є показником дійсного змісту знань студентів за обсягом, якістю і глибиною та вміннями застосовувати їх у практичній діяльності.

Поточний контроль засвоєння матеріалу з кожної теми здійснюється у відповідності з навчальним планом дисципліни і включає:

- оцінювання виконання та захисту кожної лабораторної роботи;

- оцінювання виконання самостійної роботи;

- оцінюванням виконання індивідуального завдання.

Враховується дисциплінованість студента: за несвоєчасність виконання завдань кількість запланованих з даної теми балів може бути зменшена.


10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Замовити контрольні питання з курсу Моделі економічної динаміки можна тут!

1. Особливості моделювання динамічних процесі в економіці.

2. Математичний апарат опису динамічної системи та її характеристик.

3. Опис системи за допомогою функцій: перехідної, передавальної та імпульсної.

4. Показники економічної динаміки. Кількісний та якісний аналіз економічних показників як функцій часу.

5. Фазовий простір. Аналіз фазових портретів у задачах економічного моделювання.

6. Рівновага та стійкість динамічних систем, їх сутність та відмінності. Формальне представлення стійкості динамічних систем.

7. Класифікація станів рівноваги динамічних систем другого порядку.

8. Стійкість динамічних систем. Необхідна і достатня умова стійкості.

9. Синергетичний підхід до вивчення динамічних систем. Біфуркації у нелінійних динамічних системах. Стрибкоподібні зміни стану у нелінійних динамічних системах - катастрофи.

10. Поняття про динамічний хаос.

11. Фрактали та їх різновиди.

12. Аттрактори та їх різновиди.

13. Хаос і управління динамічними системами.

14. Теорія самоорганізованої критичності як парадигма дослідження кризових явищ та катастроф.

15. Дискретні динамічні моделі. Різницеві рівняння. Лінійні різницеві рівняння першого порядку.

16. Дискретні динамічні моделі. Лінійні різницеві рівняння другого порядку.

17. Системи лінійних різницевих рівнянь другого порядку та методи їх розв’язання.

18. Динаміка мультиплікатора. Взаємозв’язок мультиплікатора і акселератора. Динамічна модель з акселератором.

19. Динамічна модель зовнішньої торгівлі.

20. Динамічна модель оподаткування.

21. Теорія очікувань в економіці, види очікувань. Ринкове регулювання і раціональні очікування.

22. Динамічні зворотні зв’язки і види стабілізаційних політик.

23. Павутинна модель ціноутворення.

24. Дискретна та неперервна динамічна модель Кейнса.

25. Дискретна та неперервна модель зростання Харрода-Домара.

26. Модель Гейла.

27. Динамічна модель Леонтьева.

28. Модель розвитку економіки України.

29. Модель Солоу: математичний аналіз, динаміка основних змінних на траєкторії збалансованого росту, вплив норми збереження на основні змінні на цій траєкторії, «золоте правило».

30. Місце моделі Солоу у сучасній теорії економічного росту.

31. Економічні цикли в економіці та їх різновиди. Теорія довгих хвиль. Цикли Кондратьєва.

32. Системна динаміка Форрестера.

33. Модель світового розвитку Д. Медоузи.

34. Модель економічних циклів Гудвіна.

35. Модель «Хижак - жертва».

36. Модель Самуельсона - Хікса з періодичними коефіцієнтами.

37. Модель Рамсея – Касса - Купманса. Модифіковане золоте правило.

38. Модель Рамсея – Касса – Купманса і фундаментальні питання теорії зростання.

39. Класифікація моделей ендогенного зростання економіки. Передумови теорії ендогенного економічного зростання.

40. Освіта і ендогенне економічне зростання. Модель Лукаса.

41. Моделювання технічного прогресу. Модель Шелла.

42. Модель Пола Ромера.

43. Узагальнена модель фундаментальних досліджень Девіда Ромера. Передумови моделі.

44. Модель R&D без капіталу.

45. Загальний випадок моделі R&D. Природа накопичення знань. Ендогенна норма збереження у моделі.

46. Розмірність фракталів.

47. Стрибкоподібні зміни стану у нелінійних динамічних системах - катастрофи.

48. Моделювання дискретних систем у середовищі MatLab/ Simulink.

49. Моделювання неперервних систем у середовищі MatLab/ Simulink.

50. Модель Неймана. Промінь Неймана. Теорема про магістраль.


11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою

Оцінка за розширеною шкалою

Еквівалент оцінки за п’ятибальною шкалою

A

90-100

відмінно

5

B

80-89

дуже добре

4,5

C

70-79

добре

4

D

60-69

задовільно

3,5

E

50-59

достатньо

3

FX

35-49

незадовільно

2

F

0-34

неприйнятно

1

Переведення даних 50-бальної шкали оцінювання в 5 - бальну та шкалу за системою ЕСТS здійснюється в такому порядку (для навчальної дисципліни, що вивчається протягом двох і більше семестрів з підсумковим контролем у формі екзамену):

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою

Оцінка за розширеною шкалою

Еквівалент оцінки за п’ятибальною шкалою

A

45-50

відмінно

5

В

40-44

дуже добре

4,5

C

35-39

добре

4

D

30-34

задовільно

3,5

E

25-29

достатньо

3

FX

17-24

незадовільно

2

F

0-16

неприйнятно

1

Нижче наведена таблиця розподілу балів за темами, змістовими модулями, модулю та загалом по курсу.

МОДУЛЬ 1 = 50 балів

 

ЗМ1 (20балів)

МК1

ЗМ2 (20балів)

МК2

Підсумкова (50 балів)

 

Екзамен (50 балів)

З курсу (100 балів)

 Тема

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

5

Виконання лабораторної роботи

 

1

2

4

4

1

1

1

4

4

Виконання індивідуальної роботи

 

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Самостійна робота

1

1

1

1

1

 

 

1

1

1


12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1) Конспект лекцій в електронній формі.

2) Презентації лекцій для мультимедійного проектора.

3) Лабораторні роботи в електронній формі з методичними рекомендаціями до їх виконання.

4) Методичні рекомендації до самостійної роботи.

5) Літературні джерела в електронній формі.

6) Програмне та комп’ютерне забезпечення виконання лабораторних та індивідуальних робіт: програмна система MatLab7 /Simulink; комп’ютерна мережа для доступу до файлового сервера, на якому розміщені електронні варіанти лекцій та лабораторних робіт.

 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

13.1. Базова

1. Аллен Р. Математическая экономия. – М.: ИЛ, 1963. – 667 с.

2. Ахромеева Г.С., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г., Самарский А.А. Нестационарные структуры и дифференциальный хаос. – М.: Наука, 1992. – 542 с.

3. Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник для вузів / В.Д. Базилевич / - 3-тє вид., випр. – К.: Знання, 2006. – 624 с.

4. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 408 с.

5. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. –М.: “ДИС”, 2001. – 368 с.

6. Занг В.Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории: Пер. с англ. – М.: Мир, 1999. – 335 с.

7. Колемаев В.А. Математическая економика: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 399 с.

8. Кочура Є.В., Косарєв В.М. Моделювання макроекономічної динаміки. –К.: ЦНЛ, 2003. – 236 с.

9. Лысенко Ю.Г. Петренко В.Л. Экономическая динамика: Учебное пособие. –Донецк:ДонГУ, 2000. –176 с.

10. Моделирование экономической динамики: Учебное пособие/ Клебанова Т.С., Дубровини Н.А., Полякова О.Ю., Раевнева Е.В., Милов А.В., Сергиенко Е.А. – Х.: Издательский Дом «ИНЖЕК», 2005. – 244 с.

11. Цисар І.Ф. МАТLАВ Simulink. Комп'ютерне моделювання економіки. - М.: СОЛОН-ПРEСС, 2012. - 256 с.

12. Шараев Ю.В. Теория экономического роста: Уч. пособие для вузов. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 240 с.

13.2. Допоміжна

13. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с:

14. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: Учебник. - 2-е изд., перераб. И доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 544 с.

15. Дербенцев В.Д., Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д.Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем. Монографія. – Черкаси: Брама-Україна, 2010. – 287 с.

16. Калініченко О.В., Плотник О. Д. Макроекономіка. Практикум: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 656 с.

17. Мандельброт Б. Фракталы, случай и финансы. – Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2004. – 256 с.

18. Сергеева Л.Н. Нелинейная экономика: модели и методы: Монография. – Запорожье: «Полиграф», 2003. – 218 с.

19. Симкина Л.Г., Корнейчук Б.В. Микроэкономика – СПб.: Питер, 2002. – 464 с.

20. Веріан Гел Р. Мікроекономіка: проміжний рівень. Сучасний підхід: Підручник. – 6-те вид. — К.: Видавництво "Лібра", 2006. — 632 с.

21. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики / ред. коллегия: Л.Г. Абалкин и др. – М.: Экономика, 1989.

22. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. –М.: Прогресс, 1992. – 231 с.

23. Ланкастер К. Математическая экономика. – М.: Сов. радио, 1972. – 464с.

24. Макаров В.Л., Рубинов А.М. Математическая теория экономической динамики и равновесия. – М.: Наука, 1973. – 336 с.


14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

25. www.nbu.gov.ua.

26. http://ru.wikipedia.org.

27. http://zakon2.rada.gov.ua.

28. http://www.polit.nnov.ru/2008/04/07/bubblecycles/.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!